VAN NELLE’s KOFFIE TiunansMl, 4 TimmerfliaDsiJBCtits Brtrae TimnerMi. 2 betwama Waars, voor geruimen igd werk. WAARSCHUWING!!! DE GEBRUIKERS VAN: VAN NELLE’ attent gemaakt, dat op elk pakje Koffie van ana afkarn Paarsmerk, de Firmanaam'. BmdliatitrsMM». ÏW88 MtaMls, waarvan één voor een jaar vast, bjj A. ROMEIJN te Stolwijk. s KOFFIE VAN NELLE’s KOFFIE N’. Wï der AüYBrtflDtiflB. Gebruikers van De Erven de Wed. J. VAN NELLE. Eerste „De Erven de Wed. J. VAN NELLE” staat. De Erven de Wed. J, VAN NELLE op elk pakje Koffie. Timmerlieden Dienstbode bfl W. KUIJL, Kaashandelaar, Am mem. Boerendienstbode gevraagd, om dadeljjk in dienst te treden, goed kunnende melken. Adres D. C. MARCK, Landbouwer te Ntolw Uk (dorp). Tweede Meisje. Schildersknecht Dienstbode. Dienstbode. Dienstmeisje, melken geeu vereiscbte, bjj A. KOOL MEES Dz.Landbouwer, ’s-Graven weg, Capelle a/d IJoael. Gebruikers van Knechtje gevraagd, die kan melken of penerei het ie leerenW. RIJNEVELD BeenwUk, bjj Boskoop. De ABDIJSIROOP Boerenarbeider, Weg met de Asthma! Dienstbode. wordt bekend gemaakt, dat wij onze Koffie in pakjes NIET MEER leveren aan den Heer JOHANNES BOON te Schoonhoven. Roodmerk Zwartmerk Groenmerk Paarsmerk VAN VAN VAN VAN 60 54 52 50 NELLE’s NELLE’s NELLE’s NELLE’s ZANGVEREEN ICING „KRIMPEN A/D LEK” te Krimpen a/d Lek. Directeor: de Heer J. H. DREES. Korenmolenaarsleerling, Café-Chantant TIMMERMANSKNECHT Een aankomend Boerenknecht gevraagd, van 15 tot 18 jaren oud, terstond of met 1 Meigoed melken, door W. C. STAM te Naardelaaa. MEN ZIJ DUS OF ZIJN HOEDE en eische den naam UITVOERING Groot-Ammers. VOORDRACHTEN. Timmermansknecht, liefst van buiten; bjj voldoening voor een jaar. Adres, met fr. braan H. KOUDST AAL, Mr. Timmerman, Lekkerkerk. BAKKERSKNECHT. INVOERF UITVOERING op Maandag 10 April 1900 (3d en Paaschdag)in de SOCIËTEIT. Kleermakersknecht, Firma Wed. L. S. TRIM en A. N. VAN ZESSEN. Cent per pond. Centraal-Depót L. I. AKKER, Van Alkemadestr. II, Rotterdam. Leest en herleest! Veer te Bergstoep van af 1 April 1906 van weerouden zal bediend warden en beveelt zich daarvoor beleefd aan. UITVOERING Fanfarevereeniging „UNIE”. AMEIDE. J. G. MULDER, Na afloop BAL. SC Van 14 30 Maart. lenru «lot D. OOMS. reu uuu kunnende April 1900 (ten Paasch- <1 I.F.KZICMT" te T) n y> bü HasatrecbL ■n is te Zich te i te Dek kei iuw Iboot-Ammkri* C. de Vor, oud 15 j. en W. Bikker, van SCHOOL. (2den F.. Er biedt Bieb aan met 1 Mei een welke een jaar op het vak is geweest. Adres B. GROENP1JK. Streefkerk. Aden Paancb-avond bq K VERDOOLD te STOLWIJK. Ie Rang f 0,40, 2de Rang f 0,80. Aanvang half acht. NA AFLOOP BAL. Terstond gevraagd een bekwaam bg H. PAUL, Mr. Timmerman, Haastrecht. Terwtond gevraagd: Een bekwaam P. G. Adres E. BAAS, I.eerbraek. iNtig, behalve het merk: Roodmerk, Zwartmerk, Groen- gevraagd bg F. VAN VLIET, Mr. Timmer man te Nienwerkerk a/d IJael. Terstond gevraagd: Adres P. VAN LIMBORGH, Mr. Timmer man, Lekkerkerk. TERSTOND GEVRAAGD: Adres W. VAN DELFT. Slledrecht. Gevraagd, om dadelijk in dienst te treden: zoo- “maakt, in ’t al- Deze Danrant bei Pakjes Koffie zonder dezen Firmanaam zjjn niet van odh afkomstig. Gevraagd, zoo spoedig mogeljjk, een bekwaam Timmermansknecht door J. KUILENBURG te Beeawyk b/d brug. het Fanfarekorps, in de OPENR. "''OL, op Maandag 10 April 1900 Paaschdag), 'savonds ©Vs uur, te Directeur E. VAN WAGENINGEN. ■p- Het rijke PROGRAMMA wordt W afgewisseld door rflker was. 