aard, cht f u,-. i il a. s. IIS N°. 2707. Woensdag 11 April. 1906 Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Eerste Blad. K, rveer. J hooi wen. f’S el Woerden Lheuders. mmers. KOEHOOI, BRAND en EK te Kriiu- )Ot rijdag). DE LEK, BINNENLAND. Bü ITHNLAND. Oversiekt. del. 3E. S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgevers. Deze bestaat uit 3 Bladen. gevangen genomen, iet den sneltrein uit (bel, iug erijj» lies. ieft een laadvermogen van >utbledeu. m niet te l FAAM” werd het debat tot Vrjjdag d. a. v. verre te il' VAN NOOTEN. i emeritaat aan te vragen en zich te te vestigen. ;r dan liter. ülaud, die, l ver werd her- tenen van niet zjjn worden, staat. T en edikant bij i te Zaandam om te ten be- ends van de opZondag (recht te houden algemeene irden, "ren fa de ■cm, uai g Coal-Cor ir de mjji m inwilligden. inoodigdbeden, eer. a n 3e ter door leel, irge- isseert ge me k de werd SCHOONHOVEÏÏSCHE COÜRAIT. ;i Uwer un on- voedael «enbare zit- ang gaf, was de effecten, imeente ge- lames Van i a d het plaats van den Provincialen aslag 1905/6, gehouden ''sfuravenhage van dó ippjj van Landbouw, van het o g h e e m- i. is op Don- incbem aan delen aarde- loor >or de school waar g zal wc briek 1 ■ster* bloemd. gevangenen i Luenou, dirt ing met eenteraad ir in de zaal op (meester laar gaa jrd. Bjjr zjjn ter vergader Woensdag negen uur. missaris der Koningin j Zuid-Holland maakt bekend rovincie weder ilen Juni e. k. ikkelgk wordt vangen, mindere BDEELEN. n v. af f 1,50. 50 Kettingen Voor het ior” alhier, concours zgn vereemgingen Prijs der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere regel meer ƒ0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot Dinsdags- en tot Vrijdags-namiddags 4 uren. Alle binnenlandsche Advertentiën, voor 3-maal plaatsing opge geven, worden slechts 2-maa! in rekening gebracht. werd toei Verscl woord. Pierson de heeren Van Lohman vóór de Voorts wees d e landsche Zake onbillgkheden bevat, a ment—Bos—Patjjn, dat lot dezer belasting zou kwam. Dit amende tegen 21 stemmen aan de gof J 1-- - - z. h. st. Na a werj“n roeping is op Landbouw, benoemd t van bou' met broek, n t van a telegram Neder- 8M A Ou., ERDA1. Celebes is na hard- id het bentingcomplex Vjjand bad 39 dooden. •ns-zonder ver- bevolking ge reorganiseerde verzet in le. dat ik een 10 stuks, die de Varkens vete gebruiken >dde anderen ulddel en na nen genezen. iw Bloedmiddel i bevelen. VAN VLIET. J06. i 60 CL Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0,75. Franco per post door het geheelerijk ƒ0,90. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. n Kalver- i geheel jorte uur al vermeel e worden 1 oogen- gehadwaarin lig pols af te eng den -Jden te maken. Berton heeft voldoende kunnen drinken en zich gevoed met den mondvoorraad van kameraden, welke hg vond. Ook verwarmde hjj zich met kleederen van doode makkers. Hjj heeft veel geslapen en hg meende, langer dan 8 dagen onder den grond te geweest, in plaats van 24. Dit nieuwe geval heeft de opgewondenheid onder de mijnwerkers en de vrouwen zeer vergroot. Soms gaat men de ingenieurs, die voor „moordenaars” gescholden worden, te Hjf. De vrouwen willen mee afdalen om hunne mannen te zoeken. Er is gewapende macht noodig om de orde te handhaven. Men is nog steeds bezig met het blusschings- werk, dat zeer moeilijk gaat. Gedurig moe ten mannen, door den rook bedwelmd, naar boven gebaald worden. Koning Edward van Engeland, gelgk men