C. VAN DER HEK, Haven, Steenenbrug bij't Stadhuis, Schoonhoven. EIGEN-gemaakte Meubelen. Kinderwagens en Sportwagens. Late lock Taste jrQzn! REEDERIJ op de LEK, ten m lel fjari teta Het Heeren Colbert- en Jaquette-Co'stumes o en Jongeheeren- en Kinder-Costumes 4 «lage prijzen uitmunten, mm CiUNT NI iilirlii 1 Dril 1IIE. IC. 911 Een Dienve Kaasbrit, Attentie!! C. VAN DER HEK n -PIN KOEHOOI. tol «feJIC. GEEN DIENST. MR. P. A. GREUP, 300 8000 pt tlBSt Md. lts, KAPITALEN J. BREIJ, Een groote voorraad geschilderde Meubelen. Kadenverhuring. De Beezemkaden Grasverpachting. Grasverpachting. nieuwlekkerund. Grasverpachting. Grasverpachting MAANDAfi 16 APRIL a. s. (2en Paaschdag) dienst als op Maandag met een tnsschendienst: GROOT CONCOURS op 24 Mei en 4 Juni te KRIMPEN a/d IJSSEL, Magazijn „De Nieuwe Wereld", hebben de eer te berichten, dat zij, evenals andere jaren, wederom eene zeer uitgebreide keuze in O voorradig hebben, die door nieuwe dessins, chique q C* coupe en sterke afwerking, alsmede door bijZODdCr pp» Verder eene enorme sorteering in Hoeden, Petten, Dassen, Boorden, Overhemden enz. enz. Vanaf heden tot einde Mei zullen onze Magazijnen des Zondags van 9 tot 4 nnr geopend zyn. Aanbesteding Aanbesteding. Aanbesteding. Aanbesteding. Wie de Christus Socialistische Tweede Blad Boerenarbeider, Zilversmid Metselaars, Schildersknecht Buerenknecht Boerenarbeider, Boerendienstbode Dienstbode. Dienstbode, Een Dienstmeisje, Dienstbode. Dienstbode. i tt en, Knechtje Boerenknecht, Zomer 1906. J> G. Doesburg een solide Tilbury, ML Rjjtnigen: MAGAZIJN KOEHOOl. Hooi te koop, HYPOTHEEK. Rijtuigen. Rijtuigfabriek Dames-Rijwiel, Aardappelmoes. Weg met de Asthma! De ABDIJSIROOP Puik best Koehooi is en blijft het eenig afdoend middel tegen KIESPIJN, De grootste voorraad en de ruimste keuzen van BEPABATIE SPOEDIG, NET EN BILLIJK. Ruime keuze Veeren-, Zeegras- en Kapokken-Bedden, 3"! Gegoten-, geslagen-, geëmailleerde- en Veevoeder Fornuizen. G0UDR1AAN, VERHURING der Landerijen Stolwijkersluis, te Capelle a/d IJssel Giessen-Nieuivkerk VERHUREN STOLWIJK HET GRASGEWAS UDÊ VEN, GOUDA, Kastpapier en Kastranden. Komt zien de groote voorraad in de Magazijnen. Directie te Slikkerveer. ZONDAG 15 APRIL a. s. (laden .Paaschdag) MF" De boot, nm. 330 nit Rotterdam, zal dien dag doorvaren naar GULEMBORG. Kassier en Commissionnair in Effecten SCHOONHOVEN, Bond van Harmonie- en Fanfare-Vereenigingen in Zuid-Holland. Haven, boek VoorhavenSCHOONHOVEN nn™*"0V£"TirT j- DE VEN, EilllüA, BEHANGSELPAPIER. Wed. WOLFF Zoon, Schoonhoven. ZOOALS NIEUWE HUFSTEDE „DE BLIJDE WERELD". J. C. ANKER te Stolwijk. ANSICHTKAABTEMHANDEL HL KROON, Penrsnm li» venter bet Tveede BluL Veer te Bergstoep D. OOMS. CEREF. KERK Remonstr. Geref. Gemeente Een halfwas Schildersknecht Behangselpapieren, een MEISJE, qJ.DEVEN, Gouda,® TE KOOP, 2 beste Water filters, Een HIETDEKXERSKNECHT Twee Mandenmakers, RIJKNECHT, „DE 1ERWEDE" te Hardirxveld Waal-, Profiel- en Siersteenen, I J. v. d. BERG. TE KOOP: Een aankomend Boerenknecht t Een Reuzenvangst I Wed. B. DE BRUIJV. Zomerseizoen 1906. Dames- en Hinderhoeden. TEÜSTJE