Openbare Moo* te Zes leste larriepaardea, Eerste Schoonhovensche Rijwielhandel, D. SCHAKEL, Schoonhoven. Wei- ei HooilaM -PIN vau SI ,-ir TioirnstDBÉts, Bail ta prstarls Niaiaclioas f U;. Rijwiel* Boerenknecht, HUIS, DRIE HUIZEN ERFHUIS BOELHUIS. is te J. BREIJ, E.Bra.ndsm^ P. A. GREUP, Wei- en Hooiland, Vei- en Hooiland, Een Woonhuis, Een Voonhnis Alblasserdam, 12 Kalfkoeien, Boter! Kaas! Bleskensgraaf, Bleskensgraaf, 9 Kalfkoeien, onder Stolwijk, 20 KOEIEN, te Leerbroek. Grasverpachting Nienvpoort. Kadenverhuring. De Boezemkaden C. VAN OER HEK, is en blijft het eenig afdoend middel tegen KIESPIJN, A N. VAM ZESSEN, j SSS™1' Mr. Scbllder. Randvleoscb. MAGAZIJN Kraal's Pleisters Tweede Blad Huishoudster. 2 Timmerlieden 31 Een Boerenknecht, een Arbeider. Boerenarbeider, Oproeping. te Alblasserdam it, Huishondster Dienstbode, eene Dienstbode. Flinke Dienstbode Dienstbode. Dienstbode Dienstbode Dienstbode. Boerendienstbode, Boerendienstbode, geriefelijke Kamer Metselaarsknecht. WESSANEN LAAN, Wormerveer. te GOUDERAK Notaris J. KOEMAN, Meerkerk en Ameide, Nieuwland, Leerbroek en Meerkerk LEERBROEK en MEERKERK; ERFHUIS OUD-ALBLAS. Bouw- en Melkgereedschap, Openbare Verkooping TE GOUDA N. F. Cambier van Nooten, no. i. Een Winkel- en Wnnnhuis op de Haar, nabij Gorinchem. De Notaris A. J. REUIER HOORNVEE, Boeren-, Kaas- en Melkgereedschappen KOEIEN, Bodv- en Melkgereedschappen. ERFHUIS. 4 MELKKOEIEN, Boqv- en Melkgereedschappen. LANGE WEISTRAAT A 185. YOOE IEDBEB BBUBS BBE" BIETS! Alle Rijwielen worden geheel en al compleet afgeleverd. Nog eenige zeer solide gebruikte Rijwielen voorradig. Grootste Reparatie-Inrichting. HANDEL KORTING. Vrijwillige Openbare Verkooping. Capelle a/d IJssel, 27 KOEIEN, Boaw-en Melkgereedschappen, KOEIEN zwarte Merrie, Bouw- en Melkgereedschappen ERFHUIS te GOVDRIAAN. Bouw- en Melkgereedschappen, ERFHUIS. Boawerjj- en Melkerjjgereedsch&ppen, Openbare Verhuring WEI-EN HOOILANDEN NIEUW LEKKERLAND, VERHUREN: PUBJEKE VERHURING Een HUIS, Te koop aangeboden: NIEUWPOOBT, De Vei- en Hooilanden dezer Gemeente, voor het seizoen dezes jaars. G0UDRIAAN, Nieuwerkei-k a/d IJssel De van ouds genaamde „Kerkedijk-Ettingen". Gordijn- en Raamgarnitaren ia het zink, koper en hoaL KOPEREN TRAPROEDEN EN SCHROEVEN. Haven, Schoonhoven. ADR. BODTER. Vleeschhouwerij - Spekslagerij. G. VERMEIJ, :veld itnu, 1RG. „DE MERVEDE" te Hardiij Waal-, Profiel- en Sierst J. v. d. B| H. J. SCHOliTEN, Gefailleerd. Geëmailleerde Hoishondelyke 1 Artikelen ROTTERDAM. Nieuwpoort a/d Lek, HYPOTHEKEN, HANDELSCREDIETEN, VOORSCHOTTEN, AMSTERDAM. Voor Likdoorns of Eeltgezvel „Onbruikbare Melk." Hooiddepöt G. J. SCHEER, Gemeenteraad van Schoonhoven. Een RIETI KERSKNECHT Ai half negen nre aanvangen. MEISJE, F. v. d. REE te Groot-Ammers. Protestantenbond te Ameide. CEREF. KERK Een BQUOEN RING met steen. A. C. EIJKELENB00M, Korte Dam A 10, SCHOONHOVEN, Schoenwerk en Poets- en Smeerartikelen. Kassier en Commissionnair in Effecten, SCHOONHOVEN, LIJNZAAOKOEKEN. H.H. WIELRIJDERS PERSAN RIJWIELEN C. 110 MEIJN, op Maandag 2 April 1906, des voormiddags 11 uren, in het Koffi»huis van den Heer C. OOMS, u ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden van: Hel goed onderhouden Verdere BETIMMERING en ERF, waarin sedert vele jaren de UleUelaarszaah is uitgeoefend, te Gouderak, op het Dorp, buitendijks, geteekend A, no. 101; kadaster Sectie B, nummer 63, groot 1 Are, 31 Centiaren. ïn eigen gebruik te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen op 1 Mei 1906. Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN V/lnrniumii De Notaris P. SICHTERMAN te Meerkerk aal voor het loopend seizoen PUBLIEK VERHUREN: op Vrijdag 6 April 1906, des voorin. 10 uur, in „DE GOUDEN LEEUW" te Meerkerk DE PERCEELEN onder toebehooreode aan de Diaconie-Armen, Al* gemeene Armen, de Ned. Herv. Kerk van Meerkerk, den polder Blommendaal, den polder Quakernaak en den Heer G. M. KRÜGEN, in perceelen als van ouds; op Dinsdag 10 April 190 6, des voorm. 10 uur, ten Herberge van J. VAN DIJK te Nlenwland: DE PERCEELEN onder toebeboorende aan de Algemeene Armen, de Diaconie-Armen en de Hervormde Kerk van Nieuwland, in perceelen als van ouds. