C0HN-D0NNAY Co., "S.» 3 ai U talie pitaait Verroen's Kleingoedsoorten. „A.V.LS." -RIJWIEL bevredigd. SÉBiveil voor 1st Irnmm. lEiODE's NESTJES LaMInnning flinke Dienstbode I I Tc Donderdag 12 April Extra-prijzen voor Communie- en Artikelen voor de Paaschdagen. „Vooruitgang", Dienstbode Hooi te koop. fijne en groote sorteering van Fijn Paaschbrood 35 cent per stuk. Salonétoomboot „JOHAN III". EXTRA DIENST OP TWEEDEN PAASCHDAG stein. HAASTRECHT, vlist. drie nette Dames Lekkerkerk. 2 i. Een Woonhuis Lekkerkerk, Gemeenteraad ran Schoonhoven. Société Anonyme des Grands Magasins Dameshoeden. 4,50 7,50 10,75 48 «I 1,35 95 e». Damesconfectie. 1.25 1,50 1,95 75 c. 3,95 1,25 Communie-Artikelen. Heeren-Artikelen. 1,25 35 c. 98 c. 24 c. 12 c Manufacturen en Zijden. 12% Advertentiên. Zwem- en Badinrichting Se verder het Tvoede Blad. halfwas BroodbakkersknechL TE KOOP, 2 beste Waterfilters, TE KOOP: K O E HOOI. Dagelijks versch. - Eigen werk. - Gewone prijzen. L. C. VERROEN, Lopikerstraat 414, Schoonhoven. N. V. Stoombootdienst op de Lek. W0F" Eerste Paaschdag geen dienst. POF* Wie een voortreffelijk RIJWIEL verlangt, wordt door het aanschaffen van een SchoonhoveDsche Speciale Rijwielhandel, A. VAN IPEREN. A. C. EIJKELENBOOM, Inrichting voor REPARATIËN en MAATWERK, W I VAN DAM L, C. VERROEN, Lopikerstraat 414, Schoonhoven. Gelegenheid aangeboden te ARNHEM Een groot, licht PAKHUIS WEI-, HiiDI- en BOUWLAND Meerkerk, il Een perceel TUINGROND Vrijwillige Verkooping. Gewda, 9 April. Da. A. Wartena te Gouda, geb. iu 1840, caudidaat [in de Godgeleerdheid ia 1866, deed zgn iutrede als predikant op 8 April 1866 te Lichtenvoorde, vertrok ach tereenvolgens naar Doesburg, Dedemsva&rt en Amersfoort iu de jaren 1870,1873 en 1879 en deed op 4 Mei 1890 zgn intrede te Gouda. In de gisterenmorgen gehouden godsdienst oefening herdacht h(j zfln 40 jarige ambts bediening en had tot tekst zgner rede geko zen Deuteronomium VIII2, le ged. En gg zult gedenken aan al den weg, dien de Deere uw God in deze veertig jaren in de woestgn geleid heeft. Het groote kerkgebouw was tot in de uiterste hoeken gevuld met een groote schare belangstellenden, waaronder vele ambtge- nooten van den jubilaris, ook van buiten de gemeente, waaronder o. a. werden opge merkt ds. B. L. Swaan uit Haarlem, en dr. J. Th. De Visser uit Amsterdam. Door de gemeente werden den jubilaris en kele toepasselijke liederen toegezongen, waarvoor hjj gevoelvol dankte. Bjj het uitgaan van het kerkgebouw werd een collecte gehouden ten bate van het nood lijdende Zeeland, waarvan de opbrengst was f210,621/». Van 2—4 uur gisterenmiddag bestond gele genheid ds. Wartena persoonlek geluk te wen- schen, waarvan een druk gebruik werd gemaakt. Verschillende cadeaux werden aangeboden. Aan de diaconiearmen is heden een extra- bedeeling verstrekt. Geriuehem, 9 April. Vrjjdag j.l. is alhier gekozen tot lid van den gemeenteraad (vac-Hoekwater) de heer Mr. Tb. Tnooft (lib.) met 691 stemmen. De heer B J. Vervoorn (soc.-dem.) verkreeg 141 stemmen. In de laatstgehouden vergadering van de commissie tot wering van schoolverzuim zijn resp. tot voorzitter en secretaris herko zen de heeren Mr. J. W. van der Poel en A. Stlsholz. Aimneratol, 9 April. De Raad der Gemeente heeft voor den tgd van één jaar tot gemeente-geneesheer benoemd de heer E. A. Fauöl, arts te Bergambacht. In de plaats van den heer P. de Jong Dz., die op aanvrage eervol ontslag heeft ver- verkregen als zetter, is benoemd de heer Herm. de Jong Pz. Toezegging van beroep verleend aan Ds. P. H. Begemann, rustend predikant te 's-Gravenhage. Vrjjdag j.l. werd te Zwolle door het Provinciaal Bestuur aanbesteed het verbete ren der Buurserbeek onder de gemeente Haaksbergen in twee perceelen en in massa. Minste inschrijver voor de massa de heer C. Zanen Hz. alhier voor de som van f37810. In het laatst der vorige week is men bjj den heer C. Boon aan den Hoogeudjjk met het schillen van teen aangevangen. Da koude weersgesteldheid is oorzaak dat deze werkzaamheid nog niet algemeen wordt ter hand genomen. 'Benachep, 9 April. Bij Komnklgk besluit van 7 Maart 1906, no. 27, is de heer R. van Beuzekom, buigemeeBter alhier, voor het tgdvak Van 7 Maart tot en met 31 December 1906. benoemd tot correspondent van de Directi# van den Landbouw bjj het Ministerie van Landbouw, Njjverheid en Handel. 'Bergambacht, 10 April. Iu de laatst gehouden vergadering der commissie tot wering van schoolverzuim werd tot secre taris benoemd de heer G. Smit, hoofd der bijzondere school alhier. Door Burg. en Weth. werd op Vrjjdag 6 April de jaarljjksche aanbesteding gehou den van het onderhoudswerk der gemeente- eigendommen. Het metselwerk werd gegund aan P. van den Oiver, het verfwerk aan G. Koren, het smidswerk aan T. van Zoest en het lood- en Zinkwerk aan A. Selon. Het geval deed zich voor, dat het timmer werk aan geen der iuschrjj vers gegund werd, waardoor de gemeente-architect zelf voor de uitvoering zal zorg dragen. Eene belangrijke reparatie aan de haven te Bergstoep, ten bedrage'Van f 665, werd gegund en opgedragen aan W. F. van der Wal alhier. De alhier gehouden collecte tot leniging van de schade, veroorzaakt door de overstroo- mingeu in Zeeland, heeft opgebracht f 275. Zaterdag morgen reed een knecht van J. A. v. d. S. alhier met een met zakken graan geladen wagen van Bergstoephalver wege de stoep brak het tuig, waardoor het paard een zjjsprong nam en terecht kwam op de leuning, welke naast de stoep is ge plaatst, gelukkig brak deze niet en bleef het paard hangen totdat het werd verlost, waarop het eerst bleef liggen, zoodat men dacht dat het een poot had gebroken, doch nadat het met vereende krachten was opgeholpen, bleek het ongedeerd te zjjo, zoodat het ongeluk, wat zich eerst zeer ernstig liet aanzien, nog heel goed afliep. *- tileaendain, 9 April. Door de leer lingen der openbare scüool alhier, hoofd de heer W. F. Matthgs, is voor da watersuood- ljjdenden in Zeeland de som vau f 6,22 bg- eengebracht. 