Do Wooéd i Enpi Do LaiiomrsMiM, De Dodwusvoéü, Manierat Goedkoop Varkensvoer. DE ECHTE ABDIJSIROOP Ü..1JÜ 1 U ÈE DRIE HUIZEN BOELHUIS. BOELHUIS. BOELHUIS. AFBRAAK. DE GORINCHEMSCHE BANK Waddinxveen 11 Aiblasserdam, 12 Kalf koeien, Een Voonbnis, Een Voonbnis Streefkerk, Hei- en Boeicop, Wei- en Hooiland, Vei- en Hooiland, Blesbensgraaf, Hei- en Boeicop, Gorincbem, Aanbesteding. f 2,50 en meer verdienste per dag. kost bij A. N. van ZESSEN, h*u. K W AKKELAAKS De ABDIJSIROOP N°. 2703. Woensdag 28 Maart. 1900. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Tweede Blad. AFSLAG. binnen Schoonhoven, OPENBARE VERHURING. Schoonhoven, Te haar bij Inschrijving WEI- en HOOILAND. Openbare Vrijwillige Verkooping GOUDA. te ZEVENHUIZEN, HUIS met Schuur en Erven, WEILAND, WEI- EN BOUWLAND, Langeruigeweide ERFHUIS OUD-ALBLAS. Boov- en Melkgereedschap, Openbare Vrijwillige Verknoping. LEERBROEK eo MEERKERK; KOEIEN, Bouw- en Melkgereedschappen Meerkerk en Ameide, Nieuw land, Leerbroek en Meerkerk De Openbare Verkoop der Tuin- en te Lekker kerk Notaris DE MOOU. KOEIEN, Bomr- en Melkgereedschappen. KOEIEN, Bouw- en Melkgereedschappen, VERKOOPING Aanbesteding. Te koop aangeboden: Waal-, IJsel- en Straatsteen, TE KOOP; Acht gerooide WILfiEBOOMEN, Een 9lazen uitstalkast THO". H. WHITTICK Co, Amsterdam, Keizersgracht 410. uit het klooster SANGTA PAÜLO te Cartbageoa, met handteekeoing van L. I. AKKER te Rotterdam, GEEN GOLDEN, doch slechts 90 Centen. TE CORINCHEM neemt gelden a deposito I. BLAUW, Rotterdam. V- RODS Vin, Molenstraat, b/d Wal, Schoonhoven. Centraal-Depot LI. AKKER, Van Alkemadestr. 11, Ratterdan. Uitsluitend verkrggbaar te Schoonhoven by L C.ïgn van Draat Gemeenteraad van Schoonhoven. KK-*; ÈIHKEHLA1D. op WoenBdag Ji Maart 1906, ten verzoeke van den Heer M. C. RIJNAARS in bod gebracht, zullen eerst ieder afzonderlijk en daarna bfl verschillende combination worden afgeslagen op Woensdag 28 r* *906, 's avonds 7 uur, in het HEIEREN LOGEMENT te ftchoonhoven. Nader onderricht te bekomen ten kantore van den Notaris D. TEIJINCK te Schoonhoven. De Notaris D. TEIJINCK te Schoonhoven zal op Woensdag 28 Maart 1906, voormiddags 11 V» uur, in het VEERHUIS aldaar, ten verzoeke van het GEMEENTE BESTUUR van Schoonhoven, in het openhaar en voor den tl)d van drie Jarfn verhuren: Set. B 485, met SCHUUR, BOOMGAARD, Konw- en Tuinland, onder aan den Ouden Singel, groot ruim 18 Aren. He zoogenaamde Drooge Gracht met het daarbij gelegen Bouwland en 2 perceelen Grasland, in de Halve Maan. Alles in zoodanige perceelen als bg bil jetten zgn omschreven. Nader onderricht ter Secretarie der Ge meente en ten kantore van den Notaris. voor zen Jaren: v genaamd „Elizabeth'* Hoeve", in Bloemendaal te met ruim 18 HKKT1UKN uitmunteod Te aanvaarden 1 Mei 1906. De inechrgvings-biljetten moeten vóór 15 April 1005 ingeleverd ztjn ten kantore van Notaris J. KOEMAN te Haastrecht, waar nadere inlichtingen te bekomen zjjn De Notaris J. P. MAULSTEDE Jr. te Berg- ambacht is voornemens op Don derdagen den 29. Maart en 5. April 1906, telkens des voormiddags ten 11 ure, in het Koffiehuis „DE HARMONIE"op 1 de Markt te Gouda, ia het openbaar te veilen en te verkoopen: Den goed beklanten en een ruim burgerbestaan opleverenden ten overstaan van den Notaris REIJNDERS.op in Zaterdagen 31 Maart ren 7 April 1 906, tel kens des voormiddags te elf uren, in het Logement „het Hof van Holland" van den Heer A. VAN REEUWIJK. op het Dorp, van 1. EEN HECHT EN STERK slaande en liggende te Zevenhuizen, aan de Korte Zyde; kadaster Sectie A, No. 477, groot 6 Aren, 20 Centiaren. Verhuurd in drie partgen, te zamen voor f 2,50 per week. 2. EENE PARTIJ BEST liggende Ie Zevenhulzen, in den Zuidplaspolder, aan den Onderweg, achter het Dorp; kadaster Sectie Bbis, No. 131, groot 2 Hectaren, 34 Aren, 40 CJenttaren. 3. EENE PARTIJ BEST liggende ais de vorige party; kadaster Sectie Bht.*, No. 127, groot 2 Hectaren, 4 Aren, 60 Centlaren. Aanvaarding by de betaling der kooppen ningen op 15 Mei a. s. of eerder. Nadere inlichtingen geeft de Notaris. met afzonderlgk staande MaalderU, ge dreven door een Petroienm-motor, waarin Handel- en LooDgemaal; benevens WOON HUIS, PAKHUIZEN, WAGENSCHUUR en PAARDENSTAL. HOOIBERG. ERF en TUIN, met WEG en WATERING, alles staande en gelegen onder de gemeente aan het vaarwater de Wierikke, uabg de halte Hekendorp, te zamen groot 42 Aren, 43 Centlaren. Te aanvaarden tegelgk met de betaling der kooppenningen op den 1. Mei aanstaande. Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaris. Mr. J. P. VAN DEN BRINK, I Notaris te Aiblasserdamis voor- I nemens op Woensdag 4 April I 1906 k»U inzet en op Woensdag 11 April 1906 bl| afslag, telkens des avonds te 7 uur precies, m net Koffiehuis van B. A. VOGELESANG aldaar, in het openbaar te verkoopen: Voor de Erven Wed. BOELE Hoek: met ERVEN, TUIN en GROND, staande en gelegen aan den Kinderdijk te binnendgksstrekkende van den dgk oost op tot Mevr. E. F. Opstelten—Smit, belend noord Wed. J. Hoek Cz., zuid diezelfde en J. Hoek Cz. c. s. Kadaster Sectie A Nos. 3854 3855 en 4462, te zamen groot 10 Aren, 00 Centlaren. De Huizen zgn verhuurd voor f 3,65 per week, de achtergelegen Tuingrond is met verhuurd. Aanvaarding, onder gestanddoening loopende huren, bg de betaling der koop penningen op 15 Mei 1906. Nadere iplichtiDgen ten kantore van den