jwagan Watarsnooi in ZnM. N°. 2704. Zaterdag 31 Maart. 1906 Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Eerste Blad. dfonds. i HIT, öfflciöBifl Kflanisomm Gemeente Nchaanhaveu. [aliiioi. ammen, cM. en een L BOUTER. 1906. IP: HETEN, 0 i 11 cM. BUITENLAND. Ovendcht. BINNENLAND. J o Uitgave van S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhovkn. Deze C«urant bestaat uit 8 Bladen. »ord- ink. te art j.l. alhier m*D. wan W. Fnbi namens I met den urg. icat ■istig J izing ie pour èrique), worden het volgt 3 Febr. D. van Heukelom a Adriana, d. van Vereenigde Com- ran rampen door JTv.d. GRACHT. 1906. renden aan den P vak EEG HEN, over te gaan, werd jren uymier van ram te meldt i uitzicht st- er een 30 alle toch is ik in het tuig. )ORSPUIJ A.Jz>, (Oppers tok). en de •ging in van en den zjjn van korj staat een prima koop; tevens akenaaal. te bevragen Blee- n het Fonds: er. ngmeester. iris. SCHOOHHOVEBSCHE COURANT. hem een -ancs (een pensioen wet, niet worden racante 3 heb- taatov.. statuten Het fanfare- Streefkerk. «enen “TC. 4. idem rc. 6. Idem Ide rc. Febr.—-U Maart, ran C. Segers en d. van J. Rongen lea aan werklieden voor zjj bjj hun werk be- zich guutt^ eerste lex— steekendi nd, dat ah llder. >rk hoopt by de rerwerven. en Va niet r den, deeid W. van Tilborg illem Gjjsbert, z. Golverdingen. en W. Hunik. l W. J. Verwe|j. rwaal, oud 15 j. weduwnaar van t aan- imerika, het ;or noodige van de door iken, alles in voorzitter en secretaris der fing van Arrondissements Schoolop- '.uilen een verzoek richten aan alle ents schoolopzieners in den lande, verzoeken de medewerking van te Willige Lai "oven, groot Maart j.l. Teqinck alhier aan den beer A. 1500. rleenen de boete op een kleinere jpalen. Z. i. mocht de recnier den over de hoegrootheid eeoer op het lype dat wordt gebruikt, jt kroningstype ver- zich aanzien, dat lig rullen zqn om etroff-n zqn. ook i«n waar nu van oefte geuit wordt m te doen bljjken t der getroffenen, kennen valt, dat luudfwudn ook ongeweoscht is,/ >ereid te moeten ■et FuusIb lu i Febr. P. Lakerveld en Ihristina, d. van ngen. loos aangegeven sslacht van Joh. elkoop. lt en Tuig, bjj Langerak b/s. dat de op te leggen boete landhaving van orde en regie- i. Spreker wenscüte u.l. boete en schadeloos- omljjnd te zien. heer Drucker, i w Rapporteurs, het laatste betoog bestreed en vóór het boetestelsel een lans brak, ontried hjj daarom tevens de aannemmg der amaodementen—De Klerk, Schaper en Aalberse. De meerderheid der commissie was vóór het amendementJan- nink c. s. en beval dat der heereu Pierson c. s. een redactie-verbetering van den beer ,ran Siyrum aan. Nadat de beeren Van Idsinga en Loeff de ouderscheiding iusscnen boete en schade loosstelling verdedigd en enkele leden bun amendementen nogmaals aanoevolen hadden, werd op verzoek van den Minister bet debat tot den volgenden dag verdaagd. eene woning i bouw zal, na d( i gemaakt, dat het geheel ;end leesseizoen in gebruik m, als wanneer wq op eote zoo gewichtige aaa- hopen terug te ICHERPENZEEL, de tqd, toei een go neemt toe. De kaashandel is weer in vollen gang en dadelijk zeer vlug. De aanzieulqke prqs, die voor eerste kwa liteit besteed wordt, bedraagt f171/» per 100 h. K. G. Niawrdelows, is alhier de eerste gehouden van de van welkt Ie maakt bjj vanaf senigde Oaaa* ▼an ranpea sft zich tot nog gewend met het agen ten behoeve gevolge van de beraadslaging over het Arbeidscontract alsnu vervat bq artikel 1437o (net dsel). Door dit artikel wordt de werk- bevoegd verklaard, om in zekere ien (tonder eigen profijt) op overtre- igen der werklieden boeten te stellen, ze boete mag niet het loon van ééa dag boven gaan, tenzq dit méér dan f 4 he md 17 j. Febr.