Zaterdag-avond 24 Maart Heeren-Kleeding- en Mode-Magazijnen, Gebrs. BERVOETS, ROTTERDAM, hoeb Heerenstraat, lts Mmtartu, A. J. van der KOP,m K,™1 Wei- en Hooiland Eitffl i aDder Hout, noiimn muit m zmk u h ik -m I Attentie!! SJOUWERLIEDEN Een finis it Seintje C. VAN OER HEK, HUIS, DRIE HUIZEN ERFHUIS ERFHUIS BOELHUIS. BL BOUWGROND AFBRAAK. KAPITALEN Alblasserdam, 12 Kalfkoeien, Erfhuis Noordeloos. Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente Streefkerk, De Landerijen te Leerbroek. Blesbensgraaf, Bleskensgraaf. Nieuwpoort. Tweede Blad. ver?d lier AHveriemm Oproeping. Rietdekkersknecht Boerenarbeider, Boerenarbeider, Boerenknecht, Een Boerenknecht, Een Boerenknecht, Een Boerenknecht» een Boerenknecht Boerendienstbode, Keukenmeid /Dienstbode, eene Dienstbode. Dienstbode Dienstbode. 16 Eiken Stammen, tegenover de Jonkerfransstraat. TE KOOP. KOEHOOI Openbare Vrijwillige Verknoping GOUDA. Langeruigeweide, Openbare Verkooping TE GOUDA H. F. Cambier van Nooten, No. i. Een Winkel- en Woonhuis tr GOUDERAK Notaris J. KOEMAN, ERFHUIS 0U0 ALBLAS. Bouw- en Helkgereedschap Notaris BEUKER KOEIEN, op de Haar, nabij Gorinchem. De Notaris A. J. BEUKER HOORNVEE, Boeren-, Kaas- en Kelkgereedschappen, BERICHT JAN INZET. HET HUIS STREEFKERK, Openbare Vrijwillige Verkooping. OPENBARE VERHURING. Te Groot-Ammers, En te Langerak, Nieuwerkwk a/d IJssel De van ouds genaamde Kerkedyk-Ettingen". in Middelkoop onder Leerbroek KOEIEN, Openbare Verhuring WEI-EN HOOILANDEN KOEIEN, Bonv- en Melkgereedsch&ppen. NIEUW-LEKKERLAND, VERHUREN: PU8JEXE VERHURING De Openbare Verkoop der Tuin- en Landbouwgereedschappen, te Lekkerkerk, Notaris DB I00IJ. De Vei- en Hooilanden dezer Gemeente, voor het seizoen dezes ja&rs. Nieuwerkerk a/d IJsel Waal-, Usel- en Straatstee 6emMflUmd van Schoonhoven. BIHIEHLAKD. lu|Vtan Alle bjj mjj gekochte artikelen worden zoowel bniten als binnen de stad franco huis bezorgd. <a OOSTHAVEN, SCHOONHOVEN. (gS®0QQ©QQ09Q®®®©@0@Q0039( GESCHIKTE Remonstr. Geref. Gemeente CERFF KERK ALGEMEENE VERGADERING Albi&sserdamsche Waterleiding ALGEMEENE VERGADERING Coöperatieve Boerenleenbank Lekkerkerk Coöperatieve Boerenleenbank te STOLWIJK. KNECHT, EEN BOERENARBEIDER, Boerendienstbode, en een 2e derde Meisje. v OPENING DER 6 difiend JKilo goed gewonnen bty A. PRINS te Streefkerk. f De Notaris J. P. MAHLSTEDE Jr. te Berg- J ambacht is voornemens op Don- /ra derdagen den 29. Maart en 6. April 1906, telkens des voormiddag* ten 11 ure, ia bet Koffiehuis „DE HARMONIE" op de Markt te Uoads, in het openbaar te veilen en te verkoopen: Den goed beklanten en een ruim burgerbestaan opleverenden met afzonderlek staande MaalderU* ge dreven door een Petroleum-motor, waarin Handel- en Loongemaal; benevens WOON HUIS. PAKHUIZEN, WAGENSCHUUR en PAARDENSTAL. HOOIBERG. ERF en TUIN, met WEG en WATERING, alles ■taande en gelegen onder de gemeente aan bet vaarwater de Wierikke, nabjj de balte Hekendorp, te zamen groot 48 Aren48 CJentlaren. Te aanvaarden tegelgk met de betaling der kooppenningen op den 1. Mei aanslaande. Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaris. OP WOENSDAG 4 APRIL 1906, des morgens te elf uren, in het Hó'el «DE ZALM" aan de Markt, ten overstaan van Notaris van: met ERF, aan den Kleiweg te Gouda, wfik E, no. t. Te aanvaarden 1 Mei 1906. No. 2. Een Hola en Erf, waarin gevestigd ia de .KRANS-BIERHALLE", met afzon derlijke Bovenwoning, in de St.-Antho- uiestraat te Gouda, wjjk G, nos. 133 en 133a. Per week verhuurd voor f 6,50 tot 30 November 1906. No. 8. Een Pakhula en Erf, geschikt om in 2 gedeelten te worden verhuurd, iu het St.-Anthonieklooster aan de St. Anthonie- straat te Gouda, wyk G, no. 130. Te aanvaarden 1 Mei 1906. No. 4. Een Hofflehola en Erf aau de Wilhelminastraathoek Cappenersteegte Gooda, w{jk M, no. 59. Te aanvaarden 1 Mei 1906. Noa. 5 lot 7. Drie Holaeo, Erven en Opren Grond aan de Kees Faesena Rol- wagenalerg te Gouda, wjjk F, nos. 36, 36 en 87. Per week verhuurdno. 36 voor f 0,80 en no. 87 voor f 0,75, no. 86 is te aan vaarden 1 Juni 1906. Betaaldag der kooppenningen 1 Mei 1906 De perceelen zijn te bezichtigen de laatste 3 werkdagen vóör den verkoopdag, van 10 tot 8 uren, en op dien dag van 9 tot 11 uren. Voor bezichtiging der perceelen 1 en 2 moet vooraf belet worden gévraagd. Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris. op Maandag 2 April 1906, des voormiddags 11 uren, in het Koffiehuis vao den Heer C. OOMS, ten overstaan van den te Haastrecht gematigden .van: Hel feed enderbeuden verdere BETIMMERING en ERF, waarin sedert .vele jaren de Metaelaariiaak is uitgeoefend, Ie Gouderak, op bet Dorp, buitendijks, geteekend A, no. 101; kadaster Sectie B, nummer 63, groot 1 Are, 82 Centiaren. In eigen gebruik te aanvaarden by de totaling der kooppenningen op 1 Mei 1906. Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd, Mr. J. P. VAN DEN BRINK. Notaris te Alblasserdamis voor nemens op Woensdag 4 April 1906 by Inzet en op Woensdag 11 April 1906 bU afslag;, telkens des avonds te 7 uur precies, in bet Koffiehuis van B. A. VOGELESANG aldaar, in het openbaar te verkoopen Voor de Erven Wed. BOELE—Hoek: met ERVEN, TUIN en GROND, staande en gelegen aan den Kinderdijk Ie binnendijks, Strekkende van den djjk oost op tot Mevr. E. F. Opstellen—Smit, belend noord Wed. J. Hoek Cz., zuid diezelfde en J. Hoek Ct. c. s. Kadaster Sectie A Nos. 3864 3855 en 4462, te zamen groot 10 Aren, 65 Centiaren. De Huizen tjjo verhuurd voor f 3,65 per week, de achtergelegen Tuingrond is met verhuurd. Aanvaarding, onder gestanddoening loopende buren, bjj de betaling der koop penningen op 15 Mei 1906. Nadere inlichtingen teu kantore van den Notaris. Mr. J. P. VAN DEN BRINK, Notaris te Alblasserdam, is voor- nemensop Woensdag 4 April 1906, 's morgens 9V» uur, aan de Bouwmanswouing no. 18, op de zuidzijde Oosteinde te Ond-Alblaa, om contant gdd, publiek te verkoopen: gekalfd hebbende of nog moetende kalven, O Pinken, best zwart Herrlepaard Boerenwagen, Kar, fl nke party Mest, Brandhout, eenig Huis raad en Inboedel, w. o. Veerenbed en het geen verder ten verkoop zal worden aan geboden. te Gorinchem zal Donderdag 29 Maart 1906, des morgens 10 uur, ten huize eu ten ver zoeke van den Heer J. VAN DEi> DOOL te Noordelooo, tegen con tante betaling, publiek verkoopen: S kalfdragendc of gekalfd bobbende 1 VAREKOE. 1 PINK, TILBURYIUIG, EGGEN, KRUIWAGEN, BIETENMACHINE, KAASPERS, VATEN, VLOTEN, PLANKEN, SCHRAGEN.KARN,TONNEN. B|j biljet verder omschreven. Te bezichtigen 's morgens vóór den verkoop. te Gorincbtm zal op amt Woensdag 4 April dkKMgT 1906, des morgens 10 uur, ten huize en ten vet tutke van den Heer N. GELDEKbLüM, op de Haar, nabty Gorinchem, tegen contante betaling, PUBLIEK VERKOOPEN: als: 1 aftandsch veulendragende donker bruine, een 4-j. veulendragende voa met witte manen en staart, een 4j. zwarte, alle mak in het tuig, twee 2j. iw. en bruine en een lj. bruine. ïwee en twintig itaki uitmuntend aJs: 14 kalfdragende of gek. hebbende Koeien, 2 Vare koeien, 2 Guiste-vaarzen en 4 Kuis- pinken. als: Boerenwagen, Stortkar, Hondenkar (alles zoo goed als nieuw), Tentwagen, Kruiwagen, 2 Eggen met stalen punten, jjzereu Ploeg, Holblok, StroosnjjderKaasvaten, Vloten, Wnngtob met at oei, Karn, Tonnen, Em- mera, enz. Voorts PAARDEN- en H1TTENTUIGEN, HOND met HUK, MEUBELEN bjj bnj«t omschreven. Te bezichtigen's morgen» vóór den verkoop. ffeveatiffd te AMSTERDAM, Damrak 74. Goedgekeurd bij Koninklijk Bealuit van 1 November 1880,No. 28. D1RUCTÏÜREN Dr.S. R. J. v.Schcvieiuven, E. W. Scott en J. F. L. Blankenberg. Secretaris der Directie: ülr J. V. Schevifliaven. Volteekoml Maatschappelijk Kapitaal f 1.000.000.— Verzekerd Kapitaal 186.1MM.1Ö7.50 Verzekerde Ren to 4.980.2(15.08 Ontvang..ten In 1904 9.H44.O44.S0J Reaorven op 81 Decemlier 1994 88.945 M9.00 Tot 31 Decemb. 1904 aan verzekerden betaald. 44.405.843.41J I JAABLIJliSCHE premie voor 1000.— Dadelijk inpaad* Uil IS „I, L viwir nu..... I .m. 41 68 42 27 43 18 44 61 85 58 34 58 78 59 46 60 52 62 19 64 62 9 26 11 j 11 PRIJSCOURANT OP AANVRAGE. met ERF en TUIN te aan de westzijde van de Kerkstraat, ter grootte van 1 Are, 00 Centiaren, van R. KLIP, geveild ten overstaan van den Notaris A. CASTELEIJN te Streefkerk, den 19. Maart jl.is ingezet op f1900. De toeslag blflfl bepaald op Maandag den 26. Maart 1906, 's voormiddags ten 10 ure, bjj A. SCHALK te Streefkerk, in bet Dorp. Nadere inlichtingen geven de Eigenaar en genoemde Notaris A. CASTELEIJN. De Notaris A. CASTELEIJN te Streefkerk is voornemens op Vrijdagen den 30. Maart en 6. April 1906, telkens 's voormiddags ten 10 ure, b(j A. SCHALK te Streefkerk, in het Dorp, bjj inzet en afslag, te veilen en te verkoopen: Voor B. STOUT c. s. en het etuwigdureod Krfpachtsrecbt van den Grond, waarop dat Huis eo Schuurtje zjju gebouwd en van het daarbfj behoorend Erf, te nab(j den Korenmolen, groot 9 Aren, 40 Centlaren. Waarvan jaarljjks op den 1. Maart aan T. Nieuwpoort als Erfpacht moet worden betaald f 9,—. Te aanvaarden bfi de toewjjzing. Betaling der kooppenningen op den 4. Mei 1906. Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaris. De Notaris A. CASTELEIJN te Streefkerk is voornemens op Zaterdagden7.Apr.il 1906, in het openbaar te verhuren, voor het seizoen van 1906: 'smorgens ten 9 ure, b(j h. DE STIGTER aldaar: DE SLAGEN van de Palderi: Middelbroek, Ameide, Ti'puhoven en Bloemen- daal; Gelkeuta, Ammers Graafltnd, Achter land en Peulwfik; Streefkerk, Kortenbroek en Langenbroek; Langerak; Giessen Oude bovenkerk t-n Peursutn; van bet Burgerlijk Armbestuur van Groot-Amraers; van den Polder „het land der Z'8 Molens", van het Waterschap „de Overwaard" en van de Al blasser waard. 's namiddags ten 2 ure, by H. VAN ES aldaar: van het Burgerlek- en Diaonie-Armbestuur en van den Polder Langerak en van het Burgerljjk Armbestuur van Nieuwpoort. KERKVOOGDEN der NED. HERV. GE MEENTE te zullen op Woensdag 4 April 1906, des avonds ten 6l/a ure, ten huize van G. VAN REEUWIJK verpachten t i«n De Notaris A.G.DE KRUIJFF te r"«Tl Leerdam zal op Woensdag 28 Maart 1906, des voormiddags om 10 uur, ten verzoeke en ten bnize van B. DE PATER in het Laageind van Middelkoop te Lkirbroek, in het openbaar, tegen con tante betaling, verkoopen: 1 vijfjarige bruine MERRIE, 1 tweejarige bruine MERRIE, ÏO kalfdragende of gekalfd hebbende 1 GUISTE VAARS, 3 KUISPINKEN 9 FOKVARKENS, eenige KALVEREN. Voorts: Boerenwagen, Bolderwagen met Varkenskraam en Gierbak, zoo goed als nieuwe Tilbury, IJsslede, Eggen, Tuigen, Kaaspers, Pekelbak, Wringtobben, Karn, Emmers, Tonnen en Kaasvaten. Eindelijk nog: Ongeveer OOOO halve kilo's goed gewonnen HOOI en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. Te zien 's morgens vóór den verkoop. VAN De Notaris A. G. DE KRUIJFF le Leerdam zal op Diaedag 3 April 1906, des voormiddagn om 10 uur, ten huize van de Wed. VAN HOOGDALEM te Leer broek, in het openbaar verpachten: De (aariyits verpacht wordende onder Leerbroek, Meerkerk, Blienw- land en Leerdam, behoorende aan: I. Het flUftGERLIJK ARMENFONDS der gemeente Leerbroek. II. Het DIACO.ME-ARMENFONDS der Her- vormde Gemeente te Leerbroek. III. De KERK der Hervormde Gemeente van Leerbroek. IV. Den Polder MIDDELKOOP. V. Den Heer P. TERLOUW te Glee- ■endam. VI. Den Heer G. VAN LIMBURGH te Botterdam. Notaris BOS te P«pandrecht zal op Donderdag 5 April 1906, te beginnea 's morgens 10 uur, te op de Noordzijdenabjj de Zijdeten ver zoeke van- en op de hofstede bewoond door CORN E LIS RAVESTEIN, gemerkt A no. 71, om kontant geld, publiek verkoopen: 1 driejarig zwart MERRIEPAARD, 9 kalfdragende of gekalfd hebbende 3 PINKEN, 3 drachtige ZEUGEN, 1 Tilbury, Boerenwagen, Kar en Schouw. Voorts: VOORZITTER en HEEMRADEN van het Waterschap „de Overwaard" z|n voornemens op Zaterdag 14 April 1906. des morgens lOVi uur, in bet GEMEENELANDSHUIS aan hel EUheat, gemeente in het openbaar te De laooge en lage BOEZEMKA DEN van „DE OVEBWAABD", onder Nlea w- Lekker land, In O perceelen, voor het oelsoen van 1906. Inlichtingen worden verstrekt door den Fabriek, den Heer VERHEY aan het Elshqut. VISCHZEGENS, 70 PALINGFUIKEN, 20 VISCHFUIKEN, drie SCHOUWEN, KRUI- wagen, brik, hondenkar met tuig, HIT en INBOEDELGOEDEBEN, toebehoorende aan G. NEEF Jz. te Lek- kerkerk, zal, in plaats van 12 April, op ZATERDAG 31 MAART A. 8. plaats hebbc n, 's morgens 9 uur, in Sckafcct aan het buis C 120. gi H. VAN DER WOUDEN, Deur. warder te Slikkerveer, is vopr- UéLAw. nemens om op Woensdag 23 Maart 1906, v. m. 10 uur, te Hleakeangraaf, aan den openbaren weg publiek A contant le verkoopen: EENE LADING •I.: Planken, Platen, Dakdelen, Palen, Deuren, Bru|dekken, Trappen, Brandhout en». De BURGEMEESTER van Nlenwpoort is voornemens op Woensdag den 4den< April 1906, 's morgens 10 unr, in bet Raadhuis aldaar, publiek te verharen; Nlenwpoort, den 15. Maart 1906. De Burgemeester voornoemd, C. v. d. STOK. te hoop, aan 'a Graven weg te Zeer aannemelijke conditiën, terwijl dd Eigenaar van den Bouwgrond ook Steeman op het terrein ter levering beschikbaar toeft. Te bevragen, onder letter S, aan bet HULPPOSTKANTOOR te C Te koop een greete party RAAM- en DEURKOZIJNEN, KAP- en VLOERDELEN, zware en lichte BALKEN, in lengten van -6 tot 12 'Meter, Uitren BINTEN, SPIEGELRUITEN enz. Adres aan de in slooping ztynde solide panden, Weste Wagenstraat Na 104—106,, Botterdam. ■uiailMalea al. 1. kppeUHk Laa.arl|ea. 1 Adree Notarie REUMIR, «.rlaekev Vergadering op Vrijdag 2 Maart. 