I Mas 11 April a. s. Marktreis ft. J. van der KOP, "M |T PRIJSCOURANT OP AANVRAGE. GORDIJNEN. Bnim8 IflDza ijzersiarh laainliiies f U,-. Meï’S StOflwMB, Sienw waaid Boni, als: Planken. Delen, Latten, Heinschrooten, Ribben, Palen, zware Amer. Grenen Plankm voor brugdekken enz. BnrfiflrwooDhms Boeltmis te BenscbaD. BOELHUIS te Cabanw. BOELHUIS te Zevenhuizen, A cantant, aan de hofstede bewoond donr den Heer BERTUS BOSaan de 3e Tocht Him wijt BOUT, als: Planken, Palen, Ribben, [.«11™, Hfinschrooten, zware Amer. Grenen Planken voor brugdekken enz benevens een partg N». 2' BOELHUIS te Haastrecht BOELHUIS. KOEIEN, BOELHUIS. 13 KOEIEN, meerendeels gekalfd hebbende, 2 VAAR- KOEIEN, een Karos, een Boerenwagen, 2 Driewiejskarren, een Melkkar, een Berg- h-eft met spil, verschillende Het HUIS, 0 76, met SCHUUR ERF en BOOMGAARD, binnendijks, groot O Aren,48 Centiaren en een stuk GROND, waarop een SCHUUR, en HAKHOUT, buitendijks, groot 4 Aren, 96 Centiaren, op de Noord te Houten Schuur. 8 beste Melkkoeien, Bouwmanswoning, get. C, no. 60, staande te Eers Luister even per Veeboot WESSANEN LAAN, Wormerveer. C. VAN DER HEK, Houtverkooping. 1 Kloosterhonig Bergambacht j om contant geld, in het openbaar verkoopen: 20 KOEIEN, Berkenvoude, 17 Kalikoeien, u Bloedmiddel. Een Boerderij Houtverkooping. Bleskensgraaf, op de Noordzqde, op de Hofstede, bewoond door JAN VAN ZESSEN, gemerkt A no. 48, ten verzoeke wn de Erven LAMMERT VAN ZESSEN en WILLEMINA VAN DEN BERG, om coulant geld, publiek verkoopen: Tienhoven, Een HUIS 23 Koeien, BUI inrrni (wegens Goede Vrijdag). REEDERIJ OP DÉ LEK, LIJNZA ADKOEKEN, NAAR Dordrecht 27 KOEIEN, Bouw-en Melkgereedschappen een Kapwaeen, 2 Boerenwagens, een Melk wagen. 2 Schouwen, eenige Meubelen of Huisraad en wat verder te koop zal worden aangeboden. Gordijn- en Baamgarnitnren in het zink, koper en hout Haven, Schoonhoven. Bouwerij- en Melkerijgereedschappen Duizenden Kaivcren 's THORLEY’S ƒ35,- RIJWIELEN ƒ35,-. Vrijwillige Openbare Verknoping. Capelle a/d IJssel, om contant geld, in het openbaar verkoopen: F. v. d. REE te Groot-Ammers. -T <4 Kalvermeel. H. C. KOOI, BOELHUIS. KOEIEN, DIVERSE MEUBELEN, Bauw- en Melkgereedachap. Nieuwerkerk a/d IJssel, aan den Bermweg, in den Polder Prins Alexander, om cuntant geld, in het openbaar verkoopen: Bouw- en Melkgereedschappen en wat verder te koop zal worden aan geboden ERFHUIS. Bouwerij- en Melkerijgereedschappen VRIJWILLIGE VERKOOPING. Krimpen aan de Lek. Mr. Ic. MOLENAAR, van: HOOI EN MEST, Kaas-, Melk-, Bouwgereedschap, GROOT-AMMERS, publiek worden verkocht: Hoofd-Agent J. ZON, Voerden en bij de bekende Depöthonder*. TE KOOP AANGEBODEN met 5 Banders LAND, in de Krluipenerwaard. Uit de hand te koop: Nieuiv-Lekkerland achter de Kerk, publiek verkoopen: EEN PARTIJ Scheepsafbraak. ERFHUIS. 