„HEERENSTRflflT. Rotterdam. Maatschappij „DE FAAM", GRAMOPHONES WIE m Mjit-Mooiisiigg BOUWGROND MELKZAAK, H. A.vanBaaren, schoonhoven in het goedkoopst speciaal hnis m heeren- Do ScMotbosé) spaciala BijvioMal De LitaworsvoÉg, S minus u tin urn i BOELHUIS. BOELHUIS Ml ei Laiirp Biljart-Concours Zilversmid Metselaarsknecht Metselaars, Timmerlieden. Boerenknecht Boerenknecht, Dienstbode, KOEHOOI. Aanbesteding. Groote voorraad Fornnizen, r f l'i Blatchford's Kalverenmeel. KINDERKLEEÜING voor alle standen. - Enorme teering in ZWARTE COSTUMES voor Belijdenis. en sor- t/o Jonkerfransstraat Berkenwonde, 17 Kalfkoeien, Bergambaekt, t« Cabanv. KOEIEN, Bb Rijtuigen: Ontvangen de nieuwe collectie: I Witte Goederen: Gramophone-naalden „A.V. L S."-RIJWIELEN Stolwijk, BOELHUIZEN. Kalfkoeien, een solide Tilbury, Streefkerk, Grasverpachting. De Landerijen Tientaoven, Een HUIS Zie verder het Tveede Blad. Advertentién. m 5 hun glZ'A-jarigeEchtrcreeniBingJ Dankbetuiging. Dankbetuiging. Veer te Bergstoep D. OOMS. Zangvereniging te STOLWIJK. D. C. DE KONING. Muziekvereniging „Crescendo" te Krimpen a/d Lek. UITVOERING te Streefkerk OP TWEEDEN PAASCH0A6, Twee Mandenmakers, een MEISJE, De vervaardigde VOORWERPEN Zomerseizoen 1906. Oames- en Hinderhoeden. TEDNTJG OOMS, TE KOOP: Honing-, Ontbijt- en Gemberkoek V. H. DOESBURG, Nieuwerkerk a/d IJsel. ANSICHTKAARTENHANDEL. H. KROON, Penrsnm Ter overname aangeboden: TE KOOP: Twee nieuwe TILBURY'S J. G. Doesburg te Schoonhoven nar goedkoopste adres voor: wagens, stoelen, sportkarren, wandelwagens, poppenwagens. 1 a DONDERDAG APRIL. H.H. Veehouders I M. VERHEUL, Honinoerdijk 49, Rotterdam. BEHANGSELPAPIER. Wed. WOLFF Zoon, Schoonhoven. Het voedzaamste, versterkendste en gezondste voedsel is Men passé onze modellen en vergelijke onze prijzen en afwerking. BERICHT VAN INZET. Langeruigeweide, I 9100,-. Bouwerij- en lelkerijgereedsch&ppen BOELHUIS. KOEIEN, Bouwerij- en H. C. KOOI, Hier is hij weer, Lage, doch vaste prijzen! Lage, doch vaste prijzen! y De Schoonmaak is in 't Land DE MAGAZIJMEM LOPIKERSTRAAT 314 E» 435 't SOLIEDSTE, 't BESTE, 't GOEDKOOPSTE en 't VEBTROÜWDSTE ADRES is voor Tapijten: Bedden en Gordijnen: Meubelen CORNs. BIK, Stoffen voor Dames-Costumes Zwarte Stoffen, effen en gewerkt, Gekleurde Stoffen Bijpassende Garneering, Zijde, Galons enz. enz, gemaakte witte Goederen: NACHTPONNEN, Katoentjes voor Dienstbodenjaponnen, Katoenen met rand, Fantasie-Katoenen BoezelaarsCorsetten. 9' Gramophones, Grsmophone- mnziekplaten. Per 200 stuks Per 1000 stnks Era. VAN WAGENINGEN, Schoonhoven. spreekma chines, H. A. VAN BAAREN. Zeer groote voorraad Onderdeden. A. v. 1PEREN, Lopikerstraat 335, Schoonhoven. Openbare Vrijwillige Verkooping WEI- EN HOOILAND, Krimpen a/d Lek Ouderkerk a/d IJssel: 10 Kalfkoeien, Krimpen a/d IJssel: 10 Kalfkoeien, Bouw- en Melkgereedsehappen VERHURING der Landerijen Stolwijkersluis, Openbare Verkooping. POLSBROEKERDAM, Nieuwe Houtwaren, BERICHT VAN INZET. Het Huis met Schuurtje f 1050,-. Openbare Verkooping. STREEFKERK, HOUTWAREN, Ï'ZZ OPENBARE VERHURING. Te Groot-Ammers, STOLWIJK HET GRASGEWAS En te Langerak, Opento Vrijwillige Verkooping. o,. Een perceel Hooiland fin de heden alhier gehouden vergadering van aandeelhouders der „Naam iooze Vennootschap StoombootdienBt op de Lek", werd met 73 van de 104 uitgebrachte stemmén gekozen tot Directeur de heer J. Kortland te Amsterdam. t J.l. Donderdag avond had naar aanleiding van eene door den heer Burge meester gedane oproeping, eene bijeenkomst Slaats op het raadhuis alhier, van eenige elangstellenden, ten einde eeno bespreking te houdeD, en het vormon van een comité, wegens de plaats gehad hebbeude overstroo ming in de provincie Ze&and. Tot het vormen van eene commissie stel den de volgende heeren zich bereid: P. K. P. J van Sloten, Burgemeester. J.' w!"vaWethouder». C. H. Bhamlage. R.