—14 Maart. G. A. de Groot da, d. van W. jr. Johanna, W. Ridder. Tp en A. Emsius. —28 Febr. »n P. Hartkoren I, z. van N. de dewq, d. van J. - Aagje, d. van :am. Johanna :kker en P. A. z. van A. Kraal Adriana, d. van ‘Uvei. Pieter, N. W. Swjjnen- J. Ooms en G. Adrianus, z. van 3Ü Johannes, M. Bouman. n en P. Enser. iV. Kooi mans. 1. Dekker. ud 15 m. H. Ijkers, oud 11 m. 28 Febr. van J. A. Ver- Leendert, z. van uden. Pieter, Dubbeldam. an Houwelingen in heeft de Com- oiet aanging om, rchen aan haar ’den, een beroep [beid onzer land- intving het gezantschap in I» ran de Prinsen en den -«bitterende wjjze. ..«.Jen in galakoetsen naar .T()Ot miUtalr Het gezant- ",ï:z mede vooral zqden 29 Maart. Maandagavond huishoudelijke vergadering afd. NoordeioosHoornaar het Algem. Ned. Werkiieden-Verbond, ke werd geleid door den voorzitter van de afd. Goriuchem van genoemd Verbond, die beide gemeenten gelukweaschte met de totstandkoming van eene afdeeling. Hq be handelde verder het concept reglement en had het genoegen na een bemoedigend woord den leden te hebben toegesproken, eenige leden voor deze gecombineerde afdeeling te winnen. Een voorioopig bestuur werd be noemd, waarin de beeren De Vries te Hoor naar en Van Houwelingen te Noordelooe als voorzitters hebben zitting genomen. Oudewater, 27 Maart. Het rqkstelefoon- kantoor alhier wordt met ingang van 2 April a.8. opgenomen in het telefoonverkeer met België. De prqs van een enkelvoudig gesprek van 3 minuten bedraagt f 1,45. Werkendam, 29 Maart. Maandag j.l. trad, voor net laatst in dit seizoen, als spreker voor het „Nut”, de beer L. Akkernuqs J.Ez. uit Schoonhoven op. Vóór de pauze zette deze het „Komen en gaan” in net leven, verduideiqkt door treffende voorbeelden, keurig uiteen. Daarna toonde spreker ook in humoristische en dramatische gedichten volkomen thuis te zqu. Vooral „net Para- dqs en de Pen” werd op meesterigke wgze voorgedragen. Wq bewonderden de stem buiging van den bejaarden spreker en ook de voordracht, welke voor j lagere sprekers zeker tot voorbeeld dieneu mag. Ook de gedichtjes van „Van Zeggelen die daarna aan de beurt waren, lokten een luid applaus Uit. Met een gepast woord voor dezen genot vollen avond sloot de heer Mussert, als waarnemend voorzitter, deze vergadering eu nep spreker en toehoorders een harlelqk tot weerziens toe. Willeskop, 27 Maart. Op den 22. dezer was bet veertig jaren geleden dat de heer J, Vlooswqk tot ontvanger dezer gemeente werd benoemd. Za*«nhailAn. 40 Maart. over een bedrag Dat bedrag in onmiddelljjken ivens tot zekere vergoeding voor issing van de bjj dertfjd na ernstig iele land vaslge- vorm van bulp itsluiten of nauw Bq Koninklijk besluit is, met in gang van 1 Mei 1906, aan den directeur van het postkantoor te "s-Gravenhage, P. Pol- vliet, op zjjn verzoek, op grond van lichaams gebreken, als zoodanig, eervol ontslag ver leend, met dankbetuiging voor de diensten door hem aan den lande bewezon. De overleden Hertogin-weduwe Willem van Mecklenburg-Schwerin, geboren prinses Alexandria* van Pruisen, tante van Z. K. H. den Prins der Nederlanden, was de dochter van wqlen Prinses Marianne der Nederlanden en was dus behalve dat H. K. H. door aanhuweljjking in familiebetrekking stond tot Z. K. H. den PritfC tor-Nederlands», ook een verwante van H. M. de Koningin. Met nummer 74 van de Staatsct. o. a. verzonden afdrukken der de navolgende vereeniging; korps „De Oranjevaau" te (Wijzigingen in de statuten). De St. Ct. van 24 Maart bevat de statuten der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot het uitvoeren van openbare werken in Amerika (Sociélé anonyme l’exécution de travaux publics en Améi te Shedrecht. Het doel der vennootschap is: het nemen van werken in Zuid-Amerika, aanschaffen van de daarvoor noodige materialen en het exploiteeren van de door die aannemingen verkregen zaken, alles in den uitgebreidsten zin. Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op f 1.509 000, verdeeld in 15 aandeelen, elk van f 100.000, splitsbaar in onderaandeelen van f 15 000. Alle aandeelen zqn geplaatst. Voor de eerste maal zijn benoemd tot directeur de heer L. Volker Az. en tot com missarissen de beeren A. C. Volker Az., A. Volker van Waverveen en P. van de Weteripg, van wie de eerstgenoemde zal optreden als gedelegeerd commissaris. Binnenkort zullen nieuwe post zegels uitgegeven worden. Ze zullen veel geljjken thans in onze koloniën Hiermede zal dan hel dwquen. Dqkgraaf en hoogheemraden van Deiflind hebben Donderdag j.l. in 't openbaar aanbesteed: bet onderhoud der slrandnoofdea van Delfland voor 1906. lo^komen drie biljetten. Laagste in- schrqver was de heer P. A. Bos, Gorinchem, voor f 14 990. In de op Dinsdag j.l. gehouden zitting der arr.-rechtbank te Rotterdam is veroordeeld C. v. D., 69 jaar, landbouwer Haastrecht, wegens meikvervalsching tot 7 dagen gevangenistraf. Vrijgesproken werd H. P., 26 jaar, veld- arbeider te Waddmgsveen, beklaagd geweest van diefstal vau koperdraad. De 13 jarige M. G., zonder beroep, te Gouda, die zich had schuldig gemaakt aan diefstal van 2 paar pantoffels, werd gesteld ter beschikking van de regeering, zonder toe passing van eenige straf. De kantonrechter te Ridder kerk veroordeelde bjj z(jn vonnis van 16 Maart 1906 iemand uit Molenaarsgraaf we gens het met zqn met twee paarden be spannen voertuig met voor een tegenkomend rqwiel voor de helft van den weg naar rechts uithalen tot een geldboete van drie gulden. De Vereenigi zieners zi arrondissements schooh om hun te i-2-- alle hoofden van scholen in hun ressort te vragen teneinde een beroep te doen op den weldadigheidszin van onze Nederlandsche schooljeugd, voor de door deu watersnood in Zeeland getroffen noodlijdenden. Zjj wenschen die inzameling door het ge heels vaderland op eenzelfden dag gesteld, nameljjk 5 April a. s. De V r jj zinnigDemocratische Bond zal op Zondag 21 April a. s. te Utrecht zfjne jaarvergadering honden. - Ds. B. van der Wal, predikant bjj de Ned. Herv. Gem. te Hasselt, heeft voor het beroep naar IJseimuide bedankt. De ondergeteekenden, tot eene Commissie gevormd tot het inzamelen van bijdragen ten behoeve van onze landgenooleu, die door den geweldigen watersnood in Zeeland ge- troffsn werden, zullen op Maandag 2 April, ten 10 ure, aan de woningen der ingezetenen eene open Schaalcellecte houden. Overtuigd van aller barteljjke deelneming in het lot van onze naasten daarginder, doen wij een beroep op de barmhartigheid offervaardigheid onzer medeburgers, om behulpzame band te reiken tot leniging nood. Schoonhoven, 19 Maart 1906. VAN SLOTEN, Burgemeester. V *|£kP' I Wethouder». ALU, J C. H. BH A ML A GE. J. VAN DER SPEK. J. J. STEINHART. H. G. GEELHOED. H. C. GELUK. S. VAN NOOTEN. H. A. SCHREUDER. A. R. VEENSTRA. P. VERSLOOT. in overweging genomen om de havenwerken van Liverpool en Birkenhead uit te breiden, welke werken f 54.000.000 zullen kosten. De oud-Minister Balfour is een rustkuur begonnen, welke enkele weken zal duren. Uit België komt bericht, dat den burge meester van Antwerpen, de heer Jan van Rqswqck, voornemens was om gezondheids redenen ontslag aan te vragen, wanneer z(jn thans zeer geschokte gezondheidstoestand met beter werd. De