gssses Zaterdag 7 April. 1906. N6. 2706. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-ïïolland en Utrecht. Eerste Blad. «UT- 5e van aftreding rijo- qp voordracht ölMeBdsm, 5 April. P N(,erhBid van den Munster va K _,0,0,31 Uedem- M Handel is door L Xr y mijnarbeiders hebben BIIIIILAHD. NTATEN-tiKMKBAAL. BUITEILAID. Overutebt. voorstel met Giessen en namelijk als boofdingeland de I op 'kntklkr. a/d IJsel, op n, oud 27 j. en ier in de beraad* ond 13 j. en J. S. albier de 0,55. weibuter f 0,50 per '/i kilo. i VAN NOOTEN, jrhuis nt idersparl uinden zgn iH. J. beurt L. Heykoop, H. van Keekem, H. van Weeldeu, or Schoonhoven Zksskn Drorist, ende- v in de de ELIJK. ik Pillea: niddelea 8«ea de iagei i de )r gezc Duitschland alleen dez ikomen. Io I. werd de conferentie de ind. ■nde landen Zooala gei regiment, “Fr- regeering nu SCHOOWHOVENSCÏÏE COURANT. Uitgavk van S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. D—e Cearamt keef alt Bladea. ar. oud 3 d. van Herwenen. T. Kloot. M. Ruiter, oud 13 m. 31 Maart. na. d. van P. A. - Cornelia Jacoba, E. van Ande). van Meteren en fop, z. van T. C. women, m werd laatste n te sluiten derszins zou- spoedig andere maat- toegeven. Op de ging ee van J. hoven. Januari dit wef h>u dit ten milicien C. F. Kruis even als deze ng J. Schrgver - Der 6 doozen. iteiger 17. Rot- voor Nederland ez«nding tegen ien genomen, .er, Batavier* „Ik heb ge bloed armoede die mjj voor* j hoegenaamd and werd dan op ar de TWEEDE KAMER. 3 April kwam het C. de >rn, ress Company” j van Noord Ameril is voortaan door dt "6wone rerschi "akketten omm te Willenberg ligde Staten is het wer* tot de zoolang dreigende £Og ilenmjjnen. April. Op Landbouw, Koningin tol 6 April, avervanger ier it de loteiing die meer in den geest der Regeering I Némy wekkende i gezellen er ontvinf" mc of b zeer nog op stri De Mmut In. Het tot de stuiten )ige kleinere ruim 5 uren is weder een it, die dus 15 beneden in angst a,mendement Takdat verder bet regeeriogsartikel. amendement De Klerk, n, dat bedingen zouden met hen, die minder dan introk. het Lagerhuis nog niet I heeft de arbeiderspartij een i over deze zaak gehouden. ■Minuter van Koloniën verdedigde regeering en verzocht den .die een motie had ingediend de oppositie, deze in te trekken, wat door de oppositie belet werd. De beraadslaging werd daarop verdaagd. Sir William Holland heeft bjj het Lager- huis een voorstel ingediend tot verleenen irgunning voor het maken van den lang besproken tunnel onder bet i eind te maken aan de dochten naar itaodeling i z(jn dril van vei al zoo Kanaal. Bwnland. Om een aanhoudende pelgrimstochten naar de graven van den doodgeschoten opstandelingen-aan* voerder Luitenant Smidt en z|jn drie lotge- nooten, zoo wordt uit Oddessa bericht, heeft nu Admiraal Tchukmin de lichamen dier vier terechtgestelden laten opgraven en in zee werpen. De Duma-verkiezingen in Petersburg zjjn in de beste orde afgeloopen. Ruim 60 pCt. van de kiezers namen er aan deel, wat in vergelijking met elders nog al veel is. •t Gaat er soms ook vreemd toe. In Odessa b. v. werden al de 66 caodidaten der werk lieden in hechtenis genomen, omdat zjj te liberaal waren. Men versocht daarop den ■temgerochtifdon andere kiesmannen aan te «TAM». 