Mn TiiuerbÉi. 2 tóiame Metselaars, HoDtverloojii Lopit. V. FIK, Qilffll a, RH, A ZWARTE COSTUUMS voor gelegenheden. ROTTERDAM,! Opening Vooijaars- en Zomerseizoen. Dames- en Kindermantels, Heeren- en Kinderkleeding: se Attest MtarpiÈ. i I I SE Dienstbode Tweede Meisje. H. A. van BAAREflfp Haven, Schoonhoven. Sé. s Ds. H. C. HO&ERZEIL, KOEIEN, Hooi- of Weiland, 22 Kalfkueien, 10 Kalfkoeien, fj£ 10 Kalfkoeien, Lekkerkerk. UITVOERING Biljart-Concours Timmerlieden een Arbeider. een Boerenmeid, 0. SCHAKEL Twee HUIZEN, Boelhuis Lopik. MERRIEPAARD, f2,50 en meer verdienste per dag. ji 000®0©0©©^) ■w Extra aanbieding! Goedkoopst Speciaal-Huis voor alle standen. hoek Heerenstraat. Haastrecht Herbert's Kaaskleur. „DEN OTTER", SCHOUW Schietvereen. Albrecht Beijling' te Schoonhoven. Advertentiön. ZANGVERENIGING „KRIMPEN A/D LEK" te Krimpen a/d Lek. UITVOERING Fanfarevereeniging „UNIE". 125 jarige Echtvereeniging j AMEIDE. J. G. MULDER, Na afloop BAL. UITVOERING Groot-Ammers. VOORDRACHTEN. Café-Chantant K. VERDOOLD te STOLWIJK. DANKBETUIGING. te Streefkerk OP TWEEDEN PAASCHDA8, Korenmolenaarsleerling Kleermakersknecht, bekwaam Timmermansknecht TIMMERMANSKNECHT TIMMERMANSKNECHT Een TIMMERMANSKNECHT, BAKKERSKNECHT. Landbouwers! C. VAN LEEUWEN, Vjjverstraat 132, GOUDA Wringtobben, Karos, Kuipen, V. H. DOESBURG, MOKKATAARTJES en andere GEBAKJES, De Stichtsche Hypotheekbank te Utrecht Agent de Heer G. FLOKP Azn., LODIS VAN DEN BREKEL, Splinternienve Bjjwielen Lange Weistraat A 185: Rijwielen en Motoren. Hoolddepöt G. J. SCHEER, BEZOEKT GOEDKOOPSTE ADRES VOOR: wagens, stoelen, sportkarren, wandel wagens, poppenwagens. GROOTE VOORRAAD FORNUIZEN, Opening van 't RIJWIELEN van af f 50,- en hooger Giessen-Nieuwkerk. Notaris Reumek NIEUWE HOUTWAREN, H. C. KOOI, H. C. KOOI, Dit de te koop: Noord-Polsbroek Openbare Verkooping. STREEFKERK, HOUTWAREN, THOS. H. WHITTICK Co., Trouwen! Verhuizen! Schoonmaak! Huishoudelijke Artikelen, Kookstellen, Giftvrij Emaille enz. W. PRINCE, Kipstraat 34, Rotterdam. A. C. EIJKELENBOONI, Inrichting voor REPARATIE» en MAATWERK, Voor FANTAISIE-COLBERT- en JACQUETTE-COSTÜUMS raadplege men onze Geïllustreerde Prijs-Catalogus. Schoonhoven - Haarlem - Leiden - Woerden - Schiedam. Onze Magazijnen zijn wederom rijk voorzien van NOUVEAUTÉ'S in: Blouses, CostuumrokkenLinnenrokken, Stofrokken, Loeren Ceintuurs, Kanten-Kra gen, Dames-DassenCbabot's, Glacé-Hand schoenen, Tricot- en Zijden Handschoenen, Mitons, Corsetten, Boezelaars enz. enz. Heeren-Costumes ƒ6,25, 7,-, 8,50,10,-, 17,-, 24,-. Jongelieeren-Costuines met korte en met lange broek f 5,-, 6,50, 8,-, 9,50, 12,-. Kinder-Costumes 1,45, 2,-, 2,50, 3,-, 4,-, 5,-, 6,50, 8,-, 10,-. Groote keuze. - Laagste prijzen. - Solide goederen, grootendeels op eigen ateliers vervaardigd. SCHOONHOVEN. Maatschappij „DE FAAM". J. V. WILLEN, voorheen Cez.HQFSLAG, DAMES- EN KINDERHOEDEN, OPENBARE VERKOGPiNG CHRISTELIJKE VAKORGANISATIE. te SCHOONHOVEN optreden: 't Oudste't beste en 't vertroawbaarst fabrikaat. WORDT OVERAL GEBRUIKT. Annatto - Goudkleur. A. Kerbert - Purmerend - Interc. Telf. No. 10. Notaris J. KOEMAN, TE KOOP: Paardenhooi. Openbare Vrijwillige Verknoping. Zevender, Tentwagen, Tilburrie, Bouw- en Melkgereedschappen TE KOOP: Een bijna geheel nieuwe Tilbury, W. DE HAAN, Openbare Verhuring Onder SLIEDRECHT: samen groot 11.92.00 H.A., Openbare Vrijwillige Verkooping Krimpen a/d Lek, Boot- en Melkgereedschappen ujiBiiirE vrijwillige vcrKODiiiiiy Ouderkerk a/d IJssel, Boot- en Melkgereedschappen, Openbare Vrijwillige Verkoopiag. Krimpen a/d IJssel, Bouv- en f BH Kon. besluit is R. J. de Ruiter, controleur vau den waarborg de belasting der gouden en zilveren werkeu te Schoou- hoven, met ingang van 1 Aug. 194)6 benoemd tot essaieur bq dat dienstvak te Rotterdam. t Door Zqne Excellentie den Mi nister van Oorlog is aan den sergeant L. de Ridder, op z{jn verzoek, met ingang van 1 Mei a.s. vervroegd ontslag uit den dienst verleend. f Gedurende bet le kwartaal van dit jaar werden bfj de Instructie Compagnie 24 volontairs iu dienst gesteld. t Door den Minister van Oorlog is aan de wed. Prins, ingevolge art. 109 der Militiewet 1901, eene vergoeding toegekend ran f 0,50 per dag, gedurende den tijd dat haar zoon als milicien onder de wapenen moet komen. f Donderdag j.l. ontving A. de Jong alhier de tqding dat zijn zoon Pieter Willem, dienende ais soldaat bq de koloniale reserve in Nederlandsch Iodië, was ge Woud. t In de Raadsvergadering van 5 April j.l. werd besloten 1. Het sportterrein op Zondag niet meer te gebruiken voor wedstrjjdeD; 2. Goedgekeurd de geldleening gasfabriek e. a. en 3. de begrootiug 1906 van het Geref. Weesbuis. 