en. 1906 N°. 2701. Woensdag 21 Maart. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-ïïolland en Utrecht. Officieels lowsonom. nhoven. sen Hit. X Melk.” M8EM sest oude en snjjwonden, zenuwpijnen, kneuzingen enverstui- n den rug •handen en BEWAARSCHOOL BimiLAHD. BUITENLAND. 90 niet te 5 FAAM” en, '»g. de let UWÉ bev ERK c. G. •ONHOVKN EN zlemborg; .ekkkhkerk; ik a/d IJsel. EKKEHI.AND. sctieve over óoor geboot alberse naag, i dienst II Maart .E A/D IJ.; LI KORECHT >UDE. «graaf; bgraaf; dam; ln; uwkkrk; Hoornaar; knhovkn de; Ameide. jge-Langerak. Langerak. IG, w ST. WPOOHT. NDWIJK. BACHT. ERK. Stolwijk. IT. 'EN. DRIAAN. CRT. pas gekozen voorzitter G. Slob voor zQue wel- loemen, wat <d; rak; cht; er; Iouda; Boveneinde; DORDELOOS; krak; nd; KERK A/D IJ.; vd Lek; •RDRECHT and; ASSERDAM SGHOONÏÏOVENSCHE COURANT. Uitgave van S. 4 W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. log Jaos •H«»| bouwer L schotten elk een en vooi - Dé onder week groot van f koopn die statuten te lez< heer S Deze i fonds voor bevelf en f S,W». :hte is kenbaar om den pot, m I. AKKER, 111e andere -r f 7450. 'Benachap, personeele 1906 bevatti e bedrag der be. 1 te Bleiswijk dag zoo erg it haar arm •uitstaanbare iadat zjj een met KLOOS- octa Paulo, erd de arm 20 Juni een stand- „j worden onthuld, wcordigers van alle daarbij tegenwoor- T van bezoldiging Jagerhuis liet de üt, doch wees er ‘lenis zou Gemeente Scheenhoven. irzitterschap „De Groote die een houden, is voor de cht ter benoeming I tie .happen üegveld, bestaat 'roege; water- i geest iet ge- I van irden die •rteurs F, Landbouwer, filler, kwalster melk, met gebruiks- er post 0,90. SCHEER, Werklie* leden d ie kas kon< lichl azer bij bQ de infat bij deze, dat al onbruikbare reder verkooper, uw KWAL- Na bet gebruik 1 weder goed, liddel tevreden uwer met ver- lid der minderheid 'jger met 10.000 iet niet minder imen verworpen. De radicalen en pas ge- {durende een leveren op reder met 1 lan D. i‘ moil mul zoo lang pakjes: Vrydag j.l. is hier, den heer A. J. T. benoemd de heer De voo/d vau een se< Zegveld en Zegvel* uit de „n, deelde mede, dat het hem zulk een imd en mocht 5 den mansehe Kamer heeft Overste Rivera, neef van den Generaal, afgevaardigde Soriana een slag in het igezicht gegeven, zoodat bjj twee tanden •loor. )e heeren voor i Koninj ires staking len reeds mijnramp hebben; i die weigeren weder .u 't Is geen wonder! De Minister van Binp- die van Openbare Werk naar Parijs ontbodt zaak bespreken, waa.uv der Republiek, Casimii diensten heeft aangek De bijeenkomst v— congres te Parjjs, plaats van 26000 stakers. De schijnt er vrees er zijn verscheidene i weder in de aarde BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Schoonhoven herinneren belanghebbenden dat tijdig opgaaf behoort te geschieden ter Secretarie van aanvrage tot toelating van Kinderen met 1 April op de Bewaarschool. Schoonhoven, 17 Maart 1906. VAN SLOTEN. De Secretaris, A. R. VEENSTRA. itnoodiging van den heer W. van _nde de heer G. Slob, gemeente- Jhier, de vergadering. Deze heette „lianen allen welkom en zette het vereeniging uiteen, waarna de heer i heer Van Ijzeren verzocht de het voorloopig reglement voor "I het voorgelezene door den iproken en uiteengezet, voor om in het op te richten politiek te mengen, daar dat age samenwerking niet aan te BT ATEN-GEK EB AAI» TWEEDE KAMER. Donderdag 15 Maart hervatte de Kamer de beraadslaging over het Arbeidscontract bjj artikel 1637 m bis (collectieve arbeids overeenkomst) met de daarop voorgestelde amendementen-Aalberse en Scha per c s. Het eerste amerJ contract uöele verpik