Miame TinarMn. -PIN Laniogvnmni BESTEDING is te BOELHUIS KOEIEN, BOELHUIS. BOELHUIS. BOELHUIS BOELHUIS Lekkerkerk. Polder VLI8T. de Schonv Nuts-Spaarbank Timmerlieden 20 Mandenmakers, Een flinke Jongen Boerenknecht, Boerendienstbode, een Boerenmeid, flinke Dienstbode Dienstbode. Dienstboden, Dienstmeisje, Tweede Meisje. FLORALIA. I Mei-Uitvoering. Dienstbode Bloedmlddel. Nijverheids Hoenderbrood, is en blijft het eenig afdoend middel tegen KIESPIJN, A. N. VAN ZESSEN, Aanbesteding Bouwmanswoning, H Het Heerenhuis Lekkerkerk, Bouwhuis, Bleskensgraaf, 1. Een Woonhuis Het HUIS, D 76, 23 Koeien, 27 KOEIEN, 13 KOEIEN, Berkenwonde, 17 Kalfkoeien, Twee HUIZEN, „DEN OTTER", Hooi- of Weiland, 22 Kalfkoeien, Lekkerkerk. Grasverpachting. 10 Kalfkoeien, te Zevenhuizen, 8 beste Melkkoeien, VERHURING. te Cabanw. KOEIEN, Houten Schuur. Boelhuis Lopik. Zie verder het Tveede Blad. Advertentièn. SCHOUW GEREF. KERK Protestantenbond te Ameide. Remonstr. Geref. Gemeente Maandag 23 April a. s. SCHOONHOVEN. EERSTEN Woensdag van elke maand, Gelegenheid aangeboden te ARNHEM Een Sigarenmaker, WAGENMAKERSKNECHT. Timmermansknecht, bekwaam Timmermansknecht TIMMERMANSKNECHT Kleermakersknecht, BAKKERSKNECHT, halfwas Broodbakkersknecht. Een aankomend Bnerenknecht EEN BOERENARBEIDER, Inschrijving van Planten „Voor het zwakke kind." Openbare Vergadering SCHOONHOVEN. Mr. L.N. Roodenburg enA. C. Bos. ^TE KOOP: 4 gebruikte TILBURY'S, D. GROENEVELD, Schoonhoven. HOMANs Kllerendrank Hoofd-Agent J. ZON, Voerden Nijverheid's Hoenderbrood en Nijverheid's Patent Dogcakes Firma P. SANTMAN, Schoonhoven. NIEUWE HOFSTEDE Een greet, licht PAKHUIS Openbare Vrijwillige Verkeoping. STREEFKERK, WEI-, HOOI-, BOUW-, GRIEND- EN RIETLAND, - 29 Hectaren, 64 Aren, 17 Centiaren. Binnen- en Buitendijk, nabij GOUDA Vrijwillige Verkooping. Openbare Vrijwillige Verkooping. Meerkerk, n Een perceel TUINGROND VRIJWILLIGE VERRDOPIIIB. Krimpen aan de Lek. te Haastrecht Notaris J. KOEMAN Bonw- en Melkger eedschap, KOEIEN, zwarte Merrie,' Bonw- en Melkgereedschappen Zevender, Tentwagen, Tilburrie, Bonw- en Melkgereedschappen Vrijwillige Openbare Verkooping. Capelle a/d IJssel, Bonw-en Melkgereedschappen, Nieuwerkerk a/d IJssel, Bouw- en Melkgereedschappen en Giessen-Nieuwkerk. Notaris Keumer Openbare Verhuring Onder SLIFA)RECHT: samen groot 11.92.00 H.A., Dit de hand te koop: Noord-Polsbroek Openbare Vrijwillige Verkooping Krimpen a/d Lek, Bonw- en Melkgereedschappen WEI-, HOOI- en BOUWLAND Qiessen- Nieuw kerk Openbare Vrijwillige Verkooping Ouderkerk a/d IJssel, Boqw- en Melkgereedschappen, De Notaris Mr. I. MOLENAAB Woon- eo Winkelhuis c. a., WADDINXVEEN, HET WOONHUIS Het PAND Mr. Ic. MOLENAAR, HOOI EN MEST, Kaas-, Melk-, Bouwgereedschap, ALBLASSERDAM BESTEOEN: rgJa H. C. KOOI, MERitlflPAARD, H. C. KOOI, of f 1000, het bljjft hetzelfde, want hebben ze meer noodig dan geven ze het ook uit; tekort geeft niets, want men heeft gedaan volgens zün overtuiging. Daarom geloof ik dat het niet mogeljjk is om zoo de gemeente begrooting tot een goed recht te laten komen en daarom, mijnheer de voorzitter, kunnen we ook in die uit spraak van Gedeputeerde Staten niet be rusten, óf de zaak loopt in 't honderd. De voorzitter: Verlangt nog iemand het woord De heer H A. Schreuder: Het heeft mjj verbaasd dat Gedeputeerde Staten, erkennende dat de administratie niet behoorlijk ia gevoerd, erkennende dat een belangrijk bedrag boven de begrooting is uitgegeven en daarvan het Armbestuur op niet zacbtziunige wijze blijk gevende, er toch toe gekomen zjjo om te doen zooals zij gedaan hebben. Dat verbaast mij temeer, omdat Gedepu teerde Staten van Zuid-Holland vroeger bjj een precies analoog geval tot een andere conclusie gekomen zijn. In 1883 was een geval, dat deze uitgaven werden gelaten voor hen, die aldus hadden bevolen. Ea nu vinden we een geheel andere uitspraak. Daarom kunnen we met gerustheid bij H. M. de Koningin vernietiging van dat besluit vragen. Ea wat betreft die begrooting, daarvan verbaast het mjj nog meer, want in 1881 is reeds bij Koninklijk besluit uitgemaakt, dat indien de Raad de begrooting van het Burgerlijk Armbestuur goedkeurt, er geen beroep tegen is bij Gedeputeerde Staten. Nu hebben Gedeputeerde Staten, in strijd met dat Koninklijk besluit, gezegd dat er wel beroep bij hen is. Daarom wilde ik ook voor dat geval den zelfden weg volgen. De voorzitter: Is er nog iemand, die het woord verlangt De heer P. Greup: Ik vereenig mij geheel met wat de heeren Valk en Schreuder hebben aangevoerd. Alleen wil ik er op wjjzen, dat de Staten