AANBESTEDING. Verloliui, Visum, Groote toonaai Karpetten maatschappij „DE FAAM". DE ECHTE ABDIJSIROOP Goedkoop Varkensvoer. Ie ttoifensÈ Rijiü Brooittterswapi Een Heiraat Een party Houtwaren, De LanHbouwarswooing, r het er ss ijverige Agenten Metselaarsknecht D. SCHAKEL, Schoonhoven. Een HIT, Aanbesteding. onder Stolwijk, DB LMIlOBmVOÉE, Kadenverhuring. is te mSt Rütuigen: Schilder. Boerendienstbode, Dienstbode, Ansichtskarten Vitrage en Gordijnstoffen. kost bij A. N. van ZESSEN, Drogist, $£5°' GEEN GOLDEN, doch slechts 90 Centen. Lange Veistraat A 185. Melkstand. KWAKKEL AARS De ABDIJSIROOP Broodbakkerij 20 KOEIEN, De Boezemkaden Houtverkooping StolwUk, hSUL£b00*'8 'e d08n br"DeB" «rg.'rr° g"ro"'d d'8 sr~ ,°s "Aif° ZZXT »'«d^ fgederr/md.ddSr'.^reha.twvor Ln:?ënë"d:nh*.rD,gr,rDgóïë,"lt::„T[ ddëvrsr."teTdd.8ë.rnmru,,,,oud"- ™tr'dd8w7krnë;Sd0n"8lCPbPlb"^d- .7hmr,e:,„hëëë,i°e5iVD8im;Btb;Tk7baadV: makktbekichten n%£d8Zëë,k7;,g8 8üor"-'-'kMprl .n.1'ïSTir0TkUntot36Ct'k8lT8r""4S Zie verder het Tweede Blad. Advertentiën. 25-jarige Echtvereeniging Hier is hij weer, De uitbreiding en verbouwing van de Sigarenfabriek, get. A186, Koper- en Blikslagerij R. ANSINK. ADB. BOUTEH. TE KOOP AANGEBODEN: De Stictitscbe Hypotheekbank te Utrecht Agent de Heer G. PLOMP Azn., Schoonhoven en omliggende plaatsen S. W. N. VAN HOOTBH SCHOONHOVEN - HAARLEM - LEIDEN - WOERDEN - SCHIEDAM. SCHOONHOVEN. nit het klooster SANCTA PAULO te Gartbagena, met handteekening van L. I. AKKER te Rotterdam, NIEUWE RIJWIELEN vanaf den spotprijs van f 37,50 en hooger Ook beste gebruikten voorradig. Te koop aangeboden een TE KOOP: V. H. DOESBURG, MOKKATAARTJES, verschillend GEBAK, Centraal-Depót L. I. AKKER, Van Alkemadestr. II, Rotterdam. Ditslnitend verkrggbaar te Schoonhoven bg A. C.fgu van Draat ERFHUIS. TE HUUR Te koop aangeboden: AFSLAG. binnen Schoonhoven, Openbare Vrijwillige Verkooping. BOUWLAND en WEG WILLIGE LANGERAK, OPENBARE VERHURING. U- en Melkerggereedschappeo, GOUDRIAAN, Openbare Verkooping. te LOPIK, te LOPIK, a/d Uitweg. NIEUWE HOUTWAREN. Schoonhoven, KOEIEN, zwarte Merrie ,1, Boaw- en Helkgereedzch&ppen Openbare Vrijwillige Verkooping WEI- EN HOOILAND, M.art. Dr. H. Ijsssl do Schepper, ate met 1 M-_-i oou gemeente metterwoon verlaat, heeft ontslag genomen als lid van den raad. Hfl had ritting voor I district I. De heer A. de Bruin, thans agent van politie le klatse alhier, ie door den burge meester bevorderd tot hoofdagent van politie. Dan 8. April a.s.zalhe.40jaarg..leden zjjn, dat Ds. A. Wartena. predikant alhier, *Ön ambt aanvaardde. H<j wae achtereen volgens werkraam te Lichtenvoorde, te Does- •Ur?' w,e. DHdemsvaart, te Amersfoort en sinds Mei 1890 in dere gemeente. *Benncbap, 21 Maar». De loteiingen P- Franke, H. W. Rietveld en U. Klever «Ön den fl. derer ingedeeld bjj de Vesting- Artillerie te Utrecht en A. van Vliet bij het regiment Grenadiers en Jagers te s-Gravenhage. Door de dartelheid van een pink werd de veehouder J. M. L. alhier zoodanig door dit beest omver geloopen en zgn schouder verwond, dat hg zich onder geneeskundige behandeling moest stellen. De dokter legde een verband en na eenige dagen rust zal L. zgne dagelgkscbe werkzaamheden wel wéér kunnen hervatten. 'Bergauabaclil, 23 Maart. Op de aanbevelingen voor loden der Gezondheids commissie zetelende te Schoonhoven, ter vervulling der met 1 Juli a. s. ont- staande vacaturen, zjjn geplaatst de heeren: 1. Mr. P. A. Greup (afir.) te Schoonhoven en PHoytema vaa Konjjnenburg, burge meester alhier; 2. H. J. Nederhorst Jr. (aftr te Stolwflkersluis en H. C. Kuappert, arts te Kinderdgk. De werkzaamheden van de vereenigiog „Werkverschaffi jg" alhier, zfln voor dezen winter weder afgeloopsn; benevens het klein maken van oud eikenhout tot brand hout, z|ju ook weder verschillende binnen wegen in de gemeente met koolasch en zand opgehoogd. Ia de op Vrjjdag 23 dezer gehouden openbare raadsvergadering werd benoemd tot onderwijzeres aan de 1ste openbare lagere school alhier mejuffrouw H. H. van der Laan, onderwijzeres te Bleskensgraaf. «Blenkensgraaf, 22 Maart. De door Burg. en Weth. dezer gemeente ingediende aanbeveling ter voorziening der door aftre ding op den 1. Juli a. s. ontstaande vacatures, van de heeren L. G G. Douwes Dekker en J. A. Rolloos, ais leden der Gezondheids- Commissie gezeteld te Sliedrecht, bestaat behalve uit de aftredende leden, uit de heeren J. V. Huysman, arts alhier en A. de Haan, arts te Al hl «sserdam. "ilweukwwp, 22 Maart. De loteling Th. Oosterlaken uit deze gemeente, die gisteren bij de militie werd ingelijfd, is ingedeeld bjj het le regiment Vesting-Artillerie te Utrecht. 'Krimpen a/d Lek, 23 Maart. De loteling J. Brouwer, die voor den militairen dienst was opgeroepen, is daarvoor afge keurd. Alsnu zal P. de Boom Az. onder de wapenen moeten komen. Donderdagavond gaf de gymnastiek- en schermvereemging „Sparta" met hare opleidingsklasse jongens en meisjes haar fde uitvoering in dezen winter. Èi de turners èa de kleinen gaven, blgk dat onder leiding van den bekwamen directeur, den heer A. de Kok Az., ernstig wordt geoefeud. Ter afwisseliog gaven eerst de kleinen, I daarna de volwassenen een tooneeistukje ten beste, welke beide in goede aarde vielen. ftLangerulgewelde, 22 Maart. Tot hulpbesteller der posterjjen in 't beneden eind dezer gemeente is aangesteld de heer J. W. Boereflju alhier, ingaande 1 April a.s. Lekkerkerk, 22 Maart. Dinsdag 6 Maart kwam hier iemand van donker uiter lijk, met Duitsch accent sprekeude, die I voorgaf