allen, like een zij naderhand uit de mdement stelde voor, de plichting uit te strekken per se tot allen, die lid waren der ver eeniging, welke een collectief contract sloot, ook ai waren zij naderhand uit de ver eeniging getreden. Daarentegen stelde het regeerings-ontwerp alleen de rechtsgeldigheid vast van de collectieve overeenkomst tus- schen hen, die er door gebonden zijn. Later wjjzigde de heer Aalberse zijn amende ment in dien zin, dat dit gebonden zijn niet zou bestaan voor hen, dte uit de vereenigingtraden, mits het contract niet met hun toestemming was gesloten. De heer Schaper wilde de nietigheid van met de collectieve overeenkomst strgdige bedingingen uitstrekken tot alle overeen- gesloten tusschen werklieden of s, op wie die overeenkomst van ing is. j d. a. v. regeeringsartikel amenden dementei dat des regeerin; definitie vendien wjjzigd. Verschillende leden, n.l. de heeren Scha per, Van Idsinga, Van Karnebeek, Van Nispen tot Sevenaer, Van Wyn- bergen, Tydeman en de Minister, voerden hierover het woord. Op raad vau den heer Drucker namens de Commissie van Rappoi sprak, werd het regeeringsartikel door den Minister eenigszins ge wjjzigd, waarna de stemming een aan vang nam. Het amendement-Van Idsinga werd met 46 tegen 19 stemmen verworpen, dat der heeren Schaper c. s. met 59 tegen 5 stemmen en dat der heeren Aalberse c. s. met 48 tegen 15 stemmen. Zóó was de weg voor het regeeringsartikel gebaand. Op verzoek van den heer Kooien in stemming gebracht, werd het met 54 tegen 6 stemmen aangenomen. Dinsdag voortzetting der beraadslaging. lering heeft Vrydag j 1. legram uit ludiö ontvangen: heerscht in de distristen doe, Ketapang en Waroe Maatregelen komsten, g, werkgevers, op toepassing is. Vrydag d. a. v. werd bet debat over het regeeringsartikel en de beide voorgestelde amendementen voortgezet. Bjj deze amen- ‘an werd een derde ter tafel gebracht, heeren Idsinga, om het geheele igsartikel te schrappenbehalve de van collectieve overeenkomst. Bo- werd het amendemeftt Schaper ge- De regee het volgende teh „Op Madoera Arosbaja, Sipoel een ernstige koortsepidemie, daar tegen worden genomen.” By Koninkl(jk besluit zgn, met ingang van 16 April 1996, benoemd: a. tot schoolopziener in het arrondisse ment Dordrecht P. Scholten, te 's Gravenhage. b. tot schoolopziener in het arrondisse ment Oud-Beierland P. Bakker, te Rotterdam. De t2e-luit der inf. H. C. Lam mens te Gouda, bestemd voor den dienst in W.-I. (Suriname), zal op 4 April der waarts vertrekken. De directeur-generaal der pos tenen en telegraphie maakt bekend, dat, met ingang van 2 April 1906, de rjjkstelefoon- kantoren Bodegraven, Oudewater, Waddings- veen, Werkendam en Woudrichem, alsmede de aan deze kantoren rechtstreeks aangesloten of nog aan te sluiten perceelan en openbare spreekcellen, worden opgenomen in het telefoonverkeer met de Belgische telefoon netten, welke tot de telefoougemeenschap met Monnikendam zjjn toegeiaten. De prys van een enkelvoudig gesprek zal f 1,45 bedragen. Ovrigens geiden de regelen en voorwaarden welke voor het aigëmeen Nederlandsch-Bel- gisch telefoonverkeer vastgesteld en in den Ry kagids voor den telefoondienst vermeld zjju. r Het Staatsblad no. 41 bevat een Koa. besluit van den laten Maart 1906, tot vernietiging van de besluiten van Burge- meester en Wethouders van Krimpen a/d IJsel van 30 Novemoer 1904 en 17 December 1904, waarby aan de firma C vau der Giessen en Zonen aldaar voorwaardeiyk vergunning werd verleenM tot het plaatsen van een motor en van eene stoommachine ten behoeve barer scheepstimmerwerven, onderscheiden- Ijjk op de