weet, eenigen tjjd te Biantz toefde, heeft voor zjjn vertrek uit Frankrijk een som van 5000 (f 60.000) gezonden voor de nagelaten betrekkingen der mijnramp te Courrière». In het Britscbe Parlement verklaarde de Minister van Buitenlandsche Zaken zijne ingenomenheid met den uitslag der be sprekingen te Algesiras. De Regeeriog ziet in de verkregen over eenstemming een nieuwe versterking van de vriendschapsbanden tusschen Engeland en Frankrijk en verklaarde, dat de Britscbe vertegenwoordiger allen lof verdient voor de bewezen diensten. Aan de langdurige Hung&arkclie crisis is 6 April jl. een einde gekomen. Keizer Frans Jozef is het eindeljjk eens geworden met den leider der coalitie en heeft de voornaamste voorwaarden aange nomen, na een langdurige bespreking met de heeren Kossuth en Andrassy. De beer Weekeric werd per telegram naar Weenen ontDoden en aanvaardde de opdracht tot het vormen van een nieuw Kabinet, een overgangs-Ministerie, waarvan STATFN-tiEMlQBAAL. TWEEDE KAMER. Nadat in de zitting van Donderdag 5 April de beer De Ridder verlof verkregen had den betrokken minister later over de onvol ledige toepassing der kinderwetten te inter- perleeren, werd artikel 1637(/ door den Minister, op verzoek van den heer Tyde- man, eenigszins gewjjzigd en z. h. s. goedgekeurd. Op artikel 1637</, waarbjj de arbeider ge vrijwaard wordt tegen een direct nadeel van de gedwongen winkelnering, waren twee amendementen voorgesteld. lo. Het amendement—Troels tra, om den arbeider aanspraak te geven op terugbetaling van het onrechtmatig door hem betaalde in verband met de gedwongen winkelnering. 2o. Het amendementVai Bergh (Helder), om te verhinderen, belang zooveel dwongen Nadat hg president zal zgn. Te Zürich is een Rus f"—-"»- die daar stomdronken met den sneltrein uit Weeneu aankwam. Hjj kreeg een aanval van delirium en werd voorloopig in een krankzinnigengesticht opgenomen. Men vond bg hem een reistasch die letterlijk volge propt was met Russische bankbiljetten, vermoedeljjk afkomstig van de bekende plundering der Moskousche bank. Hg ver telde, na van zgn „alcoholvergiftiging” te zjjn hersteld, daarbjj tegenwoordig te zgn geweest en zal nu wel worden uitgeleverd. De Russische politie was er nog niet in geslaagd een der daders te pakken. Op den Vesuvius (Italië) is een nieuwe lavastroom uitgebroken, welke naar Pompeji vloeit. In den krater zjjn vele en hevige ont- ploffiingen. Men verwacht, dat de krater zal instorten. Te Napels viel een zware asch- regen door de geheele stad. Uit Amerika wordt bericht, dat ook de 20.060 arbeiders der Pittsburg Coal-Company het werk beoben hervat, daar de mijneige naren hun eischen inwilligden. Ie. goed ischen te che melk 'RLE Y’S en zullen tikel doen beroep Oudewati jaar van wegi begraafplaats hier te klein werd t het college hh. kerkvoi den opzichter der Ned. H. Berkhof, een Daartoe werd <1 een stuk land en gekocht van de gemeei 2.50 M. diep was, werd gedempt van het aangekocht land, zoodal water was thans land is en i en ander is thans gereed ook de beplanting heeft plaats gehad. over de graven zgn er flinke paden dat het in een ruime van 1( voorzeker op zjju leidirg het werk L Polsbroek, 9 April. c is een geval van miltvuur voorgtjJtGu Ridderkerk, 9 April. Woen^di tend zal te Slikkerveer officiöel geopend worden aldaar door den burgemeei dezer gemeente. Vandaar gaat mi den bjjtoren te Rjjsoord. Bjjna 11 sluitingen zgn reeds aangevraagd. De ten zjjn reeds aangesloten. Men