'Gieaen-Nieuwkerk, 9 April. Bjj de gehouden verkiezing van een hoofdingeland in de plaats van wgten den heer A. Koogman is gebleken, dat herstemming moet plaats hebben tusschen T. Koojjman alhier en A. Schakel te Ottoland. ♦niesen-Oudekerk, 9 April. Bjj het varen over de Giesen had de heer Colder, rjjksveearts te Peursum, het ongeluk, buiten de schouw te vallen. Doordat hjj zich aan het vaartuig wist vast te grjjpen was het mogeljjk, hem spoedig uit ijjn neteligen toestand te redden. 'Geudrlaan, 9 April. Het aantal kie zers bedraagt hier volgens de kiezerslijst 12L 'Krimpen a/d Lek, 9 April, üe collecte voor de noodlijdenden in Zeeland, gehouden onder de schoolkinderen, heeft op gebracht de totale som van f 21,42. De kweekeling onderwijzer C. de Bode alhier is benoemd tot leerling van de Rijks kweekschool voor onderwgzers te Ngmegen. •JLekkerkerk, 10 April. Zaterdag namiddag 3 uur bg het afvaren der Lek boot had een aanvaring plaats door de goederen boot „Arnhem—'s-Hage III." üe goederen- boot moest vrachtgoed afgeven en wilde tusschen de Lekboot en den wal doorvaren, maar zjj hep met den neus onder het voor uitstekende dek een meter of vier voor de raderkast. Niet dan met groote moeite konden de booten worden losgemaakt, waarna elk zjjn reis zonder groot oponthoud of schade vervolgde. "Meerkerk, 9 April. J.l. Donderdag avond gaf de tooneelvereeniging „Concordia" alhier haar tweede uitvoering in de zaal van den heer G. van der Ham, welke door zeer veel belangstellenden werd bijgewoond. Opgevoerd werd: „Dons Knoopeuscbaar", blijspel met. zaBg in 2 bedrijven, gevolgd door „Een Raadsvergadering te Koökamp", kluchtspel in één bedrijf. Beide stukken werden zeer verdienstelijk vertolkt. De rollen bleken nauwkeurig en met studie te zjjn geleerd. Het daverend applaus, dat den spelers ten deel viel, was dan ook welver diend. Na afloop van het programma werd er nog eenigen tijd gedanst, waarbij de heer Joh. Joosse uit Leerdam zorgde voor pianomuziek. De vereeniging kan met genoegen op dezen avond terugzien. Door geen enkelen wanklank werd de goede harmonie verstoord alles liep in de beste orde af. Maerdrecht, 10 April. Met ingang van 16 April a.s. is de klerk der posterijen en telegraphic J. J. R. Rozema alhier verplaatst naar Stadskanaal. "Nieuwpoort, 10 April. Op de aau- beveling ter benoeming van twee leden in de gezondheidscommissie te Schoonhoven zjjn door Burgemeester en Wethouders geplaatst vacature Greup: 1. Mr. P. A. Greup, advocaat te Schoon hoven; 2. J. J. Hendrikse, rjjksveearts te Groot- Ammers; vacature Nederhorst (die bedankt heeft): 1. Mr. A. E. Schouten burgemeester van Haastrecht; 2. D. Luijten, koopman te Lekkerkerk. 'Noordeloos, 9 April. De collecten voor de door watersnood Ijjdenden in Zee land hebben alhier opgebracht in de Ned. Herv. kerk f 54.13; in de openbare school f 6; in de bijzondere school f 7,40. Polsbroek, 9 April. Op de Christe lijke school (Dorp) alhier is voor de nood lijdenden in Zeeland f 11,30 gecollecteerd. "Polsbroek, 9 April. Door den raad dezer gemeente werd in zjjne Op 6 dezer gehouden vergadering vastgesteld eene ver ordening, overeenkomstig artikel 178 der gemeentewet, houdende al- of niet geldig verklaring van de bestaande politie-ver- ordeningen. De rekening van het algemeen armbestuur over 1905 werd goedgekeurd. De ontvangsten bedroegen f 8801,166, de uitgaven f 3249,37, het batig slot alzoo f 551,89s. Aan den rijksveldwachter W. van Loon en den gemeente veldwachter J. Spinhoven werd de jaarljjksche gratificatie toegekend van f 50 voor verrichte Uacbtdiensten. Een maand afschrijving van plaatselijke directe belasting werd op verzoek verleend aan C. van Zeideren wegens vertrek uit de gemeente. JSUedrecht, 9 April. De derde naar de eischen des tjjds ingerichte Chr. school is Maandig 2 April in gebruik genomen. Deze school, die uitgaat van de Ned. Herv. Gemeente alhier, is bjj de vereeniging voor Chr. Volksonderwijs aangesloten. Het hoofd, de heer G. A. van den Berg, vroeger hoofd der Chr. school te Sittgrd, werd op plechtige wjjze geïostalleerd. Vele vrienden van het Christeljjk onderwijs woonden deze samenkomst bg. GEMENGD NIEUWS. Zondag 8 April woonde de oudste inwoner te Hooge Zwaluwe, C. Dubbelman, die 2 April 102 jaar geworden is, de voormiddag-godsdienstoefening in de Nederlandsche Hervormde Kerk bjj, die duurde van af half tien tot ruim half twaalf. De oude legde dat reisje van en naar zjjn huis, pl. m. 4 minuten gaans, als een jong- menscb af, zonder geleide en flink ter been. Zonder bril zocht hg zjjn Psalmen op. Voor waar zeer zeldzaam. De 102jarige is steeds visBcher van zjjn beroep geweest. Zaterdag-middag om twaalf uur sloeg op den Leusderweg bjj Amersfoort het paard van den milicien-korporaal J. M. van Oustwedde 4er veld-artillerie op hol. Het kwam voor de gesloten boomen van den spoorweg en sprong daarover, juist op het oogenblik dat de trein naar Kesteren in aantocht was. De korporaal viel van het paard, kwam op de rails terecht en werd, niettegenstaande de machinist van den trein uit alle macht remde, gegrepen en totaal vermorseld. Het paard rende langs den spoorweg voort en scheen blijkbaar geen letsel bekomen te hebben. De overblijfselen van den ongelukkige werden bjj elkaar gezameld en per brancard naar het militair hospitaal gebracht. -h Vrijdagmiddag is de 20-jarige