Kiem mi floot, tei ra M Vüf-jarii tatra. Het REEOERIJ op de LEK, Aantaieii ran flit. Aanbesteding ran flit. Ei mim Kaasbrit, Ihee E.Br^ndsm^ Él BOELHUIS. BOELHUIS. 300 KOEHOOI. GEEN DIENST. DE GORINCHEMSCHE BANK Twee HUIZEN, Tienhoven, Een HUIS Hei- en Boeicop, Hei- en Boeicop, Houtverkooping. Communie- Costuums. Een Boerderij Grasverpachting. Puik best Koehooi GROOT CONCOURS op 24 Mei en 4Jun te KRIMPEN a/d IJSSEL, Magazijn „De Nieuwe Wereld", MAANDAG 16 APRIL a. s. (2en Paascbdag) dienst als op Maandag met een tusschendienst: Hitten, Bloedmiddel. Aanbesteding Aanbesteding. Houten Schuur. In plaats van! N°. 2707. Woensdag 11 April. 1906. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Tweede Blad Uit de hand te koop: Giessen-Nieuwkerk. Notaris Reumer 1: Een perceel Hooiland KOEIEN. Bouv- en Meikgereedschappen, KOEIEN, Bouw- en Meikgereedschappen, GROOTAMMERS, Extra groote collectie prijzen. Ter overname aangeboden Café met Verlof en Vergunning, Uit de hand te koop: Noord-Polsbroek TE KOOF AANGEBODEN met 5 Banders LAND, Giessen-Nieuwkerk G. VAN MEETEKEN, Gnlemborg. 12- a 14-duizend pond KOEHOOI, Bond van Harmonie- en Fanfare-Vereenigingen in Zuid-Holland, Des avonds Kermesse d'Eté,waarvan na afloop Schitterend Vnurwerk. HaveD, hoek Voorhaven, SCHOONHOVEN Te koop aangeboden: Directie te Slikkerreet-. ZONDAG 15 APRIL a. s. (tsten ^Paaschdag) WW De doorvaren boot, n.m. 330 nit Rotterdam, zal dien dag naar GULEMBOBG. TE CORINCHEM neemt gelden a deposito KOOP: Rijtuigen. gelden Hoofd-Agent J. ZON, Voerden H.H. WIELRIJDERS PERSAN RIJWIELEN C. liOMEIJN, NIEUWE HOFSTEDE I. BLAUW, Rotterdam. W. ROUS Wzn., Molenstraat, b/d Wal, Schoonhoven. HELPRIG KLEIN, Montfoort. Speciale inrichting voor compl. Bedstellen, Teerenbedden met Overtrekken, Matrassen, Wollen-, Gestikte- en Moltondekens. W. VERMEULEN, BIIIBNLAID. bh goed ondèrhou«iè'a Htet TUIST, bevattende v\jf Kamers met Keuken, op een der beste standen te Schoonhoven, met riant uitzicht. Te bevragen bg H. PELTENBURG Schoonhoven. Ite Gorinchem tal te GleMen- Nleuwkerk, in het Koffiehuis van A. MUILWIJK, op Woens dagen 18 en 15 April 1906, 'b avonds 7 uur, veilen en verkoopen: Voor de Erven W. DEN TOOM: ERVEN en TUIN, gelegen in den Neerpolder te Gieuen-Nleuwkerk. Samen groot Aren, 91 Centiaren, Het eene gebouw iu gebruik geweest bg wijlen W. den Toom, het andere in huur bfl A. Vonk. Omschreven b(j biljet. De Notaris A. CASTELEIJN te Streefkerk is voornemens op Donderdagen den 12. en 19. April 1906, telkeDS 'svoormiddags ten 10 ure, bij G. OSKAM te aan het Veer, btf Inzet en afslag, te veilen en te verkoopen: Voor de Erven van GIJSBt. VAN MIDDELKOOP en Ntjjc. TEERDS: met SCHUURTJE, ERF, TUIN, BOOM GAARD, Wel-, Heel- en Beawland en DUk te Tienheven, in het Beneden eind, aan den Lekdgk en binnen den Tiend weg en binnen en over de Middel- wetering, te zamen groot 4 HECTAREN, 88 Aren, 14 Centlaren, in 1 perceelen. te Langerak, in het Boveneind, binnen den Tiend weg, groot 68 Aren, 97 Cen tlaren. Te aanvaarden: Het voorste gedeelte van het Huis by de toewijzing en het achterste gedeelte met Schuur en Erf den 2. Mei 1907 en de Landerijen met Kerstmis 1906, als tot dien tjjd verhuurd aan H. van Middel koop Az. voor f 277,50. Betaling der kooppenningen op den 17. Mei 1906. Nadere inlichtingen geven de huurder en genoemde Notaris. huize van •iu contant geld, in het openbaar worden verkocht: 17 kalfdragende of gekalfd hebbende 8 KUISKALVEHEN, 4 STIERKALVEREN 1 Stortkar, Hondenkar met Hond, Melkbussen Rookverdrijver, Horden en Boomen, enz. Voorts een party Brandhout, Hordeu, BoomenLattenStakeneenig Hooi en wat verder ten verkoop zal worden aan geboden. Ongelden 5 contant. Koopen boven f 10 kunnen op dag geschiedenalsdan betaling op 1 September 1906 met 10 voor ongelden, Ten overstaan van Notaris VAN ITTERSUM te Vianen zal op Donderdag 12 Apri r 1906, voormiddags 10 uur, teu huize van den Heer C. DE WITH Hz. te Ten overstaan van Notaris VAN ITTERSUM te Vianen zal op Donderdag 19 April 1 1906, voormiddags 10 uur, ten huize van Mej. de Wed. H. DE WITH Cz., geb. M. G. de Wildt, te •na contant geld, in het openbaar worden verkocht: 8 kalfdragende of gekalfd hebbende 1 VETTE KOE, 1 VAREKOE, 1 GUISTEVAARS, 4 KUISP1NKEN 6 KUISKALVEREN, 1 bruin aftandsch VEULENPAARD, als TobbenTonnenEmmersPekelbak met Schragen, Baktrog, Hondenkar,Schouw en zoo voort. Voorts een party Brandhout, Horden, Boomen, Latteu, Staken, eenig Hooi en wat verder ten verkoop zal worden aan geboden. Ongelden 5 contant. Koopen boven f 10 kunnen op dag geschieden, alsdan betaling op 1 September 1906 met 10% voor ongelden. Ten overstaan van J. KUIJTERS, Deurwaarder te Sliedrecht, zal nfir op Zaterdag 14 April 1906, 'a morgens 10 uur, op bet Erf van lz. DE ST1GTER te publiek worden verkocnt: Een nieeie party als: Flanken, Delen, Latten, Heinscbrooten, RibbenPalenzware Amer. Grenen Planken ▼oor brugdekken enx. Doze Afdeellng biedt de grootate aorteerlng. EXTRA LAGE PRIJZEN. voor Logement, gelegen aan de scheepvaart op een der beste