zeggen, dat wjj hadden kunnen zien dat het Armbestuur er niet mede zou kunnen rondkomen, en dat w jj het niet hadden moeten aannemen op zoo'n laag peil. En bjj de be- grooting zeggen ze: je hebt geen recht er wijziging in te brengen. De heer H. M. den Ujjl: Ik zou gaarne willen weten, of het Burgerlijk Armbestuur een instelling van weldadigheid is. De voorzitter: Het is een instelling van weldadigheid, die met eigen middelen kan werken en de voortdurende armenzorg ten doel heeft. De heer H. M. den Ujjl: Ik heb de armen wet nagezien en de gemeentewet, maar ik kan niet vinden waarom de gemeente ver plicht is die subsidie te geven. De heer P. Greup: Als het niet bestond, dan was het een politiezaak. Da heer H. M. den Ujjl: Ik heb nergens gezien dat de gemeente verplicht is subsidie te geven. De heer H. A. Schreuder: De Raad heeft, bjj bet bepalen van de subsidie, uitgemaakt met 6 tegen 5 stemmen, dat de noodzakelijk heid gebleken was. De heer H. M. den Ujjl: Waarom kunnen Gedeputeerde Staten de gemeente dwingen om een hooger subsidie te geven? Do heer A. A. Graves Kooiman: Ik zal zeer kort zjjo, want die zaak van het Arm bestuur is al genoeg besproken. Ik maak alleen aanmerking op de rede van den heer Valk, dat Gedeputeerde Staten gezegd zouden hebben: „je kunt de rekening van 1904niet wijzigen." Dat is natuurljjk een uitgemaakte zaak, daar valt niets aan te wjjzigen; de Raad heeft niet het recht om de begrooting van het Armbestuur te wjjzigen. Maar er staat dit tegenoverde Raad keurt de begrooting goed, of hjj keurt haar niet goed, maar wjjzigen mag hjj haar niet, want het is een authentiek stuk en daarin mag door den Raad geen verandering gebracht worden. Ik wil niet wjjzer zjjn dan het college, dat over ons gesteld is. En waar berust in hoofdzaak de uitspraak van Gedeputeerde Staten op Omdat zjj in bart en ziel overtuigd zjjn, dat wat het Burgerijjk Armbestuur deed, het met de beste bedoeling deed en het geen rooien cent verduisterde. Daarom kreeg het Armbestuur geljjk. Wil de raad in beroep gaan, dat laat het Burgerijjk Armbestuur koud. Wordt er dan anders uitgesproken door hoogere colleges, dan leggen wjj ons er bjj neer. De heer Schreuder vroeg hoe het kwam, dat in 1883 anders in zoo'n zaak beslist werd dan in 1906dat zit daarin, dat er toen heel andere Gedeputeerden waren. De voorzitterDe heer Valk heeft voorge steld het besluit van Gedeputeerde Staten ter vernietiging voor te dragen aan de Koningin. Verlangt nog iemand het woord daarover De heer A. van Lomwei: Als het schrif- teljjk geschiedt ben ik er voor, maar als er lui voor naar Den Haag moeten ben ik er tegen, want dan maksu ze 'r maar een pleieierreisjvan. De voorzitterHet is mjj onverklaarbaar van den heer Van Lomwei, om die meening te uiten. Men zet een Koningin niet zoo maar in beweging; daarvoor moeten ernstige over wegingen zjjn. Men gaat maar niet persoon- Ijjk vragendat moet gemotiveerd voorge dragen worden en beroep is daar niet op. Wanneer de Raad dus het besluit ter ver nietiging wenscht voor te dragen, dan moet hjj de overtuiging hebben en het kunnen motiveeren, dat die beide besluiten genomen zjjn in strjjd met de wet. Gemakkeljjk is dat niet. Ik wensch het haar dan ook niet uit te leggen. De heer J. W. Valk Dan wil ik ook nog iets zeggen naar aanleiding van het gezegde van den heer Van Lom wel. Hjj insinueert, dat de menschen, die afge vaardigd worden naar Den Haag, er een pleizierreisje van maken. Het is u bekend, mjjnheer do Voorzitter, dat de menschen, die naar Den Haag worden afgevaardigd, in rekening brengen wat het reisje gekost heeft en daarbjj een falsoenljjke vertering en niets meer. Dan geven zjj nog hun persoon en denkvermogen ten goede voor de zaak. En dan vind ik het zeer klein, wanneer een lid van den Raad den moed heeft zulke dingen te proclameeren. De voorzitterIk zal in rondvraag bren gen het voorstel van den heer Valk. Wordt verworpen met 6 stemmen, voor. Vóór de heeren P. van Sonsbeek, P. Greup, J. W. Valk, H. A. Schreuder en H. M. den Ujjl. De heer H. A. SchreuderDan stel ik voor, dat Burg. en Weth. terstond maatre gelen nemen, om op 1 Januari a.s. het Bur gerijjk Armbestuur op te doeken. Het is nu uitgemaakt, dat de beurs van de gemeente in handen is van het Burger ijjk Armbestuur en daarom is het van het hoogste belang, dat het ten spoedigste op doekt kan;het niet morgen, dan overmorgen. De voorzitter: De heer Schreuder stelt dus voor, dat de Raad besluit Burg. en Weth. uit te noodigen om met het voorstel te komen tot nadere regeling van het Arm- bestuur, met