'e reeds •rdeel, vi •peter, tjjde kan Terstond gevraagd 8 bekwame j L. STRAVER, Mr. Timmerman, TERSTOND GEVRAAGD: Een bekwaam nog slapet tarom moet gg lusteloos r hand hebt uw kwaal, Wegens buweljjk der tegenwoordige zoo spoedig mogeljjk gevraagd een flinke Mevrouw VINK te Laplk vraagt een net TWEEDE MEISJE, niet boven 16 jaren. Aanmelding liefst in persoon. worden i merk of den we cbilisalpeter uitstrooien? -iwoon over den bodem strooien, u.et direct noodig. water worden opgelost en planten worden gegoten, gereed maken van de vakken kunnen deel van de mest uitstrooien. We ten, welke er dikwjjis irbrgzelen. Voor een is dit bepaald nood- Tegen 1 Mei a. s. wordt gevraagd een aankomend P. G., boven 16 jaar. bg B. ROEST. Brood-, Beschuit- en Banketbakker, Lekkerkerk. Terstond gevraagd een bekwaam (inwonend). Adres H. VERZIJLMr. Schilder te Nleaw-Lekkerland. Deze Cour morgens uitgegei ƒ0,75. Franco pei abonneeren bij al Mevrouw VAN DER MINNE te Dekker- kerk vraagt tegen 1 Mei eene flinke vervoegen bij Mevr. VAN DIJK irkerk. In de rjj onzer s de invoerrechten et plaats ia. Op de begr zjj uitgefrokken I f 11.4S0.400,— en meer op. Als het c tingen over eenig tjj de raming is overtn dat gewoonljjk voor rgziog van de baten te zchrjjven. Dat wjj, voorstand! staatkunde, die verl gunstig verschijnsel i ons door hen, die vai sche overtuiging zjjn, Eigenljjk zjjt gij, zo< in uw hart protection belangen weerhouden uit te komen. Eerljj n tegen alle invoerr zjj toch, zooals gjj ze meren door allerlei bruiksartikelen duurd deel van de opbreng inning doen verloren Die redeneeriog ga staande rechten aanbel zjj een beschermend k maal niet te ontgaan, m tegenwoordige verhol tegenwicht voor de bi nenlandsche producen wil hjj zjjn bedrjjf k buitenlandsche concur te treffen; wil men be geven, hem niet begui genoot, niet dezen d ónmogelijk maken, een geljjke heffing zi spreekt vanzelf dat betaling aansprakeljjk anders zjjn kan dan de verkoopprijs van het geld moet terugvindei De hoogere opbreng in de eerste plaats to ruimer gebruik van de wat op een staging v vaart wjjst, maai mate aan de verscher wapenen tegen ontduik iets tegen hebben, ei van het protectionisc van inconsequentie bes wjj dat niet eerljjk algemeen belang, dat ten volle worden opgt teur door te lage aa te verschalken, dan eigen zak terecht, er voordeel van. De herziening, door geworden de opbreni meer dan vroeger het dat z| zouden bereikt plaats greep, is tot st op voordracht van de ciön Sprenger van Ejjk om die reden, als een voorgesteld Voor dien tjjd stom de inning der invoe ander wapen ten diens recht. Hjj moest of c al was hjj overtuigd hjj kon de goederen betaling van het aai een procentsgewjjze speling ten gunste n toegestaan. Die bena voor rekening van he zou ook moeiljjk zjjr alsdan de in beslagnen zouden zjjn. Neen, d geheel op eigen risi eenmaal had, dan m weer kwjjt te raken daarbf in ongunstig* porteur, die zjjn afoei kent; de ambtenaar wat op plaatsen, verw middenpunten, niet g bjj kwam nog deze ling, dat diverse één tariefpost vieler verpakking werden moesten worden ben gebeuren, dat de au zjjn recht gebruik ‘mi die hjj wellicht gem zou