1906, nam. t uur. (Vervolg en slot van No. 2701 Dan is aan de orde een voorstel om een subsidie te geven aan de tentoonstellings commissie voor de gemeente-administratie, om een bewijs te geven van sympathie voor een zaak, die van belang is voor de gemeenteambtenaren Burg. en Weth. meenden aan den Raad een subsidie van f 5 te moeten voorstellen. De heer H. M. den Ujjl: Dat is een be spotting, daar zou ik maar f 10 van maken. De heer A. Kujjlenburg: Ik stel voor f25 De heer A. A. Graves Kooiman: Ik stel voor f 10. De beer H. M. den Uyi: Dat steun ik. De heer P. Greup: f 5 is al genoeg, als ieder maar wat bijdraagt. De voorzitter: Ik zal het voorstel van den heer Kujjlenburg in rondvraag brengen. Wordt verworpen met 7 stemmen; vóór de heeren A. Kujjlenburg en A. A. Graves Kooiman. De voorritter: Dan breng ik in rondvraag het voorstel van den heer Kooiman. Wordt aangenomen met 6 tegen 3 stem men; tegen de heeren J. W. Valk, P. Greup en A. van Lom wel. De voorzitter: De agenda is hiermede afgeloopen. De heer Niekerk had nog het woord gevraagd. De heer G. J. Niekerk: Mijoheer de voor zitter, nu er een oproeping cal geschieden voor een havenmeester sta ik er verstomd van, dat ik nog niets hoor vao een ge meentearchitect. Gelijk met den haven meester heeft ook de architect ontslag gevraagd en nu qwijde ik eens vragen, of we nu al zóó vèr zjjn gekomen, dat we geen architect meer noodig hebben. Wordt daarvan geen werk gemaakt? Het ligt toch zeker wei ia de bedoeling om weer een architect te benoemen? We hebben er altjjd een noodig gehad en ik kan niet be grijpen, dat we dat nu niet meer zullen hebben. Ik zie den heer Valk wel eens op een keurige manier die werklui n&rjjden en toeiiea op de tonnetjes, maar du komt eerstdaags weder aan de orde dat h-k van de firma Schreuder; daar moet de Commissie van Fabricage dan een onderzoek naar in stellen en gaan passen en meten. Bjj wien moeten wjj ons daarvoor dan vervoegen? Ia de vergadering van de Commissie van Fabricage de heer Van Sonsbeek is dat met mjj eens moeten we advies hebben en dat moeten we hebben van een architect. Ook met het oog op het bouwen van een nieuwe school, hetzjj dit geschiedt zooals de Raad wil, of zooals de Minister het wil, hebben we een architect noodig. Wanneer ws geen architect hebben en we gaan bouwen, dat moeten we voor Balaris aan een architect bjjna zooveel betalen als aan een vasten architect voor een geheel jaar. Ook met 't oog op het boawen van de gasfabriek had wel een oproeping voor een architect mogen geschieden. En wanneer men dan een joogmensch nam, zou men niet altfid hier diezelfde geveltjes zien, dus is bet ook in 't belang van de gemeente, wanneer we hier een deskundige hebben. Daarom maak ik er een voorste! vao, om zoo spoedig mogeljjk over te gaan tot het benoemen van een stadsarchitect of bouw kundige. Dat wjj een deskundige noodig hebben, zal bljjken. Het is nu nel, of zoo'o architect nooit noodig is geweest. Ik moet wel zeggen, dat de boel er nu neljes uitziet en dat de beertonnetjes goed worden weggehaald onder toezicht van den heer Valk, maar de principale kwestie is, dat we aan een architect even goed moeten denken als aan een havenmeester. Ik stel het daarom voor, als het kan nog in deze vergadering. De heer J. W. Valk: Naar aanleiding van het gesprokene door den heer Niekerk wensch ik ook Dog een woordje te zeggen. De heer Niekerk begint te zeggen, dat ik die menschen narijd. Dat doe ik niet, maar die menschen hebben een weinig leiding noodig, opdat Schoonhoven er wat fatsoen lijker uit zal zien dan tot nu. Ook in andere dingen hebben zij leiding noodig en die leiding wli ik, uit liefde voor de gemeente, wel tjjdeljjk op mjj nemen. Maar wat is hier het gebrek Een architect van f 600 is aan zoo'n man een moord ge pleegd; h|j moet dan zyo werk zoeken bjj particulieren, dus de gemeente is niet no 2, maar no. 10. Dat is altyd het aebrek geweest de heer Redeker had ook f 600, eerst zelfs f 500, maar dat is geea salaris. Ik geloof, dat we met voorzichtigheid en wysheid moeten handelen en dat wanneer eens iemand voor onze aandacht kwam, waarvan we dachten, dat zou een mannetje zfin dat ons byzonder zou