standen te Botterdam, welke een goed burgerbestaan oplevert. OverneiniDgssom f ÏOOO, met completen inventaris van het geheele huis. Tusschenpersonen komen niet in aan merking. Brieven franco, onder lett. H 925, aan de Nederl. Kiosken-Maatscbappg, Rotterdam. staande en gelegen te ter grootte van 10 Hectaren, 01 Aren, 49 Centiaren; uitmuntend WEI, HOOI- en BOUWLAND, benevens BOOMGAARD. Te aanvaarden 1 Mei 1907. Te bevragen bg de Heeren Gebroeders HOGENDOORN te Gelderach Veenen- daal, terwgl information worden verstrekt door den Heer C. SCHEER te Polsbroek. Desverkiezende kan een gedeelte als 1ste Hypotheek van de koopsom op de Hofstede gevestigd biyven. in de Krlmpenerwaard. Br. fr., onder lett. Z, bg DE GRUIJTER's Boekb. Schoonhoven. De gewone jaarlgksche verpachting van het Graagewaz der Kaden van den Polder zal geschieden in de POLDERRAADKAMER aldaar, op Dinsdag 17 April a. s.des middags 3 uur. TE KOOP, by groote en kleine partyen, tegen) billijken prys. Geperst in balen van 100 Kilo. staande te Ond-Alblaz bg J. BRAND en te bevragen bg G. NOORDHOEK te Krim pen a/d Lek. waaraan door pl.ui. dertig Vereeniglugeubentaande alt rnlm 800 Leden, zal deelgenomen werden. TOT OPLUISTERING: Zg, die rcflecteeren voor de bedieulng van 't Hullet, kunnen zich daartoe scbriftelgk aanmelden, met opgave der Pachtsom voor beide dagenby den Voorzitter van den Bond. P. H. TAM A BS HOVE* te Vlaardlngen. N. B. De Ververschingstent wordt door den Bond geleverd, doch geen Zitplaatsen of Tafels. opent het ZOMERSEIZOEN met ruim De Expositie wan de wan af Maandag 9 April. Modelheeden heeft plaata 6 A7 duizend pond Te bevragen bg J. VAN BUREN, Stolwijk. 'h Morgens en 'b Middags 18.- 1.86 wan Rotterdam naar Lekkerkerk Lekkerkerk Rotterdam. DE DIRECTIE. zeldzaam mak, ambacht. Twee flinke E. TERLOUW, Berg- In voorraad UTR. WAGENS met en zonder portieren en vele soorten TILBURY'S met kappen, zoowel nieuwe als gebruikte. Verder ruim voorzien in Tulgen, Kofferz, lederen Taaachen en Breukbanden, tegen uiterst billgke prgzen, by P. HULLEMAN, 77 Tiendeweg, by de Markt, GOUDA. Met één dag opvragen Met veertien dagen opvragen Voor drie maanden vaat Voor één Jaar vaat A 9 m n avi f. Belangt gk nieuws voor Varkens houders is hetgeen de Heer W. v. VLIET te KamerUk my schreef: Af./ Hiermede deel ik U mede, dat ik een koppel Varkens had van 10 stuks, die werden aangestoken door de Varkens ziekte. Vyf er van wilden niets gebruiken ep waren heel spoedig dood; de anderen gaf ik direct uw Bloedmiddel en na drie dagen waren ze volkomen genezen. Met vertrouwen kan ik uw Bloedmiddel iederen Varkenshouder aanbevelen. (w. g.) W. VAN VLIET. Kameryk, 28 Februari 1906. Per flic. 65 Ct., 6 fl. ia 60 CL Verkrggbaar by den en by de bekende Depothouders* brengen wy ter kennis, dat de nieuwe modellen late klaose met JAAR GARANTIE gereed zyn; zonder overdryving kunnen wy ver klaren, dat er ^een fraaier RgWiel voor 't volgende seizoen zal worden aangeboden. De afwerking is prima; dubbel clockenlagerinwendige verbindingen; stuur met binnen- sluiting; prachtig diep zwart geëmailleerd met of zonder gouden Ignen afgezet; gemonteerd met Persanbanden. Kortom, alle goede elgenachappen vereenigen zjch in onze Rgwielen, wat voor 1906 verlangd zal worden. De prtys wan f75,— la neer zeker lager dan één concurrentie-machine. Alvorens U een Rywiel aanschaft, is bet zoowel nw belang als het onze meerdere inlichtingen of een Rgwiel op zicht te vragen. Overal AGENTE* gevraagd. Waterpoort, Gorlnehem. Filiaal Kerkbuurt, Sliedrecht. Agent voor Molenaarsgraafeu Omstreken L MOLENAAR. der oude eu het vau het afbreken bonwen vau eene te Bodegraven, voor den HoogWeledel- Geb. Gestr. Heer Jonkheer Mr. G. C. VON WEILER, te 's-Gravenhage, bewoond door A. ZWANENBURG. Bestek en teekening liggen vanaf 12 April a. s. ter inzage in het „Hótel VAN HAAFTEN" te Bodegraven. Aanwyzing zal geschieden op Donderdag 12 April a. s des namiddags te 3 uren. Aanbesteding geschiedt in bovengenoemd Hótel op Woensdag 18 April 1906, des namiddags te 3 uren. Inlichtingen te bekomen by H. BERKHOF te Oudewater, by wien nk 12 April bestek en teekening verkrygbaar zyn tegen betaling van 1 Gulden per steL Op Donderdag 19 April 1906, des avonds te zes uur, zal door Ondergeteekende, namens den Heer A. J. SCHILT te Stol- wUkerzluIz, in het Café van den Heer F. CHRISTENSEN aldaar, worden AANBESTEED: Het boawen vau een Woonhuis met bijkantende werken aan de Krngerlaan te Gonda. Bestek en teekeniagen zjju vanaf Woensdag 11 dezer, tegen betaling van f 1,— per stel, te verkrygen bg Ondergeteekende. door wien tevens nadere inlichtingen worden verstrekt. H. J. NEDERUORST Jr., Architect, Gonda. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Nlenw-Lekkerland zullen op Donder dag 26 April 1906, des morgens om 10 ure, tea RAADHU1ZE aanbesteden: Het ophoogen van de Alge- meene Begraaf plaatshet maken van steenen glooiing en daar mede In verband staande werken. Bestek en teekening liggen vanaf Zaterdag 7 April ter image ia het Raadhuis, en zyn tegen betaling van 50 Cent per stuk te verkrygen bg den Gemeente-Bouwkundige C. BROERE Kz. te Nlenw-Lekkerland en op de Secretarie, door wien tevens alle verlangde inlichtingen worden verstrekt. Aanwgzing Donderdag 19 April 1906, des morgens om iOVt uur. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Loplk zullen op Woensdag 2 Mei 1906, des voor middags te 11 uur, iu het RAADHUIS te Loplk, aanbestedeu: De levering van 850 Stères Grint, ten behoeve van den Loplksehen Voordyk, op de gewone voor waarden. Inlichtingen zgn te verkrygen ter Secretarie. Inschry vings-biljetten worden daags vóór de aanbestediug ingewacht aan het adres van den Burgemeester. BURGEMEESTER en WETHOUDERS vao Willige-Langerak zullen op Woens dag 2 Mei 1906, des voormiddags te elf uur, aanbestedeu: DE LEVERING VAN 180 Stères voor den Tlendweg. 80 Noord-Zevender. 70 Cabanw en Zuld- Zevender. Inlichtingen zgn te verkrygen ter Secre tarie te Uoplk, alwaar de inschryvings- biljetten daags vóór de aanbesteding worden ingewacht aan het adres van den Bur gemeester. Een flinke HOUTEN SCHUUR te koop, zoo goed als nieuw, met paoneu gedekt, lang 5 en breed 4 Meter. Te zien en te bevragen bg T. LEEUWIS, Koopman, Ond- Alblas. m gebruikte BOERENWAGEN, twee STORTKARREN, 1 BROODKAR en OUDE WIELEN, alsmede prima RIJWIELEN en onderdeelen, by W. HO8, Rjjtuig- en Wagenmaker te Glesaendam. f 40,-, nu voor den prys van f 91 een hagel splinternieuw Laat uw goederen verven of uitetoomen ln de ëtoomknnst- ververU cu Chemische WasscherU van De goederen blijven lu elkander, behalve zyden stollen. PrUzen zyn blliyk en spoedige aflevering. Agent voor 8ehoonboven en Omstreken f i SS,—40,-, SO,—fr. n. «tat.id. kapok f a4,-, 37,SO, 88,50, 40,—. Zending rcwb.nr*. Vr(J debt. (net alia apparaten en prachtige luie afsluit, kast8 jaar schrifteiyke garantie en gratis onderricht. Oude MACHINES worden in geruild. Speciale inrichting voor reparatie, by I««g.traaU 78, «otterdam, Amsterdam, 'a-Oravenhage, D.rd- recht, O.Iembarg en Tlel. Trademark AMSTERDAM. Alléén in verzegelde pakjes, voorzien van bovenstaand gedeponeerd handels merk, verkrygbaar. In het byzonder wordt de aandacht gevestigd op SOUCHON THEE, i f 1,80 per 5 ons. lOIllflSCHI COURABT. Uitgavk van S. Se W. N. VAN NOOTEN t« Schoonhoven. der Voor de drooglegging Zuiderzee. Iu een druk bezochte vergadering van leden van de Vereeniging van Nederland- sche Steenfabrikanten, onlangs te Arnhem gehouden, is met algemeene stemmen besloten met het volgende adres zich te wenden tot den Minister van Waterstaat, Handel en Nyverheid: .De Vereeniging van Nederl. Steenfabri- kanten, adhaesie schenkende aan de grootscbe plannen der Zuiderzee-Vereeniging tot af sluiting en drooglegging der Zuiderzee, heeft de eer zich tot Uwe Excellentie te Wenden met het eerbiedig verzoek, dat hot de Hooge Regeering behagen moge, den Staten-Gene- raal een ontwerp van wet aan te bieden, ten doel hebbende de afsluiting en droog making der Zuiderzee van Rgkswege te be vorderen, by aanneming waarvan een by uitstek nationaal en economisch vraagstuk zal worden opgelost. .Adressante geeft met gepaste vrymoe digheid te kennen, dat zy den tyd gansch en al rgp acht uitvoering te geven aan de doorwrochte plannen der Zuiderzee-Vereeni ging, die sedert een twintigtal jaren een gezette Btudie van de grootsche onderneming, in haar ganschen omvang gemaakt heeft." Het welk doende, enz. Voorts is besloten, dat er op ruime schaal propaganda voor deze zaak zal gemaakt worden, o.a. hierin bestaande, dat aan alle gemeenteraden, alle Kamers van Koophandel, enz., een afdruk zal gezonden worden van het adres, met dringend verzoek, adhaesie te schenken, en zich eveneens met requesten te wenden tot den Minister van Waterstaat. Door het Gerechtshof te 's Gr»- ▼enhage zyn een werkman te Papendrecht en diens huisvrouw in eersten aanleg veroordeeld resp. tot 1 maaod en tot 14 dageo gevangenisstraf wegens wederspannigheid tegen veldwachters die bekl. op heeterdaad betrapten op jachtwet overtreding, ontslagen van rechtsvervolging. Een koopman te Gouda, door de rechtbank te Rotterdam vrygesproken van het door aanrijding meteen motorfiets veroorzaken van lichameiyk letsel aan eene winkelierster, voor wie daaruit tgdelgke ziekte is ontstaan en verhindering in de uitoefening harer be roepsbezigheden, werd door het Hof ver oordeeld wegens het door schuld veroorzaken van lichameiyk letsel waaruit tydeiyke ver hindering in de uitoefening van beroepsbe zigheden ontstaat tot 7 dagen hechtenis en betaling van f 150 aan de beleedigde party. •—In verband met ons bericht omtrent de op 18 April te Utrecht te houden vergadering van den Gereformeerden bond tot vrymaking der Ned. Herv. Kerken (men zie het nummer van 4 dezerkan nog worden mede gedeeld, dat door den heer L. F. Duymaer van Twist, lid der Tweede Kamer der Staten- Generaal te 's-Gravenhage en secretaris van den Geref. bond, op franco aanvrage een onder- teekeaiogsformulier en na onderteekeiiog een toegangskaart wordt verstrekt, die strikt