N wrs 8DZ. Eerste Blad. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. N°. 2705. Woensdag 4 April. riek - Is FEN I P: :stalkast erdan. nDra&t HOVEN, OUDA. niging iam UIJT, ->kkerk*rk. ensgra&l, (VLEESCH. Imsterdam. Xerdam. )P: NTJES, BlübEbLAKD. BUITENLAND. Ovenrieht. S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgevers, Deze ourunl bestaat uit 3 Bladen. Itreden, >rd, ten leei volgende tot van het kies- OOTIN. t J romst. bering, uit- en de lande- ij we niet in inomen. dank zg de be te schra| i begon ;oed deel itsen eii jzen den »,ker, 3r 1» de latie maakt Onder- »n zfln klanten hg weer voor- >r ioons- wet- >de Kamer, die voor* rrgdag op recea te gaan tot JTRECHTSCHE met portieren, i‘n bijna nieuwe veneinde; dkloos; IJskl; drxcht; ht; werd dooi ir L. F. 1 afe hypotheek, ico. tegen zeer INKEMA te roners in. loopers langs pninen weder- aderdVk. SCÏÏ00ÏÏH0VEK8CHE COURAHT RK A/D IJ.; t; richt; IDAM; IDAM; is altijd waardeljjk seschheid en. e spooylgi iets andei spreken irtement en den ilneming spot- .n de Jgens, d het van i deze ingedeeld de lotelin( 4e reg. bg het t Dinsdi lokalen van het „1 welke Na de rust vlug, terwgl drong en dun .Voorwaarts" schop, welke houden, werd dooi goal gemaakt, zool bleef tot time gefloten werd. .apen 5 neer. ig uit. leden ook door den afgevaardigde Von j verklaarde zich te lestdrifc, welke thans itsche volk, voor het week van Mei. werk nog te hebben het Arbeid: Ook best Nd.-firabant” zegt s; te hebben van De heer Veeg* n Waterstaat, zond ier Kraus: was i keigk keuring voorkome „Li bid. Borgesius i wenden shMihsi ir, werd de nnhart met Ipen. T hoofdsti stilzwgge den huisdienst UV..3 bepaling, t De o lecte ten I in Zeeland eene som vai 863. 9. FBVIN. ■n een rente in to der Neder- le, rente thans: pCt. - SVi Prijs der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere I regel meer ƒ0,10. Groote letters naar .plaatsruimte. Inzending I banco uiterlijk tot Dinsdags- en tot Vrijdags-namlddags 4 uren. I Alle binnenlandsche Advertentiën, voor 3-rnaal plaatsing opge geven, worden slechts 2-piaal in rekening gebracht. •KM TFBDAM. n) f 8,(10 per L(pik) I’M,- ItWEAFVAL ahaald by EBDEELEV. len v. af f 1.60. 1,50. Kettingen lessen alint gisteren, al groot aangeboden, klaart ons te hebben, een harde by in het hoofdpijn. P klooster Santpoort van myn rkzaam te dgken heeft leel van naar Chili. Als de havenwerken van Valparaiso maar goed in orde komen, dan kan Zeeland en N. Brabant we) voor een goed deel verdrin ken en op veel andere plaatsen eindelooze jammer worden doorgestaan. Maar de heer Veegens is dan toch Daar de bedreigde plaatsen! O, ironie van het lot, edh econoom, een man van sociale wetgeving bg een door gebroken dyk of een ineengestorte spooflgn Kan deze man daar ginds wel iets anders dan bemoedigende troostwoorden i om dan verder weer naar zgti depai van Waterstaat” terug te keeren heer Kraus een telegram van deel achterna te zenden. Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven oer drie maanden ƒ0,75. Franco per post door het geheeierijk ƒ0,90 Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. de laatste week van April, wellicht lot de eerste Mei., denkt na hervatting van het een viertal zittingweken noodig i voor de verdere behandeling van dscontract. mum uestaat het voornemen in die periode de wijziging der wet op de personeele be- lasting aan de orde te brengen. De Minister van Oorlog heeft bepaald, dat voortaan geen militair tot het bekomen van pensioen mag worden voorge dragen, indien het bekend is, dat z|jn ontslag uit den militairen dienst gepaard gaat met- of gevolgd wordt door (m. a. w. ten doel heeft) overgang in een anderen Byksdienst. in boorden, nit- Horlogemakers I J. DE HOOG, NTATEN -WEN EB AAL. TWEEDE KAMER. Donderdag 29 Maart lichtte de Minister het aan artikel 1637u toegevoegd lid toe, luidende als volgt: .Onder boete in den zin van dezen titel wordt begrepen bet beding van straf, gelgk bedoeld bg de Tiende Afdeeling van den Eersten Titel van dit Boek.” Maar alleen de heer De Savornin Lobman scheen nu een weinig tevreden gesteld. De heer Van Wynbergen droeg een nieuw amendement een sub amende- t op dat des heeren Van Siyrum voor, ■gl het amendement—Pierson c. s. on geworden was, i stelden de heeren van Idsinga c. s. van Orde voor, om de behande- en v uit te stellen a. s. en inmiddels met de be- volgende artikelen voort te gaan. stem- Biykens een van den gouver- neurgeneraal van Nederl.-Indië ontvangen telegram, heeft op Bah een bende Bangliërs, in verband met een hangend grensgeschil, een inval gedaan in het landscaap Karang- asem. De Twee nemsns ia a.«, Vi scbied worden gehouden, of wel aanleiding geven voor den verongdgkten werkman om zekere by de wet vastgestelde schadever goeding te eiacheo.. De gewone omslachtige procedure is ter verkryging van recht niet noodig, maar op eenvoudige w|jze wordt aan partgen de gelegenheid geboden een rechterlijke beslissing uit te lokken. Van het grootste belang is het, dat men, hoewel rekening houdende met den dikwgls te afbankeiyken toestand van den werkman, vastgehouden heeft aan het beginsel, dat men hier te doen heeft met een vrywillige overeenkomst, en dat aan weerszijden recht en billijkheid moeten worden geëerbiedigd, zoodat in meer dan één geval ook de werk gever den werkman tot naleving zyner ver plichting kan noodzaken." Tegen de regeling van het arbeidscontract heeft .de Nederlander” één groot bezwaar, n.l. de groote uniformiteit. Wat past voor het eene, is daarom nog niet geschikt voor het andere, en regelingen, die zich zeer wel aansluiten by het groote bedrgf zgn volkomen ongeschikt voor kleine bedryven of het landbouwbedrgf. Het ontwerp gaat zelfs zoo ver, van het dienstbodencontract op ééne Ign te stellen mei het werkliedencontract. Alsof ook de huisvrouwen een bedrgf uitoefenden, en alsof ten onzent de dienstboden de slachtoffers zijn van de concurrentie en tegenover hare huisvrouwen een bgzondere wettelgke be scherming behoeven! In ons geldend bur- gerlgk wetboek bestaat die gelgkstelling eveneens, maar in omgekeerdeu zin. Daar vindt men ééne bepaling over dienst- en werkboden, die voor regeling van de dienst betrekking voldoende is. en met die ééne bepaling moest geheel de arbeiderswertld zich behelpen. Thans omgekeerd. Eenige uit voerige hoofdslukken voor de arbeiders, waaronder stilzwggend ook het personeel voor den huisdienst begrepen is, terwjjl de praktische bepaling, die du daarvoor geldt, verdwflntf Maar ondanks zulke gebreken belooft toch dit wetsontwerp, dat ook onder de bewer king van den afgetreden Minister van Jus titie Loeff belangrgk verbeterd is, een stap te zijn in de goede richting.” De R.