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris voornoemd. De Notaris SICHTERMAN te Meer* kerk zal tot den inzet op Vrijdag 6 April 1906, tot den toeslag op Vrij dag 20 April 1906, beide dagen des voor- middags 12 uur, in het „BBUGHUIS" te Meerkerk PUBLIEK VERK00PEN: A. Van de Wed. en Erven AR1E VAN BUUREN en ZWEER VAN ECK, krach tens art. 1123 B. W.: verdeeld in 2 WONINGEN, met bCtiU REN, ERF en TUIN, in den WeverwQR, onder kad. aldaar bekend Leerbroek, Srclie B, nos. 1378,1371,1372, samen groot 3 55 Aren, en Meerkerk, Sectie C, no. 615, groot 92 Centiaren. B. Voor den Heer Mr. F. FERN HOUT, als Curator in de onbeheerde naiatencchap van J. SMITS: met TIMMERMANSWERKPLAATS, ERF en TUIN aan den Straatweg en liet Ze* derikkanaai onder Meerkerk; kad. Sectie B, no. 1123, groot 2.95 Aren. Gedeeltelijk verhuurd tot 1 Juli 1906 voor f 1,16 per week, gedeeltelijk in eigen gebruik. Betaling der kooppenningen 1 Juli 1906. Nadere inlichtingen te bekomen bij voor noemden Notaris. Mr. J. P. VAN OEN BRINK, Notaris te Alblasserdam, is voor* uemens op Woensdag 4 April 1906 1»U inzet en op Woensdag 11 Aprn 1906 by afslag, telkers des avonds te 7 uur pr»cies, iu bet Kuifiehuis ▼an B. A. VOGELESANG aldaar, in het openbaar te verkoopeu: Voor de Erven Wed. BOELE—Hoek: met ERVEN, TUIN en GROND, slaande en gelegen aan den Ülnderdilk te hinnendpksstrekkende van den dgk oost op tot Mevr. E. F. Opstelt en—Smit, beiend noord Wed. J. Hoek Ct., zuid diezelfde en J. Hoek Cs. c. s. Kadaster Sectie A Nos, 3864, 3855 en 4462, te zamen groot 10 Aren, O» Uentiareu. De Huizen zijn verhuurd voor f 3,65 per week, de achtergelegen Tuingrond is niet Verhuurd. Aanvaarding, ouder gestanddoeniDg loopende huren, by de betaling der koop penningen op 15 Mei 1906. Nadere inlichtingen ten kantore van den Notaris. Mr. J. P. VAN LE.\ BRINK, Notaris te Alblasserdam. is voor- nemensop Woensdag 4 April 1 1906, 's morgens 9V» uur, aan de BouwmanswoniDg no. 18, op de zuidzijde Oosteinde te Oud-Albla», om contant geld, publiek te verkoopen: gekalfd hebbende of nog moeiende kalven, O Pinken, best zwart Merrlepaard, Boerenwagen, Kar, flinke parity Meet, Braodbout, eenig Huis- nul en loboedei, w. o. Veerenbed en het geen rerder ten Terkoop aal worden een- geboden. Door omstandigheden ter overname aangeboden eert op goeden stand ge legen rendperende Zaak in MELK. BOTER, KAAS. EIEREN en GELDERSCHE WAREN, met vleesch-snjjmachine, straatnering, hond, kar, kannen enz. enz., welke een flink burgerbestaan oplevert. Ruim hoekhuis, lage huur, overnemingssom billijk, spoed gewenscht. Te bevragen bjj A. PAS, Van der Duinstraat 25, Rotterdam. OP WOENSDAG 4 APRIL 1906, des morgeus te elf uren, in bet Hötel „DE ZALM" aan de Markt, ten overstaan van Notaris van: met ERF, aan den Kleiweg te Gouda, wjjk E, no. 2. Te aanvaarden 1 Mei 1906. No. 2. Een Huls en Erf, waarin gevestigd is de „KRANS-BIERHALLE", met afzon derlijke Bovenwoning, iu de St. Antho- niestraat te Goada, wyk G, nos. 133 en 138a. Per week verhuurd voor f 6,50 tot 30 November 1906. No. 3. Een Pakhuis en Erf, geschikt om in. 2 gedeelten te worden verhuurd, in het St.-Anthonieklooster aan de St. Antbonie- straat te Gouda, wjjk G, uo. 130. Te aanvaarden 1 Mei 1906. No. 4. Een Koffielwls en Erf aan de Wilbelminastraat, hoek Cappenersteegte Goada, wjjk M, do. 59. Te aanvaarden 1 Mei 1906. Nos. 5 tot 7. Drie Halzen, Erven en Open Grond aan de Kees Faesens Rol- wageDstetg te Gouda, wjjk F, nos. 35, 36 en 37. Per week verhuurdno. 35 voor f 0,80 en no. 37 voor f 0,75, no. 36 is te aan vaarden 1 Juni 1906. Betaaldag der kooppeoniDgen 1 Mei 1906. De perceelen zjjn te bezichtigen de laatste 3 werkdagen vóór den verkoopdag, van 10 tot 3 uren, en op dien dag van 9 tot 11 uren. Voor bezichtiging der perceelen 1 en 2 moet vooraf belet worden gevraagd. Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris. te Gorincnt-m zal op Woensdag 4 April 1906, des morgens 10 uur, ten huize en ten verzoeke van den Heer N. GELDER bLOM, op de Haar, nabij Gorinckena, tegen contante betaling, PUBLIEK VERKOOPEN: als: 1 at tactisch veulendrugende donker bruine, een 4-j. vtulendragende vos met witte wanen en staart, een 4j. zwarle, alle mak in het tuig, twee 2-j. zw. en bruine en een 1-j. bruine. Twee en twintig stubs uitmuntend als: 14 kalfdragende of gek. hebbende Koeien, 2 Vare koeien, 2 Guiste-vaarzen en 4 Kuia- pinken. als: Boerenwagen, Stortkar, Hondenkar (alles zoo goed als nieuw), Tentwagen, Kruiwagen, 2 Eggen met staleu punten, ijzeren Ploeg, Holblok, Stroosnjjder, Kaasvaten, Vloten, Wringtob met stoel, Karn, Tonnen, Em mers, enz. Voorts PAARDEN- en HITTENTUIGEN, HOND met HOK, MEUBELEN by biljet omschreven. Te bezichtigen 's morgens vóór den verkoop. NoUiia BOS le Papeudrecht zal op Donderdag 5 April 1906, te beginnen 's morgens 10 uur, te op de Nuordzyde, Daby ue Zjjde, ten ver zoeke vun en op de hotstede bewoond door CORNELIS RAVEbTEIN, gemerkt A no. 71, oin koutant geld, publiek ve-rkoópen: 1 driejarig zwart MEBR1EPAARD, 0 kalfdragende of gekalld hebbende 3 PINKEN, 3 drachtige ZEUGEN, 1 Tilbury, Boeren wagen, Kar en Schonw. Voorts: Notaris BOS te Papendrecht zal op Woensdag 11 April 1906, le beginnen 's morgens 10 uur, te op de Noordzjjde, op de Hofstede, bewoond door JAN VAN ZESSEN, gemerkt A no. 48, ten verzoeke van de Erven LAMMERT VAN ZESSEN en WILLEMINA VAN DEN BERG, •m contant geld, publiek verkoopen: 1 ZEUG met 11 BIGGEN, 1 GEIT, eene partij HOOI, 1 Gierwagen, IJsslede en Schouw, Voorts: v' Spiksplinter nieuwe HEEREN-RIJ WIELENf »T,5«. Spiksplinter nieuwe HEEREN RIJWIELEN gedecoreerd met roosjes en biezen, in allerlei kleuren48,— Prachtige HEEREN-RIJ WIELEN, bepaald deugdelijke machine, 12 maanden garantie op Rjjwiel en Banden45,—. Zeer solide RIJWIELEN met CONTINENTAL-BANDEN 55,-. Luxe HEEREN-RIJ WIELEN, prachtige machine met gebiesd Frama en Spatscbermen 65,—. Zeer elegante HEEREN RIJWIELENbetrouwbaren atabilen bouw, voorzien van BandremT5, Verder nog verscheidene lsle klas merken voorradig, in prjjzen van f 80,55,65,ÏOO.110,—, 180 en hooger. D.m...BU«leI.n r«,- h««ser. GeHlii.lreerde PrtyMmnwlM «p .