persoonlijk is. Ook vóór de opening der vergadering zullen na onderteekening toe gangskaarten worden afgegeven. •Arnold*, 9 April. In de Woensdag-avond in het café .Lekzicht" gehouden vergadering der vereenigiog .Floralia" alhier werden tot bestuursleden herkozen de beereo H. van Eeten. A. W. G. v. d. Hardt Aberson, F. J. van den Berg en C. de Jong Jzn. No. 1, 2 en 3 resp. tevens tot voorzitter, secretaris en penningmeester, terwyi in de plaats van den beer W. A. van Kekem, die bedankt heeft, is gekozen de heer P. Romegn. Vervolgens werd rekening en verantwoor ding gedaaq door den penningmeester over het afgeloopen jaar Besloten werd in 1906, even als vorige hadden van hunne voordrachten ook veel succes. Na de eerste afdeellng nam de heer J. H. Drees, namens bet bestuur het woord en wekte de aanwezigen op. flink by te dragen in de collecte, die door twee be- stuursleden voor de geteisterde Zeeuwen gehouden zou worden. Na in breede trek- keu de nooden door storm en water ver- oorzaakt, te hebben geschetst, legde hy namens 1 een ingezetene f 25 in de schaalde collecte nam een aanvang en bracht in 't geheel j f 41,77 op. welk bedrag in dank aanvaard, aan het watersnoodcomité zal worden opge zonden. Dubbel jammer, dat er niet meer publiek was. Avondjes als dit komen niet zooveel voor en een flinke vereeniging onder goede leiding moet ook met belangstelling gesteund worden. Een geanimeerd bal hield de aanwezigen nog eenigen tyd gezellig by«en. "Krimpen a/d IJael, 9 April. De feestcommissie voor .de aanstaande muziek feesten. bestaande uit 25 personen, verga derde Woensdag avond iu het café van den heer Van der Plas. Da voorzitter van .Concordia", de heer J. Maasdam, sprak een inleidend woord, waarby bg gelegenheid had uiteen te zetten, wat de taak der commissieleden zou zyn. Ook deelde hy mede, dat tot eere-voorzitter en eerelid benoemd waren de heeren B. Koker Jz. en C. van der Giessen Sr.. respec- tieveiyk burgemeester en oudwethouder dezer gemeeute. De tydeiyke voorzitter verzocht du te willen overgaan tot het verkiezen van een bestuur. By eerste stemming werd met groote meerderheid tot voorzitter gekozen de heer C. v. d. Giessen Jr. Voor secre taris en penningmeester verwierf niemand de volstrekte meerderheid. By tweede stem ming bleek, dat de heer T. van der.Heiden tot secretaris was benoemd, terwyi over de heeren W. v. d. Lugt ea Z. de Jong her stemming zou plaats hebben voor de functie van penningmeester. Da heer De Jong beval den commissieleden aan, den heer v. d. Lugt de voorkeur te geven, waar bg bet in 1905 gehouden zan gersfeest gebleken was, dat deze er als 't ware voor geknipt was. By opening der stembriefjes bleek, dat men dien raad in acht genomen had. Daarna werden nog 5 sub-commissies ge vormd voor de inzameling der benoodigde gelden. De heer C. v. d. Giessen sloot daarna de vergadering met een opwekkend woord den wensch uitende, dat ook dit feest moge slagen. Tot afgevaardigde van de afd. Krimpen a/d IJsel van <fto Soc. Democratische arbei ders Parfy naar het op Paschen fe Utrecht te houden coDgres, werd benoemd de heer A. Visser, secretaris dier afdeeling. Leerdam9 April. Op 4 dezer had alhier de verkiezing plaats van een hoofdingeland in de Vgf heerenlanden. vacature wyien den heer J. W van Iperen. Gekozen werd de heer Johs. Verhaar te Arkel, met 24Ostemmen. De heeren P. Donk, J. de Jong en A van Mee ver verkregen achtereenvolgens 106, 67 en 36 stemmen. •Lekkerkerk, 9 April. Vrgdag den 30*lea Maart j.l. hadden we in onze F öhelschool de openbare les. Met de meeste aandacht werden, door de talryk opgekomen moeders vooral en door ver dere belangstellenden, de vorderingen der kleine kleuters bewonderd, 't Was werkelgk een genot te zien, wat te aanschouwen werd gegeven en dankbaar verlieten allen, die opgekomon waren, onze mooie inrich'ing die gelukkig van lieverlede alle sympathie krggt. Nu eindelgk gezien en begrepen wordt hoeveel goeds de Nienhuis-Lug'ten stichting doet, wordt ze ook gewaardeerd. Dat Vrydag zooveel ons trok en verwonderde, danken we aan de uitstekende leiding van mejuffr. A. Krot en van hare yverige helpsters de dames Osjftm, Constandse en Van der Velden. ••Lekkerkerk, 9 April. Bg genomen besluit van den raad dezer gemeente is aan Ged. Staten dezer prov. verzonden e-n adres houdende verzoek tot vrystelling voor het geven van do vrije- eo ordeoefeningen der jaren, aaa eiken kweeker 4 planten uit te reiken en aan de leden 5, bovendien zal - door den voorzitter ook in dit jaar weder gymnastiek (vak j by het lager onderwgs. bloemzaad worden uitgereikt voor potcultuur. I Moordrecht, 9 April. Bq een winke- Uit het verslag vau den secretaris bleek ijer alhier is Woensdag-middag do toonbank- o a. dat het ledental thans bedraagt 80 en dat in 1905 aaa 150 personen stekken zgn uitgereikt. Het aantal kweekers neemt jiar- Igks toe, zoodat het doel der vereeniging meer en meer bereikt wordt. Moge dat voor velen die tot heden niet als lid toetraden eene aansporing te meer zyn om deze zoo nuttig werkende