5—59 Maart. A. Roodnat en van N. Herlaar Abraham, z. van nden. Pieter, van Buuren. )aver en J. van A. van Heiningen banna, d. van J. Pieter, z. van in der Klis. M. de Koning. ►ca at en M. van van A. van ’t Hof Ik wan zoo het geringste at niet meer; niet meer Ik irenezrn. Men Ien aangeraden ede te deelen voldoende zjjn al te genezen; «rondheid doen nmer verloren gehouden istelling van- „Rotterdam, Schiedam en 1 „de Holi. Maatschappg van o.a. bekroond voor den besten werd het regeeriogsartikel met stemmen aangenomen. arna werd het tweede den Bergh naar artikel ~7oerd en kwam artikel 1637 o ng, waarbjj bedingen, die den lerken om op zekere wgze werk- unde der dieustbetrek* jlegd worden. Niet min iementen waren hierop ner, in haar Vereeniginga- itvoering. De muziekstuk- keurig en correct gespeeld, de twee kluchtspelen en het tak van de aanwezigen vielen, wat het langdurig wel eneend applaus na elk nummer bewees, i opkomst der kunstlievende leden met udnne dsmsa Wia niet zoo groot als bg de 50 kilo naar wicbi en kwaliteit, vorige uitvoering. Niettemin was de stem- f per V: miDj der aanwezigen allerprettigst en bleven Ameide, 4 April. Bg de beden alhier allen zeer lang en geuoeglgk bgeen. De orde werd, als naar gewoonte, door allen gehandhaafd. Wederom kunnen de Directeur, de beer E. van Wageiiingen, de werkende leden en het Bestuur met voldoening op deze goed geslaagde uitvoering tsrugzien. Het lid wjjzen, vielen In de Vereeaf"' kelgk gekomen k. groote werkstaking in de steel Esn half millioen het werk gestaakt. Een aantal maatschappijen hebben reeds het verlangde nieuwe loonstarief toegestaan, zoodat al spoedig een 100.000 arbeiders weer aan 't werk gingen. Men verwacht dat schappijen ook zullen oud 15 j. P. an S. van ’t Hoog, in 15—11 Maart, an F. Slapnendel t. van M. P. van Pieter, z. van reuk. Panneknek (won. M de Koning*. Weüden, ond 38 jJ 31 Maart. a B. Groenendijk Adriana, d. van Pleun. z. van r. Jan Pieter, wer de Koning. D. Briedé en A. van M. Verveer it Jan en Tennis reling en M. den d. van K. Nieuw* >lom. Tennis, C. Verhef, echtgenoote van J. Verhoov. A. Vonk. P. iweneel, oud 66 j., A. Terlouw, Alblas. gehouden verkiezing van drie boofdiogelau* deu eu drie houidiugeiauden plaatsvervangers in het 6e district van het hoogheemraad* schap „de Alolasaerwaard met Arkel bene* den de Zouwe** zijn al de aftredende leden erntol, 5 April. In plaats van den J. Ooms Az., die voor alle mill- is afgekeurd, is tot den vol opgeroepen de loteiing J. L. •s onmogelflk d gezet hebben zieken, na te n gevolgd te nezing ia niet el niets dat op >n kandat de noodlottigate zich voorstelt hö zich zulke jn wil verlamd, i den strijd der illigheid in bet deeling van de s is onmogelflk moet aan zijne Ie men ze niet treft natuurlijk Ien kunnen ge- i geen alles ge lezen slechts de het bloed tot de zwakte van m zijn overigens ghet terrein, bewerken is. is Ien zjjn onover* die te wjjteq f bloedbloed- meene zwakte. maagkwalen, de aandoeningen kking van het nie onder alle iwachtige schele •neten der Vereeniging, de heer epe te Schoonhoven woonde het leelte der uitvoering bij en ver een en ander zjjne onmisbare ing. heer T. den Herl tiwrinchem, 4 April. Bg de Zondag j.i. gehouden verkiezu g van eeu godsdienst* leeraar bg de Israêiietiscbe gemeente ismet groote meerderheid