-K. Staatsparty en recht. De „Gelderlander” over de kiesrechtquaestie sprekende, zégt „De Kamer zal voor een beslissing worden geplaatst. Thans hebben allereerst de Ka merleden zich voor te bereiden en 't is daarvoor niet te laat; maar vervolgens zullen ook de kiezers zich rekenschap dienen te geven van hun gevoelen. hetgeen even zeer nog tgdig geschieden kan. Immers, hetzy de Grondwetsherziening worde aangenomen of verworpen, in beide gevallen zal wel Kamerontbinding volgen; by aanneming zeker, ingevolge art. 195 der Grondwet, b(j verwerping allervermoedetfjkst, omdat de heeren Rink, Da Meester en Bor gesius de Koningin wel zullen adviseeren, het land, dat iu 1905 over de vraag: voor of tegen Kuyper? uitspraak deed, dan te raadplegen over de vraag: voor of tegen kiesrechtuitbreiding En zelfs: ondersteld de mogelgkheid, dat by verwerping van de Grondwetsherziening het Miotsterie zich bepaalde tot aftreden, in dit geval zouden dan toch de eerst volgende periodieke Kamerverkiezingen bul ten eiken twgfel over die vraag loopen. Dienen de Kamerleden zich nu dus voor te bereiden op hun houding aangaande de Grondwetsherziening, de kiezers dienen het te doen aangaande de kiesrechtquaestie. Want zg zyn het, die te beslissen zuilen hebben over de afvaardiging van de mannen, die eventueel het blanco Grondwetsartikel 80 in een herziening van de Kieswetten zullen hebben toe te passsen.” Het kiesrecbtvraagstuk, zegt verder de .Gelderlander”, is er een, dat geenerlei religieus of confessioneel karakter draagt en behoort dus volkomen tot de vrge quaesties, zoodat men alle verbittering en vasthou dendheid kan vermgden. „Het kiesrechtvraagstuk is voor ons, Katho lieken, een opportunistisch vraagstukwe kunnen er in geven en nemen, zonder eenig Katholiek beginsel te raken. Zóó staat de weg tot overeenstemming open. .En dan willen wy onzerzyds wel verkla ren, in een voegzaam en redelyk systeem van kiesrechtuitbreiding geen overwegend bezwaar te zien, mits daarmee gepaard ga deze groote eisch van recht en billgkheid; invoering van de Evenredige Vertegenwoor diging. „Intusschen zyn wg volkomen bereid onze meentng voor beter te geven, indien maar vermeden worde een herhaling der treurige tooueelen aan de stembus van 1894, na de Kamerontbinding onder Tak van Poortvliet, toen bet Katholieke kiezerskorps deels links, deels rechts ging, toen menig verdienstelyk zittend Kath. hd werd uitgeworpen, kortom toen het dagen van treurnis waren, waarvan de gevolgen zich nog langen tgd pgnlyk m ons kamp hebben doen gevoelen. .Een party leert door ervaring; enj hopen stellig, dat de onze ditmaal niel de fout van I89Z/94 zal hervallen." Niet op zgn post. De „Maasbode” schrgft: Hoe lichtvaardig met 's lands belang werd omgesprongeD, toen een minister in het Kabinet werd opgenomen, waarvan men wist, dat hg 5 maanden in dienst zou treden van een vreemden Staat, blgkt nu toch wel afdoende. Terwyi een watervloed onze doorboord en in een groot deel van ons land bittere ellende geleden wordt, zit de man, wien dit eigeniyk alles aangaat en dus meer dan ooit op zyn post moest wezen, rustig in een kajuit 1ste klasse op weg Het vermoeden dat deMarekkaanache Conferentie wel eeus spoedig kon geëindigd zyn (zie vorig overzicht), scbynt toch wer- keiykheid te worden. Men is n.l. over het kardinale punt, de regeling van het politie toezicht, tot overeenstemming gekomen. De Conferentie kan nu zoo goed als geëindigd