N°. 2708. Zaterdag 14 April. 1906 Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. LLE. Meisje. iffie. Eerste Blad. Rotterdam. bode t. MEER EN. bode. INVOERRECHTEN. ist! p Gemeenteraad van Schoonhoven. tur jde van n de erkGroen- Ugbaar verai dat S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, UlTGEVE BS. LI A/D IJskl; I Slikdrbcht; 3TRBCHT rouDi. Tan den boekhc 80, zijnde het I -T 122 ieuwen ende kwellingen. tdeljjk of met Mei 'DE, G. G.niet be- C. AALDIJK, in blaa. is ge- _lrag per ital der by de uitbestede SCHOOfflöVÏNSCHÏ WW Dea« (fewrant bestaat uit 0 Bladen. ten is lechts iver de -J ge- t op eene bereke- iri—October 1905, .et ten grondslag van het opmaken >p 17142 en dat deze zal opbrengen f 6000. de goedgekeurde aan de rkomen m» j. M. J. B. Hoek zoo'n college kan zeg- men het er mede doen en wij ordelik.” spreken ook de goedkeurii •pik vraagt een niet boven 16 jaren. tersoon. irwedde van den boekhou- m op f 80, zjjnde het be- tegenwoordigen titularis loten; geen bezwaren tegen goed- hierin kan gelegen zyn, dat het ge- wx subsidie tot sluiting der begroo- f 3200 wordt geraamd; mn college alzoo geen termen aan- icht tot handhaving van het onder- Er zijn maar geen nieu aan te stellen. Is Van Wagtendonk i en het hoofd der school tan een plaatsvervanger i zou er dus geen ig later te verleenen IJsml; ltmr; Jorma; it, Boveneinde Noordiloos udkram; .AMD; IIKIIRI a/D IJ. b L«; [oordrbcht; .AMD; ASSIRDAM .ASSKRDAM. IRM dus te beslis goedkeuring loting zooals vastgesteld inspecteur of diens plaatsvervanger wordt overgebracht de bevoegdheid van den direc teur dar invaerreehten, om op verzoek van den aangever de waarde der goederen vast te stellen op een lager bedrag dan door den visiteerenden ambtenaar daaraan is toe gekend. Deze overdracht vindt ook daarom geen bezwaar, omdat bij de beslissing van den directeur toch het advies der provin ciale inspecteurs in acht genomen wordt. De volgende wijziging is ook een vereen voudiging. Is de hoeveelheid der goederen te laag aan gegeven, dan wordt dit feit tot dusver behandeld als een afzonderlijke over treding, tegen welke een bekeuring wordt aangewend, die den dader een vervolging door den strafrechter op den hals haalt. In het ontwerp is voorgesteld de gedeeltelijke verzwijging te straffen met de betaling van bet dubbele invoerrecht over het verschil tusschen de definitief vastgestelde waarde van de bevonden hoeveelheid en de aange geven waarde. Een belangrijke toevoeging eindelijk be treft de factuur, die, naar men zou meenen, groote diensten kan bewijzen tot staving van de juistheid der aangifte. Ja, mits ook gewaarborgd zjj, dat deze betrouwbaar is. Maar gevallen van een fictieve factuur, aan de goederen toegevoegd met het bepaalde doel de ambtenaren te misleiden, zijn niet zeldzaam, en daar zfjn processen uit voort gevloeid. Nu beeft echter de Hooge Raad bij arrest van 27 Juni 1904 uitgemaakt, dat een factuur niet behoort tot die „geschriften, bestemd om tot bewijs van eenig feit te dienen”, bedoeld in art. 215 van het Wetboek van Strafrecht. Dus, deze misleiding is op zichzelf niet strafbaar, maar daarmede ver valt ook de waarde der factuur als middel van voorlichting van den visiteerenden ambtenaar. Zoo is het noodzakelfjk gewor den, in de wet zelve deze fraude tegen te gaan. Te dien einde is voorgesteld een nieuw artikel, waarin bepaald wordt dat hjj, die by een geschil over de waarde van ten in voer aangegeven goederen, met het oogmerk om invloed te oefenen op de beoordeeling dier waarde, opzettelijk een valsche of ver- valschte factuur of een ander valsch of een vervalscht stuk overlegt, gestraft wordt met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren. Ziet daar de belangrijkste wijzigingen, aan geboden in de tariefwef gering en die alleen ten doel hebben, elk het zjjne te geven op fiscaal gebied. De quaestie „vrijhandel of protectionisme" kan bQ de behandeling ge heel worden ter zijde gelaten. Niet op dit zeer beperkt terrein is zij uit te vechten. Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0,75. Franco per post door het geheélerijk ƒ0,90. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. tweede en krachtiger werkend middel tegen fraude aan de hand, namelijk de ambtshalve verhooging der aangifte, naast welke het benaderiogsrecht bleef gehandhaafd. Wan neer de aard der goederen, of een speciale bestemming, die ze voor algemeen gebruik minder geschikt doet zijn, de toepassing van dat recht ónmogelijk maakt, behoeft de ambtenaar toch niet in de te lage aangifte te berusten, maar stelt bij een andere waardebepaling. Daarbij >9 echter willekeur uitgesloten door het bij dezelfde wet ingevoerde stelsel van contröle en van hooger beroep. Er zijn nu commission van beoordeeling en er is eeu inspecteur der invoerrechten voor elke provincie, er is een Raad van Be roep en er is een directeur der invoerrech ten voor het geheele land. Den directeur is de bevoegdheid verleend om op verzoek van den aangever óf de benadering te ver nietigen óf de waarde der goederen vast te stellen op een lager bedrag dan zulks door den visiteerenden ambtenaar geschiedde, bjj welke beslissing hij kennis heeft ge nomen van bet advies van den inspecteur. Blijft er geschil bestaan, dan roept de aan gever de tusschenkomst in van de commissie van beoordeeling, die de aangifte herstelt, als deze haar voldoende toeschijnt. In laatste instantie kunnen zoowel de directeur als de aangever zich wenden tot den Raad van Beroep, die einduitspraak geeft. De weg schijnt wat lang en wat ingewikkeld, maar heeft toch tot het doel geleid, meer juist heid gebracht in de heffing naar de waarde der goederen. De wet—Sprenger van Eyk had reeds in 1899 herzien moeten worden; dat staat er in. Maar zulke bepalingen worden wel meer overschreden, en in dit geval was er een directe aanleiding toe: de inmiddels ont brande strijd over de uitbreiding en de ver hooging van het tarief. Een ontwerp, reeds vroeger aangeboden, werd dan ook vervan gen door de veelbesproken wet van Minister Harte. Men weet wat haar lot geweest is. Met baar intrekking is echter het voor schrift der herziening niet opgeheven, en om daaraan te voldoen, heeft in Februari dezes jaars Minister De Meester een nieuw ontwerp ingediend, dat in het bestaande stelsel eenigfe veranderingen brengt, waar van wellicht ook eenige verhooging van het invoerrecht het gevolg kan worden door scherpere contröle, ofschoon niet daarop direct wordt aangestuurd. De wederom van rechts vernomen bewering, dat wij vrijzinnigen toch aan protectionisme doen en alzoo bjj de stembus gestreden hebben onder valsche leuze, is ten eenenmale onjuist De voornaamste wijzigingen, die thans worden voorgesteld, betreffen niet de hoofd zaak. In de Memorie van Toelichting ver klaart de Minister, dat de wet van 1895 aan de verwachting heeft beantwoord. „Aanvan kelijk mocht al de administratie met moeieiyk- heden hebben te kampen gehad, z(j heeft toch, gesteund door de commissies van be- oordeeling en den Raad van Beroep, aan de tegenwerking het hoofd weten te bieden, zoodat de misbruiken aanzienlijk zijn afge- nomen. Zoo spiegelt zich de verbeterde toestand af in de belangrijke toeneming van de opbrengst van het invoerrecht der naar de waarde belaste goederen." Maar enkele bepalingen