van stemmen gekozen de heer L. Frank te Culemborg. Uitslag der overgangsexamens der Ambachtsschool albier. Bevorderd van de le naar de le klasse: Timmerlieden: E H. Bakker, H. H. den Bremer, B. de Groot, P. de Keizer, W. Mens, W. Müller, C. P. v. d. Schee, H. A. Looyen. Smeden: J. van Brouwershaven, W. T. v. d. Giessen, D. deu Hartog, P. de Jong, C. Piso, vourwaardeljjk, C. de Rouwe, H. Sinoo, J. Speksugder, H. A. van Woerkom, H. van Zou, A. Kourevaar, G. Driessen, J. H. Emck, M. C. N. Maquiué, J. T. de Ries, C. J. A. de Wit, A. 1. G. Kerstboit. Ververs: L. Vender bos, W. Verschoor. Van de le naar de 3e klasse: Timmerlieden: D. B. Dekker, A. van Gamtneren, N. Huysmans, M. Jochem, G. A. Koen, u. J. Kuyi, L. J. U verweet, H. Pel lik aan, O. J. van Rgswgk. Smeden: A. de Baat, A. Bogget, G. Boeg, A. Giltay, L 2 y*". F. Kuyl, A. P. de Lang, H. Damee, vourwaardeigk. Ververs: P. W. Peterse. Einddiploma’s werden uitgereikt aan de leerlingen Timmeren: M. Bogaard, W. Breur, Brug», F. van Dalen, W. Eenhoorn, F. Eikerbout, J. M. van de Garde, IJ. M. van Gooi, J. C. Haars, H. Krugt, L. van Muilwgk, H. J. de Vries en W. C. Walraven. Voor smeden: A. Harrewgn, J. C. van Keekem, C Schreuder, L. Schreuder, D. Maas en C. J. W. Sleyuis. Voor verven: B. H. van Baaien. 'Alblaaner waard en VUfiaeeren- landen, 6 April. De handel m kaas is wihig, prgs zeer vast, boter met redeigke vraag, onveranderd m prgs: men besteedt thaus in deze streken voor kaas f 44,50 t 28,50 per Goeooler f ris N. F. Cambier vai het hötel „De Zalm” kooping, heeft tot uitslaf perc. 1, winkelhuis aan kooper werd de heer J. sterdam, voor f 6000; van perc 2, gebouw in de St.-Anthonie- straat G 133 en 133a, kooper de heer J. van Rhgn, te Gouda, voor f 4190; van perc. 3, pakhuis in het St.*Anthonie- klooster G 130, kooper de beer J. Tb. Swartsenburg te Gouda, voor f 1215; van perc. 4, koffiehuis in de Wilhelmina- straat M. no. 59, kooper de heer J. G. Beis voornoemd, voor f 1065; van perc. 5, 6 en 7, drie huizen in de Kees Faesens Rolwagensteeg F 35, 36 en 37, kooper de heer J. van Tok, te Gouda, voor f 805. herkozen, l-- heeren D. Schep te Groot-Ammers met 315, H. van Ijzeren te Meerkerk met 306 en C. Jongkind te Ameide met 308 van de 224 geldige stemmen en als hoofdingelanden plaatsvervangers de heeren A. Hakkesteegt 1 te Groot-Ammers met 312, P. J. Hugboer te Ameide met 295 en C. de Vries, Lange rak met 310 van de 220 geldige stemmen. Ameide en Tien heven, 6 April. Ds. M. van Grieken albier beeft voor bet beroep naar Oud-Beierland bedankt. Ammer* loteiing W. taire diensten ledigen dienst Rietveld. Dientengevolge is voor verkorte oefeningen tegen 22 Mei a.s. opgeroepen de loteiing S. de Jong Hz. Degel --*-«—n„:_.- aangesteld - Op zondbeidi Blijkens uit Indië ontvangen telegraphiscbe berichten zgn, sedert de jongste mededeelingen dienaangaande in de „Nederlandsche Staatscourant” van 4—5 Maart 1909 no. 53 bg de krggsverichtingen a. in Atjeh en onderhoorigheden, zwaar gewond, de sergeant J. Oosten (no. 51150), en licht gewond, de sergeant P. N. Valk (no. 52505), de korporaal Th. Mertens (no. 35015), en de fuselier H. Klunder (no. 42756); h. op Celebes: gesneuveld, de fuselier F. H. H. Dumoulin (no. 56410); verdronken, de sergeant H. H. Stegeman (no. 