HERBERG met VEBGCNNIMG, Gezusters HOFFMAN te Zuid* and. Te aanvaarden 15 Mei 1906. vragen aan bovenstaand adres. 1906. Zaterdag 24 Maart. Eerste Blad. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. N°. 2702. DE HAND TE KOOP: Uitgave van S. it W. N. VAN NOOTEN tz Schoonhoven. n j mi GOUDA, pen ba ar, bg opbod en afslag, tegen ■te betaling, zonder beding van penningen, VERKOOPEN: u buiten dienst geatelden irdekten Boeier o Waterstaat, lang 10.7 M., breed met Inventaris, liggende by de tsluis te Genda. s te bezichtigen. BIRHIRLAHD. BUITBRLARD. van ien rerd Het muziekge- 'ianHoAhan”. di- die hierover liet spreker aan de (won. te Berken* reduwa {gereden, •en Haag i hoofd der hebben zich d. m T. - Marinus is loor van 1 ter morgen I naar aan- en en lande f?' daging bg de on. de -gestelde artikel ker, bestreed het van Rapporten! de aanneming en 1 van ben, di< by hem konden iddingsi >oren: en C. r en en G. Deze Cwarant bestaat uit 3 Bladen. rouwd: kenwoude) leepmaker, oud 1 i) en C. Markestef J. M. reg. Jansen s tegen ge ïnd antwoord op was inancién met shade Afloop der f 5817. 6015. 6039. 6649. - 6790. 7000. - 6748. - 6710. - 6948. 6930. - 7198. is het werk uit Westfalen lie aangeboden _1jb Parjjscben den Partyschen apeecü door zgn ambt iren: leikoop. n G. in en M. Ho( s, z, vat. z. van lid. Adriaantji Teeuwe. rt en A. ong en ouwd: ran rle ojan, ud 2 zich voorstellen, x op die lieden loepassel, jn, die niet De heei bevolen dit ameu»» Drucl missie echter ment-Pi jr dagen •t z(j di nen thans bezig met de „a Duma. Ten minste wil. Let wel: ver- ers, van ge- irt kiezen kiezers die de itten bogaard lia, d. van L. g. Cornelia, van IJzeren. rouwd: M. Stip en A. Verdoold, eefkerk. Van 1—18 Febr. toren: Ggsbert, z. van A. Hakkesteeg van Middelkoop. Arie, z. van”J. en A. Zwartbol. Gerrit, z. van A. lartog en M. den Ouden. srleden: K. van Es, oud 71 j. etf, oud 3 d. N. de Jong, oud 6 m. ■t. Van 1-18 Febr. arleden: W. de Pater, oud 58 j. •veen. Van 1 Febr.—10Maart. Jannipje Maria, d. van K. Kuster. Adolf, z. van H. G. Kok. Cornelia, d. van A. den Stoppelenburg. Leendert, z. van juwer en B. Velders. Gerrit, z. van Raadt en W. den Boer. Maarlje, q K. Bleg en J. KruQver. Marinus, a W. den Hertog en J. Korbee. 'ik, z. van P. Wilschut en J. van der t. Wilhelmina Cornelia, d nkade en J. G. van Ejjk. z. van A. de Graaf en G. Nieuwland. z. van C. Krijgsman en J. Verboom. nes Hendrik, z. van H. Pgpers en van Trierum Marpje, d. van A. inder en A. Marcband. Grietje, d. Th. de Krugff en N. M. Bikker. mda, d. van G. Bakker. Antonius, n H. Huogendoorn en J. Verboom. er, z. van W. Verblasraw en A. Hol. Antbonia, d. van S. van Rbgn en W. Ie Water. Grietje, d. van J. van der i en E. Kort. trouwd: G. Snabel (won. te Boskoop) van Stfjn. G. A. Olsthoprn en Nederhof. L, P. Hoogerdfik (won. skoop), weduwnaar van E. C. Rietveld M. Zweerman. A. Vis en J. Tol. Bruin (won. te Moordrecht) en S. Fluit. er leden: J. Rom(jn, oud 74 j weduwe I. Timmers. L. Schouten, oud 18 d. eusen, oud 81 j., weduwnaar van E. Tilburg. J. ZwQgers, oud 50 j. M. iten, oud 8 j. M. Vermast, oud 87 j., wnaar van W. M. Damens. P. C. k, oud 80 d. J. M. C. van Niekerk, 17 j A. N. Smith, oud 14 m. A. Iveid, oud 77 i, weduwnaar van W. C. van der Kroef, oud 79 jweduwe 1 de Groot. H. Bikker, oud 6 w, uwelporadr, S. W VAB NOOTtH. SCHOONHOVEÏJSCHE COURANT. deze ongelukkigen juist aan den wiren, kan men z "u- indruk dit bezoek j.L had te Sliedrecht -- uitgeschreven door j de commissie voor deq automobieldienst Papendrecht-Sliedrecht Giesendam-Hardinga- I veld. De vergadering was tamelyk bezocht, in hoofdzaak door ingezetenen van Papen- drecht en Sliedrecht. De commissie deed enkele mededeelingen over de ontworpen begrooting en stelde voor drie auto’s aan te schaffen om daar- _iede elf diensten te kunnen organiseeren heen en elf terug (Noord (Fop Smit A Co)- Veerdam Sliedrecnl Giesendam Hardings veld); in aansluiting met enkele der voor naamste te Sliedrecht stoppende treinr- sommige dienste *’in Sliedrecht. rse c. s. op i zy het artiki met eed or den jie van Ra, de heer Ti gewijzigd, werd ar besloten he, - 'adering aan Maar de