der, ‘walster lelk. Mm! io ZflBland. tasraion N°. 2703. Woensdag 28 Maart 1906 Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. OfGcieoio ifluaiSÊBVUiOi berg. ambacht P: poten ngst J ersteeneo, m en metalen p aanvraag. CHEER, nsterdam. /erdam. !J’ 1 Lek, verschillende 'IETEN, OTTEN, m en Ami. ABD Cz. in «peedig BINNENLAND. irdiniveld ihoven, Melk.” Zeisen A, - - HERINNERINGEN. BU I1HNLANB. OverEictot. SMOMOfflffl! COURANT S.‘ W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgevers. Landbouwer- btf CHT. rOLWUM. IAAN. NOuIkN. A/D rjsEL. IERLAND, sullen bespre 1 verstand c* mst. «ring, alt* 18 in Gemeente Ncheenheven. iet gebruik*- post f 0.90. Alfonso bet ingediend de 58. Me. BÜII. een rente in i der Neder- omtrent be* -er Velde i bet onge in dus voor, i bet dubbele aansche anarchiste! eenige van die auai gebracht. In Italië, op weder 21 aardschokken gev. paard gingen met een dof i bewoners verkeeren in angi reeds maatregelen voor het hulp genomen, als het noodig zou zjjn. NTATKN^EMEIIAAL. TWEEDE KAMER. Donderdag 22 Maart trok de beer Tak i artikel 1637 h van het in, nadat liet regeerings- tan voor de Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0,75. Franpo per post door het geheelerijk ƒ0,90 Men kan zich ajïonneeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. beoogde de regeling gelden, die voor de zjjn. - Minister Na afloenin) ten slotte het i aangenomen, 17 Maart uit» bericht aan e, dat hjj zjju srs. ETERS VAN Wd IJbmI andelaren te ement-Van Doorn, het regeerings-artikel i voorsteller werd in- bfl deze, dat I onbruikbare derverkooper, uw KWAL- bet gebruik weder goed, del tevreden rer met ver- verpersoonlijking van zekere eigenschappen, waarvan de werking met wisselende ge voelens wordt herdacht. Miar ook het omgekeerde is waar. Nkmand van ons k»n weten, hoe groot het aantal menschen is, in wier herinneringen nu en dan zjjn beeld te voorschijn treedt, en in welk licht het zich dan vertoont; biet weten ook, boe bet er zal uitzien als bij niet meer aanwezig is om minder gunstige voorstellingen te verbeteren. Wel kunnen wij, en laat dit een van de lessen zgo, dia wg trekken uit de herhalingsoefenin gen, waartoe het geheugen ons in staat stelt zorg dragen dat in bet heden en de daaraan grenzende toekomst bet beeld, dat anderen van ons meedragen, er goed uitzie. Aan tiental len en honderdtallen van menschen geven wij, zoolang we aan het maatschappelijk leven meedoen, onze zedeljjke photograpbie, om die te bewaren in bet album hunner herin neringen; zorgen wjj er dus voor, een mooi portret aan te bigden. Want, hier komt het op aan, dkt wg altgd bezig zgn om elkander op te bouwen, in zedeljjken zin vooral. Er bestaat een soli dariteit der geesten, van welke wjj ons niet kunnen iosmaken, al zouden wg haar ook willen loochenen. De herinneringen zgn de verbindingschakels, door welke tal van menscbenlevens vereenigd zijn, en bet mag een waardeerbaar streven heeten, die schakels glad en schoon te doen zgn. Wie de dankbare heugenis heeft behouden van één persoon, of van enkele personen, uitstekende boven velen, die met lofwaardige voorbeelden en bemoedigende opwekkingen invloed uit oefenden op zyn denken en doen, die gaat de wereld door met een bezitting van hooge waarde. Wg hebben er voor te zorgen, dat door ons toedoen velen met die gave verrgkt worden. Prijs der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere I regel meer ƒ0,10. Groote letters naar plaatsruimte Inzending Banco uiterlijk tot Dinsdags- en tot Vrijdags-namiddags k uren. Alle binnenlandsche Advertentiën, voor 3-inaal plaatsing opge geven, worden slechts 