OOMS, KLEEDING W. v. BEDZEKOM, te Langerak b/z Lek. Hier is hij weer, Geëmailleerd. Geëmailleerde Hnishoadeljjke Artikelen TE KOOP: F. TAN ZESSEN, Groot-Ammers. te Schoonhoven Credietvereeniging TE AMSTERDAM f 20 000 gevraagd i 3'/, Nieuwpoort a/d Lek, HYPOTHEKEN, HANDELSCREDIETEN, VOORSCHOTTEN, en Wagenmaker, DOELEN, SCHOONHOVEN. De Goncorrent". Markt A 85, GOUDA. PRIMA CONSUMPTIE. D. Th DE BOER Q Alle bij mjj gekochte artikelen vorden zoovel ffl j!| bniten als binnen de stad franco huis bezorgd. a OOSTHAVEN, SCHOONHOVEN. Heeren Veehouders I F. VAN UTRECHT. Leest en herleest! Centraal Depót L. I. AKKER, Van Alkemadestr. 11, Rotterdam. G. VAN MEETEKEN, Cnlemborg. j N. VAN ZESSEN,CULEMBORG Te koop aangeboden: Eigen-gemaakte massief'Noten-, Mahonie- en Eikenhouten Meuhelen, Salon- en Slaapkamer-Ameu blementen, Kroon- en Linnenkasten, Commodes en Boekenkasten, Secretaires, Bulletjes *n Behudjes met Spiegel-opzet. Alle sooiten Salon- en Schuiftafels, Machine- en Fantasietafeltjes, i- en 2-persoons Wasehtafels met marmeren blad en spiegel-opzet, met of zonder Waschstellen, SchrijftafelsCylinder-Bureau's, Canapé- en Bijbeltafeltjes, Boekennangers enz. enz. MT SPIEGELS, SCHILDERIJEN en MUURTEKSTEN. Portretlijsten en Lijsten voor Platen en groote Portretten. en Springveereninatramien en Gezondbeldiabedden. 1- en 2-persoons Houten- en IJzeren Ledikanten. Alle artikelen van Bamboes. Matten, Kleeden en Tapijten. Alle maten van Vloerzeilen co Groote verscheidenheid PETROLEUMLAMPEN en GANGLANTAARNS. Alle soorten FANTASIE-GOEDEREN, FIJN PORSELEIN en GLASWERK, ONTVANGEN DE NIEUWSTE MODELLEN tl zoowel binnen als bmten de gemeente, worden tegen de laagst lf CrillllZinyvll y mogelijke prijzen aangenomen. Alle soorten GORDIJNEN worden ook compleet afgeleverd. f MAM PI I Alle goederen worden met garantie verkocht; ook worden de goederen, LETl WtLi zoowel buiten als binnen de gemeente, FRANCO huis bezorgd o geion en Notaris VAN MAANEN te Jj Is Sliedrecht zal op Woensdag Mj&f 11 April 1906, des namid- l«ir dags half 2 uur, teu huize vau den Heer N. MAAT te in het openbaar verhuren: van de Polders GraalzwaardAaard- atj de-Ni ©ordeloos. Over- en Neder- bltugeland, Oud- en Nleaw-Gon- driaao en OUoIand. Breeder bq biljetten omschreven. van de opgeheven Vervening in de Hrim~ neoerwiard, ten huize van F. Cb RISTEN SEN aan de op Woensdag den 18. April 1906, des morgens ten 10 ure. De voorwaarden der verhuring met om- BChrqvmg der ptrctelen liggen ter inzage ter Secretarie van de Krimpenerwaard le Ouderkerk a/d iJaael, terwql, des verlangd. inlichtingen worden gegeven door den Heer N. ZIJDERLAAN, Hooghetmraad tv Nlolwfjh. KERKVOOGDEN dei Ned. Herv. Gemeente zullen op Woensdag 11 April 1906, des avonds te 6Vi uur, ten huize van D. DE WIT aldaar, verpachten: l>e DUk-eiiimgen van Hchleland'a lloogen ZeedOk te Dapelle a/d IJaael. De gewone jaariqkacbe verpachting van het Grasgewas der Kaden van den Polder zal gescbitdt-n in de POLOthKAADKAMER aldaar, op Dinsdag 17 April a.s., des middags 3 uur. VOORZITTER en HEEMRADEN vau het Water.