passen, we dien dan moeten nemen. De voorzitter weet ook, dat wy aan den vooravond staan, of wy niet eeo stadstimmer man zullen krygen. Wanneer onze monster- zaal leeg kom», hebben we daaraan een mooien schrijnwerkerswinkel, want ik geloof dat een vaste timmerman ook in 't belang is van de gemeente. Is dat een man, die een beetje kan teekenen, dan zon zoo iemand, ook in verband met de woniDgwet, zeer aan te bevelen zijn. We zjjn nu echter nog niet zoo ver en ik zou eerst eens een halfjaar zonder willen zitten en, als er dan iemand komt zeggen „zio moet bet wezen en zoo moet het bljjveo." De heer G. J. Niekerk: Daar kan ik mjj totaal niet mede vereenigen. De heer Valk zegt, dat wanneer iemand f 600 tractement krjjgt, het een moord gepleegd is, maar met de teekenscbool werd er aanmerkiog gemaakt op f800 salaris en nu zou f 600 een moord zyn. Eea joagmeasch is dairvoor gemikkelqk te krijgen, om te beginnen zullen «r daar- voor liefhebbers ge »oeg zjjn. Waarom zouden we wachten tot er een in 't gezicht kwam? Wanneer we een oproeping doen, kan men zien wat er komt, zyo er geen goede bjj, dan doet men het niet. I De heer J. W. Valk: Ik wil mets af dingen op de interpellatie van den heer Niekerk betreffende den architect, maar ik geloof, dat het geheel geamendeerd is aan Burg. en Weth., om met een voors'el in den Raad te komen en waar Bufg. en Welh. het nog niet noodig oordeelden, daar zou ik zeggen „wacht tot dat komt." De heer Niekerk spreekt van de Commissie van Fabricage. Hdt is waar, er kunoen enkele klachten komen, maar er komen toch ook een aantal dingen voor als stoepen eu riolen, waarby men niemand noodig heeft. Ik heb den tjjd gekend dat de heer Van Weel altyd zelf de rapporten schreef, want zeide by, ik ben verantwoordeiyk. En wat is nu hèt geval? Men gaat vergaderen entre nous en bet besluit is niet die gedachte van die commissie, maar van zoom mjjmheer. De heer G. J. mekerk: Als we alleen maar eens nemen het rapport omtrent het verzoek van de firma Schreuder. Ik zie daar geen kans toe en de heer Vao Sonsbeek ook niet. Wien moeten wjj nu raadplegen, waar moeten wjj ons vervoegen? De heer P. Greup: Dat kau een architect ook niet. De heer G. J. Niekerk: Dien stuur ik er toch naar toe om de maat te nemen? De heer P. van Sonsbeek: Ik wil geloo- ven, dat de heer Valk spreekt met de beste bedoelingen voor Schoonhoven, maar als voorzitter van de Commissie van Fabricage ben ik het volkomen eens met den heer Niekerk. Er kunnen dingen zich voordoen, die ingewikkelder zjjn en waar moet ik dan vervoegen om beter op de hoogte te komen van maten enz.? Ik ben geen tim merman en de beer Niekerk ook niet en de heer Van Lomwei ook niet. Ik zou dus gaarne antwoord willen hebben bjj wien wy advies moeten nemen. De voorzitter: De architect, opzichter of bouwmeester is eigeniyk de ambtenaar, die het college van het dageiyksch bestuur moet voorlichten en bjjstaan op dat gebied. Wanneer nu dat college of leden van het college meeoen, die hulp te kunnen ontbereD, omdat men meent het zelf te kunnen doen, dan kan dat wel tydeiyk. maar niet in alle opzichten. En dat de Commissie van Fa bricage behoefte gevoelt aaa bjjstand van een deskundige laat zich verklaren. M«n kan niet vergen dat de leden van de Com missie van Fabricage, met een meter in de hand. zelf gaan opnemen. Dat kunnen Burg. en Weth. ook niet vergen van elkander. Maar als een enkel lid zich bereid verklaart en daar behagen in vindt, dan spreekt het. dat het college daarvan wel gebruik wil maken. Men behoeft nog niet een deskundig ambtenaar te «fin ora orde op zaken te stellen. Ik kan zeer go«d begrypen, dat de Com missie van Fabricage er op gesteld is dat pen nieuwe titularis optreedt. Het is aan den Raad om dat uit te maken. De heer P. Greup: Die bezwaren moet ik billijken van de leden der Commissie van Fabricage, maar wanneer zjj die zaak willen helpen bevorderen, moeten zy ingaan op wat het college heeft medegedeeld. H*bben zy behoefte aan voorlichting, dan zjjn er legio deskundigen om die kleine inlichtingen te geven. Een timmerman weet het dikwyis beter dan een architect. De heer G. J. Niekerk: Ik ben dat ge deeltelijk met den heer Greup eens. maar daar houd ik niet van; ik heb liever met een ambtenaar te doen, die voor de ge meente is. De heer P. Gmnp: Dat kan later komen. De heer G J Niekerk: Dat zie ik niet in. De beer H. M. den Ujjl: Zou het niet wfizer