wei hard aan. •Stolwijk, 9 April. De collecte voorde noodlijdenden door den Watersnood in Zeeland heeft in deze gemeente opgebracht de som van f 144,441/1. Op 31 Maart j.l. zjjn de lotelingen C. van der Bgl en K. Blonk, die opgeroepen waren voor de twee afgekeurden, C. de Jong en J. Stout, ingedeeld bjj het 4a reg. inf. te Gouda. Waddlngaveen, 9 April. Da. E. H. Broekstra, predikant bjj de Geref. Gem. al hier, heeft het beroep naar Axel aangenomem Verleden week had het eind- eximen plaats van den Provincialen Cursus in hoefbeslag 1905/6, gehouden vanwege de afdeeling *S*Gravenhage van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw. Het examen werd ten overstaan van het bestuur der afdeeling afgenomen, door de majoors- paardenartsen Laméris alhier en Moubis te Utrecht en den Rjjksveearts Fauel te Rotter dam. Aan het examen namen de 13 leer lingen van den cursus deel, te wetenJ. Koster te 's-Gravenzande, W. Stjjnis te Hendrik-Ido-Ambacht, E. Visser te Zeven huizen, A. A. Den Oude te IJselmonde, W. Verstegen te Ridderkerk, J. Verbakel te Pgnacker, W. Rietdgk te Dordrecht, J. De Bruin te Gouderak, D. De Vries te Brielle, C. Schmahl te Zuidland, H. A. Verlinde te Hoogvliet, en H. Waasbergen te Oud-Beier- land. Alle candidaton slaagden, van wie 6 het diploma verwierven met lof, 2 met de aan- teikening.,: goed en 5 met de aanteekening voldoende. Door de arr. rechtbank te Dord- recht zjju Vrjjdag j 1. veroordeeld: J. V. te Hardingsveld, mishand., f 10 of 10 d. D. G. de G. te Papendrecht, idem, f 1 of 1 dag. Te Montfoort is tot presidente van het Dames-Comilé tot zedeljjke verbe tering van gevangenen gekozen Mej. W. Broese van Groenou, directrice der Tucht school te Zeist. Ds. J. J. van Hille, pri de Ned. Hervormde Gemeente (Westzjjdt) beeft besloten tegen November Assen- te vestigen. Bjj het Departemen'. Koloniën is ontvangen het volgende t van den gouverneur-generaal van landsch Indië: In Enrekang op nekkigen tegenstam Kautoe genomen. V De sterke rangastelliog werd dediging overgegeven en door I slecht. Het georganiseerde Enrekang is gebroken. Bljjkens een van den gewesteljjk militairen commandant van Celebes ontvangen telegram heeft de vermeestering van Kautoe op 28 en 29 Maart j.l. plaats gehad en daarbjj de navolgende verliezen aan Europeescbe mili tairen geleden: gesneuveld, twee fuseliers; gewond, levens gevaarlijk, één sergeant; zwaar, vier fuseliers; licht, drie fuseliers, en onbeduidend: één sergeant. Bjj Kon. Besluit is aan Dr. C. A. Scheltema, op zjjn verzoek, met ingang van 26 dezer, eervol ontslag verleend als hoog- leeraar in de afdeeling der algemeene weten schappen un.de Technische Hoogeschool .n den i> dat het van den arbeider zou medebrengen I mogeljjk gebruik te maken van ge in winkelnering. t echter de heer Drucker op schorsing der behandeling had aangedrongen, waaraan op voorstel des voorzitters vol daan werd, kwam een ander ontwerp, dat tot heffing eener provinciale paarden-belas- ting i De heer P a t jj n was een tegenstander dezer belasting, mobielen niet getroffen wordi bovendien ounoodig, wgl er i slechts 19 opcenten op het 22 24 op de grondbelast in, niettegenstaande de wi Terwjjl er 20 opcenten vermogensbelastingen geU worden, wordt er geen enkel overgangstermijn zou hjj ecu.