worden toch her zien, enkele leemten aangevuld. Het bena- deringsrecht wordt geheel afgeschaft. Nude ambtenaren een beter middel hebben, be hoeven zij het andere niet meer en maakten zij er ook bQua geen gebruik meer van. In 1902 hadden 11, in de beide volgende jaren 1 en 2 benaderingen plaats. Het nieuw aan geboden artikel 1 der wet zal in de twee eerste alinea’s dit te lezen geven: „Wanneer bg de visitatie van goederen, onderworpen aan een invoerrecht naar de waarde, de daarmede belaste ambtenaren oordeelen, dat de aangegeven waarde van de geheele party of van een of meer gedeelten, waarvoor in de aangiften een afzonderlijk bedrag is vermeld, te laag is, deelen zy dit, desverlangd schrifleiyk, mede aan den aan gever, of, zoo deze niet tegenwoordig is, aan den persoon, die de goederen ter visitatie aanbiedt. „Z|j kunnen voor die goederen een hoogere waarde vaststellen, welke waarde zy ter kennis van den aangever brengen, door te zyner beschikking een verklaring neder te leggen ten kantore van den ontvanger, by wien de aangifte is gedaan. Die nederlegging geschiedt niet vroeger dan 24 en niet later dan 48 uren na de voormelde mededeeling, de Zondag niet medegerekend.” Een paar andere wijzigingen hebben be trekking op de behandeling der geschillen, ten einde een beslissing te kunnen bespoedi gen. Daaronder behoort ook deze, dat op den In de ry onzer staatsinkomsten nemen de invoerrechten een niet onbelangryke plaats in. Op de begrooting voor 1906 staan zy uifgefrokken tot een bedrag van f 11.420.400,— en doorgaans brengen zy meer op. Als bet overzicht van de belas tingen over eenig tydperk constateert dat de raming is overtroffen, dan heeft men. dat gewooniyk voor een goed deel aan de rytiog van de baten der invoerrechten toe te schryven. Dat wy, voorstanders van de vryhandels- staatkunde, die verhoogde opbrengst een gunstig venchynsel noemen, daarvan wordt ons door hen, die van een andere économi sche overtuiging zyn, een verwyt gemaakt. Eigenlijk zyt gy, zoo voegt men ons toe, in uw hart protection iaten, maar uw politieke belangen weerhouden u, daarvoor openiyk uit te komen. Eerlijkheidshalve moest gy u tegen alle invoerrechten verzetten, daar zy toch, zooals gy zegt, den handel belem meren door allerlei formaliteiten, de yer- bruiksartikelen duurder maken en een groot deel van de opbrengst aan de kosten van inning doen verloren gaan. Die redeneeriog gaat niet op wat de be staande rechten aanbelangt. Natuuriyk dragen z| een beschermend karakter, dat is nu een maal niet te ontgaan, maar zy vormen een in de tegenwoordige verhoudingen onvermydeiyk tegenwicht voor de belastingen, die de bin- nenlandsche producent heeft op te brengen, wil hy zyn bedryf kunnen uitoefenen. De buitenlandsche concurrent is daarmede niet te treffenwil men hem dus geen voorsprong geven, hem niet begunstigen boven den land genoot, niet dezen daardoor den wedstryd onmogeiyk maken, dan moet hy aan een geiyke heffing zyn onderworpen. Het spreekt vanzelf dat degeen, die voor de betaling aansprakeiyk wordt gesteld, niemand anders zyn kan dan de importeur, die op den verkoopprijs van het getroffen artikel dat geld moet terugvinden. De hoogere opbrengst der laatste jaren is in de eerste plaats toe te schryven aaneen ruimer gebruik van de ingevoerde artikelen, wat op een styging van de algemeens wel vaart wyst, maar ook in niet geringe mats aan de verscherping van de wetteiyke wapenen tegen ontduiking. Daar kan niemand iets tegen hebben, en wanneer de mannen van het protectionisme ons op dien grond van inconsequentie beschuldigen, dan achten wy dat niet eeriyk gemeend. Het is een algemeen belang, dat