4 MELKKOEIEN, Bouw- en Melkgereedschappen. KOEIEN, zwarie Merrie,wMjf Bouw- en lelkgereedsch&ppen en eenig II utara ad, waaronder 1 Vulkachel en 1 Fornuis; THORLEY’S I Kalvermeel Bouwerij- en Melkerijgereedschappen, Openbare Vrijwillige Verknoping. Een perceel Hooiland te T angerak. in het Boveneind, binnen den Tiendweg, groot 68 Aren, 97 Cen tiaren. Openbare Vrijwillige Verkooping. STREEFKERK, in den Boezem, aan den Lekdijk, be staande in een WOONHUIS met ACHTER HUIS, een afzonderlijk staande SCHUUR, alsmede ERF, TUIN, BOOMGAARD en daarbty behoorend WEI-, HOOI-, BOUW-, GRIEND- EN RIETLAND, te zamen groot 29 Hectaren, 64 Aren, 17 Centiaren. Binnen- en Buitendijk, te Nleuw-Lekkerlaud, in bet Boven eindaan den Lekdqk, groot 6 Aren, 85 Centiaren. Notaris J. KOEMAN, Bouw- en Melkgereedschap, eenige Meubelen en Hulnrand enz. Deze C®ur»u B Aanbevelend, Kettingen Ook aan huis te ontbieden. 11 dan het| Stoomsnclpersdr S. W N VAN NOOTEN. Veriegtnumirihger voor NeJtriiiml o Helmie: K. BARGER, Amsterdam, NASSAUKADE 370. Schoonhoven en Cokmbnre’ •an tie. Pedaler orijzen e oiieurecm, zaï 14 April 1906. >t Erf van Iz. DE Slikkerveer. en I <en bq zoo go lang 5 bevragr Albin RUINPAABD PAARD met 5 jonge VARKENS, 1 BEI OPGERICHT 1765. KONINKLIJKE FABRIEKEN. Voedert uw Vee met de Zuivere Murwe Merk „8TER” en „W L”, uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. Eere-Diplena* Partla 1900. Negen Gouden Medaille*. Deze 1 morgens uit£ /Ofö. Franc abonneeren te Cap“' Woena. des voor de Bouwmanswonini t Erf al het overige in het 1906, alles te zamen tot dien tqd en aangebc die rarna 1 PAARD, meerendeets gekalfd hebbende. 5 PINKEN, 1 PINKSTIER, eenige KALVEREN, ver schillende ’s Morgens vóór den aanvang der ver- kooping genummerd te zien. zal - Apr Bou’ De Notaris J. P. MA HL- STEDE Jr te Ber» zal op April »cies, aan de Bouwi door den Heer S. Vj ONDERDEELEN. menbanden v. af f 1,50. af f 1,50 F-‘*s- Alle soorten Gordijnen; Wollen-, Vitrage- en Lancaster- GordtJnen, in alle kleuren: crème écru, rood, blau w, groen, reseda en gebloemd. De Gordijnen worden ook compleet afgeleverd. KOPEREN TRAPROEDEN EN SCHROEVEN. en hetgeen verder te voorscbqn zal worden gebracht. Worden jaarlijks gefokt met u..u-, met pannen get. breed 4 Meter. Te zien en te T. LEEUWIS Koopman, Oud- Ten overstaan van J. KUIJTERS, Deurwaarder te Sliedrecht, zal op Zaterdag 1 10 uur, op het Goedkoopst en soliedst ad ren voor RIJWIELEN en Rijwielen v. af f 35.lot f 85,met 1 jaar garantie. Bini Buitenbanden v. af f 3 50. Voelpompen v. af f 0,75. Pedalen V. v. af f 0,95. Verder alles tegen scherp concurreerende prijzen bij Cohr RKQQPT AAR 1 vaarh. Fa. VEBOUDEN A Co., bCDr. DuödDLAAn, Blerbaven 80, BOTTERDAM. Vraagt gratin Prilnrourant. Handel korting. Boerenwaf ■uiwagens, i Zeuningen, Schi Kaaspers, Teakhouten Kaa „ST. LAURA”, bereid volgens een oud en beproefd recept, is een onfeilbaar middel tegen Hoest, Ver koudheid Aandoening op de luchtpijpen en longen, Kinkhoest en Asthma. Thans verkrijgbaar in flacons van f0,60, f 1,— en f 1,75 bq den heer A. N. VAN ZESSEN j De Notaris H. M. DE VOS ipelle a/d IJssel zal op nsdag 18 April 1906, irmiddags 9>/g uur. aan Jg bewoond door ADRs. VERMEULEN c. s., aan ’s-Gravenweg te Koopt uwe NAAIMACHINE en RIJWIEL b|j Groole sorteering in CARBID- en KAARSLANTAARNS en verdere benoodigdheden, tot concurreerende prijzen. REPARATIES SPOEDIG EN BILLIJK. Baaltjes inh 25 kgr f 5 25 franco plaats Gebruiksaanwijzing in ieder baaltje. Plaatsv. Notaris, Lopik. uit één stuk vervaardigd, is practisch, elegant, van echt linnen niet te onderscheiden en goedkooper dan het waschloon voor linnengoed. ^Verkrijgbaar te Schoonhoven l./h. Mag. v./d. Maatachapp|j „DE FAAM” en bq C. KONING, Magazyn DE STER". De Notaris J. P. M AHLSTEDE Jr. te Bergambacht zal op Woensdag 25 April 1906, ’s morgens ten 9 ure. aan de Bouw- manswoning geteekeud No. 589, in Beneden- berg onder 17 gekalfd hebbende of kalfdragende 1 VAREKOE. 