Kamer kwam I De heer Van der Velde een amendement op artikel stellen, doch wist dit niet te formuleeren. Welnu, zeide de heer Drucker, laten we dan de beraadslaging opschorten: misschien, dat het amendei En zoo geschi itvauger der Registratie en Domeinen ■da zal op Donderdag den art 1906, ’smorgens om 11 uur, lafé .HET SCHAAKBORD” te e inlichtingen b(j den Ontvanger imd. STATE<<<GENI ERUL. TWEEDE KAMER. Dinsdag 20 Maart werd de beraadsl -* over het Arbeidscontract hervat bg artikelen, houdende bepalingen vpn het looi Van regeeringswege was een door c Commissie van Rapporteurs voorj redactiewijziging overgenomen op 1437a bis. De heer Van Wijnbergen lichtte het amendement—Aalberse c. s. op artikel 1637 j toe, om ten aanzien der w(jze van uitbe taling van het loon der arbeiders de juiste kennis van den inhoud der door hem aan gegane overeenkomst enz. te verzekeren. De heer De Waal Malefjj^ lichtte een amendement toe, strekkende om bg arbeids overeenkomsten, aangegaan tusschen land bouwers en veldarbeiders, de vaststelling van den vorm van uitbetaling van het loon mondeling te laten geschieden. De heer Pierson lichtte bet door hem en den heer Patgn voorgestelde amendement toe, woarby het mogelgk zal bljjven, dat bjj schrifteiyke overeenkomst net loon in bui- tenlandsch geld zal betaald worden. Dit met het oog op de grensgemeenten. Maar verboden zal toch worden, dat men in vreemde specie rekent, d. w. z. men mag wel in vreemde munt uitbetalen, doch niet er mee rekenen. Door den een werden de moties en het regeeringsartikel bestreden, door den ander verdedigd. Vooral de heer Drucker ver dedigde met den hem eigen gloed bet re- geeringsartikel, terwijl de heer Ter Laan, veel gevoelende voor het amendement—De Waal Male fijt, een tusschenweg wilde inslaan. Woensdag voortzetting der beraadslaging. Dien dag liet de Minister ter geheele tegemoetkoming aan de bezwaren der heeren De Waal Malefgt c. s. de laatste alinea van artikel 1637 j. vervallen, waardoor de uit zondering van de schrifteljjke overeenkomst ook uitgestrekt kan worden tot alle bedrijven voor zooveel betreft het loon in de be- standdeelen van naturaliön, enz. Daardoor vervielen de amendementen Aal- b e rjs e c. s. en D e W a a 1 M a 1 e f y t c. s., zoodat alleen het amendement-Pier* son c. s. overbleef. De beslissing L— Kamer over. Nu kwam een amendei alinea te niet ti komslei duren. et gt_._ jcht H. telegri _w..3ns hg en itus werkzaam waivu vV uo. .„jgraaf tusschen Gouda en Amsterdam, zouden er in het water in den Hoogevoensche-polder rollen koper draad zggeworpen. Later was dit koper draad er uitgehaald en vervoerd naar de woning van beklaagde. In den avond nu van 8 Augustus werd door beklaagde en twee anderen vervoerd door ieder een zak met draad, toen zy door den veldwachter werden aangehouden. Een van het drietal was een koopman, die reeds vroeger van beklaagde draad had gekocht. De aannemer van bet werk betwgfelde sterk, of wel al bet koper te water bad gelegen. Beklaagde beweerde dat de aan nemer verlof had gegeven tot het wegnemen van z. g. afval. Dit werd echter pertinent door dezen tegengesproken; zoodanig verlof^ bad by nimmer gegeven, het zou ten nadeele van zgn eigen beurs zyo gekomen. Eiscb drie maanden gevangenisstraf. Alewjjn v. d. B., die door de rechtbank te Tiel wegens doodslag te Hei en Boeicop tot 12 jaren werd veroordeeld, is van dat vonnis in hooger beroep gegaan. Vrydag werd by naar Arnhem over gebracht. Maandag j.L hai 1 eene vergadering plaats, »«a i de commissie voor dei uo zee- - r, laar van W. I 41 j. ond 10 m. Steenbergen, kerk a/d IJ. Van 1 Mrt. 14 Mrt. Hendrika, d. van S. C. de Roodhorst. Ljjntje, d. van en H. de Koster. Lena van J. Regtn en C. de Bruin. - van J. E. Jurgens en M. S. i, z. van M. van Erkel Pieter, z. van G. Dal- A. P. de Groot. Johanna van G. van Vianen en E. de L. Dekker, oud 24 j. (won. j) en M. van Erkel, oud 80 j. 1 19 j. (won. te Viaar- i) en C. Markesteyn, oud 19 j. jrleden: J. M. Koster, oud 10 m. .