bediende te zjja van een iirma Mayr te Gorinchem, handelende in school- bordenverf, dofzwarte borden enz. Hg ver toonde een attesten boek met een aantal aanbe velingen van hoofden van scholeti, bjj wie hjj met goed gevolg borden dofzwart geverfd had. Zyn verf moest wel deugdzaam Mjn, want hjj gaf vjjf jaar garautiu en men kon de bordeu reeds don dag na het verven beschrjjven. Hjj vervoegde 'zich hier bg den burgemeester, wien hg mede deelde de beido wethouders toevallig ge sproken te hebben en dat zg er zeer op gesteld waren, dat de borden der scholen volgen» de attesten geverfd werden. Burge- meester gaf toe en de verf ging er op: 30 bord vlakken binnen twee uur. Het stellige voorschrift werd achtergelaten: .Vóór het beschaven eerst de borden afwasschen." Hiernaar werd gehandeld eu het personeel heeft dagen aaneen een vuilen zwartrommel kunnen wegwasschen. •3*1 j*" m,n "'d»r» goede 35.' m"r h,6r Ie bepaald siechl. vvg achten ons dan ook verplicht te waar schuwen tegen zulk eeno verschaffing van vuil werk aan onderwgzend personeel. Voor de noodlg.lenden in Zeeland werd door do ingezetenen met veel animo bgeengebracbt f 454-, 10, waaronder f 12 15 door schoolkinderen. Het bedrag wordt un het provinciaal comité te "Meerkerk, 22 Maart. Woensdag j.l. had in de openbare school de jaarigksche algemeene vergadering plaats der schietver- eenigmg .Meerkerk". Slechts 9 leden waren tegenwoordig. Na voorlezing en goedkeu ring der notulen werden de boeken en kas van den penningmeester nagezien en in orde bevonden. Het batig saldo bedroeg f 19,10. Daarna werden uitgeloot de aandeelen no. 11, *1 en 49. Bg acclamatie werd het bestuur herkozen, dat voor zoover tegenwoordig de benoeming aannam. Besloten werd om zich tegen 1 April a. s. van de voorlichting van een officier te verzekeren, teneinde zich vol- Met de oefeningen zal eerstdaags weör een begin gemaakt worden. •Meerkerk, 22 Maart. Op de heden alhier gehouden Rgksatierenkeurmg waren I aangevoerd 6 twe^r.ge slieren: I BekrocQ werden die van de heeren K d«n UarloghW Schoonrewoerd 1ste prgs. f 160- C. de Leeuw te Vianeu, 2de prgs, f 100. I 16 éénjarige stieren: Bekroond werden die van de wed. C van IJzeren te Meerkerk met f 100; de wed Goes te Vianen met f 100; A. de Heer te Hoornaar f 60; A. Kool te Hagestein f 60 •«■«■„.rk.rk d IJ..I, |3 Maart, lot de ambachtsschool te Rotterdam is toe gelaten de jongeheer A. J. Terdu alhier. M Maart. Tot predikaut ir.® ar,,.' Gein- t,hier ia beroepen Ds. T. A. Bakker te Maassluis. OUolaad, 23 Maart. Op Zondag 26 dezer, des voormiddags ten 9 30 ure,'zal de heer J. van Vliet, cand. tot den H. D., al hier beroepen predikaut bg de N.d Herv. Gem., bevestigd worden door Da. F G Hoevers, van Ketel. ,.^8. Y?°, hoopt in de middaggods- dienstoefeumg ten 1.30 ure zgn intrede te prediken. •Ouderkerk atl Meel, 22 Maart. Door den Minister van Laudbouw euz. is aan f'^e°tet)rikanten alhier, op buu verzoek, I richten, bestaande in het verplaatsen van beladen kruiwagens, geldende tot 1 Januari 1907, mits voldoende aan de gestelde voor waarden. Ouderkerk a/d IJiel, 22 Maart. Tot predikant bg de Geref. Gem. alhier is be roepen Ds. B. Hagenbeek te Fgnaart. "Polsbroek, 22 Maart. De loteiingen J. Scheer en H. de Bie dezer gemeente werden gisteren ingedeeld respectieveigk bg het 11e regiment Infanterie en de Veld- Artillerie te Utrecht. Ridderkerk, 22 M*art. De lotelingên dezer gemeente der lichting 1906, die op Dinsdag den 13. Maart j.l. te Dordrecht ter volledige oefening zgn afgeleverd, zgn in gedeeld als volgt: U. Bode, J. C. Lodder, A. Koog, P. v. d. Woude, A. van Kleef, L. Plaizier en B. Opmeer bg het 3e Regl. Iufanterie te Bergen- op Zoom; A. Slolk, A. Sla, J. C Muuter, A. Kuiper en C. Hardenbol bg delofanterie te Geerlruideuberg; A. van Soest en PI. van *t Zelfde bg het 3e Regl. Veld-Art. te Breda; G. C. van den Berg. H. van der Wilt, G. L Uagendgk, C. vnn der Meer, C. van Halem en P. vau der Poel, allen bg het 6a Regt. Iuf. te Breda en A. van Vliet bg de Genie troepen te Utrecht. Tot onderwgzeres aan de Christeigke School alhier is benoemd Mej. Schtffdlaar Clots te Zalt Bommel. Woerden, 21 Maart. De levering van 18 000 H.L. Engelsche gaskolen voor de gas- ;ï,br/fk a,hier 18 *e*un<l aan de firma W. Hoven Zoon te Rotterdam, 10 4 12 000 HL.'New Pelton Mam 4 77 ct. en 6 4 8000 H.L. Pope 8 Diamond 4 70 ct. Woerden, 22 Maart. Door het bestuur der Christ, school alhier is tot onderwgzeres benoemd mij J. Kngpenga van Tieijerk (Fr.), die de beoocmiug heeft aaoguuo/nou. I "f "UU >UWI, Trgstellma verleend van het verbod om Trouwen boven 16 jaren arbeid te doen ver- AHoop van Publieke Verkooplngen vnn Onroerende Goederen. §- Bg de door den notaris A. Castelegn te Streefkerk op den 21. Maart j I. te Laugerak b/z Lek gehouden openbare verkooping, zgn verkocht: a. Twee huizen met schuren, erf, tuin, boomgaard, bouw-, wei- en hooiland te Langerak, groot 3 Hectaren, 66 Aren, 0,5 Centiaren, van C. de Ruiter, aan verschillende personen voor f 5186. b. Een huis met erfpachtsrecht van den grond en van het daarog behoorend erf en bouwland, groot 6 Aren, 40 Centiaren, van W. Rietveld, aan den heer N. Verheg te Langerak b/z Lek, voor f 525. ttUMKNUl) KIEUW». De scheepvaart door de sluis aan deu Arkelschen Dam te Arkel (Z. H.) I ia gestremd. Een der schuiven, waarilour het water uit de schutkolk m het Zederik- I kanaal loopt, is met open le krggen. I 8Cllrti 0Q8 uit de Lopiker- I waard: De voorspelling, dat met 1 Maart I J.l. de pry zen der varkens niet