«nirmf» franc. Mpmln BUITENBANDEN vanaf f BINNENBANDEN vanaf 8,85. Graatate cantraeten met Bandenfabrieken, 1 zoodot eoncarreutle Steeds 150 «tuba voorradig ln klle maten, J luut uttgenleten la. Voet pompen vanaf 65 CU. Verder flinke gorteerlng ln alle OSDEBDEELEM. Concurrentie bentint onmogelijk! LET OP WET APRESI Vertegenwoordiger der Blmplex-, Brennabor-, Caneardia-, Rapid- en Candar-Bywtelen. M. 8. U. en Simplex Motar-By wielen, levert teven* alle merken By wielen en Matoren. De Notaris H. M. DE VOS te Capelle a/d IJssel zal op Woensdag 18 April 1906, dee voormiddags 9Vs u«r, aan do Bouwmanswoniog bewoond,door ADRb. VERMEULEN c. s., aan 's-Gravënweg te •m contant geld, in bét openbaar verkoopen: 1 PAARD, meerendeels gekalfd hebbende. 5 PINKEN, 1 PINKSTIER, eenige KALVEREN, ver- schillende een Kapwagen, 2 Boerenwagens, een Melk wagen. 2 Schouwen, eenige Meubelen of HnUraad en wat verder te koop zal worden aangeboden. 's Morgens vóór den aanvang der ver kooping genummerd te zien. De Notarissen D, TEMINCK te Schoon hoven en H. A. M. IMM1NK te Houten zullen Donderdag 19 April 1906, 'e voorm. 10 uur, op de Hofstede no. 15 te Benzchop, aan de zuidzijde, boven de Kerk, bewoond door den Heer G. M. A. DE HAAS, in het openbaar verkoopen: 18 kalfdragende of gekalfd heb bende 5 KUISPINKEN, KALVEREN 1 zes-jarige 1 zeven-jariire VOSMERR1E met VEULEN. ZOG met 8 BIGGEN, 2 diach- tige ZOGGEN, 24 KIPPEN; Zoomede: Uirecbtsch Wagentje,smalwielde Wagen, Blokwagen, 2 driewielde Karren, Gierbak, 2 nieuwe Leeren, f Kruiwagens, Schouw, 2 houten Varkenshokken, 2 dubbele Kalver-meslhokken, Snjjbank, Snijmachine, Karn met Sltê, en eenlg Huisraad, waaronder 1 Vulkachel en 1 Fornuis; Eindelijk: ongeveer 12000 Kilo best ge wonnen KOEHOOI. Alle onkosten en koopen van f 10,— en minder contant, overigens op dag tot 15 September 1906. mits borg stellende. De Notaris D. TEIJINCK te Schoonhoven zal op Donder dag 6 April 1906, 'smorgens 9 uur, op de Hofriede bewoond door H. J. SÜNNEVELT te Gondrlaan, in het openbaar, «ut contant geld, ver koopen 2 VAKE KOEIEN, 4 PINKEN, 1 PINK STIER, eenige KALVEREN, 1 zwart aftandscb MEKKIEPAARü, Tiifiuiy, Boeren w* ge n Kar, Kruiwfgi-ns,Schouw, eene party HOOI, Meubelen en HuUraad en betgeen verder te voorschjjn zal worden gebracht. Alles 's morgens vóór den verkoop te be zichtigen. Nader onderricht ten kantore van den Notaris. De Notaris J. P. MAHLSTEDE Jr. te Berg ambacht zal op Woensdag 11 April 1906, 's morgens leu y ui eaan de Bouwmanswoning, ge teekend F No. 2, in Kort-Nctaoonouwen, om contant geld, in bet openbaar verkoopen: 8 Pinken en eenige Balveren, Brik, Tilbury, Boerenwagen, Tuigen, 3 Schouwen, Kruiwagens, 2 Rjjvlondere, 2 Varkenshokken en Zeuningen, Schragen, Kaasplatken, nieuwe Kaaspers, Karn, 2 Wring! obben, Teakhouten Kaasvaten, verdere Bascule, Waecnmacbine, Hekken, Horden, Baddings, PalenSlieten, Brandhout en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. ■■jMP» Op het erf ie geene gelegenheid ■PW tot uitspannen. VAN De Notaris A. G. DE KRUI IFF te Leerdam zal op Dinsdag 3 April 1906, des voormiddags om 10 uur. feu huize van de Wed. VAN HOOGDALEM te Leer broek, in bet openbaar verpachten: De jaoriyka verpacht wordende onder Leerbroek, Meerkerk, Nlenw- laud en Leerdam, beboorende aan: I. Het BURGERLIJK ARMENFONDS der gemeente Leerbroek. II. Het DIACONIE-ARMENFONDS der Her- vormde Gemeente te Leerbroek. III. De KERK der Hervormde Gemeente van Leerbroek. IV. Den Polder MIDDELKOOP. V. Den Heer P. TERLOUW te Glee- Hendam. VI. Den Heer G. VAN LIMBURGH te Botterdam. VOORZITTER en HEEMRADEN van het Waterschap „de Overwaard" zjjn voornemens op Zaterdag 14 April 1906. des morgens 10V« uur, in het GEMEENELANDSHUIS aan bel Klekont, gemeente in het openbaar te De hooge en lage BOEZE5K4» DEM vau „DE OVERWAARD", onder Nleaw-Lekkerland, ln 6 perceelen, voor het seizoen van 1866. Inlichtingen worden verstrekt door den Fabriek, den Heer VERHEY aan het Elshout. TE HOOP A Aft UE BODEM: Te bevragen by A. VERMEULEN te Willige* Langerak. Door toevallige omstandigheden tegen zeer billjjken prjjs te huur aangeboden waarin sedert jaren Kruidenierswinkel Handel in Granen en Steenkolen wordt uitgeoefend. Daarbij een groote SCHUUR voor paarden en koeien. Te bevragen bfl