dienstbode van den heer V. te Almelo, terwgl zjj bezig was de ramen schoon te maken, naar beneden gevallen. Zjj was onmiddellgk dood. Volgens de Russische Regee- ringsbode zjjn sinds het ontstaan vau de omwentelings-beweging in Rusland 14.130 personen gedood, 900 terechtgesteld, 19 534 gewond en 72.000 gevangen genomen. Droevige welsprekende cjjfers. Uit Falkenstein, in Neder-Oos- tenrjjk, wordt melding gemaakt van een aangrijpend ongeluk. In den tuin van het gemeentehuis was een luchtschippor bezig zjjn ballon te vullen. Een aantal personen, waaronder een dertienjarige jongen, hield den ballon bjj de touwen vast. Op een ge geven teeken werd de luchtbal losgelaten en steeg zjj snel omhoog. Tot ontzetting der omstanders bleek echter, dat bedoelde knaap in de touwen was verward geraakt en mee de lucht inging. Op een hoogte van ongeveer 200 meter begaven den ongeluk- kigen jongen de krachten; bjj liet los en viel eerst op een dak en vandaar op straat De jongen was uatuurijjk op slag dood. De moeder stond in de nabjjüeid en zakte, toen zjj haar kind de lucht zag ingaan, bewuste loos ineen. eter van de Krimpènèrwoord te Lekkerkerk en J. Valk te Schoonhoven. (Verbeterd bericht.) f Bjj de op Zaterdag j.l. door den architect K. Hensens voor rekening van de firma J. W. Valk Zonen, sigarenfabrikan ten alhier, gehouden aanbesteding van de uitbreiding en verbouwing van de sigaren fabriek aan de Lange WeistrMt A 186 alhier, was ingeschreven door: A. Bouler f 9999; P. Vermejj f 9975; J. W. Dogterom f 9898: A. van Dam f 9759; H. Peltenburg f 9668; G. H. Kujjlenburg en S. van den Oever Pz. f 9182; A. J. Verroen Dz. f 8650; A. Woudenberg f8080; A. Molenaar te Molenaarsgraaf f7880. f In de op 2 April 1.1. gehouden algemeene vergadering der afd. „Schoonho ven" van de vereeniging „Volksweerbaarheid" werd tot bestuurslid gekozen de heer J. Mebius Wz. f In de huishoudelijke verga dering van de afdeeling Schoonhoven der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij werd de beschrijvingsbrief afgehandeld. Den af gevaardigde werd met algemeene stemmen opgedragen te stemmen voor een redactie van „Het Volk" met een verantwoordelijk hoofdredacteur, indien mr. P. J. Troelstra tenminste die functie wil aanvaarden. Zoo dit niet het geval is, zal bij voor een redactie zonder hoofdredacteur moeten stem- ien. Voorts verklaarde de afdeeling zich a. voor het voorstel van de afdeeling Amsterdam III om met kracht de agitatie voor arbeidswetgeving ter hand te nemen. De afdeeling won weder een lid. t Bij het examen voor klerk by de posteryen en tefcgraphie, waarvoor zich 80 vrouweiyke caodidaten hadden aangemeld, hoewel er slechts 4 konden slagen, is onze stadgenoote mej. A. Vegter, leerlinge der openbare school 3de soort alhier, eene der gelukkigen geweest. fBy de Ryksnormaallessen alhier zyu overgegaan: van de 3de- naar de 4de klasse: P. Blom te Ammerstol, J. Dubbeldam te Schoonhoven, Christina F. van Genderen, Anna W. H. de Koning en J. Stoppelenburg, allen te Stolwjjk van de 2de- naar de 3de klasse: Petronella J. C. van der Burg, Anije C. van der Haven, Pieternella H. de Hoog en Eogelina Kprschenbauer, allen te Schoonhoven, A. Hartkoorn en G. M. de Klugver te Ottoland en Christoffelina A. de Koning te Stolwyk; van de 1ste- naar de 2de klasseH. Bazemer te Stolwyk, H. Muilwgk te Schoonhoven en C. Sterrenburg te Laugerak b/z. Lek; van de lste- naar de 2de afdeeling der Voorb. Klasse: Maria Bezemer en Neellja M. Romegn te Stolwjjk, P. den Hartog en Dirkje Slob te Goudnaan, Wytske Landmeter, Maartje Rik koert en J. van der Velden, allen te Schoonhoven en B. H. Ngland te Groot-Ammers. t Door de vleeschhou wers B. van Klaveren en U. de Vaal in de Lopikerstraat alhier is op de veemarkt te Rotterdam van een veehandelaar te Zevenbergen gekocht een sciot, ter z waarte van niet mioder dan 1100 halve kilo's, welke dezer dagen door ge noemde vleeschhouwers zal worden ge slacht en menigeen een lekker Paaschhapje zal bezorgen. f Vrgdag-avoud had de zilver smidsknecht B. Westbroek alhier het onge luk, bezig zgode met stampen, op zgn linker hand te slaan, waardoor deze zoodauig werd gewond dat hg zyn werk niet meer kon verrichten en genoodzaakt was zich onder behandeling te stellen van Drs. Spahr van der Hoek. 81ADHII1IIWS. Sctaoonhoven, 10 April. f Bg Kon. besluit is aan P. K. P. J. van Sloten, op zyn daartoe gedaan verzoek, met ingang van 10 dezer, eervol ontslag verleend als kautonrechter-plaatsvervauger in het kanton Schoonhoven, onder dank betuiging voor de als zoodanig bewezen diensten. t Bjj Kon. besluit iB benoemd tot commies-stempelaar bg den Waarborg en de belasting op 'de gouden en zilveren werken, tgdeiyk te Schoonhoven, C. van Aaken van Schaardenburg, aide-essaieur te Utrecht. f De directeur-generaal der poste rgen en telegraphic maakt bekend, dat het post- en telegraafkantoor alhier, met ingang van 17 April 1906, mede voor den rgks- telefoondieust wordt opengesteld. t De Minister van Oorlog heeft op een daartoe door de wed. Van Wgngaarden ingediend verzoekschrift, om onthelfing van den werkelgken dienst van haar zoon, loteling van de lichting 1906, geen aanleiding ge vonden om de gevraagde onthefimg te ver- leenen, doch besloten haar een vergoeding toe te kennen van f 0,80, voor eiken dag welken genoemde mihtieplichtige, krachtens art. 107 en 109 der Militiewet 1901, onder de wapenen moet komen. j De loteliugen S. van Wgn- gaarden, lotn. 21, J. D. Wendels, no. 23, J. van der Spek, no. 22, J. van Kesteren, no. 20 en A. Hejjkoop, no. 24, worden op geroepen om op Dinsdag den 22sten Mei 1906, des voormiddags ten 91/» ure, tegen woordig te zgn te Gouda, ten einde by de