dien verstande, dat het Arm* k«tnur opfehann word». Het spreekt vanzelf, dat dat maar niet in een ommezien kan gebeuren. Bjj ernstige overweging zal heer Schreuder ook wel moeten erkennen, dat we dat maar niet zoo overjjld moeten doen. Burg. en Weth. zullen bet echter over wegen, wanneer de Raad tenminste dat gevoelen deelt. Het is een nieuw voorstel. De Raad is voltallig, dus er kan over besloten worden. De heeren wenschen er dadeljjk over te besluiten? Zjj hebben het voorstel gehoord? Dan zal ik het in rondvraag brengen. Wordt aangenomen met 6 tegen 5 stem men tegen de heeron A. Kujjlenburg, J. G. Doesburg, A. van Lomwei, C. L. van Wil- lenswaard en A. A. Graves Kooiman. De voorzitter: Dus Burg. en Weth. zul len dat in overweging nemen. De Raad heeft indertjjd besloten om in de maand Januari over te leggen de rekening van 1905 van het Armbestuur. Die is in gekomen en de commissie van financiën heeft er inzage van genomen. Misschien is bet wel wenscheljjk, nu het dageljjksch bestuur en de commissie van financien er inzage van hebben genomen, bet Armbestuur uit te noodigen de rekening zelf in te dienen, dan kan die geljjk besproken worden. Kunnen de leden zich daarmode vereenigen Dan is dat aangenomen. Gedeputeerde Staten hebben goedgekeurd bet besluit van suppletoir subsidie voor het Burgerijjk Armbestuur voor 1905 en dat dienovereenkomstig de begrooting gewjj- zigd wordt. Aan de orde is het kohier van den boofde- ljjken omslag over 1906. Burg. en Weth. hebben daaromtrent met de Commissie van Financiën overleg gepleegd en zjjn tot eenstemmigheid gekomen, zoodat we verwachten, dat de Raad het gemakkeljjk zal vinden en er vermoedelijk weinig be merkingen zullen zjjn. Het heeft ter visie gelegen voor de leden van den Raad, dus zjj zullen het wel kennen. Het belastbaar inkomen bedraagt f457150, voorgesteld wordt js/a te beffen. De heer A. van Lomwei: Ik heb alleen maar aanmerking op mjjn aanslag. De voorzitter: We hebben het over het kohier, niet over uw aanslag. U kunt dan in beroep gaan. De heer P. van Sonsbeek: Ik meen ge hoord te hebben, dat om 3 uur enkele heeren naar een bjjzondere vergadering moeten en aangezien de agenda nog niet afgeloopen is, zou ik den Raad willen voorstellen om het kohier aan te honden tot vanavond en de andere punten nog af te handelen vóór het 3 uur geslagen is. De heer J. W.Valk: Ik steun dat voorstel. De voorzitter: Burg. en Weth. en de leden van de commissie voor de bedrjjven hebben om 3 uur een conferentie; we zullen dat dus aanhouden. Aan de orde is de aanbeveling voor de benoeming van een havenmeester. Daarin worden aanbevolen in alphabetische volgorde: 1. G. Bouwmeester te Schoonhoven; 2. P. K. van Geelen te Haarlem; 8. H. Haaksman te Schoonhoven, 4. J. P. Kanne- ginter te Rotterdam; 5. P. Vermeulen te Middelharnis. Willen de leden in deze vergadering be- De heer G. J. Niekerk: Ik zou daarvoor zjjo, nu de Raad voltallig is; iedereen heeft toch zjjn informatién genomen. De voorzitter: Vinden de heeren het goed Dan verzoek ik den heeren Kujjlenburg en Doesburg de stemmen op te nemen. Bjj eerste stemming worden uitgebracht op de heeren P. Vermeulen 5 stemmen, G. Bouwmeester 3, Th. Mejjer f en P. K. van Geelen 1. B(j de nu volgende vrjje stemming worden uitgebracht op de hëeren P. Vermeulen 5, G. Bouwmeester 3, Th. Mejjer 2 en 1 blanco, waarna bjj herstemming tusschen de heeren Vermeulen en Bouwmeester gekozen wordt de heer P. Vermeulen met 8 stemmen, tegen 3 op den heer G. Bouwmeester. De voorzitter: Dat is dus op een jaar wedde van f 500, met ingang van cjjne in functie treding, liefst zoo apoedig mogeljjk. Wordt vervolgd. VOORZITTER en HEEMRADEN van den polder „den Heek en Bchnagt" bren gen ter kennis, dat zjj op Woensdag All April 1006 de zullen drjjven over het vierkant en tonrond opmaken der wegen en het in orde brengen der daarin voorkomende bruggen en taluds, alles overeenkomstig de voorschriften der Keur. Namens het Bestuur, C. DEM OUDSTEff. Het BESTUUR van de Polders Vllst- Weitzjjde, Vlla(*Ontijjde en Bon* repsis maakt bekend, dat op Vrjjdag den 2 7. April 1906 voor de Polders Vllit-OoRtzjjde en Bonrepas, en Zaterdag den 28. April 1906 voor den Polder Vlist-Westzijde zal gevoerd worden: lo. Over de Heulen, Brugg^r, Hoofdeinden en Bruggenhoofden. 2o. Over de Wateringen en Vlieten. 