-chap „de Overwaard" zqn voorotmeLa op Zaterdag 14 April 1906, des morgens 101/» uur, in bet GEMEEN ELAN DSHUIS aan het EUkout, gemeente in het openbaar te De hedge en lage BtiEZEMKA* DES van „DE OVEBWAABI)", onder »lenw-Eekkerland,Ia 6 perceelen, voor toet seizoen van HK»«. Inlichtingen worden verstrekt door den Fabriek, den Heer VERHEY aan het Elshout. Het BESTUUR van Polder i» voornemens op Zaterdag den 14 e n April a. s., des voorm. 10 uur, ter POLDER RAADKAMER aldaar, in het open haar te verj»nctoten van dien Polder. Het Bestuur voornoemd, De Secr8.-Pecningmr., De Voorzitter, T. J. KROON. G. GRAVELAND. NIEUWP00RT. Tea Kantore vau de Firma SCHALIJ BEhKEH, Steenfabriek te Langerak, ■vu.den vddr ÏO April h. s. aan- jiediogen mgewacat voor de pacht van ,i„rt UITERWAARDEN. Inlichtingen verstrekt de Fabrieksbaas. Htr.l bU de «••„Irani, »a Marxeng 1^.- aar van Botterdam naar Lekkerkerk en Middags 1.80 Lekkerkerk Botterdam. eeal gelden A Vaar één maand vaat drie maanden/o OIL o, ééa Jaar DE DIRECTIE. waaraan «laor pl.m. dertig lereenIglugeu, beslaande uit ruim 800 Leden, «al deelgenomen worden. TOT OPLUISTERING: Zii, die nBeeteeren voor de bediening rau '1 Buffet, kunnen tich 'Wdw daartoe schriftelijk ..„meldenmat opgave der P.chisom .oor beide d.gen, bij den Vnorrilter v.n den Bond. AH8HOVK5Ï 1. Vl-rdlngen. H.B. De Ververschingntent wordt door den Bond pgfuvprH iJa(>H foft Zi'ol**!*™" of T-ff's •peut het ZOMERSEIZOEN met ruim Da Expasitle va» de Medelheeden keef! plaats van «f Vl m u tl m k 9 April. 0NDERTR0UWKAARTEN. T o bc«ragen bq A. VERMLULEN te Willige-Laagerak- Zeer groote voorraad goedkoop Bebang vanaf 8, 10 Ct. ons. Verfwaren, KwaaienKaatpapler en Banden eas. -ARTIKELEN, van het afbreken der oude en het kaawei van eene WEI LEKte 's Gravenbagebewoond door A. ZWANENBURG. Bestek en leekening liggen April a. b. ter image in het „Uötel VAN HAAFTEN" te Bedegraren. Aauwjjring tal geschieden op Donderdag II April a. a.des namiddags te 3 uren. Aanbesteding geschiedt in bovengenoemd HOtel op Woensdag 18 April 1906, dee n.midd.g. te 3 uren. Inlichtingen te bekomen bj| H. BLKKUUr te bndew.ter, bij wien uk IJ A'pril bestek en teekeniog verkrijgbaar zqn tegen betaling van 1 Gulden per stel. Het BESTUUR der CHR. SCHOOL te Lepik tal Zaterdag tl April 1906, v.m. 10 uur, in de Chr. School aanbesteden I>e verbonwlng es vergreetlag der beatoaade Nehoel en verdere werken, velgen# toeelek en lee kening. Aanwqzing Zaterdag 14 April, v.m. 10 uur. Van af dien datum bestekken te verkre gen bq bet Hoofd deter Schooi f 1,— waar tevens de UtkeniDg ter inzage ligt Het Bestuur voornoemd J. MOLENAAR, Secr. BURGEMEESTER en WETHOUoERS van Ninw-kekkerInnd tullen op Donder dag 16 Aprit 1906, des morgana om 10 ure, ten RAADUU1ZE aanbaataden: Hel epkeegea vsn de Alge- meene Begraaf plaats, kei makes van nieenen gloetiag ea daar mede in verkond slaande werken. Bestek en teekenmg liggen vanaf Zaterdag 7 April ter inzage in het Raadhuis, en ztyn legeu betaling van 60 Cent per atuk te verkrijgen bh den Gemeenta-Bonwknndige C BROERE Kz. te Nteaw-JLekkerlaad I en op de Secretarie, door wien te vena