beschouwd worden. Er komen nog wel allerlei punten van minder aanbelang aan de orde, en er zullen nog verscheidene ver gaderingen gehouden moeten worden, maar het resultaat der groote bijeenkomst, die heel Europa in spanning hield, is thans verzekerd. Algemeen is men voldaan over het resultaat. Dat deelt een berichtgever van het Fran- sche blad .Ie Matin” mede Deze heeft afgevaardigden van verschillende landen naar bun oordeel wezen vragen. De Engelsche vertegenwoordiger zeide, dat Frankryk en Duitscbland elkaar geluk mogen wenschen met de overeenkomst, waarby de belangen van beide landen zgn verzekerd en die van Marokko noch van eenig ander land zhn geschaad. De Hertog van Almodovar, afgevaardigde van Spanje, acht dat in Spanje het morgei nieuwen tgd voor Frankryk aanbreekt. .Ik ben overtuigd," „dat deze oplossing veel gelukkq men verwachtte, want z(j betet een overwinning, noch een neder Frankryks vertegenwoordiger dat zgn streven om de belang landen in acht te nemen, veel hee. dragen tot erkenning van Frankryks i Graaf von Welsersheimb berinnei wat Oostenryk deed om de toenader Duitscbland en Frankryk te bevc Het „Dagbl. van tend, kennis genomen telegrammen. Igdeiyk minister van volgende aan den hee: Collega ment nn terwgl noodig Alsuu een Motie ling der artikelen 1637u tot Dinsdag handeling der Deze motie werd met 64 tegen 16 men .verworpen. Nadat de heer Drucker de meening der Commissie van Rapporteurs had toegelicht, werd Desloten de beraadslaging Vrgdag d. a. v. voort te zetten. Dien dag kwam alsnu een nieuw amen dement ter tafel: het amendement Van Karuebeek, ais sub amendement op dat des heeren Van biyrum. Nadat nu de Minister op verzoek van den heer De Savornin Lohman het regeeringsartikel nog eenigszins gewgzigd had, trok deze zgn amendement in. Neen, zeide de heer Regout, nu stel ik een amendement voor, om de nieuwe regeenngswgziging te schrappen. Eu onder die omstandigheden begon de stem ming over de amendementen en het re geer ings-artikel. Het amendement—De Klerk werd met 67 tegen 11 stemmen, het sub-amendement— Van Karnebeek met 71 tegen 6 stemmen, hel amendement—Van Siyrum met 49 tegen 27 stemmen.het eerste amendement—bcnaper c.s. met 65 tegen 11 stemmen, bet amendement Jannmk c.s. met 60 legen 27 stemmen en het amendementAaiberse c. s. met 59 tegen 18 stemmen verworpen. Het suo-amendement Van Wgubergenop het amendementVan Siyrum werd wel met 68 tegen 18 stemmen aaugenomeu, doen verviel door de verwerping van het amen dement—Van Siyrum (zie poveu). Aangenomen werden het amendement Regout en het tweede amendement—Scha per c. het eerste met 49 legen 27 stemmen, het laatste met 59 tegen 16 stemmen. En daarna werd het regeeringsartikel met 67 tegen 8 stemmen aangei Zóó werd dit artikel kwame leiding des heeren Drucker bgua ongewgzigd goedgekeurd. Jen slotte werd besloten de beraadslaging Dinsdag voort te zetten. Dan komt de Kamer aan haar 42ste amendement. Gaada, 3 April. Den met 1 April afge* treden directeur en leeraar der ryksnormaal- ier, de heer H. J. W. Huber, werd w ds bewgs van waardeering, namens een groot aantal oud-leerlingen, een gekchenk aangeboden, bestaande in een mooi salon- ameublement. *G«adriaau, 2 April. De loteling J. Bassa is Diusdag jj. te 's-Gravenbage afgekeurd voor den militairen dienst. In zgn plaats zal nu moeten dienen C. van den Hoek. Op voordracht van den