-K. Pastoor. H. G. Geelhoed. Kapt. Landweer. H. C. Geluk. Ouderwijzer. S. van Nooten. Boekh. Uitgever. H. A. Schreuder, Lid van den Raad. Da. J. v.D.bPEK, Pred. bij de Ned. Her v. Gem. Ds. J. J. Steinuart, Prod. Geref. Keik B. A. R. Veenstra, Gemeentesecretaris. P. Versloot, Gemeente OutvaDger. f Door het bestuur der afdeeiing „Schoonhoven" der vereeniging „Volksonder wijs" is het onderstaande adres gezonden aan den Raad dezer gemeente: Aan den Raad der Gemeente Schoonhoven. „Geeft te kennen: Het Bestuur der afdeeiing „Schoonhoven", der vereeniging „VoikBonderwgs": dat reeds vroeger, door de zukte van het hoofd der o. 1. school, het onderwijs niet geregeld kon plaats hebbeD; dat zich thans dit geval weer voordoet door ziekte van de onderwijzeres, mej. Besier; dat daardoor de leerlingen van goed onderwijs zjjn verstoken; dat dit veroorzaakt wordt, doordat een oaderwgakracbt van de school is afgenomen dat dit niet in overeenstemming is met de zorg voor het o. 1. ouderwijs, zooals dat door de overheid wordt verlangd. Reden waarom z{j u verzoekt, aan dezen schadelijken toestand zoo spoedig mogelijk een einde te willen maken. Namens de vereeniging „Volksonderwijs", afdeeiing „Schoonboven", (was get.) W. C. VAN DER KOP AJz. voorzitter. P. KOPPENOL, secretaris. Schoonhoven, 30 Maart I9u6. f De aanvoer van boter op de weekmarkt was deze week zeer belangrijk, er werd f 0.53 per V» K.G. besteed. In vergelijking met voorgaande weken zgn de prjjzen teruggegaan; voor den tgd van het jaar zjja ze hoog te noemen. Alltsp van PubllekeVerkowplngen van Onraerende Goederen. 8— Bjj de door den notaris A. Cas- telejjn te Streefkerk op den 26. Maart j.l. aldaar gehouden veiling, is het huis met erf en tuin te Streefkerk, van R. Klip, gekocht door K. C. en Jje, Ca. Boel te Streefkerk, voor f 1200. VERVOLG DER NIEUWSTIJDINGEN B(j Kon. besluit is benoemd tot burgemeester van Rotterdam Mr. A. R. Zim merman, burgemeester van Dordrecht. De Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holiand, Mr. J. G. Pat jjn, zal 7 April a. s. den 70-jarigen leefijjd heb ben bereikt. Naar men verneemt heeft H. M. de Koningin alsnog een bedrag van vgf- honderd gulden doen toekomen aan het comité tot leniging van de ramp, door de kustvisschers benoorden en bezuiden Har- lingen op 12 Maart j. 1. door stormweder •-—Op het drietal voor de Ned. Herv. Gem. te Rotterdam (vacature Ds. J. van der Veen) komt o. a. voor: Da M. van Grieken, Ned. Herv. Pred. te Ameide. Dinsdag 10 April hoopt het kiescollege een keuze te doen tot beroeping van een herder en leeraar. Bergambacht, 30 Maart. De heer C. W. Schout, secretaris van de commissie tot wering van schoolverzuim, heeft wegens ver trek uit de gemeente, met ingaug van 1 April a.s. ontslag aangevraagd. ♦Lekbcrkerk, 30 Maart. Inden nacht van Woensdag op Donderdag omstreeks 1 uur werd men opgeschrikt door het geroep van: Brand! en weldra klepte de klok velen bjjeen. Een rosse gloed aan de Jucbt wees de plaats des onbeils aan. De woning van den heer G. Neef stond in lichte laaie. Weldra vatte een sinds jaren onbewoond belendend buis vlam en niet dan met groote moeite werd het vee en de wagens van den heer C. v. d. Laan daaruit gered. De hit werd door een buurman gered. Nog grooter werd de ramp toen de brand oversloeg naar de schuur der woning be woond door den beer P. van Limborgh. Door den sterken Noord Westen wind was het niet mogeljjk deze