gemeenteraad van Antwerpen nam echter het ontslag van den algemeen geachten en beminden burgemees ter niet aan, doch bepaalde dat de beer Van Rjjswqck tot zjjn dood toe aan ’t Hoofd der gemeente zal bljjven, ook al laat zjjn gezondheid niet toe een werkzaam aandeel in de zaken te nemen en hem een toelage te verleenen van 15000 frar— kan hem, volgens de verleend). Volgens latere berichten is zjjn toestand zoo geworden, dat het van nu af aan zeker is, dat bjj zjjn ambt niet meer zal waarnemen. Er is een gevaarlijke complicatie iugetreden door het ontstaan van eene borst- en keel ontsteking, welke het ergste doet vreezen. „Iedereen in Antwerpen,” zegt het „Handelsbhd van Antwerpen”, „zal het goedkeuren, indien een noodiottigen afloop te vreezen is, dat Jan van Rjjswjjck tot zjjn dood toe burgemeester bljjft en als burgemeester sterft." Als bewjjs dat Keizer Frans Jozef van Ows> tenrjjk met ziek is, kan dienen dat Z. M. een conferentie had, eerst met den Hou> gaar»chen eersten Minister en daarna met de overige Ministers uit Hongarjje, welke laatste conferentie 5 kwartier duuzde. Over resultaten van dit onderhoud, 't welk liep over den toestand in Hongarjje, wordt nog niets gemeld. In Amerika schijnt kans te bestaan op een vergelqk tusschen kolen mijnarbeiders en de patroons. Uit Californië wordt bericht dat 7 blanken zjjn vermoord door een wilden Roodhuiden- stam. Het zqn: de Mexikaansche ambtenaar Pedro Moza, de mijneigenaar Sonora met zjjn vrouw en twee zoons, en Mevrouw Wenceslas Hoff met haren zoon. De moord werd eerst na verloop van verscheidene uren ontdekt door een man, die den heer Moza brieven kwam brengen. middag te één uur is naar ludiö scheep ge gaan onze vorige predikant, Ds. Boss van Charante, met zjjn echtgenoote en twee kinderen. Z.Eerw. is benoemd tot pre dikant bjj de Prot. Kerken in Ned.-Iodië. Onze beste wenschen vergezellen hem op zqne reis en zjjn verblqf in de koloniën. De lotelingen J. van der Bent, A. A. Riedeman en H. Bos, houders van de num mers 21, 22 en 23, zjjn nu voor den dienst aangewezen. Daar de wetteljjke termjjn van 10 dagen, dat zij van te voren bericht moeten ontvangen, reeds verstreken was en zjj dus meer in Maart konden opgeroepen wor- is hun de keus gelaten 31 Maart ioge- 1 te worden of het volgende jaar Maart. Het scheen deze week of de Marwk- Iraaaache Conferentie te Algesiraseindeljjk tot een resultaat zou leiden, dat voor alle partjjen bevredigend zou zqn. De berichten luidden zoo gunstig, dat men algemeen een gunstigen afloop verwachtte. Duitschland zou wat van zjjn eischen laten vallen en Frankrjjk eveneens van zjjn eischen in zake de Bankquaestie. Maar er rezen weer andere moeilijkheden. Duitschland’a verte genwoordigers drongen er zeer sterk op aan dat bet diplomatenkorps te Tanger toezieU zal oefenen op de politie. Als dat jpiet werd aangenomen dreigden de Duitschers zelfs met heen te gaan. Nu zoover ia het gelukkig niet gekomen. In een volgende bqeenkomst werd wjjseljjk besloten de eindbeslissing nog maar niet te nemen. Intusschen werd voorioopig in zake de Bankquaestie een artikel aangenomen in den geest van Frankrjjk’s voorstellen en in zake de politie werd aan Duitschland’s ver langen tegemoetgekomen. Een eind van de beeprekingen, die nu al van 16 Jan. j-l. duren, is nog met te voorzien. Als men het op de conferentie over de voornaamste punten eens is geworden, moet men daarvan eerst bericht zenden naar Berlin en Parjjs; dan moeten de bijzonder heden vastgeateld worden en de uitgestelde onderwerpen behandeld en eindeljjk moet voor al de besluiten de goedkeuring van den Sultan van Marokko gevraagd en