47335); niet levensgevaarlijk gewond, de 1ste luitenant der infanterie D. B. W. van Ardenne en de fuseliers A. Caljé (no. 44341), A. Daze- laar (no. 59245/3704), J. G. Lemmens (no. 54443) en A. Ploeg (no. 60173); I hebt gewond, de late luitenant der infanterie I J. H. van Temmen en de sergeanten D. Hout (no. 58>I4) en P. J. van den Bosch (no. 54904/1187), en onbeduidend gawond, de kapitein der infanterie J. van Hasselt, en c. op Borneo t gesneuveld, de sergeant H. Niemetz (no. 50887), en her van dll doQ Landbouw bg machinist “lbiagen watermolenaar r^er rn'^^o&odod.d.Troou, afgekeurd, zoodat nu aal moeien opkom<m_ islere0 .Ihier in de-op^bve’seuop! ponded,Jol^oder- WO Ü.K.G. UM,1, r. April- .«„■werkert. kerk.oog- Guteren-avoud worden d do 16,6 “8‘o f 65i m bet wW In de Maan- X.X “r gerondsbeids comm«.. •.™“^I^“.“t“ordXl“Üooro..r van het er her.lemm.ng p -l» bobben^ K°>« Xnu -{foXmg - - Ue wgngiug was m sir»» hel en Temtoonwot, de dk„ur,ng ““(“‘“eg. u“7w“d ‘nu^esjolen een uniform- tarief vast te vape heer t. Leendertz Nf IwUh» Ap t t Ltiden met ^■g'^rXhoi-rboreldend knr^k examen afgologd- lokaal, baar 10Je uil uen werden welke, evenals .q -,n vielen, wal het laugdu. gemeend applaus Ds opkomst dor bunne dames was j uitvoering. GEMENGD NUEVWB. In de overstroomde streken in Zeeland heerscht gebrek aan goed drinkwater al hut welwater is geheel bedorven door het zoute zeewater. Voor Tholeu en Vossemeer is de eerste plaats waar zuiver water kan verkregen worden, Bergen-op-Zoom, waar men een waterleiding beeft. Maar deze stad ligt 2 4 3 uur van het verdronken dorp verwijderd. Dinsdag-ocbtend is een koe, toebehoorende aan H. C., te Waarder, in de Lange Warande te Rotterdam op bol gegaan. Eenige personen v onderstboven loopeude, rende het woest geworden dier langs Boezem- en Croosw{jkschen singel en vervolgens het terrein op van de Heinekens Bierbrouwer^. Op last van een inspecteur van politie is het da Ar door een slager afgemaakt. Het kadaver is ter beschikking van den eigenaar naar het abatoir vervoerd. Een vreeselgk ongeluk had Maandag avond te Naarden plaats. Een aan vallig jongetje, ongeveer 7 jaar oud, bet eenige kind zgner ouders, was aan ’t speleu op den hoogen vestingwal Katten, en had het ongeluk van den muur naar beneden te storten met het gevolg dat hij verschrik kelijk gekwetst werd, vooral aan het hoofd, en korten tgd daarna overleed. Het gerechtelijk onderzoek naar de oorzaak van den brand j.l. Zondag-nacht bg den koopman in manifacturen S. v. V. te Gorinchem, iieefi niet de minste bewijzen van kwaadwilligheid opgeltverd, zoodat de betrokkeu verzekeringmaatschappg ertoe over is gegaan de geleden schade op te nemen. Tot aanvulling van het in ons nummer van Woensdagj.l. vermelde bericht omtrent de benoeming van deskundigen ten einde den geestenstoestaud van Frans Rosier te onderzoeken, dient nog het volgende: Aau bedoelde deskundigen, zijnde de pro fessoren Winkler en Jt-lgursma, is opgedra gen te verklaren of Rosier al dan niet toerekenbaar geacht kan worden voor* de misdaad, te Gouda gepleegd, waarvan hij verdacht wordt de dader te zijn. Mochten de deskundigen hem nu toereken baar verklaren voor genoemd feit, en zijn schuld daaraan bewezen worden, dan nog zal de hem op te leggen straf niet groot kun nen