perceelen kadastraal bekend in sectie B. Noa. 716 en 760. f oordracht ter benoei jcretaris voor de waterschi Gemeeae Boezem van Z( ilderbroek en Achttienhoven 3 heeren: A.jde Leeuw en H. Vi die voor penningmeester van dezelfde schappen uit de heerenA. de Leeuw en J. B. van der Wind. Blijkens de naamlijst en opgaaf vau hulpmiddelen v<n hoofdbestuur, af- i, enz., der Zuid-Èollandscbe Ver- „Het Groene Kruis” bestaat deze »p 9 April a.s. nog slechts telt reeds 6U afdeelingen met België wordt nog steeds door hoog water geteisterd. Bjj Dendermunde staat het water hoog en zyn 70 M. Scheldedyk weggeslagen. De bevolking vluchtte. De spoorwegver binding is verbroken. Dj schade is zeer groot. Er vallen ook menschenlevens te betreuren. De Kamer zal wel een geldeiyke ondersteuning toestaan. Alle Btongaarsehe officieren in actieven dienst zyn uitgenoodigd op eerewoord te beloven, trouw te bij] ven aan den Keizer, zelfs als de toestand nog ernstiger moest worden, dan die reeds is. De regeering moet voornemens zjjn, vooreerst niet tot het uitschrjjven van nieuwe verkiezingen over te gaan. In de 8j Primo de de i aan? verli De heeren gaan nu duelleeren. De overste zal nu voor den krjfgsraad terechtstaan. De Koning gaat binnenkort weer eens naar Engeland om zjjn bruid, Prinses Ena, te bezoeken." Op zjjn terugreis brengt Alfonso een bezoek aan President Failières. In Amerika heeft op den Denver-Rio- Grando spoorweg een geweldige botsing tusschen twee treinen plaats gehad, waarby niet minder dan 40 menschen om het leven kwamen en een zeer groot aantal gewond werden. Al de wagens, behalve de slaap wagens, zjjn verbrand. Volgens bet spoorweg- bestuur is het ongeluk te wjjten aan na latigheid van de treinbeambten, die zich niet hielden aan de orders der directie. De leden van het treinpersoneel worden allen vermist. van hulp deelingen, eeniging vereeniging O] vyf jaren en I 14,738 leden. De Vereeniging voor Chr. Ver pleging van Bedelaars en Landloopers „Het Hoogeland” te Beekbergen, welke eene tweede stichting te Vaassen bezit, is voornemens binnen korten tjjd nog een derde stichting te openen, waarvoor reeds grond moet aan gekocht zyn aan het kanaal tusschen Beek bergen en Vaassen. Gwsida, 19 Maart. De heer J. SchefTjrs alhier is benoemd tot hoofd der R. K. jongens school te Aardenburg. De heer C. Vis alhier is benoemd tot onderwyzer aan de school 2 voor gewoon lager onderwys 3 kl. no. 41 te Rotterdam. Mejuffouw A. B G. van Slee, onder- wjjzeres aan de 2de burgerschool voor meisjes alhier, is benoemd tot onderwyzeres aan de meisjesschool voor M U. L. O. te Nymegen. De dames G. Boer, J. W. Amesz, A. Snoejjenbos, A. C. de Mink en M. J. Kok zyn te ’sGravenhage geslaagd voor het examen nuttige bindwerken. Bjj de gehouden aanbesteding door de commissie van beheer over den weg van de Hoflaan te Rotterdam naar Gouda, in „de Zalm” alhier, waren de vol- gendende iuschryvers: >T. van Herk te Nieuwerkerk ad IJsel, f 11890; D. Varke- visser te Zoeterwoude, f 11938; W. van Verre te Capeile a/d IJsel, f 11660; J. Ver stoep te Gouderak, f 11496; A. Lalleman te 's-Gravenzande, f 11980; J. A. Verheul te Rotterdam, f 12081; C. Zanen Wzo. te Am- merstol, f 11340; Adr. Oostens te Willem stad, f 11767; Joh. Kasbergen te Gouderak, f 11540; W. Bokhoven te Gouda, f 12790; W. A. Verbrugge te Gouda, 13800; J. J. Dujjm te Gouda, f 13480. Door den architect den heer H. J. Nederhorst Jr. is aanbesteed het verbouwen van de winkelhuizen op den Tiendeweg alhier voor den heer N. Polak. Ingeschreven is door de heeren: A. van Leusen voor f 8764 J. M. Endenburg 8195 J. Smit en Zonen 