2-maal in rekening gebracht. böncht bier- Hing al8 Ver- **loe»eet. mdood k. Jh wachter, iden. rton bjj «HOVEN. BORG. ra or d •—jen den werkgever irage van het vjjfvoud tort gedaan mocht zgn. inent viel met 54- tegen 10 stemmen, amendement-Van W jj n b e r- later door de voorstellers inge- doch opnieuw ingediend door den gbeoogde de sebrap- jedeelte, waarbij een loonge- erjarige arbeiders in de Rjjks- kon worden. Dit amen- KELEN heeft utrecht naar D 70a. lekende rich unstigers zjjn gen voor het geschonken 'ring in Uwe n WelEd. JRFBAIN, 1 Werth hfl na het AL’s 3D 'onden en 50 ver lat zullen van weinig diepte en daarmede overeen stemmende waarde zgn. Gewoonlijk zjjn het bepaalde punten, waar de geest verwijlt, op éénmaal oprijzende beelden en gestalten, toestanden over een beperkte tijdruimte, handelingen bij een bekende gelegenheid verricht, daden van gewicht of verzuimen van beteekenis, en deze nauwkeurig te bezien, ons daarbg rekenschap gevende van de rol, die onze zedeljjke persoonlijkheid er in vervulde, het willekeurige afscheidende van het onvermijdelijke, dat geeft kostbaar materiaal voor den opbouw der persoonlijk heid, die nog voor een onbekenden tjjd onzen naam zal dragen. Het is onbegrijpelijk, hoe die herinneringen soms plotseling, vaak zonder bekende aanlei ding te voorschijn schieten of door eeu klei nigheid een geluid, een reuk, een toevallige overeenkomst, gewekt worden. Dan staan wg opeens tegenover een voorval in het eigen levende omgeving van toen is duidelijk aungegeven, de stem der handelende per sonen, ach, daar zgn er vaak van heen gegaan voor immerherhaalt denzelfden klank, en wat wg op dat oogcnblik dachten, of zeiden, of deden, opnieuw gaan wjj het in bijzonderheden na. En dan komen wg, vooral wanneer het oogenblikken betreft van meer dan gewone waarde voor ons verder leven, of waarin hooge belangen ook van anderen, van een toen genomen besluit hebben afgebangen, tot de gewichtige vraag naar de drangredenen, die er ons toe gebracht hebben zóó en niet andefc te bandelen, en staan wjj voor de vraag, of onze beginselen zuiver zgn geweest en of wg eerlgk, met overtuiging, en zonder het geweten geweld aan te doen, de beste keuze deden. Gedane zaken hebben geen keer, zegt een spreekwoord. Laten wg er niet om treuren, dat het zoo is. Leerlingen, die telkens mouten overdoen, komen niet veel verder. Wel herhalen zich de vragen en opgaven van den leermeester, en dan kunnen we, bij oplettendheid en nadenken, een beter antwoord geven en zorgvuldiger afgedaan taakwerk vertoodfen dan de eerste maal. Daar is het juist om te doen. Gelijk wij, volwassen geworden, in den gewonen zin van het woord, wel met genoegen terugdenken aan de bessen, in de school genoten, maar daarbij niets meer voelen van bet vermoeiend zitten op de harde bank, waarvan zjj vergezeld waren, zoo gaat het ook met onze andere herinneringen. Zij scheiden zich af van bijkomstigheden, ook van toevallige stemmingen. Het is alsof zg helderder, kleurrgker worden, gij zgt, reizende, op een plek geweest die voor altgd een beeld in uw ziel geteekend heeft. Toen gij er waart, mengden zich onder gewaar wordingen van het oogenblik wellicht andere, die eenigszins storend werkten, het nog niet terecht zgn van een stuk bagage, het voor afgaan van een vermoeienden spoorwegnt, het gemis van zekere gemakken, of wat dan ook, maar dat alles is volkomen wegge vallen; hoewel gij het nog heel goed weet, het is in uw voorstelling niet meer één met bet geheele beeld, dat nu met klaarheid van vormen vóór u staat. Zoo gaat het ook met andere herinneringen de afstand verheldert ze. Niet