Minister van Landbouw, Ngverheid en Handel is door H. M. de Koningin benoemd tot correspon dent van de directie van den landbouw by het Ministerie van Landbouw, Ngverheid en Handel de heer A. Kara alhier voor de gemeenten Goudnaan, Noordeloos, üttoland, Brandwgk en Molenaarsgraaf. Molenaarsgraaf, 2 April. J.l. Zaterdag had alhier op een uitmuntend daartoe geschikt terrein dé stierenkeuring plaats; 18 stuks stonden aan de igo. Van de zes 2 jarige werd den Isten prgs of f 150,— toegekend aan L. Schep te Groot-Ammers en de premie van f 100,— aan de Vereemgiog te Papen- drecht. Van de 1 jarige verwierf D. Verlek te Groot Ammars den Isten prys of flOO,— törwgl de overige premtën tuaachep vier verschillende eigenaren werden verdeeld. Het was j immer dat de stier van de wed. H. v. d. Graaf om het haar (zwart tgger- bont) niet in aanmerking kon komen, anders was hg waarschguiyk wel met de 1ste premie bekroond. *Z even halzen, 2 April. De gemeente* raad heeft met aigemeene stemmen afwijzend beschikt op het verzoek van het Nedsr- landsch Ouderwgzers-Genootschap om de 5 pCt., door de ouderwijzere te storten voor hun pensioen, voor rekening der gemeente te nemen. Dinsdag kwam op het gemeentehuis de Igding, dat onze vroegere dorpsgenoot, de heer C. Klapwgk, op zgn terugreis van uit Indië onderweg is overleden. De gsclub alhier is op verzoek van het gemeentebestuur aangewezen om een collecte te houden ten voordeele van de noodlgdenden in Zeeland door den watersnood. De heer Von Billow had vooraf nog ver klaard dat bet gerucht van zyn aftreden, wanneer het ontwerp verworpen werd, ten eenenmale ongegrond was. I» het BrllMche Hoogerhuis is op voor stel van Lord Halifax een motie aangenomen, waarin betuigd wordt, dat het Huis de dien sten door Lord Milner in Zuid-Afnka bewezen, op hoogen prgs stelt. Dit als vergoelgking zeker van de „onpersoonlyke” motie van afkeuring, onlangs door het Lagerhuis aan genomen in zake Milners bestuur in Zuid- Afrika. Basland. De uitslag Ier eerste-graads- verkiezmgen ie Moskou is, dat door de stem gerechtigden tot kiezers van de Duma-leden werden aangewezen 63 mannen van de Rechter-, 35 van de Linkerzijde en 8 onpe- stemden of zoogenaamd „wilden**. De uiterste partyen in Rusland zyn ver ontwaardigd over den invloed welken de Regeeriug op de verkiezingen oefent, en ont houden zich van stemming, of wel zg kiezen onbeteekende personen; er moet zelfs ergens een doofstomme zyn gekozen, als toeken van bespotting van de Duma. De gematigden echter onder de kiezers zyn van meening, dat alle partgen mee moeten stemmen om zoodoende, door de Volksvertegenwoordiging, tot verbetering der toestanden te geraken. De uitslag van de besprekingen tusschen Keizer Frans Jozef van OeatenrUk met de afgevaardigde Ministers vau Hongarge, die, gelgk men weet, eerst geheim werd gehouden, is thans bekend. De verkiezingen in Hongarije worden niet vóór 11 April uitgesctVeven. Men vreest n.l., dat in den buidigen toestand aan de parig van Kossuth de meerderheid zou geschonken worden. Maar de oud Minister Btuffy bezweert in een schryven aan den Premier, de «er- kiezingen binnen den wettelgken termgu, dat is 11 April, uit te schryven. „Dit niet te doen zou een schenden der grondwet zyn," zegt hg. Op bet kleine Italiaannche eiland Ustica, bg Sicilië, duren de aardbevingen, met on dergronds gerommel, nog steeds voort. De