verkregen worden. Eu of dit nog zoo heel grif gaan zal, valt te betwjjfelen. Uit de Franecfce kolenmjjndistricten komen gunstiger berichten. De besturen verklaarden zich bereid tot een loons ver- hooging van 10 percent voor de arbeiders, die onder den grond werken en van 5 percent voor de bovengrondsche arbeiders. Woensdag j I. werd over deze voorstellen stemming gehouden met ongeteekende briefjes; „werken" of „staken.” Inmiddels waren reeds 18.000 mijnwerkers, die zich tegen staken hadden verklaard, weer aan deu arbeid gegaan. In Daitachlund vertoeft op ’t oogenblik het buitengewone Cbineesche gezantschap, de studr? commissie, die naar Europa is ge komen om de beschaving der Westersche landen na te gaan. De Keizer ontviL, tegenwoordigheid vr' Rjjkskanselier, op scb De Chineezen werdi hel Paleis gebracht en met gr< vertoon in staatsie opgewacht. 1 schap bracht prachtige geschenken voor den Keizer en de Keizerin, vooral zqden stoffen, snjjwerk, porselein en lakwerken. De Keixer was uiterst minzaam en vroeg met veel belangstelling naar bet oordeel der Chineezen over alles wat zjj in Berljjn had den gezien. De Duitsche Rjjksdag is begonnen met de tweede lezing van de nieuwe Vlootwet, waar bjj bepaald wordt dat de vloot met 6 kruisers, van grooter tonnemaat dan de thans bestaande, zal worden versterkt. De wet werd eenerzjjds warm verdedigd, anderzijds fel bestreden. Bebel, de bekende socialist, beweerde dat beter dan versterking van de vloot is een verstandig buitenlandsch beleid en dat Duitschland bondgenooten ver werft. Wjj staan nu in een „prachtige afzondering”. De Hertogin-wed uwe Wilhelm van Mecklen burg, geboren Prinses Alexandria van Pruisen, is op het kasteel Marly, bjj Pots dam, overleden, in den ouderdom van 64 j aren. In het Britache Lagerhuis is zeer gun stig ontvangen een ontwerp van HerDert Gladstone, Minister van Binnenlandsche Zaken, betrtffdode verbetering van de be staande wetsbepalingen omtrent schadever goeding, toe tekeuneiJ- verwondingen, welke liepen. Alle partjjen heten over bet ontwerp uit, dat in werd aangenomen. Nu heeft het Parlement een wetnontwerp BT ATKN -UKN FBAAL. TWEEDE KAMER. Dinsdag 27 Maart werd eerst een pensioen- reclame behandeld. De conclusie der com missie, om ten aanzien daarvan tot de orde van den dag over te gaan, werd na bestrij ding der beeren Duymaer van Twist en Ter Laan met 39 tegen 18 stemmen aan genomen. De werd boetestel gever ge valk dint Dezi te draagt. De volgende amendementen waren hierop ingedieod: lo. Het amendement Aalbers c. s., waarbjj het gezamenlqk bedrag der boeten niet meer dan 1/10 en een afzonderiqke boete niet meer dan 1/10 van het weekloon be dragen mag. 2o. Het amendement Schaper c. s., waarbq boetehelflug voor arbeiders van een dagloon, dat minder dan f 4 bedraagt, verboden wordt eo waarbq de afzond er Iqke boeten hoogstens 1/5 van bet dagloon mogen bedragen. 3o. Het amendement Drucker c.s., namens de commissie van Rapporteurs, waarbjj de mogelqkbeid van ontduiking zal worden voorkomen. 4o. Het amendement—De Klerk c. s., waarbq het heffen van boeten bjj de wet verboden wordt. 5o. Het amendement Limburg c.s, waarbq de rechter bevoegd verklaard wordt, een kleinere boete nog te stellen. De een beval dii eu de ander dat amen dement aan. De Minister van Justitie nam het amendement—Drucker over en bestreed de amendementen—De Klerk, Schaper en Lim burg c.s. Tea slotte werd de vergadenug tot den volgenden dag verdaagd. Dien dag wqzigde de Minister bet regeerings-artikel zoodanig, dat de inhoud er van ook van toepassing zou zjjn op een dagloon van meer dan f 4. Natuurljjk brachten toen de voorstellers der amendementen deze id overeenstem- muig met de redactie-wqziging en ook nu kwamen nog nieuwe amendementen ter tafel. 