3o. Voor de Polders Bonrepas en Vlist- Oostzjjde, bet opmaken van den weg. f llat, 9 April 1906. A. W. LAZOABER, Voorzitter. Allendie iets te vorderen hebben van-, verschuldigd zjjn aan- of onder hunne berusting hebben van den afwezigen Heer CORNELIS KORTLAND, Directeur eener Stoombootonderneming en Kassier te Schoonhoven, worden ver zocht daarvan ten spoedigste schriftelijk opgave te doen aan den Ondergeteekende. De Bewindvoerder, Mr. P. A. OBE1IP, Advocaat te Schoonhoven. Schoonhoven, 29 Maart 1906. Ouderkerk a/d IJaael. Zendag 15 April, vm. 98/, uur en nm. Ö'/i uur, de Heer H. HIENSCH, van Veenendaal. GODSDIENST-OEFENING op Zondag 15 April 11)06, 's morgens lOnre, onder leiding van Ds. BLEEKER, Predikant der Ned. Herv. Gemeente te Tiel. te Scheen li oven. GODSDIENST-OEFENING op Maandag 16 April I960 (3den Paaschdag), 's morgens lOVi uur, onder leiding van Ds. H. van ASSENDELFT, Predikant te Gouda. (Bevestiging van Dieuwe Leden.) 'a Avonds 6Vi uur Ds. H. van ASSENDELT. (Avondmaal.) Wegens den Invallenden Paasch-Maandag aal de BI)ka-Ontvanger te JLekkerkerk den zitdag te Krimpen n/d IJaael henden ep COMMISSARISSEN der Nuts Spaarbank te Schoonhoven berichten bjj deze, dat zjj ten gerieve der balten Schoonhoven woonachtige inlegger* eene buitengewone zitting zullen houden op den des voormiddags van 11 tot 13 uur, in het SPAARBANK-LOKAAL. Namens Commissarissen, De Secretaris, De Voorzitter, VAN SON. TEIJINCK. voor een j'ongmeesch boven de (6 jaar, om iu het Horlogemakersvak te worden opgeleid. Voorloopig kost en inwoning en na 3 maanden salaris. Brieven franco, motto „Horlogee"aan het Bureau van dit Blad. van goede getuigen voorzien, vraagt werk. Brieven franco, no. 43, aan het Bureau van dit Blad. TERSTOND GEVRAAGD: Adres C. DE BRUIN, Bidderkerk. Tentand gevraagd 3 bekwame bjj L. STRAVER, Mr. Timmerman Haastrecht. Terstond gevraagd: Adres P. VAN LIMBORGH, Mr. Timmer- man, Lekkerkerk. TERSTOND GEVRAAGD: Een bekwaam liefst van buiten; bjj voldoening voor een jaar. Adres, met fr. braan H. KOUDST AAL, Mr. Timmerman, JLekkerkerk. Gevraagd, zoo spoedig mogeljjk, een door J. KUILENBURG te ReenwUk b/d brug. Terstond gevraagd een bekwaam bjj H. PAUL, Mr. Timmerman, Haastrecht. Te ra tend ef later gevraagd: ook die vergevorderd zjjn, voor vast werk, Maatwerk. Loou f 5,— tot f 8,— boven kost en inwoning, P. G. of G. G. Op een nette behandeling kan worden gerekend. Adres A. OFFERMAN, Kleermakerij en Lakenhandel, BU>w|)k (bjj Den Haag). Heer landag 16 April, vm. 9s/* uur, H. HIENSCH. Gevraagd een nankemend met kost en inwoning, bjj G. J. POST, Kleermaker, Moordrecht. GEVRAAGD: bekend met Eogelsch werk. Adres W. VAN WIJK, Mandenmaker, Schoonhoven. Er biedt zich aan met 1 Mei een welke een jaar op het vak is geweest. Adres B. GROENDIJK, Streefkerk. Tegen 1 Mei a. s. wordt gevraagd een aankomend P. G., boven 16 jaar, bjj B. ROEST, Brood-, Beschuit- en Banketbakker, Lekkerkerk. Gevraagd tegen 1 Mei een niet beneden de 16 jaar, bjj A. J. DOGTEROM, Mr. Brood- en Banketbakker, Krimpen n/d Lek. Met Mei a.s. gevraagd een flink Adree L. F. NOTENBOOM tg tt.aderak. gevraagd, om in het Lood- en Zink- werkersvak te worden opgeleid. Adres KUIJLENBURG Sc WOUDENBERG, Schoonhoven. Terstond of met 1 Mei gevraagd een aankomend P. G., die goed kan melken, bjj A. W. GOU- DRIAAN, Krimpen a/d IJssel. gevraagd, van 15 tot 18 jaren oud, terstond of met 1 Mei, goed kunnende melken, door W. C. STAM te ffoordelooo. TERSTOND GEVRAAGD: P. G., goed kuunende molken en met boerenwerk hekend. Adres JACs. DEN HOLLANDER, Capelle a/d IJssel ('s Gravonweg). Wegens huweljjk der tegenwoordige met 1 Mei gevraagd eeu flinke melken vereischte, bjj J.ZEEUW, Capelle a/d IJsiel. Terstond gevraagd of met 1 Mei: tegen boog loon. P. G.en goed kunnende melken, of een MEISJE van 17 jaar, melken geen vereischte, bjj J. BAK Az., Berg ambacht, Benedenberg. Met 1 Mei of half Mei wordt een gevraagd, P. G., liefst boven de 20 jaar, goed loon en de wasch vrjj. Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden. Brieven, onder No. 41, aan het Bureau van dit Biad. Gevraagd voor dadeljjk of met Mei een BURGERDIENSTBODE, G. G., niet be- neden de 17 jaar, bjj C. AALDIJK, in Maoufacturen, Ond-Alblaa. Gevraagd, dadeljjk of tegen 1 Mei a. s., twee falsoenljjke één als Huishoudster of Bouwmeid, goed bekend met de Goudsche kaasmakerij en ééu als S'ocp- of Werkmeid, beiden P. G. Twee zusters genieten de voorkeur. Adres JOU. BEIJEN, Bedegraven. Gevraagd, terstond of met 1 Mei a.s., een volslagen of aankomend melken geen vereischte, bjj A. KOOL MEES Dr„, Landbouwer, 'B-Graven weg, Capelle a/d IJsnel. Mevrouw VINK te Lopik vraagt een net TWEEDE MEISJE, met boven 16 jaren. Aanmelding liefst in persoon. Wat moeten onze meiqjes Op iedere kookschool leeren? THOMSON'S VANILLESUIKER En PUDDING prepareeren! Pr jjsvraag 23 Dec. 1905. op Woensdag 18 en Zaterdag 81 April a.dos nam. van 1 tot 3 uur, in het HEEREN LOGEMENT. Het Beatnar. Allen die er voor gevoelendat het zwakke kind van minder met aardsche goederen bedeelden, in staat gesteld wordt des zomers eenige weken in een vacantie-kolonie door te brengen, worden uitgenoodigd tot het bjjwonen der op Zaterdag 31 April a. 