Notaris. Mr. J. P. VAN DEN BRINK, Notaris te Aiblasserdam, is voor- nemensop Woensdag 4 April 1906, 's morgens 9V» uur, aan de Rouwumaawoalag do. 18, op dezutdiQde Oosteinde te On«t>Albla*, om contant geld, pnbliek ie verkoopen: gekalfd hebbende of nog moetende kalven, O Pinken, best zwart«Merrlepaard Boerenwagen, Kar, flinke party Mest, Brandhout, eeuig Huis raad en Inboedel, w. o. Veeree bed en bet- geeD verder ten verkoop zal worden aan geboden. De Notaris A. CASTELEIJN te Streefkerk is voornemens op Vrijdagen den 30. Maart en 6. April 1 906, telkeDS 's voormiddags ten 10 ure, bij A. SCHALK te Streefkerk, in het Dorp, bg inzet en afslag, te veilen en te verkoopen: Voor B. STOUT c. s.: f De Notaris SICHTERMAN te Meer- kerk zal tot den inzet op Vrgdag 6 April 1906, tot den toeslag op Vry- dag 20 April 1906, bt-ide dagen des voor- middags 12 uur, in het „BRUGHUIS" te Meerkerk PUBLIEK VERKOOPEN: A. Van de Wed. en Erveu ARIE VAN BUUREN en ZWEER VAN ECK, krach tens art. 1223 B. W.: verdeeld in 2 WONINGEN, met SCHU REN, ERF en TUIN, in den Weverwgk, onder kad. aldaar bekend Leerbroek, Sectie B, nos. 1373,1374,1372, Bamon groot 3.55 Aren, en Meerkerk, Sectie C, no. 616, groot 92 Centiaren. B. Voor den Heer Mr. F. FERNHOUT, als Curator in de onbeheerde nalatenschap van J. SMITS: met TIMMERMANSWERKPLAATS, ERF en TUIN aan den Straatweg eu tiet Ze- derikkanaal onder Meerkerk; kad. Sectie R, no. 1123, groot 2.95 Aren. Gedeeltelijk verhuurd tot 1 Juli 1906 voor f 1,15 per week, gedeeltelgk in eigen gebruik. Betaling der kooppenningen 1 Juli 1906. Nadere inlichtingen te bekomen bg voor noemden Notaris. en het eeuwigdurend Erfpachterecht van deh Grond, waarop dat Huis en Schuurtje zgu gebouwd en van het daarbg behoorend Erf, te nabg den Koreumolen, groot 2 Aren, 40 Centiaren. Waarvan jaarlgks op den 1. Maart aan T. Nieuwpoort als Erfpacht moet worden betaald f 9,—. Te aanvaarden bg de toewgzing. Betaling der kooppenningen op den 4. Mei 1906. Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaris. Ten overstaan van Notaris VAN 1TTERSUM te Vianen zal op Donderdag 12 April 1906. voormiddags 10 uur, ten huize van den Heer C. DE WITH Hz. te contant geld, in bet openhaar worden verkocht: 17 kalfdragende of gekalfd hebbende 8 KUISKALVEHEN, 4 STIERKALVEREN, 1 Stort kar, Hondenkar met Hond, Melkbussen Rookverdrg ver, Horden en Boomen, enz. Voorts een partg Brandhout, Horden, BoomenLattenStakeneenig Hooi en wat verder ten verkoop zal worden aan geboden. Oagelden 5 contant. Koopen boven f 10 kunnen op dag geschieden, alsdan betaling op 1 September 1906 met 10 voor or gelden. Da Notaris P. SICHTERMAN te Meerkerk zal voor het loopend PUBLIEK VERHUREN: op Vrgdag 6 April 1906, des voorin. 10 uur, in „DE GOUDEN LEEUW" te Meerkerk DE PERCEELEN onder toebehoorende aan de Diaconie Armen, Al- gemeene Armen, de Ned. Herv. Kerk van Meerkerk, den polder Blommendaal, den polder Quakernaak en den Heer G. M. KRÜGEN, in perceelen als van ouds; op Dinsdag 10 April 1906, dts voorin. 10 uur, ten Her berge vau J. VAN DIJK te Nlenwland: DE PERCEELEN onder toebehoorende aau de Aigemeene Armen, de Diaconw-Arwea en de Hervormde Kerk van Nieuwland, in perceelen als van ouds. Nadere ïnlicntmgen zgu te bekomen ten kantore vau den Notaris voornoemd. VISCUZEGENS, 7U PaLINGFUIKEN, 20 VlaCüEUiKEN, drie SLHuli W EN KRUI WAGEN, DitiK, HONDENKAR niet TUIG, HIT en iAttUZÜl,LGUZÜEIiZAi toeDeboorende aan G. NEEF Jz. te Eek- kerkerk, zal, in plaats van 12 April, op ZATERDAG 31 MAART A. S. plaats hebben's morgens 9 uur, in Nvliuagt aan het huis C 120. Ngtaris BOS te Papendrecht zal op Donderdag 5 April 1906, te beginnen 's morgens 10 uur, te A op de Noordzgde, nabg de Zgde, ten ver zoeke van- en op de hotstede bewoond door CORNELIS RAVESTEIN, gemerkt A no. 71, •m kontant geld, publiek verkoopen: i driejarig zwart MERRIEPAARD, 9 kalfdragende of gekalfd hebbende 8 PINKEN, 8 drachtige ZEUGEN, 1 Tilbury, Boerenwagen, Kar en Schouw. Voorts: Ten overstaan van Notaris VAN ITTERSUM te Vianen zal op Donderdag 19 April 1906, voormiddags 10 uur, len huize van Mej. de Wed. H. DE WITH Cz., geb. M. G. de Wildt, te •in contant geld, in bet openbaar worden verkocht: 8 kalfdragende of gekalfd hebbende 1 VETTE KOE, 1 VaREKOE, 1 GUISTE VAARS, 4 KUISP1NKEN, 5 KUISKALVEREN, 1 bruin aftandsch VEULENPAARD, als Tobben, Tonnen, Emmers, Pekelbak met Schragen, Baktrog, Hondenkar,Schouw en zoo voort. Voorts een partg Brandhout, Horden, Boomen, Latten, Staken, eenig Hooi en wat verder ten verkoop zal worden aan geboden. Ongelden 6 contant. Koopen boven f 10 kunnen op dag geschieden, alsdan betaling op 1 September 1906 met 10% voor ongelden. Spoorboekjes en Reisgidsen verkrijgbaar m den Boekhandel van 3. de W. Sr. VAN NOOTEN, Schoonhoven. tn DIJKGRAAF eu HOOGHEEMRADEN van de Albiiwaerwaard met Arkel be neden de Zon we zuilen op Donder dag 5 April 1906, des voormiddags ten half elf ure, in „DE DOELEN" te VE.KKUÜPLN: 10000 bossen iftoltandsche KIJS en 800 bsitsen 1U1NLATTEJK, In 4 perceelen, nlaaade ouder »treef- kerk, Groot» Ammers, Langerak, Tleuiioveu. De betaling der kooppenningen moet plaats hebben vOór de op- of wegruiming van bet verkochte, üocb in elk geval uitengk binnen aebt dagen na de verkoopiDg. AANBESTEDEN: A, Twee perceelen AHU)EW£B> HJEN, ander Mardinxveld, en Allen w-JLekkerland en