wetteiyke belastingen ten volle worden opgebrachtals een impor teur door te lage aangifte den fiscus weet te verschalken, dan komt het geld in zyn eigen zak terecht, niemand dan hy heeft er voordeel van. De herziening, door welke het mogeiyk is geworden de opbrengst der invoerrechten meer dan vroeger het peil te doen naderen dat z| zouden bereiken indien nooit fraude plaats greep, is tot stand gekomen in 1895, op voordracht van den Minister van Finan ciën Sprenger van Eyk. Hoe vaak is deze niet, om die reden, als een verkapt protectionist voorgesteld Voor dien tyd stond den ambtenaar, met de inning der invoerrechten belast, geen ander wapen ten dienste dan het benaderings- recht. Hy moest of de aangifte aanvaarden, al was hy overtuigd dat zy te laag was, of hy kon de goederen tot zich nemen, tegen betaling van bet aangegeven bedrag met een procentsgewyze verhooging, die als speling ten gunste van den importeur was toegestaan. Die benadering bad niet plaats voor rekening van het ryk; zulk een stelsel zou ook moeiiyk zyn toe te passen, dewyi alsdan de in beslagnemingen niet van de lucht zouden zyn. Neen, de ambtenaar handelde geheel op eigen risico; als hg het goed eenmaal had, dan moest hy maar zien het weer kwyt te raken. Natuuriyk was hg daarby in ongunstiger conditie dan de im porteur, die zgu afnemers heeft, zyn kanalen kent; de ambtenaar moest er naar zoeken, wat op plaatsen, verwyderd van de handels- middenpunten, niet gemakkeiyk ging. Daar by kwam nog deze belemmerende bepa ling, dat diverse goederen, die onder één tariefpost vielen en in gezameniyke verpakking werden aangegeven, ook alle moesten worden benaderd, zoodat het kon gebeuren, dat de ambtenaar, wilde hy van zyn recht gebruik ‘maken, nevens goederen, die hy wellicht gemakkeiyk van de hand zou kunnen zetten, ook andere, minder courante, bad te aanvaarden. Do wet nu van 20 April 1895 deed een Prijs der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere regel meer ƒ0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot Dinsdags- en tot Vrijdags-namiddags 4 uren. Alle binnenlandsche Advertentiën, voor 3-maal plaatsing opge geven, worden slechts 2-maal in rekening gebracht. HINNE te Lekker. Mei eene flinke bode. y Mevr. VAN DIJK wanneer gy het ebt,te genezen m Mihaa,” IN, Dorstkade, n verslaggever, uden ingn leven, ne vrouw dacht gelukkig toeval IROOP klooster :ocht een flacon t en zie, na het urde ik reeds j muur vast zat, piepenwat ik b in het geheel i totaal genezen, er jong opnieuw s uitstekend en net pleizier en iy weer gezond Igt gy van deze m schenk ik U it U ook moogt i Staten: „waar moeten die betaald worden?” en ook is *t geen dat de Raad geen tegenover het Bur- mt het verschil in verouderde en i, keelziekten, luenza en alle loogaerdt: Volgens de wet Juni, maar indien de heer tot zoolang een plaats en stellen, vind ik, dat ouden moeten zyn door door hem genoemden zoo: groot het vei ting, heeft i te doen. Nu zegt aanmerking stuur minder vorige jaar. Dat kan waar zgu, gen: „we kunnen het zyn verantwoor d,!. Maar de Staten spreken ook zich zelf tegen. Betreft het de goedkeuring van de rekening, dan zeggen ze, dat we de rekening niet mogen veranderen en met de begrooting zeggen ze, dat we die hadden moeten wijzigen. Ten slotte: wanneer de uitspraak van de Staten goed en rechtvaardig wordt bevonden, waar moet het dan heen met de gemeente- begrooting Dan staat de beurs voor het Armbestuur open eu er is geen grens: vragen ze f2200 behoeven te voorzien, leerlingen, we zouden dus onderwyzer behoeven i De voorzitter: Ah vroeger wil vertrekken keurt het goed, dan ki gevonden worden. Dan reden bestaan het