verontruste bewoners hebben besloten het eiland te verlatet voorzitter en zich gelukkig mrood van een j en Duitschland luigdzeide by, ':iger is dan eekent noch irlaag.” verklaarde, igen van alle 1 beeft byge- w_i rechten, •-"erde aan >.uering van vorderen. De Italiaanscbe Visconti Venosta zeide, „dat Italië gebaat is door bet tot standkomen der .verzoening tusschen zyn bondgenoot Duitschland en zyn grooten vriend Frankryk.” De Russische vertegenwoordiger hoopte, dat het gevoel van onbehaagiykheid. waar door Europa in den laalsten tgd werd ge drukt, uit den weg is geruimd. Ook de Duitsche afgevaardigde verklaarde zich tevreden, daar Duitschland, hoeveel het ook heeft toegegeven, toch zyn begin selen heeft gehandhaafd. De kring van vyandige bondgenooten, die Delcassé trachtte te vormen, is verbroken. „Dat is voor ons het kostbaarst resultaat der Conferentie. Engeland beeft Frankryk getrouw ter zyde gestaan te Algesiras, maar zyn politiek koestert geen vgaudige plannen meer tegen ons". Wat de Marokkaansche afgevaardigden zei den, heeft de Matin-bericutgever biykbaar niet gevraagd. Zg hadden ailicnt een wanklank gebracht in de schsone harmonie. Een der laatste telegrammen meldt, dat zg „nog steeds ontevreden” zyn. Een goed bewy» voor de verbroedering is ook, dat de Franscbe en Duitsche afge vaardigden zich met den Voorzitter der Conferentie samen lieten fotografeeren. Uit FrankrUka myndistrict komt het treffend benent, dat Vrtidag j. 1. uit myu no. 2 te Coornéres nog 14 arbeiders levend boven gebracht zyn. Zg' zyn sinds de ramp dus twintig dagen lang beneden in de mgu ingesloten geweest, waar zg leefden van de haver der paarden en het overschot van den mondvoorraad van hun ver ongelukte kameraden. Eindeiyk aten zg rauw paardenvleescb met hooi, boomschors en wortels. Op een na waren ze allen gezond. De oude opzichter, die, gelijk men zich her innert, steeds volhield, dat in een zeker ge deelte der myn nog menschen moesten zyn, heeft dus gelgk gehad. Het ergste leden <fe mannen door dorst en koude. Geen van allen kon slapen maar soms viel er een van uitputting De mannen zagen er zwart en akehj Hunne oogen stonden ho‘l en hunne waren verst yfd. De gezondheidstoestand der manneo is, volgens de geneeskundigen, met het oog op ds omstandigheden, buitengewoon goed. Maar hun lichaam moet vol smetstoffen zitten. Zy krygen ieder om de 20 minuten een lepel melk. (Zie ook onder Gemengde Berichten.) De staking in de mguen is, helaas, nog niet geëindigd. Met overgroote meerderheid besloten de mynwerkers de staking vol te houden. Evenwel is toch ook besloten, op een bg- eenkomst te Lens, nogmaals een poging ie doen tot onderhandelen met demgneigenaren. Het voorstel van de Vi-yzinnige Volksparty in den Dwitactien Rgksdag, om de kosten voor de vlootuitbreiding te vinden uit een te heffen vermogensbelasting, werd van ver schillende zgden. ook door Ministers, be streden. o.a. Richthofen, die mede verheugen over de gee heerscht onder het Duit vlootontwerp. „Het gevoel voor de vloot", zeide hy, „is ten allen tgde de barometer geweest voor de Rgksziel van het uuitsche volk”, een woord, dat zeker naar het hart van Keizer Wilhelm gesproken is. Het voorstel betreffende de vermogensbe lasting is ten slotte verworpen met 142 tegen 67 stemmen en 8 onthoudingen. De Rgkskanselier Von Bülow heeft zelf In den Rgksdag het instellen van