Ntreef- kerk. B. Bet onderhouden van het hLCWJE en de ttlJNWEBKEM ln den Nleawendgk ander Har* dlnxveld en Glessendam. Aanwgzing; Van bet le perceel onder Mardinxveld, op Woensdag 28 Maart 1906, des morgens om 10 uur, beginnende bg de Schelluinscbe brug onder Hardlnxveld. Van bet 2e perceel onder Nieuw- Lekkerland en Streefkerk, op Donder dag 29 Maart 1906, des morgens om 10 ure, beginnende bg dgkpaal 161 aan het Elsbout. Van bet onderhoud van het Sluisje onder Hardlnxveld en Glessendam, op Dinsdag 3 April 19(J6, des morgens om 10 ure, bg bet Sluisje. Het bestek van de Aardewerken en het bestek tot het onderhoud van bet Sluisje zgo, tegen betaling van 25 cent per stuk, verkrggbaar op Maandag den 19. Maart 1906 en volgende dagen ter Secretarie van het Hoogheemraadschap in „DE DOELEN" te Gorincbem en bg de Dgkopzichters te Ameide, Papendrecht en Gorln- chem. Het Bestuur van de SPAAR- en HULP BANK Departement „Schoonhoven" van do Maatschappij „Tot Ik ut van 't Alge meen" zal op Woensdag 11 April a.s., des namiddags 2 uur, in het HEEREN- LOGEMENT to Nehoon hovenin het openbaar nanbesfeder Het afbreken van panden ln de Koestraat tf Schoonhoven en het op dat terrein bonwen van een NCJTSGKROFW, waarvan beatek met teekening van af 29 Maart f 1 50 per stpl voorwaardeiyk zgn te ver- krggen bij do Boekbandelaars S. 6c W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. Aanwgziug zat geschieden op den 3en en 9en April om 11 uur, terwyi inlichtingen dienaangaande zgn te bekomen bg L. F. REDEKER, Architect. Schoonhoven, 22 Maart 1906. te Rchoenhoven, die een flink burger bestaan oplevert. Tevens PAARD en WAGEN. Te bevragen, onder No. 34, Bureau dezer Courant. Te keep een grootc partU RAAM- en DEURKOZIJNEN. KAP- en VLOERDELEN, zware en lichte BALKEN, in lengten van 6 tot 12 Meter, gzereu BINTEN, SPIEGELRUITEN enz. Adres aan de in slooping zgnde solide panden, Weste Wagenstraat No. 104—106, Rotterdam. mpt Hrhllinp hrtAtan on nln.nn fc geschikt voor Klompenmakers. Te bevragen bij A. MOLENAAR, Breedew» g te Moordrecht. met schuine hoeken en glazen boorden, uit stekend geschikt voor H.H. Horlogemakers en Kashouders. Te zien bg H J, DE HOOG Timmerman, Neliaanhaven. DagelUhs verkrijgbaar versche WEI, tegen f 0.25 per 100 Liter De fabriek ls gesleten van 1-8 nnr n.m. en nA 7 nor 's avonds! Aanbevelend, Gebr. OOMS, Fabriek van Mtslkpradsotsn, NCnoAVHOVEM. Voor bet breien van H onsen, Kakken en andere artikelen zoeken wg vrouwelijke zoowel als mannelijke personen uit eiken standonverschillig waar woonachtig. Eenvoudige ei vlugge arbeid gedurende het geheeie jaar. Vakkennis onnoodig. Breimachine-Maatschappij tot bevor- derlag van huisarbeid. Met één dag opvragen Met veertien dagen opvragen Voor drie maanden vast Voor één Jaar vast A 2 ®v» o MK*" L**t uw goederen verven of ultstoomen ln de btoomkanst- ververil en Chemische WasscherU van De goederen blijven ln elkander, bekalve sUden stoffen. Prijzen zijn billijk ea spoedige aflevering. Agent voor Schoonhoven en Omstreken S'oX.U.Me :"k°.'ri°8gdi" ""lke voortdurend sukkelen en l((d™. ..n"™™ DEN ™ne°de M.r.ixplein No. 3 te Amsterdam, rerbutde hetwelk ta T.flT!"' T'8" J,rtn Mende ..n een bur.tkw.el, •Un Jn..blJ h '"l8le? '«d "O bMiJ d.t ig meerm.len bloed opg.f. Hei m!i h"r T', "IMr- Sl"pen ""-«ebt 'tl met benauwde droomen door Met moeite bracht r, taaie «tukken sljjm op. Uj de mmste bengbeid roeide th Lu®'eloua ""«ebt zij bare dagen door eo lg twj|telde aan genenno .Men raadde mg aan het eens met de AbdU>ir..p te probeeren en ik kocht rhl'Th 1 Drogist VELDER 10 de Msruixstraat M3, Amsterdam, en reeds üwi r 8eb''u,'! eerste 3 lepels kon ik beterschap bespeuren. Ik heb de be-"1 verklaren dit ik" ?UnTP e° 'k k"" 'hane naar waarheid «ralaren dat ik nu. Goddank, een gebeel ander mensch ben geworden; al mbo totaa™geaewo "»rdwe°eo. 'k tet nergens geen last meer van, want ik ben LET OP d,« «Ij.^OMHda soort AbdUalrMp bekomt, die Mej. VAN DEN POL 3ehrutkt heeft; deze alleen geneest en is Kenbaar aau een r i ooolf D ,om lllKh' -aarop de bandteekenmg van den Generaal Agent ia. i. AaKLnRotterdam, voorkomt; alle andere is namaak en geneest nooit! klooster Sancta Paulo is een gezegend middel voor jong en oud, zg ia altfld S..0 li s Jt- i versterkt de luchtpgpen en longen en geneest onvoorwaardeigk den bardnekkigsten hoest, de hevigste verkoudheid, asthma, keelptin, heesebbetd, kink- en sigmhoest, bronchitis, influenza en alle borst- en longaandoeningen. Prys per flacon f 1,-, f 2,- en f 8,50. en verder bö r uaw uium en verder bg G. VAN DER WOUDEN te Lkxzhxibk- G. S. ROSS te Oud-Alblas; J. L. VLOT te Oud-Alblas; W. van REES te Blkskknsoraaf J. SCHUTTE te Molenaarsgraaf C. van ZESSEN te Vuilkndam T. TERLOUW te Goudrlaak M. v. HOU WENINGEN te Gimw-Niiuwx. J. ZONNEVELD-P,ix te Hoornaar C. BROUWER te Miirxmrk; G. BOUWMEESTER te Tiinhovin; P. G. J. Di JONG te Akhdi; G. COLJE te Lopik; G. v. d. HOEK te Cabauw; Jb. den OUDSTEN te Groot-Ammeru T. MOLEN AAK te Lumond; R- VERMEULEN te Lanoerai K. VAN DAM te Bkroambacht J. VUIJK te Krixpin a/d IJszl; C. VAN WIJK te Oudiwatir; Firma WOLFF 6c Co. te Gouda H. v. d. DOOL te Suedricht, Boveneinde: W. G. VAN STEENIS te Noordeloos FRANS VAN DAM te Gouderak J. DE KLUIVER te Ottoland; A. VAN WALSUM Pt., Ouderkerk a/d IJ, W. DONKER, Krimp» a/d LuT^ GENNEP te Moohdricht; H. POT te