zelden worden zij mooier, naarmate zg door grooter tijd ruimte zgn gescheiden, maar altgd zal, wat hoofdzaak was, zich scherper afteekenen. En dat maakt ook, dat we ons zelven er juister in leeren kennen. Wij hebben ge legenheid tot het maken der zedelgke ontle ding, tot het nauwkeurig bepalen onzer eigen rol, tot een eerlijk oordeel zonder zelfbedrog. Nog kan, bjj het herdenken van een zelfde feit van belang op onderscheiden tijdperken van het leven dat oordeel zich wyzigen, gelijk de zedelijke maatstaf, die wjj aanpas sen bij de beschouwing der handelingen van anderen, niet altgd dezelfde blgft. Dat kan, neen, dat moet een vooruitgang zgn. Van menschen, die waarlgk uilmunten, wordt dikwgls getuigd dat zjj zgn gestreng voor zichzelven, toegevend voor anderen. Hut verband tusschen die tweeAgegevens is niet toevallig. Zg hebben, door ernstig zelf onderzoek, leeren begrjjpen hoe moeielgk het is door te dringen tot de diépte,“"waar de beweegredenen tot handelen opwellen, èn dat maakt ben omzichtig, waar bet den naaste geldt. Er is nog iets, waaraan wij steeds hebben te denken. Vele van onze herinneringen vormen als het ware een beeldengroep, waarin onderscheiden personen zgn samengebracht, en die allen hebben in bet feit, dat de voor stelling vormt, een rol vervuld. Het gevolg is, dat zij een indruk hebben achyirgeiaten, die van allen niet gelgk is;-dat zij in ons geheugen bewaard ijja gebleven als de zgn amendement op Ar beidscontract i artikel gewgzigd was. Na goedkeunug van dit artikel keerde de Kamer terug tot artikel 1637 1, eveneens door den 'Minister gewgogd. De inboud van dit artikel kwam hierop neer, dat zoo het loon gedeeltelgk in strgd met artikel 1637j was vastgestutd, dit loon met een derde vermeerderd zou moeten worden om de juistu taxatie te kunnen vaststellen. Van verschillende zfjden kwam bestrijding. lo. De beuren Van ld singa c. s. be toogden, dat als werkgever en werknemer beiden tegen de wet zondigden, de eerste met gestraft en de tweede met bevoordeeld mocht worden. Dat was immoreel. Daarom weuscbteu zg het ongeoorloofd deel in gold gewaardeerd te zieu, waarna deze geldsom voor dat ongeoorloofd bestanddeel in de plaats zou treden. In digu geest stelden zfl een amendement voor, dat later met 49 tegen 19 stemmen verworpen werd. rente thans: pCt. Het leven zet zijn drukken, vermoeienden gang voort, en wg, die er door geleid worden meer nog dan dat wij het zelf leiden, wg vinden ter nauwernood tgd en gelegenheid om eens op adem te komen. De plichten vermeerderen zich en stellen eischen, waarop niets mag worden afge dongen; de zorgen omzwermen ons van alle kanten, en worden kwellender, naar mate het aantal menschen toeneemt, wier welzijn afhangt van de wijze, waarop wö ons kweten van onze taak. Komen dan de uren van stilstand, de uren die wjj vr{j plegen te noemen, omdat zg ons een tjjdeigke ontheffing van de lasten des daags geven, dan zjjn velen er op uit om die te gebruiken voor een andere jacht, somtgds even haastig en afmattend, die naar vermaken. Het is wel opmerkelijk, dat er tusschen de eene drukte en de andere zekere evenredigheid schijnt te bestaan. Ieder klaagt over den drang, die hem overstelpt, en in de groote middenpunten van het maatschappelijk leven ontwaart men als een hijgen en zwoegen om klaar te komen; maar tegelijk wordt iedere uit- spanningsplaats bestormd en kunnen de lief hebbers, wier naam legio is, slechts met moeite een plekje veroveren, zoodra er iets bijzonders te zien en te genieten valt. Te genieten, en het zou dwaasheid zijn, daar iets tegen te willen zeggen. Kunstgenot is een behoefte der