's avonds 8V1 uur, iu het HEEREN LOGEMENT te Sprek ers: LICHTBEELDEN! Teegang vrjj- KAARTEN voor niet-Leden van de aangesloten Organisaties zjjn A 15 Cedta verkrjjgbaar op Zaterdag 81, Wnmip* dag 35 en Zaterdag 38 April, telkenk des avonds van 8 tot 11 uur, in het lokaal van den Heer VAN DER WOLF te Schoonhoven. in de olie, zoo goed als nieuw, met N. Zilver en Collingsas; S Tent wagens, 3 Kaasbrikken, Kaap- manswagentje en een EngelseheKmr. Ook verschillende Handkarren op veeren te keep of te hnnr bjj Wegens buwtljjk der tegenwoordige zoo spoedig mogeljjk gevraagd een flinke bjj W. KUIJL, Kaashandelaar, Groot- Ammers. maakt gezond en krachtig. Vraagt en leeat prospectus met tal- rjjke attesten. De Heer G% J. GROOTHUIS te En schedé schreef ons: Af. H.l Onderget. verklaart bjj deze gaarne dat zjjn Zoontje JAN, oud 6 jaar, na het gebruik van vier fleeecben HOMAN's KLIERENDRANK geheel hersteld is van een open klier in het oor. Enschedé, 11 Oct. 1904. G. J. GROOTHUIS. Prjjs f 1,— per flesch. Verkrjjgbaar bQ: A. N. ZESSEN, {j*— G. ELSENAAR, Suedrecht. J. PLOMP, ZwiJNDRECHT. J. F. BIJLEVELD, Leerdam. Belangrijk nienws voor Varkens- houders is betgeen de Heer W. v. VLIET te Ksnerj|k mjj schreef: Af./ Hiermede deel ik U mede, dat ik een koppel Varkens had van 10 stuks, die werden aangestoken door de Varkens ziekte. Vjjf er van wilden niets gebruiken en waren heel spoedig dood; de anderen gaf ik direct uw Bleekmiddel en na drie dagen waren ze volkomen genezen. Met vertrouwen kan ik nw Bloed middel iederen Varkenshouder aanbevelen. (w. g.) W. VAN VLIEÏ. Kamerjjk, 28 Februari 1906. Per flac. 65 CL, 6 fl. k 60 CL Verkrjjgbaar bjj den - en bjj de bekende Depothouders. Het ailerwege zoo zeer geroemde het meest licht verteerbaar voeder voor uwe hoenders bevat het rjjkste gehalte aan dierljjk voedsel. Het wordt met graagte gegeten en bevordert zeer het leggen. bevat alle bestanddeelen voor een doelmatige voedering, is met bouillon doortrokken en buitengewoon krachtig en versterkend. Volledige vaedernethade gratis. zjjn bjj mjj verkrjjgbaar. dat osgenbllkkciyk helpt en ls verkrijgbaar ln flacons wan 35 CJts. bi) den Generaal-Agent vaar Nederland Mej. TRAPMAN* A. R. v. d BERG H. J. SCHOLTEN Wed. VER WOERD L DE HAAS J. v. 0. WERKE D. CASTELEIJN Voorts bjj: te Goudrlaan. Stolwijk. Ammerstol. Vlist. Molenaarsgraaf. Lekkerkerk. Bergambacht. SCHOONHOVEN, CULEMBORG, M. DE HEER te Polsbhokk, C. VAN ZESSEN Brandwijf. J. SPE1JER Meerkerk. T.vd. HEIDEN R. VERMEULEN Langkrak. J. DE KLUIJVER„ Ottoland. W. VAN REES BMauorniUAf. W, BOER Kmum a/d Lal. van het afbreken der oude en bet benwen van eene te Bedegraven, voor den Hoog Weledel- Geb. Gestr. Heer Jonkheer Mr. G. C. VON WEILER, te 's-Gravenhage, bewoond door A. ZWANENBURG. Bestek en teekening liggen ter inzage in het „Hótel VAN HAAFTEN" te Bedegraven. Aanbesteding geschiedt in bovengenoemd Hótel op Woensdag 18 April 1906, des namiddags te 3 uren. Inlichtingen te bekomen bjj H. BERKHOF te Ondewater, bjj wien bestek en teekening verkrjjgbaar zjjn tegen betaling van 1 Gulden per stel. Op Donderdag 19 April 1906, des avonds te zes uur, zal door Ondergeteekende, namens den Heer A. J. SCHILT te Btola wUkemlnla, in het Café van den Heer F. CHRISTENSEN aldaar, worden AANBESTEED: Het bauwen van een Woonhui* met bUkemende werken aan de Kragerlaan te Genda. Bestek en teekeningen zjjn vanaf Woensdag 11 dezer, tegen betaling van f 1,— por stel, te verkrjjgen bjj Ondergeteekende. door wien tevens nadere inlichtingen worden rerstrekt. j NEDERH0HgT Jr,, Architect, e.ada. Te knar gevraagd te Scheen heven of onmiddelljjke nabjjheid: ef SCHDÏJB. Brieven franco, No. 42, Bureau dezer Courant. De Notaris A. CASTELEIJN te Streef kerk is voornemens op Vrjjdagen den 20. en |27. April 1906, telkens I's voormiddags ten lOnre, bjj den Heer A. SCHALK te Streefkerk, bjj inzet en afslag, te veilen en te verkoopen: Voor de Erven van Mq- JOHa. VAN DER STOK: 1. EENE get. C, no. 60, staande te in den Boezem, aan den Lekdjjk, be staande in een WOONHUIS met ACHTER- HUIS, een afzonderljjk staande SCHUUR, alsmede ERF, TUIN, BOOMGAARD en daarby beboorend te zamen groot 9, Een