«IR. Opening Vooijaars- en Zomerseizoen. Dames- en Kindermantels, Heeren- en Kinderkleeding: maatschappij „DE FAAM". fl. J. van der KOP,m Heeren Colbert- en Jaquette-Costumes o en Jongeheeren- en Kinder-Costumes Verroen's Kleingoedsoorten. «3JIC.7 AH MsterpÉr. P. A. GREUP, KAPITALEN Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente hebben de eer te berichten, dat zij, evenalsjjanderev i jaren, wederom eene zeer uitgebreide keuze in Q[jf' O voorradig hebben, die door nieuwe dessins, chique q (■I coupe en sterke afwerking, alsmede door bijzonder - Qlage prijzen uitmunten. WW Verder eene enorme sorteering in tyne en groote sorteering van Fijn Paaschbrood 35 cent per stuk. Zomer 1906. Rijtuigfabriek N». 2708. Zaterdag 14 April Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Tweede Blad Kassier en Commissionnair in Effecten SCHOONHOVEN, f, s Schoonhoven - Haarlem - Leiden - Woerden - Schiedam. CW Onze Magazijnen zijn wederom rijk voorzien van NOUVEAUTÉ'S in: BlousesCostuümrokkenLinnenrokken Stofrokken, Leeren Ceintuurs, Kanten-Kra gen, Dames-Dassen, Chabot's, Glacé-Hand- sclioenen, Tricot- en Zijden Handschoenen, Mitons, Corsetten, Boezelaars enz. enz. Groote keuze. - Laagste SCHOONHOVEN. Heeren-Costumes f6,25,7,-, 8,50,10,-, 17,-, 24,-. Jongeheeren-Costumes met korte en met lange broek 5,-, 6,50, 8,-, 9,50, 12,-. Kinder-Costumes ƒ1,45, 2,-, 2,50, 3,-, 4,-, 5,-, 6,50, 8,-, 10,-. prijzen. - Solide goederen, grootendeels op eigen ateliers vervaardigd. ZOOALS Hoeden, Petten, Dassen, Boorden, Overhemden enz. enz. Vanaf heden tot einde Mei zullen onze Magazijnen des Zondags van 9 tot 4 nnr geopend zijn. Ivan het] VLAARDINCEN zuivere, gesteriliseerde jonge Braad hoenders Firma A. C. FIJN VAN DRAAT, Schoonhoven. HELPRIG KLEIN, Montfoort. Speciale inrichting voor compl. Bedstellen, Veerenbedden met Overtrekken, Matrassen, Wollen-, Gestikte- en Moltondekens. BEHANGSELPAPIER. Wed. WOLFF Zoon, Schoonhoven. Dagelijks versch. - Eigen werk. - Gewnne prijzen. L. C. VERROEN, Lopikerstraat 414, Schoonhoven. Wed. B. DE BHDUN. Opening van 't Zomerseizoen 1906 Dames- en Hinderhoeden. TEDNTJE OOMS, Markt A 85, GOUDA. PRIMA CONSUMPTIE. D. Th. DE BOER. „DB MERWEDE" te Hardimveld Waal-, Profiel- en Siersteenei, J. v. d. BERG. Credietvereeniging TE AMSTERDAM L. van ZEVENHOVEN, en DOELEN, 8CHOONHOVEN. Rijwielhandel „De Concurrent". TE KOOP: Twee nieuwe TILBURY'S Hooiddepöt C. J. SCHEER, BUITIILAHD. BIimiLAID. leemt gelden h depealte: Tier één maand raat drie maanden één Jaar a ay» a «V» gevestigd te AMSTERDAM, Damrak 74. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 1 November 1880,No. 28. OIRIOTXUREM s Ir.S. R. J. t. Sehf fithaven, K. W. 8eett ei J. F. L. Blankenberg. Secretaris der Directie: IBr J. f. ScheïichaVfn. Tolteekend Maauchappelijk Kapitaal f 1.000.000.— Veraekord Kapitaal ltft.IMI.IA7.A0 Verne Worde Rente 2.020.206.0.1 Ontvangsten In 1904 ».*2_'.<U2.801 Reserven op 81 Herember 1004 88.04.» S 10.00 Tot 31 Decernb, ls)0*aan verzokerilea betaald. 24.10j.S43.21J J A AUMJXNCHI premie voer f 1000.- DeBelIJk Iinu4e J Oederdom. of dadelijk bij ererlljden napiuai. 15 I 18 64 41 68 SO 21 27 42 27 35 24 62 43 18 40 28 97 44 61 45 34 62 46 85 50 42 03 50 36 58 3d 58 78 6® 46 60 52 62 19 64 82 I 70 45 50 65 60 8 88 10 87 12 40 Tin-?!iTtn~lmM.i Heeren Pan talen b, Linnen Frenta, Beerden, Manchetten, ge kleurde Overhemden, Heeren-Daaaen, Olacé-Handacheenen enz. enz. .Aanbevelend, aangebeden ala le bypetheek op Landerijen. Adres Notaris REUMER, Gerlnchem. PBIJSCOCItAHT OP AAKVBA6E. EER Neemt eens de proef met de in bussen van 1 kilo k f 8,05 en 2 kilo k f8,79, en BERGWILD, *«®r B.|n gebraad, in bussen van 1 kilo a f 1,60. Deze Braadhoenders en dit Bergwild kunnen zonder verdere bereiding als koude schotel worden genuttigd. Na plaatsing, gedurende eenige minuten in den ovenook als warme schotel. Verkrijgbaar bq f ll.