6o. Het amendement Pierson c. s., waarbjj iedere boete op een bepaald bedrag m geld gesteld moest zqn. lo. Het amendement De Savornin Lohman, om den rechter geen bevoegd heid te verl som te be] met oordeel boete. 8o. Het amendement—Van Styrum, om te bepalen, slechts „tot hai ment” mocht dienen, het verschil tussenen stelling scherper Terwjjl nu de de Commissie van Raj loog bestreed en v u lans «TADNNIEDWA Nchowniieven80 Maart, f De commissaris der Koningia ia de provincie Zuid-Holland heeft aan den heer H. J. Nederhorst Jr., te Stolwjjkersluis, op diens verzoek eervol ontslag verleend ais lid van de gezondheidscommissie, alhier. f Bjj de verpachting der ianderjjen vau de gemeente Schoonhoven, 28 Maart j.l. ten overstaan van notaris D. Tejjmck ge houden, zjjn voor 3 jaren verpacht: Perc. 1. Grasland in de Halve Maan (noord- zjjde) door G. Goedhart te Willige Langerak, voor f 10; perc. 2. Idem zuidzijde door P. Straver te Willige-Langerak, voor f 23; perc. 3. Grasland in de Droge gracht met daarvoor liggend gedeelte van den Groene** Singel door J. Mujjs alhier, voor f 34pen Idem door denzelfde, voor f 12; perc. 5. ld door Joh. Boon alhier, voor f 18; perc Idem door J. Mujjs, voor f 13; perc. 7. I< door Joh. Boon, voor f 13: perc. 8. door Jac. Stub be alhier, voor 11550; perc Idem door J. J. van Resteren, voor f perc. 10. Idem door A. de Mik, voor f 14; perc. 11. Bouwland aan den Nieuwen weg door S Stalenburg alhier, voor f 28perc. 12. Idem tusschen de trambaan en den Ouden Singel door P. Kortlever alhier, voor f 12; perc. 13. Idem tusschen als voren, f7; perc. 14. Idem ten zuiden van bet station door W. Kou'staal alhier, voor f 27; perc. 15, 16 en 17. De landbouwerswoning met tuin en boom- gaardland aan den Ouden Singel door H. Rornjjn te Bergambacht, voor f 206. Totaal der jaarljjkeche pachtsommen f 444,50. f Het perceel bouwland en weg ii de gemeente Willige Langerak bjj de gren van Schoonhoven, groot 30 Area, WCeati aren, op 28 Maart j.l. ten overstaan van notaris D. Teqinck alhier geveild, is toege wezen aan den beer A. Rikkoert alhier, voor f 'T*??. t Bq den afslag van huizen en erven op 28 Maart j.l. ten overstaan van Notaris Teqinck alhier gehouden, zjjn toe gewezen: Twee woonhuizen, get. A 91 en 89, met erf, aan de oostzjjde van de Nes, aan den heer J. C. Eikelenboom alhier voor f 2470. Het woonhuis, get. A 134, met erf, aan de noordzijde vau den Korten Djjk, aan den heer J. W. Dogterom q voor f 560. De overige perceelen zqn opgehouden. t Reeds sinds lang deed zich bjj het departement „Schoonhoven” der Maat schappij „Tot Nut van ’t Algemeen” de be hoefte gevoelen aan een eigen gebouw. De toeuame van het ledental en de gestadige uitbreiding der instellingen vereischten flinke lokalen, in één gebouw vereenigd, en die meer dan tot nu toe aan het doel beant woordden. Het vorig bestuur was reeds vóór enkele jaren in dien geest werkzaam en was zelfs met een tot aankoop beschik baar gebouw in onderhandelmg, dat echter bjj nauwgezette overweging te weinig ruimte aanbood om volkomen aan alle eischen te kunnen voldoen. Het tegenwoordige bestuur was zoo ge lukkig, ten vorigen jare een terrein te vin den, midden in de stad gelegen en groot genoeg om daarop een gebouw te stienten, net departement waardig, Een voorstel tot aankoop, getlaau in eene vergaderiug der leden van het departement, vond algemeenen bjj val, zoodat in overleg met het bestuur der Spaar- en Hulpbank, tot den aankoop werd besloten, die tot genoegen van het