VAN NELLE's KOFFIE Dd KAASMARKT Tiranatshrt Brootttorsvw SJOUWERLIEDEN Een BoerawbuidBr, goed kunnende melken. Loon naar be kwaamheid. bp P. VAN VLIET, Gapelle a/d IJawel, hij de Glasblazerij. 3 Metselaarsknechts £^n!s“M.- TinnaDsMls. I Beta Maars gevraagd by J. BONTENBAL te Peltobreek. Vatarsnood WAARSCHUWING!!! BaWiODls 2 Tiimansbiiicits. UoM Hol. VAN NELLE’s KOFFIE VAN NELLE’s KOFFIE N°. 270 Eerste Flinke Dienstbode Watersnoodfonds. Gratis, Dames! Gebruikers van De Erven de Wed. J. VAN NELLE. 11 Boerendienstbode, te Alblasserdam Huishoudster Een Boerenknecht, goed kunnende melken, P. G- Adres B. KOREVAAR Nz. te Molenaarsgraaf. 16 Eiken Stammen, zwaar 16—10 cM.; Een HIT, Mr. Schilder. Schrijfbehoeften, zooals PAPIER. PENNEN, POTLOODEN LAK, INKT. enz. Een Boerenknecht, Dienstbode. Metselaarsknecht Gebruikers van Boerenknecht, goed kunnende melkenen een ARBEIDER, waarvoor nieuw huis met tuin Dienstbode, geriefelijke Kamer aangeboden met kost en huiselijk ver knor. naar verkiezing. Brieven franco, onder No 31ean de Boekhandelaars S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. „De Erven de Wed. J. VAN NELLE" staat. De Erven de Wed. J. VAN NELLE op elk pakje Koffie. Oproeping. vervolï der ahybuadUbk. Cent per wordt bekend gemaakt, dat wij onze Koffie in pakjes NIET MEER leveren aan den Heer JOHANNES BOON te Schoonhoven. Roodmerk Zwartrnerk Groen merk Paarsmerk VAN NELLE’s VAN NELLE’s VAN NELLE’s VAN NELLE’s 60 54 52 50 OfflCiflBiB Lflfil 600 ELZEN SLIETEN, lang 5 6 M., dik 10 k 11 cM. Te koop aangeboden een GESCHIKTE KUNNEN DIRECT WERK BEKOMEN TE KOOP: ADR. BOÜTBR. J. PLAIS1ER, Bleskensgr&af. Boerendienstbode, j EEN BOERENARBEIDER, Firma Wed. L. S. THIM en A. N. VAN ZESSEN. pond. W. VERMEULEN, MEN ZIJ DOS OP ZIJN HOEDE en eische den naam BOITEI Faillissement BIEZEHAAR. I sc TERSTOND GEVRAAGD W. STOUT. Mr Metselaar, Kinderdijk. Ilexe Courant besti by A. SCHERPENZEEL, K E U L A M zonder gaatjes, zelfwerkende garen’ i- olio nn.r.fnn on Q K te V. te Y Y Y Y Y Y Y Y aangegeven gevraagd tegen 1 Mei by M-j v. d. STRAATEN, Bodegraven. Te bevra( Caféhouder, behandelt uten ikko dit in. ld Tegen 1 Mei wordt gevraagd een P. G., goed kunnende melken, by A. SCHEP, Vliet-WMUUde. H. 11 m. zal van 1 April tot 1 Navember a. eiken Maandag, des voormiddag» ten half negen ure aanvangen. Gemeente Nel Gevraagd een bekwaam by ANT BENSCHOP te Benschap. berei percei ind we mdsch •ma wordt IUk gevraagd by een weduwnaar met twee groote kinderen. Adres P. DL Hendrlk-Ida- Ai E S N O OZandschipper [backt, Veerschendyk. loonhoven I, Dr ovist GEVRAAGD: Te bevragen Haardracht. met Kap. Hinken Hit en Talg, by R. VERMEULEN, Bakker te Langerak h/s. de Lek. Amsterdai recht. Gul 2 d. iwet: W. M. te onrype takken op de Scheepebouwwerf der Firma P. BOELE Pa. te Slikkerveer. Met 1 April gevraagd een en iemand die zich in het vak wenscht te bekwamen, door P. OOMS, Rliedrecht. Merrie, mak in het tuig, igen bB H. VOORSPUIJ AJz., Streefkerk (Opperstok). TERSTOND GEVRAAGD: De Ondergeteekende maakt hiermede bekend, dat by vanaf heden r.ich gevestigd beeft als Door net en solied werk hoopt by de gunst der ingezetenen te verwerven. Beleefd aanbevelend Streefkerk, 18 Maart 1906. In uitstekenden