militie te worden ingelgfd. t Op de aanbevelingen voor leden der gezondheidscommissie, zetelende te Schoonhoven, ter vervulling der met 1 Juli a. s. ontstane vacaturen, zyn geplaatst de heeren: lo. Mr. P. A. Greup (aftr.) te Schoou- hoven en J. A. A. Uiikens, burgemeester te Ammerstol, So. A. B. Swets, fabriek-land- Vergadering op Donderdag 5 April 1906, nam. lty» uur. Tegenwoordig de leden A. Kujjlenburg, J. G. Doesburg, P. van Sonsbeek. A. van Lomwei, C. L. Willenswaard Ct., P. Greup, A. A. Graves Kooiman, G. J. Niekerk, J. W. Valk, H. A. Schreuder en H. M. den Uyi, Voorzitter de heer P. K. P. J. van Sloten, burgemeester, secretaris de heer A. R. Veenstra. Na opening der vergadering door den voorzitter, worden door den secretaris de notulen der vergaderingen van 2, 8 en 10 Maart voorgelezen. De voorzitter: Zgn er ook aanmerkingen op deze notulen? Dan zgn deze aaDgenomen. Het besluit tot aankoop van bouwgrond is door Ged. Staten goedgekeurd. De wgzigingen in de begrooting van 1905, idem. De verpachting van het bouw- en gras land heeft opgebracht f 454.50. Gedeputeerde Staten verzoeken, aan den Raad mede te deeleo, dat de uitkeermg in gevolge de arlt. 1 tot en met 9bis der wet van 24 Mei 1897, Stbl. 156, bedraagt f 4430 minder dan vroeger, dus f 5234,38, waar ran over elk der drie eerste kwartalen van 1906 zal worden betaald f 1308. Eveneens dat het subsidie voor het onder- wgs, door de gemeente te veel genoten over 1905, bedraagt f 151,67, wat zal verrekend worden met den dienst 1906. Burg. en Weth. bieden den Raad aan de rekening over 1905 van de gemeentebedrg ven. De heer J. W. Valk: Het is goed om die rekening aan te bieden, maar zou u niet eenige mededeelingen doen omtrent den toestand? Dat wenschte ik wel alB voor zitter van die bedryveu. De voorzitter: Dit kan ik op 't oogenblik niet doen. De heer J. W. Valk: Hoe dat? De voorzitter: Ik heb die niet in myn hoofd. n J De heer J. W. Valk: Mag ik het dan doen De voorzitter: Ja wel. De heer J. W. Valk: Dan kan ik den Raad mededeelen, dat de gasfabriek in 1905 een zuivere winst heeft gemaakt van f4724.38, met een afschrgving van f4766,91 en dat ook buiten de f3500, die de gemeente als winstcgfers op de begrooting had van 1905, nog is afgedragen f281,53, die de gemeente als rente nog te betalen had aan de firma Hoos, alzoo gezamcniyk t 3781.53. De rest van het winstcgfer is gebleven in de kas van de fabriek. En wat de waterleiding betreft, was de winst f2036.31, maar dan is er niets afge schreven. Wil de zaak goed zgn, dan moet er afgeschreven worden f4600, dus feiteljjk zou zg nog f2000 meer moqfen gaan ver dienen, wil zg zich zelf bedruipen. De voorzitter: De rekening wordt gesteld in handen van de fiaanciéele commissie. Eveneens is ingekomen het verslag, van de commissie voor de bedrjjven, dat ter visie ligt voor de leden. Idem het verslag van de gezondheids commissie, idem. Ingekomen is een bezwaar van Gedepu teerde Staten tegen het besluit tot aangaan \eener geldleening voor de gasfabriek. Ingekomen is een adres van de afdeeling Schoonhoven van „Volksonderwys", dat aanstonds behandeld wordt. En zooeven heb ik nog ontvangen een adres van het bestuur der Christelgke werk- lieden-vereeniging, inzake den hoofdelgken omslag; dat kan behandeld worden bg het kohier van den hoofdeiyken omslag. Aan de orde is de herstemming over het gebruik van bet sportterrein, waaromtrent in de vorige vergadering de stemmen hebben gestaakt. Ik zal dus in herstemming brengen het voorstel dat gedaan is door de heeren Schreuder en Valk. om het terrein niet te doen gebruiken op Zondag voor wedstrgden. Wordt aangenomen met 7 tegen 4stemmen tégen de heeren P. van Sonsbeek, P. Greup, A. A. Graves Kooiman en G. J. Niekerk. De heer G. J. Niekerk: Maar mynheer de voorzitter, dat is toch een ongehoorde zaak, de heer Van Lomwei vergiste zich. Zoo'n stemming is toch een uitspraak, die ik niet hoog stel. (Enkele stemmen): Het zou toch aange nomen zyo, want dan was het nog 6 tegen 5. De voorzitter: Burg. en Weth. stellen voor een geldleening voor de gasfabriek aan te gaan, overeenkomstig het voorstel van Ged. Staten. Die maken bezwaar tegen het Raadsbesluit om f 2500 af te lossen. De beeren hebben inzage genomen van den brief van Gedeputeerde Staten Mag ik aannemen, dat zy daarin meegaan? Goed gevonden Dan is dat aangenomen. Aan de orde is wyzigiog van de begrooting 1905 van bet weesbuis, die gesteld is ge worden in handen van de Commissie van Financien en waarover het volgend rapport is uitgebracht. „Omtrent de voorgestelde wyzigiüg van de begrooting 1905 voor het weeshuis wordt voorgesteld conform dat voorstel te besluiten." Kunnen de leden zich daarmede vereenigen Dan is dat aangenomen. Aan de orde is een beslissing nemen op het adres van P. Rietveld en J. van Geelen te Haastrecht, inzake toelating in het wees huis van twee onder hunne voogdy staande kinderen. De heeren van het weeshuis hebben be richt, dat er geen termen waren om hen op te nemen in bet gesticht. Zgn er ook leden, die het woord daarover verlangen Kunnen de leden zich er mede vereeniger, dat zy niet worden opgenomen? Dan is dat aangenomen. Aan de orde is de beslissing van Gedepu teerde Staten inzake de rekening 1904 en de begrooting 1906 van het Burgerlgk Arm bestuur, luidende: „Gelezen de missive dd. 14 November j.l. no. 24 van het Burgeriyk Armbestuur te Schoonhoven, daarby krachtens art. 19 alinea 2 der Armenwet voorziening vragende tegen het besluit van den Raad dier gemeente dd. 13 October t. v., waarbg goedkeuring is onthoudeu aan de op 16 Augustus 1905 opgemaakte rekening van dat Armbestuur over 1904. Gezion de ter zake betrekkelijke bescheiden