alle verlangde inlichtingen worden verstrekt. Aanwijzing Donderdag 19 April 1906, des morgens om lOVi uur. Het Beat uur van de SPAAR HULP BANK Dtpuriemeut „Sckeeakexea" van de MdatschêppO «ai van 't Alf©- 1 meen" tul op Woensdag 11 April a.s., des namiddags 1 uur, in het HEEREN- LOGEMENT te Nehaaakarea, in bet openhaar aanbesteden: Het afbreken van panden in de Kaeatraat le Hekeenkevea ea kei dat terreia banwen vaa eea NUTSWEBOÜW, waarvan bestek met teekening van af 29 Maart f 1,50 per stel voorwaardelijk zjja te ver- krhgen Lq de Boekhandelaars S. ie W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. Aanwqung Zal gescbMden op dm »D April om 11 uur, terwfll inlichtingen dienaangaande z^jn te bekomen bg L. F. REOEKER, Architect. Schoonhoven, tl Maart 1906. beginselen wü leeren kennen, leze Aoonnemeuteprqs nq vooruitbetaling f 9,69 per half jaar of f 1,20 per jaargang. Gaarne worden NommerB ter kennismaking gezonden. Men geve zich op aan de (JaftperaUeve liandelndrukkerU te Leeawardei PAPIER- EN Oudergeieekeude beveelt zich beleefd aan tot 't leveren van allerlei soorten winkelzakken. Vaarkanden de nieawsle medel- ien analchten. braste ewiieclie kaatraaden. Beslist concurreerende prqzen. bil uarvia. -a a\i j Bevraagd een bekwaam Allendie iets te vorderen hebben van-, verschuldigd z^n i- of onder hunne berusting hebben van den afwezigen Heer CORNELIS KORTLAND, Directeur eener StoombootondernemiDg en Kassier te Sekaanhavenworden ver zocht daarvan ten spoedigste schrifteiqk opgave te doen aan den Ondergeteekende. De Bewindvoerder, Mr. P. A. GBEVP, Advocaat le Schoonhoven. Schoonhoven, 29 Maart 1906. aqma OndergelerkendeD. OOMS te VMr Bergktaep (Bergambacht), brengt by deze ter kenois van het publiek, dat het door hem gepachte van af 1 April 1906 vaa weerizUdeu aal bediend warden en beveelt zich daarvoor beleefd aan. Onderkerk a/d IJaael. kandag 8 April vm. VU uur pn nm. 6Va uur, de Heer J. H. LANDWEBR, van Leiden. VrU<lsK 13 April, nm. 7 uur, Ds. P. A.E. SILLEVIS SMITT, van Rotterdam. le 8chaanhavea. GODSDIENST-OEFENING op Zaadag 8 April lbOA, 's morgens IO'/j uur, ondar leiding van Dr. H. Y. GROENE- WEGEN, Hoogieeraar te Leiden. gWrraMgd. voor Poljjvt werk. "'Adres Oude Haven 81, Schaaahavan. Bevraagd tegen Mei a.s.: TUF bekwame voor gsruimen tijd werk, by C. VAN WINGERDEN te Beenw(Jk. TERSTOND GEVRAAGD: Ken bekwaam by F. VAN VLIET, Mr. Timmerman Mleawerkerk a/d IJ»el. Teratnnd gevraagd: Een bekwaam P. G. Adres E. BAAS, Leerbroek. Teraland gevraagd een bekwaam (inwonend). Adres H. VERZIJL, Mr. Schilder te Nieaw-Lek herland. Uevraagd, om dadeiyk in dienst te treden: waarvan ééa voor een jaar vastby A. ROMEIJN te StalwUh. TERSTOND GEVRAAGD: met kost en inwoning, bq L. 1. QEEHLlNfO, Schilder en Behanger, Oadewater. GROOTE KEUZE van af A Lents per rel; vraagt stalen ter inzage. Gevraagd tegen 1 Mei oen P. G.. melken vereischte; Huis met Tuin beschikbaar, by J. VAN DEN HEUVEL, Kralingscheweg No. 286, Betterdam. Gevraagd met 1 Mei een of een Beerenarbelder, P. G., goed kunnende melken en met alle boerenwerk be- ker.d; Huis met Bouwakker geheel