7979. W. Boehoven - 7779 G. Peters» 7876 J. J. Duim 7630 B. Mullaart - 7573 Wed. D. Amesz - 7489 J. Slegt 7450 De Bruin te Stolwykersluis 7310 J. Baas te Stoiwyk 7109 Het werk is gegund aan den heer J. Slegt voor f 7459. "Benaeliwp, 19 Maart. De kohieren der personeele belasting dezer gemeente voor 1996 bevatten 311 aanslagen. H totale bedrag der belasting bedraagt f3893,936, waarvan aan de gemeente zal worden uit gekeerd f 726,546. Blnkens genoemde ko hieren waren in Januari jl. in dete gemeente 151 rjjwielen aanwezig. Ia de op heden gehouden vergadering van den raad dezer gemeente werd de rekening van ontvangsten en uitgaven van het algemeen armbestuur over 1905 goed gekeurd. De ontvangsten bedroegen f 1716,52, de uitgaven f765,52, het batig slot alzoo f 951. Een verzoek van J. C Oudshoorn, om zyne jaarljjksche belooning voor het bezorgen der telegrammen met f 5 te verhoogen, werd toegeataan. Aan den rjjks veld wachter Hordjjk en den gemeenteveldwachter De Bruin werd evenals vorige jaren eene gratificatie van f 50 toegekend voor verrichte nachtdiensten. Nog werd vastgesteld eene verordening overeenkomstig art. 178 der Gemeentewet, houdende geldig-verklaring van eenige ia deze gemeente bestaande strafverordeningen. Brandwijk, 19 Maart. 1 April a. s. zal de heer N. van Kleef, postbode alhier, den dag herdenken, waarop by vóór 25 jaren bjj de poster yen in dienst trad. Wy twyfelen niet of het zal den trouwen en yveren postbode niet aan talrjjke bewjjzen van belangstelling ontbreken. *Glesen-Ondekerk, 19 Maart. Woens dag ochtend vergaderden ten huize van den heer H. Blokland, de ingelanden van den polder Giesen-Oudebovenkerk. Omtrent de verpachting van bet vischwater in den pol der werd geen besluit genomen, evenmin over de verpachting van de jacht. logekomen was een verzoek van den secre taris penningmeester, om zyn salaris dat f 49 ’s jaars bedraagt, met f 40 te verhoogen. Besloten werd f 29 verhooging te geven. Onze dorpsgenoot W. Loeve, milicien vafl de lichting 1996, is te Dordrecht inge- deeld by bet 3e reg. Veld-Artillerie te Breda. **Gr««t-Aminers, 19 Maart. De lotelia- gen dezer gemeente van de lichting 1996, die Woensdag j.l. by de militie zyn ingelyfd, zyn ingedeeld als volgt: G. Blonk en J. Mourik bjj de veld-artillerie en J. Koorevaar en C. Stam bjj de infanterie te Breda. llaAKtrecbt, 19 Maart. In de Vrydag j.l. gehouden herstemming voor een lid vau den gemeenteraad (vacature H. Uitteobogaarl werden uitgebracht 224 stemmen, vau onwaarde 5. Gekozen de heer P. C. den Hartog (lib.) met 121 stemmen. De beer Tb. Jansen (kath had er 98. ig-Btokland, 19 Maart. De land- D. de Jager alhier kreeg van twee l'_ kalf, die zeer zwaar waren >r f 20 per stuk verkocht werden. Ie landbouwer H. Slob uit de Minkeloos deze gemeente verkocht verleden aan buis een teelt biggen van 6 weken, 11 stuks, voor den aanzieniyken prjjs 135. Maandag j.l. leverde hy ze den ipman op de varkensmarkt te Gorinchem, ze aan een ander overdeed voor f 15 per stuk. Enkele landbouwers ia deze gemeente hebben een contract aangegaan met de direc- ineniandsche Zaken en rken zullen met eenige den mjjnwerkers daar de tarbjj ook de oud-Pres^dent imir Périer zyn goede sboden. van het mynwerkers- I die eerst 8 April zou rhebben, zal wegens de ramp ver vroegd worden. Wanneer de staking algemeen wordt, zal deze 80.000 arbeiders omvatten. De boedelbeschryving der kerken gaat nog steeds met groote moeiiykheden gepaard. Op een enkele gunstige uitzondering na, wordt baast overal meer of minder verzet geboden. Er wordt ook weder melding gemaakt van verscheidene gevallen van militaire dienstweigering by de inventarisatiön. Te Condnac, Arrièje, hadden de Koeren drie beren weten machtig te worden, en '1!