W. OOSTEROM of G. VAN TUIJL te Jaarsveld, nabjj de Lek. te bchoanhovendie een flink burger bestaan oplevert. Tevens PAARD en WAGEN. «Te bevragen, «onder No. 34 Bureau dezer Courant. Ten Kantore van de Firma 'SCHALIJ ie BEKKER, Steenfabriek te Laugerak, worden vódr IO April a. o. aan* biediotrcn ingewacht voor de pacht van hare UITERWAARDEN. Inlichtingen verstrekt de Fabri» ksbaas. De BURGEMEESTER van Nlenwpoort is voornemens op Woensdag den 4den April 1906, 's morgens 10 uur, in bet Raadhuis aldaar, pnbliek to verhuren: Nlenwpoort, den 15. Maart 1906. De Burgemeester voornoemd, C. v. d STOK. Notaris VAN MAANEN (e SJiedrecht zal op Woensdag 11 April 1906, des namid dags half 2 uur, ten huize van den Heer N MAAT te in het openbaar verharen: van de Polders RrMt«waar<iV—ré» zjjde-Neordelooa, Over- en Neder* NlIngeland, Oad* en Nle««*Qa» drlaaa en Olieland. Breeder bjj biljetten omschreven. KERKVOOGDEN der NED. HERV. GE MEENTE te zullen op Woensdag 4 April 1906, des avonds ten 6Va ure, ten huize van G. VAN REEUWUK verpachten: Alle soorten Gordijnen; Wallen-, Vitrage- en Lancaster- Gardjjnenia alle kleurencrème, écru, rood, blauw, groen, reseda en gebloemd. De Gordijnen warden aak compleet afgeleverd. Aanbevelend, dat aagenbllkkeiyk helpt en 1b verkrUgbaar ln flacons va den Generaal-Agent vaar Nederland i 85 Cta. by en 'oorte bjj: Mej. TRAPMAN te Goüdhiaan. A. R. v. d BERG H. J. SCHOLTEN Wed. VEHWOERD L. DE HAAS J. T. d. WERKE D. CASTELEIJN Stolwijk. Ammkrstol. Vlist, Molenaarsgraaf. Lkkkkrekrk. Bergambacht. DE HEbH te Polsbhonk C. VAN ZESSEN Kramwijx. J. SPEIJER Meerxkrk. T. r d. HEIDEN R. VERMEULEN Langibak. J.DE KLUIJVER. Ottolanj. W. VAN REES Blkskkn bgraaf. W. B9ER Krimpsn a/d lm. De Ondergeteekende maakt hiermede bekend, dat hty vanaf béden zich geveBfigd heeft als Door net en solied werk hoopt b{j de gunst der ingezetenen te verwerven. Beleefd aanbevelend Streefkerk, 23 Maart 1906. Ondergeteekende bericht, dat vanaf beden by hem ook verkrijgbaar tal zQn eerate kwaliteit Concur roerende pr(js. Beleefd aanbevelend, HAVEN, tegenover het Stkdhuis, Sehoanheven. bier- Ver- tent- >or de totalen -raag. Ondergeteekende bericlfl mede z(jne aanstelling tegen woordiaer der Staem-WoalC* Bteenlabrlek en beveelt zich minzaam aan leverfng van alle soorten prachtige kleuren, kloeke vorm enj klank. Monsters en pt-tyzen op aas Aanbevelend, Ammeratal, 15 Maart 1906. Ondérgeteekeode beveelt zich beleefd aan voor betj/|ev6ran repgreeren jjvan en anderde«le|. Ammeratal. Het goedk'oopstè en meest gesorteerde 1 IN is Blaa«aratte 101 Oppert 118, Beslist giflvry email onder con hóle. bezorgt als AGENT van verschillende Banken: alle soorten Verzekeringen en Anna- raatlëa, geeft lolichtmgen omtrent be- traaw baar geld belezgen. Alléén in verzegelde pakjes, voorzien van bovenstaand gedeponeerd handels merk, verkrQgbaar. In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op SOUCHON THEE, k f 1J0 per 5 ons. ttyn DE BENTEI DE BE6TE1 DE BE6TE1 DÉ BESTE! By iederen Drogist te bekomen A 85 CL per doos Vraagt vooral de Likdoornpleisters van WILLEM KRAAL Jr. uit „den Gaper" te Kanpen, dan hebt gjj de echte,enbQ A. N. van ZESSEN, j Schoonhoven. I Culkmboro. Ondergeteekende verklaart b(j deze, dat h|j eene koe had, welke totaal onbruikbare melk gafdoor uw wederverkooper, B. BRAND alhier werd m(j uw KWAL STERPOEDER aanbevolen. Na het gebruik van één pak was de melk weder goed, zoodat ik zeer over uw middel tevreden ben en het lederen landbouwer met ver trouwen kan aanbevelen. A. VERHOEFF, Landbouwer, Streefkerk, 13 Maart 1906. onfeilbaar middel legen kwalster bjj koeien, kwade en bloederige melk. Verkrijgbaar in pakken met gebruiks aanwijzing A f 0,76, franco per post f 0,90» Bodegraven. Depothouders: B. BRAND, Streetxerx. C. G. v. d. Be.Hg. Bergambacht. M. A. v. BEEKUM, Meerkerk. L. A. STOPPELEmöUHG sroLwwc. W. J. v. DaM, Haahthecht. W. de LANGE, Schuonhovkn. Erven F. TRAPMANi>oudrlaan. P. C. BONGEHS, Moordrecht. Firma WOLFF, Gouda. A. v, WALSUM, Ouderkerk a/d IJsiL. M. de RUIJTER, Nieuw-Lkkkekland. Spoedeischende vergadering op 8 Maart 1906, nam 1 uur. (Vervolg en slot van No. 2703 De voorzitter: Aan de orde is een adres van de afdeeling „Schoonhoven" van Volks weerbaarheid inzake het sportterrein. De heeren hebben keDnis genomen in de vorige vergadering van het adres. De toe lichting heeft ter visie gelegendie behoort bQ de teekening van dat terrein. Daarin Wordt geheel juist omschreven jwat het be- stuur van diafdeeling znn gaarne in gebruik heeft om het terrein te doen beantwoorden aan het deel. Wie verlaqgf het woord daarover? Burg. en Wetb.