-i ML-, 40j—90,fr. n. stat.; id. kapok f 84,—, 87,90, 88,50, 40,—. Zending rembenn. VrU Hcht. Zeer greete vewrraad goedkoop Bebang vanaf 8, 10 Ct. ens. Verfwaren, Kwasten, Kastpapier on Banden eni. BU een beeriyk kop Koffie «r Thee behoort een flju koekje, daarom verznlme men niet een proef te nemen nlt de Minzaam aanbevelend, ONTVANGEN EENE NIEUWE COLLECTIE en verdere Modo-Artlkolen. Aanbevelend, Lokkerkork. Aanbevelend. C. KOOIJ, in Modes, Kerkstraat, Sokoonkovon. Ontvangen eon ruime konao Aanbevelend, Greot-Amncri. BU wielen worden In ko- warlng genomen. Aanbevelend Ondergeteekende bericht hier- mede zjfoe aanstelling als Ver tegen woordiaer der Stoom-Waalooment- •toontakrlek en beveelt tich minzaam aan voor dt levering van alle soorten prachtige kleuren, kloeke vorm en metalen klank. Monsters en prijzen op aanvraag. Aanbevelend damerat*!, 15 M..rt 1906. verstrekt credieten tegen eerste hypotheek, onder borgtocht en in blanco, tegen teer billijke rente. Voor aanvragen tich te wenden tot Mr. P. A. GREUP te Sekoonkovon. KnttonelngelGOUDA. Voorhanden: Twee UTRECHTSCHE WAGENS, waarvan een met portieren, een nieuwe TILBURY en een bijna nieuwe KAASBRIK. met nieuw zilver gemonteerd en op Colliogs- assen en twee nieuwe Blnkwngen» met ijzeren Assen en Rongen, btyoa ter levering gereed, b| W. A. C, VAN ZEVENHOVEN, Drlebragge. „Ondergeteekende verklaart bil deze, dat het KWALSTERPOEDER hem uitstekend heeft voldaan; ik had eene koe met een groot hard uier, waarnit bQna geen melk kwam; door het lezen van nw advertentie haalde ik één pak bQ den Heer P. C. Bongcrs te Moordrecht en na dit opge bruikt te hebben was de uier der koe volkomen genezen en de koe gaf 0 Liter melk per maal, zoodat ik dit artikel met vertrouwen kan aanbevelen. P. BAAS, Landbouwer." Nieuwerkerk a/d IJssel, April 1806. onfeilbaar middel tegen kwalster b# koeien, kwade en bloederige melk. Verkrijgbaar in pakken met gebruiks aanwijzing a f 0,75, franco per post f 0.80 Bodegraven. Depóthouders: B. BRAND, Streefkerk. C. G. v. d. BERG. Bergambacht. M. A. v. BEEKUM, Meerkerk. L A. STOPPELENBURG Stolwuk. W. J. v. DAM, Haastrecht. W. de LANGE, Schoonhoven. Erven F TRAPMAN, Goudriaae. P. C. BONGERS, Moordrecht. Firma WOLFF, Gouda. A. v. WALSUM, Ouderkerk a/d IJsel. M. de RUUTER, Nieuw-Lekkerland. HOOIOflffl COURANT. Uitgave van S. Se W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. Overwicht. Italië. De uitbarsting van den Vesuvius is veel verschrikkelijker geworden dan eerst gedacht werd. Het blijkt, dat de kegel van den vuurspuwenden berg naar den kant van Pompeji is ingestort. De Italiaansche Regee- ring heeft twee oorlogsschepen naar Torre Annunziata gezonden om de bedreigde be volking op te nemen, terwjjl bulptreinen naar Ottsjano zqn gezonden, die de vluchte lingen kosteloos vervoeren. De gansche streek is in zwarte rookwolken gehuld, de lucht bjjna niet in te ademen. Het obser- vatorium is grootendeels door een regen van bazaitblokken vernield. De aschregen strekt zich over een straal van 50 K M. uit, en valt zelfs te Bari en in de Adriatische zee. De zee is woelig, tengevolge van her- haalde ooderzeesche schokken. Zondag avond was da Vesuvius gehuld in witte stöfwolken, die ais een hoopvol teeken be schouwd werden daar dit ook btf vroegere uit barstingen in 1822 en 1872 het einde van de ramp voorafging. Maar den volgenden dag werd uit Napels geseind dat de vuur reus opnieuw wee gaan werken. De vernie lende lavastroomen zjju nog niet tot staan gekomen, maar gaan voort overal verwoes ting en ellende te brengen. In de straten van Otiajano en Somma liggen de lava- en de steenmassa's 2 meter hoog. Daar en elders zijn vele buizen inge stort of zoo zwaar beschadigd dat zij dreigen in te storten. Ea waar de lavastroom niet koml, daar doet de zware last van asch, zand en steenen, door den berg uitgeworpen, vele buizen en andere gebouwen instorten. Te San-Ginseppo is in de kerk, waarheen de menschen in hun angst de vlucht namen, het dak, bezwijkende onder den daarop neergevallen