goeden staat een prima fijn, blank KABINET te keep; tevens een gebruikte Kleérnakeraaaai- machine. Te zien en te bevragen Blee- kerssiogel 188, Genda. MMK**' Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van vultaat i" ivredigent o gun^ L afloop wat van zgn eisc tkryk eveneens v i de Baokquaestie. moeiiykhvuvM. irdigers bet zal iet Tegen 1 Mei gevraagd te Mtalwtfk: met boerenwerk bekend, en een P. G.. beiden goed kunnende melken. Adres W. M. BOER te Ouderkerk a/d IJaael. disponibel. Te vervoegen by J OSKAM te Bodegraven. dié .pnö.t.n en 8 j«.r gM«nlie.' - --- OUDE MACHINES worden ingej B."'? SS" 5 *-s B I’ TERSTOND GEVRAAGD.- P G.rwd kunnend» melken. Adres P. den DLTJF te Ouderkerk a/d IJaael. Hum en Bouwland beschikbaar. GEVRAAGD: b|jW. STOUT. Mr Meleeh.r, BlnderdUM. K BGSM AN Al- Zevenhnl.cn, klein gezin te Oad- wordt voor een Heer of M'juffr VAN DER PLAS te Krimpen a/d IJaael vraagt, om daddyk in dienst te treden, eene flinke DIENSTBODE. Loon f 100.—. TERSTOND GEVRAAGD: 8 BEKWAME voor geruimen tgd werk. Z«ch in persoon aan Ie melden bg ATH. RIETVELD, Mr. Timmerman, Achterbreek, gem. Berkenwoude. TERSTOND GEVRAAGD: voor geruimen tyd werk, bfj JAC DE GROOT, Mr. Timmerman te Berkenweude. Hl IJKE «1AAD. Ar kei. Van 1-18 Febr. Geboren: Jacob, z. ran W. van Tilborg en D. B. Slagboom. Willem Gysbert, z. van W. G. C. Hunik en A. Golverdinaren. Neelfje, d. van G. Versluis en W. Hunik. Co r nel is. z. van G. Goes en W. J. Verwey. Overleden: J. van Maas waal, oud 15 j. A. den Besten, oud 80 j., weduwnaar van Terstond of zoo spoedig mogeiyk ge- vrHHgd een bekwaam METSELAARS KNECHT P G. Adres C. VAN WIJL te GHbelMUd, gem. Brandwijk. wardt bekend gemaakt, dat enze Keffle’s tut understaande prijzen, under meer, verkrijgbaar zijn te Bcheunboven bij de D. NELL vraagt tegen 1 Mei een Dr. SCHOLS te IMeuwpeert vraagt tegen half Mei eene flinke kunnende wasschen en stryken. j te bezichtigen een piksplinter hagelnieuw fiüÈiacte, van de nieuwste verbeteringen, schuitje -enwinder, OUDE MACHINES worden ingrrwild. spe ciale inrichting vuur reparatie, by Hengetraat 78, Rotterdam, ina, Graven hage, Dord- ilemburg en Tiel. De ondergeteekenden, gevormd tot het inzai ten behoeve van onze la den geweldigen waters treffan werden, ruller April, ten 10 ure, a ingezetenen eene open houden. Overtuigd van aller h in het lot van onze naai wij een beroep op de offervaardigheid onzer i behulpzame hand te n nood. Schoonhoven, 29 1 VAN SLO P. GREUf J. VALK, C. H. BR/ J. VAN D J. J. STEI H. G. GEi H. C. GEL S. VAN N H. A. SCt A. R. VEI P. VERSL In een zeer Luuadrecht Dame een Pruisen, i lam, overl In het Britache stig ontvangen eeu i Gladstone, Minister Zaken, betreffdnde vt staande wetsbepaling! goeding, toe te keune verwondingen, welke liepen. Alle partyen over bet ontwerp uil werd aangenomen. Nu hoeft het Perlei DE GEBRUIKERS VAN: worden attent gemaakt,; dat op elk pakje Koffl^van unn afkumetlg^behalve het merk: Roodmerk, Zwartrnerk, Groen- merk of Paarsmerk, de Firmanaam: Pakjes Koffie zonder dezen Firmanaam zjjn niet van uns afkomstig. Overal Het scheen deze wi kannnche Conferentie tot een resultaat zou k partyen bevredigend zoi luidden zoo gunstig, dal guostigen afloop verwi zou Franl zake de Baokquaestie. andere moeiiQkneden. 