4. Afwqzend beschikt op 't verzoek tot toelating van de kinderen Rietveld (weezen) in bet Geref. Weeshuis. 5. E^n voorstel om aan H. M. de Koningin het verzoek te richten, tot vernietiging van de uitspraak van G«d. Staten iu zake beroep van de rekening 1904en begrooting 1906 van het Burgerlijk Arm >estuur, werd verworpen. 6. Tot havenmeester te benoemen de heer P. Vermeulen te Middelharnis. t Op de aanbevelingen voor leden dei- Gezondheids Commissie, zetelende te Schoonhoven, ter vervulling der met 1 Juli a. s. ontstane vacaturen, zijn geplaatst de heeren: 1. Mr. P. A. Greup (aftrte Schoonhoven en J. A. A. Uilkens, burgemeester te Ammerstol. f. H. J. Nederhorst Jr. (aftr.) te Stolwg- kersluis en J. Valk te Schoonhoven. t Hoogstwaarschijnlijk zal den 14. April B.a. bier, op initiatief ran de afdee- ling „Schoonhoven en Omstreken" van den bond vau „Nederlanilsche Onderwijzers", een openbare vergadering gehouden worden van- wege het .Centraal Genootschap voor Kin- dervacantie- en HnrsteliiiJgsoorden". De hee ren Mr. N. Rodenburg, nit Den Haag en A. C. Bos, uit Egmoud aan Zee zullen trachten een afdeeling dier zoo hoogst nuttige ver- eeniging op te richten. Nadere bijzonder heden zullen per advertentie in ons blad bekend gemankt worden. t Vrijdag morgen werd de koop man en barbier W. Soetors, wonende alhier, op den Lopikerweg aangereden door een vrachtwagen en wel zoodanig,;dal het rijwiel, waarop hq was gezeten, geheel vernield was, zoodat hij de reis te voet moest Bfleggen. VERVOLG DER NIEUWSTIJDINGEN- Naar men verneemt is Dr. Kuyper niet voornemens de redactie van „de Standaard" en „de Heraut" weder op zich te nemen, doch denkt bq, indien de toestand zflner dochter niet oagunstiger wordt, zqn reis weder te hervatten en zich naar Algiers te begeven. Te Linschoten is als hoofdin geland in het 4e district van het Groot- Waterschap Woerden gekozen de heer C. H. Peek, te Utrecht; en als hoofdinge- laud-plaatsvervaBger de heer Jac. Boer, te Snelrewaard. Ia de plaats van wjjlen don heer J. Bergshoeff is tot heemraad van het waterschap Wul- verborst gekozen de heer C. van Riet, te Kromwijk. De raad van Snelrewaard heeft tot gemeenteontvanger benoemd de heer A. M. Straver, no. 1 der voordracht. In de op Donderdag j.l. gehouden zitting der arr. rechtbank te Rotterdam werden vrijgesprokeu: J. M., 19 jaar, en diens broeder H. M. 20 jaar, beiden koopman te Lopik, beklaagd geweest van boloodiging van den jachtop ziener W. Verhejj, te Jaarsveld. Gisteren stond voor de arron- dissementfl-recb'bank te Utrecht terecht D. V., oud 39 jaar, voormalig burgemeester der gemeenten Westbroek en Achttienboven, beschuldigd van verduistering ran gelden als ambtenaar in dienstbetrekking. Het O. M. eisebte tegen beklaagde 1 jaar gevangenis straf, onder aftrek der preventieve hechtenis. T)a verdediger, Mr. N. A. Mensing van Charante te Amsterdam, beval beklaagde aau in de clementie van de rechtbank. Op de Lek is de zestien jarige Van M te Vianeo, uit een bootje ge ration en helaas verdronken. 'Bergambacht6 April. Donderdag morgen omstreeks half zeven ontstond er aau Steenplaats alhier brand in de woning van P. d. V., doordien een pot vau de rook leiding uabq den nok van het rieten dak was stuk gebroken. Door een kleinzoontje van Da V., die op den zolder sliep, werden de bewoners het onheil gewaar. Met vereende krachten werd daarna met eminors water de vlam getemperd tot dat de spuit vau het naburige Ammerstol aan wezig was en de brand verder bluschte; dank zq de windstilte liep het onheil be trek kulqk goed af en bepaalde de brand zicü slechts tot een gedeelte van bet dak. In de op 6 April l.L gehouden vergade ring van de vereeuigiDg „Werkverschaffing" alhier, werd de door den penningmeester iugediende r« keoiug over het dienstjaar 1905—1906 onderzoent en goedgekeurd in ontvangst op f 294.06V» en in uitgaaf op f 179 81Vimet eeu batig slot ad f 