^_ r van 5 jaren 2 jaren willen voorstellen, n.l. tot 1908, indien er geen tegenstand van den Minister kwam. Daarentegen betoogde de heer Van den Bergh van Heemstede, dat de heffing niet gemist kon worden. Terwjjl nu de heer Arts het gesprokene van den Zierikzeescben afgevaardigde vrjj wel beaamde, sloten zich de heeren R ego ut en Van den Heuvel bjj den tweeden spreker aan. Toen verdaagd. Dien dag stelden de heeren Bos en Patjjn een amendement voor, bepalen, dat het totaal der belasting hoogste f 160.000 mag bedragen, welk drag, te beginnen met 1 Mei 1907, jaarlqka met 1/5 verminderd moet worden. Het amendement—Patjju van den vorigen dag jen door den voorsteller ingetrokken. :hillende leden verkregen nog het De heeren Duymaer van Twist, en Loeff verklaarden zich tegen, i Van Sasse van IJsselt en le paardenbelasting. 3 Minister van Binnen- a n er op, dat elke belasting it, alvorens het amende- __t over het toekomstig n,i beslissen, in stemming óement werd met 54 i ge no men, waarop oedkeuring van het ontwerp volgde. afdoening van eenige kleinere ont- rpen, ging de Kamer tot nadere bjjeen- ping uiteen. Goaiia, 9 April. Dinsdag j.l. werden officieel candidaat gestild voor tien gemeen teraad in het 3e district de heeren R. U. Jongenburger (a.r.) en A. Teepe (hb.)_ De heer A. van den Eelaart, uit Schiedam, tuf-tufle gisteravond tegen half negen ongeveer met zjju automobiel de Wgüstraat uit en wilde zoo, meeneud de brug over kunnen passeeren, rechtdoor r jjden. Bjjtgds werd echter gemerkt dat deze brug niet geschikt is voor de passage van voer tuigen. Besloten werd daarom terug te keeren. De auto bestuurd door een chauffeur ging echter te ver achteruit en kwam met het achterste gedeelte in de groote winkelramen der firma J. Welter in de Wjjdstraat terecht. Met donderend geraas zakte de dikke spie gelruit in elkaar. Bjj de pogingen die aan gewend werden om de auto weer op het goede pad te brengen, gleed het voertuig door de nogal groote helling der straat tot tweemaal toe weer naar de winkelkast. De aangerichte schade is evenwel niet zoo groot als men aanvankeljjk bad gedachtwel werden eenige buste’s eu eenig kantwerk be schadigd. Bovendien is de ruit, die verzekerd was, geheel vernield. Na eene langdurige zittic gesloten deuren besloot de gemei Vrgdag j.l., toen het publiek wedei toegelaten was, op voorstel van de heeren Dr. van Iterson, Vingerling en Van Egk op de ge- meentebegrooting vau het loopende jaar eene buigengewone- uitgaaf te brengen van f 13,560, te dekken door geldleeuing, voor eene reor ganisatie van de brandweer. Door de aan neming van dit voorstel, waartegen het dagelgksch bestuur geen bezwaar had, is de voordracht van B. en W., die veel verder ging en o. a. de aanschaffing van twee stoombrand- spuiten beoogde eu eene uitgaaf vroeg van f 22,500, voorloopig van de agenda afgevoerd. Uit dit resultaat bleek, dat de raad het raad zaam oordeelde om, alvorens tot de door B. en W. aanbevolen reorganisatie over te gaan, eerst te probeeren of het beoogde doel, verbetering te brengen in den toestand der brandweer, niet met minder kosten kon worden bereikt. Volgens het ‘gevallen be sluit zeilen er op de waterleiding 210 brand kranen worden gemaakt op afstanden naar plaatse!jjke behoeften te regelen, 4 slangen wagens worden aangeschaft en de noodige brandladders worden aangekocht, terwgl de bestaande brandspuiten eenige reconstructie zullen ondergaan. Het eenige punt dat in de opei ting tot eenige discussie aanleidin) een voorstel van B. en W., om g behoorende tot de aan de gem maakte nalatenschap van de di Iterson op de door neu noodig of gewenscht te achteu tjjdstippen