1 GUISTEVAARS. 3 PINKEN, eenige KALVEREN.! vqfjarig bruin MERRIE PAARD, 5 ZEUGEN, Tentwagen, Tilbury, Boerenwagen, Arresledeen Bellentuig,Tuigen, 2 Schouwen, een zoo goed als nieuwe KARN MOLEN, .«rgambacht Woensdag 18 1906, ’s morgens imanswo- AN DER Vrdag 20 April a. s., des morgens 10 uur, zullen ten verzoeke en op de Hofstede van den Heer CORNs. MULDER te Cabanw, om contant geld, publiek worden verkocht: 13 gekalfd hebbende of kalfdragende 3 KLTSPINKEN. parlq KALVEREN. *s Morgens vóór de verkooping te be zichtigen. De Notaris H. M DE VOS KjgMSW te Capelle a/d Ilssel zal op CMfelv»?* Woensdag 25 April 1906, des voormiddags 9V» uur, aan de Bouwmanswoning, bewoond door A. G. OUOIJK te ’s Morgens vóór den aanvang der ver- kooping genummerd te zien. De Notaris J P MAHLSTEDE Jr. te Berg- ambacht zal op Woensdag 11 April 1906, ’s morgens len 9 ure. aan de Bouwmanswoning, ge- teekend F No. 2, in Kart-Scbaauauwea, onder Stolwijk aun contant geld, in het openbaar verkoopen 3 Pinken en eenige Kalveren, Brik, Tilbury, Boerenwagen. Tuigen, 3 Schouwen. Kruiwagens, 2 Rqvlonders, 2 Varkenshokken en Zeuningen, Schragen, Kastplanken, nieuwe Kaaspers, Karn, 2 Wringtohben, Teakhouten Kaasvaten, verdere ten 9 ure pre< ning bewoond 1 DUSSEN, op het Dorp om contant geld, in bet openbaar verkoopen 1 VAREKOE. 4 PINKEN. 2 KALVEREN, 1 aftandsch bruin MERRIEPAARD. 4 GEI TEN. 2 drachtige ZEUGEN, 7 OVERLOO- PERS, 17 KIPPEN, Tentwagen, 2 Schouwen, helgeen verder ten verkoop zal worden roden. De Notaris A. J. DE MOOIJ te Lekkerkerk zal op V r ij- dagen 20 en 27 April 1906, telkens des voormiddags 10 uur, in het SOCIËTEITSGEBOUW te Krimpen aan de Lek, in het openbaar veilen en verkoopen lu twee perceelen, welke terstond te aanvaarden zijn en betaald moeten worden den 25. Mei 1906 Nadere inlichtingen geeft de Notaris. of Knibbelweg, in den Zuidplaspolderop Woensdag 25 April 1 906’s morgens ten 10 ure, ten overstaan van Notaris 3 GUISTE VAARZEN, 1 GULSTE SCHOT, 3 PINKEN (een Stier), 1 vqfjarig bruin "'••'•n, 1 vijfjarig bruin MERRIE- VEULEN, ZEUG met BIGGEN, drachtige ZEUGEN, 2 MEST- ”:er, Boerenwagen, Karos, Kar op Veeren, Ploegen. Eggen, Tuigen, nieuwerwetsebe Windmolen, Slroosnqder, Bargheeft, Spillen, Ladders, Bascule, Planken, Schragen, Standaards, Brandhout, Takkenbossen en alles wat meer te voor schijn zal gebracht worden. ’s Morgens afgenummerd te bezichtigen. Nadere informatiën ten kantore van ge noemden Notaris MOLENAAR te Wad- dinxveen. In den Duif RJjkskanselier rede over de te Algesiras. 