vry naast de boerenwoning. b(j M. DE JONG Cr.. Ouwe- landscheweg, Ouderkerk a/d IJssel. Gevraagd tegen Mei een P. G. Huis en grond beschikbaar. Adres P. C. DE ZWART, Meerdrecht, Zuidplaspolder. gevraagd, om dadnlqk in dienst te treden, goed kunnende melken. Adres D. C. MARCK, Landbouwer te NUlwtjk (dorp). Gevraagd voor dadeiyk rf met Mei een BURGER DIENSTBODE. G. G niet be neden de 17 jaar. b(j C. AALDIJK, in Manufacturen, Oad-Alblas. Mevrouw Wed. C. KOOIIM VN, Albrecht- Beylinggracht te Nehesnheven, vraagt met 1 Mei een flinke WORDT GEVRAAGD: 14 k 15 jaar, bq B. L. DROOG, Melkboer, Bnskenp. Mevrouw VAN DER MINNE te I-ckker- kerk vraagt tegen 1 Mei eene flinke Zich te vervoegen bq Mevr. VAN DIJK te Lekkerkerk. Mevrouw M. BOOGAERDT te Krimpen a/d Lek vraagt tegen 1 Mei a. s. eene flinke Gevraagd, voor halve dagen, die goed kan werken, niet beneden 16jaar. Adres Haven No. 51, Neheenheven. Nectar en ambrosia, Streeld' eens der goden mond Waarom? Omdat in dien ouden tjjd Geen THOMSON'S PUDDING nog bestond. Prysvraag 23 Dec. 1905. Markt bjj de Hoogstraat, KERKBOEKEN EN BIJBELS van het Ned. Bybelgenootschap. door aanschaffing der Waterleiding, bq J J KLOPROGGE. Albfasnordam. biet beneden de 16jaar,b(j A. J. DOGTEROM, Mr. Brood- en Banketbakker, Krimpen a/d Lek. Tegen 1 Mei gevraagd: by A. DE BRUINRietdekker, IJsselmonde. GEVRAAGD: voor grauw werk, en een LEERJONGEN, by B. VEER, Hoogendjjk by Schoonhoven. Om met 1 Mei a. s. in dienst te treden wordt gevraagd een nette bekwaamheid in het rjjden met twee paarden en flink van persoon zffn vereiechten. Adres J. VAN DEN BERG. Graanhandelaar en Stalhouder, GlesnrndMui. Ondergeteekende bericht bier- mede z0ne aanstelling als Ver tegen wnordisrer der Nteom- W anlcenienl- ■Iccniabrlek en beveelt rich minzaam aan voor de levering van alle soorten prachtige kleuren, kloeke vorm en metalen ktaDk. Monsters en pryzen op aanvraag. Aanbevelend lumeriMI, 15 Maart 1906. Twee flinke zeldzaam mak, by E TERLOUW, Berg ambacht. TE KOOP: gevraagd, die kan melken of genegen is het te leeren, by W. RIJNEVELD te BeeawUk, bq Boskoop. gevraagd, van 15 tot 188 jlren oud, terstond of met 1 M 'i, goeV I» kunnende melken, door W. C. STAM (e tfaordeloas. Met 1 Mei of eerder gevraagd een goed kunnende melken, by G. VAN LIM- BORGH, Krimpen a/d IJmel. te Gelderland. De Boschwachter van den WelEd. Gestr Heer Mr J G. WURFBAIN, Advocaat en Procureur te Werih Kbeden, meldt mij. dat hg ca het gebruik van WILLEM KRAAL's RATTEND00D 27 doode ratten heeft gevonden en twqfelt niet dat nog wel 50 ver dwenen zyn. die hier en daar zullen worden gevonden. Hij beveelt het BATTEN DOOD alom aan en betuigt zqn dank. (wg) W. MATSER. Boschwacbter, Heuven. Worth Rheden. Verkrqgba&r A 80 Lt, p. carton bjj A. N. VAN ZESSEN, Schoonhoven. Culemborg. met Collinirg-assenzoo goed als nieuw, bij P. ROUTER t,e Htroefkerk. ONTVANGEN EENE NIEUWE COLLECTIE en verdere BInde-Artlkelen. Aanbevelend, Lekkerkerk. Ontvangea een ruime keuze Aanbevelend, Greet- A m mera Die zich geed en goedkeep wil kleeden, koopezqn Mr. Kleedermaker een gebruikte BOERENWAGEN, twee STORTKARREN. 