onbeiaugrgk I zouden terugloupen, is niet bewaarheid. Uudanks de hoogere rechten, welke Duitsch- I land heft, zgn de prgzen nog aligd rgzmde; I ze zgn op 't oogenulik zoo hoog ais ze in jaren, men zou haast zeggen als ze bg menschenheugeuis met zgu geweest. Var- I kenskoopers besleden voor beste biggen van zewen wekeu f ltt per stuk en maken dan nog eeu zoet wius'je; hoeren koopen varkens van 9(1 tot 120 poud om te mesten en betalen 32 4 83 ct., levend gewicht; bg hooge prgzen, waarmede het vette spek betaald wordt, maken ze nog een beste rekening, te meer, omdat het varkensvoeder met overmatig duur is. Vette vat kens vau 250 tot 300 kilo s worden opgekocht tegeu 31 4 ëP/9 ct., ruw ge wicht, dan is het nagenoeg nog 4 ct. meer dan eeu maand of drie, vier geleden. Te Maarsen (Utr.) is overleden de oudste ïugezeteue dier gemeente, de wed. C. F. Kioid, Stroom, oud 101 jaron on 8 maaoden. I Onlangs is in verschillende bladeu gemeld, dat het bekende .Staphorster Boertje" na het overigden vau den genees heer, die bg zgne elders gehouden zittingen tegenwooroig was, die ziltiugen niet zou voortzetten. Tnaus wordt gemeld, dat daar van geen sprake is, eu dat hg nu de me dewerking van een anderen dokter heeft verkregen. - UUtlororeoltweekorS vau deu heer H. te Bodegraven zgn in den nacht van Zaterdag op Zondag ongeveer 3000 rozesiekken gestolen. -TeSlolvvjkeraluiahad Maandag J.L eeu orusug uugeluk |ilaata. Hol 17jari« muisje A. van Dam, dieueude 00 deu uoor Verkerk aau du Kade aldaar, wilde wal kleereu uitspoelen ïu eeu achter de wpuiwr liggende alool. Fiolaeliug viel het mem" voorover m het water. Eoral later werd het daar gevoudeu eu toen Oiekeu de lereiia- geesten reeds geweken. wnrïiVi°d8 *ram Goud*-Haastrecht werd Dinsdag ochtend j.l. het vierjarig zoonlje van B., dat o ver de Doelehrug k wam en de rails nog wilde oversteken, overreden. Iu deer- niswaardigen toestand werd de kleine, wiens eene beeuije was afgereden, door deu vader naar t gasthuis gebrachtalwaar het knaauie dan •"f"™'''1-.!"» d° kokomen kwotaurou is overledeu. - Op,gtoeno advertentie om 14 wageoooatuordora eo 14 coaductoura too dionate van hot elcclr. tramnedrif te Uirocht hoOhon, volgeoa .Uot Ceotrom", I tot ou too 130(1 liofhoobera ricü aangoDodeo. - Fraos Hoater, dia in hot Huis van Bewaring to Rotterdam nog ateoda allo voedael weigert, wordt tOana, to plaats van bouillon eu eieren, eiken dag gevoed met zeer vioetoare aaert, welke hem door do bewaarders wordt ingepompt iu de -» n°vt° ku,bt d,del«lt uitspuwt. tig ligt bgna dun guheeitm dag te bed - Reclamel Ie Amsterdam laai eeoe Iirma, handoleode la Ooatersehe sig,. ratten, de bestellingen hg de klanten aan huta bezorgen door eeu in nationale kieedO gealokeo Artneuier, gezeten op een kameel - Zona verduistering in tnarsch. tenue. Kapitein (op het app.l tegen deu s«rgcant-tn.joor|: Z ioala ge wuot is er mot gen een zonavernmatermg. Laat de manschappeS morgen vroeg om 6 uur to marachtonuo oo d" 'kuioitleplaata aautreden, dan kuuoof f! i l.e'd"m" ualuurverschgusel ook zien. Ik zal daa do ooodige verkiariugea geven Bg regenachtig weer is er natuungk niets te zteu en laat gg de manschappen iu de exercitieluuda aantreden. Sergcant m.juur (tegen de onderoWeieren): I d. P d«" Kspileiu zal morgen op DlaaU né^'n" M,18"i'd"'slo'iiig piaata nonnen iu marschtenue met verklann" gen van den kapitein, Bg regenachtig weer bolton meta te zian. De zonaverduileriog I do "tetcttielooda plaats nebben UuderofOc.er (legen den korporaal): Morgen vroeg om i uur is aaulroUeu der zonaver. duiateriug, maeacüappeu in marschlenue Bg regenachtig weer wordt do zaak to dó ezercnielooüs verklaard. Korporaal (tegeu Oe maoschappoo): Morgen vroeg urn 6 uur groots verduistering. Bii rouneschgn iu de open luent, hg regen, achtig weer in de ezercitieioods. ITADIVIIUWR. SchMBheTei, 88 Maart. f Door H. M. de Koningin is aan den heer G. van der Wolf, iofflnhuishouder, dispensatie verleend in verband met de drankwet, van de verbouwing van zgn kegelbaan. Door het aanbrengen van eenige kleine wgzigingen kan hg ongestoord zgu bedrgf big ven uitoefenen. t Ged. Staten van^-Zirid-^-HóIland hebben alsnog goedgekeurd de rekening over 1904 van het Burgerigk Armbestuur te Schoonhoven. O. a. werd door Ged. Staten daarbg over wogen dat de wgze, waarop het armbestuur beeft boekgehouden, inderdaad zeer veel te wenschen overlaat, doch dat de onjuistheid van de in de rekening voorkomende cgfers door den raad niet is aangetoond, en diens Wantrouwen, zonder zoodanig bewgs, geen reden had mogen zga om aan de rekening goedkeuring te onthouden. Dat toen het aan het Burgerigk Armbestuur bleek, dat de bg de begrooting voor 1904 aangewezen middelen onvoldoende waren om de noodzakeigke uitgaven te bestrgdeu, door dat bestuur tgdig en zeer stellig vóór het einde vau het dienstjaar 1904 eene sup pietoire begrooting had moeten zgn opge maakt, eu door tmachenkomst van burge meester en wethouders aan de goedkeuring van den raad onderworpen; dat, waar deze onregelmatigheid niet is le herslejlen, bg de vraug of deze rekeniog alsnog moet worden goedgekeurd, alleen deze vraag den doorslag moet geven: zga er termen het nadeelig saldo der rekening over 1904 ten laste van de leden van het Burgerigk Arm bestuur te brengen, dat zoowel B en W. als de gemeenteraad mede verantwoordeigk zga voor de afke^.jiéwaardige handelwgze van bet armbesfcM omdat zg zonder ge- Itjktgdige reorganisatie van dien tak van dienst tot de ongemotiveerde subsidiever- lagiug