1 even tevreden Duitschland ber gelijke rechten voor den ban Marokko, en daarvan voorde De rede van d haaldelflk onde instemming. De heer Bebe bad echter bed politiek. Duits< Sultan van Ma wekt, en daardc Midden in zj steken, daar 1 onwel werd. E twee aanwezig Vorst, die een 1 een nevenzaal, die de zitting 1 loge, zich bq h< kort daarna mi stand van den sprak langen I Zoodra mogelql z(jn paleis verv Volgens officiëi en toen hq na 1 zqn toestand ze Ook de latei De Duitsche ge bet volgende te „De ongestel kanselier tqdei dag tengevolge nen arbeid is zware onmacht, de geneeskund zijn Doorluchti is volledig here rusttqd." De heer voi van zqu geneei gegaan en zqi op rust nemei waarscbqnlqk Zuiden maken, der zaken in b De rede vae FraakrUM e „Le journal de met den verz< diplomatieke o biqk gaf. .lx zoolang geduu eenstemming k Wat de k blijkt bet, da vertrouwen uil ring in te sti de mqnmaatsct van baar conc Némy, een beeft in Par (ja achten, dat ei in de mijnen 1 hebben de m doorkruist en f Op al bun roe Maar de né Deze arbeid te Sallaumme; 32 jarige man, Hg heeft d blikken van er over dach om een eind 1 Berton heel en zich gevoe kameraden, w hg zich met Hg beeft vee langer dan 8 geweest, in p Dit nieuwe onder de m( vergroot. So voor .mr— igf. De hunne macht ’s morgens STIGTER te Een meeie party Een flinke HOUTEN SCHUUR le j lA dUlZBIllI PODll KOEHOOI 10 goed als nieuw, met pannen gedekt, staande te Oad-Alblna bij J. BRAND en te bevragen bjj G. NOORDHOEK te Krim pen a d Lek. Belangrijk nieuws voor Varkens houders is hetgeen de Heer W. v. VLIET te Kam er Uk mfl schreef: M.' Hiermede deel ik U mede, dat ik een koppel Varkens had van 10 stuks, die werden aangestoken door de Varkens ziekte. Vgf er van wilden niets gebruiken en waren heel spoedig doodde anderen gaf ik direct uw Blnedmlddel en na drie dagen waren ze volkomen genezen. Met vertrouwen kan ik uw Bloedmiddel iederen Varkenshouder aanbevelen. (w. g.) W VAN VLIET. Kamertyk, 28 Februari 1906. Per flac. 65 CL, 6 fl, a 60 CL Verkrggbaar bq den Br. fr.. onder lett. Z, bg DE GRUIJTER’s Boekh. Schoonhoven. Een goed onderhonden met TUIN, bevattende vflf Kamers met Keuken, np een der beste standen te Schoonhoven, met riant uitzicht. Te hevrssen bq H. PELTENBURG, Schoonhoven. J. KUIJTERS, Deurwaarder te /y Lr Sliedrecht, zal op Woensdag H April 1906, ’s morgens loordf vroi mann« noodif Men is nog 1 werk, dat zei ten mannen, bovgn gebaai Koning E< gelqk men w toefde, heeft een som van de nagelaten Courrièreé. In het Br Minister va ingenomenhf sprekingen t De Regee: eenstemmini de vriendsc en Frankrql vertegen woe de bewezen Aan de crisis is 6 Keizer Fra geworden heeft de vi nomen, na de hoeren I De beer naar Ween opdracht ti Kabinet, ei Notaris BOS te Papendrecht 1 op Woensdag 11 pril 1906, te beginnen morgers 10 uur, te 1 ZEUG met 11 BIGGEN, 1 GEIT, eene partfl HOOI, 1 Gierwagen, IJsslede en Schouw. Voorts: De Notarissen D. TEHINCK te Schoon hoven en H. A. M. IMMINK te Houteo zullen Donderdag 19 April 1906, *s voorm. 10 uur, op de Hofstede no. 15 le Benschop, aan de zuidzgde, boven de Kerk, bewoond door den Heer G. M. A. DE HAAS, in het openbaar verkoopen: 18 kalfdragende of gekalfd heb bende 5 KUISPINKEN, KALVEREN, 1 zes-jarige 1 zeven-jariire VOSMERRIE met VEULEN. ZOG m-t 8 BIGGEN, 2 drach tige ZOGGEN, 24 KIPPEN; Zoomede: Utrechtsch Wagentje,smalwielde Wagen. Blokwagen. 