te doen verkoopen. Terwjjl sommigen den verkoop van de Rus sische fondsen op dit oogenbiik afraadden en een gunstiger markt wilden afwacbten, waren anderen van gevoelen, dat de voor zichtigheid gebood zich thans reeds van die fondsen te ontdoen. Met 12 tegen 4 stem men werd het voorstel van B. en W. aan genomen. De raad benoemde tot leden van de her levende commissie van fabricage de heeren C. P. W. Dessing, P. D. Muglwjjk en Dr. F. H. G. van Iterson. Tot regentes van de beide gasthuizen werd benoemd mevr. Brouwer—Van Oldenborgh en tot lid der commissie van toezicht op het middelbaar onderwjjs de heer A. L. van Beek, iemand die te Gouda niet te vinden is, doch niettemin door de commissie was aanbevolen. Bjj de stemming werden uit gebracht 9 stemmen op Van Beck, 1 stem op A. L. van Beck, 1 stem op W. F. van Buk en 5 stemmen in blanco. Volgens de bestaande gewoonte werden de 9 stemmen, op nVau Beek" uitgebracht, toegekend aan den aanbevolen candidaat. zoodat als be noemd of gekozen werd geproclameerd een persoon, die te Gouda niet bestaat. 'Alblasaerdain, 9 April. V: vanwege net fanfarekorps „Excelsior' op 11 Juli a. s. te houden naar men ons meedeelt 18 ingeschreven, te Ddlft. met dankbetuiging voor de door hem gedurende vele jaren bewezen diensten. J Bjj Kon. Besluit is met ingang 1 van 1 Mei benoemd: tot directeur van het postkantoor te ’s Gravenhage, E. J. K. van 1 Lidt de Jeude, thans inspecteur der posterjjen en teiegrapbie te Leeuwarden. De leden van de Eerste Kamer 1 der Staten Generaal zjjn ter vergadering bijeengeroepen tegen Woensdag 18 dezer, 1 des avonds te half negen uur. De Comr in de provincie lo dat de visscherjj in deze pro zal worden geopend den eersh met zonsopgang; 2o. dat üitdruL verboden Gallicische of edelkarper te v*""**" vervoeren of verkoopen, welke eene miuu«.u lengte heeft dan 45 centimeter gemeten van af de punt van den snuit tot aan het uit einde van den staart. Bjj de gehouden verkiezing v een boofdingeland van Schieland in het district van bet hoogheemraadschap, I vervulling van de vacature, ontstaan dr het overljjden van den heer E. Jongem is gekozen de heer J. G. van Mierop, bur meester van Krimpen a/d Lek. DoorDjjkgraafenHoi raden van de Alblasserwaard c.a. derdag j.l. in de Doelen te Gorin besteed het maken van 2 perceel werk, waarnaar is ingeschreven di 1ste perceel: P. C. Langeveld,Hardingsveld, f 12 956C. Boxman Hz., idem, f 12.920P. de Vos, Bergambacht, f 12 833 T. Koorevaar, Hardingsveld, f12 700; Andrs. de Jong Jr., Ammerstol, f 12 500 II. Sterk Gz., Heukelum, f12.489; T. Sterk, idem, f12.443; L. Panne- koek, Herwjjnen, f12 400; H. Dubbeldam Sr., Gorinchem, f 12.390K. J. Loogen, Her- wjjuen, f12.170; Lt. van 't Verlaat, Giesen- dam, f12 150; C. Boelhouwer Jz., Hardings veld, f 11 989 P. Sterk, Heukelum, f 11.987 T. A. Swats Bt, Hirdiugsveld, f11 900, H. Dubbeldam Hz., Gjrinchem, f11884; A. Zanen Cz., Ammerstol. f 11 865A. P. Volker Pz, Sliedrecht, f 11.764; Johs. Kamsteeg, Giesendam, f 11.740J. van 't Verlaat, Har dingsveld, f 11 600; C. Zanen Hz. Sr., Ammers- tol, f 11 460; Pieter de Jong, Hardingsveld, f 11.355. 