114,24. De aftredende bestuursleden de heeren P. van den Dool, P. Versluis en G. ten Napel werden weder herkozen, terwql in de plaats van den heer P. Blacken Dz. word gekozen de hier J. A. de Vries. •Groat-Amme», 6 April. Op Zondag 8 April a.s. hoopt onze nieuwe predikaut Ds. J. de Bruin alhier des namiddags half twee zjjn intrede te houden, na des morgens half tien in z(ja ambt te zqu bevestigd door Ds. B. Batelaun, predikant te Waarder. Door de kaashandelaars werd deze week hier en in de environs de kaas gekoent voor f 24,60 tot f 26. Zware soorten tot f 27 de 60 K.G. De haudel ia over het algemeen redelqk. Gisteren werd alhier de vereemging „Meikonderzoek" drfinitief opgericht. Ooge- veer twintig veehouders met een beslag van 310 koeien hebben besloten om de drie weken hunue melk op vetgehalte te doen onder zoeken. Zoodra eene geschikte lokaliteit is verkregen, zal het werk aauvaDgeu. Het be stuur der vereeDiging bestaat uit de heeren A. Boon, Jasp. Hakktsteegt en J.C Broere. •Krimpen n/d Lek, 6 April. De zoon vau den heer P. J. van der Velde kreeg op de werf van de firma I. en K. Smit, alhier, een gloeieuden nagel tegen het oog. Dr. W. Mars te hulp geroepen, legde eeu verband en sprak de vrees uit dat het ge wonde lichaamsdeel verlorea zal z(jn. 'Lekkerkerk, 6 April De jongeheer J. W. Molenaar, leerling der school voor M U. L. O. alhier, heeft met gunstig gevolg examen afgelegd als kweekeling aan de Rijkskweekschool voor oaderwqzers te Middelburg. Gedurende de maand Maart is aan het postkantoor alhier in de Rijkspostspaar bank ingelegd: f 6418,26 en terugbetaald f8378,66. Lekzmend, 6 April. J.l. Maandag was onze gemeenlebode J. Kleqn een kwart eeuw als zoodanig in functie, welken dag hfi onder het genot van vele bewijzen van belangstel- Jioar moebt beleven. Ook het Gemeentebestuur heeft duidelijk bewezeD, dat bet goede en getrouwe diensten zeer op prfis weet te stellen. 'Ouderkerk a/d IJzel, 6 April. In de heden-morgen gehouden Raadsvergadering kwam onder de mededeeling der ingekomen stukken de goedkeuring voor van het kohier van den hoofdelijken omslag, dienst 1906, alsmede van het raadsbesluit tot het verlee- nen van een vervroegd eervol ontslag aan den onderwijzer J. M. Verboom, met 1 dezer, wegens benoeming te Bergambacht. De rekening van het burgerlijk armbestuur over 1905, bedragende in ontvangst f1468,04ty», in uitgaaf f 1560,20 en slui'ende alzoo met een nadeelig slot van f 92,15V», werd onder zocht en vastgesteld. Eveneens werd vast gesteld de nieuwe verordening op het brand- wezen. Om de uitvoering te verzekeren van de voorschriften der woniDg-verordeniDg be treffende de inrichting en uitloop van priva ten (in cement- steenen putten) vóór 1 Januari 1907, zullen de desbetreffende bepalingen onder de aandacht der ingezetenen worden ge bracht, zoodat niemand onwetendheid hier omtrent zal kuDnen voorwenden. Het voornemen bestaat in den Joop der volgende week ook in deze gemeente van overheidswege eene algemeene collecte te houden ten bate van de slachloffers der orerstroomiogen in Zeeland. Moge de op brengst in overeenstemming zqn met de ontzaglijke schade, die onze Zeeuwsche brooders geleden hebbon en nog laDgen t(jd zullen moeten dragen, tengevolge van de dijkbreuken, die veler huizen en veler be staan geheel of ten deele verwoestten. Ouder kerk bleef nooit achter als er algemeene of bijzondere rampen te lenigen, als nood en ellende te verzachten viel. Het bereid»' ook nu de collectanten een goed onthaal en daardoor een goeden oogst, die bestemd is om overgemaakt te worden aan het Provin ciaal Watersnood comité te Middelburg. Naar men verneemt heeft de heer A. den Haan wegens hoogen leeftijd eervol ont slag gevraagd als bode van den polder Kromme, Geer en Zijde alhier, mot ingang van 1 Juli a. s., welke betrekking bij dan 66 jaren zal hebben vervuld. De betrekkirg van penningmeester der polders wordt even eens nog door hem waargenomen. 'Oadewaóer, 6 April. Io deze gemeente circuleert een adres ter ioteekening, om in stemming te betuigen met- en ter onder steuning van het adres vanwege de Maat schappij „Tot Nut van 't Algemeen" aan den gemeenteraad om alhier met steun van den Raad een teekenschool tot stand te doen komen. Het is iu 't belang der inge zetenen, dat dit pogen van 't Nut door allen z. v. m. zal gesteund worden, daar vele plaatsen, zelfs dorpen in 't bezit zijn van een AmbacMs- of Teekerscbool en men hier niets aantreft waar flinke jongenlui zich kunnen voorbereiden ter technische bekwa ming in hun gekozen of nog te kiezen be roep of betrekking. 