2 driewielde Karren, Gierbak, 2 nieuwe Leeren, 2 Kruiwagens, Schouw, 2 houten Varkenshokken, 2 dubbele Kalver-mesthokkenSngbank, Sogmachine, Karn met Slee, Eindelijk: ongeveer 12000 Kilo best ge wonnen KOEHOOI. Alle onkosten en koopen van 10, en minder contant, overigens op dag tot 15 September 1906, mits borg stellende. ■tfE*" Er bestaat geen gelegen- held tot uitspanning of stalling. Allen die sterke, gezonde, goed ontwikkelde kalveren wenschen te ffiwu fokken en met genoeg versche melk H|lj I b zitten, voederen met, THORLEY’S |H Kalvermeel en de uitkomsten zullen MN hun het uitstekende van dit artikel doen nlw zien. Verhinder den groei Uwer M Kalveren niet, door hun on- M verteerbaar Kalveren voedsel II te geven maar gebruik: GEKOOKT HET BESTE daarom het goedkoopste Een Kalver- meel waarmede men kalveren geheel zonder melk van het geboorte uur af kan fokken. Thorley's kalvermeel b hoeft niet meer gekookt te worden doch is gekookt GEKOOKT kalvermeel is verre te vei kiezen boven elk ander soort. Kosten minder 1 Gent per lii Bascule, Waschmachine,. HekkenHorden, Baddings, Palen, Slieten, Brandhout en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. Op het erf is geene gelegenheid I^MF tot uitspannen. De Notaris A. CASTELEIJN te Streefkerk is voornemens op Donderdagen den 12. en 19. April 1906, telkens ’b voormiddags ten 10 urebq G. OSKAM te aan het Veer, I>U inzet en afslag, te veilen en te verkoopen Voor de Erven van GIJSBt VAN MIDDELKOOP en Ntje. TEERDS: met SCHUURTJE. ERF, TUIN, BOOM GAARD, Wei-, Hooi- en Bsuwland en l>Uk te Tienhoven, in het Beneden eind, aan den L-kdqk en binnen den Tiendweg en binnen en over de Middel watering, te zamen groot 4 HECTAREN, 88 Aren, 14 Centiaren, in 4 perceelen. Te aanvaarden: Het voorste gedeelte van het Huis bg de toewgzing en het achterste gedeelte met Schuur en Erf den 2. Mei 1907 en de Landerqen met Kerstmis 1906, als tot dien tqd verhuurd aan H. van Middel koop Az. voor f 277,50. Betaling der kooppenningen op den 17. Mei 1906. Nadere inlichtingen geven de huurder en genoemde Notaris. De Notaris A. CASTELEIJN te Streef kerk is voornemens op Vrgdagen den 20. en 27. April 1906, telkens 's voormiddags ten 10 ure, bq den Heer A. SCHALK te Streefkerk, bq inzet en afslag, te veilen en te verkoopen: Voor de Erven van Mej. JOHa. VAN DER STOK: L EENE 3. Een perceeltje De veiling geschiedt in 32 perceelen, bg den afslag eerst afzonderlijk en dat in massa's zullen worden afgeslagen. Te aanvaarden: De Gebouwen met den 1. Mei 1907 en tl het iü. najaar van 19??,f’ z verhuurd aan A. J. BOER voor f 1800. Be.talimr der kooppenningen op den 8. Juni 1906 Nadere inlichtingen geven de mede- Eigenaren, de Heeren C. VAN DER STOK, Burgemeester te Nieuwpoort, Executeur- TestamentairMr. I. MOLENAAR, Notaris te Waddinxveen. J. F. NINABER, Notaris te Rotterdam en genoemde Notaris A. CASTELEIJN, bg wien mede veilingboekjes gratis verkrggbaar zqn. op Vrqdag 20 April 1906, des voormiddags 10 uren, ten overstaan van ten verzoeke van- en aan de Bouwmans- woning bewoond door den Heer A. BAARS, van: gekalfd hebbende of op kalven staand eenitre KALVEREN, een zwart zeverjarig MERRIEPAARD, 2 Boerenwagens, 1 Kaas- brik, 1 Stortkar, 1 Handkar, 1 Hooimachine, 1 Schouw, 1 Stroosnqder, Horden, Vlonders, BruggenBrandhout enz. Vóór de verkooping genummerd te zien. Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 4