vereeniging door bun lid maatschap te steunen. •Ammeretol, 9 April. De navolgende heeren zgu benoemd om met het bestuur der zangvereenigiug de commissie te vor men voor het zingcoocours op 8 Au gustus a. s.: A. Zanen Hz., C. Kok Wz., A. Zanen Cz., A. van Noortwgk, W. Ooms Wz. Jr. en S. van der Kuil. Arkel, 9 April. De vraag naar hooi is hier en in deze omstreken byzonder groot. Men besteedt f 14 4 f 15 per 1000 pond. De voorraad is echter bgzonder klein, zoodat een koopman die hooderduizend pond moest hebben, niet meer dan 50.000 pond kon krggen. De collecte op de openbare school alhier gehouden ten behoeve van de slacht offers van de overstroaming in Zeeland heeft opgebracht f7,75. ^Bleskenngraof, 9 April. Op voor dracht van den Minister van Landbouw, Ny verheid en Handel is door H. M. do Ko- lade gelicht. Ofschoon men geen zeker heid heeft, wie de dader is, heeft men toch vermoeden, dat een net uitzienden heer het heeft gedaan, daar men dezen den winkel heeft zien binnengaan, terwgl de bewoners niemand hadden gezien of gesproken. •Oud- Alblrss, 9 April. Op 5 dezer werd ia den Gemeentetornn alhier een geheel nieuw uurwerk geniaalst, geleverd door de Neder- landsche Fabriek van toren uurwerkeu en Carillons te Asten, pro'. Noord-Brabant, eigenaren de heeren B. Egsbnuts eo Zonen. Door de plaatsing van dit uurwerk, hetwelk uitmunt door keurige afwerking ea soliditeit, is in eene lang bestaande behoefte voorzien. Polsbroek, 9 April. Ten behoeve van het stoomgemaal van het waterschap Polsbroek is door den steenkolenhandelaar M. de H.ier alhier geleverd 100271 kilo Eogelsche kolen, tegen f 9,15 de 1000 kilo. Vracht eo kosten van lossing ten laste van het waterschap. Het vgfjarig dochtertje van den vee houder Ds P. alhier viel de vorige week van een nek, waarop ze geklommen was. Het elleboogsgewricht van den liokerar werd ernstig gekwetst eu een uitstorting van bloed had plaats ia den bovenarm. I Het kind is onder behaudeling van den dokter. Polsbroekerdam, 9 April. Van wege 5 éénjarige stieren, le prys D. Ryne- veld, Polsbroek, 2a prys D. J. van der Grift, Polsbroek. Voor beide districten was de le prys voor tweejarige stieren f 100. de le prijs voor éénjarige stieren f60, 2a prys voor éénjarige f40. •Reeuwtyk, 9 April. Het kohier van den hoofdei, omslag dezer gemeente, dat ter visie is neergelegd op de gemeente-secretarie, ver- meldt een totaal bedrag van f 5301.50. Het evenredig cyfer bedoeld by art. 4 der ver ordening op de heffing is 1,2 procent. Niet belastbaar is een inkomen van t 300. Schellulnen, 9 April. Maandagmorgen reden de Gebr. De Vos uit Goudriaan naar Gorinchem. Door het schrikken van het paard, van een boom die laags den weg lag, ging de tilbury geheel te water; door toege schoten hulp konden de strengen nog bytgds stuk gesneden worden, zoodat het paard nog op het droge kon big ven. Met een nat pak en een kleine averg aan de tilbury konden zy hun reis verder voort zetten. Donderdag 29 Maart had de dienstbode van E. d. K. een ernstig ongeluk, 's Morgens gewekt zgnde, kwam z(j van den zolder en stapte waarschynlgk mis, met het gevolg dat zg Zondagavond nog naar het gasthuis gebracht moest worden; na nog een paar malen by kennis geweest te zyn, is zy Woens dagmorgen d. a. v. overleden. •NtolwUb, 9 April. Dinsdag j.l. ver gaderde het bestuur der Herv. Zondags school met de dames-onderwyzeressen. Uit de rekening en verantwoording van den penningmeester bleek, dat, niettegenstaande verschillende bgzondere uitgaven voor het Kerstfeest, ook veroorzaakt door het grooter geworden getal leerlingen, de financiën niet in ongunstigen toestand verkeeren. In de plaats van den heer C. J. Schilt, die bedankt had, werd met algemeene stemmen tot lid van bet bestuur gekozen de heer A. van Wynen. Het aantal leerlingen bedraagt thans vol gens mededeeling der onderwyzeressen on geveer 200. Reeds sedert langen tyd waren er hier stemmen opgegaan, die het betreurden, dat er zoo weinig meer gezongen werd. Voor eene gemeente, wair zoovele flinke zange ressen en zangers gevonden worden en dat vooral ook oaler de onderen was dat zeker een vreemd verschynsel. Maar. de oude zaogvereeniging leefde nog, al was bet slechts schijnbaar, en zoolang die niet herleefde óf werkelgk doodgiDg wenschte men geen nieuwe vereeniging op te richten. Thans echter, nu de oude nauweiyks ont bonden is, is er nieuw leven gevaren in de liefhebbers van den zang. Dinsdagavond toch is er eene nieuwe vereeniging opge richt met plm. 50 leden, welk getal zich zeker nog wel zal uitbreiden. Tot bestuursleden werden gekozen de heeren A. de Vreugt, voorz., D. Stoppelen burg Jz., secr., D. Kaptegn, penningen., A. Speksngder en W. Stoppelenburg Cz. Als directeur zal optreden de heer D. C. de Koning. In eene volgende bgeenkomst zal een re glement worden vastgesteld en zullen de oefeniogen een aanvang nemen. Waarder, 9 April. In deze gemeente doet zich een geval voor van Febris typhoidea. Willige-Lange rak, 9 April. Een door het hoofd der school heden gehouden collecte op de openbare school alhier voor de noodlgdeadon door de overstroomingen in Zeeland heeft f 7,85 opgebracht. Vele landbouwers alhier houden ééa of meer zeugen. Op verscheiden boeren erven ziet men reeds jonge biggetjes rond dartelen. Het gaat er de landbouwers dan ook goed mee, wgl de prgzen buitengewoon hoog zgn. Vroeger hield men het er voor, dat de prgs vry goed was, als men van een big van 6 weken f 6 (dus f 1 per levensweek) kreeg. Maar nu is de prgs f 2 k f 3 per week. •Zevenhuizen, 9 April. Maandag 2dezer geraakte een boerenwagen bespannen met twee paarden in den Zuidplaspolder in een diepe sloot, door het schichtig worden der paarden. De bergders wisten nogtgdigvan den wagea te spriageo. 