^adriseeren den Raad it adres te besluiten, behoudens irden. heeren zich daarmede ver- gunstig op eenige voor Kunnen fj eenigen? toch al eens W. Valk: Het zal u bekend de voorzitter, dat ik niet ilterrein ben, maar ik heb litgesoroken de onrechtvaardig heid. die er in zit. Het is gemeentegrond en als men een riool wil leggen of e< stoep ent., dan zegt de Commissie v: Fabricage, dat de Gemeenteraad zal be- slissen over de recognitie. Die grond is indertyd aan Volkswmrbaarheid afgestaan en Dt} koip| men oqi nog zooveel erjby. Het u hekénd. dé! er nog al wat zor^ aan is besteed: die rgjils moes(Ap er af -~ er was ook aan vertwlnden om pat terj af te zetten. Dat hek'ris ons helt en is' door ons gezet. Mijoi groptste bnzwaï echter dit, dat ik er Baarnjé/aan verbond* zou zien, dat er Zondws niet op dat terpi wordt gespeeld. Dat (verbind ik er aanj al lid van den [Raad. i 1 De voorzitter: Ik zat' egrst laten stem; óvpr de 4 punten, dief alp voorwaarde Burg. en Wleth. zjjn vooirpedragen. Daaraan ^il de heler Valk de rvoorwabMe verbinden, dat er van flfet terrein geen ge- Tuik mag jtomaakt wory Dat is noi al e<m h»zv want dan kan het wel tij Ik geloof, dat bét atlééil gebruikt. I De heer flf. M deiVlUöl j De heer (G. J. Njpker Ifn op Zondag. |rendf Voorwaarde, jptrovkén worden. if op Zondag wordt de week oo|(. Dat is nu even (G. J. goed als dat men tbn «Wrgen „bier is bei terrein, maar je fflag fjw niet no komen". Door den bond worden jftyt op Zondag di«4 wedstrjjden gehouden. Men zoü dan oukl even goed kannen zeggen.' dat er ook geen pleizierbooten op Zondag mogen komen. Want die geven toch ook een bee*je Ie- De voorzitter: Dan heeft de heer Valk er ook de voorwaarde aan vastgeknoopt, dat er iets voor wordt betaald. De heer A. van LomweiDat wil ik wel steunen. De heer J. W. Valk: Dat wil ik wel daar laten. De heer A. van Lom welDan stel ik het voor. De heer A. A. Graves KooimanIn de eerste plaalg beb ik weer hooren leien van dat prijlrkeMraad. Dat wil er btf m# nu .maar niet in, om met prikkeldraad een terrein af te zetten, dal voor menschen bestemd is dat vind ik niet noodig, dat vind ik een zeer gevaarlijke zaak. Ik kwam pan langs den Wal en ik moet zeggen, er schijnt hier een zekere prikkel draad manie te z(jn. Waarom geen handjjzer Er staat een boom op den wal, verbon den net als iemand die r.yn heen gebroken heeft, en daaromheen prikkeldraad. Er moet hier eeuwig prikkeldraad by. Ik zal heuseh tegen stemmen, wanneer er prikkeldraad bjj komt. want het kan even goed met wat anders afgezet worden. De beer Valk wil er aan verhonden heb ben. dat men op Zondag niet spoten mag Nu ben ik het met den heer Nlekerk eens dat het dan even gemakkelijk zeggen is jo kunt het beelemsal krjjgen, msar op Zoodag bljjf je er af'. E«n man als de heer Valk die midden in de wereld leeft en misschien buiten de wereld, die zooveel menschenkennis heeft en zich er tusschenbeiden op laat voorstaan te rfjn een democraat, gaat nu juist de democraten verbieden om rich te ontspannen. Ik vraag nu. welk kwa»d is er in gelegen om zich op Zondag te oef->nen in de edele spor» Het is nei zoo nuttig als bijbellezen, volgens de laatste berichten. Dan moet men doodeenvoudig zeggen: hier in Schoon hoven wordt niet gesport en niet geturnd. Onze dagen zijn getjjk. Alle dagon lijn goiyk voor den Heer uwen God. Op Zondag kan men even goed kwaad doen, al is hel niet in 't publiek; zondigen kan aliyd ge beuren, maar men moet de lui vrjj laten. De heer H. M. den UülOm te zondigen De heer A. A Graves Kooiman: Natuuriyk, daar bent u ook vrjj in. Maakt er echter zulke onzinnige bepalingen niet by. De beer J. W. Valk: Ik zal niet ingaan op de onparlementaire redevoering van het gemeenteraadslid Kooiman; datzjj verre van mjj. Hy heeft niet de vrjjheid om bier, wat anderen raadB'eden dierbaar is, te bezigen. Ik wenschte daarom, mijnheer de voorzitter, dtt u hem tot de orde roept. En wat dat prikkeldraad betreft, daar schijnt bjj zyn hart op te h*bben gezet, dat schijnt hem zjjn veratand te benevelen en prikkelt hem tot prikkelige speechen. Ik geloof, dat alle bevoegdheid berust by Burg. en Weth.. om de Z|ken zoo te beschermen als bun goeddunk*. De heer G. J. NiekerkIk zeg alleen als bezadigd menscb. dat het een dwaasheid ia ils wj| bet op Zondag verbieden. Het is iets wat noodzakeiyk is. Ik heb met den beer Schreuder ook wel op Zondag zaken van de gasfabriek bespro ken. Ja, zeide bjj. het is noodzakelijk. Zoo kannen ook die menschen niet anders dan op Zondag. Waarom zouden we het hun dan verbieden? De beer H. A. Schreuder: Ik wenecb uitdrukkeljjk te verklaren, dat ik Diet op Zondag over zaken van de gasfabriek ver gaderd heb. De heer G. J. NiekerkDan was bet over het gaan naar Gedeputeerde Staten, maar bet waren toch zaken op Zondag. De heer A. A. Graves KooimanIk wil alleen dit maar eeggeu, dat ik my niet be wast ben, onparlementair geweest te zjjn. Och, meQ spreekt die woorden wel eens uit, under de beteekenis er van te kennen. Het is volstrekt niet in mjjn bedoeling geweest om andersdenkenden te krenken, heelemaal niet; dat moest de heer Valk