woning te behouden, en weldra lag alles tegen den grond. Alles was verzekerd, wel laag. Behalve de spuit uit wjjk C., was die ook uit wgk B. op het terrein. Oorzaak onbekend. Gister-avond viel het lOjirig zoontje van den heer P. B. van de brug der stoom boot „Lekkerkerk" in de Lek. De dekknecht. de heer A. v. d. Voet, had het geluk, het ventje spoedig vast te kunnen krijgen en op den vasten wal te brengen. •Lnplfc, 30 Maart. Het huis van de weduwe en erven Corns. Post aan Ue Wielscbe kade sttfat in brand. De brand spuit vaa bet Lopiksche dorp verleent haar diensten. Veel vali er niet meer te redden, slechts een gedeelte der muren staat nog. Een gedeelte van den inboedel is gered kunnen worden. Alleen het huis is verzekerd. De brand is waarschijnlijk ontstaan in den BChoorsteen. 'OHdewater, 30 Maart. Door deo heer Commissaris der Koniogin io de prov. Zuid Holland, is aan den heer J. M. Bos, gemeente- Veldwachter alhier, op diens verzoek, legen 1 Juli a. s. eervol ontslag uit die betrekking verleend. Sedert 44 jaren is hg in die betrekking werk zaam; bij had voor dien tgd bg de Kouinkigke Marechaussee gediend en dus bjjoa een halve eeuw bg de politie doorleefd. V ACJAX U BEU U U KTfcN op Zondag I April 19ÜÖ. Hing Neliesutioveu. AMMERSTOL. 's Voorm. Ds A. Renier, van Ouderkerk a/d IJsel. KRIMPEN a/d LEK. BevestigiDg en intrede van Ds. Brocbus. Hing Sltedrecht. BLESKENSGRAAF. 's Nam. IV» uur afsctwidarede. PaPENURECHT. Dr. Van Papenrecbt, van Sliedrecnt. Hing Vinnen. GROOT AMMEKS. 's Voorm. 9V» uur Ds. J. A. Wacuter, van Langerak. PROTESTANTENBOND te AMEIDE. Voorm. 10 uur Dr. Vau der Meulen, predikant der Ned. Herv. Gem. te Bergen- op Zoom. CORRESPONDENTIE. Een Veralag der lezing van Da. van der Valk, eene aanvulling op het pittreksel uit het Jaarverslag der GezondheidscommiasiH te Schoonhoven, een Ingezonden stuk, als mede een groot aantal berichten in ons volgend nummer. Redactie. VISSCHER1J-BERICHTEN. 'Ammentel, 30 Maart. Van Zaterdag 24 tot en met Vrijdag 30 dezer zgn talhier ter markt aangevoerd 56 winterzalmen; prijs per Vi kilo van f 1.25 tot f 1 55. •Krnllngen, 30 Mrt. Deze week werden ter markt aangevoerd 662 zalmen: prijs f 1.30 k f 1,70 per 5 ons; 8 elfleD, f 2,50 k f 5,— per stuk. •Tlenhoven, 28 Maart. Het dagelijks vissctien Daar zalm is, nu de waterstand weder normaal begint te worden, hier ge staakt; gisteren werd nog een zalm be machtigd. De uitkomsten hebben ook nu weder niet aan de verwachting beantwoord. MARKTBERICHTEN. Bodegraven, 27 Mn. Kaas. Aangevoerd 29 wagens, te zamen 1044 stuks, wegende pl. m. 6784 kilo; Ie soort Goudscbe f 27,— 28.50, zwaardere f 2e soort f 24,— k 25,60, Derby-kaas, 2e soort f i Edammer-kaas, le soort f 2e soort f 28,—. Handel vlug. ttendn, 29 Maart. Kaas. le qual. f 28.50 a f—te qual. f25,— a 17,— zwaardere f Aangev. 29 partjjea Handel vlug. Boter: Prijs der goe- f 1,10 A f 1,10, weiboter f 0.95 A 1,05 per kilo. Ratterdaia27 Maart. Aangevoerd 29 paarden, 1441 magere en 889 vette runderen, 240 vette. 765 nuchtere en graskalveren, 180 biggen. Koeien en ossen 25 tot 37 ct., kalveren 40 tot 60 c. per V» kilo. SehMnhaveB, 28 Maart. Boter, le qual. 55 ct., Se qual. 50 ct. per half kilo. Vette kalveren 28 a 32 ct. per kilo. Nuchtere kalveren f 6 a f 9 per stuk. Vette varkens 29 a 31 ct. per ty» kilo. Biggen f 11 a f 14 per stuk. Eieren f3,— per 100 stuks. Weerden, 28 Maart. Kaas. De aanvoer ter markt op heden bedroeg 9 partgen, prijs van Goudscbe le soort f 27,— A f 28,50, 2e soort f 24.