Gehoord het verhandelde in de openbare vergadering van hun college gehouden den 5en Februari j.l, nadat aan art. 6 hunner Instructie was voldaan; Overwegende dat de Raad zgae goedkeu ring heeft geweigerd: a. wegens wantrouwen aan de in de rekening opgenomen cijfers, welk wantrouwen is gegrond op de wyze, waarop de boekhouding van het armbestuur ia gevoerd en b. wegens het in de rekening brengen op sommige posten van een booger bedrag dan bg de begrooting voor 1904 werd beraamd, alsmede wegens het opnemen van bestedingskosten welke op die begroo ting voor memorie waren uitgetrokken, ter wgl die meerdere uitgaven zyn geschied zon der dat het armbestuur den Raad met de noodzakelgkheid daartoo tgdig in kennis stelde en het verzoek deed, de daarvoor noodige gelden toe te staan Overwegende dat de wyze, waarop het armbestuur heeft boekgehouden inderdaad zeer veel te wenschen overlaat, doch dat onjuistheid van dein de rekening voorkomende cgters door den raad niet is aangetoond, en diens wantrouwen, zonder zoodanig bewy?, geen reden had mogen zgn om aan de reke ning goedkeuring te onthouden. Overwegende dat eene rekening van het Burgeriyk Armbestuur de verantwoording moet zgn van de gelden bg de door den raad goedgekeurde begrooting voor zgn be heer aangewezen dat mitsdien, toen het aan het burgeriyk armbestuur bleek, dat de by de begrooting voor 1904 aangewezen middelen onvoldoende waren om de noodzakeiyke uitgaven te be- stryden, door dat bestuur tgdig en zeer stel lig voor het einde van het dienstjaar 1904 eene suppletoire begrooting had moeten zgn opgemaakt, en door tusschenkomst van Burg. en Weth. aan de goedkeuring van den Raad onderworpen, zoo noodig met toepassing van bet tweede lid van Art. 19 van de wet op het armbestuur; dat waar deze onregelmatig heid niet is te herstellen, by de vraag of deze rekening alsnog moet worden goedgekeurd, alleen deze vraag den doorslag moet geven: zyn er termen het nadeelig saldo der rekening over 1904 ten laste van de leden van het Burgerlgk Arm bestuur te brengen; Overwegende te dien aanzien dat op de begrootiog van het Armbestuur voor 1904 opgemaakt, toen de fiuanciéeie uitkomsten van 1902 bekend waren en gemeentelgke subsidie werd voorgedragen van slechts f 1700, niettegenstaande de rekening over 1902 geopend met een batig saldo van f478,65 een overschot aanwees van f 479.8D/», by een subsidie van f 2300 en zonder dat voor 1904 eene aan die subsidie-verlaging evenredige vermeerdering der overige inkomsten, of eene zoodanige vermindering der uitgaven te verwachten was; dat mitsdien duideiyk te voorzien was, dat tenzg tevens de raad het reglement van bet Burgerlgk Armbestuur herzag en deze dienst anders georganiseerd werd, een subsidie van f 1700 voor 1904 ten eenenmale onvoldoende zou zyn om alle uitgaven over dat jaar te dekken en derhalve overschryding van ver schillende uitgaafposten onvermgdelgk zou zyndat het Armbestuur er dan ook slechts wegens den ongunstigen fiaanciëelen toestand der gemeente toe overging een subsidie aan te vragen tot oen zoo aanzienlgk verminderd bedrag, met de bedoeling dat een eventueel tekort zou worden gebracht op de begrooting voor 1906 en in de hoop, dat de staat der gemeentt-fiuanciëu alsdan meerdere uitgaven voor het armwezen zou toelaten; dat het in dezen gedachtengang van het armbestuur paste, ten laste van den dienst 1904 geen suppletoir Bubsidie aan te vragen; dat zoowel Burgemeester en Wethouders als de gemeenteraad mede verantwoordelgk zgn voor de afkeurenswaardige handelwgze van het armbestuur, omdat zy zonder gelgk- tgdige reorganisatie van dezen tak van dienst tot de ongemotiveerde subsidie verlaging medewerking hebben verleend, minst geno men bestaande in het berusten in die ver laging, van welks bedoeling en gevolgen men bewust kon en moest zyn; dat er derhalve voor de gemeente geen voldoende termen aanwezig zyn om zich thans aan die gevolgen te onttrekken, door de boven de begrooting gedane uitgaven ten laste van de leden van het armbestuur te doen biyven, waartöe te minder grond bestaat, omdat overschryding van posten ook in 1903 plaats had, zonder dat dit aanleiding gaf tot maatregelen om zulks in het vervolg te voorkomen. Hebben besloten: De in den aanhef deser genoemde rekening goed te keuren." Wordt vervolgd. VERVOLG DER NIEUWSTIJDINGEN. De opper-ceremoniemeester maakt bekend, dat bet Hof, ingevolge de bevelen van H. M. de Koningin, den lichten rouw zal aannemen voor den I yd van zes dagen, ingaande op Dinsdag 10 April 1906, wegei s het overlgden van Zjjne Doorluchtige Hoogheid Prins Wilhelm van Scbaumburg- Lippe en van H. K. H mevrouw de Prinses Louise van Schaumburg-Lippe, geboren Prinses van Denemarken. By Kon. besluit is benoemd tot lid van het College van Regenten over de bg zond ere strafgevangenis voor vronwen te Gorinchem Mr. Th. Taooft, kantonrechter aldaar. By Kon. Besluit is pensioen verleend aan A.J. Nyiand, schoolopziener in het district Utrecht, ten bedrage van f 1042. Zondag-morgen heeft H. M. de Koningin met hel gevolg de godsdienst oefening (voorbereiding en bevestiging van nieuwe leden) bygewoond in de Herv. Kerk le Apeldoorn, onder het gehoor van Ds. Haltink en des avonds deelgenomen aan het H. Avondmaal. Naar wjj vernemen heeft het algemeen bestuur der Internationale Ver eeniging „Vrede tentoonstelling" zich als volgt geconstitueerdJbr. J. C. C. den Beer Poortugael, luitenant-generaal b. d., lid van den Raad van State, buitengewoon voor zitter, F. B.'s Jacob, thans nog burgemeester van Rotterdam, voorzitter, A. ten Bosch, ingenieur, secretaris-generaal, P. C. Hoynk van Papendrecht, penningmeester, K. U. H. van