ziel, en wie er zich opzettelijk van speent, loopt gevaar van weg (e zinken in den poel der alledaagscbheid. Maar wat de menigte lokt in zware drommen, wat allen zien willen en booren, het is dikwgls nog heel wat anders en vertoont er slechts den schijn van. Men zoekt en vindt er een verdoovings- middel in, van ongeveer gelijke werking als opium en alkohol, een bedekking en' afsluiting van den levensernst, die men ten onrechte schuwt als iets pijnlijks of onaan genaams, een voldoening aan niet altijd loffelijke neigingen. Toch komen er oogenblikken, waarin wjj geheel onszelf kunnen zijn, en noch de snelle beweging van het beden, noch de angstige voorbereiding van de toekomst, den geest geheel vervult, oogenblikken van inkeer, van terugzien naar hetgeen achter ons ligt, en waarin bet verleden zich ^voor het geestesoog ontrolt. Kostbaar zgn die rust punten, en wie ze tracht te ontvlieden door maar weer spoedig voort te ijlen in den stroom van afwisselende in- en uitspanning, die berooft zich van een voortreffelijk middel tot versterking van het beste wat hij bezit, zijn zedelgke kracht. Indien het waar is, dat het menschelijk leven een leerschool is, uraarin de ondervinding de rol van onder wijzer vervult, dan is ook daarop van toe> passing de wijsheid der ouden, die herhaling de moeder van bet geleerde noemden; en door met een vernieuwde en innerlijke aan schouwing, tot welke bet geheugen ons in staat stelt, verkregen indrukken te versterken en te verdiepen, volgen wjj slechts bet voorbeeld, gegeven door allen, wier taak het is kennis mede te deelen aan anderen. Is wel iets noodzakelijker dan zelfkennis? Niettemin, boe gering zjjn de vorderingen, door de meesten in dat vak gemaakt! Om haar ons eigen te doen worden, kunnen wfl de leeringen niet missen, die de her innering aanbiedt. Dat is bet leesboek, hetwelk wjj voortdurend op te slaan en nauwkeurig te bestudeeren hebben. In het uur, of in de minuten, die wjj daarvoor vinden kunnen en wier aantal het wenscheljjk is zooveel mogelijk te vermeerderen, is het niet altjjd het geheele tafereel van het verleden, dat aan den zielsblik zich vertoont, niet het totaal der herinneringen, als een levensbe schrijving, die we telkens weer van het begin tot het bereikte punt hebben door te lezen. Dat zou ook maar een vluchtige beschouwing Hare Majesteit de Koningin Z. K. H. de Prins hebben het voornemen Ma dag 2 April a.s. naar het Loo te vertrekken. H. M. de Koningin en Z. K. H. Prins Hendrik, vergezeld van klein gevolg, hebben zich Vrjjdag j.l. opnieuw naar de door watersnood getroffen streken in de provincie Zeeland begeven. Hun bezoek gold nu de geteisterde plaatsen in Zeeuwsch- Vlaanderen. Om 8 uur per Holt spoor uit de residen tie vertrokken, kwamen de hooge per gewonen mailtrein te Vlissingen gingen onmiddellj)k aan boord van reedliggende pro, -* hen naar Breekt steeg het gezelscbi burgemeester van naar van den waterstaat, drie automobielen, en voort ging bet nai dgke, IJzendjjke en naar de ondt polders rondom Hontenisse. Aan de grens van den Clarapolder en den Komnginnepolder werden de automobielen verlaten en ondanks den snijdend kouden wind, te voet de vernielde zeeweringen in oogeesebouw genomen. Met de grootste belangstelling en deelneming liet H. M. zich van alles op de hoogte brengen. Een bezichtiging van 't opwerpen van een ringdgk door geniesoldaten, kon niet plaats hebben, ook al doordat 't water veie van de toch zoo schaarsche verbindingen beeft ver broken. De wagen, die H. M en den Prins naar Kloosterzande vervoerde, ging tot over de assen door het water. Voetje voor voetje zochten de