kunnen zetten, courante, had te aan De wet nu van 5 ook an> vruchtboomen zal 'steeds ten goede komei -j ze Va K i h"s Aanvang 7.80 aar. Entrée f 0,00. Mevrouw M. BOOGAERDT te Krimpen a/d Lek vraagt tegen 1 Mei a. s. eene flinke leeltje Wilhelmina, d. van J. van Wjjnen. Jansje, J. Verhoog. Aalbert ioorlander en A. Kok. G. de Redelijkheid en Rookje, d. van A. i Dam. Eliza, z. van lanszen. Belje Johanna Steenis en M Ooms. v. d. Bas en M. J. d. van D. Ooms en ma, d. van A. lelie Leendert, .)jjk Jacob, en M. Boele. en W. K' k. oud 7 m Gevraagd, terstond of met 1 Mei a. s., een volslagen cf aankomend Gevraagd tegen 1 Mei een niet beneden de 16 jaar. bjj A. J. DOGTEROM, Mr Brood- en Banketbakker, Krimpen a/d Lek. Gevraagd een aankamend met kost en inwoning, bjj G. J. POST, Kleermaker, Maardrecht. Terstond gevraagd of met 1 Mei een Boerenmeid, tegen hoog loon. P. G., en goed kunnende melken, of een MEISJE van 17 jaar, melken geen vereischte, bjj J. BAK Az., Berg ambacht. Benedenberg. wordt bekend gemaakt, dat onze Kof tie’s tot auderstaande prjjzen, onder meer, verkrUgbaar zjjn te Schoonhoven bij de Verkrjjrbaar bjj A. C. FIJN VAN DRAAT te Schoonhoven; A. N. van ZESSEN. Drogist te Schoonhoven; G. van der WOUDEN te Lkkkkrkkrk; G. S. ROSS te Oud-Alblas; J. L. VLOT te Oud-Alblas; W. van REES te Blesunsoraaf J SCHUTTE te Molenaarsgraaf C. van ZESSEN te Vuiijendam; T TFRI^Ï^v Goudriaan; M.v. HOUWENINGEN te Girsen-Nieuwe., J ZONNEVELD- Pibb te Hoornaar. C. BROUWER te Meerkerk: G. BOUWMEESTER te Tiknuovkn. P. G. J. de JONG te Amkide. G COUE te Lopik; G. v n. HOEK te Cabai Jb den OUDSTEN te Gi T. MOIJENAAR te Lrxmond R. VERMEULEN te Langerak. K VAN DAM te Bergambacht. De Heer H. DE BRUIJN. naar een Photographie. en krachtig. In het bel verklaring gebruik maken R ter staving van de echtheid in de Courant plaatsen.” klooster Sancta Paulo voorkomt de tering, geaeest bronchitis, verouderde en verwaarloosde vei koudhedenasthma, keelpjjoontsteking, pleuris, keelziekten, kinkhoest, longontsteking, bloedbrakingen en bloedspuwingen, influenza eu alle borst- en longaandoeningen. Prjjs per flacon f 1,—, f 3,— en f 8,SO. J. VUUR te Krimpen a/d IJskl; C. VAN WIJK te üudewater; Firma WOLFF Co. te Gouda H. v. d. DOOL te Sliedricht, Boveneinde W. G. VAN STEENIS te Noordkloos; FRANS VAN DAM te Gouderak; J. DE KLUIVER te Ottoland; A. VAN WALSUM Pz.. Ouderkkrk a/dIJ.; W. DONKER. Krimpen a/d Lek; C. C. VAN GENNEP te Moordrecht; H. POT te Nieuw-Lkkkkrland; Mei KORTEWEG te Alblasserdam Wed. F- AMSING te Alblasserdam, E. HILGEMAN te Strkktkkrk C. SPELT tq Nikuwpoort; F. J. BATS te Stolwuk; J. ALES te Zevenhuizen: P. GOUDRIAAN te Capelle a/d IJskl G. ELSEN AAR. Drogist te Sliedrecht; W. J VAN DAM. te Haastrecht; G. DEN HOED te Berkenwoude. Van 1—31 Maart. van K. Oosterveen ïm (won. te Avereest). d. van G. van Kekem en M. Perk. z. van A. van Dieren en G. de innigje Jacobbina, d. van H. -nn der Heiden. «„J 20 j. en A. Keppel, oud 25 j. ----1 j. - P. Boef, 59 j weduwnaar van A. den Braven, M. Borsje, oud 55 j., weduwe van G. Gevraagd tegen Mei een P. G. Huis en grond beschikbaar. Adres P. C. DE ZWART, Moardrecbt, Zuidplaspolder. irak. Van 1—31 Maart, kart, z. van H D Eikelenboom Johanna Barbera, d. van r en B. van den Hoogen. Timmer en M. Eikelenboom. nEen levenloos aangegeven