zgn, daar immers de Nederlandsche strafwet bepaalt, dat de gevangenisstraf, welke niet levenslang is, in geen geval den tgd van 20 jaar te boven kan gaan. In aanmerking genomen de 18 jaren ge vangenisstraf, waartoe Rosier reeds is ver oordeeld, zal hem dus, indien bg toereken baar wordt verklaard en z{jn schuld zal zgn bewezen, slechts nog eene gevangenisstraf van ten hoogste 2 jaren kunnen worden opgelegd. Hans Fromm teWillenberg (Oost Pruisen), „de zwaarste man van Europa”, is overleden. Hq woog 525 pond. STADBMIEI WK Schoenhoven, 6 April. t Hoewel de boterprijzen terug gingen, was de aanvoer Woensdag j.l. ter markt redelijk. Door de opkoopers werd evenwel weinig gekocht. De prgs bedroeg f0,49 per K G. tBjj het uitgaan der schoolhad het zoontje van den heer J. L Dinsdagna middag bet ongeluk te vallen, waardoor het ventje niet verder kon. Door een der onderwijzers, die er juist langs kwam, huis waarts gedragen, bleek na onderzoek door Drs. Spahr van der Hoek het linkerbeen tamelijk ernstig gekneusd te zijn. ■(•Woensdagmorgen werd vrouw dupe vaneen oplichter, die haar onder bedrieglijke voorgevens een potje boter verkocht, zeggende door baar man te zijn gezondun. Te goeder trouw, nam zjjde boter in ontvangst en betaalde den kostenden prijs. Bg de thuiskomst van haar man kwam zg tot de ontdekking dat deze er niets van wist. De Rgkspohtie is met het geval in kennis gesteld. -(■Woensdagmiddag had de land* bouwer J. R. Kasbergen, wonende te Lopik, het ongeluk met z|jn beladen wagen in aan raking te komen, met een op den hoek van de Haven staande lantaarn der gemeen te, waardoor deze geheel werd vernield. van verdient Fred. A. Tep laatste gedt. leende bij medewerkii w De heer T. den Hertog, Hoofd eener School alhier, oud Bestuurslid van na te noemen Vereeniging, ontving bfj gelegenheid van zQn 25 jarig jubileum op 2 April j.L van duu Beschermheer, Directeur, het Bestuur en de werkende leden der Vereeniging „Het Fanfarekorps de Oranje vaan”, alhier, een prachtige muziekstandaard met twee seboone beelden. Het korps van gemelde Vereeniging bracht deo jubilaris eene serenade, speelde een paar liederen, welke door de schooljeugd werden gezongen, vergezelde de kinderen onder de tonen der muziek huiswaarts en ging daarna met het Bestuur ter receptie ten huize van den jubilaris, waar het na ge bruikelijke plicbtspleging, een paar muziek stukken ten beste gaf, Aliwwp van Publiekelerhwepingem van Onreerende tieederen. De ten ov erstaan van den nota* *an Nooten te Gouda in aldaar gehouden ver- dag gehad dat van den Kleiweg E no. 2, G. Beis Jr. te Aro om de zou worden van de willekeur eens ?ns, bg wieo hij big ven wiL Het amendement De Savornin Lobman c. dat gelijkheid voor allen zou scheppen. Na de toelichting der amendementen werd de beraadslaging tot den volgenden dag verdaagd. Woensdag d. a. v. kwam een vjjfde amen dement, dat des heeren Van Idsinga, ter tafel, waarbty èa het regeeriogsartikel ver duidelijkt werd èa een nieuwe bepaling achter de eerste alinea werd ingelascbt. Deze luidde: „Op de vordering der arbeiders kan de rechter zulk een beding geheel of gedeeltelijk le niet doen op grond, dat, in verhouding tot het te beschermen belang des werk gevers, de arbeider door het beding onbillgk wordi benadeeld.” Hierop