-Lekkerland. Van 1 Febr. —1 Mrt. toren Pieter Hendrik, z. van A. Ros Loeve. Adrianus, z. van W. Stlm de Jong. Wilhelmina, d. vanC.H. Inden en J. A. Kortlever. Agnesia 1. van H. van der Flier en C. van Andel. Cornells Jacob, z. van P. Advokaat van Beek. Gerrit, z. van G. Taake M. Vermeer. Arigje, d. van C. Hoek Noorland. Willem Olivier, z. van en T. J. Smaling. Lena, d. van lom en N. Blokland, wd: T. Wink, oud f am) en P. Verschoor, oud UBG^BJLIJMJK MTAJBD. aaaerdan. Van 1—15 Maart. Aagje, d. van A. van Laar *p. Adriaantje, d. van L. A. Kruithof. Arie, z. van J. M. C. Breed veld. Adrianus, logendoorn en M. Ligcbaam. an J. de Graaf en D. de Jong. B. H. v. d. Werke en A. Aantje. d. van W. Koorevaar Wantje, d. van W. a. Keesmaat. Arie, z. van N. Erkelens. J: B. van der Linden, oud 28 j. Vlissingen, oud 15 j. d e n C. Job. Noorlander, oud Ij. oud 13 m. J. P. Spruyten- j. en 10 m. lendan. Van 10—17 Maart. oren: Pteter, z. van M. Opmeer en n 't Zelfde. Wilhelmina Anna ka, d. van W. H. de Leeuwerk en neer. uitrecht. Van 1—28 Febr. oren: Frederika Wilhelmina,d. van van Wilgen en A. Eykelenboom. Neeltje, d. van W. van der Lek en ie Kramer. Cornelia, z. van N. van n T. Molenaar. Margje, d. van W. n en M. Harskamp. rouwd: K. G. Blonk, oud49j.(won. Dgeruigeweide), weduwnaar van W. ti en L. Eykelboom, oud rieden: N. van Vliet, Bruin, oud 4 m. G. 1 j- ■werl oren: en H. ikoop je. d. mus, z. v.u ve. Huihertus, A. Bos. Jan I i en it, d. rlaar Iderbk—- rouwd: T. Wink, oud 24 j. (won, Iterdam) en P. Verschoor, oud 24 j. trleden: J. H. Helleman, oud 49j^ noot van T. Pas. J. Ligtbart, oud J. Versluys, oud 5 w. E. Borsje, 5 jweduwe van J. Bouman. M. oud 32 j. A. Dekker, oud 88 j., noot van A. Breed veld. G. van erk, oud 18 j. H. Stam, oud 35 j., noot van A. A. Liefhebber. IwUk. Van 1-15 Maart. toren: Bertha, d. van H. Noordegraaf M. den Ouden. Johanna, d. van :i en L. M. Gelderblom. L. van der Byi en XL Stoppe- z. van F. Ver burg en gezelschap toefde hier ge- tyd en begaf zich daarna naar «Non w««r vele zieken uit het Oud- len verpleegd. de sociëteit, tydeiyk tot it, bezocht de Koningin - gaf hun versnaperingen. Een oude vrouw stierf juist toen de Vorstin het huis was binnengekomen. Vau het ziekenhuis wandelde men, gevolgd door een groote menigte, naar de Brugstraat. Het Kon. Echtpaar bleef tot byna kwart voor twee ten huize van den burgemeester en gebruikte daar de lunch. Alvorens te vertrekken bezichtigde het nog in de bal van het stadhuis de stapels kleeren en ondergoed voor de slachtoffers byeengebracht. De Koningin was biykOaar zeer onder den indruk van al de ellende, die.Zy bad gezien. Naar Bergen-op Zoom werd terrugf - J - van waar men te 2.28 uur naar Dt terugkeerde. Op de meeste reizen krggt het vorstelgk echtpaar een streek, een stad te zien, niet zooals ze is, wanneer een vorstel yk bezoek gewacht wordt, dus van de zonr.yde. Hier beeft het gezien, niet de gewone werkeiykbeid, doch zelfs een streek in nood. Dat bezoek was een daad. Gedachtig a.an het noblesse oblige is H. M. de Koningin hier voorgegaan, als^ een voorbeeld voor haar niet-lydende onderdanen om te volgen. Men roemt bet zeer hier, H. M zonder eenig ceremonieel „in haar ware gedaante” te hebben mogen ontmoeten. Geen eere- poorten werden bier voor H M. opgericht. Toch heeft Zy zich zeker uit een oogpunt van algemeens hummiteit, evenals1 haar vader in 1861 in Brabant, onvergankeiyke eer verworven! Slechts sober is Zy toegejuicht, doch men meende het In zy binnenste toch o zoo goed. O verstekt. Ondanks alle pogingen, door Frauaclae Regeeringspersonen in *t werk gesteld om de ernstige verschillen tusschen de myo- besturen en de arbeiders uit den weg te ruimen, duurt de staking nog steeds voort en breidt deze zich zelfs nog uit. Vooral Casimir Périer is druk bezig de beide party en tot elkander te brengen. Ook de Minister van Binnen landsche Zaken spant zich er voor in. Hy ging persooniyk de mgnwerkers te Lens toespreken en raadde hen aan het geschil aan een scheidsgerecht te onder werpen. Maar de mannen antwoordden met het geroep van .Leve de staking!” Zelfs de toenadering der mynbesturen, die in een loonsverhooging toestemden, heeft niet vol- k doende gebaat. De mynwerkers, die nu reeds ten getale van 46.000 man staken, nemen eene dreigende houding aan en