medewerking hebben verleend, minst genomen bestaande in het berusten in die verlaging, van welker bedoeling en gevolgen men bewust kon en moest zgn en dat er derhalve voor de gemeente geen voldoende termen aanwezig zgn om zich thans aan die gevolgen te onttrekken, door de boven de begrooting gedane uitgaven, ten laste van de leden van het armbestuur te doen big ven, waarvoor te minder grond bestaat, omdat overschrgdmg van posten ook in 1903 plaats had, zonder dat dit aanleiding gaf tot maat regelen om zulks in het vervolg te voorkomen. Tevens is ook door Ged. Staten goeiige- keurd de begrooting voor 1906, opgemaakt door het Burgerigk Armbestuur in die gemeente. t Door Bprg. en Weth. zgn ver pacht de staanplkatsen op de a. s. kermis voor een stoomcarouseel en een pofferljes- kraam, respectieveigk aan de Wed. J. Peeters te Bergen op-Zoom en F. W. van der Steen te Gou^a. t De heer 6. de Groot, vanaf 1 Mt-i 24 Dec. 1905 tgdeigk onderwg'zer aan de Openbare schooi voor m. u. 1. o. alhier, thans tgdelgk hoofd aan de Openbare school voor m. 1. o. le Bodegraven, is benoemd tot onderwgzer directeur van het St -Josephs Gesticht te Venmy. t De aanvoer van boter op de weekmarkt is de laatste wekeu grool, ter- wgi de boterprgzen voor deu tgd vau het jaar hoog big ven. Door do opkoopers worden groote partgen opgekocht. fOonderdag trad voor de afdeeling wSchoonhoven en Omstreken" van de Neder- laudsche vereeuigmg tot afschaffing van alcoholische dranken als spreker op de heer Ane Willemse vaa Uirecht. De voorzitter, de heer G. Jan Niekerk, opende de verga dering met een kort woord, waarin hg wees op de droevige gevolgen van het drank misbruik ook iu ouze gemeente en hulde bracht aan deu secretaris, den heer C. L. Vinck, die ook in de moeilgkste oogenblikken voor de vereeuigmg gverig werken bleef. De heer Willecgse begou met te beriuue- ren aan de prachtige vergadering alhier gehoudeu voor de draukwetactie, waar hd als spreker mede optrad. Langen tgd had hg niets meer van Schoonhoven gehoord, maar nu was hg met reden zeer verheugd uitgenoodigd te wordeu door eeu krachtig opbloeiende afdeeling. Achtereenvolgens zou spreker verschillen de ellenden aaustippen, die aan het alcoho lisme te wgten zhu. i° d°l.dBrde 0° vierde gccl.cht werden de gevolgen v.n drzokgeLrutk deer VVear een moeder in gezegende omstan- diglteden zicb( beviodt ie draeltgebruilt doar/ beer, de groelBte vg.od v.e hot Itiod. Meer malen is gebleken de verderfetgke invloed door een mm uitgeoefend, die tddens het lödt "het^'kmïf^t>rU,b\H 5" ramat tgdt het kind door den drnek als het wat dë N dg8n°ï™ p18' 0aderzoekiügeu doer de Ned. Dud. Propaganda club tugesieid, hebben aau het licht gebracht, dat bd hel overgroot aantal acnterlgke leert,ogen drauk als de oorzaak dier acbtertgkbeid is te be- gebrmk der Treffende et.alljas kinderleed deelde do bekwame journalist Brusse op het congres van ktnderhescherming mee: zoo bgëno' d ""btijb van S mtunde'n, dët don dood HZ! '"e"r d6" hB,ls vëë da mB T"8! worden uit de nanden 2.Tëdu'nlëeh jeneverd*° ""g»» «rMd Zv°l"',g' Mgl apn"ier' ia voor mg op groud van gewon# maatschappelgke over wegingen, de- mooiste"dag van de weel ku "h« "b,"da'■ zgn gezin zgn, dan' an bg zich mot iga kiudercu bezig krnd o, 7° I"k Iiel w'0, helaas, dat he* omdat nu T c I'° geleiden oudat hg drouken ia, hoe menige maalthd op Aoudag kon gezellig zgu, als vader met op rich wachten het. En dan wat misdaden gebeuren op Zondag, jutat opdien morneten dag en dat „tes dóm den draëk 0p d"u drmkdr.ng, d.e zoo "y.a'd«a'.u.sj., heersent en waarvan *°h kie J°fge arb-lders do dupe norden Doch hg wtl met arheiders, ook io hoougcpUatste knu»en wëar dunr a aCbla °P 81 ndeülenkriogeu, I.™ iëë-oë.Two'r'd, W.thZ'dëdT'ï rek'er" m,I!"m 6d °P h<it bordBa"'M»''k I vrg gestichte**"' korfdooTd Hoelwordl d" leveoadnnr ver- kort door d«u alcohol en niet voor ninta schanni!0 ge,8cöe tevensverzekuring maat echappgen guoatlger verzeker,nge-vejrwaar. Duizendnn an n «ei""»«n is veel grooter. Men verwgt ons wel eens dat wg geen oog zouden hebben voor andere nooden in de maatschappg en ons blind staren op de drankbeetrgding alleen. Niels is eebter minder waar. Wg erkennen het groote nut van het strgden daartegen wel degel gk, wg zgn overtuigd, dat een maatschappij ais de onze ook zonder drmk niet zou deugen. Miar tal van dingen, die het verklaren kunben, liggen zoo ver voor ons en de strgd tegen den drank ligt zooveel dichter bg, laat ous dien allereerst aanpakken, maar daarnaast het andere nietverwaarioozen. Uitvoerig stond spreker hiérbg nog stil, om ten slotte de vraag te beantwoorden .wat is bet middel om deu grootsten volksvgand te bestrgden Dat is de geheelonthouliog. Geen beter middel om een vgand weg te krggeu, dan hem te laten dood hongeren. Den valschen vriend, waDt dat is de alcohol, moeten wg geheel mgden. Sprekers moeder leerde hem, dat alles waar het woordje te voor stond niet deugde, zooals te dik, te dun, enz., behalve tevreden. In dien zin als zgn moeder het bedoelde kon spreker daar vrede mee hebben, alleen men mag niet tevreden zgn met een maat schappg waar zooveel in te verbeteren valt. Die tevredeubeid brengt ons dikwgis de drank, die maakt ons onbewust voor strgd en daarom weg er mee. Sprekers indruk van den mensch is, dat hg gebukt gaat ouder een zwaren keteo, het alcoholisme, waarvan het slot maar door één sleutel geopend kan worden en zoo de koten verwgderd, n.l. door de geheelont houding Met een opwekking tot medestrgden, zóó, dat iedir