perceeltje te Jflenw-Lekkerlamd, in het Boven eind, aan den Lekdjjk, groot 6 Aren, 85 Centiaren. De veiling geschiedt in 32 perceelen, die bjj den afslag eerst afzonderlek en daarna in maaaa's zullen worden afgeslagen. Te aanvaarden: De Gebouwen met Erf den i. Mei 1907 en al hel overige in het najaar van 1906, alles te tarnen tot dien tjjd verhuurd aan A. J. BOER voor f 1800. Betaling der kooppenningen op den 8. Juni 1906. Nadere inlichtingen geven de mede- Eigenaren, de Heeren CL VAN DER STOK, Burgemeester te Nieuwpoort, Executeur- Testamentair, Mr. I. MOLENAAR, Notaris te Waddinxveen, J. F. NINABER, Notaris t« Rotterdam en genoemde Notaris A. CASTELEIJN, bjj wien mede veilingboekjes gratis verkrjjgbaar zjjn. „U8EL00BD", Te bezichtigen op aanvraag bjj den Pachter der boerderjj op „IJseloord". Huurprjjs f 360,— per jaar. De Notaris A. J. DE MOOIJ te Lekkerkerk zal op Zater dag 21 April 1906, voorm. 10 uur, in het Koffiehuis .SCHOONZICHT", op het Dorp aldaar, ten verzoeke van de Wed. en Erven van II. MIDDELKOOP, in het openbaar veilen en verkoopen: met SCHUUR, ERF en BOOMGAARD, aan -*,A"k en. eene parljj BOBWLASI), 9 Kleine-wétering, in Sehnagt, te in twee perceelen en gecombineerdom terstond te aanvaarden en te betalen 21 Mei 1906. Notaris BOS te Papendrecht zal bjj veiliog en afslag op Don- derdagen 19 en 26 April 190 6, telkens des inoigeDs 10 uur, te Bles- kensgraaf, in de herberg van PELLE KAAN, voor de Erven LAMMERT VAN ZESSEN en WILLEMINA VAN DEN BERGHverkoopen Het noordwaartscl^e gedeelte van een gemerkt A no. 48, en van eene annex staande SCHUUR, voorgelegen ERF en WATE- RING, zoomede eenig Tnln-, Bonw- «n Welland daarbjjeen en ander te op de Noordzjjde, te zamen groot I Hec tare, 41 Aren, 79 Centlaren, in per ceelen bjj biljetten omschreven. T» aanvaarden bjj de betaling der koop- pendingen. De Notaris P. SICHTERMAN te Meerkerk zal tot den lnaet op Donderdag 19 April 1906 in het „Hof van Holland" van den Heer v. d. HAM te Heerkerk, lot den toeslag op Donderdag 26 April 1906 in het „BRUGHUIS" te Meerkerk, beide dagen des voormiddags 11 uur, PUBLIEK VERKOOPEN: Voor de Erven A. VERMEULEN en A. JONGKIND: met WERKPLAATS, waarin sedert jaren Wagenmakersbedrgf is uitgeoefend, met TUIN, aan de Tolstraat te Sectie C, No. 580, groot 3.10 Aren. naast perceel I, aan de Tolstraat, Sectie C, No. 579, groot 3.56 Aren. De perceelen worden bjj den toeslag ook gecombineerd. Te aanvaarden bjj de betaling der koop penningen op 15 Juni 1906. Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris. De Notaris A. J. DE MOOIJ te Lekkerkerk zal op V r jj- dagen 27 April en 4 Mei 1906, telkens des voormiddags 10 uur, io het SOCIËTEITSGEBOUW te Krimpen aan de Lek, in het open baar veilen en verkoopen: met SCHUUR, ERF en BOOMGAARD, binnendijks, groot O Aren, 48 lleullareu en een stuk GRORI), waarop een SCHUUR, en HAKHOUT, buitendjjka, Brost 4 Aren, BS CenUaren, op de oord te Ia twee peroeelen, welke terstond te aanvaarden zjjn en betaald moeten worden den 26. Mei 1906. Nadere inlichtingen geeft de Notaris. Dene verknoping wordt eene week later gehenden, aJ. de inset ep 37 April en de qflUag ea toewijzing ep 4 Mei, tolken* mm. 10 nar, op Vrjjdag 20 April 1906, des voormiddags 10 uren, ten overstaan van ten verzoeke van- en aan de Bouwmans woning bewoond door den Heer A. BAARS, van: gekalfd hebbende of op kalven staand, eenige KALVEREN, een zwart zevepjarig MERRIEPAARD, 2 Boerenwagens, 1 Kaas brik, 1 Storlkar, 1 Handkar, 1 Hooimachine, 1 Schouw1 Stroosujjder, Horden, Vlonders, Bruggen, Brandhout enz. eenige Meubelen en Hnlsraad enz. Vóór de verkooping genummerd te zien. Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd. De Notarissen D. TEIJINCK te Schoon hoven en II. A. M. IMMINK te Houten zuilen Donderdag 19 April 1906, 's voorm. 10 uur, op de Hofstede no. 15 te Benschop, aan de zuidzjjde, boven de Kerk, bewoond door den Heer G. M. A. DE HAAS, in het openbaar verkoopen: 18 kalfdragende of gekalfd heb bende 5 KUISPINKEN, KALVEREN 1 zes-jarige met TVeIjL1EN,^ZOg'njel* ÏHBIGGEN? ï^üacb* tige ZOGGEN, 24 KIPPEN; Zoomede: Utrechtsch Wagentje, smal wielde Wagen, Blokwagen, 2 driewielde Karren, Gierbak, 2 nieuwe Leeren, 2 Kruiwagens, Schouw, 2 houten Varkenshokken, 2 dubbele Kalver-mesthokkenSnjjbank, Snijmachine, Karn met Sleé, en eenig Huisraad, waaronder 1 Vulkachel en 1 Fornuis; Eindeljjk: ongeveer 12000 Kilo best ge wonnen EOEHOOI. Alle onkosten' en koopèn van f 10,- en minder contant, overigens op dag tot 15 September 1906, mTts borg stellende. Er bestaai geen gelegen- beid