'Pelabreek, 5 April. De watersnood collecte op de openbare school alhier bracht f 14 55 op. 'Stolwyk, 5 April. In de vergadering ueenteraad van Woensdag 4 CORRESPONDENTIE. Wegens plaatsgebrek een ingezonden stuk en vele berichten in een volgend nomrner. van den gei_ j April werd de nachtwaker C. van Burep benoemd tot lantarenopsteker, i Vastgesteld werd, dat onder nadere goed- t keuring het maximum van den hoofdelijken omslag, dat tot heden bedroeg f 351)0 plus 5 pet. voor oninbare posten, voortaan zal bedragen f 4000 met inbegrip der genoemde i posten. Nog werd de gemeenterekening over 1904, en in verband daarmee de begrootiog voor 1906, io verschillende opzichten gewqzigd. 'Streefkerk, 5 April. Wie Maandag I j.l. ons anders zoo rustige dorp bezocht, bespeurde reeds dadelijk, dat er iets bfizon- ders gaande was. Allerwege zag men nit de woningen de driekleur wapperen, zoodat one gebeele dorp een feesteJqk aanzien droeg. Van waar die feestdos? De heer T. den Hertog herdacht heden den dag waarop h(j vóór 25 jaren z(jne be trekking als hoofd der Bchool alhier aan vaardde, en deze dag mocht niet onopge merkt voorbijgaan. 's Morgens zag men de kinderen met van vreugde stralende gezichten ter schole gaan. Z(j wisten het de kleintjes: er zou vandaag worden afgeweken van den ouden sleur, jer zou in plaats van geleerd, gejuicht en ge jubeld worden, want „meester" vierde feest. Toen allen in de school verzameld waren, trad de jubilaris met zijne familie het school gebouw binnen, en werd een toepasselijk feestlied aangeheven. Daarna werd namens het onderwijzend per soneel en de schoolkinderen bij monde van den onderwijzer den heer Damsteegt een cadeau aangeboden, bestaande uit een sche merlamp en tafeltje, waarbjj de wensch werd uitgesproken, dat de geachte jubilaris nog vele, vele jaren mocht werkzaam zijn, tot nut en tot heil zjjner leerlingen en zijner gemeente. Diep geroerd door zooveel waardeering, dankte de jubilaris. Daarna weiden de kin deren onthaald op lektkernjjen, en aan de van vreugde stralende gezichten der leer lingen zag men hoe zq zich amuseerden; aangenaam werden zfl bezig gehouden tot ongeveer half twaalf, toen bet fanfarekorps „de Oraojavaan" den jubilaris eene aubade kwam brengen. A Nadat enkele muziekstukken ten beste waren gegeven, werden naar beide einden der gemeente de kinderen onder begeleiding der muziek een eindweegs weggebracht. 's Middags werd eene receptie gehouden, van welke gelegenheid vele personen ge bruik maakten om den jubilaris hunne geluk- wenschen aan te bieden. Ook werd toen namens het gemeente bestuur bq monde van den EdelAchtbaren heer burgemeester aangeboden een stoffelijk blijk van waardeering, bestaande uit een prachtig gebeeldhouwd eiken buffet, terwijl eene commissie, gevormd uit de ingezetenen, hem een daarbij passend ameublement aanbood. Mat een waardig slot werd deze dag be sloten, n.l. door een fakkeloptocht met muziek van het fanfarekorps Oefening kweekt KUDSt". Door het afsteken van bengaalsch vuur leverde het geheel een verrassend effect; aardig was ook de versiering van den vaan deldrager, die te paard het corps voorafging. Wij gelooven bier de tolk te zjju van allen, wanneer wq den jubilaris toawenschen, dat hij nog lang 'moge voortgaan op den ingeslagen weg, dat door zjjn streven en werken nog velen tot nuttige leden der ma&tschappq gevormd worden. AUATUB£B£UBT£N op Zondag 8 April 1906. BJnit SebMnhaveD. AMMERSTOL 's Voorin. 9M» uur Ds. Begeman, rustend predikant te 's Graveuhage. 'a Nam. 2 uur Ds. Biükes, van Krimpen a/d Lek. Hing Slledrecht. BLESKENSGRAAF. 's Nam. lVa uur Ds. Queré, van Wijngaarden. PAPENDRECHT. 's Voorm. 10 uur Db. Poort, van Streefkerk. VISSCI1ER1J-BERICH TEN. 'Anmeritel, 6 April. Van Zaterdag 31 Maart tot en me» Vrijdag 6 April zjjn alhier ter markt aangevoerd 34 winterzalmen; prijs per i/« kilo van f 1,40 tot f 1,70; 1 elft, f 2.80. «Hrallngen, 6 April. Deze week werden ter markt aangevoerd 425 zalmen; prijs f 1,30 f 1,75 per 5 ons; 49 elften, f 1,40 k f8,- per stuk. MARKTBERICHTEN. Badegraveu, 3 April. Kaas. Aangevoerd 55 wagens, te zamen 2508 stuks, wegende pl. m. 15232 kilo; le soort Goudsche f17,— k 28.50, zwaardere f 29.