hoorder van heden avond de - propagandist van morgen zou zga, eindigde spreker zgu rede. Voor debat gaf zich niemand op; wel zal naar aauleidiag van do rede van den heer Willemse op nader te bepalen datum, door dezen en den heer A. Dgkgraaf gesproken worden over de arbeidersbeweging en het drankvraagstuk. De heer Niekerk wekte in zgn slotwoord vooral de gegoedeD, de werk gevers enz., op, het voorbeeld te geven aan hunne ondergeschikten: zoolang dergkezgo wgn drinkt heeft hg niet het recht den arbeider te verwgten dat deze een borrel drinkt. De afdeeling won één lid. t Door de gemeente-politie werd Woensdag-avond in arrest gebracht en be- keurd G. G. den B., ter zake van openbare droukenschap. t Woensdag-nacht veroorzaakte G. S., zilversmidsknecht, oud 17 jaar, op den Kortendgk nachtrumoer, wgi hg ztin ontevredenheid luidkeels te kennen gaf gepaard met het slaan op de deur, omdat' hg door zgn ouders niet werd binnen ge laten. Door de politie eenige malen ge waarschuwd het rumoer te laten, aan welk verzoek niet werd voldaan, werd hg daarop niet zonder verzet naar het politiebureau gebracht. Van een en ander is proces- verbaal opgemaakt. ÏERVOLB DER MIEUWSTUDW6EN. Bg Kon. besluit van If dezer in aan J, F. M. Wolf, op zg0 verzoek, met ingang van 1 Met, eervol ooislag verleend riacëXr,>" r»ks-b0°eer<i burgerschool móT DonderdaK j-1- arriveerde te Tboleo een beambte van het bof van Hare Majesteit de Konmgio, om een krans ts overhandigen aan «e familieleden van het oude vrouwtje, dat gestorven is gedurende bet oogooblik dat Hare M»j*steit vertoefje in de zaal van de sociëteit „Noo Semper", de ztekenzaal voor de noodigdenden. Inden b'",mbla f"1 «tbtgenoole. de familie leden en enkele heeren van bet comiié gingen samen naar bet graf, waar een half uur geleden bet atoffaigk overschot van da een- en negentig jarige was leraardebesleld. E«n hartelgk woord van dankzegging voor de innige belangstelling van Hare Majesteit wer" gesproken door Mr. Ptet, van bet comité, en den heer Wtrkerke Üeud-V~dr'*end8 d" ib*8Mteb"b H. bTvatlen.t'Z*den '""8° d" '""era W' Het herstellen van de door- braak in den Zeedgk van den Van Alstein- polder, onder Hontenisse, is ondershands opgedrageu aan den aannemer L. Kalis te h nn«nC« 1°°' f ,°8'°(W- Uet werk moet binnen 8 weken worden opgeleverd. C Het Gerechtshof te 'e-Graven- Jb uilaPraak doende in de zaak van den kas-i r uit Gorinchem, door fi8 m88 n Uordracht Veroordeeld tot thaanden gevangenisstraf wegens het ats ta" d» Holl.nd«TGelder«hc Hypotheekbauk te Goriochem opzettelhk als echt gebruik maken van een valaeb geechnfl, heeft den beklaagde wegens ge! noemd misdrgf veroordeeld lot 10 weken gevangenisstraf, met bepaling - even.U ook door de rechtbank waa geschied dal Ml komB0n P'*8 echteilia 8cbcelmindering Bevestigd werd het vonnia van een grond tTtSeder H GV""illd,?l Wa8e"a mishandeling te Neder Hardingsveld tot 6 weken k.' t de'ntimeerde van een vonnis der recht bank te Rotterdam had zich in hooger beroep ™ran'w°,°rd'>n jeugdige koopman te Gouda, beklaagd van op ig Auguatua dea vorigen jaars een winkelierster te Gouda met een motorfiets zoodanig te hebben aan- gereden, dat ze viel, waardoor tgdeigke "ekt® enK Terhinderiug in de uitoefening van haar beroepsbezigheden is ontstaan De rechtbank te Rotterdam snrak be- klaagde bg gebrek aan bewgs vrg. Eeu vgtt.1 getuigen werden thans voor" het hot gehoord, onder wie de juffrouw, die door bekl. werd sangereden, en die zich, evenals voor de rechtbank, civiele partg stelde en f 150 schadevergoeding vorderde, welke vordering eveneens door de recht bank werd afgewezen. Advocaat-generaal Mr. Reitsma vorderde vernietiging van het gewezen vonnis met veroordeeling van beklaagde tot 3 weken hechtenis. Mr. L. A. Micheels, advocaat alhier, pleitte op verschillende gronden bevestiging van het vrgsprekend vonnis. UitBpraak 6 April a. s. *Gr«*t-Anamers, 22 Maart. Heden had alhier plaats in het lokaal van den heer I. St'iter een openbare vergadering van de afdeeling Alblasserwaard" der „Hpilaudsche Maatschappg van Landbouw". Na opening uer vergadering door den voorzitter, den heer H. Voorspug Je., werden de notulen der vorige vergadering gelezen en onveranderd goedgekeurd. Daarna kwamen aan de orde de ingekomen stukken en een reglements- wgziging, die, na een kleine verandering, ter opzending aan het hoofdbestuur werd aangenomen. Aangaande het volgende punt op üe agenda werd besloten, de noodme pogingen te doen, om in het ressort van de afdeeling een of meer snoeienrsussen in het leven te roepen. Vervolgens hield de heer J. Nytand, hoofd der BCbool alhier, de aangekondigde lezing over „Melkonderzoek eu Rund Veeteelt". Achtereenvolgens behan delde spreker: da vooroordeeien tegen het mei kondersoek, de onbetrouwbaarheid van de huismiddeltjes, waarmede men dek u deze tracht te redden, de noodzakeUkhji vau het melkonderzoek door voortüui toegelicht, de inrichting en de kosten l2 nut voor de veefokkerg, het voorde "i'i? samenwerking om tot oprichting .„TJ BOle- en fok-vnreemgingen te geraken Zw «preker eindigde met een vergetgking J5 TT ve<-fDMkerö in üenelarkeë*^ Nederland geechiedl en vatte ten 8wï het gesprokene samen in: melkondeS is noedig om de innerigke waardó geraken, "iTtf Jog" „7^^ i/j Denemarken en Relgiö bereik?" J.60 een^h de. tgds „ch tot dit doli^! ledea. t'n pr^ k7eg T b'ëë7B°bd'; d« ren snoeischsar, de heer A J -r T deken, he,deu ut, Lsngertk en77" 'S" Voorspug Jr. te Groot Ammers een 1.7' Een laatste woord richtte Ha JMte.aro' tot den geaebten inleider, die een 2" Icztng gehouden heeft, d.e leerz.7 wssTo! hëndbouwclfreus tT sTr^"8*8" ™'dab dige e"8 lAi^Xn h7rrj7 LZZ voor f 590. g' Ammerstol, i- «i de. B^TrmeStT^ f7U88 gegund '*'"8 mKhr«""i het werk -"tudew.ler, IJ Murt Utur d.