werd later een sub-amendement door den heer Limburg voorgesteld, dat door den voorsteller werd overgei Over de genoemde vgf amendement» langdurig gedebatteerd. Alleen bet werd door den heer Drucker, namens de Commissie van Rapporteurs, aanbevolen boven het regeeriogsartikel. In stemming gebracht werd het amende ment—Tak c. s. met 67 tegen 14 stemmen, het amendement—De Klerk met bgua de zelfde stemmenegfers en bet amendement— Verhefj met 51 tegen 30 stemmen verworpen. Het door den beer Limburg gesub-amen- deerde amendement—Van Idsinga werd met 77 tegen 7 stemmen aangenomen, terwijl het amendementLobman c. s. reeds vroeger door de voorstellers was ingetrokken. Alsnu volgde de goedkeuring van het gewfjzigde regeeriogsartikel. Een amendement Limburg tikel 1637 p werd vervolgens door regeering overgenomen. Tun slotte bleef de Kami staging over artikel 1637 q steken. Omtrent bet voornaamste punt, waarover de Mogendheden het op de conferentie van Algesiras eens zQn geworden, wordt nog gemeld, dat de acht havens voor de politie aldus verdeeld zijn: Spanje krijgt er twee voor zich alleen, twee met Frankrijk samen, de vier overige krijgt Frankrijk alleen. Op alle punten zijn de afgevaardigden der Mogend heden nu tot overeenstemming $eko de vergadering van 1 April j.l. tekst van de algemeene akte der coi goedgekeurd en bepaald dat de akti Donderdag j.l. zou worden onderteekeu De bladen in de verschillende landen zijn eenstemmig in hun oordeel en verblijden zich over het feit dat aan de gespannen verhouding tusschen Frankrijk en Duitsch- land een eind is gekomen. Maar men zal nog wel wat te stellen hebben met de ontevredenheid der Marokkanen. De Sultan wil de besluiten der conferentie onderwerpen aan de beoordeeling van een vergadering der aanzienlijkaten des lands en handelen naar de beslissing van die vergadering. Volgens een gerucht zou FraakrUk een voorstel aan de Mogendeden doen om te zorgen dat de besluiten der conferentie geen doods letter blijven. In de Franeche Kamer heeft de socialisti sche afgevaardigde Basly eene interpellatie gehouden over de mjjnramp te Cournères, waarop Minister Bartbou antwoordde. Hg betoogde dat men eerst het onderzoek moet afwachten dat is ingesteld en roemde het optreden der ingenieurs bQ de redding. „Er z|ja fouten begaan,” zeide hg, „maar onrecht vaardig is de beschuldiging dat de maat schappij de arbeiders heeft opgeoiïerd om de m|p te redden.” Een motie van vertrouwen werd daarop met algemeene stemmen aangenomen. Het vermoeden dat er nog meer levende arbeiders moeten zijn in de mjjnen van Courrièree is bevestigd. Uit een der m(jnschaohten i levende arbeider bovengebracht dagen in de duisternis daar en ellende heeft verkeerd. Men gelooft nu vast, dat er nog meer levenden zijn te bevrijden, en met verdub belden ijver zet men nu zeker de onderzoe kingen voort. De Minister Barthou heeft de dertien ge redde mijnwerkers In bet ziekenhuis bezocht en aan twee, die zich het meest onder scheidden, het kruis van *t Legioen van Eer op de borst gespeld, 't Waren Pré roust en Némy. Vooral eerstgenoemde heeft het dan ook ten volle verdiend. Tea onrechte ia Nemy als de held der geschiedenis voor gesteld. H| sprak 't eerst en ’t meest van de redding, maar verklaarde zelf, dat Prévoust de leider