Bennekom, Jhr. Mr. E. W. Berg, Mevr. H. Boddaert—Schuurbcque Boeye, Jhr. P. J. J. S. M. v. d. Does de Willebois, Mr. Joh. Havelaar. Dr. H. P. N. Muller, D. F. Scheurleer, J. E. Schollen, Mr. M. Tydeman Jr., Mevr. W. Wynaendts Francken-Dyserinck, Mr. A. R. Zimmerman, nieuwbenoemd bur gemeester van Rotterdam. De heeren: Jhr. Mr. E. W. Berg, direc teur der credietvereeniging te Amsterdam, D. F. Scheurleer, lid der firma Scheurleer Zonen te Den Haag, en Mr. Joh. Have laar, lid der firma Jan Havelaar Zonen, te Rotterdam, vormen met den penning meester de flaanciëele commissie, welke de gelden der vereeniging zal beheeren. Afdeelingen zyn gesticht te Groningen, 's Hertogenboscb, Joure, Winschoten en Zwolle. De colleeten, gehouden in de Ger. Kerken voor het Provinciial Ger. Wees huis te Middelharnis, heefc o.a.opgebracht, te: Bergambacht f 2 03V», id. 2de coll. f 361; Bodegraven f 17,83'/», id. 2de coll. f8,12; Boskoop f 21.29, id. 2de coll. f 23 60; Cvpelle a/d IJsel f 4.60, id. 1de coll. f 4,40; Giesen- dam A f 11,88, id. B f4,40; Gie en-Nieuwkerk f 2 50; Gorinchem f22 80; Gouda A f 11,86'/», id. 2de coll. f 12,50; idem B f 10 15; Haastrecht f 7; IJselmonde f9,37. id, 2ds coll. f 7,41; Krimpea a/d Lek f 3,73; Langerak f5,20, id. 2de coll. f 3,15; Leerdam f 7,50; Lekker kerk f 1,10. id. 2de coll. f 3,61; Leksmond f 4,77 en f 4 81; Meerkerk f7,20; Molenaars graaf en Brandwyk f7,72; Moordrecht f 1,60; Nieuwerkerk a/d IJsel f 3,72; Nieuw-Lekker- land f 6,10, id, 1de coll. f 6,75; Noordeloos f 4,18'/»Ouderkerk a/d IJsel f 7,10, id. 2de coll. f 8 40; Ottoland f 1,80, id. 1de coll. f 3 25: Reeuwyk en Siuipwyk f3,40: Ridder kerk f 5,60; Sliedrecht f 23.27; Vianen f 1; Waarder f 12,61'/»; id. 2de coli. f 15,87; Waddmgsveen f6,94 en f7Woerden f9,45; Zegwaard f 6 01'/», Zevenbuizen f 1,95. UOHÜKSPON DENTIE. Ten einde tydig maatregelen te kunnen nemen tot het zoo noodig drukken van een Tweede Blad, worden advertentifia van buitengewoon grooten omvang inge wacht minstens 84 uren vóór deze Courant ter perse wordt gelegd, hetgeen geschiedt des Dinsdags- en des Vrgdags-avouds te 6 ureD. Wanneer van verschillende zyden aan- vrageu inkomen voor eene en dezelfde plaats in onze advertentie-kolommen, wordt aan die advertentie de voorrang verleend, welke het eerst In ons bezit is. Het ingezonden stuk uit K. wordt, met den naam ODderteekend, geplaatst. De uitgevers. V1SSCHER1J-BEU1CUTEN. De uitkomsten der zalmvis- scheryen op de Waal en de Merwede waren in de laatste 8 dagen vry bevredigend. Li het traject van Tiel tot Woudrichem werdeD 39 zalmen gevangen, by Gorinchem 4 en te Hardingsveld 35. Deze week werden slechts zeer enkele elften gevangen, die f 3,50 f 6,60 per stok opbrachten. Da besomming aan andere rivier en poldervisch was mede slecht loonend. Zalm gold f 1,30 k f 1,60 per ijb K.G. Tlenhaven, 9 April. Van giateren- avond tot heden-morgen is op de zalm- zegonvisscherg alhier niet gevischt. Te Vianen is gevischt met de zegen en drgfnetten; er werden 5 zalmen <n eenige elften gevangen. BEURSBERICHTEN. V. 9 April. CerL Nederl. WerkJ. Schuld. IV» 78% Dito dito 3 93V» Hong. Oblig. zilver 1892/1904 4 Dito goud 1881/1893 4 97'/» üostenryk, ObL pap. Mei-Nov. 4 Dito s zilver Jan.-Juli. 4 100 <78 Dito Apr.-OcL 5 10i7/e Portugal, Oblig. le Serie. 8 70Vi Dito t 8e 8 68 Rusl. ObL Binnenland 1894 4 Dito 89/90 le en 2e uitg. 4 80 Dito 1880 4 791/i Dito Gr. Russ. Spw.-my. '98 4 79V» Dito Orel-Griasi. 500&2000 M. 4 79 Loten Amsterdam f 100.8 117 Loten Antwerpen2Vi 1047/w MARKTBERICHTEN. Alblaaaerdam, 9 April. Ter kaasmarkt was heden aangevoerd 21 party en (666 stuka), wegende 3950 K.G. Prgs 23 a 26'/$ ct. Gerinchem, 7 April. Op de heden alhier gehouden palmpaardenmarkt waren 236 stuks aangevoerd. üe volgende prgzen werden besteed: luxe-paarden f 450 tot f 750werkpaarden f 150 tot f 300; 2ty» -jarige paarden f 225 tot f 360; 1'/» -jarige paarden f 160 tot f 225; veulens f 100 tot f 150; hitten f60 tot f 175. Weinig buitenlandsche kooplieden waren aanwezig. In luxe-paarden, welke weinig waren aangevoerd, was veel vraag en handel. Gerinchem9 April. Aangevoerd 768 runderen, 18 nuchtere kalveren, 25 vette varkens en 702 biggen. Prjjzen: zware kalfkoeien f 180 a 260, kalfvaarzen f 140 a 210, melkkoeien f 160 a 220, IV»-jarige ossen f 100 a 120, guiste vaarzen f 100 a 140, pinken f 60 a 90, graskalveren f a nuchtere kalveren f 8 a 16. Vette varkens 26 a 28 ct. per Vi kilo, biggen f 8 a 18. Botterdam, 9 April. Tarwe f 9,40 tot f 9,75. Per 100 kilo f 8,60 tot f 9,20. Rogge f 5,26 tot f 5,75. itttterdaa, 9 April. Aangevoerd 623 vette runderen, 0 magere dito, 605 vette en graskalveren, 5 nuchtere kalveren, 180 schapen of lammeren, 481 varkens, DAMESHOED, fant. toque fija stroogalon, met zyden gaas en bloemenchic gegar neerd DAMESHOED, capeline mo del prachtig gevlochten stroo met crêpe de chine, Rozen en gesp, elegant op gemaakt DAMESHOED, rond model, chic opgenomen, met rgke amazone struisveer, rozen- garneering en crêpe de chine ONGEGARNEERDE HOE DEN, model capeline. fija paille de riz, nieuwste sleuren en vormen 0,98, DAMESHOED-VORMEN, fija gevlochten stroo, modern ste kleuren met glanzend zyden bol 2,25, ffen bol 1,65, KINDER- en MEISJESHOE- DEN, fija stroo, met crêpe de chioe en zyden lint vlug gegarneerd, 3,25, 1,55, DAMESBLOUSES, prachtige fl&nelstreepjes en mousse line nieuwste modellen 4,50, 2,25, DAMES-BLOUSES, pouge- nette en zyde, allernieuw ste kleuren met kant en- tredeuxryke modellen 4,75, 2,75, KOSTUUM BOKKEN, blauw cheviot en fant. Eog. stof, voetvry, mot en zonder uit springende plooien 4,50, 3,25, LUSTER- en LINNEN ON- DERROKKEN, nieuwste kleuren, met mooie waech- echte