—, 2e soort f 25,— k 26,—, Derby-kaas, le soort f 28 50, i Edammer-kaas, le soort f 2e soort f Handel vlug. Geado, 5 April. Kaas, le qual. f 27,— a f28,75, 2e qual. f24.— a 16.— zwaardere f Aangev. SSparttfea. Handel vlug. Boter: Prfis der goe- f 1,k f 1,10, weiboter f 0,95 per kilo. Retlerdaui3 April. Aangevoerd 27 paarden, 1165 magere en 810 vette runderen, 229 vette. 863 nuchtere en —graskalveren, 102 biggen. Koeien en ossen 26 tot 37 ct., kalveren 40 tot 55 c. per Va kilo. Seheanheveia, 4 April. Boter, le qual. 53 ct., te qual. 48 ct per half kilo. Kaas f 15 a f 28 per 50 kilo. Belegen kaas f 32 a 36 per 50 kilo. Weerden, 4 April. Kaas. De aanvoer ter markt op beden bedroeg 36 partijen, prjjs van Goudsche le soort t 27,4 f 28 2e soort f 24.— a f 26, zwaardere f 29,50 a Edammer le soort f 2e soort f per 50 kilo. Handel redeltyk. De Ondergeieekende betuigt langs dezen weg zijn oprechten dank aan d>n Heer G. J. MEKERK te SclieonliovenHoofd-., agent van de Maatschappij tot Brandver zekering te 's-H er togen boach, voor de vlugge en prompte uitbetaling van geleden schade, door afbranding van ten Schelf Riet, en beveelt genoemden Heer als Assura deur bq een ieder aan, daar men dan verzekerd is dat de belangen van de verzekerden, zoo goed als die der Maatschappij, door Z.E. worden behartigd. C. ZANEN Hz. Sr. Ammerstol, 6 April 1906. VOORZITTER en HEEMRADEN van den polder „den Heek en Sckaagt" bren gen ter kennis, dat zij op Weenadag 95 April 1906 de zullen drijven over het vierkant en tonrond opmaken der wegen en het in orde brengen der daarin voorkomende bruggen en taluds, alles overeenkomstig de voorschriften der Keur. Namens bet Bestuur, G. DEN OUDSTEN. ALGEMEENE VERGADERING op Waenadag 11 April n. 's avonds kalf n*»u«a. in het Koffiehuis bQ G. VAN DER WOLF. burgerlijke stand. Hchaantioven. Van 3 6 April. Geboren: Barbera, d, van A. Lommerde en M. Roos. Directeur: de Heer J. H. DREES. op Maandag 16 ApHI 1906 (fiden Pauttclidag), in de SOCIËTEIT. Aanvang 7.80 nnr. Entrée f 0,50. Directeur 3 Heer Ch DE LA ROSIÈRE te Gorinchkm, D. V. hopen onze g> liefde Ouders j J. H. SPOORMAKER en i A. DE ZANGER op 14 April a. s. hunne te herdenken. Hunne dankbare Kinderen, j 1 Ouderkerk a/d IJssel, 7 April 1906. op Maandag 16 April 1906 (lan Paasch dag), in bet Lokaal „LEKZ1CHT" te Ondertrouwd: H. W. SLOB ELIZABETH VAN REES. Hoog-Blokland, 1 5 A i| 1906 Sliedrecht, Eenige en algemeene kennisgeving. Heer en M'-vrnuw HuYTEMA VAN KONIJNENBURG-Frijlinck geven ken •us, dat op den 4. Apiil 1906 te Nqmegen is overleden hun geliefd» Vader, Behuwd- en Grootvader, de Hee C. P. F BIJ LI ALK, Hypotheekbewaarder aldus» Voor de vele bewqzen vau belangstelling, zoowel van hier als van elders ondervonden bq onze Veertigjarige Echtvereeniging, be tuigen wjj onzen welmeenenden dank. J. VAN IPEREN. A. VAN IPEREN—v. d. Have». Noordeloos, 30 Maart 1906. MMF* Na de Pauze optreden van den be kroonden KAR AKTER-HUMORIST met medewerking van Me). J. MU Llkl^B, van Gerlnchena. 1 Aanvang 's avonds 8 uur. Entrée f 0,50. van het Fanfarekorps, in de OPENB. SCHOOL, op Maandag IO April 1006 (2deu Paasch dig), 's avonds 6Vi uur, to Directeur E. VAN WAGENINGEN. Hit rqke PROGRAMMA wordt {gPlv afgewisseld door kden Paaach-avond bg le Rang f 0,40, 2de Rang f 0,80. Aanvaug kalf aekt. NA AFLOOP BAL. Ondergeteekenden betuigen bq deze hun oprechten daDk aan allen, die blijken van belangstelling hebben gegeven bq het 25 jarig Huwelijksfeest onzer OuderB. C. OSKAM. G. OSKAM. S. C. OSKAM. C. OSKAM. A. OSKAM. J. G. OSKAM. AT. OSKAM. AK OSKAM. J. OSKAM. Peursum, April 1906. De Heer en Mevrouw NIEKERK Jong enkel betuigen bun dank voor de biqken van belangstelling, bij de geboorte hunner Dochter ontvaDgen. Schoonhoven, 7 April 1906. Door de overstelpend vele bewqzen van waardeering en vriendschap, bij de viering van mijn 26jarig Ambtsfeest ontvangen, ben ik ten zeerste getroffen. Ik betuig, ook namens mijne Vrouw en Kinderen, aun allen, die den 2en April tot een onvergeteljjken dag voor mj hebben gemaakt, barteiqk dank. T. DEN HERTOG, Streefkerk. H. d. S. De Ondergetekende