ontslaf dan tegen 24 April. De heer M. Boogaerdt (tot den heer P. v. d. Linden): Voor 1 Juni kunnen we niet spreken over een benoeming van een nieuwen onder wyzer. Dat is van later tyd. Tevens voeg “T by, dat het onderwys er zeer door zal wv.Jen gebaat, als een ander onderwyzer igesteld. Dat zit zoo in de ver der klassen, aer K. Smit: zou ik I eer als r tegenwoordige zoo uzgd een flinke kandelaar, Graat- ik er word« wordt aan, dueling der De heer K. Smit: By het geven van ontslag zou ik wenschen by te voegen: of zoo veel eer als in de vacature is voorzien. De voorzitter: Ik zal het voorstel van den heer Smit in rondvraag brengen. Wordt met algemeene stemmen aangenomen. De voorzitter: Van het Departement Krimpen a/d Lek van „bet Nut” is ingekomen een aanvraag voor een subsidie van f 100, ten behoeve der teekenschool. Burg, en Weth. stellen voor dit bedrag toe te staan, daar zy zeac gaarne deze nuttige instelling voor de gemeente zouden behouden. Wordt met algemeene stemmen aangenomen. De voorzitter: Van Ged. Staten is inge komen een goedgekeurd kohier van den hoofdeiyken omslag en een goedgekeurd be sluit tot bet verleenen van f 500 subsidie aan de „Robert Fulton" (veerdienst op Slik kerveer en Elshout). Ingekomen zyn verder: I. Het jaarverslag van de gezondheidscommissie. Ik stel voor deze stukken voor kennisgeving aan te nemen en ze by de leden van den raad te dóén cireuleeren. Wordt goedgekeurd. II. Een adres van het hoofdbestuur van het Ned. Onderw. Genootschap om de mi nima van de onderwflzers-traktementen zoo danig te verhoogen, dat allen zonder gelde lijke schade te lyden, kunnen deelnemen aan het weduwen- en weezen pensioen. De heer M. Boogaerdt: De vorige maal hebben we een dergelQk adres van den Bond van Ned. Onderw. gewezen van de hand. Ik stel voor de behandeling van dit adres uit te stellen tot een volgende vergadering. De voorzitterReeds deze maand moet ik geld storten, de behandeling komt derhalve achteraan en is dus overbodig. De heer Boogaerdt -. We kunnen dat steeds behandelen. Besluiten we de minima te verhoogen, dan kunnen we het betaalde be drag wel restitueeren. Het voorstel wordt in stemming gebracht en aangenomen. Ill Van G. S. de mededeeling. dat als sub sidie voor het L. O. in deze gemeente is uitgetrnkken f3025. IV. Van dezelfde een goedgekeurd besluit tot af- en overschrijving van de vorige ver gadering. het goedgekeurd kohier van de hondenbelasting. V. Van den heer Zoeter een verzoek tot ontheffing van het betalen van H. O. voor den tyd van 9 maanden. Wordt goedgekeurd. Hierop gaat de voorzitter over tot het lezen van het verslag over den stand der gemeente in 1905. Hieruit bleek dat alles even goed was. Na enkele opmerkingen van den heer K. Smit wordt het verslag goedgekeurd. Daar na komen nog in behandeling eenige voorstel len tot af- en overschrflving van enkele posten op de vorige begrooting tot een gezamenlgk bedrag van f 179 78; wordt goedgekeurd. Er wordt een bureau van stemopneming benoemd, waarin zitting zullen hebben de heeren J. Drapers en P. van der Linden, die de benoeming aannemen. Niets meer aan de orde, sluit de voorzitter de vergadering. stuur sluitende met een tekort van f819,451/!, op de begrooting voor 1906 in ebracht; b. de zyos inziens te ig van enkele posten van ont- de door den Raad gewenschte ing van enkele posten van uitgaaf rende ..t de rekening over 1904 by het Vergadering van den Gemeenteraad van KBIMPEN a/d LEK. van 5 April 1906 Aanwezig de heer J. Drapers, M. Boo gaerdt, K. Smit en P. v. d Linden. Afwezig de wethouders W. v. d. Weiden en J. Huizer en wegens ziekte de heer P. v. d. Hoog. Voorzitter-secretaris de