garneering, 1,95, 1,10, DAMES STOF- en REGEN MANTELS, lange modellen, nieuwste soorten, uitmun tend voor de reis, 7,25, 6,50, DAMES-CORSETTEN met echte en spiraalbaleinen, onbreekbaar, prachtig zit tend model, Bterke coulil- stof2,95, SATIN DE LYON en JAPON MESSALINE, prachtige zy den voor communie-jurken, 1 per el .0,65, 0,55 en lf/ ct. CACHEMIRE SERGE en VOILESTOFFEN, dubbel breedgeheel wol. voor com munieper el 0,95, 0,55 en J,%j ct. COMMUNIEKRANSEN en PI KETS, mooiste volle soorten met by behoorende kleine Q takjes, 1,25, 0,75,0,38,0,22 en O ct. COMMUNIEHANDSCHOENEN, glacé en kntoeD, voor jon gens en meiejes, glacé Q 0,85 en 0,75, garen 0,25 en ct. COMMUNIEHOEDEN en PET TEN, voor jongens, mooi laken, soliedste «Morten, CQ 1,50, 1,35, 6,87, 90 Ct. COMMUNIESLU1ERSlang I Meter, breed 1.50,fijnste tulle, grootste sorteering, I IC 2,15, 1,45 en 1,10 HEERENHOEDEN, nieuwste modellen, styf en slap model, elke maat voor- handeu 2,25, 1,50, HEERENPARAPLUIES, so liedste Gloriastcffen, met natuur- en fantasie-stokken, grootste keuze. HEERENWANDELSTOKKEN, natuur- en fantasiehout met prachtig gewerkte knoppen 1,30, 0,75, 0,48, HEERENOVERUEMDEN, ge kleurd, met losse man chetten en wit styve en slappe borst, gekleurd 2,25, 1,65, wit 1,25, HEERENBRETELS, prima elastiek,) nieuwste soorten, met practisch mechaniek 0,65, 0,38, HEERENDASSEN, nieuwste modellen en kleuren, grootste sorfeering, plas trons en zelfbinders 0,48 0,38 0,25, VIGOUREUX-STOFFEN, dub- belbreed, mooiste kleuren, geschikt voor costuums en |#*1 jurkenper el10 2 KATOEN MOUSSELINES, 60 verschillende patronen, mooiste kleurensorteering, per el CACHEMIRE STOFFEN, mo derne kleurendubbel- breed, geheel wol, prachtig Q voor costuums, per el 300 stuka SATIN CALICOT, allernieuwste kleuren voor |"7I 1/ /ld Peignoirs en Blouses, per el LOUISINE, prachtige zgde, alle kleurenprima kwali teit, geschikt voor BlousesQC per el 0,70, 0,58 en 00 ct. DAMASSE en GEBLOEMDE ZIJDE, mooiste en nieuw ste dessins voor Blouses en Vesten in Japonnen, CC per el 0,95, 0,75, UJ ct. Runderen 15 a 36 ct.kalveren 35 a 65 ct.; varkens 27 a 30 ct. en lichte varkens, voor export, 15 a 26 ct per V» kilo. Utrecht, 9 April. Op de heden alhier gehouden paardenmarkt waren 950 paarden en veulens aangevoerd. De pryzen beliepen voor weelde-paarden f 550 a 850, werkpaar den f 200 a 450, oude paarden f 40 a 95. RECLAME. AAN DE ONRUSTIGE OUDERS I Ala de geaondhcld wmu mm hiud •urdMtlg maakt, het velgende veer u. De Heer Th. BOK te Orthen bg s-Her- togenboscb, Ploegbaas Staatsspoorweg K 51, "^Myne dochter is door uwe Pink Pillen op gelukkige wyze genezen geworden. Zy is thans 16 jaar oud en vanaf haar prilste jeugd was zy bleek en zwak. Om haar op te voeden heeft zy ons veel zorg gegeven. Ia den laatsten tyd was haar toestand zeer verergerd en wy meenden wel, dat al onze moeite, die wy ons getroost hadden, geheel en al te vergeefs was geweest. Al de be handelingen, die zy gevolgd had, zyn zonder eenige uitwerking gebleven. Juff. BOK (Portret Bosch). Het arme kind had hoegenaamd geen kracht meer en zy at niet meer. In de dagbladen had ik de attesten van genezingen gelezen van verscheidene personen, die in hetzelfde geval verkeerd hadden als mijne dochter. Ik besloot toen haar de Pink Pillen te doen nemen. Van lieverlede is, dank deze weldoende behandeling, de eetlust by h^ar teruggekomenzy is in kracht toe genomen en hare kleur is frisscher geworden. Myue dochter is in 't geheel niet meer treurig; integendeel sy verricht haar werk zingende. Ik betreur slechts een ding en dat is, dat ik haar niet eerder de be handeling met de Pink Pillen heb doen volgen." Talryk zyn de huisgezinnen waar een jongmensch, eene jongedochter is, wier ge- zondheid onrustbarend is, of kinderen die niet sterk genoeg zyn. Ala zy eene be- handeling volgen, die voldoening geeft, staakt de behandeling niet, gaat voort. Indien daarentegen zy zonder succes de voorgeschrevene behandelingen gevolgd heb ben, wanhoopt niet, laat ben de behandeling met de Pink Pillen probeeren. die in tal- rgke gevallen genezen beeft, daar waar andere geneesmiddelen zich onmachtig ge toond hebben. Op 18- en 20-jarigen leeftyd zyn de jonge lieden, de jongemeisies, op een leeftyd waarop hunne gezondheid alle bevrediging moet geven. Het jongemeisje in 't by»ODder heeft weldra den leefiyd om in het huweljjk te treden. Do slechte gezondheidstoestand kan haar een belangryk nadeel berokkenen. De Pink Pillen zullen alle jongelieden, alle jonge meisjes, ter hulpe komen, die niet zoo welvarend, niet zoo sterk zyn als zy wel moesten zyn. Zy geven bloed, geven krachten, versterken het zenuwgestel, her stellen de verzwakking, veroorzaakt door den overdreven arbeid. Zg gaan de zwakte tegen onder al hare vormen, versterken de werking van alle organen, geven fnssche kleuren, wekken den eetlust op, bevorderen de spysvertering. verzekeren de volmaakte opneming van het voedsel in het bloed. Prys 1,75 de doos, f 9,— per 6 doozen. Verkrygbaar by SsABiui, Steiger 27, Rot terdam, hoofd-depóthouder voor Nederland en Apotheken. Franco toezending tegen postwissel. Ook echt verkrygbaar voor Schoonhoven en omstreken by A. N. van Zxssxn, Drogist. BUB6EBLUKS 8TASD. Nehaanhaven. Van 6—10 April. Geboren: Geessien, d. van H. C. Gelok en F. T. Hoogkamer. Johanna Hendrika, d. van A. van der Hek en W. van Ipen- burg. Bastiaan, z. van J- Krins en C. de Jong. Overleden: A. Murk, oud 85 j., weduwe van A. J. van den Berg. Heden overleedna een langdurige ziekte, zacht en kalm, onze geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer ADAM FRANS SIMONS, Emeritus-Predikant le Poortvliet, in deu ouderdom van bgna 69 jaar. C. G. J. VERKAIK Simons. A. VERKAIK Pz. Bergambacht, 7 April 1906. Heden behaagde het den Heere, na een langdurig en geduldig lgden, van onze zgde weg te nemen onze geliefde Dochter en Zuster OORNFLIA ELISABETH, in den leeftgd van 21 jaren. Dat baar beengaan vrede was, lenigt onze smart. W. LUTHART. G. LUTHART-Bakker en Kinderen. 's-Gravenhage, 9 April 1906, St. Agnesstraat 25>'. DANKBETUIGING. Ik ben zeer tevreden over de wyz< waarop de Directie der Algemeene PaardeL in Veeverzekering-Maatschnppy leZw#ll«, Ue schade van m(jn afgemaakt mud geiegeld I eeft. Ook van wege de eenvoudige en 1 iliyke verzekering conditiön dezer Maat- ichappg kail ik haar lederen Paarden- en Veehouder aanbeveleD. O. BOUMAft. AlblaHHerdiiuiden 2en April 1906. SCHOONHOVENSCUE van „Ynlkaweerbaarheid". ALGEMEENE VERGADERING op Dnnderdng 19 April des avonds te nebt uur, iu het Lakaal van den Heer VEGTER. Trouwe opkomst van alle Leden zeer gewenscht. Aanmelding vau nieuwe Leden bg Het Beatnnr. LEESGEZELSCHAP SCHOONHOVEN. In verband met de Paaschdagen worden de PORTEFEUILLES Zaterdag 14April geruild, in plaats van Maandag 16 April. De Bibliothecaris. A. NATZIJL, Ammerstol, kunnen geplaatst worden. Met Mei a.s. gevraagd een flink Adres L. P. NOTENBOOM te Uonderab. Met 1 Mei Qf half Mei wordt een gevraagd, P. G.liefst boven de 20 jaar, goed loon en de wasch vry. Zonder goede getuigou onnoodig zich aau te melden. Blieven, onder No. 41, aan het bureau van dit Biad. gevraagd met 1 Mei u. s. Adres Dokter MAtil te Moordrecht. Mevrouw HOYTEMA VAN KONIJNEN BURG te Bergambacht vraagt tegen 1 Mei a. s. een flinke DIENSTBODE, van goede getuigeu vooiziunvour vast of als noodhulp. Puik best eerstesnt weilaodscü hooi te hoop, by N. VAN EIJK, Broekweg, Waddingsveen. Spoorboekjes en Reisgidsen verkrijgbaar in den Boekhandel van 3. k W. N. VAN NQQTKN, Schoonhoven. door aanschaffing der Waterleiding, bg J. J. KLOPROGGE, Alhlan.er.lHm. 5O0O pond best eerste snede Te bevragen by het HULPKANTOOR Dondrlaan. BU een heeriyk kop Hollie of Thee behoort een fljn koekje, piy daarom versnlme men niet een proef te nemen nlt de Minzaam aanbevelend Van Schoonhoven naar Botterdam v.m. 6.— nar en n.in. 19.30 uur. Lekkerkerk Botterdam 7.— 1-30 Krimpen Botterdam 7.15 1.45 Van Botterdam naar Schoonhoven v.m. 9.45 nar en n m. 5.30 uur. DE DIRECTIE. (J9 Harte Dam, bU de Vischbrug, SCHOONHOVEN, bericht, dat hy weer ruim gesorteerd is in alle soorten GROOMLEDER SCHOENWERK voor HeereD, Dames en j Kinderen in alle mogelgke soorten en vanaf zeer lage prgzen. Linnen- en bruin SCHOENWERK voor Heeren, Dames en Kinderen. I~" 1 DAMES-WANDELSCHOENTJES in nieuwe kleuren en chique modellen. "LAJ Nieuwe gending Kinderwerk en Bébé-Schoent|cs. welke solide, netf en biilgk gedaau worden. F Scheenwerk nit bovenstaand Magazijn verkrijgbaar bijt I 10H. KAPPETIJN, C. EIJKELENBOOM, Bergambacht. Groot-Ammers. Het is nu de 30ste Lnnte, dat beleefd de aandacht wordt verzocht voor de uitgebreide sorteering ARTIKELEN voor de Scboonmaak en bet Voorjaar. Wiens humeur in de war raakt door de verdrietelgkjiedeu vao de schoonmaak, zal door het gebruik van bij koffls or tliee in em bigde stemming komen. Steeds versch: BcHChuit van VERKADE en van DERCKSENI,BHge Be.choll|eH l.tl «Ie i Uernber- en 8nc.deh.eh. ..l Naast bgzondere zorg voor de artikelen vau dagelgksch gebruik steeds uitbreiding in artikelen, die de tijd voortbrengt. Dankbaar aanbevelend, WV J V ^11 UflITI» Donderdag-avond 6 nar zal, evenals verleden jaar, b| my veikrggbaar zyn Aanbevelend en gewowu KBKNTFNBBOOD. Drie nette Heeren vragen om Maandag 9den Paascb-avond gezellig door te brengen bg K. VERDOOLD. Brieven, 01 der letters B P I, HULP POSTKANTOOR Stolwijk. voor een jonsmersch boven de 16 jaar, om in het Horlogemnkersvak te worden opgeleid. Voorloopig kost en iuwonicg en na 3 maanden salaris. Brieven franco, motlo „Horloger", aan het Bureau vau dit Blad. Te hoor gevraagd te Nchoonhoven of onmiddellgke nabgheid: of MIHUCB. Brieven francNe. 42, Bureau dezer Courant. t. gti; I M i adn^-taaude, voor den fgd van vier achtereen volgende jaren: LLNE KAPITALE met SCHUUR, ERvE en AANBEHOOHEN, zoomede ongeveer 20 HECTABEA uilmuntend, goed bewerkt mot WEG cu WATERING, staande en ge legen in het beste gedeelte vau den polder Tevem* beutaat gelegenheid tot overname van den volledtgen Bouw ma»*-inventaris. Te bevragen bg den Notaris J. P. MAHL- STEÜE te Bergambacht en den Eigenaar T. BREEDVELD tc Lekkerkerk. De Notaris P. SICHTERMAN Inr,r'W| 'e Meerkerk zal tot den Inzet Wirwar op Donderdag 19 April 1906 iu het „Hot van Holland" van den Heer v. D. HAM le Meerkerk, tot den toeslag op Donderdag 26 April 1906 iu het „BRUGHUIS" te Meerkerk, beide dagen des voormiddags 11 uur, PUBLIEK VERK00PEN: l Voor de Erven A. VERMEULEN en A. JONGKIND: met WERKPLAATS, waarin sedert jaren Wagenmakersbedrgf is uitgtoefeud, met TUIN, aan de Tolstraat te Sectie C, No. 580, groot 3.10 Aren. naast perc el I, aan de To'straat, Sectie C, No. 579, groot 2.50 Aren. De perceeleu worden bg den toeBlag ook gecombineerd. Te aanvaarden bg de betaling der koop penningen op 15 Juni 1906. Nadere inlichtingen geefi voornoemde Notaris. De Notaris A. J. DE MOOIJ Lekkerkerk zal op Zater- XMlBu dag 21 April 1906, voorm. IIBBS 10 uur, in het Koffiehuis „SCHuihNZICHT", op het Dorp aldaar, ten verzoeke vau de Wed. en Erven van H. MIDDELKOOP, in het openbaar veilen eu verkoopen met SCHUUR, ERF en BOOMGAARD, aan den Dgk eu eene party BOUWLAND, over de Kleine-wetering, in Schnagt, te in twee perceelen en gecombiueerd, om terstond te aanvaarden euj&te J betalen II Mei 1906.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2