paarden naar den onziebtbaren verdronken weg. Na per stoomboot naar Hansweert te zijn overgezet, ging ihet per rijtuig naar Vlaks, waar een extra t^ein gereed stond met welken de vorstelyke personen des avonda tegen negen uur in Den Haag terugkeerden. De 'landweer-vestingartilleria uit het 28ste, 29ste en 80ste district, zjjn de resp. Leiden. Gouda en Gorinchem, zal van 18 tot 23 Juni op het fort Rjjoauwen, nab| Utrecht, onder je reizigers aan en de ge* jviuciale stoomboot, welke tens overbracht. Daar be* lap, vermeerderd met den Breskens en een ambte* i gereed staande iet naar Schoon* vuJergeloopen De BURGEMEESTER van Schoonhoven noodigt belangstellenden beleefd uil tot eene bespreking over te verleenen hulp, op Woensdagavond 28 Maart, des avonds ten 7 ure, in het GEMEENTEHUIS. VAN SLOTEN. 2o. Een a mond i dat na wjjziging van voorloopig door den getrokken. 3o. Een amendement-Van dei c. s. Deze beeren wilden alleen L oorloofde deel trjffan en stelden J dit deel alleen vast te stellen op U,. van het getaxeerde bedrag. 4o. Het sub amendement-Regout e.s. op het vorig amendement, waarbij niet het dubbele, maar bet vgfvoud van het getaxeerde bedrag in rekening zal worden gebracht. Nadat dit laatste amendement met 44 tegen 23 stemmen was aangenomen, werd hut gesubamendeerde amendement- Van der Velde c. s. met 63 tegen 5 stem men aangenomen. Alsnu volgde ook de goedkeuring van bet gewjjzigde regeerings- artikel. In de beraadslaging over de gedwonge winkelnering bleef de Kamer dien di steken. Op bet desbetreffend artikel waren reeds twee amendementen voorgesteld, n.l. één van den beer Schaper en één van den heer Jannink. Vóór we de amendementen zullen bespre ken, achten we het tot goed verstand der zaak noodig den inhoud van artikel 1637 m In 't kort weer te geven. Dit artikel ver biedt de gedwongen winkelnering, doch laat den koop van den werknemer bg den werk gever van materialen en grondstoffen toe, indien uitdrukkelijk bg bet contract bepaald is, dat zjj tegen den kostenden prjjs ver krijgbaar gesteld worden en tevens niet meer kosten, dan zg op de markt verkrijg baar zgn. Bovendien liet dit artikel toe, dat een deel van bet loon der minderjarige arbeiders in de rgkspostspaarbank belegd kon worden. In 't geheel waren een zestal amendemen ten op dit artikel ingediend, waarvan we hier boven reeds twee aanstipten. We zullen ze nu eens één voor één bespreken: lo. Het amendement-Scbaper be oogde het eerste gedeelte, waarbjj in zekere gevallen toch van gedwongen nering sprake zou zjjn, geheel te schrappen. Dit amende ment werd later met 38 tegen 28 stemmen aangenomen. 2o. Het amendement-Jaunink, om los te laten, dat het spaargeld ook in een daartoe opzettelijk opgericht spaarfonds zal kunnen worden opgenomen, werd door den Minister overgenomen. 3o. Het amendement-Troelstr stelde een poenale sanctie in, waardooi beider een vordering tegi zou verkrijgen ten bedrag! van hetgeen hem to kc,. Dit amendement vil1 g e n c. s trokken, heer Van der 1 wa ping van het ge deelte der mindei, postspaarbank belegd dement werd met 58 tegen 6 stemmen verworpen. 5o. Het amendement-Van Wijnber gen c. s., waarbg op machtiging van den kantonrechter bet tusschentgds opvragen van de spaarpenningen mogelgk gemaakt wordt, werd z. b. s. goedgekeurd. 