heer J. G. v. Mierop. De voorzitter opent de vergadering en leest de notulen der vorige. Nadat de heer Boogaerdt enkele opmerkingen heeft ge maakt, worden deze goedgekeurd. De voorzitter deelt mede: I. Dat het percentage voor den hoofdelgken omslag is vastgesleld op 2 7142 en dat deze belasting in het geheel t. Wordt goedgekeurd. II. Dat is ingekomen voordracht voor een onderwgzeres t openbare school no. 1, waarop voorl mej A. Berkhout van Vierpolders. r~- Hofyzer van ‘s-Gravenhage en mej. P. van Streefkerk. De heer Boogaerdt. Tot myn verwondering komt op de voordracht onder No. 2 een onder- wyzeres voor, die geen proefles heeft gegeven. De voorzitter. Eerst kwam op de voor dracht voor een ondewyzeres uit Dordrecht, maar toen bet ons bleek, dat ze weer spoedig naar Dordt terug zou gaan hebben we mej. Berkhout en mej. Hofgzer nog eeus laten werken, zooals ze thans voor ons ligt. Na deze opheldering wordt overgegaan tot be noeming. Met algemeene stemmen wordt mej. Berkhout, No. 1 der voordracht, benoemd. De heer M. Boogaerdt. Wanneer zou de benoemde in dienst kunnen treden? De voorzitter. Ze sprak van zeer spoedig. De heer K. Smit. Op de proefles heb ik er met baar over gesproken. Ze dacht in Vierpolders een plaatsvervanger(sler) te kunnen stellen, zoodat ze hoopte 15 April hier in dienst te kunnen treden. De voorzitter: Van den heer Van Wagten- donk is ingekomen een verzoek om eervol ont slag uit zyn betrekking als onderwyzer aan school II, tegen 24 April a. sof indien dat niet kan zoo spoedig mogelgk. De heer K. Smit: Wat is hierover het oordeel van Burg, en Weth. De voorzitter: We hebben er niet over gesproken. De heer M. Boogaerdt: is de termyn 1 J* Van Wagtendouk vervanger zou wilier we hem ter wille zou hem het ontslag tegen datum te geven. De beer P v. d. Linden: Met de wet in de hand zouden we niet in deze vacature Vergadering op Donderdag 5 ^pril 1906, nam. D/s uur. (Vervolg van No. 2707.) „De Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid-Holland Gelezen de missive d.d. 13 December j.l. No. 26 van het Burgeriyk Armbestuur te Schoonhoven, daarby krachtens art. 19 al. 2 der Armenwet, voorziening vragende tegen het besluit van den Raad dier gemeente van den 6den dier maand, waarby zyne op 16 Augustus 1905 opgemaakte begrooting voor 1906 slechts na wyziging van verschillende posten is goedgekeurd. Gezien de ter zake betrekkeiyke bescheiden Geboord het verhandelde in de openbare vergadering van hun college gehouden den 5. Februari j L, nadat aau art. 6 hunner instructie was voldaan. Overwegende dat door den Raad in de eerste plaats als zyn gevoelen is te kennen gegeven, dat het Armbestuur niet ontvanke- iyk is in zgn beroep, «a o gezien naar 's Raads meening ten deze niet aanwezig is het cas van art. 19 der Armenwet n. 1. weigering van goedkeuring aan de begrooting van het Armbestuur; dat hun college die opvatting onjuist acht, vooreerst omdat de Raad niet gerechtigd is wyzigingen aan te brengen in de door het Armbestuur vast te stellen begrooting en bovendien het bn de wet aan de Armbestu ren gewaarborgde recht niet illusoir kan geacht worden gemaakt, zoodat het slechts verleenen van goedkeuring door den Raad aan eene begrooting, nadat hg daarin wyzi ging heeft gebracht, moet worden beschouwd gelijk te staan met het weigeren van goed keuring. Overwegende dat dezerzyds gen is, of de Raad terecht zgne g onthouden heeft aan de begroi deze door het Armbestuur werd i dat de Raad hiertoe is overgegaan op grond vana. zyn besluit d.d. 13 October 1905 tot bet onthouden van goedkeuring aan de rekening over 1904 yan bet Armbe- welk bedrag c uitgaaf is gel hooge raming