“ oagemuilband in de kerk losgelaten, >dat de fiscus ambtenaar, toen hjj de 2_, 1L _Lt wist hoe hjj toeg weder zou sluiten. —she Regeering heeft ook i Ministerie ouder- de arbeiders toege- inning -La„ gunstig uit, doch 1 uitgave van beteekt OvenHckk Het nieuwe Fransche Ministerie heeft zyn intrede in de Kamer gedaan met eene „ver klaring!!, waarin het zegt krachtens een „program van eenheid” te willen handelen, om te kunnen weerstand bieden aan het drjjven van partyen, orde en vrede te her stellen en een eeriyke raadpleging van het algemeen stemrecht te verzekeren. De scheidingswet zal in vryzinnigen worden uitgevoerd, maar de wet mot eerbiedigd wordenongehoorzaamheid het leger kan in dezen allerminst woi geduld. De pensioenwet voor de arbeiders zal in den Senaat verdedigd worden en er zullen maatregelen beraamd worden om rampen als die te Courrières te voorkomenIn zake de Marokkaansche quaestie zal de regeering de staatkunde van het vorige kabinet voort zetten. De Minister-President werd na het voorlezen dezer „verklaring” toegejuicht en beloofde op eene daarop volgende vraag, dat de betraffing van het myobostuur, wan neer schuld bleek, niet zou uitbiyven. Een voorgestelde motie van vertrouwen werd hierop met 305 tegen 197 stemmen goed gekeurd. Voor de slachtoffers te Courrières komen nog vele giften in; de nieuwe Ministers gaven o. a., ieder 500 francs en President Failières 10.000. De staking onder de mijnwerkers in het Noorden van Frankrjjk breidt zich uit. Er zyn reeds 26000 stakers. De ontzettende - - -- - - --- ingébracht te mynwerkers i af te dalen. wordt de politieverordening vastgesteld. Da heeren Stam en Den Boer worden aange wezen om de rekening van het burgerlijk armbestuur over 1905 te onderzoeken. Eindelijk wordt het kohier van den hoofde* lyken omslag vastgesteld op f 6787,98^1 naar een belastbaar inkomen van f 378950. Het aantal aanslagen bedraagt 434; het te heffen percentage 1.79, zjjnde 0.06% minder dan het vorige jaar. Van de acht milliciens uit deze gemeen te, die j I. Dinsdag zHn ingedeeld, is P. van den Berg afgekeurd. In zijn plaats zal moeten uittrekken G. den Boer. 16 Maart De leiding dezer gemeente voor de lichting 1906 J. Noorlaud, die op 14 dezer by de militie is ingelyfd, is ingedeeid by de infanterie te Breda. De heer D. van Harten alhier, die zyne benoeming tot lid van den gemeenteraad had aangenomen, heeft aan den raad mede gedeeld, dat by, in verband met deze benoe ming, ontslag neemt als lid van het Burger- lyk Armbestuur. Noordetoes, 19 Maart. Donderdag-avond had alhier eene vergadering plaats in het café Vonk. Deze vergadering had ten doel alhier eene Werkliedenvereeniging op te richten, welker leden door het betalen van contributie eene kas konden vormen om, bjj ziekte of anderaziae niet in staat te kunnen werken, ondersteuning te kunnen verkenen. Deze vergadering ging uit van de ver eeniging „Hoornaar", welks bestuur aan wezig w«s en trachtte tot een combinatie Hoor* naar—Noordeloos— Hoog-Blokland te komen. De heer Slob, die de vergadering leidde, trachtte in ’t licht te stellen het doel en streven van zoo’n Werkliedenvereeniging. Men kan b. v. lid worden van 16 tot 45-jarigen leeftyd, de contributie bedraagt 10 ets., zoo noodig meer, zoodat men in geval vak ziekte daarvoor f 5 kan genieten, daarvoor een bewys inleveren hoe oud men is en of men gezond is. De heer Slob deed nog herbaaldeiyk uit komen dat deze vereeniging buiten de politiek zou