Niiuw-Lkkkxrland; Mej. KORTEWEG te AuLAMnm; Wed. F. AMSING te Ai,m.»HifgppAM- E. HILGEMAN te Striitkerk C. SPELT te Nouwpoort; T, i. BATS te Stolwijk; J. ALES te Zevenhuizen; P. GOUDRLAAN te Capelle a/d IJsel; G. ELSENaAH, Drogist te Suedricht: W. J. VAN DAM, te Haastrecht; G. DEIN HOED te Berkenwoude. OÜRAltT. Uitgave van S. k W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. leuen Spoedeischende vergadering op 8 Maart 1906, nam. 1 uur. Tegenwoordig de leden J. W. Valk, A- ▼an Lomwei, A Kuijlenburg. G. J. Niekerk. H. M. den Ugi, H, A. Schreuder, J. G- Doeeburg, A. A. Graves Kooiman, P. van Sonsbeek eo P. Grenp. Afwezig het lid C. L. v»n Willenswaard. Voorzitter de heer P. K. P. J. van Sloten, burgemeester; secretaris de heer A. R. Veeastra. De vergadering wordt geopend door den voorzitter. De voorzitter: Inffrkoman is een brief van den beer Schram, houdende dankbetuiging voor de hem verleende verlengiug van zgn verlof. Ingekomen is een adres van P. Rietveld en J. van Geelen te Haastrecht, houdende verzoek tot opname in het weeshuis van twee onder hunne voogdy staande kinderen. Zal worden gesteld in handen der regenten van het Weeshnis om advies. Burg. en Weth, brengen i ter tafel afschrift van hnn besluit, waar by aan den beer L. F. Redfker pensioen is verleend tot een bedrag van f 360 's jaars. Aan de orde is een voorstel omtrent het beryden van den Groenen Singel. Burg. en Wetb. zgn van oordeel dat het wenacbeigk ia. dat de Raad daaromtrent een verbodsbepaling maakt, anders wordt die Singel misbruikt. Nu kan men ver schillend er over oordeelen, of er zooveel spoed mee noodig ia, of niet; misschien js bet niet noodig eo kunnen we ons bepalén door art. t aan te vullen mpt den Groenen Singel, vanaf den Kerkweg tot den dgk. Kunnen de heeren zich daarmede eenigen De heer P. van Sonsbeek: Gelet op de' pachters van dat gedeelte droog gemaakte-; gracht, maken die lui niet een uitzondering Die meDscben bemesten bun tand en moeten daarvoor langs dien weg ryden. De voorzitter: Het is altydj behoudens toestemming van Burg. en Wetg.' Er is dus in voorzien en Burg. en Weth. kuanen dus ieder geval beoordeelen. i, De heer A. van Lomwei: Nóbdig is het wel dat er toestemming gegeven wordt te xgner tgd. De voorzitter: Dus de heeren kunnen zich er mede vereenigen? Zoo'n baast is er niet bg. De heer G. J. Niekerk: Naar aanleiding hiervan zou ik Burg. en Weth. in overwe ging willen gevenom daar een nettere afsluiting te maken. De voorzitter: Wy hebben nog niet af gesloten. De heer G. J. Niekerk: Ja, er staan twee palen, zoo smerig mogeiyk. De heer J. W Valk: Dat Burg. en Weth. daarmede gekomen zgn bernst daarop, dat de Singel, die vroeger een klein kaadje was, dat men niet kon beryden, nu een weg geworden ia. Die nieuwe weg wordt bg nacht herhialdeiyk bereden met beerkarren en paarden en wordt daardoor overdag ge meden als wandelweg. Nu hebben Burg. en Weth. goedgevonden, dat het land gemest wordt. Burg. en Weth. zgn er niet tegen, dat er met kleine karren gereden wordt, maar niet met kar en pafd. Zy behoeven niet door het bouwland heen maar kunnen langs den gewonen weg. Toen Burg en Wetb. nu begonnen zgn, om palen te zetten op dien weg, zgo die palen spoe dig stuk gehakt en staan nn die oude palen er nog. De voorzitter: Is iemand er dus tegen? Dan is het aangenomen. Aan de orde ia een voorstel inzake ver minderde tarieven veergeld, eo wel om ia te trekken de bepalingen waarby redactie wordt verleend. Het is mg niet duidelfik en nergens te zien, of die maatregel door Burg. en Wetb. is genomen of door den Raad, maar voor alle zekerheid wenschen Burg. en Weth. het oordeel te vernemen, of die reductie zal big ven, ja of neen. Ia principe is er niets tegen te zeggen, dat ieder betzelfde betaalt. Kan men zich er dus mede vereenigen De heer H. A. Schreuder: Onder voor waarde, dat de uitgereikte couponboekjes gebruikt mogen worden tot zy op zgn. De beer P. van SonsbeekMag ik er aan vastknoopen. dat er, met het oog op de in werking zgnde contróle, publiciteit aan ver dient gegeven te worden voor bet reizend Kubliek, opdat zg, die gebruik maken vao et veer, zich ook houden aan de bepalingen voor de contróle. Ik boorde van de week vertellen, dat lui. die bet veer overgiDgen, de contrólepenningen in 4® Lek hebben ge worpen. Dat zou aanleiding kunnen geven, dat de contróle schipbenk leed. Wanneer de gemeente publiceert wat de lui verplicht z^n te doen bg den overtocht, dan zgn Burg. en Weth. gewaarborgd. De heer H. M. den Uyi: Wanneer die couponboekjes opgeheven worden, zou het dan niet kunnen dat men«cheD. die nu door het gemak ervan bier overgaan, dan op een andere plaats de rivier overgaaD? De voorzitter: Dan zullen we contróleeren of zy anderen er op laten overgaan, die daartoe onbevoegd zgn. De heer H. M. deo Utfl: Neen, ik bedoel menschen, voor wie bet hetzelfde is of zg hier overgaan of aan Bergstoep. Hebben zy eenmaal couponboekjes, dan komen ze hier over. De voorzitter: Mogeiyk is het de bedoeling er van geweest, om ben naar dit Veer te lokken. Weldra is bet de tgd, dat er over gesproken moet worden, want de concessie vervalt 30 Juni van dit jaar. Het is goed voor overgangsmaatregel dat we het nu vaat veranderen. De heer J. W. Valk: Die reductie is in- dertyd in het leven geroepen om nog meer passagiers te lokken. Ons veer staat bekend ais