der mannen was geweest. wist door zijn goeden luim en op- woorden den moed zjjner met- r in te houden. De elf anderen ntvingen van den Minister de gouden ledaiUe lo klasse (voor daden van moed f toewijding). De toestand der geredden r bevredieeod. De dokter houdt hen reng diëet. ster ging met zjjn gevolg de mjjn gezelschap ging een heel eind ver, Minister achteruitdeinsde bij het op dooden. De lucht werd er toen, ondanks de watten met desinfectiemiddelen, onverdraaglijk. En toch, zei de ingenieur Weise, was de lucht verderop nog erger, en daar waren drie ingenieurs van 's morgens af bezig met leiden van de onderzoekingen. Da mannen der Westfaaische reddings ploeg, die te Courrières zoo wakker hebben geholpen, zijn te Krefeld door den Dait- MhMB Keizer toegesproken. Z. M. betuigde hun zjjn dank en zü'i bewondering voor hunne moedige zelfopofferingen overhandigde hun onderscbeidingsteekeneD. Keizer Wilhelm was te Krefeld voor een bijzonder doel. Z M. had n.l. aan deze stad bet huzarenregiment gebracht, dat hjj in 1901 had beloofd. Men herinnert zich de geschiedenis van het bal, dat Z M. bewoonde on waar de dames zich beklaagden dat er zoo weinig dansers waren. Toen beloofde de galante Keizer de dames van Krefeld een regiment cavalarie naar Krefeld te zullen zenden. Eo de Keizer beeft woord gehouden. izegd bracht hij zelf het huzaren- dat al spottend met den naam i-buzaren betiteld wordt. het Britnche Parlement heeft de —ring nu volledige inlichtingen verstrekt over de gevelde doodvonnissen in Natal en het goed recht der Koloniale regeering erkend, waarop het Ministerie van Natal zijn verzoek om ontslag Toch is men in tevreden en interpellatie De onder-L do boudmg der hoer Macdonald, namens evenwel door Dinsdag 3 April kwam het am< ment— Tydeman op artikel 1637 behandeling. Dit artikel verbiedt, dat een werkgever ter zake van een zelfde feit boete mag heffen en tevens schadevergoeding vorderen. Nu wilde de Tielsche afgevaardigde dit onder zekere omstandigheden toch toestaan. Dit amendement vond bestrijding én bg den heer Van Raalte én bjj den heer Drucker, als voorzitter der Commissie van Rapporteurs. Alsnu bracht de heer Heemskerk een sub-amendement op *t amendement—Ty deman ter tafel, dat na de krachtige be strijding door den heer Lohman door den voorsteller werd ingetrokken. Daarna werd het amendement—Tyde man met groote maerderht-id verworpen en het regeeriogs artikel goedgekeurd. Na de intrekking van bet amendement Schaper op artikel 1637 u volgde de be spreking van de beide amendementen—Van den Bergh (Helder) op hetzelfde artikel. Het eerste dier amendementen werd weldra ingetrokken, nadat verschillende leden daar tegen bezwaar gemaakt en anderen dit onnoodig gevonden hadden. Een oogenblik scheen de heftige oppositie tegen het re- geeringsartikel zoo groot te wordendat het gevaar liep verworpen te worden. Nadat het eerste amendement—Van den Bergh was ingetrokken, 33 tegen 31 Onmiddelijjk daai amendement—Van <1 1637 g bis gevi in bespreking, arbeider bept.L zaam te zfjo na het ei king, aan banden gel der dan vier amende ingediend. lo. Het ging dan 2o. Het om te verhinderen worden aangegaan m f 6 daags verdienen. 