de Regeering zag zich verplicht troepen naar Lens te zenden, welke voorloopig in bet stationsgebouw zyu ingekwartierd. Slechts 3000 mynwerkers zgn nog aan het werk. Te Dovirges hebben de stakers de lieden, die aan den arbeid wilden gaan, met geweld daarin verhinderd. Ten bate der nagelaten betrekkingen van de siachtoffdrs der groote mgnramp gaan de Parysche studenten en een aantal winke liers een fakkeloptocht organiseeren. De Paus heeft 20.000 francs gegeven voor de weduwen en weezen der omgekomen mynwerkers. Aan het flinke redderscorps wordt een herinnerings-medaill en de nieuwe voorzitter van dei gemeenteraad bracht hun en brandweermannen hulde in een sj hem by de aanvaarding van z gehouden. By het inventariseeren der kerken zal voortaan, ingevolge bevel van den Minister van Binnenlandsche Zaken, de militaire macht niet meer mogen meewerken, alleen de gendarmen. Er vallen nog telkens onge regeldheden voor. Op sommige plaatsen moesten de ambtenaren de inventarisatie opgeven wegens het verzet. By de behandeling der begrooting van Financiën in de Franscbe Kamer werd tegen den wensch van de regeering een voorstel aangenomen tot het zetten eener belasting op magazynen die een bepaald aantal be ambten in dienst hebben. En eveneens tegen den uitdrukkeiyken wensch van den Minister van Fina- een verlaging der rywielbelasting 8 francs, wat aan de schatkist een set doet lyden van 3*/» milhoen francs. De belasting commissie in den Daitsehen Ryksdag beeft de heffiog op tabak afge keurd. Maar de Regeering eischt nu een voorstel van die commissie, dat eene gelgke opbrengst waarborgt, daar de Regeering anders haar oorspronkeiyk voorstel zal handhaven. De 105 socialistische vergaderingen, die Zondag jl. te Beriyn en in de voorsteden zyn gehouden ter bepleiting eener verbete ring van het kiesrecht, zyn rustig afge- loopen, evenals de gebruikeiyke bedevaart naar het kerkhof, waar de siachtoffdrs van 18 Maart 1848 zfln begraven. De politie had, als gewoonlgk, een bezoek toegestaan, maar demonstratiön en redevoeringen ver boden. Ook elders in DuitschLnd zyn' de betoogingen op den gedenkdag kalm en zonder ordeverstoring verloopen. Te Hamburg dreigen de werklieden der Staats-Marine-werkplaatsen zich by de werk- stakende zeelieden aan te sluiten in den eisch om meer loon. Het Britache Lagerhuis zal eerlang een ontwerp hebben te behandelen, waarin be paald wordt dat huitenlandsche schepen, die Britsche havens aandoen, aan dezelfde verplichtingen zullen onderworpen zyn ah de Eogelscbe schepen. Het Engelsche Koningsjacht „Victoria and Albert” is naar Marseille vertrokken om daar Koning Edward en Koningin Alexandra aan boord te nemen, die een reis op de Middellandsche Zee gaan doen. De Prins van Wales zal den Koning vertegenwoordigen by het huweiyk van Koning Alfonso van In Spanje dreigt een mimstriëele crisis, tengevolge der ontevredenheid gewekt door de wet tot bestraffing van misdry ven tegen Koning en Vaderland. Van de Marekkaannche Conferentie valt weinig nieuws te melden. Men ver gadert de laatste dagen slechts in commis sies en steeds in den bekenden verzoenenden geest. Enkele bladen zyn van oordeel, dat de Conferentie dezer dagen eene eindbe slissing zal nemen, 't zy dan gunstig of ongunstig. In Baaland is me verkiezingen voor de ah men *t zoo noemen wil. Le kieziogen door fabrieksarbeidei machtigden, die op bun beur* niet de Duma-leden, maar de L. Duma ten slotte zullen kiezen I Nu| dan: de werklieden-verkiezingen voor gemachtigden voor kiezers voor de Duma hebben in 39 fabrieken plaats gehad. De voorsteden, waarin deze fabrieken gelegen zyn, waren door troepen bezet. De rust werd dan ook niet verstoord, maar de verkiezin gen liepen byna op niets uit. Of de arbeiders kwamen niet en zeiden dat zy van de Duma niet wilden weten, öf zy weigerden het proces verbaal van de ver kiezing te onderteekenen. De verkiezingen werden op deze wyze een Toorwtrp «1 .pol .oor h.t ppblMt Te Moskou is de Bank van Onderling Crediet op klaarlichten dag door 10 gewapen de lieden voor 850.000 roebeh bestolen. Te Odeeea heeft een hevige ontploffing groote schade veroorzaakt in het bureau der