het beste over de Lek wat de bediening betreft: men kan altyd over, van beide zyden ia altUd gelegenheid daarvoor en dat is een pré. Die redactieboekjes worden op 't oogen- blik misbruikt. Wanneer ze vervallen dan doen we een goede zaak; daarom durf ik het aanbevelen. De voorzitter: Naar myn meening is de gemeente bevoegd, om een lager tarief te bepalen, maar het is daarom nog geen ver- Klichting bet te moeten doen; het is geen elaating. De Raad is vry om te zeggen dat die vermindering niet meer plaats heeft. Kunnen de heeren zich er dus mede ver eenigen, om die bepalingen van redactie in te trekken Dan is dat aangenomen. Aan de orde is een voorstel inzakel de boekhouding der bedrfiven. De commissie van bystand beeft voorge steld om een boekhouder te benoemen en dien een salaris (van f 150 toe te kennen en daartoe te bendemen den heer L de Knegt. Kunnen de leden zich daarmede vereenigen In art. 26 van fde verordening staat daar omtrent niets; er maat alleen, dat de commissie zich kan laten hjjjntaan dnpr een secretaris. Der te«r H M 4en Uyïj^js dat voor 1 jaar? 1 jaar. Eo onder voor- tem zgn werkkring Dn Voorzitter:'! Ja, vd Dë hper H. A. 'Schren behoud, dat de commissi Dn voorzitterDa^ iérvan zélf Dd heer A. A. Graven/KooimanMagi nog Jjoven vragen, of de {heer De Knegt dat falaris tevreden is?(L /J heer H. A. SchreupfcrDe commt) jiet dat voorstel gsmVn hebben, alj laarvan niet had vergewist, heer A. A Graves Kooiman: jlk het toch wel .'vragen? I De heer H. A. Schreuder: Ja wel. De voorzitter: Dat wordt dan toegevóékd aan»art. 26. 1 «j, 1 Aan de orde is nu hefe fadreiji van de fl-^a H. A. Schreuden 6c Co.. io^«r die afheinihÉL Dat adres is gfstetd geworden in hanqfiB van Je Commïspie van Fabricage, die het volgnnd rapport daarovei4 heeft uitgebracht: „De' Commissie van Fabricage in wier handen hg missive van Burg. en Weth. ,ji.d. 28 i-^'06 tf. 8 is gesteld een adres van de firma Hèrmknn A. Schreuder 4c Co. alhier, daarin verzoekende eenti betere afscheiding van hare - terreinen van 'den publieken |*pg door eene schutting in plaats vgn een hek te mogen daarstellen. heeft de eer te adviaeeren de meerderheid der Commiaaie weoacht het bestaande servituut te handhavenmet die bedoeling dat het hek ten oosten van het terrein van voornoemde firma, wel lood recht geplaatst kan worden. De minderheid der Commissie wenscht bedoelde ti-ma (met een kleine wflziging ▼an bet servltnut) toestemming op haar verzoek te geven." De heeren hebben er zeker kennis van genomen De voorzitter Vao de Commissie van Fabricage heeft h«t woord. D« heer P. van Sonsbeek: Ik kan volstaan met mya gedachte te verklaren, die ik ook reeds in de vorige vergadering heb gezegd. Ik zie er niets geen bezwaar in om adressant tegemoet te komen, wanneer die flrmt een oette schu'ting wil daarstellen volgens teekening Nu staat er een hellend h»-k op gemeentegrond wanneer dat loodrecht stond, zou het komen np den grond van de firma; men zou dus ook tegemoet komen aan de rechten van de gemeente. Vandaar dat ik ben vóór de aanvraag van de firma Schreuder. De voorzitter: Zgn er nog leden, die het woord verlangen De heer J. W. Valk: Ik heb het rapport niet gelezen, maar eenvoudig gevraagd aan den secretaris wat er in stond en die heeft dat gezegd. Maar wanneer ik die zaak bezie de firma Schreuder heeft, meen ik, een teekening gegeven wat er komt wat is er dan tegen, dat die schutting rechtop komt en waarom zullen we haar verplichten het hek te laten staan zooals het gestaan heeft? Wanneer dat zoo komt, dan ktykt men toch in den zelfden tuin en het servituut verandert er niets door. Dat zegt alleen, dat er niet ge bouwd mag wordener is wel aan verbonden, dat het terrein met een hek moet zgn afge- scheider, maar of dat nu een hek is. of een schutting die bestand is voor de jongens, die er door kruipen en den boel vernielen, dat biyft toch hetzelfde. Daarom kan ik niet begapen, wat by de Commissie van Fabricage heeft voorge zeten om bet niet toe te staan. De voorzitter: Er wordt gevraagd om het bestaande hek te mogen vervangen door een schutting, zooals d« teekening aangeeft. Het is dus een verandering in de soort van afsluiting. De heer P. Greup: Ik moet myn ver- hazing er ovpr te kennen geven, dat die fi<*ma, na zoo'n kort tfldsverloop dat de Raad besloot zich te houden aan da oude voorwaarden, nog den moed heeft met hetzelfde verzoek, al is het ten daele, weer by den Raad te komen. De bezwaren, die de heeren geopperd hebben en die ook bg monde van de heeren Valk en Van Sonsbeek zgn erkend, zgn er nog. Indertyd beeft de Gemeenteraad dien grond voor een bagatel afgestaan onder die bezwarende bepalingen na veel deliberaties met den toenmaiigen kooper, dat het ten allen tyda moest biyven zooals de stad het had bezeten, dus als tuin. Die moest ten allen tflde met een net hek worden omsloten. Dat is geëindigd met een hek. zooals het nu is, aan de eene zyde een fizeren hek. Nu komt men er meé, dat een heining beter is voor afscheiding, omdat zoo'n hek niet weerstand biedt aan de vernielzucht van de jongens, maar wat belet dien heeren, om een solied gzeren hek rechtop te zetten? Dat kost wel wat meer, maar wat geeft dat, in aanmerking geoomen den spotprys, dien het terrein bun gekost beeft Zelfs die laatste eigenaren, toen die grond publiek was verkocht, mochten er niet bouwen. Een