tot uitspanning af stalling. De Notaris D. TEIJINCK te Schoonhoven zal op Donderdag 26 April 1906, 's voormiddags 9 uur, op de Hofstede bewoond door C. STRAVER, in de Krom, onder in het openbaar verkoopen: 30 kalfdragende of gekalfd hebbende 4 GUIbTE VAARZEN, 2 VAREKOEIEN, 6 PINKEN, 9 KALVEREN, 3 drachtige ZOGGEN, 16 oude KEUEN, 3 beste zwarte Paarden, oud 8 en 5 jaren BRIK, BLOKWAGEN, GIERWAGEN met toebehooreu2 KARREN, gewaterde Slieten en Palen, eene part jj BRANDHOUT, en hetgeen verder te voorechjju zal worden gebracht. Alle onkosten bedrageude voor het Veo en de Rjjtuigen 5 en voor het overige 10 met de koopen van f 10,— en minder contant.Overigens op dag tot 5 September 1906. mils den Notaris bekende borgen stelieone. Alles 's morgens vóór den verkoop te bezichtigen. Onder het fe verhoopene ls geen Hnlsrnad. 1 N.B. Op de woning bestaat geene ge legenheid tot uitspannen. De Notaris H. M. DE VOS te Capelle a/d IJssel zal op Woensdag 18 April 1906, des voormiddags 9Vs uur, aan de Bouwmanswonicg bewoond door ADRs. VERMEULEN c.s., aan 's-Gravenweg te •m contant geld, in het openbaar verkoopen 1 PAARD, meerendeels gekalfd hebbende, 5 PINKEN, 1 PINKSTIER, eenige KALVEREN, ver- schillende een Knpwagen, 2 Boerenwagens, een Melk wagen 2 Schouweneenig© Meubelen •f Hnisraad en wat verder te koop zal worden aangeboden. 'b Morgens vóór den aanvang der vrr- kooping genummerd te zien. De Nolaris H. M. DE VOS te Capr-lle a/d Ilssel zal op Woensdag 25 April 1906, des voormiddags 9Vi nur, aan de Bouwmanswoning, bewoond door A. G. OUblJK te aan den Bermweg, in den Polder Prins Alexander, om contant geld, in het openbaar verkoopen: meerendeels gekalfd hebbende, 2 VAAR- KOEIEN, een Karos, een Boerenwagen, 2 Driewielskarreneen Melkkar, een Berg* heeft met spil, verschillende en wst verder te koop zal worden aan geboden. 's Morgens vóór den aanvang der ?er* kooping genummerd te ziet). De Notaris J. P. MAHL- STEDE Jr. te Bergumb&cht Eal °P Woensdag 18 'MUÊÊÉtÊmMf April 1906, 'smorgens teu 9 ure precies, aan de Bouwmanswo ning bewoond door den Heer S. VAN DER DUSSEN, op het Dorp om contant geld, in het openbaar verkoopen 1 VAREKOE, 4 PINKEN, 2 KALVEREN, 1 aflandsch bruin MERRIEPAARD. 4 GEI TEN, 2 drachtige ZEUGEN, 7 OVERLOO- PERS, 17 KIPPEN, Tentwagen, 2 Schouwen, te Goriochem zal te Gleaacn- Miouwkerk, in het Koffiohuis van A. MUILWIJK, op Woens dagen 18 en 25 April 1906, 'savonds 7 uur. veilen en verkoopen: Voor de Erven W. DEN TOOM: ERVEN en TUIN. gelegen in den Neerpolder te GieBHen-Nieuwkerk. Samen groot 9 Aren, 91 Centiaren. Het eene gebouw in gebruik geweest bjj wjjlen W. den Toom, het andere in huur bjj A. Vonk. Omschreveu bjj biljet. en hetgeen verder ten vei koop zal worden aangeboden. tegen 1 tyei aanstaande, voor den tjjd van vier achtereen volgen dé Jaren: EENE KAPITALE VOOR 6 JAREN. De Notaris W. II. VAN BILDERBEEK te «rpt' Dordrecht zal op V r jj d a g fli-Cbafir 20 April 1906, des voor- middags 10 uur, in het Koffiehuis „KOOP HANDEL en ZEEVAART', aau de Groen markt aldaar, voor zeejaren, publiek verburen: Den boog om kaden Polder ten oosten van de Spoorwegbrug, over het Wantjj en ten westen van den ouden Otterpolder, bestaande uit best met de op dien Polder staande GEBOUWEN en GETIMMERTEN. Aanwjjzing zal geschieden door den Op zichter T. WAPPEROM te Dordrecht, N oordend jjk 24. Inlichtingen te bekomen ton kantore van voornoemden Notaris VAN BILDERBEEK. slaande en gelegen te ter grootte van IO Hectaren. 51 Aren, 49 Centlaren; uitmuntend WEI, HOOI- en BOUWLAND, benevens BOOMGAARD. Te aanvaarden 1 Mei 1907. Te bevragen bjj do Heeren Gebroeders HOGENDOORN te Ctelderoeh Veenen daal terwjjl informatién worden verstrekt door den Heer C. SCHEER te Polmbroek. Desverkiezende kan een gedeelte als lste Hypotheek van de koopsom op de Hofstede gevestigd bljjven. op Vrjjdag 20 April 1906, des morgens ten 9 ure, aan de Bouwmanswoning, D No. 30, te ten overstaan van den Notaris J. VAN DER LEEDEN te Ouderkerk a/d IJssel, van: 1 VAARKOE, 5 PINKEN, eenige KALVEREN, 1 ZEUG met BIGGEN, 2 drachtige ZEUGEN, Utrechtsch Wagentje, Kaasbrik met Collings- assen, Boereuwagen, Paardentuigen, Hooi- hark, Koekenmolen, Water fornuis, 3 Wring- tobben Karn Staren, Emmers, Melkkannen, Kaasvaten, Kaasplanken met Scbragen en Standers, 1 houten en 1 jjzeren Schouw, Varkenshok, Rgbrug, Sleephek, Vlonders, Hekken en Horden en vele andere en eene pafljj Takkebosuen en Brandüout. Vóór den verkoop afgenommerd te be zichtigen. met SCHUUR, ERVE en AANBEHOOHEN, zoomede •ngevcer 30 HECTAREN uitmuntend, goed