6o. Het amendement-Scbokking, door den voorsteller tweemalen gewjjzigd, van de teruggave der i minderjarigen belegd Dit amendement werd door den overgenomen. ig der amendementen werd artikel 1637 m in zjjn geheel waarna de Kamer tot Dinsdag teenging. In bet Brltaclie Lagerhuis werd door den afgevaardigde Byles voorgesteld ene afkeuring uit te spreken over Milner's onwettig toepassen van geeselstraffdn op Chmeesche koelies in Zuid Afrika. In het vry heftig debat over dit voorstel vei klaarde o. a. de oud-Minister Chamberlain, dat ook bjj het gebeurde als een gerechtelgke fout betreurde. Evenwel vond hjj het grievend onrecht vaardig op deze wgze over dit alleenstaand geval, een voortreffelijk staatsdienaar te laken. De Minister van Koloniën, de beer Churchill, was bet in dezen met zjjn voor ganger eens en stelde als amendement op de motie van den heer Byles voor te ver klaren, dat het Huis, hoewel het gebeurde afkeurende, toch deswege geen bepaalde personen wenscht te veroordeelen. Dit ver zachtende voorstel der Regeenng werd door het Huis aangenomen met 335 tegen 135 stemmen. Lord Miiner krjjgt dus geen be risping, om des lieven vredes wille, want de Regeenng is bang, door een scherpe afkeuring het werk van vrede en verzoening in Zird-Afnka te verjjdelen. Te Aidershot heeft een jong officier van de Igfwacht weer te Ijjdeu gehad van de z. g. n. „ragging” bjj het leger. Deze jonk man werd op de volgende wgze door zgn makkers toegetakeld, omdat bg niet met buo mede wilde doen. Hjj werd door hen uitge kleed, met machineolie ingesmeerd en in de veeren gerold. Zoo vluchtte hjj naar een hötel en vandaar naar Londen, waar hg zich ouder dokters handen moest stellen. Zgn zenuwgestel is geheel in de war. De Minis ter van Uorlog iaat de zaak onderzoeken, om de schuldigen te straffen. De Britsche Regeenng heeft nu. volgens hare belofte, een commissie benoemd ter voorbereiding van de aan Transvaal en den Oraojestaat te verleenen grondwet. Deze commissie bestaat uit vier leden. Deze vier beuren zuilen onverwijld scheep gaan naar Zuid-Afrika, om daar al de ver- scnillende belanghebbenden Boeren, Britten, Kaffers enz. te raadplegen en vervolgens een volksvertegenwoordiging voor de beide ge wezen republieken te ontwerpen. De Eegelsche commissie ter bevordering eener goede verstandhouding tusschen Enge land en Duitschland hadt «hJfer een verga dering te Londen gehouden, welke door een DuttMCiie deputatie werd bjjgewoond. De begrootmgs commissie van den Duit- schen Rgksdag heeft het voorstel om de afdeeliug Koloniën van bet Ministerie van Buitenlandsche Zaken te veranderen in een zelfstandig ministerie, verworpen met 17 tegen 11 stemmen. De Keizer zou zeer met de aanneming van dit voorstel ingunomen zjjn geweest. Ea als de Rgksdag het voorstel nu ook verwerpt, zou de directeur van de genoemde afdeeling, Prins von Hohenlohe, ondauks de hoogere bezoldiging welke werd toegestaan, willen aftreden, omdat hjj de betrekkitg aanvaard heeft op de toezegging van een zelfstandig Ministerschap. Men noemt den Vorst reeds als candidaat voor een mogelgke vacature in bet Rjjks- kanselierschap. De particuliere secretaris des Keizers, die 75 jaar oud is, heeft olktslag gevraagd, naar men zegt, omdat de Rgksdag eene tracte- meuts-verhooging van 1Ü.0ÜÜ Mark gewei gerd beeft. Ook het bestuur der Duitsche pbotogra- fen-vereeniging beeft nu 'in een verzoek schrift aan den Rijksdag geprotesteerd tegen de voorgestelde belasting op prent briefkaarten, waardoor de photografen groot nadeel zouden Ijjden. De Fransche Minister van Binnenland- sche Zaken heeft verklaard, dat. hoewel de regeenng vast besloten is de scheidingswet en de voorgeachreven boedelbeschrijvingen der kerken toe te passen, zg niet kon zeggen of daarbjj nog verder geweld zou gebruikt worden. De telling der lichtkronen in een kerk, b. v. dus verklaarde de Minister onder toejuiching was voor hem geen zaak, die een menschenleven waard was. De staking