— af—, zwaardere f a Edammer le soort f 2e soort f per 50 kilo. Handel matig. BURGER LUUK NTANl». behaanhavea. Van 27 - 30 Maart. Geboren: Hendrikus, z. van I. Hejjkoop en T. C. van Drunen. Adriana Cornell», d. van A. C. van der Ree en A. van den Heuvel. Ondertrouwd: R. L. Hora Adama, oud 31 j. (won. te Watergraafsmeer) en A. N. Schalg. V. Harte, oud 25 j. (wou. te Rot terdam) en M. Bouter. Den 5den April a. s. hopen mgu %qC geliefde ouders jjg WILLEM VAN REEUWIJK M ANNA MARIA CHRISTINA LOUISE 2§§ VAN REEUWIJK—Klapmeijer zqz te vieren. Hun dankbare Zooi), «R GIJSBERT. J® $9Amsterdam, Da Costakade 43', jR 29 Maart 1906. Ondertrouwd R. L. HORA ADEMA Adj. Controleur bjj 's Rijks Waarborg op de G. en Z. Werken en ALIDE SCHALIJ. Amsterdam, Job. Verhulststr. 164. Schoonboven. Ondertrouwd: HARM G. JONKER, Med. Docts. Arts, en HERMINE C. SCHRÖTER. «9 Maart 1906. Amsterdam, Johs. Verhuist straat 87. Ondertrouwd: DIRK IJFF ANTJE EIKELENBOOM. Waarder, Schoonhoven, 29 Maart 1906. Reden benaagde bet den Almachtigen God mijn innig geliefde Dochter STEVENTJE door den dood van ons weg te nemen, in den jeugdigen leeftijd van 21 jaar. Een langdurig doch geduldig IjjdeD maakte een einde aan haar voor one zoo dierbaar leven. Allen, die haar van nabij hebben gekend, kunnen dit voor ons weer zoo zwaar verlies beseffen. Haar diepbedroefde Moeder, Wed. A. LEKKER KERKER geb. de With, en Kinderen. Polsbroek, 27 Maart 1906. Heden overleed, op den jeugdigen leeftijd van 21 jaren, onze geliefde, on vergetelijke Vriendin STEVENTJE LEKKER- KERKE B. Zwaar treft ook ons dit voor haar moeder zoo smartelijk verlies. M. VAN DER GEER. N. VERMEY. M. G. VAN RUYSWIJK. Polsbroek, 27 Maart 1906. Heden overleed, na een kortstondige ziekte, ons jongsle Zoontje JAN OSKAM, op den leeftijd van 6 jaren, diep be reurd door zgn Ouders, Zuster en Broeder. Namens allen, C. OSKAM. Berkenwoude, 27 Maart 1906. De Ondergeteekenden gevoelen zich ge droegen openlijk huu dank te betuigen voor de zoo vele blijken van belangstelling, bjj de herdenking van hunne 25 jarige Echtver- eeniging ondervonden. J. VAN DER LAAN. N. VAN DER LAAN Gilderblom. Krimpen a/d Lek, 31 Maart 1906. De treffende bewijzen van deelneming, mjj betoond bjj het overlijden van mjjn' onver- geteljjken Echtgenoot, den Heer BASTIAAN KLOOT, nopen mjj om allen mjjnen oprechten dank te betuigen. Wed. KLOOT-Valke. Giossen-Nieuwkerk, 28 Maart 1906. Bjj zjjn vertrek uit Haastrecht brengt ADRIAAN P. VERSLOOT (B-diende bjj Mej de Wed. A. M. Blanken) aan alle ingezete nen van Haastrecht en omstreken een vriendelijken afscheidsgroet. Haastrecht, 31 Maait 1906. Ondergeteekende betuigt aan het Bestuur van den Polder ^D*«t-Neerp*lder", benevens de Iogelanden, zjjn dank voor de benoeming van Machinist. S. TIMMER Giessen-Nieu wtk er k. 29 Maart 1906. Ondergeteekende, D. OOMS le Wr Bergeteeb (Bergambacht), brengt bjj deze ter kennis van het publiek, dat bet door hem gepachte van af 1 April 1906 van «eerazijden aal bediend warden en boveelt zich daarvoor beleefd aan. Zjj, die genegen zjjn mede te wprken tot het oprichten eeaer nieuwe Znngver- eenlging, worden uitgenooiird tot eene btyeenhernat in het SCHOOLGEBOUW op l>ln«dng S April a. des avonds 7ty» uur. Namens vele belangstellenden Directeur dq Heer J. H. DREES. op Weensdag 4 April 1006, io de SOCIËTEIT. AanvaDg balf acht. Eotrée f O,<10. De netto opbredgst zal wordeo afgedragen aan het Watersnoodcomi'é voor de nood lijdenden in Zeeland. bjj M. DE JONG, Bercstoepsch Pont veer am Kanstvearwerpeu. gevraagd, voor Poljjstwerk. Adres Oude Haven 81, Hcheenheven. gevraagd bjj C. POLS, Mr. Metselaar tj) «•aderkerk a/d lJaael. Gevraagd tegen Mei a.s.: VIJF bekwame voor geruimen tjjd werk, bjj C. VAN WINGERDEN te Beeaw(Jk. Bekwame Hniallmmerlledengevraagd