gendarmerie. Tien voorbygangers werden licht gewond. De Russische Marine luitenant Schmidt, die het bekende oproer te Sebastopol leidde, heeft nu den kogel gekregen. Tegeltyk met hem werd op dezelfde wyze aan drie matrozen het doodvonnis voltrokken. Over het groote spoorwegongeluk op den Denver spoorweg in Amerika worden nog verschrikkeiyke bytonderheden gemeld. Een man, die in een verbryzelden wagen zat beklemd en wanhopig om hulp riep, moest met vrouw en kind verbranden, voor de oogen van ben, die hem wilden helpen, maar niet by hem konden komen. Nog vele anderen ondergingen hetzelfde lot. Van een gezin, bestaande uit elf personen, werden slechts twee gered. Het ongeluk moet de schuld z(jn van een telegrafist, die op zyn post was iogeslapen. In de mynen van Denver hebben, tenge volge van sneeuwvallen, instortingen plaats gehad, waarby 13 personen gedood werden en een schade werd veroorzaakt van wel 5 millioen dollars. Vyfhonderd door den sneeuw ingesloten werklieden hoopt men nog te redden. In het Mississippidal heeft een geweldige wervelstorm gewoed. Een dorp werd geheel en al verwoest en verscheidene menschen kwamen om het leven. Bos en Klootwgk te Papendrecht, de voor- loopige commissie te Sliedrecht en de heer I B. K. Busé te Hardingsveld (met nog een paar andere heeren naar zyn keuze) werden benoemd om pogingen in 't werk te stellen i tot het verkrggen van kapitaal aandeelen groot f 100 Kapitaal f 50.000, voorloopige uitrtaf f 85 000. Unaniem wis men van oordeel, dat de za>k rendabel zyn zal. De Keulugia en «le Prins naar de •veratreeuade «treek In Zeeland. Dinsdag is door H. M. de Koningin, ver gezeld door Z. K. H. Prins Hendrik, in alle stilte een bezoek gebracht aan de over stroomde streek in Zeeland. Na tot Bergen op-Zoom per spoor gereisd te hebben, werd de tocht naar Tbolen in een hofrytuig voortgezet. Van luidruchtig heid geen sprake. Ieder scheen te gevoelen den grooten ernst van dit Konmklgk bezoek, te weten, dat het hier geen pleiziertocht gold,.dat H. M., gevolg gevende aan den drang van haar liefdevol hart, op weg was om zich met eigen oogen te overtuigen van de ramp, die een deel hater onderdanen hefft gedompeld in zoo bittere ellende. De burgemeester, de heer M. G. van Stapele, die aan bet Tholensche veer H. M. en Z. K. H. ontving, betuigde zgn dank voor dit vorsteiyk bezoek en betreurde bet, dat dit onder zoo treurige omstandigheden plaats vond. Hy waardeerde het hoogeiyk, dat H. M. door eigen oogen zich van den toe stand had willen overtuigen. H. M zichtbaar getroffsn door deze met weemoed uitgesproken woorden, dankte den burgemeester recht harteiyk voor zyu wel kom en noemde bet Harerzgds een plicht tich naar bier te begeven, ten einde zich een eigen oordeel te kunnen vormen en de bevolking van bare deelneming te doen blg- ken. Zonder eenige plichtpleging stapte H. M diarna in de pont, die Haar naar den ZeeuwSchen wal zou voeren. Daar stond gereed een brik met de paar den, die daarheen waren gegaan om zoo den tocht naar Oud-Vossemeer te vervolgen. Op den weg dien men thans ging waren slechts weinige liedenbet waaide hevig en regende bovendien, zoodat alles een triestig aanzien had. Aan den Molen gekomen, werd uitgestapt en verwyide H. M. de Koningin met gevolg even in de woning van de weduwe Klooster. Het vrouwtje bood H. M. en den Prins in bare schamele woning de rieten stoelen aan. Kort er op lag de roeiboot gereed, die de hooge 'bezoekers zou voeren door de nog steeds onder water staande gemeente. In de Molenstraat, waardoor zy voeren, kwam de burgemeester, de beer J. G. de Graaff, die dag en nacht present is, hun in een boot tegemoet, benevens Jhr. Vredenburg, van Tnoleo. Zg voegden zich by de boot van H. M. Het ging de straten van Oud-Vosse meer door, langs de school, zoo langs de pastorie van den Z.Eerw. heer de Bruin achter de kleinere woningen heen naar den< weg van .Nieuw-Vossemeer naar St.