3o. Het amendement Verhey, er tegeo te waken, dat de werkmau dupe patroom 4o. I niet levensgevaarlijk gewond, de 2de-luite- nant der infanterie G. Minderman. Voor postpakketten, die via Engeland door tusschenkomst van „American Express Company” naar Vereenigde Staten van Noord Amerika wor den verzonden, is voortaan door de afzen ders boven het gewone port een recht van f 1,25 per pakket verschuldigd. Worden deze pakketten via verzonden, dan is dat recht alleen dan door de afzenders te betalen, als deze dit verlangen, Weoschen zjj dit niet, dan wordt het van de geadresseerden in Amerika ingevorderd. De Staatscourant no. 80 bevat o. a. de statuten van de Vereeniging voor Gereformeerd schoolonderwijs te Giesendam en Neder-Hardingsveld te Giesendam en de afdeeling „Ridderkerk” van de Z.-H. Ver eeniging „het Groene Kruis” te Ridderkerk. Z. K. H. de Prins der Nederlan den heeft doen toekomen aw de commissie tot leniging der rampen, geleden door de kustvissebers benoorden en bezuiden Har lingen, tengevolge van de jongste stormen, een bedrag van f 250, en aan de algemeene vereenigde commissie tot leniging van rampen bg watersnood te Amsterdam, met bestemming voor de provincie Zeeland, een bedrag van f 1250. Voor de onbereden artillerie is ter vervangicg van het mouwvest en bg de veld artillerie ter vervanging van het stal- buis de tuniek ingevoerd. Bg de te Rotterdam gewone jtarljjksche vee-ten toom wege de afd. „Rotterdam, Schiet Omstreken” van „de Landbouw”, is o.» w springram (geb. in 1904) de heer J. Hooge- veen te Haastrecht (3e prgs). Het Bestuur der Rgksverzekc- ringbauk is in booger beroep bg den Centra- len Raad van Beroep te Utrecht tegen eene beslissing van den Raad van Beroep (Onge vallenverzekering) te Dordrecht in zake de plaatselgke commissie gevestigd te Schoon hoven in deze opgetreden voor Klaas de Grutter te Ammerstol. In de op Dinsdag j.l. gehouden zitting der arr. rechtbank ie Rotterdam is o. a. behandeld de volgende zaak openbare school te Schoonhoveu een dochtertje van D. P., huisvrouw W., 43 jaar, zonder beroep te Schoon- Einige dagen nu vóór deu 27eu zou de onderwgzer J. J. Hogeudoora meisje dat uit het schoollokaal was Vfggeioopeu „uit de vestibule in de school i»-bben getrokken.” De ‘loeder beweerde gezien te Lebben en had op den bewus- dag, onder mededtelmg dat z(j baar docbterije van de schooi afnam en naar de bgzondere school zou zenden, genoemden onderwijzer de reeds gemelde woordeu toe gevoegd. Daar het trekken in de school volgens den onderwijzer niet had plaats ge had en hij zich door die woorden beleedigd achtte, had hfj een klacht tot vervoigiug ingediend. De moeder verzocht het hooreu van baar mei«je. Dit werd onnoodig geacht. Eisch f 5 boete, sub. 5 dagen heentems. Ui'spraak over 8 dagen. Melk vervalsching. De recht bank te Utrecht heeft W. C. de K., 35jaar, veehouder te Jutfaas, wegens aflevering van vervalscbte drinkwaren, veroordeeld lot 3 maanden gevangenisstraf, overeenkomstig den eisch van hel O. M. Ds. J. Schrijver, predikant-direc teur der Weesinnchting te Neerbosch, heelt uit Rotterdam, van iefnand die onbekend wenscht te big ven, een gift ontvangen vau f 1000, voor de nationale collecte tot schuld delging. De heer T. Gielstra te Leerdam is benoemd tot onderwgzer aan de Christe lijke school te Ouddorp.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1