door F. P. STANS te Alblaaaerdam. GEVRAAGD: voor grauw werk, en een LEERJONGEN, bjj B. VEEM, Hoogendgk bg Schoonhoven. Gevraagd met 1 Met eeu of een Bae ren arbeider, P. G.goed kuunende melken en met alle boerenwerk be kend; Huis mei Bouwakker geheel vrjj naast de boerenwoning, bg M. DE JONG Ct., Ouwe- landacbeweg, Ouderkerk a/d IJ wel. D. NELL vraagl tegen 1 Mei een goed kuDüende melken, en een ARBEIDER, waarvoor nieuw Huis met Tuin disponibel. Te vervoegen bg J. OSKAM te Bedegravea. Mevrouw Wed. C. KOOliMAN, Albrecüt Btylinggracbt te bckaenkevea, vraagt met 1 Mei een flinke Gevraagd, voor halve dagen, die goed kan werken, niet beneden 16jaar. Adres Haven No. 51, kcheenheven. S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Agenten van het Nieuw» v d. Dag, bevelen zich beleefd aan voor het plaatsen van op Maandag 16 April en volgende dagen. kunnen tot Weeuadag 11 April a. m. bj) den Heer F. A. TEPE worden ingezonden. Het Bestuur der Afdeeiing „Schoonhoven" van den Volksbond, Vereeniging tegen Drankmisbruik. Ontvangen een ruime keuze Aanbevelend, Grnot-tmiuer». Komt ge in Zweden of Turkjje Ia Rusland of in Bu'garjje, In Engeland nf in Portugal, THOMSON'S PUDDING is overal. Prijsvraag 23 Dec. 1905 so.ooo halve Kllo'e beat Te bevragen bjj de Wed. G. VAN BUREN te Bergambaekt. Vraagt de prima zdlvere Koekbakker, Lopikerstraat, Schoonhoven. Het Bestuur van de SPAAR- en HULP BANK Departement „Scheonhevea'* van de Maatschappij „Tet hit van 't Alge meen" zal op Woensdag 11 April a.s., des namiddags 2 uur. in het HEEREN LOGEMENT te Schaanhavaii, in het openbaar aanbesteden Het afbreken van pandea ia de Reestraat te Hcbeenkeven en het ep dat terrein benwen vnn een MUTS GE BOUW, waarvan bestek met teekening van af 19 Maart k f 1.50 per «tel voorwaardelijk zjjn ver- krijgen tg do Boekhandelaars S. W. N. VAN NOOTEN le Schoonhoven. Aanwijzing zal geschieden op den 3ei en 9en April om 11 uur, terwj)! inlichtingen dienaaogaaudö zjjn te bekomen bjj L. F. REDEKER, Architect. Schoonhoven, 22 Maart 1906. te koep, aan 'b Gravenweg te Zeer aannemelijke condition, terwjjl de Eigenaar van den Bouwgrond ook Bteenen op bet terrein ter levering beschikbaar heeft. Te bevragen, onder letter S. aan het HULPPOSTKANTOOR Ueaderak. PAPIER- EN Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan tot 't leveren van allerlei soorten winkelzakken. Vasrhandeu de nieawnte need el- len Ansichten. G ree te eellectle kastranden. Beslist concurreerende prjjzen. b(| Geren m Een zeer geede uitmetende 130 L. per dag, voor don prjjs van f 80©,—. Adres A. D. VAN DE GEER, Café „den Burg". Korte kadeKetterdam. met nieuw zilver gemonteerd en op Colliogs- assen en twee nieuwe Itlekwageaa met ijzeren Assen en Rongenbjjoa t«r levering gereed, bjj W. A. C. VAN ZEVENHOVEN, Drlebrngge. belast zich met het koopen, verkoopen en beleenen van Effecten en Preualeleten Uitbetalen van Oenpeae; Iocasseeren van Wlaaela, ook Buiten- landscho; Assu foren tegen Braad-, nering- schade enz.; PUatmn van Hypettaeek enz. jQBakvde Magazijnen voor de huishouding, met speciale KJC^UCKt afdeeiing voor EUXE-ABTIKELEN. Ledikanten, Wiegen, Fegelkeelea, Hanglampen, Gaz- krenea. Ganglantaarns, Bambee- ArtikelenKeffers, Tanoehen eus. rni. AIDED- i Ff 9 2* 5 Specialiteit in de meest voorkomende soorten LEG POTERS. Waarom worden door vele teelders Perk's Legpetera gezocht en aanbevolen? Omdat de ondervinding al sinds 20 jaren geleerd heeft, dat men eene goede sorteering en uitmuntende kwaliteit ontvangt. Ieder teelder, die zjjn voordeel zoekt, zet jaarijjks nieuwe stekers, en gebruikt niet 4«p. welke al reeds meermalen in tjjne omgeving