weten dat dat by my met voorzat. Ik heb enkel willen vragen de bedoeling van den heer Valk, de reden, om een verbod uit te vaardigen, dat er niet op Zondag gespeeld wordt. Zou dat dan misschien ook niet treffan zyn van anders denkenden V Ik heb rondweg mjjn bedoeling gezegd, maar ik ben niet bewust iemand gelroff >n te hebben. De heeren bden van den Raad zyn heusch zoo aantrekkeiyk niet. De heer Valk kan verder zeggen waë hy wil, ik ant woord hem er niet meer op. De voorzitter: We zullen die zaak zoo laten. Ik zal eerst in rondvraag brengen of die vier punten, die Burg. en Weth. voorge dragen hebben, instemming vinden. Ze behooren bjj elkaar, dus ik behoef ze niet te splitsen. Wordt aangenomen met algem. stemmen. De voorzitter: Nu wensch ik in rond vraag te brengen het tweede voorstel van den beer Valk, of daarvoor iets moet worden betaald. HQ heeft, meen ik, dat voorstel w©e'r ingetrokken, maar het is weer o verge nomen door den beer Van Lomwei. Wenscbt u het woord daarover? De heer A. van Lomwel: Dan trek ik bet ook maar in. f De voorzitterDan is er het voorstel van den heer Valk, dat er geen gebruik van het terrein mag gemaakt worden op Zondag. De beer H. A Schreuder: Ik geloof, dat voof beide beschouwingen iels te zeggen is Er is iets voor te zeggen om het terrein pp Zondag disponibel te stellen, daar voel ik wat vopr, en dat ik er voor ben om het op Zoo- dag niet disponibel te Btellen spreekt vanzelf. Ik gevoel ech*«r, dat er iets voor te zeggen is om het op Zondag w«| toe te ataao, en daarom geef ik den heer Valk in overweging om zyn voorstel zoodanig te wyzigen, dat het terrein wel op Zondag disponibel is voor de inwoners, maar dat er g»eo wedstrjjd op Zoodag mag gehouden wordeo. Juist door die wedstrijden is die herrie en dgt lawaai. Wanneer bet op de gewone manier gebruikt wordt, zou het gaan, maar wanpeer men Zondags loopt op den dyk bjj 'pen heer Tempelman, dan hoort men daar het geschreeuw en gebrul, wat zeer hipderijjk is voor hen. wien dat onaangenaam js. Ik twjjfel er niet aan, of de heer Valk zal met die wijziging acnonrd gaan. De heer J. W. Valk 'Dan zal ik mjjn voorstel intrekken en met 'het voorstel van (fen hepr Schreuder meegaan. Willen zy een wedstrjjd houd«n,.{ op feestdagen, ipjj goéd, maar niet óp ZoifjlpA' w j T De voorzater Dus het vpjorstel tt, dat het 'terrein niet-gebruikt mag wprden |(oor wed- [strijden op Zondaglën. De heer A. A.Graves ijKpoimajo Naar lanleidiog van dat voorstel van'pen heer "chrejider moet ik zeggen, dat is 9en band el even los laten, tnaar q too weinig. uW*t is de hoofdzaak op dat terrein Dat ivpdstryden. aich mé# eikaaj- meten. er wel dat ^jjj] ik ge. 'oor het 'kleven dep na, kan het gebeurd zyn, i wat lawaai is gewpest, d fooven, maar w oneer er één boot toofd ligt, dan maakt tnapi toch n dat hindert enkele leden Raad ook. Geeft <Jus het terrein, of geeft het niet, maar maakt er geen bepxlirg by. De beer p. van Soosbeek: Nu ik den heer Kooiman hoor redeneeren, kaptJk niet adders zeggen dan dat ik met beminnet nvêgaan. Ik zie er geer» verschil in riff het een wed- sfryd is van Schoonbovenaais of een met jongelingen uit Gouda en Haastrecht; het bljjft voetbalspel. Ik moe'^us den heer Vfclk in overweging geven oéh het voordel in te trikken Wanneer er gespeeld wordt door Schoonhovensche jongelingen is het voetballen en wanneer er gespeeld wordt met andere jongelingen ia het hetzelfde. Ik zie er niets in en geef daarom in over weging om het voorstel in te trekken. Spelen is spelen, misschien is er op den eenen tjjd meer drukte dan op den anderen, maar wanneer het de perkeu te buiten gaat, zal de politie dat kunnen zeggen. De heer J. W. Valk: Ik zou niet meer over die zaak gesproken bebbeD, bad de heer Schreuder er niet over gesproken. De heer Van Sonsbeek schjjnt bet niet te weten, maar wat de heer Schreuder er van gezegd heeft is niet te veel gezegd. Wanneer de teg 'npartjj uit Gouda overkomt, om hier een wedstrjjd te houden, Doemt de heer Kooiman dat godsdienst. Ik beschouw het als een schandeljjke boel, want de menschen, die daar nu btjjven hangen, moesten geregeld naar de gods dienstoefeningen, waar zy hooren. Die ge legenheid wordt hun belet. Afgedacht van al die zaken, al sta ik alleen, geef ik mjjn stem er niet aan om het terrein voor wedstryden op Zondag te gebruiken. Valt het voorstel, mjj best; dat heb ik geleerd dat de meer derheid regeert, ma*r d«o heb ik toch het voorstel gedaan. De heer P. van Sonsbeek Als ik dus goed gehoord heb, wil men enkel de wndstrjjdea coupeeren maar bet gewone spelen oiet. Dat is voor my hetzelfde. De heer H. A. SchreuderIk zou het zeer toejuichen, wanneer wjj in Schoonhoven Zondagsrust baddeD. maar aangezien ik geen kans zie om in den Raad de meerderheid te krjjgen voor een positief verbod van die berrie, daarom doe ik dat tusschen voorstel, om die grootst mngeiyke