zyn. dat Burg. en Wetb. in de volgende vergadering met een voorstel komen of we een opzichter of een architect zullen nemen? De heer A. van Lom wel Een opzichter vind ik beter dan een architect. De voorzitter: Aangezien het onderwerp niet op de agenda staat en niet alle leden te genwoordig zyn, kunnen we nu het niet be handelen. maar in de volgende vergadering zullen we zien me» een voorstel te komen. De heer A. A. Graves Kooiman: Ik had nog een enkele vraag te doen en wel ten opzichle van dn school lste soort. Door het plaatsen *an den heer Hogendoorn aan do school van den heer Hemmes is er aan de school van den heer Ten Haaren een "«cature ontstaan en nu zou ik Burar. en Weth. eens willen vragen, of er al in voorzien is om te benoemen een tydeljjk waarnemend hoofd en of de lessen id de gymnastiek nu ook gegeven worden, nu de heer Hogendoorn er niet is. Het is niet om een verwyt te maken aan Burg. en Weth, maar om de aandacht daarop te vestigen. Er is nu geen waarnemend hoofd en de gymnastieklessen worden nu niet gegeven, wat. by de wet toch is voorgeschreven. De voorzitter: Ik zal daarover spreken. De heer P. van Sonsbeek: Met het oog op het komende rapport van de Commissie van Fabricage vindt u het zeker goed. mijnheer de voorzitter, dat wfi als commissie rapDorteeren zonder deskundige? De heer H. A. Schreuder: Ik begrfip niet, waarom daarby een deskundige noodig is. Ik wilde nog vragen, om nog even in be sloten vergadering te biyven. De voorzitter: Ik sluit de openbare vergadering. By Kon. besluit van 17 dezer, is ter belooning van personeel van het leger in Nederlandsch Indifi, dat zich heeft onder- scheiden by de krygsverriebtingen in A»j«h en OnderhoorighedenhooHzakeiyk gedu rende het eerste halfjaar 1905: lo. benoemd tot ridder 4de klasse ia de Militaire Willemsorde: de eerste-luitenants van het korps mare chaussee J. H Ch. Vastenou. G K. W F de Vaynes van Brakell Buys (sedert terugge plaatst by de infanterie) en W. L. Kramers (sedert teruggeplaatst b(j de artillerie en eer rol uit 's lands d&nst ontslagen); de tweede-luitenant van het korps mare chaussee W. V. Rhemrev (sedert terugge plaatst by de infanterie); de Europeesche sprgeant van dat korps H. G Heybroek (algemeen stamboek no. 4098!) en de sedert lot korporaal bevorderde Am- boineesche marechaussee Pariama (algemeen stamboek no. 41228); 2o. bepaald; dat by afzonderlijke dagor ders, zoo in Iodie als in Nederland, eervol zullen worden vermeld: de eerste luitenant van het korps mare chaussee A. Landzaat; de Europeesche sergeanten van dat korps V. E. de la Croix (algemeen stamboek no. 370561 B. Feeostra (algemeen stamboek no. 38526), sedert teruggeplaatst by de in fanterie en A. F W. Heidemann (algemeen stamboek do. 46898); d" Europeesche sergeanten der infanterie E Wallenburg (algemeen stamboek no. 46471) en W. J. Mosselman (algemeen stamboek no. 58330). Te Wolvega. Oudescboot en Arnhem zyo afdeelingen gesticht van de internatiouale-vereeniging „Vredetentoón- s telling". Mevrouw Nellie van Kolscbryft aan „Het Volk": .Sedert büna een jaar is mqn man inder daad lydend geweest, vermoedelijk tenge volge van inwendig gebrNik vau terpentyn. Maar juist nu de couranten hem voor „on geneeslijk ziek" verklaren, is hy. denken en hopeu wy. geh»el hersteld. Bjjna genezen, gaf de dokter hem Jferlof om op reis te gaao, eo uit Spanje luiden de berichten gunstig. Naar Spaiije ging hy niet *°<>r zyn genoegen, óók met voor zyn gezondheid, maar om er irrigatiewerken in dorre streken te bestudeeren, ten bate van dergelijke streken in onze West. Tegen Paschen ver- wacht ik hem terug." In de op 18 Maart j 1. gehouden buitengewone vergadering van de classis Gooda der Geref. Kerken is de candidaat A. Rolloos, van Amsterdam, toegelaten tot den dienst des Woords en der Sacramenten. Hwvala, 22 Maart Na eeoe langdurige geheime zitting, aangekondigd ter behande ling van eenige belasting reclames, besloot de gemeenteraad Vrydig 16 dezer den termqo, aan de Maatscbappq tot Exploitatie van Tramwegen gesteld voor het in exploitatie breDgen van den stoomtramweg Gouda— Schoonhoven, andermaal te verlengen. De Maatschappy bad een verlenging aangevraagd voor 3 jaar, doch de raad vond goed te bepalen, dat de bedoelde termyu slechts met 9 maanden zal worden verlengd en dus den 1 Januari 1907 geëxpireerd zal zyo. In deze vergadering werd ook goedgekeurd de rekening van het gemeente