gezet zjjn. Gebruikt voor bet fokken van uw Kalveren nltslnltaed De uitkomsten zullen U bewijzen, wat het toenemend debiet dageljjks meer hewjjnt, dat dit meel de beste plaatsvervanger der moedermelk is. ■M" Vraagt gt Illustreerde brochure met gebruiksaanwijzing en attesten. Zjj wordt U gratis en franco toegezonden door Zeer greete veerraad goed keep Behaag vanaf 8, 10 CL ens. Verfwaren, Kwaden, Kastpapier en Kanden ens. SPECIALITEIT IN VELE KLEINGOEDSOORTEN. LopUcerstrsst A 411, Mckeeakerea, 4 GEOPEND GEMÏOETS met afzonderlijk staande MaalderU, ge dreven door een Petroleum-motorwaarin Handel- en Loongpmaal; benevr-ns WOON HUIS, PAKHUIZEN en verdere GETIMMER TEN met ERË en TUIN, slaande en gelegen onder de gemeente aan het vaarwater de Wierikke, nabjj de halte Hekendorp, te zamen groot 49 Arcs, 49 entlarengeveild ten overstaan van den Notaris J. P. MAHL- STEDE Jr. te Bergambacht den 29. Maart 1906, is slechts ingezet op de som van De verhooging en afslag btjjven bepaald op Donderdag 6 April 1906, des voor middags 11 uur, in bet Koffiehuis „DE HARMONIE" op de Markt te Gnnda. Dh Notaris J. P MAHL- STEDE Jr. te Bergambacht .zal op Woensdag 18 April 1906, 's morgens ten 9 ure, aan de Bouwmanswoning be woond door den Heer S. VAN DER DUSSEN, op het Dorp •m onntoat geld, in het openbaar verkoopeD 1 VAREKOE. 1 aftandsch brum MERRIE PAARD. 4 (.EITEN. 2 drachtige ZEUGEN, 7 OVERLOOPERS, Tentwagen, 2 Schouwen en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. De Notaris J. P. MAllLSTEDE Jb. <4'iju le Bergambacht zal op *MkMsÉ9®MI Woensdag 25 April 1906, s morgens ten 9 ure, aan de Bouw manswoning geteekend No 689, in Beneden- berg onder •m cnutaut geld, in het openbaar verkooptn: 17 gekalfd hebbende of kaifdragende 1 VAREKOE. 1 GUISTEVAARS. 3 PINKEN, eenige KALVEREN. 1 vgfiarig bruin MERRIE PAARD, 5 ZEUGEN, Tentwagen, Tilbury, Boerenwagen, Arreslede en Bellentuig,Tuigeu, 2 Schouwen, een zoo goed als nieuwe KARN MOLEN, en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebracht. Vrijdag 20 April a. des morgens 10 uur, zullen lib ieo verzoeke en op de iMUIMUmP Hofstede van deo Heer Cotuvs. jnULDER te Cnbuw, om contant geld, publiek worden verkocht: 19 gekalfd hebbende of kaifdragende 3 KUISPINKEN, partij KALVEREN. DIVERSE MEUBELEN, Btaw- en Melkgerecniacbap. 's Morgens vóór de verkooping te be zichtigen. Piaatsv. NotarisJLwplfc. maar na met gebruikte Een solide BAROUCHET, licht loopend, nieuw model; een TENTWAGENTJE, in de olie; vier gebruikte TILBURY'S en een gebruikte BRIK. Prijzen billijk. J. MEIJERS. Manrdrecht. D. VERHEUL, Wnddlngwveem. P. VISSER, ZcTenlMiM*. En alvorens daarvoor inkoopen te doenbezoekt dan eerst en gij zult tot de overtuiging komen, dat dit Complete Meubileeringen. Salon-, Slaap- en Eetkamer-Ameuble menten. Bekleede-, Rotting-, Stroo- en Bieze- mat Stoelen. Gemak-, Bureau- en Fanlaeie-Stoeltjes. Salon-, Schuif-, Dien- en Rooktafels. Album-, Étagère- en Fantasie-Tafels. Salonkasten. Bebuts en Buff-dten. MahonieNoten-, Eiken en Geschil derde Kasten. Spiegels in alle soorten en maten. Ljjsten om Platen en Aquarels wor den in den kortet mogelijken tijd geleverd. Schilderijen naar kenze. Ru*me keuze Luxe-Meubeltjes en Fantasie-Artikeltjes, zeer geschikt voor cadeaux. Bepsrstle npnedig en billijk Tapistrjr-, Brusselsche- en Wolien Tapijten. Axminster-, Tapistry-, Tapis Beige-, Naturel- en Koehaar Karpetten. Vloerzeilen. Wollen-, Zeilen- en Tapistry Loopers. Biezzel- en Japan Matten. Vloermatten in alle dessins en kwa liteiten. Gangmatjes. Fantasie-Kleedjes. Cocos Loopers en Tapijten. Wollen-, Waschechte-, Reluche-, Vel vets- en Wasdoeken Tafelkleedjes