betuigt openlik zqn bartelqken dank aan zqn Patroon, den VVeiEd. Heer H. M. DEN U1JL, voor de betoonde belangstelling bq gelegenheid zqoer 25 jarige dienstvervulling. P. KAPOEN. Schoonhoven, April 1906. De Ondergeteekende brengt door deze zijn hartelqken dank aan den WelEdelZeergel. Heer Dokter BLOM te Krimpen aan den Usel, voor de zorgvuldige behandeling tqdens zjjn laatste zeer ernstige ongesteldheid. L. BURGER. Nieuwerkerk a/d IJsel, 5 April 1906. Oodergeteekeude betuigt zqn dank aan de Onderlinge Verzekering Miutscbappq voor paarden en vee „Alrnele" te Almelo, Agent de HeerM. VAN SPaLL, Caud. Notaris te Streefkerk, voor de spoedige en prompte voldoening der waarde van zqn twee onteigende koeien. i. T. TKBLOUW. Zugerak, 7 April 19M. bij M. DL JONG, Bergstoepscb Pont veer •m Kunstvoorwerpen. Er biedt zich aan met 1 Mei een welke een jaar op het vak is geweest. Adres B. GROENRIJK, Streefkerk. Gevraagd een onnkouaend R. C.met kost en inwoning, bij G. J. POST, Kleermaker, Moordrecht. Teratend gevraagd: Adres P. VaN LlMbORbH, Mr. Timmer man, Lekkerkerk. TERSTOND GEVRAAGD voor geruimen tfid werk. Adres W. VAN DELFT. Slledrecht. Terstond gevraagd 9 bekwame bq L. STRAVER, Mr. Timmerman, Haastrecht. Gevraagd, zoo spoedig mogelqk, een door J. KUILENBURG te Beenwyk b/d brug. Getraagd een bg JOH. KLIP, bchoonhoven. Temtend gevraagd een bekwaam >ij U. PAUL, Mr. Timmerman, Haastrecht. GEVRAAGD: voor een jaar vast werk, bfi T. VOOR* MOLEN, NleuwpeerL Gevraagd tegen 1 Mei Huis beschikbaar; dagelijks behalve Zondags aanmelden bjj A. N. ROOKENBerg- ibaeht. Tegen 1 Mei a. s. wordt gevraagd een aankomend P. G., boven 16 jaar, bjj B. ROEST, Brood- Beschuit- en Banketbakker, Lekkerkerk. Wegens buweljjk der tegenwoordige i spoedig mogeljjk gevraagd een flinke bfi W. KUIJL, Kaashandelaar, Ore» A muien». Mevrouw VINK te Laplk vraagt een net TWEEDE MEISJE, niet boven 16 jaren. Aanmelding liefet in persoon. Teratead gevraagd of met 1 Mei: tegen hoog loonP. G.en goed kunnende melken, of een MEISJE van 17jtar, melken geen vereischte, bjj J. BAK Az., Berg ambacht, Benedenberg. KUIPER, is ruim voorzien van Staren w Emmen. Banketbakker, LopikerstraatSchoonhoven: Ween per meppen, verschillend Ban ket. FrambexenkeeltJ» en*. verstrekt gelden op cerate Hype- theek en geeft Pandbrieven uit van f 1000,—, f 500,— en f 100.—, tegen 4%. Hleekenuttngel 985 f Gnuda. reden werd plein 16. Ketterdam, BIEDT TE KOOP AAN: MOTORRIJWIELEN van f lOO,—zwo goed al* utenw. van f 85,— en hooger. Eerste Schoonhovensche ^RIJWIELEN vmd .1 f .7,9.. Ook nog eenige zeer solide gebrnikte BUwielen voorradig. Concurreerendate prjjzenGeïllustreerde Prijscouranten op aanvrage. SCHOONHOVEN. Ruime voorraad eerste en tweede soort nieuwe en gebruikte HEEREN- en DAMES- RIJWIELEN. Ennige tweedehandsch MOTOR FIETSEN in uitmuntenden staat. Scherp conenrreerende prjjien. P. J. HAZEBROEK, Smederjj en Rijwielhandel te Driebrngge. „Ondergeteekende verklaart bjj deze, dat het KWALSTERPOEDER hem uitstekend heeft voldaan; ik bad eene koe met een groot bard uier, waaruit bjjna geen melk kwam; door bet lezen van uw advertentie haalde ik één pak bjj den Heer P. C. Ëongehs te Moordrecht en na dit opge bruikt te hebben was de uier der koe volkomen genezen en de koe gaf 9 Liter melk per maal, zoodat ik dit artikel met vertrouwen kan aanbevelen. P. BAAS, Landbouwer." Nieuwerkerk a/d IJssel, April 1906. onfeilbaar middel tegen kwalster bjj koeien, kwade en bloederige meik, Verkrijgbaar in pakken met gebruiks aanwijzing 4 f 0,76, franco per post f 0,00. Hwdegraveii. Depóthouders: B. BRAND, Stremtkkrk. C. G. v. d. BEKi.. Bergambacht. M. A. v. BEEKUM, Meerkerk. L A. STOPPELENBURG Stolwu*. W. J. v. DAM, Haasthecht. W. de LANGE, Schoonhoven. Erven F. TRAPMANGoudriaan. P. C. BONGERS, Moordrecht. Firma WOLFF, Gouda. A. v. WALSUM, Ouderkerk a/d IJsel. M. oc RUUTER, Nauw-l.KfCCTr.ufP. de MagazUnea vaor de LUXE-ARTIKELEN. hHlMhendliig, met speciale afdeeliug voor Ledikanten, Wiegen, Vogelkooien, Hanglampen, Gaskronen, Ganglantaarns, Bamboe-Artikelen, Kofiers, Tasseben ens. ens. ALLE GOEDEREN WORDEN FRANCO THUIS BEZORGD. KINDER- AanbevelendC. KOOIJ io Modes, Kerkstraat, Schoonkove te verkrijgen op zeer gemakkelijke beta- lings-condities. Br. fr., no. 40, Bureau dezer Courant. dagen 