wilde er nog boomen rooien, maar ook dat werd hem belet. Vandaar dat de eigenaren van toen zoo spoedig mogeiyk dien grond opruimden en die kwam toen in handen van de tegenwoor- dige eigenaren. Voor die heeren is het een voordeelige koop geweest en in aanmerking nemende de zaak, die daar opgericht is, moesten zy er niet tegen op zien om daar een sieriyk tyzeren bek te maken ;,Js1b be doeling biyft dan bestaan. Er staa^ijbk in bepaald, dat bet tuin moet biyven «jn dat de grond niet gebruikt mag won*'""1 opslag van goederen. In den laaf is daar wel opslag geweest. Het is oogluikend toegelaten bty het bouw< maar het moet tuin big ven. Het moet natuurlijk zgn ten genoegen en Weth. Wat achter de heining men wel aan den eenen kant kuni maar ik acht het verkeerd om af |ej van die oude bepalingen. I, De heer H M den UQI: De h. drukt er erg op, dat die grond zoo was, maar hoeveel zou die nu it ryzen, wanneer er een schatting plaats van een hek? Daar dgaaU slotte over. De heer P. Greup: Neen, daar niet over. De heer H M. den Uyi: Wel ze bij eep schutting komt. ryst het zeker in De heer1 G J. Niekerk: Ik ben die vergadering van de Commit Fabricage geweest, want ik yras 1 Smen yan bet standpunt uitgaaf vituut te bandhaven, dan houten hek of schut komen, v reup Ikoop tarde Lit bet „lltwwk". 'I)«i «eer Yik had verzoek vo pet aervitu meente dat een met tA De heer vastklemt, klemmen. Er is eeri nu heeft Greup: Neen, data Er stiaat „een hpnlel ireup: Dan s moeten i iden. Niekerk tan om heli servitü behouden en het de firma $cbreudér^j gedicht, dat zy rnM n datn zou gekomen tot te koop a it kimnei daarom topekr, Jd«n too t op-di« irvitunt op -^dien gr< firma Schrend°r dien grond gekocht goedkboper dan wannéér er geen servituut op rustte. Nu «yn die heefen ge komen en heb pen gezegd: ,»hef d»t servituut op, want wy hebben liever dien grond «onder dat servituut; we zonden die bepa ling, obi er niét op te mogen bouwen, er liever af hebben". De gemeenteraad heeft toen gezegd: „dat doen wg niet." Welk voordeel er in zit weet ik niet; het is alleen een dienst aan d» firma die het vraagt. De heeren Schreuder zgn menschen, die van di«n rommel een beteren toestand willen maken en die vra gen nu, afflredaebt van alle servituten, om vryheid te geven, waar zy zooveel last heb ben met dat hek, om een schutting te mogen maken, waarvan een teekening daar is En nu kan ik niet verklaren hoe het mogelijk is, dat we hier een half uur moeten rede neeren, wanneer men iets goeds wil maken. Als men zegt het moet van latten, dan be hoeven zy dat niet fa vragen. Laat ons daarom kort zgn en besluiten, dat zg het kunnen laten maken. Als ik eigenaar was en de gemeenteraad weigerde, spyk^rde ik er oude latten aan en ik liet den rommel staan. De heer G. J. Niekerk: Ik heb een ander voorstel. Ik wenschte het aan te houden en te zeggen, dat de gemeenteraad bereid is het servituut te verkoopen tegen een nader te bepaleo prys. De heer P. Greup: Dat is een punt, waarmede ik my nimmer zal vereenigen, om dat servituut te verkoopen. Ik heb wel zoo iets gehoord by monde van den voorzitter, maar om een vry beheer over dien grond te houden, moet ik het ten sterkste afraden. De heeren maken er aanmerking op, dat ik van een yzeren h-k sprak: ik moet er kennen, dat bet een bonten bek moet big ven. Welnu, laten die heeren er een flink houten hek zetten, daar kan ik mg mede vereeni gen, maar zoodanig, dat bet gezicht geheel vry biyft op den Wal. Men kan toch een houten hek zetten met aardige tusschen- ruimte en wanneer dat rechtop gezet wordt, staat het steviger, maar dan moet het wat hooger worden. De voorzitter: De heer Niekerk heeft een voorstel gedaan, dat de Raad zich zou uit spreken dat hy bereid is het servituut te verkoopen. Dat is heel iets anders dan dat op 't oooeoblik aan de orde is. Er is aan de orde een adres, waarbg goedkeuring gevraagd wordt tot verande ring van de afscheiding, waartoe de eigenaar verplicht is. Volgens het koopcontract moet het een houten hekwerk z.yn. Nu kan m«n hekwerk maken zoodanig, dat het dicht is, maar men kan het ook maken met tus"chenruimten. tenzy men zegt, dat hekwerk altoos met tusschenruimten is. De commissie zegt in haar ranport „ten genoegen van de Commissie van Fabricage", maar dat is in stryd met de wetfabricage mag niet buiten den Raad en buiten Burg. en Weth. om oordeelen of dat hek voldoet. De hoofdzaak is: zou door de verandering, die gevraagd wordt, de toestand van dat dienstbaar erf bezwaard worden? Zeker niet. Wordt de dienstbaarheid verAinderd voor de gemeente? De heer Greup bedoelt juist, dat de rechten van de gemeente er door worden verminderd. De heer P. Grenp; Die gaan er niet meê op vooruit. De heer G. J- Niekerk: Ik zie niet in, waarom mfin voorstel niet kan behandeld worden. Ze kannen dan het geheeie servi tuut afkoopeu en men kan met die firma overeenkomen, dat er geen lakstokery op mag komen. De voorzitter: Als de erfdienstbaarheid komt te vervallen, r.yn de eigenaren nergens meer aan verbondenmaar dat vragen zy niet. Nu is bet van uw kant wel vrjjgevig. maar dat weten zy ook wel, dat kunnen zy later vragen, maar daar schynen zy geen idee op gehad te hebben. Zy vragen alleen om het houten hekwerk te mogen vervangen door een houten schutting. Wil de Raad dat, wanneer om de andere een plank er uit is? De heer