bestuur laocht gelukken en bestond in de pakhuizen met bqoehoorend terrein van de firma Groene veld van der Kop Co., in de Koestraat gelegen. Door bet Bestuur der Spaar- en Hulpbank werd aan den architect, den heer L. F. Redeker opgedragen een plan te ontwerpen, dat aan alle eischen eener doelmatige in richting zou voldoen. Genoemde heer mocht daarin uitnemend slagen en thans zal op 11 April a. s. de aanbesteding plaatshebben van het afbreken der bestaande panden en het op dat terrein stichten van een Nuts- gebouw, dat, bljjkens de teekening, een sieraad zal worden van onze gemeente. Behalve een groote zaal ten dienste der lezingen en uitvoeringen, ruimte aanbiedende voor o age veer 501) persoae<t, aan welk lokaal tevens een vast tooneel zal zjjn verbonden, zal het gebouw o. a. bevaltuu, een lokaal voor de zittingen der Spaarbank met wacht kamer voor het publiek, benevens een flinke kluis, een bestuurskamer voor het Nut, eene Volksleeszaal met grooten tuin er achter, benevens eene woning voor den Concierge. Met den bouw zal, na de gunning, zoodanige voortgang worden gemaakt, dat het geheel reeds met het volgend rfr kan worden geuomei? deze voor onze gemeei gelegenheid meer uitvoerig komen. f In de Woe nsdag-a vond gehouden huishoudelqke vergadering van de Afdeeling „Schoonhoven eu omstreken” van „de Neder- laudsche Vereeniging tot afschaffing alcoholische dranken”, werden boeken gelden van den vorigen penningmeester, heer G. J. van Diemen, die niet meer de functie wenscht waar te nemen, in vol maakte orde door den nieuwen penningmeester overgenomea. Do rekening en verantwoor ding wees een batig slot van f 18,27aan. Voorts werden nog statuten en huishoudelijk reglement behandeld. Het bleek dat zich op de laatste openbare vergadering twee leden hadden aangemeld en niet 1, sooals abusievelijk in het verslag vermeid stond. Genda, 30 Maart. Voor de vi betrekking van hoof! dör school No. i ben zien 131 sollicitanten aangemeid. Gerlucbem, 17 Maart. Voor de verkie zing van een lui van den gemeenteraad alhier (vacature Hoekwater) zqn hedea officieel candidaat gesteld de beeren Mr. Th. Thooft (lib.) en B. J. Vervoorn (soc.-dem.). Van anti.-revolutionaire zjjde werd geen candidaat gesteld. "AfblaMerwaard en V(jfbeeren- laudeu, 30 Maart. De handel in kaas is willig, prjjs stqgeud; boter met redelqke vraag eemgszius flauwer in prjjs. Men besteedt thans in deze streken voor kaas f 24 k f 18,50 per 50 kilo, naar wicht en kwaliteit. Goe- boter f 0.57V», weiboter f 0,50 per V» kilo. Gieaen>Ondekerk, 29 Maart. Ds. J. J. van de Grient, predikant bq de Ned. Herv. Gem. alhier, beeft een beroep ontvaogen naar Maassluis (3s predikantsplaats). *Ha«g-Blabland29 Maart. Maan dag j 1. outvingeen inwoner dezer gemeente een brief van den welbekenden bedrieger A. von R, uit Madrid, die hem mededeelde, dat hq wegens bankroet gevangen zit, dat hq de eigenaar is van een reiskoffer, welke 800.000 francs bevat, waarop echter beslag is gelegd en die aan een Fransch spoorweg station berust. Hg wil van dat beslag be- vrjjd worden en verzoekt geadresseerde, hem per telegram te melden, of deze bereid is, daarbq in uitzicht stellende, om, wanneer het beslag op den koffer opgeheven is, een derde gedeelte van den inhoud als beloomng te ontvangen. Niet noodig te vermelden, dat van het aanbod geen gebruik zal worden gemaakt. *H«ornaar, 29 Maart. Het kaasmaken is thans in vollen gang; de eerste hooikaas is opgekocht tegen den prqs van f 26 per 50 K.G. Enkelen leveren hun melk op vet gehalte aan de beeren Bmzer en De Haan, agenten van Van den Bergh’s Limited te Rotterdam. Daar de opbrengst daarvan