18 en 25 April 1906, 'savonda 7 uur, veilen en verkoopen: Voor de Erven W. DEN TOOM: ERVEN en TUIN, gelegen in den Neerpolder te Glessen-h lenwkerk. Samen groot 9 Aren, 91 (Jentlnren. Het eene gebouw in gebruik geweest bjj wqlen W. den Toom, bet andere in huur bjj A. Vonk Omschreven bg biljet. te Gormchem zal te Glessen- Nlenwkerk, in het Koffiehuis A. MUILWIJK, op Woens Op Dinsdag 10 April a.s., ■A? tdes voormiddags 10'/» uur, bg j,et Koffiehuis van G. W. STAM vVnm te Leplk, op hot Dorp, zmi ten verzoeke van den Heer G. OSSKVOORT te- Weerden, publiek, em centaut geld, worden verkocht Eene greete partij als: AmerikaanBche Delen, Palen, Schrooten, Latten, Platen enz. Piaatsv. Notaris te LOPIK. Op Maandag 23 Apr i ia. s., ty des voormiddags 10 uur, zal op de Buitenplaats „de Oorsprong WnfSP te Lepik, wegens vertieK, em csnlant geld, puDliek worden verkoebt: Een aftandkcfa zwart een uitmuntend ouderhouden BRIK met Koetsierz. o. d. k. en losse Zjtner- en Winterkap, UTRECHTSCH WAGENTJE, beide fabrikaat Iugenhousz., Buitenweg te De Bilt, EENSPANSTUIGEN en STAL- GEREEDSCHAP. Voorts eenige Bleemen en voste Planten in Kuipen, Tninvazen m Banken, een Verwarmingstoestel met pupen, een grooie paitq Mlet- m at ten, Broeibakken en Kamen, benevens Inlngereedschap. Eenig best alterw. Heel, Brandhout, Mest, een Schouw, Bascule, 22 Kippen en 6 witte KwakereeuOjes, eenige Mnubtlen en heigeen verder te voorschqn zal worden gebracht. Piaatsv. Notaris te LOPIK. slaande en gelegen te ter grootte van 16 Hectaren, 49 Aren, 51 Uentlareuuitmuntend WEI, HOOI- en BOUWLAND, benevens BOOMGAARD. Te aanvaarden 1 Mei 1907. ETe, bevragen bq de Heeren Gebroeders HOGENDOORN te Gelde»ch Veenen- dnal, terwql ïnfornutien worden verstrekt door den Heer C. SCHEER te Ptlibraek. Desverkiezende kan een gedeelte als lste Hypotheek van de koopeom op de Hofstede gevestigd big ven. De Notaris A. CaMELEIJN te Streefkerk is voornemens op 'Zaterdag den 14. April 1906, 's voormiddags ten 10 ure,onder in den Opperslok, aan de Lusplaats Dabjj Groot Ammers, em kentaut geld te verkoopen: EENE GROOTE PARTIJ bestaande in: Lange en zware Amerikaansch Grenen Krui-, Brug-, Kaas- en andere Plankeu, Re gels, Baikschalen, gekantrechte lange en üUm turen Planken, Achterdelen ent. Voor het breien van Kousen, Nokken en andere artikelen zoeken wq vronweiyke zoowel als mannelijke personen uit eiken stand, onver schillig waar woonachtig. Eenvoudige en vlugge arbeid gedurende het geheele jaar. Vakkennis onnoodig. Breimachlne-HfaatochappU tot bevorde ring van huisarbeid, Amsterdam, Keizersgracht 263. Wie zich een mooi en sterk Fornuis wil kuopea gelieve even by aan te loepen, daar vindt men: Ruime keuze Gegoten FORNUIZEN, merk „Godin", vanaf f 10,Geslagen Fornulmeu vanaf f 6,BO. Fqn Geëmailleerde Fornuizen met koper-versiering en roeden, vanaf f 18,56. KINDERWAGENS vanaf f 9,50. Dito met bouten bak, 2 duwers, hangende in riemen, vanaf f 18,50. 1 Enorme keuze Rnmhoe- en Houten Sportwagens vanaf f 3,50. Wandelwagens met Kap en Ligbakje vanuf f 9,56. Verder voorhanden em prachtige Borteeriög Salon- en Kamerlampen tegeu zeer lage prqzen, benevens grooten voorraad Aanbevelend rvi Dam, 1»U de Vlachbrng, SCHOOX1IOVFN, lericbt, dat bq weer ruim gesorteerd is in alle soorten GROOMLEDER SCHOENWERK voor Heeren, Dames en Kinderen in alle mogelqke soorten en vanaf zeer lage prqzen. Liiinen- en bruin SCHOENWERK voor Heeren, Dames en Kinderen. DAMES-WANDELSCHOENTJES in nieuwe kleuren en chique modellen. Mlenwe zending Kinderwerk en Bébé-Schoent|es. net en biligk gedaan worden. IsBr Schoenwerk nit bovenstaand Sfagazyn verkrygbaar bU: JOH. KAPPETIJN, C. Bergambacht. EIJKELENBOOM, Groot-Ammers. r>J Gebr. BERVOETS, Heeren Pantaluns, Linnen Fronts, Boorden, Manchetten, ge kleurde Overhemden, Heeren-liassen, Glacé-Handschoenen enz. enz. Aanbevelend, MODES! MODES! SCHOONHOVEN, Haven, bericht de ontvangst eeuer prachtige collectie in het zwart, wit en gekleurd, welke van af heden-avond zullen geëxposeerd zqn, alsmede alle MOGE-ARTIKELENwelke tot bet a. s. seizoen buhooreu. Grootste sorteering! Schern concurrcerende prtlzcn! te CHR^TELUK^VULI^^n'ljEr'vWJs!'Oude°Ha'.