pensioenfonds voor de ambtenaren en werklieden der ge meente en hunne weduwen en weezen over 1905 De ontvangsten bedroegen in Hst jaar f 61.105,55 en de uitgaven f 49 879.58i/a, zoodat er een kassaldo was vaa f1225 96^. Aan waarden in portefeni'le bezat het foods op nlto. December f 80.756 50. terwyi het totaal der bezittingen f 81.98i.46Vi bedroeg, tegen f 7l.156.81Mi op 81 Dec. 1904. De begrootingen van onderscheidene in stellingen der gemeente ondergingen wjjzi ging. de rekeningen van de Kamer van Koophandel en Fabrieken en van de Bank van Leening werden gaedgekeurdde laatste met een nadeelig salto van f 556,98. Van B. en W. kwam een voorstel in om in de commissie van bqstand in hat beheer der gemeentewerken (commissie van fabri cage), die sedert September 1902 ledenloos is, wederom 3 leden te benoemen, en die benoeming in de volgende vergadering te doen plaats hebben, terwql alsdan tevens eenige wijzigingen in de besUaode veror dening voor die commissie kunnen worden behandeld. De heer J. H. van der Torren Kz., lot wiens toelating in de vorige vergadering besloten was. werd als raadslid geïnstalleerd. "Langerak, 22 Maart. Dat de zang- vereenigirg „Oescendo" alhier bloeit, kan wel hieruit blpken, dat zicb, na de beide te Langerak en Nieuwpoort gehouden uitvoe ringen, weder verscheidene personen, zoowel uit Langerak als Nieuwpoort, als lid hebben aangemeld, waarvan er in de laatste ver gadering II werden aangenomen. Het getal dat tot nu toe 56 bedroeg, is biermede tot 67 geklommen. Voorzeker geen klein beetje! Thans is besloten, dat vóór 1 Januari a. s. geen nieuwe leden meer worden aangenomen. "Meerkerk, 22 Maart. De milicien T. Kruis, die ingedeeld was bjj de infanterie le Breda, ia voor den militairen dienst afge keurd, zoodat in zjjn plaats zal moeten treden C. van Dieren. De muziekvereeniging „Euphouia" alhier heeft besloten tot deelname aaD het in Juli a. s. te houden concours te Alblasserdam. *Nl«nvr«rkerk a/d IJsel, 21 Maart. Mej. G. C. Vliegenthart, onderwjjzeres aan de eerste openbare school alhier, is in geljjke betrekking benoemd te Alfen a/d Ryo. *BeenwUk, 23 Maart. Onze plaatsgenoot, de heer H. C. Lammens, 21e luitenant der infanterie, gedetacheerd by de landmacht in Wes» Indië, zal niet, zooals door ver schillende bladen abusief is gemeld, den 4den April a. s. naar West Indië vertrrkken, maar aanvaardde Woensdag j 1. den 2tHlen Maart van Amsterdam met bel s. s. „Prins der Nederlanden" van den koninkiyken Went-Iodischen maildienst de reis naar Suriname. We wenschen deu jeugdigen luitenant een gelukkige loopbaan in het verre Westen en roepen hem een salut en een tot weer ziens toe. Ia de j.l. gehouden vergadering van de Reeuwyksche ysclub Wilhelmina", goed gekeurd bjj Koninklijk besluit van 22 Sept. 1905 (Stbl. no. 239), werd door den secretaris ver dag uitgebracht over het afgeloopen dienstjaar. Uit dit verslag bleek o. m., dat de vereeniging thans bestaat uit 34 leden en 2 half leden. Vervolgens deed de penning meester rekening en verantwoording, waar uit bleek, dat het saldo thans bedraagt f 165,Oü6. Op fidanciëei gebied dus geen klagen. Na afdoeaiag vaa nog eenige buis- houdeiyke mededeelingen werd de verga dering, welke zeer slecht bezocht was. zeker vanwege de slechte weersgesteldheid, door den vice-voorzitter gesloten. *8tnlwi|k, 22 Maart. De vergadering, tegen Donderdag 15 dezer bjjeeogeroepen en waarin de Stolwyksche visschersvereeniging in overleg hoopte te treden met de eigenaars van binnenwateren, kon geen doorgang hebbeD, omdat er geen enkele eigenaar was opgekomen. Bovendien was de voorzitter kort vóór de vergaderjug plotseling ongesteld gewordeo. zoodat men het 't best oordeelde, de byeenkomst tot nader order uit te stellen. De landbouwer G. Dekker, die een onbeduidend wondje aan de band had, is biykbaar by do behandeling van eene oogen- schqnljjk gezonde koe gelofecteerd. Den volgenden morgen, toeu de arm onrustbarend gezwollen was, werd door twee genees kundigen bloedvergiftiging geconstateerd en werden naluuriyk direct alle middelen in het werk gesteld, om erger te voorkomen. Allen, die iets te vorderen hebben van- of verschuldigd rtjn aan de nalatenschap van wyien Mejuffrouw JOHANNA VAN DER STOK. overleden te Nl«nwp«*rt den 20. Februari 1906, worden verzocht daarvan ten spoedigste opgaaf of betaliDg te doen aan den Exeruleur-Testamentair, den Heer C VAN DER STOK, Burge