kind van W. A. Vwnoojj en A. Straver. Een levenloos aangegeven kind van C. van den Hoek en B. van den Hoogen. J. B. van den Hoek, oud 2 d. ABthmalUders! laat toch uwjeven geen prooi zjjn van voortdurende kwellingen. Waarom moet gjj nog slapelooze nachten doorbrengen? Waarom moet gjj lusteloos zjjn en allen jjver in uw werk miseen, wanneer gjj het in uw hand hebt uw kwaal, waaraan gjj reeds zoo lang gesukkeld hebt, te genezen? „Negentien Jaren leed ik aan asthnaa,” aldus verklaarde de Heer H. DE BRUIJN, Dorstkade, gemeente Vrjjenban bjj Delft, aan onzen verslaggever. .Duldelooze benauwdheden veronaangenaamden mjjn leven. Ik had het somtgds zoo benauwd, dat mjjne vrouw dacht dat >k in eene benauwdheid bleef. Door een irelukkig toeval werd ik op de goede werking der ABDIJSIROOP klooster Sancta Paulo opmerkzaam gemaakt. Ik kocht een flacon in de Drogisterjj „De Salamander" Ie Delft en zie, na het gebruik van het eerste flaconnetje bespeurde ik reeds beterschap, want de sljjm, die bjj mjj als een muur vast zat, kon ik gemakkeljjk opgeven. Het hggen en piepen, wat ik voortdurend d»ed. bedaarden veel. Ik heb in het geheel 4 flacons ABDIJSIROOP gebruikt en ben nu totaal genezen. Mjjne kennissen zeggen: „Hein, je bent weer jong opnieuw geworden.” Ik slaap goed, mjjn eetlust is uitstekend en ik verricht mgne werkzaamheden weer met pleizier en opgewektheid, in één woord, ik gevoel mjj weer gezond “lang van mgne Ijjdende medemenschen moogt gjj van deze waar U dit goed en nuttig voorkomt, en schenk ik U 1 van mjjne bewering mjjn portret, wat U ook moogt Tukker, oud 27 j Overleden: Een levenloos aangegeven kind van het vrouweljjk geslacht van A. C. Markies en J. Rietveld. C. van Bentum, oud 41 j echtgenoot van B. de Jong. Lwpik. Van 1—31 Maart. Geboren: Gjjsbert Antonins, z. van A. P. de Klerk en W. van Hazendonk. Johanna Cornelia en Teun»je Jacoba, dochters van J. Helsloot en J. van Broggen. Overleden: P. van Schieveen, oud 77 j. Meerkerk. Van 1-31 Maart. Geboren: Arie, z. van F. van der Ham en O. B. van Voorthuizen. Arie, z. van P. Verslujjs en E. ’t Lam. Getrouwd: C. van den Heuvel, oud 39 j. (won. te Giesendam) en G van Iperen, oud 28 j. Overleden: A. Buizert, oud 47 j., echt- genoote van H. Joh. Troncbet. Nieawland. Van 1 31 Maart. Geboren: Dirk, z. van C. L. A. den Besten en A. Krouwel. Overleden: A. Labrie, oud 66 j., echt- genoote van A. Heikoop. Nieawerkerk a/d IJ. Geboren: Johanna Elizabeth, d. van G. van Vianen en E. de Koster. Teuntje, d. van J. H. van der Voorden en J. Jonge- neel. Jan Cornelis. z van J. Noordeloos en E. Vriend. Cornelis Pieter, z. van A. Spek en A. Buizen Willem, z. van S. Hazenbroek en E. van der Hoeven. Getrouwd: C. Rjjkaart, oud 31 j. (won. te Ouderkerk a/d I Jsel) en J. Jongeneel, oud 24 j. Ottoland. Van 1-31 Maart. Geboren: Neeltje, d. van C. Kooimanen A. Leeuwis. Jan Lodewjjk, z. van H. den Hartog en A. den Besten. Getrouwd: T- de Ruiter en G. Bos. Overleden: N. Swjjnenburg. oud 1 j. B. Boojj. oud 88 j.. weduwe van S. A. Milorl. Oud-Alblaa. Van 1—31 Maart. Geboren: Dirkje, d. van L. den Boer en G. Blonk. Geertruida, d. van G. Intveld en W. A. Spruitenburg. Tien haven. Van 1—31 Maart. Geboren: Cornells, z. van H. Verschoor en C. J. Palsgraaf (won te Moordrecht) Maria, d. van J. C. van Bruggen en T. van