herrie te weren. De voorzitterIk zal de beraadslagingen daarover sluiten. Het voorstel is, om op Zondagen geen wedstryden daar toe te laten. De heer A. A. Graves KooimanU bedoelt toch met jongelingen van buiten de gemeente? De voorzitterJa, de bedoeling is concour sen met anderen. Bjj stemming staken de stemmen. Voor; de heeren J. W. Valk, A. Kujjienburg, H M. den Ujjl, H. A. Schreuder en J. G Doesburg; tegen de heeren A. van Lomwei, G. J. Niekerk, A. A. Graves Kooiman, P. van Sonsbeek en P Greup. Hierover moet du9 in de volgeode verga dering opnieuw worden gestemd. De voorzitter: Burg. en Weth. stellen voor ben te machtigen tot het verburen en verpachten van bet bouw- en grasland. Het wordt tyd daarvoor. Kunnea de heeren zich daarmede ver eenigen? Dan is dat aangenomen. De heer A- van Lom wel: Die Halve Maan moet zoo gauw mogeljjk 'worden afgezet. Het is verschrikkelijk zooals de jeugd daar huishoudt. De voorzitterIs dat nog niet in orde Dan zal bet toch zeker vandaag of morgea geschieden, want de maatregelen zjjn reeds genomen. 1 De heer J. W. ValkEr is weer aan verbonden om dat hek, waar men anders over klimt, met prikkeldraad te voorzien. (Gelach De voorzitter: Ik sluit de vergadering. Uit de dieren wereld. Door een jager te IJsselstein is een rondk-l'gen zee duiker (Co'yoibns Septentrionili?) geschoten. De sierlQke vogel is aan den heer Steen buizen, conservator van Artis te Amsterdam, opgezonden, om te worden opgezet. De „Genick-starre" (nekkramp) breidt zich in het district Ruhrort steeds verder uit. Er wonden nieuwe gevallen bericht uit BruckhauBen, Marx'oh en Schneid*horst. Tot dusverre kwamen er 72 gevallen voor, van welke 41 een doodeiyken afloop hadden. Over de wyze waarop de micro-organismen die de oorzaak zyn van de besmetteiyke hersen vlies-ruggemerg-ontstek ing, worden overgebracht, hebben de Duitscbe geleerden F-flrge, Singnlsheim en anderen ifezer dagen onderzoekingen ingesteld, die de volgende uitkomsten opleverden. De ziekte kan door oogenschyniyk vol komen gezonde personen overgebracht wor den Menschen, die met de zieken in aanraking geweest zjjn, vertoonen vaak een lichte ont steking der siymhuid van neus eq keel, die hun geen byzonderen last veroorzaakt, zoodat bun gewone bezigheden waarnemen. Dr. Q-dermann onderzocht nu (hjykensbet jonge'e nummer der Deutschp Med. WochenschriP) 24 menschen uit zes gezinnen in Silezié. waar de ziekte voorgekomen was, en vond bd 17 de gevreesde mnnintjococen. Er valt dus niet aan te twjjfelen dat deze menschen de ziekte kunnen overbrengen, zoodra zy z»ch in de omgeving bevinden van personen, vooral kinderen, die bdzonder gevoelig voor de ziektekiemen zjjn. De overdraoht heeft dan op verschillende wQzén plaats, en des wege zyn de volgende voorzorgsmaatregelen voor 't publiek vs|n belang. Als er veel gevallep van hersenvlies rugge- merg-onteteking vóórkomen, zorge men niet met de vingers imi neus of mond te komen, niet hetzelfde ectlf en drinkgerei te gebruiken ais anderen, voorzichtig te zyn met kussen, mat hoesten, bard spreken, wagrbjj oozicht bare druppeltjes,, toet de kiefflen besmet, dobr anderen upgeaderod fyinnen gorden. Zjfl die zich in 'me omgeving van de zieken bokonden hebbA), moetqq bjj snuften en hoësiityj byzondeire voorzagen gebruiken, en liefst niet op Vergaderingen enz komen *°.Tt? f)un "^keo RE 't gebruik tien mmwep in kokend water houden of een uufl)lang in krosOlwater leggen ook de o., moéten met deze oplossing gewaB- en toógeljjk besmette klieren, bodem, ir mee bpvoebtigd worden. Singer Manufacturing Co. by hét (bouwtoezicht te New York o ingeleverd voor een géhouw. dat 200 —360 voet hooger zjjn zal dan alle be staand» „lucntkrabbers". Er komt éen toren van, 40 verdiepingen op. die leene boogie van 593 voej en 10» duim zal bereiken. Laat men den E'ff-ltoren er buiten, daU wordt het Stógor gebouw het hoogste bouw werk der wdfljdd. ïevraagd by J. BONTENBAL te Palnbra«k. TERSTOND GEVRAAGD: voor geruimen tyd werk, bij JAC DE GROOT, Mr. Timmerman te Barkaowraade. Gevraagd een bekwaam bjj ANt BENSCHOP te BefltcMap. E"n bejaard He»r vraagt, ter b"S*nring rön-i- kl ine huishoudingenne eenvoudig* JUFFROUVV, liefst van buiten. Le-fyd 35 —45 jaar. Brieven, met eenige inlichtingen, ond-r No 38 aan het Bureau dezer Courant. TERSTOND GEVRAAGD: S BERW4ME voor geruimen tpdjlwerk. Z'ch in persoon aan te pielden bjj |A T H RIETVELD, Achterbraek, gem. Mr. Timmerman^, Perken woud*. 'TERSTONi GEVRAAGD: A. (1. VAI ilhlfaier hty A. C VAN nEH PEUK, Timmerman le Alhlé*Mr4Ri '*fw Allendie iets te vorderen hebben van-, verschuldigd zjjn of onder hunne berusting hehhen vaq den afwezigen Heer CORNELIS KORTLAND, Directeur eener S'oom hoof onderneming en Kassier te Ncbaanbavenworden ver- zocht daarvan ten spoedigste achrifteljjk opgave te doeu aan don Ondergeteekende. De Bewindvoerder, Mr. P. A. GREfTP, Advocaat te Schoonhoven. Schoonhoven. 