2de perceel: P. Kros Jobz., Sliedrecht, f 8097; P. de Vos, Bergambacht, f 7986; K. J. Loojjen, Herwjjoeu, f 7970; C. Klein, Sliedrecht, f 7876; A. Zanen Cz., Ammerstol, f 7584; C. Boelhouwer Jz., Hardingsveld, f7580; J. W. van Wjjnen, Sliedrecht, f 7438; C. de Waard, Sliedrecht, f 7400; T. de Waard, Lekkerkerk, f 7350; W. Ooms Cz., Ammerstol, f 7280; T. Koorevaar, Hardings veld. f 7280; P. de Waard, Ammerstol, f 7250; C. Zanen Hz. Jr., Streefkerk, f7190; C. Zanen Hz. Sr., Streefkerk, f 7146; A. Streefkerk, Ameide, f 6880; Christiaan Streefkerk, Ameide, f 6800. Voor het onderhouden van het sluisje en de rjjswerken in den Nieuwendjjk onder Hardingsveld en Giesendam, is ingeschreven door de heeren Teunis Dankers te Hardingsveld, voor f 77K. A den Breejen te Hardingsveld, voor f 80; C. Boelhouwer Sr. te Hardingsveld, voor f 88; C. Benders te Hardingsveld, voor f 101,25, D. Visser te Sliedrecht, f 235. De perceelen zjjn aan de laagste inschrij vers gegund. Op de age 22 dezer te Utio vergadering van den Vrjjz.-Dem. Bond ko men o. a. de volgende punten ter behande ling voor Verkiezing van een bestuurslid in de plaats van den heer mr. Z. van den Bergh, die be dankt heeft. Het bestuur beveelt het volgen de dubbeltal aan: lo. mr. M. W. F.Treub; 2o. prof dr. D. van Embden. Voorstel van het bestuur dat de Bond zich niet aansluite bjj het Nederlandsch Co mité voor Algemeen Kiesrecht. In de toelichting wordt gezegd dat de propaganda door bet Ned. Comité gevoerd een sociaal democratisch karakter heeft en het ligt niet op den weg van den Bond aan propaganda voor sociaal-democratie mede te werken. Bjj het bestuur is echter in voorbereiding een plan tot propaganda voor het algemeen kiesrecht in vereeniging met andere „burgerlijke” democraten. Vaststelling van de defensie paragraaf voor zooverre betreft de landmacht overeenkom stig het voorstel der commissie. Voorstellen van de afdeeling Dordrecht: a. Personeele leden zjjn in plaatsen, waar een afdeeling van den Bond bestaat, van rechtswege lid dier vereeniging. Het bestuur adviseert dit voorstel niet aan te nemen. b. Er worde een vereeniging gesticht van Vrjjz.-dem. gemeenteraadsleden. Het bestuur acht de stichting wenscbeljjk en plannen om haar te bevorderen zjjn reeds bjj het bestuur in overweging. c. Een motie van dezen inhoud: De algemeens vergadering van den Vrjjz.- Dem. Boud van April 1966, overwegende dat de politiek van het bloc der rechtsche partjjen én als anti-vrjjzinnig én als antidemocratisch dienst te worden bestreden, verklaart dat bjj verkiezingen, zoowel voor de Tweede Kamer en Provinciale Staten als voor de gemeenteraden, de candidaten van alle linksebe partjjen tegenover die der kerkeljjke partjjen moeten worden gesteund. Het bestuur ontraadt de aanneming dezer motie, omdat bet in het voorschrijven van een bepaalde gedragsljjn m de aangesloten vereenigingen geen enkel voordeel ziet. Ten slotte zal door prof. Mr. M. Treub de bespreking van de wettelfjke regeling van de verplichte verzekering tegen geldeljjke gevolgen van invaliditeit en ouderdom worden ingeleid, BieskensgraHt, 9 April. Doe leerlingen van de openbare lagere alhier is voor de noodlijdenden in Zeeland f 12.141/» bijeengebracht. *Boluet3, 9 April. Door de leerlingen der openbare school alhier is voor de waters nood! jjdenden in Zeeland bijeengebracht f9,52. Brandwijk, 9 April. De voorloopig vastgestelde kiezerslijst 1906—1907 bevat voor de Tweede Kamer 160, de Prov. Staten 162 en den gemeenteraad 142 kiezers. Het vorige jaar waren de getallen respectievelijk 154, 154, 130. Groot-Auiiuerw, 9 April. De loteling dezer gemeente van«de lichting 1906, no. 10, G. P. Voorsluis, is bjj besluit van gedepu teerde staten dezer provincie van 3 April j.l. van den dienst afgekeurd. In zjjn plaats zal nu in