-Aonaland. Hierop werd uitgestapt en had de burge meester de Graaff gelegenheid H. M. eenige woorden toe te spreken. Met belangstelling ondervroeg Zg hem naar den toestand en de wgze, hoe alles had plaats gehadbereid willig voldeed hg aan Hr. Ms. verlangen, deelde diep bewogen den toestand mede, waarin zgn gemeente zich thans bevond en wees Haar de plaatsen aan, waar langs het water was binnengedrongen. Daarna werd de terugtocht langs denzelfden weg onder nomen. Na wederom bg den molen te zgn geland, stond het rytuig gereed, waarmede men naar Tholen terugkeerde. Er werd recht naar het schoollokaal op de Groote Markt gereden, alwaar de hooge bezoekers werden ontvangen door burge meester Van Stapele, die het daar vertoevende comité van watersnood in zyo geheel aan H. M. en den Prins voorstelde. Nadat H. M. zich minzaam met ieder af- zonderlgk bad onderhouden, schreed Zg naar het zich daarachter gelegen gymnastiek lokaal, waar nog ongeveer 200 dakioozen geherbergd zyo. Daar - maaltyd welken maakte. Het vorsteiyke ruimen t” Semper”, waar yossemeer word< Io .Non Semper”, ziekenhuis ingericht, alle 40 zieken en r *Alblasscrwaard en Vyfïeerei- landen, 23 Maart. De Zon in den Ram, dag en nacht even lang, of „de lente begint”; de wind heeft zich in den afgeloopen nacht naar het oosten begeven en verjaagt met een flinken bries de vochtigheid waarvaa lucht en aarde de laatste maanden zoozeer vervuld waren gelukkig, driewerf gelukkigI want zoo ooit dan is thans behoefte aaa zulk weer, immers zoo min op den akker als in den tuin beeft men met goed fatsoen den ganschen winter iets kunnen uitrichten, wét men deed, geschiedde met tegenzin, want ’t was geea grond, waarin men de spade stak, neen, modder. Voor den afvoer van het altyd nog stgve buitenwater is deze wind mede zeer wenscht in verband ook met de watero lasting der uiterwaarden, die, wanneer eenmaal droog zyn, spoedig de gunstige gevolgen zullen vertoonen van de vettigheid door het opperwater daarop achtergelaten. De handel zoo in kaas als boter is deze week redeiyk, prys van beide producten iets fliuwer. Men besteedt thans in deze streken voor: kaas f 24 f 28 per 50 kilo, naar wicht en kwaliteit; goeboter f 0,57i/i, weiboter f 0,50 per half kilo. *Auaaaerat*I21 Maart. De heer G. W. de Vries Lz. is door de vereeniging .Broeder trouw” alhier gekozen tot hun afgevaardigde voor de algemeene vergadering van het Alg. Ned. Werkl. Verbond, welke gedurende de Paaschdagen te Amsterdam zal gehouden worden. Er worden ernstige pogingen in 't werk gesteld om dit jaar hier ter plaatse het zangconcours te doen plaats hebben H«»g-Blwkl«nd, 22 Maart, der aanbesteding van de verbouwing openb. school alhier: L. Papenhuizen, Hoog Blokland Gaickhorst, Arkel, Wed. Duym, Noordeloos, P. v. Houwelingen, H. Brouwer, Giesendam, L, Bron, Hoornaar, G. v. D(jk, Hardingsveld, F. Buizer, Noordeloos, J. Maasland, Gnudriaan, L. H. Brands, Noordeloos, Montee, Dordrecht, Aan den laagsten inschryver gegund. Leerdam, 20 Maart. E__-w_ zekchap .Kunstliefde en Vriendschap”, di recteur de heer J. H. M. van Bonzel, deelnemen aan het concours, dat in Juni te Alblasserdam zal gehouden worden. •*Lek.kerkerk, 23 Maart. Blgkens in dit blad voorkomende advertentie zal coöperatieve boerenleenbank alhier op Maart a.s. haar 3e algeemeene vergadering houden. Alsdan zal worden overgelegd de 2de rekening en de balans Tan het bestaan dezer bank. In dit korte tydsbestek heeft de ondervin ding reeds deen zien dat er met de op richting dezer instelling een nuttig werk is verichten. Waar toch in den loop van het 2de boek jaar zoo een duideiyke uitbreiding zichtbaar is getuige de totale omzet in dat jaar van 43000 gulden daar kan het geen gewaagde onderstelling meer beeten te be weren dat zy in een behoefte voorziet en haar toekomst verzekerd is. Voor de betrekking van school voor M. U. L. O. alhier I zeven sollicitanten aangemeld, Moerdrectat, 20 Maart Van den landbouwer G. den Balvert in den Zuid- piaspolder alhier, zyu Zaterdag-morgen 4 schapen door een hond afgemaakt. KIe uw-Lekker laud, 22 Maart De heer J. R. Mees, ambtenaar ter secretarie alhier, staat op de voordracht voor gemeente secretaris te Venhuizen. “Mleuwpaart, 21 Maart. By de heden 1 gehouden herstemming ter verkiezing vau een lid van den gemeenteraad werden 69 stemmen uitgebracht, waarvan 1 van on waarde. Hiervan verkregen J. van