in de mjjndistricten zal door de verdeeldheid, welke ouder de nu tot 80 000 gestegen mijnarbeiders, niet licht tot een goed resultaat gebracht kunnen worden. Door opruiers, die zelve geheel buiten het vak staan, worden de arbeiders zoowel tegen hun eigen leiders als tegen de kapitalisten opgehitst, en waarschuwingen tegen deze verkeerde leidsmannen helpen niets. Er zgn nog andere „mannen van zaken”, die in de reeds zoo zwaar bezochte mgnstreek rond gaan, om de arme weduwen en weezen buone aanspraken op schadevergoeding voor een betrekkeljjk geringe som af te koopen. Enkele weduwen lieten zich, door den nood gedwongen, reeds tot zulk een koop bewegen. De groote werkstaking begint reeds zjju gevolgen te doen ondervinden. In fabrieken van Deutin en Auzin staat de arbeid wegent kolengebrek stil en zgn 600(1 werklieder buiten verdienste. Er gaan reeds vele be stellingen naar het buitenlaud. Io de mjjnen van Courrières woedt nog steeds de brand en is men ijverig in de weer het vuur te bestrijden. Maar men vordert niet ve^l en de ingenieurs zgn in het onze kere omtrent de toe te passen middelen. De BaBBiache Regeenng ziet nieuwe donkere wulken rjjzen aan den horizon. Men verwacht nieuwe werkstakingen en ongere geldheden in April en er worden krachtige maatregelen voorbereid. Op alle spoorwegen zal men gepantserde treinen met kanonnen gereed houden. Voorts moet de Regeering met Marconi een overeenkomst hebben ge sloten belrtffunde draadlooze telegraafver bindingen door bet geheele land. De liberale pers in Rusland is veront waardigd over het voltrokken doodvonnis aan luitenant Schmidt, die nu ah een vaderlandsche heid wordt voorgesteld. Overal openbaart zich de sympathie voor Schmidt. Men bericht uit St. Petersburg nog enkele bgzonderheden omtrent de terechtstelling. Op het eiland Beresan heeft deze plaats gehad. Schmidt hoorde aan boord van de „Proet” zjjn doodvonnis aan en zeide aan zgn verdediger, dat bjj voor zjjn 3 lotge- nooten op genade gerekend had. Hjj bracht zgn laatste uren door met bet schrjjven van brieven aan zgn zoon en zgn zuster. Nadat hjj aan land was gebracht, werden 60 man opgesteld. Schmidt was kalm, liep snel naar zgn standplaats, nam afscheid van de officieren van „de Proet”, die tegenwoordig waren, en schonk de mannen vergiffenis, die op hem moesten schieten. „Gedenkt luitenant Schmidt” zei bjj „die sterft voor *t Russische volk, voor 't dierbare vaderland, voor u, broeders. Zulke mannen als ik zgn er nog velen en zullen er nog meer zgn.” Nadat de drie matrozen geval len waren, stond Schmidt met opgeheven boufd, zonder geblinddoekt of gebonden te zjjn, den dood af te wachten. Een salvo knalde en Schmidt viel badende in zjjn bloed op den grond. Op het eiland werden de vier Ifjken begraven. Een te Pargs ontvangen bericht, dat Keizer Frans Jozef van O«BteurIJk ernstig *iek zou zyn, wordt tegengesproken. De77-jarige Keizer is wel den laatsten tgd vermoeid en gedrukt door de Hongaarsche crisis, maar ziek is bjj niet. In SpaDje heeft Koning ontslag van net Ministerie Moret, na de goedkeuring der wet op de mis dry ven tegen leger en vaderland, niet willen aanvaarden en het onveranderd gehandhaafd. Tot de toebereidselen, welke men in Zwit* Herland maakt voor de aanslaande ope ning van den Simplon-tunnel, waarbjj de Koning van Italië tegenwoordig zal zyn. be- booren ook ijverige opsporingen van Itali- in. Er worden dageljjks irehisten ovejr de grenzen op het eiland Ustica, zjjn Ischokken gevoeld, welke ge- "iet een dof gerommel. De «eren in angst. Er werden it verleenen van

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1