«eo is alhier een anUrevolutlwn^^^Tf?" dub opgericht, welke z«t, tnansTST,' aanzieulgk ledontal kan v.rh.«w,m •UeeawUk, 13 MutL Hd hon-ez,, van den vtsscher B„ woonaenu» Afc afdeeling Middelburg, ie in het heJL «e«J week door een zwaren slag getroffen. De moeder, gezond en wel eenige bezigheden verricntende, zakte Dinsdag-ochtend plotse. g Dl> onmiddeltgk ingeroepen geneesheer kon met anders dsn dee dood jmnststeeren. De moeder, ongeveer 40 jaar, laat een achttal kinderen na, waarvan de jongste twee jaar is. P 'n l?rlterke! Maarl- heeren P. Boel At. en T. den Hertog zgn respec tieveigk herkozen als voorzitter en secretaris der commissie A. tot wering van school verzuim. t 1 0p e?° verzoek van den veehandelaar 'a*8 alhier, om eene koe igdende aan tuberculose over te nemen door het Rflk is afwgzend beschikt, ais zgnde het beest niet Igdende aan clinische tuberculose. - In verhand met de op 1 Juli e. k. ont stane vacaturen door aftreding van de heeren Mr. P. A. Greup en H. J. Nederhorst als leden der Gezondheids-Commissie geze teld te Schoonhoven, is door Burg. en Weth dezer gemeente een aanbeveling ingediend,' bestaande behalve uit de aftredende leden, dé arts"88 ^fioderdgk! """8r 8" H' C' K"ppar<' gu^,igUZch.K, oRp"een T/. vTdTcëni" telgke jongeliugsvereeoiging om bh haar te ÏcHa |Dt ,Jtarfee8t 66,1 der lokalen van school I te mogen gebruiken. A^AtTBEBEUBTES op Zondag 25 Maart 1906. Biufc gcbMiiUavMi. van Molenaarbgroaf. Ring Vianen. GROOT-AMMEHS. 'aN.m- Jij, uur Da. H. K. Wolfenabergar. ven NoordelooA V1SSCHEK1J-BERICHTEN •ln.wn.tal 13 Maart. Van Zaterdag 17 tot en met Vrgdag 13 dezer zgn albie* ter markt aangevoerd 47 winterzalmen; prgs per ha kilo van f 1.40 tot I 1,66. 'Krallajea, 13 Mrt. Dele week werdan ÏTetTTkt. -""«vvoerd 45» ztümen; prös 1,10 f 6 oua6 elften, f 1,70 4 f415 per stuk. Bademren, 10 Mrt. Kaan. Aangevoerd Dl m *7™ Ti"T'1 1M8 aluka' »»8Mtle fa?zn !°- '"hoort Goudache fM,- i 17,60, «waardere 1 18,-, le soort f 18,- "'"ïk Derhj-kaas, le soort f 4 f Kaaal'a du-I- f 18,50. qual. i 24,— a f7,—zwaardere h^-- ÊTV\, partöeu" Handel matig. BoterPrgs der goe- f 1,10 4 f 1JO weiboter f 0,95 4 1,06 per kilo. Maart. Aangevoerd 37 ÏSTJette 8i7mageM eD 830 vette runderen, biggen UUchtere en graskalveren, li Maart. Boter, InqnaL v V.' ?U"1' 60 ct per Wo. Vette kalveren Sla 38 ct. per hh kilo Nuchtere kalveren f 6 a f 8 per Bink.' Vette varkenn 18 a 31 ct. per IK kilo Btggeo I 10 a f 13 per stuk. tieren f 3,50 per 100 stuks. W««rM«n 21 Maart. Kaas. De aanvoer ter markt op heden bedroeg 4 partgen, prg» van Goudache le soort!26,60 4 f— 2e®oort f af—, zwaardere f a Edammer le soort f 2e soort Por 50 kilo. Handel matig. BUBUEHUJIil BTAiroT hebaenaaven. Van 20 -23 Maart. -Geboren: Helena Alida, d. van Jac.G.J. Niekerk en A. M. Joogeneel. Overleden: A. M. Meier, oud 69 u echtgenoote van B. van der Paauw. 3 Morgen, Oen 15. Maart, hopen |g g onze geliefde Ouden ÏS j J. H. VAN DER LAAN gg eu N. GELDER BLOM g* hunne ie heraeuken. I ,P*1 '1 ""ff '""8 geepnard mogen S oigven, n da weosch ,.n hunna IS Klederen, Behuwddochter en Klein- Mtó i kinderen. Jg Krimpen a/d Lek,24Maart 1906. Geen Receptie. Ondertrouwd: W. 6. JONGEBREUR 's-Gravenhage Ouderkerk a/d IJsel, J. RIJKAART. 22 Maart 1906. Ondertrouwd: DIRK A. VAN DEN OEVER en ANTJE DE VOGEL. ItftV.^rVheV; 1 M Maart 1S06. HHiegersberg, J De Heer en Mevrouw NIEKERK Jongenkei. geven kennis van de geboorte eener Dochter. Schoonhoven, 21 Maart 1906. maar nn met gebruikte Een solide BAROUCHET, licht loopend, nienw model; een TENTWAGENTJE, in de olie; vier gebruikte TILBURY'S. Prgzen biiigk. J. MEIJERS. M«*rdrecht. D. VERHEUL, WaddlDgeweeo. P. VISSER, Zevenhnlseu. Zaterdag den 7en April a. s., des n.m. te 2 uur, zal in het Koffiehuis van E. VEGTER, door de Heeren J. W. VALK Sc Zonen te Sch«ven in het openbaar worden aanbesteed: en het baswen vnn Kautaren In de Lange Welutraat, en het In ver band daarmede amaveeren van 8 perceelen A 871 en 573, ter ge zamenlijke graatte van 388 M2. Aanwgzmg in loco Zaterdag 31 Maiirt a.s., des n.m. te 2 uur. Bestek met 3 teekeuingen, tegen betaling van f 2,—, verkrggbaar ten kantore van den Architect. K. HEN8E1S, Architect, Scheen haven. Het behaagde den Heer van leven en dood uit ons midden weg te nemen onze geliefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder ELIZABETH CORNELIA TROMP, Weduwe van Jan Gkldkbbloh, in den gezegenden ouderdom van 80 jaar en 2 maanden. Uit aller naam, C. GELDERBLOM Nienwpoort, 21 Maart 19*>6. Voor de vele blgkeu vao belangstelling, ondervonden op 18 dezer, betuigen Onder- geteekenden hunnen barteigken dank. P. C. VAN VLIET, v p. VAN VLIET-Halling Schoonhoven, 23 Maart 1906. Voor de bewgzen van deelneming, ont vangen bg het overigden vau Mejuffrouw JOHANNA VAN DER STOK, betuigt Onder- geteekende, mede uit naam der Familie, zgn harteigken dank. C. VAN DER STOK. Executeur-Testamentair. Nienwpoort, 21 Maart 1906. Dank voor de op 21 dezer maand ontvan gen bewgzen van belangstelling. VAN SLOTEN. Schoonhoven, 23 Maart 1906. De Ondergeteekende bericht met deze, dat hg de ZAAK van van B. KLIP heeft overgenomen. Streefkerk, 28 Maart 1906. Dé Ondergeteekende maakt hiermede bekend, dat hg vanaf zich gevestigd beeft als Door net en solled