't Kostte groote moeite de dieren te redden, daar het tuig stuk gesneden moest worden. De wagen kreeg nog al wat averg. Dit is de tweede keer in drie weken, dat die paarden te water geraakt zgn. Eeo onzer ingezetenen, de twintig jarige C. de Man, is dezer dagen per stoomschip naar Amerika vertrokken. ningin benoemd tot correspondent van de j afdeeling „Montfoort" van het Utrechtsch directie van den landbouw by het ministerie Genootschap voor Landbouw en Kruidkunde van Landbouw, Ngverheid en Handel de heer M. Schakel alhier, voor de gemeenten Bleskensgraaf, Oud-Alblas en Alblaaserdam. •Krimpen a/d Lek, 9 April. Woens dag-avond gaf de muziek vereeniging „Crescendo" hare tweede uitvoering in dit seizoen. Een aantokkelgk programma, het batig saldo bestemd voor de noodiydenden in Zeeland, een loffelgk doel dus bovendien, en toch weinig publiek. Het is jammer, dat znlk eene kranige vereeniging niet meer gewaardeerd wordt. Nu, de afwezigen had den ongelgk, het programma werd keurig afgewerkt en mej. Pauline en de heer Candel heeft bg den caféhouder J. Schoutea alhier een keuriog plaats gehad van spriogstieren, waarvan de uitslag was als volgt: District Benschop. Jaarsveld en Lopik boven den Damweg Aangevoerd 3 tweejarige stierenle prgs G. van der Neut, Lopiker- kapel, voorts 11 eéüjarige stieren, le pr<ji J. Legermaat, Lopikerkapel, 2e prys T. Lek- kerkerker Gz., Benschop. District Hoenkoop, Polsbroek. Willige Lan gerak en Lopik beneden den Damweg (Cabauw en Zevender): Aangevoerd 7 twee jarige stieren, le prgs G. Kok. Polsbroik, beatuursprys T. Oostrom, Polsbroek voorts Kantongerecht te tiODBi. Strafzitting van 4 April 1906. Overtreding der jachtwet en art. 460 W. v. S J. S. te Zegwaart f 1 en f 5 en f 3 subs. 2 d. hecht, voor elke boete en verbeurdverklaring met bevel tot uitlevering der in beslag genomen klauw of haak. Overtreding der leerplichtwet: P. P. B., H. W. v. S J. E. v.G„echtgenoote van H.d.G., allen te Gouda, iedir f 2, suhs. 2d.; J. N. te Bergschenhoek f 3, subs. 2 d. Oo een rgwiel rgden zond 'r be): M. d. H. te Waddingsveen, J. D. en C. C. K., beiden te Gouda, ieder f 1, subs. fid. Na een half uur na zonsondergang met een rywiel overeen weg ry den zonder licht: P. R, te Zevenhnizen, P. J. K. en A. M. T., bei den te Bleiswgk, ieder f 1, subs. 1 d. Met een wagen des nachts ryden zonder licht, na een half uur na zonsondergang: E. W. KA. M. S., beiden te Gouda, M. N. te Bleiswgk, ioder 1 1. subs. 1 d. Overtreding van het reglement op de wegen eu voetpaden in Zuid-HollandC A. A. v. R. te Gouda, f 1, subs 1 d. Overtreding der keur of politieverorde ning van den polder Bloemendaal onder Gouda: J. v. V. te Reeuwgk f 1, subs. ld. Overtreding der algemeene politieveror- ning van Bleiswgk: T. R. te Pijnakker, f 1, subs. 1 d. Overtreding der algemeene politieverorde ning van Gouda: C. S. to Gouda, f 0.50, subs. 1 d A. C. d. v.. A. d. B„ N. H. v. S., allen te Gouda, ieder f 1, subs. 1 d.,A. B. te Gouda, f 3, subs. 2 d C. L. B., W. K., J. S., T. A. d. M, J- J Z.. allen te Gouda, ieder tot berisping, P. J. C. E. te Gouda, f 1, subs. 1 week tuchtschool. Overtreding 'an art. 417 aanhef en sub 5 W-v-S. J.: v. M. te Bleiswgk, f 1, subs. 2 d. Nachtelijk burengerucht: E. L. F. te Gouda, f 2. subs. 2 d. Overtreding van art. 444 W. v. S A. G. V, te Gouda, vryspraak. Openbare dronkenschap: L. v. d. W. en J. v. d. B. te Gouda, ieder f 1 subs. 2 d.; A. M. S. woonplaats onbekend, f 2 subs. 2 d.J. A. F. te Gouda, f 3. subs. 1 week tuchtschool. ld. bg le herhaling T. M. te Gouda f 10 subs. 3 d. Id. by 48 herhaling F. v. d. H te Gouda, 3 weken hecht. Id by 6e herhaling A. de H., woonplaats onbekend. 