P. Greup: Daar kan ik my wel mede vereenigen. i De heer P van SonsbeekHet wordt ien schutting, die niet aan den grond reijkt. Gelet op mogelijke berging achter die vnr- daobte schutting, is het publiek tocb in de gelegenheid om ten allen tyde te zien wat er achter is en kan het er overheen zien ook. Ik zeg dat ter verduidelfiking De heer H M. den Utf': De bovenkant van de schutting is geprojecteerd onderden Wal. Men kan er dus altyd overheen tien. De vooryittet: Het l(|an altyd door Burg. en Weth. worden aangegeven, dus dat is niet van beteekenis. De heer P. Greup: Ik wil alleen nog in 't kort zeggen, wat het do^l kan geweest ZQn van die bepaling en dat was om vqor het publiek het sieriyke daar zoo gajed mogeiyk te behouden. By de woning van mya zoon ii ook zoo'n bepaling: diens tuin moet ook rinet een net hek zgo afgesloten; dat mag oök geen heining zyn.J Hy znu daar ook Uever een heining hejjiben, dan had t^j ee«(') vrgen tuin, maar dat mag, ook niet. Daarom zou ik het servituut willen handhaven.)] Willen ztyjlaar een heining en om de; andere een lai er uit, mg goed, maar liever zag ik belmerk. De i voorzitterDe hérren weten ook, dat het mejt is' ten behoef van de personen maar de .zaak ie£vdan moet er ver- anderibg pjaats hdbbejn in |e openbare registert», waatthg daM servltüutl is inga- eéhreve^i. pie Jtosterï'«omen ten laste van de betrokken pjifrsoner®1 Maar ik zou'-fzegge „t an Ar. contract in de h>a<nd. van houten hekWerjj aan het inzicht Tanfydi hekwerk; verstaat ew laten aao iBurg.. enj nemen metI BOfi afsé Er staat Aafc^ookKjbyJtó van den Raad," ujaart I met het verkoop- Jrby gebroken wordt Kt het is overgelaten Raad] wat by onder lijn de Hayd het over- fj zg genoegen pol* zö vragen. u Igbedkeuring iurfj (blijven Bu' Mtunr. als dn [/m|det geven,?; net besluit ah en Weth. als dagèlgl Riad daaraan de go«d| Het is uitvoering K®*^ wanneer Burg. en Wetb1] met'die uitvoering genoegen nemen, dan geloof ik, dat 41'die redeneeringen achter^oge kénnen bly»en. De heer G. J. Niekflrk: Elr wordt hier altyd geklaagd, als men iets wil. dat ®r geen geld is; nn is er geld te krggen en nu gaat men het weer bederven! De voorzitter: Ik stel voor. om het adres te stellen ia handen van Burg. en Weth. ter afdoening. De heer A. van LomweiDaar kan ik mfl zeer goed mede vereenigen, mits het servi tuut er op btgft. De voorzifter: Dat spreekt, het betreft alleen bet hekwerk. Wordt dat goedgevonden? Dan is dat aangenomen. Wordt vervolgd. Dr. A. Kuyper cal wegens familie omstandigheden zijn bnitenlandnche reis on derbreken. Donderdag a. s. keert hy in bet- land terug. Naar men verneemt, bevindt Dr Kuyper zich te Palermo. Door hst prov. bestuur van Noord-Hilland werd Donderdag jl. te Haarlem by eokele insehrgwing aanbesteed: het onderhoud der diepte in de Noordzee- haven met buiteokaoaien en de buiten aflsidingskanalen naar de sluizen en het onderhouden van de havenhoofden en golf brekers der buitenhaven, met de daarby behoorende werken te IJmuiden, van t Juli 1906 tot en met 30 Jan. 1911. Raming f 408 000 per jaar Minste inschrijvers de heeren L. Volker te Sbedrecht en P. A. Bos te Gorincbem, voor f 372 000 per jaar. Bg de op Donderdag 22 dezer ten r&adhuize te 's-Gravenhage gehouden aanbesteding was o. a. het minst intrench re ven voor het rioleereo van de Hooikade, de Hooigracht, een gedeelte Nieuwe Uitleg, een gedeelte Laan vau Roos en Doorn en een gedeelte Zuidbionensingel in 2 per ceelen, voor perc. 1de heeren Z. Gelens en J. van der Wal te 's-Gravenhage voor f 10 990. Naar men verneemt, zal op Woensdag 1 Augustus a. s. in den Doelen te Gorincbem een concours worden gehouden vanwege den Zuid Holiandschen Bond van Cbristetyke Harmonie en Fanfarekorpsen. Reeds hebben zich 14 korpsen aangemeld om aan den wedstryd d <el te nemen. Tot jury leden zyo benoemd de heeren F. J. Schweinsberg te Nymegen, J. van Erp te Leiden en Godefroi te Steenwgk. Naar men verneemt zal de vroegere burgemeester van Rotterdam, de beer F. B. 'a Jacob, tegen 1 Msi a.s. r.yn buitengoed Staverden (gem. Ermeloo) betrekken. Het gebouw is geheel gerestaureerd. Io de op Vrydag gehouden zitting der arr. rechtbank te Dordrecht zgn o. a de volirende vonnissen uitgesproken: A. W. te Meerkerk, mishand., f 10 of 10 d. W. C J. M. te Groot-Ammers. idem, f 3 of 1 d. C. S. te Gorincbem. diefstal, teruggave gelast aan de ouders, zonder toepassing van eenige straf. Gowda, 26 Maart. Vrydag j.l. had alhier de aangekondigde stiereDkeuring plaats, waarbfi de volgende pryzen werden toe gekend. Voor 2-jarige stieren aan J. A. Rooken te Vlist de prov. prys van f 150 en aan de wed. A. van den Heuvel te Moordrecht de rykspremie f 100. Voor 1-jarige stieren aan N. W. Kastelein te Vlist de prov. prys van f 100; J. A. Ronken te Vlist de prov. prys van f 100; M. J. Jongebreur te Ouderkerk a/d IJsel de prov. prgs van f 50, en J Zgderlaan te Stolwyk de prov. prys van f 50. Naar men verneemt heeft de heer J. W. H. Stappers, ooderwyzer aan de 1ste openbare burgerschool voor joogens alhier, voor eeu benoeming tot hoofd der R.