è;: 'n Scll°01 ™r Ned. Herv. Predikaut te Vokden. Onderwerp: I>e noodzakelijkheid der Vakorganisatie onder de Uhrlsteiyke Arbeiders. Arbeiders vryen toegang. Patroons 16 Cent. Het Bestuur van den Chr. Sigarenm -Bond. ALOM TE BEKOMEN. OPGERICHT 1853. op Woeusdag 2 Mei I 906, des voormiddags te II uren, in het Koffi huis van Mej de Wed. A. M. BLANKEN, ten over- Een goed ouderhoudenvan vele ge makken voorzien met ERF en 1U1N, aan de Hoogstraat, B No. 33, te Haastrecht; kadaster Sectie B, Nos. 2095 eu 2096, grout 4 Aren, 22 Cen tiaren. Het Huis bevat beneden7 Kamers, Keuken en Kelder; en boren: 3 Kamers, Meiden kamer en Zuiders en is voorzien vau mar meren Gaug en marmeren Schoorsteenmantels. Aanvaarding bq de betaling der koop penningen op 1 Auguitua 1906. Te bezicntigeu 30 April eu 1 Mei 's namiddags van 2 tot 4 uren, na vooraf belet te heDben gevraagd. Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd. 5666 Kilo tweede snee Te bevrageu bn T. G. ROOK Pz, te UHdérkerk a/d Uwel. De Notaris D. TE1JINCK Jmm te Schoonhoven zal op -,/r^ Donderdag 26 April 1906, 's voormiddags 9 uui, vp ue Hofstede bewoond door C. STRAVER, in de Krom, ouder in het openbaar verkoopen 9(1 kalfdragande of gekalfd hebbende 4 GUISTE VAARZEN, 2 VARE KOEIEN, 6 PINKEN, 9 KALVEREN, 3 drachtige ZOGGEN, 16 qude KEUEN, 9 beste zwarte Paarden, oud 8 ea 5 jaren, BRIK, BLOKWAGEN, GIER WAGEN met toebehooreu, 2 KARREN, gewaterde atleten en Palen, eene partij BRANDHOUT, en beigeeu verder te voorschqn zal worden gebracht. AÜe onkosten bedragende voor het Vee eu de Rqtuigen 5 en voor het overige 10 met de koopen van ƒ10, eu rniuder contant. O/erigeus op dag lot 5 SepteuiDer 1906, mils den Notaris bekeude borgen stellende. Alles daags te voren te bezichtigen, N.B. Op de woning beataat gedoe ge legenheid tot uitspannen. Delft8ch mode), rondom met nieuw zilver gemonteerd, op ColliDgs-assen5 zeer goede UTRECHTSCHE WAGENTJES, waaronder 2 zoo goed als nieuw, op Coliiugs-assen en beat lsken-bekleeding; 3 nebruikto TILBU RY'S en 3 KOOPMANS KARRETJES. Onk eenegen tegen andere RBIuigea 1. te rallen, bg Rgtuigmaker, Roodstraat, Oudewater. VOOR 6 JAREN. De Notaris W. H. VAN BILDERBEEK te Dardrecbt zal op Vrgdag 2 0 April 190fi, des voor middags 10 uur, in het Koffiehuis „KOOP HANDEL en ZEEVAART", aan de Groen markt aidaar, waar zes Jaren, publiek verhuren D.n lio.g «iukaden Polder ten oosten van de Spoorwegbrug, over het Wantg en ten westen van den ouden Otterpolder, bestaande uit best met de op dit-u Polder staande GEBOUWEN en GETIMMERTEN. Aauwqziug zal geschieden door den Op zichter T. WAPPEROM te Dsrdrecht, Noordeodgk 24. Inlichtingen te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris VAN BILDERBEEK. ten overstaan vau den Notaris J. VAN DER LEEDEN te Ouderkerk a/d-IJssel, van: i vaarkoe; 5 PINKEN, eenige KALVEREN, 1 ZEUG met BIGGEN, 2 drachtige ZEUGEN, Utrecblecb Wagen f ju, Kaasbrik met CoHiugs- asseu, Boerenwagen, Paardentuigen, Hooi- bark, Koekenmolen, Wat er fornuis, 3 Wring tobben KarnStareo, Emmers, Melkkannen, Kaasvateo, Kaasplanken met Schragen en Standers, 1 bouten en 1 ijzeren Schouw, Varkenshok, Rgbrug, Sleephek, Vlonders, Hekkeu en Horden eu veie audere en eene P,r'Ü Takkebossen en Brandhout. Vóór den verkoop afgeuommerd te be zichtigen. (lnnnhnitn Vniiwillinn UnnLnnninn op Vrydag 20 April 1906, des morgens ten 9 ure, aau Bouwmanswoniug, D No. 30, te op Woensdag 25 April 1906, des morgeus ten 9 ure, aan de Bouwmanswoning be woond door den HeerM. BAK te ten overstaan vau den Notaris J. VAN DER LEEUEN aldaar, van: 5 PINKEN, 1 PINKSTIER. 1 aftandsch bruin MERRIEPAARD, Vrachtbrik, gzeren Schouw, Strooengder, Koekenmolen, 2 Pekelhekken, Wriugtobbe, Karn, Emmers, Melkblikken, Kaasvaten, Kaasplanken en Schragen, Kruiwagen, f Horden, Boomen en Vlonders, vele eenige Meubelen, 500 Takkebossen en eene groote par tg Brandhout. Vóór den verkoop afgeuommerd te be zichtigen. op Vrgdag 27 April 19U6, des morgeus ten 9 ure, aan de Bjnwmanswoning bewoond door den Heer J. A. DE JONG te ten overstaau van den Notaris J. VAN DER LEEDEN te Ouierkerk a/d IJssel, van: 1 VAARKOE, 1 GUISTE VAARS, 4 PINKEN, Tentwagen, Tilbmy, Kaasbrik met assen, Boereuwagen, Dogkar, F~* Schouw, Wriugtubbe, Staren, Kaasvaten, Kaaaplanken en Schragen, Hekken en Bruggen, eene partfl Brandhout an vele andere Vóór deu ligbUf.il. to

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2