Maart, Mei of Juni van het volgend jaar worden ingeljjfd no. 14: H. Timmer. •Haorniiar, 9 April. De collecte ge houden ia de openbare school alhier, ten behoeve van de noodlijdenden door den waters nood iu Zeeland heeft opgebracht f7,56. De jaarijjksche gehouden verhuring van verschillende „Kade” behoorende aan den Polder het Land der Zes Molens bracht te zamen op f584, tegen het vorige jaar f703. Door de leden der afdeeling „Noorde- loos—Hoornaar" van het Alg. Nederl. Werk lieden Verbond, werden in een gehouden vergadering tot bestuursleden gekozen voor Hoornaar de heeren, A. de Vries, G. de Bruin en C. Rietveld. Het aantal leden alhier be draagt 13. Kedicbem, 9 April. De heer A. Koojj Jr. voordracht van den Minister van Ngverheid en Handel door H. M. tot correspondent van de Directie Landbouw bjj het Ministerie van Land- uw, Nijverheid en Handel voor de ge- jenten Asperen, Heukelum, Leerdam, Leer- 1, Nieuwland en Kedichem. Kinderdijk, 9 April. Van de sebeeps- weif der firma Gebr. Jonker is met goed gevolg te water gelaten het staal gebouwd tankschip Anna. Het schip hei pl. m. 450 ton. "Krimpen a/d IJgel, 9 April. Op de bjjzondere en openbare school is respec tievelijk f 19,301/» en ruim f 14 door de leerlingen bijeengebracht voor de slachtoffers van den watersnood in Zeeland. Naar wjj vernemen, zal in den Storm- polder eene nieuwe fabriek gebouwd word™, gewapend beton, voornamelijk balken vorden vervaardigd. Genoemde komt onder hetzelfde beheer als tegelfabriek. Liiugeruigeweide, 9 April. Bjj enkele candidaatstelling werd Vrjjdag j 1. benoemd tot lid van den gemeenteraad alhier de heer W. Verwejj, in de plaats van wjjlen den heer J. Oskam Fzn. Meerkerk, 9 April. Donderdag werd de gelegenheid om contracten te sluiten met de suikerfabriek „Concordia” te Gorinchem, tot levering van bieten, gesloten. Hoewel voor dit jaar f 1,50 per 1000 h.K.G. minder besteed is dan verleden jaar, beschikt toch de fabriek in deze streek over minstens evenveel land als in 1905. De prjjs was toen f 11voor dit jaar f 9,50. De lauderjjen, die hier j.l. Vrjjdag publiek verhuurd werden, brachten meer op dan verleden jaar. Zoo besomde de diaconie f 110; de kerk f 19 en het burgerljjk armbestuur f 3 meer dan in 1905. "NieHwpoort, 9 April. De heeren D. van Harten en J. van Vliet, die beiden tot lid van den Raad zjjn gekozen, hebben, wegens het aannemen dier benoeming, hun ontslag iogediend als brandmeester. Ouderkerk a/d IJsel, 9 April. Ds. D. B. Hagenbeek te Fgnaart heeft voor het u- bjj de Geref. Gem. alhier bedankt. ter, 9 April. Toen het vorig je de gezondheidscommissie de i der Ned. Herv. Gemeente al- bevonden, beraamde logden, in overleg met Herv. Gem. den heer u plan om het te vergrooten. door bovengenoemd college een gedeelte der gracht mte. De gracht, welke ipt met grond uvujit wat vroe ger water was thans land is en omgekeerd. Een en ander is thans gereed geko men, ook de beplanting om het kerk hof heeft plaats gehad. Moest men vroeger over de graven loopen, thans er flinke paden aangelegd, zoo- ót in een woord gezegd een nette en i doodeuakker geworden is. Een woord lof aan bovengenoemden opzichter is u plaats, daar onder diens heeft plaats gehad. In deze gemeente komen. lag-och- de waterleiding bet terrein en den raad ;aat men naar 1100 aan- i mees- 3rkt'^r In den DuiUiciien Rjjksdag hield de Rjjkskanselier Vorst von Bülow een lange rede over de uitkomst van de conferentie te Algesiras. Hjj betoogde dat