-K. jongensschool te Naarden bedankt en de benoeming te Atrdenhurg aangenomen. De dames A. C. de Rooy en W. J. Blommendaal alhier zyn te 's-Gravenhage geslaagd voor het examen nuttige hand werken. In deze gemeente is gevestigd een fictief entrepót voor katoenzaadolie. Gortneh*oa. 26 Maart. Het harmonie- gezelschap Harpe" heeft besloten deej te nemen aan het groot nationaal concours, op 11 Juli a s. te houd»n te Atblaaeerdam, UKMTRWGI» WTKITWft. Te Waardenburg heerscht het roodvonk zoo algemeen, dat deze ziekte epidemisch verklaard is en dientengevolge de openbare lagere school aldaar tydeiyk gesloten is. Mej C. W B. Fennetna, van de „Menoo" te Bathmen. die door de recht bank te Zjutnhen veroordeeld werd tot éél jaar gevangenisstraf wegens mishandeling en vryheidsberooving van hare 17 jarige dienstbode heeft van hooger beroep afgezien en zal eerstdaags naar de strafgevangenis te Gorincbem worden overgebracht. |D« gedetineerden van het rijks opvoedingsgesticht te Moptfoort brengen hun straftijd geheel anders door als vroegor. Onder leiding van mej. G Vrqgt is in dat gesticht een goed jaar geleden een zang- vereenigiog opgericht, Con. Amore, welke daar dezer dagen een uitvoering «af waartoe de commissie van toezicht was umgenoodiffd, y,rtjdag nacht werd de «tomeehte- secretaris van Vryhoeven-Qippei. de heer F K..,'Op Labbegat, ónder die) gemeente in j de Vaart drgvende gevonden. |De dood was reeds ingetreden. Men ^srmoeade eerst, dat hij, door de duisternis misleid,',tp water was geraakt, daar hfl 's nachts nog/ in 't naburig Capelle was gezien. Hy wefd jopgenomen en pei" raderbaar van het gasthuis te Waal wijk) naar zfine woning te Sor«y>g gevoerd, waar zijn diepbedroefde weduwe, die'znlk e«n angstigen nacht had doorgebracht rnfds langzamerhand op de verschrikkelijke ge beurtenis was voorbereid. Onderwyi was de maréchaussee gewaarschuwd, te meer, daar eene ernstige wonde aan het hoofd viel te nemen. De politie stelde ter stond dm onderzoek in en gaf bericht aan de justitie te 's-Hertogenbosch, die des avonds aldaar kwam. In verhand met dit geval is proces-verbaal opgemaakt tegen dén schoenmaker W.. van den Cappelschendyk. die gezegd heeft dat hy uit verweer den heer K. voor 't hoofd heeft geslagen. W. is geboeid naar Den Bosch overgebracht. Er zUn' te Haarlem valsche dubbeltjes in omloop. Zfi vertooneu de beeltenis van H M. de Koningin vrö duide lijk doch de andere r.yde is niet zoo mooi. Er werd1 er al een ontvangen in de Bodega (siytery) aan den K'uisweg, toevallig van een vrouw, wier echtgenoot reeds een vonnis achter den rug heeft voor valsch geld maken. De politie, dadelijk gewaarschuwd, deed een inval in de woning io du Heernnstraat (7 en vond daar een ergerlijk vuilen boel, doch g%en matryzen. De vrouw ontkende niet het dubbeltje te hebben uitgegeven, doch zei dit te hebben ontvangen te Spaarndam. Dit na worden onderzocht. Man en vrouw liggen reeds lang onder verdenking. De buren waarschuwden reeds de winkeliers in de omgeving. Het vermoeden is. dat zij uitgevers zyn van elders vervaardigd valsch geld. Ook valsche kwar'jes r,yn in omloop. TUINBOUW. De Frans booo. Hebben we in ons vorig schaven melding gemaakt van de verschillend'' bessen, 't wil ons niet onbelangrijk voorkomen, iets van de cultuur der door ieder g" wil de. boven genoemde tuinvrucht mee te deelen. Dat in schier »lke liafhebbsrstnin of lusthof van den tumhouwvriead frambozen voor komen, pleit zeer z«ker voor hare algemeene bekendheid en niet minder voor „hare ge- makkelgke, weinig eischende verzorging. Toch verkeeren de struiken niet steeds in blakenden welstand en komen zy. vooral in de opzichten bemesten en snoeien, niet zelden te kort. Om deze en gene reden willen we er iets van meedeolnn. hopende dat daardoor menige plant, en indirect dus meteen, hare bezitter wordt gebaat. De framboos groeit zoowel op klei- als op een zandbodem. Z«ls op hooge. maar diepomgewerkte en daardoor waterhoudende zandgronden, zagen we een prachtig gewas en brachten de planten «roote sappige vruchten voort. Vooral op diep omgewerkte zand gronden. want vertoonen zich grint- of oer- lagen op verschillende diepten in den bodem, het grondwater zal niet tot de bovenste aard lagen kunnen doordringen en in zomerg met aanhoudende droogte, zooals t»yv t904 en '05 ons brachten, zal de framhozenoogst niet zelden mislukken. Zijn zandgronden dus voldoende waterhoudend en bemesten we flink, zoo krijgen we een middelmatig gewas, scheuten van byv. 1 M., maar over vloedig vruchten. De bemesting van de framboos komt vry wel met die van bessen overeen, m. a. w. vloeimest zal ook hier wonderen kunnen laten zien. Grove mest is, vanwege de dicht aan de oppervlakte tredende wortelp, moeiljjk onder te spitteD, en des te ge- makkelyker zal vloeimest de voedende or ganen bereiken. Door by beer w»t phosphorzuur en kali («n den vorm respect, van s u ne r p h os p haa t op klei en thomasslakkenmeel op lichte gronden en patentkalimagnesia) toe te voegen, zullen we de vruchtbaarheid en tevens het aroma verhoogen. De verdere behandeling is vry eenvoudig en komt hoofdzakeiyk neer op 't volgende: De framboos maakt jaariyks nieuwe scheuten, die, naargelang den toestand waarin dn struik verkeert, korter of langer worden en niet zelden een lengte van IV» 2 M. bereiken. Oo deze scheuten n.l. is onze aandacht gevestigd, 't is ons hout, waarop we 't volgend jaar vrucht verwachten. Ziet dus uwe frambozenstruiken voed na en snydt die takken, waarvan ge dit afge- loopen seizoen hebt geplukt, tot by den grond af. We houden dus niets

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3