29 Maart 1906 Tegen i M by A DE BRUIN j iaagd: ietdekker, IJssklmonde. Met 1 Mri of gevraagd een gn»d kunnende m»lk»nbjj G- VAN LIM- BORGH, Krlmneu a/d 1J***1. GEVRAAGD: goed kunnende ayriben, P G Adres B. KOREVAAR N'zj te Malenaarograaf. Gevraagd tege T egeh Huis beschikbaar; dageljjks hehalvpZondags aanmelden bjj ijL N. ROOKEN, Berg- ambacht. Gevraagd een bekwaam P. G.. melken vereischte; Huis m»l Tu»n beschikbaar, bjj J. VAN DEN HEUVEL, Kralingscheweg No 286. Katterdaaw. TERSTOND GEVRAAGD: Allen, die iets te vorderen bebhen van- of verschuldigd zdn aan de nalatenschap v8n wjjlen Mejuffrouw JOHANNA VAN DER STOK, overleden te ftteawpaart den 20 Februari 1906. worden verzocht daarvan ten spoedigste opgaaf of betaling te doen aan d»n Expcu,»ur Tp"tamentair den Heer C. VAN DER STOK, Burge- meester te IVieuwpaart. zal van 1 April tot 1 Navember a- eiken Maandag, des voormiddags ten goed kunnende melk°n Loon naar be- kwaamheid, by P. VAN VLIET, Capelle a/d IJ**eI, bjj de GtasblRzerjj. gevraagd bjj een weduwnaar met twee groote kinderen. Adres P. DE S N O O Zandschipper Hendrik-ld»- lubaeM. Veprschendtfk Gevraagd, liefst met 1 Mei, een een voudig, beschaafd van Christe'jjke beginselenboven de 28 jaar, tot hulp in de huishouding, met Dienstbode, bij een bejaarde Dame, op een dorp nabij Ratterdaua. Brieven franco, onder No. 89, aan bet Bureau van dit Blad. Terstond of tegen 1 April a. s. gevraagd een flink" P. G.die goed kan werken en koken. Adres C DEN HOED Wz., boek Koesttaat, Nchaanhaven. Wagens hiwetyk d»r t'genwoordige vraagt M-juff-»uw E SCHENK over het Stadhuis Ie torliAnntinvenmet 1 Mei gevraagd tegen 1 Mei by Mj. v. n. ST RA ATEN, Badegravea. Mevrouw F. MIJNLIEFF te Krfmp a/d fJ IJael „Zandrak" vraagt te, 1 Mét een flinke Door ziekte der tegenwoordige terstond gevraagd een bd D„ CASTELEIJN, Mr. Bakker, Berg» ambacht. Tegen M»i een flinke gevraagd, loon f tnö en weecbgeld. A dreg Mej. KRANEVELO, Kleiweg E 97, Gaada M jnff" VAN DER PLAS te Krimpe» JA !J**el vrair*. om d-diyk in diens* *e *reden, eene fl nke DIENSTBODE. Loon f 100, Terstond of tegen 1 Mei gevraagd een P. G.liefst goed kunnende melk»n. doch geen vereischte, by J. OSKAM, Zuidzyde, Bodegraven. Tegen 1 Mei wordt gevraagd een P G.. s-nod kunnende melken, by A. SCHEP, Fitst- We«fzt|de. Koopt awe MAAIM tCHKIVE en RIJWIEL b(| Groot» sorl»»ri». in CARBID- en KAARSLANTAARNS en eerdere benoodi.dheden tot conciirreerpnde prjjzen. aw REPARATIES SPOEDIG EN BILLIJK o«k u. hal. „ntblcdoa. GODSDIENST-OEFENING op Zondag 1 April 1866's morgens 10 ur». onder leiding van Dr. VAN DER MEULEN, Predikant der Ned. Herv. Gemeente te Bergen op-Zoom. Ouderkerk a/d IJ Mei. Zondag 1 April, vm. uur en om. 6'A uur, de Heer T. J. KOSSINKvan Arnhem. GR VO ft OEN: Terug te bekomen bjj J. f. d Op weg, gehoon boven. HOEK. In een zeer klein Looodrecbt wordt Dame een gezin te Oad- voor een Heer of aangeboden met kost en buiseljjk ver keer. naar verkiezing. Brieven frarco. onder No- 31aan de Boekhandelaars S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. TERSTOND GEVRAAGD: GEMENGD NIEUW». Dinsdag-ochtend zyn aan den 's Gravenweg te Rotterdam aangehouden C. H., wonende in een logement op den Scbiedamschendyk, en W. F. I., verbiyf houdende in de Peperstraat. Zij waren in bet bezit van 24 eenden-eieren en 5 eenden, te Cappelle a/d IJsel gestolen. Derwaarts zyn zy overgebracht. bjj W. STOUT, Mr. Metselaar, Hloderd|)k. Terstond of zoo spoedig mog»«ljjk ge vraagd een bekwaam «METSELAARS KNECHT. P. G. Adres C. VAN TUIJL te GUbeland, gem. Brandwijk. IS EEN GOED ADRES VOOR: Men vindt er ecu flfnken voorraad. Holled werk eu blllflke prflxau. neemt gelden 6 deposit#: Teer één maand vast drie maanden één Jaar 8 8V» 9 80» OPGERICHT 1765. KONINKLIJKE FABRIEKEN. Voedert uw Vee met de Solvere Marwe Merk „8TEB" en „W L", uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. Eere-Dtplama Partls lOOO. Negen Gouden Medaille#. brengen wy ter kennis, d; t de nleawe modellen late klaaee met 8 JAAR GARANTIE gereed zyn; zonder overdryring kunnen wy ver klaren, dat er geen fraaier Rjjwiel voor 't volgende seizoen zal worden aangeboden. De afwerking is prima; dubbel doeken lager; inwendige verbindingen; stuur met binnen- sluiting; prachtig diep zwart geëmailleerd met of zonder gouden ljjnen afgetet; gemonteerd met Pnrsanbanden. Kortom, alle goede elgenaehappen vereeniven tich in onze Rijwielenwat voor 1806 verlangd zal worden. De prl|a van f75,— fc* seer zeker lager dan één concurrentie-macbine. Alvorens U een Bywiel aanschaft, ia het zoowel mw belang als het onze meerdere inlichtingen of een Rywitl op zicht te vragen. Overal AGENTEN gevraagd. Waterpoort, Gorlachem. Filiaal Kerkbnnrt, NlledrecbL Agent voor Molenaarsgraaf en Omstreken L MOLENAAR.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3