in alle dessins. Vilt Papier. Kapokken-, Veeren- en Zee gras Bedden. Kapokken-, Houtwol-, Zee gras- en Stroo Matrassen. Wollen- en Gestikte Dekenp. Houten- en IJzeren Ledi kanten. Bekleede en Onbekleede Wiegen. Zieken- of Ruststoelen. Prima Veeren, Kapok, Hout wol, Zeegras en Varens per pond verkrijgbaar. Nieuwe dessins Vilrages. Tulle Ondergordijntjes, afge past en per el. Linnen Rolgordijnen met strook en uilgewerkten rand. Ltncasler Rolgordijnen in alle kleuren. Ruime sorteering Crème en gekleurde Franjes. Gordijn-Rollen, Latten, Kootd, Ringen enz. enz. Alle MEUBELEN worden desverkiezende naar eigeg, teekening vervaardigd. Bento adrea voor Verhuizingen deer 't geheele land. Ontvangen ntenwe Spert- en Kinderwagens. Oencnrrentle enmegelUk Alle Goederen worden franco bezorgd. Aanbevelend, UEd. Dw. Dienaar. Kfenbelinaker en Stoffeerder, Lepltaerstraat 844 en 486, 8CHOOWHOVEII. GKOüTE vuurwaag Dames- en Kinder- CHEMISES, PANTALONS, HOKKEN SCHOONHOVEN. met enderstaand wettig gedeponeerd handelsmerkalsmede alle andere soerten Spreekmachines tegen de laagste prtyzea. Sernlschleos leepen gegarandeerd. Zeer kiankvel met nlenwste geinldweergever. GROUTE VOORRAAD TAFELLAKENS. SERVETTEN. I HANDDOEKEN. SERVET-GOEDE REN. KEPERS. GRASLINNENS, HALFLINNENS enz. in prijzen van: f 20,-, 26,-, 30.-. 40,—,60.—66,-. 75,—,90,—110.—. 210,— en Baby"-platen f 0,46 „Ordinaire" f 1,50. „Concert" f 3,—. „Monarch" f 4,60. „Impérial" f 6,—. „Monarch Impérial" f 9, „Tamagno" f 12,—. (In metalen dnosjes verpakt met band alleen echt.) f 0,60. f 2,40. ETTJ HANDELSMERK Vanaf 1 April 1906 worden alleen versleten of gebroken Gramo- phone-muziekplaten tegen 1/3 van den prjjs ingeruild tegen een gelijk aantal nieuwe. Prijscourant en Catalogus op aanvraag gratis. Eenig vertegenwoordiger der Gramophone and Typewriter Limited voor Schaanhaven en Omstreken i andere in prijzen van: f 6.50, 9.-, 13 60. f 15,—, 21,15.—. f 28,—, 36,-, 40,—. f 60,— en 60,—. Zonophane- en Amerlhaan- sche Muzieb- platen Odeon f 0,60, 1,10, f 1,50 en 3,—. Amerikaansche Odeon platen f 1,50 en 3,40. Speciale goed- keepe naaiden voor alle spreek machines: per 200 stuks f 0.40. per 1000 1,75 met de aanslaande Feestdagen mooi licht wensebt, voorziet zich bjjtjjds Tan biedt den kaaper een mime kenrlge kenze ■Itotekende KOUSJE. A HO Cu. bj m«t vr(jwl«I ui. Schoenbaren. Haven met de besi* monteeringeo en nieuwste verbeteringen, als: twee en drie rer- Beparatle-Inrlcbtlng raar alle fabrikaten, umils onderricht, op Woensdag den 4 April 1906, des morgens ten 10ure, in het Koffiehuis van P. STOPPELENBURG te Stol wijk, fen overs'aao van den Notaris J. VAN DER LEEDEN te Ouder kerk a/d IJssd van geteekend D nummer 4, met HOOIBERG, TUIN en ERF, benevens eenige perceelen BOUWLAND, WEG en WATERING, slaande en gelegen in BenederheHl, ouder groot 8 HECTABEW30 Aren, 1© Centiaren. Om te aanvaarden: De Gebouwen en Erf 1 Mei 1906 en bet overige bjj de toewijzing. Breeder omschreven in biljetten en in lichtingen ten kantore van den Notaris. De Notaris J. VAN DER LEEDEN te Ouderkerk a/d IJssel firefly" 18 voornemeus iu het openbaar te verkoopen: op Vrjj dag 20 April 1906, aan de RouwmansvroniDg geteekend D, nummer 30, te 1 VAARKOE, 5 PINKEN, eenige KALVEREN, 1 ZEUG met BIGGEN en 2 drachtige ZEUGEN. Woensdag 25 April 1906, aan de Bouwmanswoning bewoond door den Heer M. BAK te 5 PINKEN. 1 PINKSTIER, 1 aftandsch bruin MERR1EPAARD; en Vrjjdag 27 April 1906, aan de Bouwmanswoning bewoond door den Heer J. A. DE JONG te 1 VAARKOE. 