Egsden 26 en J. van Vliet 42 stemmen, zoodat laa genoemde gekozen is. 1 *Mo«rdel«oa, 21 Maart. Het thans lezing liggende kohier van den boofdeiyken omslag bevat 118 namen van aangeslagenen en bedraagt in hoofdsom f 614,371/» het per- 1 centage bedraagt van het belastbaar inkt loerdelwoi ing liggende L islag bevL. jedraagt in hoofdsom f624,371/» t centage bedraagt van het beli inkomen. Vrydag-avond vergaderden alhier een 25 tal ingezetenen met bet doel eene be spreking te houden over de uitvoerbaarheid, om door onderlinge samenwerking een flinke nachtwacht te kuonen aanstellen. Een commissie werd benoemd, welke zal onderzoeken of er by de betrokken ingezetenen voldoende medewerking zal ver kregen kunnen worden; wordt deze verkre gen, dan zal een voorloopig reglement worden ontworpen, om daarna eene ver- eenigiog op te richten ten doel hebbende op een vast weekgeld een nachtwacht aan te stellen. 'Peurtiu, 22 Maart. De loteling J. Schakel, van de lichting 1905, zal 24 Mei a. s. in dienst treden met 's Gravenhage ais garnizoensplaats. Nchellulaen, 21> Maart. Den mili cien Van Houwelingen is by de te Dordrecht gehouden indeeling Breda (6e Reg. Infan terie) als garnizoensplaats, aangewezen. streefkerk, 22 Maart. Op 4 April a.s. zal het 25 jaren geleden zyo, dat de openbare lagere school no. 2 alhier, werd in gebruik genomen. 'Zeveuhulsen, 21 MaarL De heer W. van de Weerdt heeft zyn ontslag genomen als wethouder. De gemeenteraad, heeft met algemeene stemmen het voorstel van Ged. Staten ver worpen, om het salaris der onderwyzero boven het minimum te brengen. Tot bestuursleden der Werklieden-ver- vereemgiog .Hulp in Nood” zyn gekozen de heeren: J. Bontenbal, 2de voorzitter, H. Hartman, le secretaris, A Bontenbal, le penningmeester, L Haak en C. Haak, co missariMso. vyf nieuwe leden werd aangenomen. Gisteren zyo wéér drie milliciens af gekeurd, n.L: B. Meyer, G. W. van Vliet en M. do Voe. Woensdag 21 dezer te Sfolwykersluis ter voorziening in de op 1 Juli 1906, door poriodieke aftreding ontstaande vacaturen van hoogheemraad voor dat hsogheemraad- schap op de aanbevelingsiysten geplaatst; voor de eene vacature de heeren N. Zgder- laan te Stolwyk (aftredend), D. Rooken te Bergambacht en G. Graveland te Stolwgk; en voor de andere heeren P. P. Stuurman te Ammerstol (aftredend), T. Breedveld te Lekkerkerk en P. Hoogendgk te Bergambacht. Naar men verneemt, heeft H. M. de Koningin Moeder aan heeren ad ministrateuren van het Fonds der Algemeene Vereenigde Commissie ter leniging van ram pen door watersnood in Nederland, onmid- deliyk na het bekend worden van den laatsten watersnood, doen sehrgven dat, hoewel H. M. met zeer groote belangstelling en deelneming de berichten volgt van de op dit oogenblik door watersnood zoo zeer geteisterde streken, H. M. naar aanleiding van de door heeren administrateuren in deze, reeds by een vorige ramp door watersnood, aan H. M. gegeven inlichtingen, vermeent van die belangstelling door bet geven van eenigen geldeljjken steun eerst dan te moe ten doen blgken, indien administrateuren het oogenblik gekomen achten om voor het Fonds, in verband'met de jongste rampen, nieuwen steun te vragen. Het provinciaal watersnood- comilé in Zeeland is nu samengesteld uit de heeren Jhr. Mr. E. A. O. de Casembroot, voorztiter, Jhr. Mr. L. Schorer, ondervoor zitter, Mr. J. F. van Deiose, secretaris-pen ningmeester, A. A. Bekaaf, Dr. J. C. Bolle, Mr P. Dieleman, J. F. van Dunné, Jhr. Mr. A. van Reigersberg Verslugs, J. A. A. Schwan, Mr. A. A. da Veer, allen te Mid delburg; Jhr. Mr. A. A. van Doorn van Koudekerks, J. G. vap Niftrik en Mr. J. Smit, alle drie te VlissingenM. de Jonge Jz. en J. M. Kakebeeke, beiden te Goes; Mr. J. P. Cau en Mr. H. C. Moolenburgh. beiden te Zierikzee; K. J. A. G. baron Collot d’Escury en P. F. Fruylier, beiden te Hontenisse; J. A. van Rompu te Neuzen; Mr. P. C. Hen- nequin te Aardenburg en Jhr. H. A Wttewaal van Stoetwegen te Oostburg. In de op Dinsdag j.l. gehouden zitting der arr.