Riogelesteijn. Cornelia Antonia Frederika, d van J. Kool en A. Spjjker. Getrouwd: A- van Os, oud 32 j. en A. Vermaal, oud 27 j. Willige-Lau gei Geboren: Aart, en A. Schep. C. van den Hoek Gerrit, z. van B. O verledei kind van BIBOFRLIJKF NT AND ItergaubaehL. Van 1 Maart1 April. Geboren: Neeltje de Jong en N. W. i d. van P Podh en Maarten, z. van B. N< Hermjjntje, d. van M. H. Langerak. Blanken en A. van W. de Jong en C Ji Adriana, d. van A. van Marietta, d. van J. Goudriaan. Grietje, d. van A. K. van der Wolf. Janr Korevaar en A. Brink. Corne z. van G. Hoffland en N. van Dj i. van C. van Buren Annigje, d. van A Burger Overleden: M Stub be. oud 7 m A. Beremer, oud 67 j J. Reehorst, oud 73 j weduwnaar van K. Gelderblom. C. v. d. Werken, oud 67 j.. echtg- van H. Boutar (oyerl. te Lekkerkerk) W. Veer, oud 44 j., echtg. van A. de Grujjter (overt te Rotter dam). J. Lommer de, oud 4 m. T. Ujjitanbogaart, oud 75 j-, weduwe van T. Boutar. Een levenloos aangegeven kind van W. Verdoold en P. Hoogerwaard. Bleakensgraafen Hef wegen. 1 31 Mrt. Geboren: Hendrik, z. van B. Verhejj en A. Zaane. Geertruida, d. van C. van der Stelt en W. Kreukniet. Dirkje, d. van J den Braven en W. van der Horst. Maria Hendrika, d. vau L. Verhejj en G. E. Bikker. Aripje, d. van P. de Krcjj en G. Bos. Arie, z. van A. van Vliet en G. Koorevaar. Jannipje, d. van A. Wemmers en M. Brandwjjk. Gwndriaan- Vao 1 3t Maart. Getrouwd: G. Vonk en J. W. Kersbergen. Overleden: J. Schutte, oud 28 j., echt genoot van A. Leendertse. Hei- en Beeicep. Van 1—31 Maart. Getrouwd: D. J. van Aalst, oud 34 j. en K- Bogaard, oud 37 j- T. Laker veld, oud 20 j. en H. Verkerk, oud 25 j. J. Vermeulen, oud 30 j. en N. de Heer, oud 25 j. Overleden: Een levenloos aangeneven kind van het mannelijk geslacht van Th. de Wildt en B. Bikker. Jaarsveld. Van 1-31 Maart. Geboren: Dina Agatha, d. van H. A. Brokking en J. C. Spelt. Elisabeth Anna Maria, d. van G. Stigter en E. van der Palm. Aart, z. van T de Groot en K. Molenaar. Johanna Hendrika, d. van A. van Triet en M. Benschop. Overleden: B van Renswoude,oud 5 j. H. Verbaan, oud 65 j echtgenoote van P. van Bladeren. Leerbreek. Van 1 31 Maart. Geboren: Hendrik Cornells, z. van G. Vogel en M. Brakband. Getrouwd: A. den Rujjter, oud 30 j. (wou te Meerkerk) en H. M. Sterk, oud 29 j. A. T- Sterk, oud 30 j en H. Verrip», oud 25 j. G Hak. weduwnaar van J. den Hild, oud 37 j. (wou. te Utrecht) en N. Brakband, oud 39 j. Overleden: H. M Hjjkoop, oud 57 j. A. Hak, oud 69 j., echtgenoote van B. van der Stelt, eerder weduwe van J. Zgderveld. Lekauawnd. Van i- 01 Geboren: Janna, d. rn en M. Rooseboom (won. ta Johanna, d. van G. van Keker Hendrik, z. van A. van L Zeeuw. Annigje JacoL van den Heuvel en E. K. M. van Getrouwd: A. Versluis, oud van Santen, oud 20 j. J. F en A. v*n Bentum, oud 22 oud 59 j weduwnaar van A. tievraagd voor dadeljjk of met Mei een BURGER DIENSTBODE, G. G., niet be neden de 17 jaar. bjj C. AALDIJK, in Manufacturen, Oad-Alblaa. 