bewerkt met WEG en WATERING, staande en ge legen in het beste gedeelte van den polder Tevens bestaat gelegenheid tot overname van den volledlgen Bonwmans-lnventarla. Te bevragen bjj den Notaris J. P. MAHL- STEDE te Bergambacht en den Eigenaar T. BREEDVELD te Lekkerkerk. De gewone jaarljjksche verpachting van het Graagewaa der Kaden van den Polder zal geschieden in de POLDEHRAADKAMER aldaar, op Dinada,g 17 April a.a., des middags 8 uur. op Woensdag 25 April 1906, des morgens Afin 9 ure, aan de Bouwmanswèning be woond door den Heer M. BAK te ten overstaan van den Notaris J. VAN DER LEEDEN aldaar, van: 5 PINKEN, 1 PINKSTIER, 1 aftandsch bruin MERRIEPAARD, Vrachtbrik, jjzeren Schouw, Stroosnjjder Koekenmolen, 2 Pekelbakken, Wringtobbe, Karn, Emmers, Melkbhkken, Kaasvaten, Kaasplanken eu Schragen, Kruiwagen, Horden, Boomeu en Vlonders, vele eenige Meubelen, 500 Takkebosseu en eene groole partjj brandhout. Vóór den verkoop afgenommerd te be zichtigen. te Waddinxveen zal aldaar in Café „VERMEU LEN" aan de Brug, bjj veiling, verhooging en afslag, op Woensdagen 9 «-o 16 Mei 1906, 's morgens ten 11 ure, publiek verkoopen: Perceel Een. Het 3 jaren geleden nlenw gebauwd waarin VleeachhanwerU en Bpek* slagerj|aan de Zuidkade, wjjk D, No. 248ÓI s, te groot 1 Are, 52 Centiaren. Perceel Twee. Een perceel vruchtbaren Tningrand, in den Oostpolder, achter perceel Een, groot 21 Aren. Perceel Drie. met SCHUUR en ERF, aan den Kerkweg, wjjk D, No. 12, te Waddinxveen, groot 82 Centiaren. Verhuurd tegen f 1,75 per week. Perceel Vier. van Twee Weonhnlzen, met SCHUUR en GROND, aau de Noordkade, wjjk C. Nos. 199 en 200. te Waddinxveen, groot 2 Aren, 12 Centiaren. Verhuurd tegen f 1,70 per week. Te aanvaarden, na betaling, op 25 Juni 1906. Nadere information ten kantore van ge noemden Notaris MOLENAAR. ik contant, aan de hofstede bewoond door den Heer BERTUS I BOSaan de 3e Tocht of Knibbelweg, in den Zuidplaspolderop Woensdag 25 April 1906, 's morgens ten 10 ure, teu overstaan van Notaris vati 3 GUISTE VAARZEN, 1 GU1STE SCHOT, 3 PINKEN (een Stier), 1 vjjljarig bruin RUIN PAARD, 1 vjjfjarig bruin MERRIE PAARD met VEULEN, ZEUG met BIGGEN, 5 jonge drachtige ZEUGEN2 MEST- VARKENS, 1 BEER, Boerenwagen, Karos, Kar op Veeren, Ploegen, Eggen, Tuigen, nieuwerwetscbe Windmolen, Stroosnjjder, Birgheeft,Spillen, Ladders, Bascule, Planken, Schragen, Staudaards, Brandhout, Takkenbossen en alles wat meer te voor- scbjjn zal gebracht worden. 's Morgens afgenummerd te bezichtigen. Nadere informatiën ten kantore van ge noemden Notaris MOLENAAR te Wad dinxveen. EN VOORZITTER en HEEMRADEN van de „Nederwaard" zulleu op Zaterdag den 21. April 1906, dts middags om 12 ure, in het huis van het Waierscnap te Het schoenmaken van bet Water in den Lugeu Boezem van „de Nederwaara", ln 13 von ends bekende perceelen. VERHUREN: Het Urasgewas vau de Hooge- boexemkaden en Avellngen „de Nederwaard" beboerende, voor bet seizoen van dit Jaar, ln 5 perceelen. Inlichtingeu zjja te bekomen ten kantore van den Secretaris Penningmeester van „de Nederwaard" te Molenaarsgraaf en bjj den Fabriek van hul Waterschap in het lülshout. Voorzitter en Heemraden voornoemd, K. BAAN, Voorzitter. L. LOOI JEN, Secretaris-Penningmeester Vrjjdag 20 April a. s., N dt& morgens 10 uur, zullen len verzoeke en op de jRHlSÉlMB® Hofstede van den Heer CüKlNs. MULDER te Uabanw, om contant geld, publiek worden verkocht: 13 gekalfd hebbende of kalfdragende 3 KUISPINKEN, partjj KALVEREN. DIVERSE MEUBELEN, Bonw- en Melkgereedschap. 's Morgens vóór de verkooping to be zichtigen. Plaatsv. Notaris, Lsplk. Een flinke HOUTEN SCHUUR le koop, zoo goed als meuw, mut pauuuu goUuki, lang 5 en breed 4 Motor. Te zieu en te bevragen bjj T. LEEUWIS, Koopman, Oud- Albino. Op Maandag 23 April a. s., JA c, des voormiJdags 10 uur, zal op a^L de Buitenplaats „de Oorsphong" WÊm te Lopik, wegens vertrek, am cantant geld, publiuk worden verkocht: ken aftandsch zwart een uitmuntend onderhouden BRIK met Koelsierz. o. d. k. en losse Zomer- en Wmterkap, UTRECHTSCH WAGENTJE, beide fabrikaat Iugenhousz, Buitenweg te De Bilt, EENSPANSTUIGEN en STAL- GEREEDSCHAP. Voorts eenige Bloemen en vaste Planten in Kuipen, Tnlnvnnan en Banken, een Verwarmingstoestel met pupan, een groote partjj Hlet- matten, Broeibakken en Hamen, benevens Tuingereedschap. Eenig best niterw. Hooi, Brandhout, Mest, eeu Scnouw, Bascule, 22 Kippen en 6 witte Kwakereeudjes, eemge Meubelen en hetgeen verder te voorscbjjn zal worden gebracht, Plaatsv. Notaris te LOPIÏi

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2