1 genwoordigers drongei aan dat bet diplomat! toezieK oefenen i dat Aet werd aai de Duitschers zeifs m< zoover ia het gelukkig In een volgende bgeei besloten de eind beslist te nemen. Intusschen zake de Bankquaestie ee in den geest van Frank in zake de politie werd a langen tegemoetgekome Een eind van de bes van 16 Jan. j l. duren, i Als men bet op de voornaamste punten moet men daarvan eert Beriyo en Parps; dan heden vastgeateld word onderwerpen voor al de besluiten de Sultan van Marokko ge worden. Eu of dit nc zal, valt te betwgfele Uit de Franse ue komen gunstiger bern verklaarden zich u"-“i hooging van 10 die ouder den groi voor de hovengrot- Woensdag j l. werd i stemming gehouden briefjes; «werken" of lomiddeis waren reed die zich tegen staken hi aan den arbeid gegaan. In Daituchland v< het buitengewone Chi de studcommissie, d komen om do beschat landen na te gaan. De Keizer ontving tegenwoordigheid vau Rgkskanselier, op schil De Chineezen werdet het Paleis gebracht e vertoon in staatsie opg schap bracht prachtig voor den Keizer en de stoffen, snijwerk, ponk De Keizer was uiten met veel belangstelling Cbineeien over alles v den gezien. De Duitsche Rjjksda tweede lezing van de ni by bepaald wordt kruisers, van grootei thans bestaande, zal Be wet werd eenerz anderzijds fel bestrede socialist, beweerde dat van de vloot is een vei beleid en dat Duiiscbh werft. Wy staan m afzondering”. De Hertogin-weduwe burg, geboren Prim Pruisen, is op het ki dam, overleden, in den i De Algcmeene VerceniKde (J*m- miMle t«t leniging van rampen daar Watersnaad heeft zich tot nog toe niet tot bet publiek gewend met het verzoek om geldeiyke bydragen ten behoeve van de noodlijdenden ten gevolge van de laatste watervloeden. De Commissie beschikt over een bedrag van ongeveer f 430.000,—. Dat bedrag, zeker voldoende om in den onmiddeliyken uood te voorzien, laat tevens tot zekere hoogte toe het geven van vergoeding voor geleden schade, met toepassing van de by de Commissie geldendeindertyd na ernstig overleg en voor het geheele land vastge stelde, regelen, die dezen vorm van hulp aan eenigszins gegoeden uitsluiten of nauw beperken. Onder die omstandigheden heeft de Com missie gemeend, dat het niet aanging om, •Ivorens bleek welke eischen aan haar Fonds gesteld zouden worden, een beroep te doen op de offervaardigheid onzer land genoot en. Intusschen het laat zich aanzien, dat aanzieniyice bydragen noodig zullen zgo om hen, die door de ramp getroff n zgn, ook maar eenigszins by te staan; en waar nu van verschillende zyden de behoefte geuit wordt om door geldelgke bydragen te doen blgken van deelneming met het lot der getroffenen, terwyi het ook niet te ontkennen valt, dat een krachtig Watcranaedfaada ook voor de toekomst geenszins ongewenscht is,z meent de Commissie zich bereid te moeten verklaren giften veer het Fende la entvangnt te aeuaea. Bydragen gelieve men te zenden aan den Penningmeester, den Heer S P. van EEGHEN, Heerengracht 462, Amnterdaaa. Namens de Algemeene Vereenigde Com missie tot leniging van rampen door Watersnood, De Administrateuren van het Fonds: Mr. J. A. SILLEM. Voorzitter. S. P. VAN