meester te Nlenwpwnrt. Daar dit blad geeae stukken opneemt gericht tegen een ander blad, om wel te begrypen redenen, moet ik deze advertentie te baat nemeo, om myne diepe veront waardiging uit te spreken over de wyze, waarop een ongenoemde in de Nieuwe Courant van Gouda No. 59 zicb beeft ver oorloofd mjj persooniyk aan te vallen naar aanleiding van een ingezonden stukje in deze Courant (zie het nummer van 7 Maart), waarin niets persooniyks voorkwam. Wie in 't pubfiek hateiyk heden richt aan't adres van een persoon, moet, wie het ook zjjn moge, zyn naam plaatsen onder zyn geschryf. Djrt is niet meer dan billqk! Wat mjj be- 'treït^ik trek my zyne beleedigingen dan ook in 't miost niet aan. Ik stryd voor een eeriyke zaak. voor den bloei mjjner gemeente; en ik ben er vast van overtuigd, dat deze met kan geschaad worden door onbehooriyke en onbetameljjke uitvallen BtclwUk, 11 Mi.rt lm». Aanbevelend MEVBEI.FtBBIKtMT, KUNNEN DIRECT WERK BEKOMEN ap de Ncheepabaawwerf der Firm* P. RAfiLE P*. Ie Wlkkerveer. te Nchaaahawen. GODSDIENST-OEFENING op Zmmdmg 2% MftwrC 19 Aft's morg->n* 10i fa uur, onder leiding van Ds. G. BUISMANPredi kant le Delft. Ond«rkerk a d IJm«I. Zaadag 95 M*»rt, vm 93/4 uur en nm. 6Mi uur, de Heer H. HIENSCU, van Veenendaal. der op Daaderdag 89 Maart 1900, des namiddags ten half vi«»r ure. ten huize van den H-er B A. VOGELESANG te Al blasserdam. HET BESTUUR. van de op D*nderda« 99 Maart, 's »v. 7 uur, in „HET BONTE PAARD". Agenda Art. 48 der Ntataten. De Voorzitter, J. C. KERSBERGEN. Zy. die als Lid wenschen toe te treden, hebben lot deze vergadering toegang, alwaar zy tevens het ledenregister kunnen teekenen. Lekkerkerk. 24 Maart 1906. OPENING op Zaterdag 81 Maart van de „STOLWIJ K" (Tot Mel by den Heer A. KOK) Rasaler: D. I>E JONG, 's avonds 7—9 uur. HET BESTUUR TERSTOND GEVRAAGD: 2 BEKWAME voor geruimen tjjd werk. Zich aan Ie m«*lden hy de Wed. D. DE BRUIJN te Berkenwaade. gevraagd by J. BONTENBAL te Pelsbreek. TERSTOND GEVRAAGD: 8 BEKWAME voor geruimen iyd werk. Z'ch in persoon aan te melden bg ATH. RIETVELD. Mr. Timmerman, 'ity^kterbreekg*"n- Berkenwoudk. TERSTOND GEVRAAGD: vo >r geruimen iyd werk, by JAC DE GROOT, Mr. Timmerman le Herkenwende. Gevraagd zoo spoedig mogeljjk een by A. VERHOEF Ie KeeiiwlJk. M"t 1 April gevraa«d «ao en iemand die zich in het vak wenscht te bekwamen, door P. OOMS, Nlledrecht. D. OOMS te Bergsleep (Bergambacht) vraagt tegen 1 April a. s. eeq boven de 16 jaren, voor de bediening van bet Overietweer. TERSTOND GEVRAAGD: EEN VASTE P. G beoeden de 40 jaar, goed kunnende melken en alle boerenwerk verstaande tegen flmk loon. Ren goed Huis met Bouwgrond beschikbaar. Zich te vervoegen by H. BERKHOF te Oadewaler. Gevraagd met 1 April a. s. een goed kunnende m^'keo en met boerenwerk bekend, bjj A. PONS te Bergambacht. Huis beschikbaar. TERSTOND GEVRAAGD: P. G.voed kunnende melken. Adrea P. I)EN DUIJF te Onderkerk a/d IJwael. Huis en Bouwland beschikbaar. Zoo spoedig mogeljjk gevraagd een P. G.goed kunnende melken b| W. SNOEK te Nieuwerkerk ad IJsel (Zuidpias, 2de foebt). GEVRAAGD: goed kunnende melken, P G. Adres B. KOREVAAR Nz. te Melenamrwgraaf. GEVRAAGD: P. G.goed kunnende melken, by A. KRIJGSMAN Az te Zevenkalsen, a/d Rotte. Tegen 1 Mei gevraagd te Mtolwyn: met boerenwerk bekend, en een P G beiden goed kunnende m<'lk»n. Adres W. M. BOER te Ouderkerk a/d IJanel. Door byzondere omstandigheden terstond of met 1 Mei a. s. gevraagd EN DIENSTBODE, P. G en beiden goed kunnende melken. Adres J. DE PATER, Landbouwer te Geuderak. Tegen 1 Mei wordt gevraagd een P. G goed kunnende melken, by A. SCHEP, VltMt-WeaUUde. Wordt gevraagd te Zeveahalaea by Gouda, met Mei a. a., tegen boog loon, een Brieven franco, lett. V, a. d. Boekhandel W. A. BESCHOOR. Den Hamg. Gevraagd tegen Mei a.een fatsoenlyke van'goede ge» uigen voorzien. Adres J. G. C. KAMPHUIZEN Jr., Gouwe 18. Genda. Mevrouw AKKERHUIJS v. Ab«hovxn, Nchaouhaven, vraagt ten spoediguts Tegeu Mei een flinke gevraagd, loon f 100 en w*scbgjld. Adres M.j KRANEVELD, Kleiweg E 97, Genda. Er wordt gevraagd legen Mei ofeerd«r Adres Mej. VERMEULEN, Waddlagaveen M'joffr VAN DER PLAS te Krtapea a/d IJwel vraa gt. om d»d-iyk ia dieDst te treden, eene flinke DIENSTBODE. Loon f 100-, zwaar 16-20 cM 600 ELZEN SLIETEN, lang 5 k 6 M.. dik 10 12 elf. Te bevragen bjj A. SCHERPENZEEL, Meerd recht.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3