3 weken hecht. Id by 10e herhaling J. L. te Gouda 3 weken hecht. VARIA. Een slager te Leidschendam looft in de „Haarlemmer Courant" f 25 belooning uit aan dengene, die bewyzen kan dat hy vleesch verkocht heeft van dengestorven ezel van Dr. H. te Voorburg. In Duitsch-Polen heeft men gebrek aan knorrende viervoeters men eet er nu vleesch van bltffende dito's. In sommige steden is al een keur op geslacht hondenvleefch ingevoerd. Pak geen eet waren in courantenpapier, want drukinkt bevat vergift, waarschuwt de „Nederlandsche Gezondheidsdienst." Een commissie heeft 't papier van verschillende Nederlandsche bladen onderzocht en zegt nu. welke als 't geva&riykst moeten worden beschouwd. In volgorde van „giftigheid" „signaleert" ze: „Het Nieuws van den Dag". „De Tyd", „De Avondpost", „Het Handelsblad". „De Nieuwe Courant", ,'t Nieuwsblad vau Nederland" en als 't minste gift bevattend noemt ze „Het Volk!" De redactie van laatstgenoemd blad zegt dit al lang te hebben geweten. do<*h vindt het wel aardig, dat dit nu eens officiëel wordt geconstateerdIn 't archief van d« kantongerechten te Rotterdam is sedert Januari gedeponeerd een kan mst 30 liter melk, sedert Febr. 50 kilo bedorven vleesch. en thans is daar bggevoegd een partg bedorven visch. Hebben we geen gelijk, zegt „Het Volk", als we beweren, dat er „iets rots" is by de justitie? De Ziiid-Hollaodsche bierbrouwerg geeft een reclamespel uit in den vorm van 't van ouds bekende ganzenbord, maar de ganzen r.yn vaatjes bier po de rest is naar venant. Zoo is de Doolhofde Drankwet, de Put een geheel onthouderskoffiihuis en de Dood de blauwe knooo- Van bierbrouwersstand punt niet onaardig bedacht. Het Britsche Parlementslid K«ir Hardie van de arbeiders party beproeft zgn medeleden over te halen om zich gedurende de zittingen van 't Lagerhuis geheel van alcoholische dranken te onthouden en bij wel 100 leden is hy hierin geslaagd. Als men dit ten onzent ook eens probeerde? Er wordt zooveel ge redevoerd men zie de „Handelingen" en sommige raadsverslagendat men zich onwillekeurig afvraagt of sommige sprekers geen praatslokje op hebben. De raad van 't Alteoburgsche stadje Orlamüede beeft een kras besluit genomen. De namen van slechte belastingbetalers zullen aan het raad huis worden aangeplakt, en wie door eigen schuld achterstallige belastingschuld heeft wordt bet bezoeken van koffiehuizen en kroegen verboden. Op de agenda van den Haagschen raad kwam dezer dagen voor een voorstel van B en W. tot slichting van een ondergrondsch privaat op een der pleinen". Tot „stichting", erg vreemd, zegt het „Handelsblad" maar nog vreemder, dat deze „stichting"dezedepositie- bank f 10.000 moet kosten. Te Amsterdam laat een firma, handelende in Oaslersche sigaretten, de bestellingen by de klanten aan huis bezorgen door een in nationale kleedy gesloken Armeniër, gezeten op een kameel Echte reclame maar zou de Armeniër ook echt z(jo? Niet echt was de jongen, die Maandag werd ingeschreven ia het ge boorte-register van dea B(irger|(jken Stand te Leeuwarden. Twee dagen later bleek „hy" een meisje te zyn. Koning Eduard van Engeland vertoefde in Fraokrgk, juist toen men daar de vyfjaariyksohe volkstelling bieJd. Z. M. kreeg ook een telkaart en had n. a. de volgende vragen te beantwoorden: Zjjt gg werkgever? Wat is uw beroep of za-tk? Hoeveel personen h"bt gy in dienst? Zjjt gg werkloos? Wat de Koning geant woord heeft, zal wel spoedig bekend worden. De telkaart is bestemd om als curiositeit bewaard te worden in het Parysch museum vau oudheden en rariteiten. De vereenigde tooneolisten hebben te Zwolle de première gegeven van „üaarlemsche Frans", succes klucht in 3 bedrgven. Een speculatie op den bedorven volkssmaak. Gevangeniskost wil er bjj 't volk nog al in, beter dan bg Frans Rosier zelf. 't Gebeurde pas geleden in het Huis van Bewaring te Amsterdaip Een preventief gevangene werd geconfronteerd met een getuige en een rechter commissaris nam het verhoor af. Daarmee gereed, schreef hy een briefje voor den getuige, die het aan den portier had te tooneo om te kunnen vertrekken. Hoe 'l nu kwam weet men niet, maar 't kattebelletje raakte in handen van den gevangene, die nu een vrgen uittocht had, terwyi de ge tuige in hechtenis werd gehouden. Gelukkig, dat de vergissing spoedig bemerkt en de vluchteling gearresteerd werd. Een dokter te Barneveld kreeg verleden week twee vechtersbazen te verbinden, twee broers, de eene van 82, de andere van 79 jaren oud. Ze waren aan 't bakkeleien geraakt en hadden mekaar zoodanig met de klomp bewerkt, dal het bloed huo bg stralen langs 't aangezicht liep. Een 21 jarige jonge dochter, op wie beiden gecharmeerd waren, was oorzaak van den twist.— Aan de Noorder dwarsstraat te Drachten stood een gezin op stel eu sprong om te verhuizen. Een win kelierster kwam om heel vriendelgk beta ling te vragen van een nota. Ze kreeg be taling, maar in geheel andere munt, dan waarop ze gerekend had: zonder geld, maar met een dracht slagen, een blauw oog en een vreeselgk opgezwollen arm keerde ze naar huis terug. Oud Hanneke te Tricht is dood. Nu werkelgk gestorven. De buren hadden haar een week geleden al afgelegd, maar de dokter kwam en verklaarde toen, dat Hanneke nog leefde. Hoe lief! Aan 't station te Assou bracht eeu dame met een hoDdje een heer naar den trein: by 't afscheid nemen kuste mynheer eerst het hondje en toen de dame, biykbaar z'n vrouw! IN GEZONDEN. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. Mijnheer de Redacteur. Beleefd verzoek ik nog eenige ruimte ter beantwoording van den heer Ypma, die in het nommer van Woensdag 4 April weer in het harnas schoot ter verdediging der rechten van de verdrukte en veroDgelgkte Katholieken. Zy mogen hem wel in waarde houden. „Belasting betalen", mynheer Ypma. doen w(j allen, ook de Katholieken, voor de in standhouding van een gemeente-instelling, die voor ieder open staat, maar waarvoor gy den neus ophaalt, als zynde, zooals ik reeds meermalen door ryp en groen in het „Christeiyke" kamp hoorde verkondigen, „alleen nog maar geschikt voor hen. die met God en Zijn woord gebroken hebben." En nu begrypt ge wel, dat de vryzinnigen, die de gemeenteschool voorstaan, al hun best zullen doen, om mannen uit den Raad le houden, die zeer zfker, als zy de micht in handen kregen, bet openbaar onderwgs zouden in den grond boren. Want hiervan houd ik my overtuigd: wanneer het een uwer coalitie candidateo mocht gelukken in den Raad te komen, dat er dan een gejuich zou opgaan, of, daar u dit onvoegzaam zult oordeelen, dat er gemeesmuild zou worden: „Dat is er een," nu opgepast: dan, en dan en dan weer een, tot we de baas zyn en die gemeente geld verspillers er voor goed uitgeknikkerd hebben". Ik vraag den heer Ypma nog eens: Heeft hy wel eens rond gekeken in gemeenten, waar de anti-libera len de baas zyn? tn 't Zuiden en elders? Geen spoor van biliykheidsgevoel. Daar in die streken schynen alleen de anti's een gemeente te kunnen besturen, zooals n zegt van de liberalen alhier. Daarom had die afgezaagde tiradie uw pen, die dezen keer een beetje „vallig" was, niet moeten ontglippen. Eo nu u toch het onderwys, dat wy beide dienen, er met de haren bysleept, wil ik n wel even meedeelen, dat aan de openbare school uitsluitend leerkrachten verbonden zyn, waarvoor subsidie genoten wordt. Vervol gens moet ik u zeggen, dat het my ten zeerste verbaast, uit uw mood te boor»», dat u zoo tegen voldoende leerkrachten is; dat n, als onderwyzer ook al redeneert: „met hoe weinig kan ik toe om den schgn van goed te hebben; in plaats van te vragen; „wat is noodig, om het onder- wfis inderdaad «oed te doen zyn. En als nu uw schoolbestuur eens uit zyn slof schoot en u een leerkracht toevoegde, die geheel door het Ryk betaald werd (art. 59. Wet L. O.), zoudt ge haar dan dankbaar accepteeren in het belang van uw school? Ik zou denken van ja, en zoo neen, dan ja. dan zou ik niet weten, hoe ik het met u had. Nog dit: Meent u, dat ik by u onderdoe in ach'ing voor de personen van de heeren Graveland en Jansen? Ea meent u, dat de 121 kiezers die op den vrgzionigen candidaat stemden geea achting hebben voor genoemde heeren? Maar als men nu e9a» even van de 98 stemmen, die de heer Jansen verkreeg, aftrekt het aantal dat zgn eigen partg uitbrengt, vindt u het dan niet opmerkeiyk, dat er toch maar zoo weinig a.-r. overbleven, die het noodig oordeelden, dat de heer Jansen eeu zetel kreeg? Ea begrjjpt u dan, dat, waar de vrienden en de broeders al niet alle zeilen bijzetten, de tegenparty het zeer zeker niet doet. En dat zy vriendeiyk bedankt om den twistappel weg te nemen. Dat* zou haar slecht bekomea. Trouwens in dit gedeelte van uw brief kan ik u niet goed volgen„Er moest „een Katholiek in, en hy mocht er niet in, „en toen stemden we een man. die onzen „cindidaat niet was, en daar deden zelfs de „Katholieken aan mee".... Maar inderdaad mynheer Ypma, 't zal wel aan my liggen, maar ik kan er riet by. Namens hoeveel a-r. was dan toch welde advertentie gesteld ter aanbeveliag van den heer Jansen. Uw uitval over het neefschap van het nieuwe raadslid kan buiten bespreking biy ven. „Ouderonsjes" geloof ik niet, dat in de raads zaal gehouden worden. Vrgzinoiged dragen een schoonen naam, maar van hen mag niet verwacht worden, dat zy maar toegeven en toegeven, tot zy ia den hoek zitten. Dat is al veel te lang hun fout geweest. Laat professor Holwerda maar gerust big ven zuchten iedereen heeft wel eens van die oogenblikken. En hÖ zucht nog maar om liberalen. AI veel vroeger heeft er een gezucht: Och, waren alle meuschen wgs, En wilden daarby wel M3 nheer Ypma, ik laat u het laatste woord, ik zal Diet meer antwoorden, vooreerst omdat ik niet gaarne schryf en ten tweede omdat de verbittering niet aangewakkerd mott wnrden. Gaarne vraag ik excuus voor mgn be wering, dat de beer Graveland candidaat der a. r. was Aangezien hy 't niet was van de R.-K. en evenmin van de lib., dacht ik zoo. U, mynheer de Redacteur, dankend voor de opname. Hoogachtend, Uw Dr., J. KILA. TUINBOUW. 't Gebruik van chllisalpeter in den tuinbouw. Hoewel we onzen lezers reeds vroeger een en ander over 't gebruik van boven genoemde meststof hebben meegedeeld, en er tevens op hebben gewezen, waarom en h o e ze moet worden aangewend, toch. willen we er nu even nader over uitweiden, daar het thans met vrucht kan worden aangewend. Ea dan komen voor een salpeterstikstof- bemesting in de eerste plaats onze blad- groenten in aanmerking. Vooral omdat de stikstof verbazend de planten aanzet meer en grooter blad te maken, en baar dus tevens tot snelleren groei dringt, zul len door een chilisalpeter-bemasting de groen ten eerder bruikbaaren malschervan

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3