een Minis terie van Koloniën bepleit en het voorstel daartoe ia met 117 tegen 110 stemmen aan- genomen. NTADBNIK V W8. Schoonlieven, 8 April, ip Maandag j.l. gehouden col- bate van de uoor den Watersnood geteisterden heeft opgebracht in f 346,387b. t Den 31. Maart j.l. zijn alsnog "zijeld de lotelingen M. Boogaard by het i reg. infanterie te Gouda en W. den Hoed esc&dcon ordonnansen te Amersfoort, ag-avond had ior-een der j de School met den Bybel alhier de jaarlgksche algemeene vergadering plaats vau de vereemgiog „Eene school met den Nadat de vergadering op de gebruikeiyke wgze door den voorzitter, den heer J. W. Valk, was geopend, en deze een harteiyke wel komstwoord tot de aanwezigen had gespro ken, brachten de heeren H. Hooykaas, se cretarisen A. van denHeuvel, penningmeester, verslag mt van den toestand der school en bleek dat deze gunstig was. Daarna deed de penningmeester van het Suppletiefouds rekening en verantwoording, waaruit bleek, dat er een klein voordeehg saldo in kas wastevens werd medegedeeld dat het ledental van genoemd fonds in het afgeloopen jaar was vooruitgegaan. De aftredende bestuursleden, de heeren A. van der Hek, A. van den Heuvel en C. de Wit werden allen herkozen. Op verzoek van den voorzitter, vergadering door Ds. J. J. Stek dankzegging gesloten. tDonderdagavond had in het Heeren Logement alhier de jaarlgksche ver gadering plaats van het Brochuren Lees- gezehehap. Na verkóop van de afgeiezen brochures en tgdschriftenwerd door den penning meester, den heer L. F. Redeker, rekening en verantwoordiug gedaan over 1905, welke, ouder dankbetuiging voor het richtig beheer, onveranderd werd goedgekeurd. Zoowél^he^ bestuur, ais de directeur, acclami heer F. M. Hemmes, werden by herbenoemd. Na eenige verdere besprekingen, werd de vergadering door den directeur geslotenr t Zondag-middag j.l. werd de door de Goudsche Voetbalcompetitie uitgeschre ven wedstrgd tusschen de cricket- en football club „ü>yuipia te Gouda en „Voorwaarts" alhier op het sportterrein gespeeld. Reeds spoedig na den aanvang gelakte Voorwaarts tweemaal te doelpunten, stand tot de rust bleef. speelde „Voorwaarts” minder ^.ülympia meer en beter op- ouk spoedig het doel van doorboórde. Uit een hoek* de doelverdediger niet kon >or „O.ympia" een tweede idat de stand 2—1 waa en VAN HltK LN BAAB. Het arbeidscontract. „De Nederlander” zet de bedoeling e beieekems uiteen van het thans ia behi ling zgade wetsonderwerp op de arbeids overeenkomst. Het wetsontwerp, zegt het blad, houdt niets anders in dan een regeling van de overeenkomst tusschen werkgever en werknemer. Niets anderstoch een hoogst belangryke zaak. Tot dusver oordeelde de wetgever, dat de inhoud van het arbeids- comract eene zaak louter van partgen was. Met gewone contracten tusschen fabrikant en arbeider bemoeide de wetgever zich met. Een belangrijke zaak zag hg over hel boofd. Zekerpartgen kunnen overeenkomen wat hun goedduukt, en als zg elkaar niet be vallen, schelden. Maar van die vrgheid kan in den regel feitelgk slechts de werkgever gebruik ipaken; met de werkman, die dag aan dag moet verdienen om in zgn onder houd te voorzien. Gevolg hiervan is dat de werkman, hoewel schgnbaar vry, voort durend afhankelyk is van den werkgever, al behandelt deze hem ook nóg zoo slecht, en dat m menig geval zelfj de goedgezinde werkgever, om op het gebied der concurrentie