1 GUISTE VAARS, 4 PINKEN, en verder op gemelde dageu en plaatsen en vele andere Bnerende Goederen, Breeder omschreven in biljetten. van de opgeheven VerveuiDg in de Krlm- penerwaard, ten huize van F. CÜRISTENSEN aan de op Woensdag den 18. April 1906, des morgens ten 10 ure. De voorwaarden der verhuring met om schrijving der perceelen liggen ter inzage ter Secretarie van de Krimpenerw&ard te Ouderkerk a/d IJssel, terwjjl, des- verlangd, inlichtingen worden gegeven door den Heer N. ZIJDERLAAN, Hoogheemraad te StnlwUk. e. De Deurwaarder J. VAN IPENBURG le Schoon- hoven zal op Donderdag 5 April 1906, 's morgens len 10 ure. ten verzoeke van den Heer P. W1LLEMSE te Bunnik, vóór het Kolfhhuis van JUHs. SCHOUTEN te verkoopeu EEN PARTIJ als: gewaterde Eiken eu Sparren Palen, Sparren, PlankeD, Eiken Ribben, Brugleggers en gewaterde Bergroeden. TE KOOP: met Collinors-assenzoo goed als nieuw, bjj P. BOUTER te Streefkerk. Éjx en het Erfpachtsrecht van den iB grond, waarop de Gebouwen zjjn gesticht, en van het daarbjj he- hoorend ERF te nabjj den Korenmolen, van B. STOUT c.s., groot 9 Aren, 40 Centlaren, geveild ten overstaan van den NotariB A. C ASTELEIJN te Streefkerk den 30. Maart j.l., is ingezet en verhoogd tot De teeslng blijft bepaald op Vrjjdag den 6 April 1906, 's voormiddags ten 10 ure. bjj A. SCHALK te Streefkerk, in het Dorp. Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaris. De Notaris A. CASTELEIJN te Streefkerk is voornemens op Vrjjdag den 6. April 1906, 'snamiddpga ten 1 ure, te aan de Havtn, i abjj het Dorp, em ken- tnnt geld, te verkoopen: EENE GROOTE PARTIJ ;els, Balksi bestaande in: lange en zware Amenkaansch grenen Krui-, Brug-, Kaas- en andere Planken, Regels, Balkschalen, gekantrechte laDgB en dikke vuren Planken, Achter delen enz. De Notaris A. CASTELEIJN te Mt' Is Streefkerk is voornemens op Jfejl. Zaterdag den 7. April 1906, in het openbaar te verhuren, voor het seizoen van 1906: 'smorgens ten 9 ure, bjj Iz. DE STIGTER aldasr: DE SLAGEN van de Felderat Middelbroek, Ameide, Tienhoven en Bloemen- daal; G^kente, Ammers Graafland, Achter land en Peulw (jk; Streefkerk, Korten broek en LangenbroekLangerak; Giessen Oude bovenkerk en Peursum; van het Burgerlijk Armbestuur van Groot-Ammers; van den Polder „het land der Z«s Molens", van het Waterschap „de Overwaard" en van de Albla8eerwaard. Het BESTUUR van den Polder is voornemens op Zaterdag den 14en April a. s., des voorm. 10 uur, ter POLDER-RAADKAMER aldaar, in het open baar te verpaenten van dien Polder. Het Bestuur voornoemd, De Secr8.-PenniDgmr.j Da Voorzitter, T. J. KROON. G. GRAVELAND. 's namiddags ten 2 ure, bty H. VAN ES aldaar: van het Burgerlgk- en Diacunie Armbestuur en van den Polder Langerak en van bet Burgerlijk Armbestuur van Nieuwpoort. De Notaris A. CASTELEIJN te Streefkerk is voornemens op Donderdagen den 11 en 19. April 1906, telkens 's voormiddags ten 10 ure, b| G. OSKAM te aan het Veer, b(| Inset en afslag, te veilen en te verkoopen: Voor de Erven van GIJSBt. VAN MIDDELKOOP en Ntjs. TEERDS: met SCHUURTJE, ERF, TUIN, BOOM GAARD, Wel-, Heal- en HenwloaM en IMjk te 'llentaevea, in hei Beneden eind, aan deo L°fcdgk en binnen den Tiendweg en binnen eu over de Middel- weteriog, te zamen groot 4 HECTABISSf 88 Aren, 14 Centlaren, in 4 perceelen. te Langerak, in het Boveneind, binnen den Tiendweg, groot OS Aren, 97 tlnren. Te aanvaarden: Het voorste gedeelte van bet Bate bö de toewjjung en bet achterste gedeelte met Schuur en Erf den fMei 1907 en de Landerjjeo met Kerstmis 1906, als tot dien tjjd verhuurd aan H. van Middel koop Ai. voor f 177,60. Betaling der kooppenningen op don 17. Mei 1906. Nadere inlichtingen foren do huurder en genoemde Notarie,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2