EEGHEN, Penningmeester. Mr. K. J- PHILIPS, Secretaris. Mr. R. VAM REES Mr. W. S. Jv W ATERSCHOOTv. d. GRACHT Ainatcrdaaa21 Maart 1906. Kantongerecht te GOUDA. Strafzitting van 21 Maart 1906. Overtreding der jachtwet- L. v. F. te Hazerswoude, vrijspraak; J. v. V en D. v. L., beiden te Gouda, ieder f 0.50 subs. 1 d. S. K. H, eu W. H.. beiden te Gouda, ieder f 3, subs 2 d J v. M. en B. v. M.. beiden te Zegwaard, ieder f 3. subs. 3 d A. K te Bergschenboek. f5, suos. 3d ;L N. te Leiden, gedaan verzet vervallen verklaard, ld. bg herhaling: M. C. J. te Gouda, f 3, R. te Waddingsveen, f 5, Allen, die iets te vorderen hebben van- of verschuldiird zijn aan de nalatenschap van «vijlen Mejuffrouw JOHANNA VAN DER STOK, overleden te Nienwpwwrt den 20 Februari 1906, worden verzocht daarvan ten spoedie-ste opgaaf of betaling te doen aan den Ex^rufeur Testamentair, den Heer C VAN DER STOK, Burge meester te Mieuwpwwrt. Allen, die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zgn aan- of onder hunne berusting hohben van Mevrouw de Weduwe A. J. BIEZENAAR. geboren M. E vanCatz. wonende te nf van de nalatenschap van JOHANNES ARNOLDUS BIEZENAAR. te zamen tzehandeld hebbende onder de Firma G^br. BIEZENAAR. het kaaaiersbedryf uit oefenende en onder de Firma A. J. BIEZENAAR, toow^hteera, worden uitge- Doodigd daarvan BchrjftelUk opgave te doen ten kantore van den derden Onderre- teekende, aan de Gouwe C 180 te Gwuda. De Curatoren, Mr. S. J. L. VAN AALTEN, Advocaat te Rotterdam. Mr. M. M. SCHIM VAN DER LOEFF, Advnrsat te Gouda. Mr. F. H. KRANENBURG, Advocaat te Gouda. te Z-j te Bergse I, gedaan herhalii subs. 3 d,; L. subs. 3 d. Overtreding der spoorwegwet: A. Moordrechtf 40, subs. 14 d. Overtreding der drankwet: J. v. Gouda, 2 m. f 1, subs. 2 m r O 'ertreding der leerplicht’ Bleiswyk. f 1, subs. 2d. Op een weg met een rij wiel rijden tonder bel: J. v. E. te Gouda; K. G. te Waddiogs- veen, ieder f 1, subs 2 d. ld. en een ander signaal dan een bel ge bruiken. A. B. en B. v. d. Bbeiden te Waddingsveen, 2 m. II, subs. 2 m. 2 d. Op een weg met een rjjwiei rydeu zonder bel en des nach's zonder lichtgevende lantaarn: A. L. te Waddingsveen, 2 m. f 2, subs. 1 m. 2 d. Op een weg des nachts rijden met een rijwiel zonder lichtgevende lantaarn: J. L. ygn H, ©o A. W., beiden te Boskoop, J. C. H» Z. Juffr. Mina Arkink (Portret H. A. Smit-Almelo). Het bevallige jonge meisje, waarvan wy hierboven het portret weergeven, is van Jufl-'-. Mina Arkink te Bornerbroek (Overysel). Zy is door de Pink Pillen van eene aan doening genezen, die zoo vele jonge meisjes aantast, die de wanhoop in xoo «vele huisgezinnen werpt: de bleekzucht Aan deze ziekte leed Ju ff. Mina Arkink sedert 5 jaren, en sedert 5 jaren, volgens bet zeggen barer familie, werd haar toestand erger. Ondanks de vele zorgen verbeterde de gezondheid van dat kind niet. Wat moet men denken ais de Pink Pillen in zulk een korten tgd haar genezen hebben. M-*n moet alsdan denken, dat de genees middelen, die zjj genomen heeft, niet de goede geneesmiddelen geweest zfin, dat zjj voor bare ziekte niet pasten, dat zg misschien voor haar niet krachtig genoeg waren. Er is een krachtig middel noodig om de bleek zucht te bestrgden. De Pink Pinken zfln een