1 BROODKAR en OUDE WIELEN, alsmede prima RIJWIELEN en onderdeelen, bjj W. BON, Rqtuig- en Wagenmaker te Glrnsmdam- maar nu met gebruikte Een FoJide BAROUCHET, licht loopond, nieuw model; een TENTWAGENTJE, in de olie; vier gebruikte TILBURY'S en een gebruikte BRIK. Prqzen biliyk. J. MEIJERS, Mnnrdrecht. D. VERHEUL, Waddtogaveen. P. VISSER, Zevenhnlzen. Het goedkoopste en meest gesorteerde IN is Blancnratie ÏOI en Oppert 118, ROTTERDAM. Beslist giftvrjj email onder contróle. 80.000 halve Kile's best Te bevrrgen bjj de Wed. G VAN BVREN te Bergambacht. aangebeden als le hypotheek op Landerijen. Adres Notaris REUMER, Gorlnehem. Final Heeren en vernikkelen van BAJwtelen, le klas voor f 12,— per rywiel. Ook bet beste en goedkoopste adres voor alle le kwoliteit ONDERDEELEN, als BANDEN, KETTINGEN. PENDALEN, HANDVATEN enz Alle reparatlën aan Rijwielen voor bilUJbeu prq». Verkoopt uitsluitend le kl. Rijwielen. Aanbevelend, F. WAN ZL88EN. Turfmarkt, GOUDA. 5 A 6 duizend pand, bjj K. HOOGENDOORN, Bergambacht, Lekdqk. belast zich met het koopen. verknopen en beleenen van Effecten en Premlelaten Uitbetalen van Lnnpens; Incasseeren van Wissels, ook Buiten- landsche; Assureeren tegen Brand-, nerlng- scbade enz.; Plaatsen van Hypatheek enz. verstrekt credieten tegen eers'e hypotheek, onder borgtocht en in blanco, tegen zeer billijke rente. Voor aanvragen zich te wenden tot Hfr. P. A. GREUP te 8c haan haven. als eerste Hypotheek op LnnderUen met minstens drie dubbele overwaarde. Brieven, letter B. PFAUTH's Advertentie- Bureau, Hadezrnven. herorgt als AGENT van verschillende Banken: alle poorten Verzekeringen en Assu rantiën. geeft inlichtingen omtrent be trouwbaar geld beleggen. In voorraad UTR. WAGENS met aq zonder portieren en vele soorten TILBURY'S met kappenzoowel nieuwe als gebruikte. Verder ruim voorzien in Tuigen Koffers, lederen Tasschen en Breukbanden, tegen uiterst billijke prjjzen, bjj P. HULLEMAN, 77 Tiendeweg, by de Markt, GOUDA* L. VAN ZEVENHOVEN, Knttenslngel, GOUDA. Voorhanden: Twee UTRECHTSCHE WAGENS, waarvan een met portieren, e«n nieuwe TILBURY ea eea bqna nieuwe KAASBRIK Rijwielen worden in be waring genomen. Aanbevelend Q Aanbevelend, MF.UBFLF ABRIKANT, De Heer H. DE BRUIJN, Door bqz. omstandigheden ter overname aangeboden een le klasse gebruikt slechts 3 maanden bereden, vrywiel met voorrem voor slechts f 0O,— Adres HULPKANTOOR G1 essen- Nleuwkerk. Geregeld aanvoer van versche Asthmaltldersl laat toch uw leven geen prooi zyn van voortdurende kwellingen. Waarom moet gfl nog slapelooze nachten doorbrengen? Waarom moet gjj lusteloos zyn en allen yvar in uw werk missen, wanneer gy het in uw band hebt uw kwaal, waaraan gy reeds zoo lang gesukkeld hebt, te genezen? „Negentien Jaren leed fk nan asthma," aldus verklaarde de Heer H DE BRUI IN, Dorstkade, gemeente Vrijenban bjj Delft, aan onzen verslaggever. „Ouldalooze benauwdheden veronaangenaamden mjjn leven. Ik had het somtjjds zoo benauwd, dat mjjne vrouw dacht dat ik in eene benauwdheid bleef. Dooreen gelukkig toeval werd ik op de goede werking der ABDIJSIROOP klooster Sancta