met te veel ten achter te raken, niet datgene kan doen wat hg zou doen, indien zgn con currenten genoodzaakt werden met hem eenstemmig te handelen. Daarvoor dus wettelgke regeling. Gemakkeigk was die regeling niet. Eenerzyds toch dient de vry- heid van overeenkomst behouden tebiyven. Anderzyds evenwel mag de overheid niet onverscniilig zyn voor het welzyn van den werkmansstand, zy is verplicht zooveel mogelgk onbulgken of onredelgken dwang te weren, en daarbg kan zg met, gelgk tot dusver, volstaan met te verbieden, dat iemand voor goed afstand doet van zyn persoonlgke vrgheid. Er zgn voorzeker velen, die ook vooi bepaling de tusschenkomst van den gever wenschen. Maar eenig loon bg de wet vast te stellen is even onmogelgk als het wetteiyk vaststellen van de waarde van een voorwerp. „Hangt het loonbedrag af van tal van fac toren, die wet noch overheid te barer be schikking hebben, de overige voor waarden van het arbeidscontract, althans de algemeene beginselen die daaraan ten grondslag liggen, kunnen zeer wel in de wet worden opge nomen, al is het vinden van goede beginse len geen kinderwerk. Het is een hoogst verdienstelgk werk ge weest van het Kamerlid Mr. Drucker het eerste ontwerp betreffende deze materie te hebben vervaardigd, een werk waartoe hg was uitgenoodigd door den toenmaligen Minister van Jusliue Smidt, uit welken arbeid, na herhaalde omwerking, het nu aanhangige wetsontwerp is voortgekomen. Het eigenaardige van de regeling is, dat verschillende bepalingen tot „dwingend recht" zgn gemaakt. Zoo b.v. zgn partyen vry om te bepalen dat in sommige gevallen de werk man eene boete moet betalen; zg behoeven dat niet te doen, doch doen zy het wei, dan kan de boete nimmer hooger zgn dan het bg de wet bepaalde bedrag en mag zy ook nimmer in den zak vloeien van den werkge ver. De boete toch moet nooit zyn een middel om winst te behalen. Natuurlgk zgu ook verschillende bepalin gen gemaakt ter wering van willekeurig ontslag, of ter afsnydiog van allerlei leeigke practyken om den arbeider op het bedongen loon te korten. By dat alles is uitgegaan van het beginsel, dat handelingen in stryd met bedoelde voor schriften gepieegd eenvoudig voor niet ge* Schrikkelgke doorbraken in Zeeland: keer dadelgk terug. Met mgne juristery kan ik watersnood niet bezweren. Kolk man loopt met nieuwe motie op zak. Red Zeeland en ons. Het antwoord luidde: Zal President Chili permissie vragen. Kraus, Minister van Nederland. De heer Veegens liet er geen gras over groeien en seinde aan den President van Chili Excellentie! Vreeselgke watersnood heerscht in een onzer provinciën. Dgken, tgdelgk ge stopt, kunnen straks bg nieuwen storm en vloed opnieuw scheuren. Geef ons Kraus terug, wat ik u bidden mag. Het antwoord van den President Chili kwam heel spoedig en luidde: Ik ben niet verantwoordelgk voor de lichtzinnigheid, waarmede uw Kabinets formateur iemand tot het ministerschap heeft verleid, die contractueel verbonden in mgn loondienst, noch aanspra- c voor het Kamervotum, dat af- dier lichtzinnigheid heeft willen __ien. Ik houd, wat ik heb. Het „Hbld.” deelt mede, dat de heer Goe man Borgesius naar het buitenland trekt, omdat hg overwerkt is (van 't zwggeo). Anderen beweren, dat hy vlucht voor een nieuwe motie Kolkman. Derden, dat hy den heer Kraus uit Chili terughalen gaat."

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1