uiterst krachtig geneesmiddel en zjj bewgzen zulks door in zeer korten tgd zieken te genezen die op gegeven waren, waarvoor andere genees middelen niets vermochten. Juff. Arkink kwynde weg, zjj was uiterst zwak, zy was niet meer in staat eenig werk te verrichten, was erg bleek, en men bad medelgden met haar te zien, en haar portret, dat onlangs gemaakt is, toont haar thans wnlvarend. ^Ziedaar bet werk der Pink Pillen. Huis- v^pKw en huismoeders, die u zooveel schoone verwachtingen stelt van uwe kinderen, die alles aanwendt tot een schoone toekomst voor uwe jongens, voor uwe jonge dochters, her inner! u, dat de bleekzucht ben beloert, en dat dezelve weinig behoeft om alle uwe schoone verwachtingen te niet te doen. Herinnert u ook. dat als de bleekzucht ben beloert, d»t de Pink Pillen er ook z^n om hen te verdedigen. De Pink Pillen tijn geiyk de trouwe wachters der gezondheid van bet huisgezin. Zg genezen de algemeene ziekten, de gewone ziekten, die het grootst aantal personen treffen: de bloedarmoede, de bleekzucht, de neurasthenie, de algemeene zwakte, de maagkwalen en de rheumatiek. Prys 1,75 de doos, f 9,— per 6 doozen. Verkrijgbaar by Snabhjé, Steiger 27, Rot terdam. hoofd-depóthouder voor Nederland en Apotheken. Franco toezending tegen postwissel. Ook echt verkrijgbaar voor Schi en omstreken bfi A N. van Zessen. te Gouda, J. v. D. te Benthugzen (in de Hoo- geveen). D J. Z. te Waddingsveen, A. S. te Nieuwprkerk a/d IJsel, ieder f 1, pubs 2 d. Overtreding van het reglement op de wegen en voetpsdan in Zuid HollandJ. v. O. te Zegwaard, W. B. te P(jnacker, A d. W. te Zoetermeer. L R. te Zevenhuizen, CMd.G, en A. D., beiden te Waddingsveen, ieder f 1. subs. 1 d. ld. en art. 427. Aanhef en Sub. 5 W. v. S. J. d. G. te Gouda, 2 m. f 0.50 subs. 2 m. 1 week tuchtschool. Overtreding der Air. Pol. verord. van Gouda: J. N S. te Gouda, f 1, subs, i d„ J. O. te Gouda, f 1, subs. 2 d. Overtreding der Alg. Pol. Verord. van Waddingsveen. A. W. v. L. te Waddings- veen, f 1, subs. 2 d. J. C. Z. te Waddings- veen, f 5, suhs. 2 d. Openbare dronkenschap.- A. D. te Moor drecht. P. M. te Waddingsveen. J. L. en J. d. B.. beiden te Gouda. H v. L.. H. B. en J. B, aller woonplaats onbekend; ieder f 1, subs. 1 d. A. S woonplaats onbekend, f 2. subs, ld., G C H te Guuda. 2 m f 5. suhs 2m 3d. ld. bfi te herhaling: C. S. te Zevenhuizen, f m, 3 d. hechtenis. Id by 2e herhaling: P. V. te Gouda, P S. en J. v. D beider woonplaats onbekend, ieder één week hechtenis. ld. bij 9e herhaling: A. B. te Gouda, 3 dagen hechtenis en plaatsing in een rgks- werkinrichting gedurende 9 maanden. aver dan 1-jarig gewas, waar we ’t uiteinde afnemen en de dunste worden geheel weggenomen. Staan onze frambozen op ryen (vaak treft men er» ook pollen of afzonderlijke boesen van aan) dan binden we de ranken alle aan het daarlangs geplaatst, stevige hekwerk. Dit hekwerk kunnen we gerust een bal ven meter van af de ry plaatsen, zoodat, wanneer de ranken er aan zyn be vestigd, deze een boog beschrijven. De uit den grond ontspruitende nieuwe loten kunnen zich dan vryeiyk ontwikkelen en de vrucht, voortgebraebt door de onderste oogen van onze vruchtranken, komt beter tot haar recht. In den volgenden winter is