staan, neutraal dus, maar Juist door dit telkens te zeggen kreeg het er den schjjn van dat ze wel poliiiek zou zQn. Naar aanleiding van dit en in het regle ment voorkomende artikelen werd nog al gedebatteerd en werden vragen gesteld, met gevolg dat het spreker voorkwam dat Noor deloos niet in de vereeniging wenschte opgenomen te worden. Na herhaalden aandrang om zich aan te sluiten, meldden zich een viertal personen aan. N. G. C. Oadewater, 19 Maart. Tot de.ambachts- school te Utrecht zyn na afgelegd examen met ingang van 2 April a.s. toegelaten J.v. Baak en W. van Gent. Beeuwjjk, 19 Maart. Mej. M. E. G. Guldemond alhier is te 's-Gravenhage ge slaagd voor het examen nuttige handwerken. Op het adres door een der ouder wjjzers alhier aan den gemeenteraad ingezonden, inhoudende het verzoek om hulp by de betaling voor de premie van het pensioen voor weduwen en weezen, is door d.t collie afwyzend beschikt. BlMderkerk, 19 Maart. Den Men April zal de waterleiding officiëe] door B. eu W. met de raadsleden geopend worden. Van dien datum gaat ook het abonnement der aangeslotenen in. Er zyn thans 1093 woningen ingeschreven, waarvan de meente reeds aangesloten zjjn. De overige hoopt men bianen korten tjjd ook aan te sluiten. Door den beer C. Dubbelman is de be noeming tot lid van den raad dezer gemeente aangenomen. In tegenwoordigheid van den heer schoolopziener in bet district Rotterdam had Zaterdag j.l. het mondeling gedeelte van het toelatings-examen tot de Ryksnormaai- lessen te Rysoord plaats. Tot de eerste klasse dezer inrichting wer den met ingang van 1 April a. s. toegeiaten H. Vink te Ridderkerk, A C. van Deursen te Slikkerveer, P. Visser, Rysoord, B. H. Koojj- man en P. J. Wepster te H I.-Ambacht, J. M. Sitton en A. H. de Graaff te Heerjansdam. Tot de Voorbereidende klasse werden, eveneens met ingang vau 1 April a. s., toe gelaten G. J. Verkerk, P. van der Waal, I. Lodder en J. Blok te Ridderkerk, J. W. Kalkman, J. C. Rjjsdjjk en E. Hujjser te Bolnes, C. A. Leeuwen burgh, A. J. Heinsius, M. Leenheer en W. Leenheer te Heerjans- dam. D. de Waard, W. van der Giessen en J. de Vries te H.-I. Ambacht. 'Willige-Langerak, 19 Maart. Door stemhebbende lidmaten der Ned. Hervormde Kerk alhier is de heer II. Kooiman Sr. als notabel dier kerk herkozen. Vóór een paar dagen is op het nest bjj de hofstede van den landbouwer A. Schep alhier de ooievaar als lentebode teruggeko- men, ofschoon het weer nog niet zeer lente achtig is. Hjj is al vljjtig aan het repareeren van zyn oude woning, om zyn dierbare we derhelft over enkele dagen op behooriyke wjjte af te kuauen wachten. Een merkwaar digheid is het zeker, dat dit tooneeltje zich elk jaar zóó toedraagt. Weerden, 19 Maart. V.“ in de plaats van wyien den Hofman, tot wethouder K. Schouten Hoogeadyk. 'Zevenbniaen, 19 Maart. De collecte voor de Weesinnchting te Neerbosch, ge- houden bfj gelegenheid van de uitroeiing op Vrydag 9 Maart j.l., heeft opgebracht f 71,26 De opbrenget der programma’s, welke dienden tot bewjjzen van toegang, was f 111,70^. De milicien P. Dullaard, ingedeeld by het 3de regiment cavalerie te Den Haag, is dezer dagen voor den militairen dienst afgekeurd, la zyne paints is tegen 81 Maart a. s. opgeroepen H. F. van Helden, honder van het lot no. 19. Vrydag j.l. had in het café „Pax i Intrantibus" van den heer J. In *t Hout eene openbare vergadering plaats onder leiding van den heer I. I. Samson, van Den Haag. Als sprekers traden behalve bovengenoemde on een der twee aanwezige gebroeders Hogerhuis. Doel was natuuriyk om tegen hunne vonnissen te protesteeren en te getuigen van hun