werk hoopt bg de gonst der ingezetenen te verwerven: Beleefd aanbevelend, Streefkerk, 23 Maart 1906. Eene groote binnenlandsche Maatschappg van Ongevallenver zekering vraagt, vooral met het oog op de aanstaande uitbreiding van de Onge vallenwet tet het Landbouwbedrgf, op de dorpen in de Alblasserwaard en de Vgfheerenlanden en de Krithpenerwaard. Brieven franco, onder No. 35, aan het Bureau dezer Courant. Terstond of zoo spoedig mogeigk ge vraagd een bekwaam METSELAARS KNECHT, P. G. Adres C. VAN TUIJL te CAJJ beland, gem. Brandwijk. Terstond of tegen 1 Mei gevraagd een liefst goed kunnende mdiken, doch ver- eischte P. G.bg J. OSKAM, Zuidzgde, Bedegraven. Terstond of tegen 1 April a. s. gevraagd een flinke P. G., die goed kan werken en koken. Adres C. DEN HOED Wz„ hoek Koestraat, Schaanhaven. Om in vier regelB te beschrgven, t Voortref lijk» wat THOMSON biedt, Poëten!, wilt er buiten big ven, In vter maal duizend gaat bet niet. Prgsvraag Thomson's Pudding. Ken In gaoden Maat lUnde TRAPPEN, LADDERS en een KIPPENHOK met REN en KIPPEN, tot Dinsdag- 4vond a.s. bg P. BAAN, AmmerMal. verMrekt gelden op eernte Hype* theek en geeft Pandbrieven uit van 1000,-, f 600,- en f 100.-, tegen 4%. Bleekermlngel 388, tteada. ven Terkrjjfbmr ifl den Boekhandel ven to SCHOOiraOTMT. Wg berichten hiermede di partg geheel nieuwe dessins ontvangst eener zeer groote (Koehaar, Tapestry, Tapis Beige). LOOPERS, LINNEN OVERLOOPERS, VLOERZEILEN. VLOERMATTEN. FANTASIEMATJES. VEEREN-BEDOEV. KAPOK-BEDDEN, KAPOK MATRAS SEN. STROO-MATR ASSEN. VELVET. PLUCHE-. WOLLEN-. LINNEN-TAFELKLEE- DEN, TAFELLOOPERS. KLEEDJES. ANTIM AC ASSERS enz. enz. BU groote partU«u, vaar onze verschillende filialen elders, zfiu al deze artikelen, iet het aag ap de nag ateedz «tygende prjjzcn, reeda vraeg ln '4 vorige jaar tugekacht Afgepaste VITRAGE GORDIJNEN GORDIJNEN in alle mateD. afgepaste LINNEN; GORDIJNKOORDEN, FRANJES, van af 6 Cent. BLIND HOLLANDE, LANCASTER. WASDOEKEN, onbreekbare TAFELZEILEN. en knnnen «jj daardaar mailde gaederen tegen de laagste prijzen aanbieden. Dageiyka verkrijgbaar vermche WEI, tegen f 0.38 per ÏOO Liter. De fabriek 1» gesleten van 1—S nnr n.ui. en n4 7 uur 'g avands. Aanbevelend, GOM^a OOMS Fabriek van Melkpredncten, SCHOONHOVEN. en in alle prjjzen vaorhanden tat in de fljnmte aeerten. met Kap. tltnken Hit en Tuig, bg R. VERMEULEN^ Bakker te Langerak b/z. de Lek. Banketbakker, Lopikerstraat, Schoonhoven: BoterJ an hagel, Betermprtta enz. Merrie, mak in bet tuig. Te bevragen btf H. VOORSPUIJ A.Jz., Caféhouder, Mtreefkerk (Dppemtok). Op een der eerste standen van Cleuda wordt een goed bekUote zaak in MELK, BOTER. KAAS en EIEREN ter overname aangebeden. Fr. br., lett. C, boekb. Firma' EDA.UW, Gasds. noemt men in de wandeling die menschen, welke voortdurend sukkelen en ïgden. Leest onderstaande verklaring: M«j. A. S. VAN DEN POL, wonende Marnixplein No. 3 te Amsterdam, verhaalde aan onzen verslaggever, dat zg eenige jaren Igdende wus aan een borstkwaal, hetwelk in den (aatsten tgd zoo hevig was, dat zg meermalen bloed opgaf. Het eten smaakte haar niet meer. Slapen bracht zg met benauwde droomen door. Met moeite bracht zg taaie stubkeu slgni op. bg de minste bezigheid voelde zg zich vermoeid. Lusteloos bracht zg hare dagen door en zg' twgfeldu aan genezing. „Men raadde mg aan het eens met de AbdUmlraap te probet-ren eu ik kucht een flacon bg den Drogist VELDER in de MaruiXdiraat 243, Amsterdam, en reeds na het gebruik van de eerste 3 lepels kon rk beterschap bespeuren. Ik heb de be handeling met de Abdymlruup voortgezet en ik kan u thans naar waarheid verklaren d»t ik nu, Goddank, een gebeel ander mensch beu geworden; al mgn ongemakken zgn verdwenen, ik heb nergens geen last meer van, want ik ben totaal genezen." INT flP V dat dezelfde soort AbdU'lruup bekomt, dit) Mfj, VAN DEN POL lilli Ui 1 gebruikt heeft; deze alleeu geneest en is kenbaar aan een raoden baud om de flescb, waarop de bandteekenmg van den Generaal Agent L. I. AKKER, Rotterdam, voorkomt; alle andere is namaak un geneest naait! klooster Sancta Paulo is een gezegend middel voor jong en oud, zg is altgd onschadeigk, zg versterkt de lucbtpgpen en longen eu geneest ouvoorwaardeigk den hardnekkigsten hoest, de hevigste verkoudheid, asthma, keelpgoheescbheid, kink- en sigmhoest, bronchitis, influenza en aile borst- en longaandoeningen. Prgs per flacon f 1,—, f 3,— en f »,ÖO. en verder bg g. van niR Wouden te Luxxhkkrk; G. S. ROSS te Oud-Alblas; J. L. VLOT te Oud-Alblas; W. van RF.ES te Blzsxknsoraat J. SCHUTTE te Molknaamsgraat C. vak ZESSEN te Vuilxndam; T. TERLOUW te Goudriaan; M. v. HOU WEN INGEN te Gjeskh-Nikcwk.; 4. ZONNEVELD—Pil* te Hoornaar; C BROUWER te Mukxzrk; G. BOUWMEESTER te Tixnhotxn P. G. J. Di JONG te Amuoi; G COLJE te Lom; G. v. d. HOEK te Cara uw; Jb. din OUDSTEN te Groot-Ann ma T. MOLENAAR te Lixmond R. VERMEULEN te Langirak; K. VAN DAM te Bw«ambacht; J. VUUK te Krimpin a/d Usil; C. VAN W1JE te Oudewatir; Firma WOLFF Ac Co. te Gouda U. v. d. DOOL le buiDKiCHT, Boveneinde; W. G. VAN SlEENlb te Noohuiloos, FRANS VAN DAM te Goudirak; J. DE KLUIVER te Ottoland; A. VAN WALSUM Px, Ouuirmbr* a/dIJ. W. DONKER, Krimpin a/d Lik; C. C. VAN GENNEP te Moordricht, H. POT te Niiuw-Likuhland; Meg. KORTE WEG te AnaubsKHDAM Wed. E. AMblNG te AnBLAlemDAM E. HILGEMaN te Strufkihi C. SPELT te Nuuwpoort; F. J. BATS te Stolwui; J. ALES te ZiviNUCiziN P. GOUDRIAAN te taAPiLut a/d IJsil; G. ELSENAAW, Drogist te buiDHKCUT; W. J. VAN DAM, te Haastrecht; G. DEN H0EÜ te Buucixwoudi. Het Bestuur vau de SPAAR- en HULP BANK Depirttment „Ncbaonhaven" van de Mnatpchappg ,,Tat Nut vau 't Alge meen" zal op Woensdag 11 April a.s., des namiddags 2 uur, io bet HEEREN LOGEMENT te ëcbaenbeven, iu het openbaar aanbesteden: Het afbreken van panden In de Keestraat te Pcheenbeven en bet op dat terrein bauwen van een NUTNGEBOIJW, waarvan bestek met teekening vanaf 29 Maarjt 4 f 1,50 per s'el voorwaardetgk zgn te ver- krgven hg de Boekhandelaats S. Sc W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. Aanwgzing zal geschieden op den 3an en 9en April om 11 uur, terwgl inlichtingen dienaangaande zgn te bekomen bg L. F. REDEKER, Architect. Schoonhoven, 22 Maart 1906. De Notaris ftWjBH J. P. MAHLSTEDE Jr. te Berg- ambacht zal op Woensdag HBahaSft 11 April 190G, 's morgens teu V ure. aan de Bouwmanswoningge- teekend F No. 2, in Kort-Bcbt in een welvarend dorp in Zuid-Holland. Zeer gunstig gelegen aan spoor, boot en tram, in de onmiddeligke nabgheid van de Katholieke Kerk en op den besten stand van het dorp. Aanvaarding 1 Mei a. s. Br. fr., onder No. 36, Bureau van dit Blad. te Nrbonnhovendie een flink burger bestaan .oplevert. Tevens PAARD en WAGEN. Te bevragen, onder No. 84, Bureau dezer Courant. op Woensdag 2! Maart 1906, ten verzoeke van den Heer M. C. RIJNAARS in bod gebracht, zullen eerst ieder afzonderigk en daarna bg verschillende combinatiën worden afgeslagen op Woensdag 28 Maart 1906. 's avonds 7 uur, in het HEEREN LOGEMENT te Nebaanhaven. Nader onderricht te bekomen ten kantore van den Notaris D. TEIJINCK te Schoonhoven. o De Notaris D. TEIJINCK te Sé^1/ Nchaonhavrn zal op Woeoa- ■0K& dag 28 Maart 1906. 's avonds 7 uur, in het HEEREN LOGEMENT aldaar, in het openbaar, naar plaatseigk gebruik, verkoopen: Ten verzoeke van J. J. PLIEGER: Een perceel onder de gemeente nabg de grens der stad Hcbeenbevea( zeer geschikt als Bouwterrein; kad. Sectie A, nu». 19, 19bis en 19bis a, groot 80 Aren, 40 Centiaren. Betaling der kooppenningen vóór of op 2 Mei 1906. Te annvaarden 1 November 1906. Nader onderricht ten kantore van den Notaris. De Notaris D. TEIJINCK te Jf' f. Schoonhoven zal op Woensdag jfeepi 28 Maart 1906, voormiddags MkieTr iji/9 uurj j„ het VEERHUIS aldaar, ten verzoeke van het GEMEENTE BESTUUR van Scbeenheven, in bet openbaar en veer den tgd TU drie jaren verhuren: aeou r no. z, in nori-ncueeneawen, em contant geld, in het openbaar verkoopen 3 PIKKEN, Brik, Tilbury, Boerenwagen, Tuigen, 3 Schouwen, Kruiwagens, 2 Rgvlonders, 2 Varkenshokken en Zeuningen. Schragen, Kaasplai kenrieuwe Kaaspers, Karn, 2 Wringtobben, Teakhouten Kaasvaten, verdere Bascule, Wascbmachine, Hekken, Horden, Baddings, Palen, Slieten, Brandhout en hetgeen verder ten verkoop zal worden aaDgeboden. Op het erf is geene gelegenheid lot uitspannen. Notaris VAN MAANEN te JSuls Sliedrecht zal op Woensdag Bgrjk 11 April 1906, des namid- M**' dags half 2 uur, ten huize van den Heer N. MAAT te in het openhaar verburen: van de Polders tiroot«wAardIWeerd- zUde-Naardelaos, Over- en Neiler- Mllngelnnd, Oud- en Mieuw-Cleu- drlHuu en Ottelnud. Breeder bg biljetten omschreven. jT- De Deurwaarder J. VAN IPENBURG te Schoonhoven zal stWrn" 00 27 Maart 1 906. 's morgens ten 10 ure, vóór het Koffiehuis van J. OOSTEROM aan den Uitweg, verkoopen als: eiken en sparren Palen, Sparren, Planken, Ribben en gewaterde eiken Berg- roedi-n van 8 4 11 M. Vóór den verkoop te zien. Donderdag 29 Maart a.s., des v. m. 10 uur, bg bet Koffiehuis van JOUS. OOSTEROM, zil len verzoeke van den Heer G. OSSEVOORT te Wuerdeu publiek worden verkocht: Eeie graate partg •Ja: Amerikaanscie DELEN, PALEN, SCHROOTEN, LAT1EN, PLATEN enz. H. C. HOOI, Plaatsv. Notaris, Lupik* get. B 485, met SCHUUR, BOOMGAARD, Bsuw en Tuinland, onder aan drn Ouden Singel, groot ruim 18 Aren. De zeegenaainde Droege Uraebt met het daarng gelegen Beuwlsuid e* 3perceelen Uraaland, iu de Halve Maan. Alles in zoodanige perceelen als bg bil jetten zgu omscbrevelf. Nader onderricht ter Secretarie der Ge meente en ten kantore van den Notaris. De Notarissen D. TEIJINCK te Schoon hoven en H. A. M. IMMINK te Houten zullen Donderdag 19 April 1906, 's voorm. 10 uur, op de Hofstede no. 16 te Benacbap, aan de zuidzgde, boven de Kerk, bewoond door den Heer G. M. A. DE HAAS, in het openbaar verkoopen: (T.—r.jMfrf 18 kalfdragende of gekalfd heb- bende 6 KUISPINKEN, KALVEREN, 1 zee-jarige q 1 zeven jarige VOSMERRIE met VEULEN. ZOG met 8 BIGGEN, 2 drach tige ZOUGEN, 24 KIPPEN; Zoomede; Utr»chtsih W«geDlje,tmalwielde Wagen, Blokwagen, f driewielde Karren, Gierbak, 2 nieuwe Leeren2 Kruiwagens, Schouw, 2 houten Varkenshokken, t dubbele Kalver-meslhokken Sngbank Sugmachine, Karn met Sleé, en eeutg Hu ter a ad, waaronder 1 Vulkachel en 1 Fornuis; Emdeigkongeveer 12000 Kilo best ge- wounen KOEUOÜI. Alle onkosten en koopen van f 10,— en minder contant, overigens op dag tot 15 S-ptember 1906, mils borg stellende. op Woensdag den 4 April 1906, des morgens ten 10 ure, in het Koffiehuis van P. STOPPELENBURG te 8UI- wUk, ten overstaan van den Notaris J. VAN OER LEEDEN te Ouder kerk a/d IJ-sel, van: geteekmd D nummer 4, met HOOIBERG, TUIN eu ERF, benevens eenige perceelen BOUWLAND, WEG en WATERING, staande en gelegen in Henederbeul, onder groot 8 HECJTABEN, 80 Aren, 10 Centiaren. Om te aanvaarden: De Gebouwen en Erf 1 Mei 1906 en bet overige bg dé toewgiiaf Breeder omschreven in biljetten en ln* lichtingen ten kantore van den Noterte

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2