Duitscbland even tevreden kon zgn als Frankrjjk, dat Duitscbland bereikt heeft wat bet beoogde: geljjke rechten voor allen, een open deur voor den handel, vrjje mededinging in Marokko, en dat alle beschaafde landen daarvan voordeel zullen genieten. De rede van den heer Von Bülow i haaldeljjk onderbroken door teeki instemming. De heer Bebel, socialistisch afgevaardigde, had echter bedenkingen tegen de Marokko- politiek. Duitscbland, zeide hjj, had bjj den Sultan van Marokko verwachtingen opge wekt, en daardoor andere natiën geprikkeld. Midden in zjjn redevoering bleef Bebel steken, daar de Rjjkskanselier plotseling onwel werd. De zitting werd geschorst en twee aanwezige doctoren geleidden den Vorst, die een vrjj ernstige flauwte had, naar een nevenzaal, waar Vorstin von Bülow, die de zitting bjjwoonde in de diplomaten loge, zich bjj hem voegde. De Keizer kwam kort daarna met zjjn gevolg naar den toe stand van den Kanselier informeeren en sprak langen Ijjd met Vorstin von Bülow. Zoodra mogeljjk is de Vorst per rgtuig naar zjjn paleis vervoerd en begaf bjj zich te bed. Volgens officiëele berichten sliep bjj rustig en toen hjj na een paar uur ontwaakte, was zjjn toestand zeer bevredigend. Ook de latere berichten luiden gunstig. De Duitsche gezant te 's-Gravenhage ontving het volgende telegram: „De ongesteldheid, door welke de Rjjks kanselier tgdens de zitting van den Rgks- dag tengevolge van influenza en te ingespan nen arbeid is getroffen, was niets dan een zware onmacht. Volgens de verklaring vau de geneeskundigen wekt de toestand van zjjn Doorluchtigheid geen bezorgdheid en is volledig herstel te wachten na een korten rusttjjd.” De heer von Bülow was tegen den raad van zjjn geneesheer toch naar den Rjjksdag gegaan en zjjn vrouw had reeds dikwgls op rust nemen aangedrongen. Hjj zal nu waarschjjnljjk een verpoozingsreis naar het Zuiden maken, maar scbjjnt de hoofdleiding der zaken in banden te willen houden. De rede van Vorst von Bülow heeft in FrunkrUk een gunstigen indruk gemaakt. „Le journal des Débats” betuigt instemming met den verzoenenden geest en de hooge diplomatieke opvattingen, waarvan die rede bljjk gaf. „Le Temps” betreurt, dat het zoolang geduurd heeft voor men tot over eenstemming kwam. Maar eind goed, al goed I Wat de kolenmjjnwerkstaking betreft, bljjkt het, dat de Franscbe Kamer wel vertrouwen uitsprak in bet door de Regee- ring in te stellen onderzoek, maar tevens de mjjnmaatschappjj met ver vallen-ver klaring van baar concessie bedreigde. Némy, een van de dertien geredden, beeft in Parjjs verklaard, het onmogeljjk te achten, dat er nog meer levende arbeiders in de mjjnen waren. Hjj en zjjn metgezellen hebben de mjjngangen in alle richtingen doorkruist en geen levend schepsel gevonden. Op al hun roepen kwam nimmer antwoord. Maar de né hen geredde mijnwerker dan? Deze arbeider, die levend uit de mjjn te Sallaummes werd bovengebracht, is een 82 jarige man, Berton genaamd. Hjj heeft diep onder den grond blikken van wanhoop - U J er over dacht zich de om een eind aan zjjn ljj< s voor Varkers- n de Heer W. amerjjk mjj Drucker wingei op voorstel des voorzitti werd, kwam een ander ontwe „effing eener provinciale paardei in Noord-Brabant, aan de orde. heer Patjjn was een principiëel daar auto- len. Ze was in N.-Brabant personeel en sting geheven ret er 50 toe- a op de bedrjjfs- geheven mogen :el geheven. Als ichter in plaats

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1