Paulo opmerkzaam gemaakt. Ik kocht een flacon in de Drogisterjj „Dk Salamander" te Delft en zie, na het gebruik van het eerste flaconnetje bespeurde ik reeds beterschap, want de sljjm, die hjj mij als een muur vast zat, kon ik gemakkelijk opgeven. Het hjjgen en piepen, wat ik voortdurend d»edhedaard-n veel. Ik h*b in het geheel 4 flacons ABDIJSIROOP gebruikt en ben nu totaal genezen. Mjjne kennissen zeggen: „Hein./je bent weer jong opnieuw geworden." Ik slaap goed, mjjn eetlust is uitstekend en naar een Photograpbie. ik verricht mqne werkzaamheden weer met pleizier en opgewektheid, in één woord, ik gevoel mi,j weer gezond en krachtig. In het belang van myne ïydende medemenscben moogt gij van deze verklaring gebruik maken waar U dit goed en nuttig voorkomt, en schenk ik U ter staving van de echtheid van mjjne bewering mjja portret, wat U ook moogt in de Courant plaatsen." klooster Sancta Paulo voorkomt de tering, geneest bronchitis, verouderde en verwaarloosde verkoudheden, asthma, fceelpjjpontsteking, pleuris, keelziekten, kinkhoest, longontsteking, bloedbrakingen en bloedspuwingen, influenza en alle borst- en longaandoeningen. Prjjs per flacon f 1,—f 8,— en f 8,50. J. VUIJK te Krimpkn a/d IJsbl; C. VAN WIJK te Oudkwatir; Firma WOLFF Co. te Gouda; H. v. d. DOOL te Slikdrccht, Boveneinde; W G VAN STEENIS te Noordeloos; FRANS VAN DAM te Gouderak; J. DE KLUIVER te Ottolawd; A. V AN WALSÏJM Pt.. Ouderkerk a/dIJ.; W. DONKER. Krimpki» a/d Lkk: C. C. VAN GENNEP te Moordrkcht; H. POT te Nibitw-Lkkkkrlajtd: Mej. KORTEWF.G te Alblasserdam: Wed. F AMSING te Alblasserdam; E. HILGEMAiV te Streefkerk C. SPELT te Nieuwpoort; F. J. BATS te Stolwijk; J. ALES te Zevenhuizen P. GOUDRIAAN te Capkllx a/d Mskl; G. ELSEN \ARDrogist te Slikdrecht W. J VAN DAM. te Haastrecht; G DEN HOED te Berkenwoude Verkrijgbaar bij A. C. FIJN VAN DRAAT te Schoonhoven; A. N. van ZESSEN. Drogist te Schoonhoven G. van der WOUDEN te Lekkerkerk; G. S. ROSS te Oud-Alblas; J L. VLOT te Oud-Alblas; W van REES te Blkskknsgraaf J SCHUTTE te Molknaarsgraav C. van ZESSEN te Vuilkndam; T. TERT.OTTW te Goitdriaan; M. v. BOUWENINGEN te Gitokn-Nieuwk.; J. ZONNEVELDPuk te Hoornaar; C. BROUWER te Mkrkkrk; G. BOUWMEESTER te Tienhoven P G. J de JONG te Ameide; G. COIJE te Lopie: G. v n. HOEK *e Cabauw; Jb den OUDSTEN te Groot-Ammerh T. MOLENAAR te Lbxmond R. VERMEULEN te Lanoerak: K. VAN DAM té Bergambacht. TE KOOP, by groote en kleine partijen, tegen billqken prffs. Geperst in balen vau 100 Kil o. dat Mxenbllkkeiyk helpt en Is verhrUgbatir ln tlacana van 85 Cts. b(J den Generaal-Agent voor Nederland SCHOONHOVEN, 7 dnizend pond Te bevragen bq J. VAN' BUREN, 8talwtyk. Mej. TRAPMAN A. R. v. d BERG H. J. SCHOLTEN Wed. VERWOERD L. DE HAAS J. v. d. WERKE D. CASTELEIJN en Voorts bij: te Goudriaan. Stolwijk. Ammerstol, Vlist. Molenaarsgraaf. Lekkerkerk. Bergambacht. M DE HEER te Polsbroek. C. VAN ZESSEN Brandwijf J. SPEIJER Meerkerk. T v d. HEIDEN R. VERMEULEN J. DE KLUIJVER W, VAN REES W. BOER Langerak. OrroLAND. Bleskensgraaf. Krimpen a/d Lek.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3