onschuld. De ver gadering werd door ruim 80 jmtsomm i bygewoond. verscheidene kti lac, Arnège, hadden de weten machtig te die oagemuilband in de kerk zoodat de fiscus ambtenaar, kerkdeur opende, baast niet die spoedig gen< Evenals de Franscl het nieuwe Engeleche domspensioenen voor zegd. Over de loekej aan de leden van het Regeering zich op, dat dit een eischen. Een voorstel van een in het Lagerhuis om het le( m»n te verminderen, werd m< dan 296 tegen 36 stemr voorstemmers waren ri kozen werklieden. Een ander afgevaardigde stelde voor om aan alle Londensche politie agenten elke week een dag vrjj te geven in plaats van om de veertien dagen, wat een uitgave zou geven van 150.000 pond sterling per jaar. Tengevolge van de vele spoorwegonge lukken in Praünen, veroorzaakt door het verkeerd zien van seinen (kleurenblindheid), heeft de Regeering aldaar besloten alle beambten der Staatsspoorwegen aan een onderzoek hunner oogen te onderwerpen, volgens een nieuwe metnode van Prof. Nagel. Dat onderzoek zal geschieden door spoor- wegarteenmaar deze zullen eerst zelven onderzocht worden door een oogarts, die be kend is met de methode Nagel. Te Berljjn dreigen de bakkersgezellen, 6000 in getal, met staking, wanneer hunne eischen van meer loon en op zichzelf rroneo, niet worden ingewilligd. Te Hamburg zal op 20 beeld voor Von Bismarck v De Keizer en vertegenwooi Duitsche Staten zullen ïaBa al aud vreest men weer anti -Semio tische onlusten. Daar zou de Minister Dur- novo, die, zooals men weet, last gaf om de Israëlieten zooveel mogeiyk uit de Dnma te houden, zelf schuld aan hebben. Het Mi nisterie heeft hem opgedragen maatregelen tegen eventueele troebelen te nemen. Doch het u te vreezen, dat Durnovo nu niet veel te zeggen zal hebben. Naar Moskou zyn weer troepen ontboden wegens gisting pnder het personeel van den St. Nicolaas-spoorweg. Volgens de „St. Petersburgsche Slowo" is de bekende geesteiyke en volksleider Gtpon daar op 10 Maart U in hechtenia genomen. van de fabriek der H. H. van den Bergh te Rotterdam, om gedurende een jaar de melk hunner koeien te leveren op vetgehalte. Anderen zjjn echter weder met kaasmaken begonnen eu de bouwman D. de Jager hèeft reeds zjjn eerste stal hooikaas verkocht en geleverd tegen den prjjs van f 25,50 per 50 KG. •Haarnaar, 19 Maart. Ziterdag avond 10 dezer vergaderdeu eenige ingezetenen dezer gemeente in 't café van den heer G. Verspui alhier, met het doel een ziekenfonds te vormen. Op uit Ijzeren, opende secretaris alhier, de opgekomei doel der i Slob den en het een, terwql Slob werd besj stelde V'*'*" l geen p(...«.vA onderling? bevelen is. Na de voorlezing werd door den heer Slob aan de aanwezige personen verzocht, dat diegenen, die zich er mede konden ver- eenigen, zich als lid bjj den heer Van Ijzeren zouden opgeven. Een 29-tal personen gaven hieraan gevolg, waaruit een bestuur werd gekozen, n1 de heeren: W. van IJzeren, voorz., P. Wallaard, secr., v. d. Hoven, penn. en tot commissarissen Heykoop, W. A. Verspui, Chr. Verwoerd en F. Slomp. Daarna stelde de j voor, om den heer G. Slob voo_ _w willendheid tot eerelid te benoemen, wat door alle leden werd goedgevonden. De heer Slob genoegen deed tot eerelid van nuttige vereeniging te worden benoei hoopte dat de vereeniging in bloei toenemen. Daarna werd de vereeniging naam gegeven van „Onderlinge Steun". Door den heer Slob werd gevraagd of er ook leden waren, die er voor waren om te trachten in ’t naburige Noordeloos en Hoog- Blokland nog leden te werven voor samen werking. Dit werd door allen goedgevonden. Daarna werd besloten, dat het bestuur daar voor