-rechtbank te Rotterdam werd o. a. het volgende behandeld: In de zaak van de gebroeders M., koop lieden te Lopik, die terecht hadden gestaan wegens beleediging van den jachtopziener W. Ver heg uit Jaarsveld, werd alsnog gelast het hooren van den burgemeester van Jaarsveld en wel ter terechtzitting van 24 Maart a. s. Ter zake van vervalscliing van melk stond terecht C. v. D., 6» jaar, landbouwer te Haastrecht. Onder de afnemers van melk van dezen beklaagde behoorde ook de melk- verkooper P. M. Jansen uit Gouda. Beklaagde leverde dezen de melk ad f 6 de 100 liter. Op 26 Januari nu in den vroegi was de veldwachter A. Haagzand leiding van ingekomen klachten, gegaan naar de woning van beklaagde. Diens vrouw was echter reeds met de melk onderwe was de vrouw op den d(jk reeds komen en op een bevestigend ant zyn vraag of dit de melk was voor hem bestemd, waren zy naar het erf terruggaan. Aldaar had de veldwachter monsters ge nomen en bebooriyk verzegeld. Op de vraag vau den veldwachter, of dit nu volle zoete melk was, had beklaagde gezegd, dat er slechts een weinig spoelwater by was. De monsters waren ter hand gesteld aan den scheikundige Dr. A. Lam, uit wiens onderzoek gebleken is dat zich by de melk 35 procent water bevond. Beklaagde ont kende nu de wetenschap dat zich by de melk zooveel water zou bevinden. Zgn vrouw behandelde steeds de melk en had hem niet medegedeeld daar zooveel water by te doen. By den rechter commissaris had hy eerst het aantal percenten vernomen. Het O. M. achtte het feit wettig en overtuigend bewezen en vorderde 14 dagen gevangenisstraf. Beklaagde hield vol aan het feit onschuldig te zyn. Na behandeling van een zaak met gesloten deuren (kinderwetten) stond terecht H. P., 86 jaar, thans arbeider, vroeger telegraaf werker te Waddingsveen. Tydei anderen in de maand August waren by het herstellen der tele; ilder rollen kor ter was dit koper vervoerd naar di In den ave de heeren Ter Laan c.s. met .jment voor den dag, om de laatste herstellen, maar het voorschrift iiyk te verklaren op overeen- d niet langer dan zes weken eren De Klerk en Reyne iendement aan, doch de heer namens de com- mrs. De laatste beval _«uueuiiug van het amende- erson c. s. aan, dat inhield de toelating van uitbetaling in vreemde munt, mits de volle waarde werd uitbetaald in Hollandsche guldens. By de stemming werd het amende- ment-Pierson c. s. z. h. s. goedgekeurd, terwfil het amendement-Ter Laan c. s. met 61 tegen 15 stemmen verworpen werd. Nog nam de regeering een amonde- ment-Aalberse c. s. op artikel 1637 k over en wyzigde zy het artikel nog eenigs- zins in verband met eed amendement- j Tak, dat later door den heer Drucker namens de Commissie van Rapporteurs was aanbevolen. Nadat de heer Tak zyn amen dement had gewyzigd, werd op verzoek van den Minister besloten het artikel tot de volgende vergadering aan te houden. Maar de Kamer kwam toch niet verder. J - wenschte gaarne il 1637 1 voor te -wist dit niet te formuleen vL-, —12b de heer Drucker, laten de beraadslaging opschortenmissch:. bet amendement morgen komt.... x.» D—chieddp: de voorzitter ver daagde toen de beraadslaging tot Donder dag d. a. v. By Kon. besluiwan 19 dezer is aan den vice-admiraal W. J. Derx, op zyn verzoek, met 1 Mei, JJregens langdurigen dienst, eervol ontslag uit den zeedienst J verleend, onder toekenning van pensioen onder dankbetuiging voor de veeljarige belangryke diensten, doqr hem aan den bewezen, en het bedrag van het "ensioen ingevolge de artt. 2, sub. lo., 3, 17 en 26 der „Pensioenwet voor de macht 1902”, bepaald op f 4050 's jaars. By Kon. besluit van 19 dezer aan J. G. Moorrees, op zyn daartoe dc hem gedaan verzoek, met ingang Juni, eervol ontslag verleend als notaris te Culemborg. De- Commissaris der Koningi in Zuid-Holland heeft aan Jhr. Mr. A. M. de Savornin Lohman op diens verzoek, mat OOi uaui ingang van 1 April eervol ontslag verleend veld); in aansluiting met enkele der als lid en voorzitter vau de Gezondheids- i naamste te Sliedrecht stoppende treinen, commissie te Alfen a/d R(jn. zoodat sommige diensten worden uitgebreid Door de vergad’ering van hoofd- tot station Sliedrecht. I ingelanden van de .Krimpenerwaard”, werd i De heeren Veth, Van de Graaf, notaris de de 29

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1