vang, en c. t vermindering OverwegenG. ad. a. dat i..w heden door huu college genomen besluit is goedgekeurd ad. b. dat post no. 4 gewone collectei geraamd op f325,en deze raming ski weinig verschilt met de opbrengst over laatste jaren, terwyi de door den Raad wenschte verlaging steunt 1 ning over de maanden Januari die aan het Armbestuur niel kon strekken ten ty<* zyner begrooting; dat hetzelfde geldt voor den post no. 5 ontvangsten wegens begrafenissen geraamd op f375; dat de pést no. 13 onvoorziene inkomsten is geraamd op f 100, welke raming inder daad te hoog schynt, hetgeen echter geen voldoende aanleiding geeft tot afkeuring der begrooting dat het ramen van post no. 12 „buitenge woon subsidie van de gemeente” als zoodanig niet gemotiveerd is, doch dat hierin geen voldoende grond gelegen is, om goedkeuring van de begrooting te weigeren, vermits by het niet opnemen van dezen post in de be grooting het gewoon subsidie der gemeente zooveel hooger zou moeten zyn geraamd ad. c. dat de Raad by zyne beoordeeling van de geraamde uitgaven voorop gezet heeft dat de fluanciöele toestand der gemeente niet toelaat aan bet Armbestuur een hooger subsidie dan f2200 toe te kennen; dat die beoordeeling op onjuisten grond slag steunt, aangezien de raming-cyfers niet behooren te berusten op een vooraf voor het gemeenteiyk subsidie vastgesteld bedrag, doch integendeel het subsidie behoort te worden geregeld naar de vermoedeiyke in komsten en uitgaven; dat post no. 17, bedoeling in geld, kosten voor het verstrekken van warme soep en huishuren, door het Armbestuur is geraamd op f 1800, terwyi de uitgaven deswege ge daan in 1904 f 1936 40 hebben beloopen en van eenige wyziging der voor het Burgerlijk Armbestuur geldende regelen en voorschrif ten niet gebleken is; dat post no. 18, bestedingskosfen, raamd op f 582 40, zynde het bedr jaar benoodigd voor het aanl samenstelling der begrooting personen; dat post 26. iaar der, is uitgetrokkei drag door den sedert jaren gen< dat ten slotte keuring hii meenteiyk ting op f dat hi wezig a<__. werpeiyk raadsbesluit; Hebben besloten: Goed te keuren de begrooting voor 1906 van het Burgeriyk Armbestuur te Schoon hoven, zooals deze door dat Armbestuur den 16. Augustus 1905 is opgemaakt. De voorzitter: Verlangt iemand ook het woord daarover? De heer J. W. Valk: Ik wil daar wel iets op zeggen. Ik heb dat schryven gelezen en bestu deerd en dan vind ik daarin, dat de Raad zyne goedkeuring heeft geweigerd, awegens wantrouwen aan de in de rekening opgeno men cgfers, welk wantrouwen is gegrond op de wyze, waarop de boekhouding is ge voerd; en b: wegens overschryding der begrooting. Datzelfde erkennen de Staten ook, dat het een overslordige administratie is, dus zy geven ons geiyk. Alleen zeggen zy, dat de onjuistheid der cgfers niet door den Raad is aangetoond. Door de Staten is echter ten volle prkend, dat de begrooting overschreden is, en waar moet dat heen, wanneer dat getolereerd wordt Dan zeggen de Staten, dat de onregel matigheid over het niet indienen van een suppletoire begrooting voor 1904 niet te herstellen is. Dat is waar. Dan zeggen de Staten: verschotten van betaald woi Dat is geen argument er argument waar zij zeggen, t bezwaar gemaakt heeft te**- geriyk Armbestuur omtrer.. de uitgaven. Naar mgn bescheiden meening is de zaak Als een gesubsidieerd college een be- oting aanbiedt aan den gemeenteraad, is irantwoordeiyk voor zyn eigen begroo- Als het te weinig aanvraagt, dan geen raadslid het recht er wat by fgen de Staten, dat geen raadslid gemaakt heeft dat het Armbe- aangevraagd heeft dan het

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1