ons werk ge- makkeiyk. Wy snijden gewoon de gebogen, afgedragen takken weg, behandelen als boven de nieuwe scheuten, binden ze aan ’t hekwerk, lirfst zóó, dat ze ieder liefst over 15 20 c.M. te beschikken hebben, en we hebben in dezen ons werk gedaan. Om ook laat in den zomer of in den berft frambozen te hebben, make mei najaarsoorten gebruik. Vooral i lange zomers kunnen we hier somty<is over vloedig van plukken. De vrucht komt aan het uiteinde der 1 jarige scheuten, soms zeer overvloedig. Munten sommige soorten der herfst frambozen uit in saprykheid en smake- lykheid, vaak missen ze toch de heeriyken geur der zomerframbozen en moetea het alzoo tegen aroma van deze laatste soorten afleggen. Herfstframbozen worden in den winter tot by den grond afgesneden en op de nieuwe, in ’t voo»jaar te voorschfln tredende scheuten tal de struik in ’t najaar onder gunstige omstandigheden dragen. Zoo kunnen we met succes onze struiken 15 20 jaar cultiveeren; dan takelen ze langzamerhand af, de vrucht wordt onaan- zieniyk en we doen goed, de struiken door jonge planten te vervargen. Eenmaal dragende soorten zyn: Hornet, de beste; superlatief, zeer groot maar minder saprijk; Engelscbe roode. Verder nog Gele chiliuitstekend soort. Herfalfrtmboten: Sucrèe de Metz, Surpasse Faistoff. De eerste is witgeel, de laatste rood van kleur. „Kweeker.” M. Kool. Kcdichena. Van 1—28 Febr. Geboren: Teuois, z. van D. van Heukelom en M. VersluQs. Wiliemina Adriana, d. van S. de Mik en G. de Bruin. Mwwrdrecht- Van 12 Febr.—12 Maart. Geboren: Johannes, z. van C. Segers en M. Kool. Eogelina Rgna, d. van J. Rongers en C. de Kievit. Overleden: B. Bloot, oud 17 j. Ondewaler- Van 28 Febr.—14 Maart. Geboren: Rijkje, d. van G. A. de Groot en G. de Ruiter. Alida, d. van W. Verkerk en W. de Ridder. Johanna, d. van J. Bestebreur en W. Ridder. Helena, d. van A. Oostendorp en A. Emaius. Papandrceht. Van 1—28 Febr. Geboren: Jacoba, d. van P. Hart koren en A. Dekker. Huibert, z. van N. de Heer en H. Verheul. Lidewjj, d. van J. Zegelaar en P. Verhef. Aagje, d. van M. Nederlof en J. B. Roskam. Johanna Huiberdina, d. van J. Dekker en P. A. van Gorkum. Cornelia, z. van A. Kraal en N. W. Bot. Pietertje Adriana, d. van L. Nederlof en J. v. d. Heuvel. Pieter, z. van W. Kwakernaak en N. W. Swjjnen- burg. Annigje. d. van J. Ooms en G. v. d. Kevie. Philippus Adrianus, z. van J. v. Wijnen en C. Verwey. Johannes, z. van C. de Bondt en G. M. Bonman. Pieternella, d. van J. Romgn en P. Enser. Pieter, z. van D. de Heer en W. Kooimens. Jan, z. van J. Dekker en PI. Dekker. Overleden: E. Mets, oud 15 m. Swgnenburg, oud 2 m. G. Rgkers, oud 11 BchelIuineB. Van 1—28 Febr. Geboren: Marrigje, d. van J. A. Ver- heuvel en A. de Heer. Leendert, z. van L. de Brugn en G. den Ouden. Pieter, z. van P. Beemond en W. Dubbeldam. Ar ie Willem, z. van A. van Houwelingen <n A. Nomen. Tienli«ven. Van 1—28 Febr. Geboren; Arie, z. van P. Lakerveld en J. de Groot. Anthonia Christina, d. van A. N. Oskam en A. van Spengen. Overleden: Een levenloos aan gegeven kind van het mannelgk geslacht van Joh. van Straten en G. van Middelkoop. make men van de Vooral in mooie, -kirt. De i ige sel

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 4