bjj wen veel werk uit de handen neemt, zullen verschillenden een contract sluiten om de melk voor een jaar te leveren op vetgehalte. Kinderdijk, 28 Maart. Mej. P. A. Kranenburg te Oldebroek is benoemd tot onderwjjzeres aan de Christelijke school alhier. Krimpen a/d IJsel, 29 Maart. Woensdagavond gaf het Fanfarecorps „Con cordia” voor kunstlievende leden en genoo- digden eene uitvoering in het lokaal van den heer v. d. Plas. Het achttal muzieknummers, op het pro gramma voorkomende, kwam zeer goed tot zjjn rechtvooral de nummers twee en acht Li Créole en Sancta Lucia voldeden zeer. De muziek werd afgewisseld door voor drachten van den heer Nico de Haas, die, als steeds, den lachlust flink opwekten. Leerdam, 27 Maart. De alphabetische voordracht voor hoofd der scttool No. 2 M. U. L. O. bestaat uit de volgende beeren G. de Boer te Kantens, J. Knol te Stad- Vollenboven, Van der Lee te Delft en Maurits te Noordwolde. Er hadden zich 5 sollicitanten aangemeid. Lekker kerk, 29 Maart. In den nacht van Zondag op Maandag zqn door de zalm- visschers een vjjftal zalmen bemachtigd. Een der vissehers had zelfs het geluk er drie te bemachtigen, waarvan een 25 halve kilo’s woog. Voorwaar een mooi buitenkansje. Als een sterk bewqs Van hokvastheid bjj een postduif kan dienen, dat door den beer A. V. verleden herfst een postduif is verkocht, die veertien dagen geleden op het hok is teruggekeerd. Dinsdag 1.1. is bet beest weder in Rotterdam verkocht en Zondag middag keerde bet werkeljjk weder terug. *Lekamoad, 28 Maart. Zondag morgen heeft alhier een sterfgeval plaats gehad, dat ieder trof en met weemoed vervulde. Het was de 41-jarige Christoffal van Bentum, die na eene zepr kortstondige ziekte be zweek. Van Bentum heeft gedurende veie jaren, zelfs nog tot in de eerste dagen van do vorige week, zqne betrekking als brieven besteller zóó getrouw en qverig vervuld, dat 't boven allen lof is verheven. Hoe moeieljjk zjjne betrekking in deze wel kleine, maar in verschillende rientingen uitgestrekte gemeente ook was, Vaa Bentum was alljjd tevreden, hq volbracht, zqn taak zóó dat ook ieder over hem tevreden was. Zqne -superieuren waren altqd in hooge mate over zjjoen dienst tevreden en waarijjk niet ten om echte I Indien Van Bentum slechts een uurtje tussenen zjjn dienst kon uitbreken, was hq getrouw en jjverig werkzaam voor zjju gezin, waarin hjj nu zoo terecht diep wordt be treurd door zqne weduwe eo 8 kleine kinderen, waarvan de oudste een meisje is van aog slechts 14jarigen leefijjd. Er is dus van ons heengegaan een ge trouw jjverig ambtenaar van wien, al heeft hjj geen hoogen sport op de maatschappe- Iqke ladder bereikt, niet voor den vorm maar werkeljjk in waarheid gezegd kan worden, dat hjj met eere zjju taak heeft volbracht, door zjjue ouders en al zjjne be trekkingen wordt betreurd en in onze ge meente lang zal worden gemist! **L«plk, 30 Maart. lu overleg met den heer disiricts-schoolopziener is door Burg, en Welh. dezer gemeente de voordracat opgemaakt voor de benoeming van een hoofd der openbare lagere school alhier in alphabetische volgorde, bestaande uit de heereo: A. ten Bosch te Leksmond, H. G. Groeuhof te Raeaea, G. H. Veeastra te Zaandam. Uit deze beeren werd door den raad benoemd de heer H. G. Groenhof van Rhenen. Meerkerk, 30 Maart. Verleden week ver koen t een landbouwer alhier een nuch ter kalf voor f 26. Een ander deed van de hand voor f27. Nu brengei kalveren wei niet zooveel op, maar to |jd, toen men voor een gulden of drie ;oed kalf kocht, reeds lang voorbij en it de handel in dit artikel telken jare

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1