'blad zjjn. Door proeven, genomen bjj raapstelen en spinazie, werd aan *t licht gebracht, dat de bemeste groente 10 dagen eerder klaar was dan de onbemest gebleven en ’t blad donkerder groen, grooter en sap- rjjker was. Zooals we reeds vroeger opmerkten, is *t groote voordeel, verbonden aan *t gebruik van cbilisalpeter, hierin gelegen, dat het ten allen tjjde kan worden aangewend. Dit vooral komt, doordat de stikstof direct voor de planten opneembaar is en geen bewerking in den bodem, helzjj door invloed van de lucht, of bacteriën, behoeft te ondergaan. Zelfs zóó opvallend is het, dat na 3 of 4 dagen reeds zichtbaar Is, welk perceel wel en welk niet met chili is bemest.. En vooral in den tuinbouw komt het dikwjjls voor dat planten door gebrek aan direct opneembare stikstof gaan stilstaan in den groei en dan, vooral in ’t. voorjaar geen weerstandsvermogen hebben tegen de niet zelden koude en schrale winden. Dan moeten we onze toevlucht tot chili nemen en steeds zullen de gewassen er zich dqnkbaar voor betoonen. Hoe moeten we Men kan het gewooi inbarken is niet Tevens kan het in over ’t bed of de Bjj ’t we een zorgen steeds de kluitei in voorkomen, te verL regelmatige verdeelmg i zakeljjk. Later, wanneer de planten flink boven staan geven we de rest van het salpeter, maar zorgen steeds, dat de planten aanraking bltyven. Chili, op vallen zjjnde zal, als ze daarop is bljjven ligg*" gele plekken veroorzaken. C. mogen niet met cbilisalpeter bemest, als ze nog nat zjjnmen bemest ze middag, als ze flink zjjn o Vooral bg de rjjenteel tuinbouw meer en kunstmest gemakkeljjl beeft men het eenvou te strooien. Op f men m< peemt piet weg dat bodems met men vergete 'i wezige voedini maakt en dus kan worden. Dit geval een nadeel, als maar niet vergeet en alleen voldoende is. den loop van den moeten dus vooral handen genomen. Maar niet alleen groenten, ook andere gewassen en vooral vruchtboomen zal een chilisalpeterbemestingsteedsten goede komen. Thans en in Mei of Juni geve men ze Vs K G cbilisalpeter. Frambozen geve men K.G. per 10 vierk M. en aardbeziën eveneens veel, wanneer de planten zjjn schoon gei Voor onze groenten kunnen we in gemeen aanraden, 200 gram per 10 vierk. M. te geven en deze bemesting met 3 weken turachenruimte eenige malen te herhalen. Ten slotte willen we nog even meedeelen, dat, vooral bjj gebruik in *t klein, niet te veel van de mest moet aangeschaft worden en *t liefst in kussen wordt bewaard, daar het door de hygroscopiscbe eigenschappen met ’t vocht uit de lucht vervloeit. Beware in ukken tevens op droge plaatsen. Dat men eens een proef neme. „Kweeker.” Ondergeteekende, D. OOMS te Bergaf oep (Bergambacht), brengt bjj deze ter kennis van het publiek, dat het door hem gepachte Directeur de Heer Ch. DE LA B0S1ÉRE te Gurinciiem, op Maandag 16 f; dag), in bet Lokaal „LEKZICHT’ Na d» Pail»'* op’reden van den be kroonden KARAKTER-HUMORIST met medewerking van MeJ. J. MULDER, van Garlnchena. Aanvsng 's avonds 8 uur. Entrée f O,SO. salpeter, i er niet mee in de blaren ge- “tiven liggen, Grasvelden beme_., dus tegen den zjjn opgedroogd, enteelt, die toch in den meer ingang vind*, is de 'jk aan te wenden en eenvoudig tusschen de rjjen gronden, die flink zjjn gemest, heeft net cbilisalpeter 't meeste succes. Dit eg dat ’t ook op minder bedeelde vrucht kan aangewend, maar niet, dat chili de andere aan- igsstoffen meer opneembaar als een „drjjver” beschouwd is een voordeel, in geen men n. 1. *t bjj mesten i niet meene, dat chili Gronden, thans en in zomer hiermee bemest, in 't najaar flink onder-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 4