de moeite op zich zal nemen en werd den heer Slob aanbevolen daar niet lang mede te wachten, alsook om donateurs te hierna werd de vergadering gesloten. Als een bewjjs dat de varkens geldig zjjn, kan gemeld worden, dat door den zoon van mej. de wed. Bikker alhier, 12 stuks (z.g. o ver loopers) werden verkocht voor den prjjs van f 489 te zamen. Deze werden ge schat op 65 kilo gemiddeld per stuk. De lotelingen der nationale militie, lichting 1906 zjn Woensdag j.l. ingedeeld als volgt E. vau der Heydea, 6s reg. infanterie te Breda, Joh. van Gent, 3e reg. veld-artillerie te Breda. Kinderdijk, 19 Maart. Door den hoogen waterstand van Maandag j.l. waren hier byna alle werven onder geloopsn, Ook de buitenpolders, wat anders niet het geval was. Van een der nieuwe buizen aan den l Veerdam is een binnenmuur in gestort en er werd veel andere schade aangericht. Op de werf van de firma L, Smit en Zoon geraakte een zandzuiger half op de werf en werd door sleepbooten van Rotterdam er af gebracht, hetgeen met een sleepboot van genoemde firma niet gelukte. Audere schade van beteekenis kwam niet voor. ''Langerak, 19 Maart. De beide lote lingen dezer gemeente voor de lichting van dit jaar T. van Middelkoop en P. Rozendaal zjjn op Woendag j.l. bg de Nationale Militie ingeljjfd en geplaatst by de vestiug-artillerie te Gorinchem. Langeriiigewelde, 19 Maart. Van den veehouder C. den Heer is door het Rjjk overgenomen een aan tuberculose Ijj Jend rund. 'Lekker kerk, 19 Maart. Zaterdag avond hielden de leden der zangvereeniging „Euphonia" ter herinnering aan haar twintig jarig bestaan een gezellige bjjeenkomst. uit sluitend voor de leden, iu „De Groote Boer”. De voorzitter opende met een kort woord deze byeenkomst eu overhandigde namens de vereeniging aan mej. A. Broers een prachtigen zilveren armnand als biyk van waardeering voor de aan de vereeniging in dit en het vorige jaar bewezen diensten. Ook ontvingen de jongedames N, Schenk, Chr. Stoppelenburg, A. J. Hekking en Ljjntje Schenk en de jongeheer P. Mudde geschenken ah herinnering aan het twintig jarig bestaan der vereeniging. De avond werd verder gewjjd aan dans en voordrachten. Zondag middag is onder voorzitterschr" van den heer D. Lujjten in „u Boer” een commissie gevormd, collecte door de gemeente zal waarvan de opbrengst bestemd door den laatsten hoogen watervloed ge- teisterden. Oagetwyfeld zal de commissie succes hebben op hare pogingen. Mienw-Lekkerland, 19 Maart. In de Vrgdag j.l. gehouden gemeenteraadsverga dering werd o.m. mededeeling gedaan van de iogekomen dankbetuiging van H. M. de Koningin en van den Commissaris der Koningin voor de feesteiyke ontvangst in deze gemeente. lugekomen: de rekening van de L. en N. Smitsstichting, welke sluit met een batig saldo vau f 369,54; een schryvon van den bond van gemeente ambtenaren, betreffende de motie Drucker— Treub, aangaande pensioen voor genoemde ambtenaren. Met 4 tegen 3 stemmen wordt beahtea instemming met de motie te be tuigen; een schryveu vau da heereu D. de Lange, Joh. Verhaar en P. Eenhoorn, dat zjj ontslag nemen als leden van het burger- Ijjk armbestuur. Besloten wordt om A. den Boer af te vaardigen om aan genoemde heeren te verzoeken op hua besluit te willeu terugkomen. Op vooratel van Burg, en Weth. wordt besloten, het telephoon- kantoor in het gemeentehuis te plaitesu. Besloten wordt om de begraafplaats, welks door het hooge water veel heeft geleden, op te hoogen; Burg, en Weth. stellen voor 80 cM., doch de heer J. Smit V stelt voor 1 M-; hiertoe wordt besloten. Vervolgou

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1