zwaren last van asch en steenen, ingestort en vele menschen kwamen er om het leven; 48 werden er reeds onder het puin weggehaald. Ontzettend zjjn de beschrijvingen van deze ramp. Hier stierf een vrouw van louter augst, bij de vlucht der inwoners; daar werden menschen en dieren door den voortrollenden stroom verteerd, elders blijft een spoortrein in de asch steken; geheele wegen worden vernield, soms als de men schen er nauwelijks gepasseerd zQu. Napels is vol vluchtelingen. In vele plaatsen ziet men optochten van schreiende vrouwen. De Koning en Koningin hebben zich met hun gevolg terstond naar de plaatsen van bet onheil begeven; overal, waar zü kwamen, trooet en deelneming schenkende. De Regeering nam maatregelen om de vele noodlijdenden levensmiddelen te ver strekken. Koning Edward van Engeland heeft van zQn jacht nit veel van de uitbarsting gezien en zond een hartelijk telegram aan Koning Victor Emanuel. In het Engelsche Lagerhuis heeft de Minis ter vaa Onderwijs Birrel het nieuwe onder- wjjsontwerp ingediend, het welk in eerste le zing reeds werd aangenomen; dit ontwerp ver vangt de wet van Balfour, waartegen zoo hevig verzet zich openbaarde. Volgens „Ie Petit Parisien" zijn tien leden van het Britsche Kabinet voor het plan eener tnnnelverbinding tusscheu Enge land en Frankrijk onder het kanaal dooL De Premier Bannerman heeft, naar aaW zoo aanmerkelijk is gevorderd, overgaat tot het toepassen van het beginsel der „open deur" eu der handelsgelijkheid. Den lea Mei worden ai een paar havens opengesteld voor vreemde schepen. Mukden wordt den len Juni voor vreemdelingen en consulaten geopend. De vreemdelingen zullen in het binnen land van Mantschourije mogen reizen waar zü verkiezen, maar de Japansche Regeering waarschuwt dat zi), bij den tegenwoordigen toestand des lands, niet ten volle v hunne veiligheid kan instaan. leiding van de conferentie te Algesiras, den wensch genit, dat alle Mogendheden een verlichting van den ontzettenden laat der krijgstoerustingen mogen krügen en dat Engeland hiervoor het voorbeeld moge geven. Met hat oog op de te houden fde Vredes conferentie te Den Haag, kon de uitlating van den Engelschen Premier wel van ge wicht worden. De vredevrienden krügen in hem een grooten steun. De toestand van den Dnitwchen Rü ka- kanselier Vorst von Bülow blQft zeer gunstig. Hü gevoelt zicb, volgens de laatste berichten, frisch en opgewekt Dank zü zün ijzersterk gestel en gezonde leefwüze tal de laatste ongesteldheid dus geen verdere gevolgen hebben. Van verschillende kanten ontving de Vorst reeds gelnkwenschen met zqn herstel. De geruchten omtrent een aftreden van den Kanselier zullen wel weer voor barig wezen. Hü gaat, zooals reeds gemeld, eenigen t|jd rust nemen in het zuiden en zai van daar uit de hoofdleiding der Duit scbe politiek blüven voeren. Volgens de „T&glische Rundschau" zal Vorst von BQlow een hoofdambtenaar meenemen naar het Zuiden, om hem bq het werk ter zfjde te staan. De Minister Posadowsky zou in den Bondsraad den Rükskanselier ver vangen. Volgens de laatste berichten uit Weenen is de heer Weckerie gereedgekomen met de samenstelling Tan hot nieuwe Hsagur- •ohe Kabinet. De oude Koning-Keizer, zoo wordt bericht, betuigde in zü» onderhoud met de heeren Kossuth en Audrasey herhaaldelqk zün bodschap over de verkregen overeen stemming. De nieuwe Ministers werden j.l. Maandag, toen z(j uit Weenen te Budapest terugkeerden, aan het station verwelkomd door een groote volksmenigte, die hen toejuichte en het Koaaath-lied zong. Weckerie en Kossuth moesten redevoerin gen houden en verklaarden dat de harmonie tusscheu Vorst en volk was hersteld, welke verklaring Inide met een „leve de Koning" begroet werd. Op verzoek van de Ver.-8tatea zal de tweede Haagsche Vredesconferentie waar- schüolük worden uitgesteld. Er wordt namelük in Juli a. s. te Rio een pau-Amerikaansch congres gehouden, waar motién in behandeling komen, welke men aan de conferentie wii voorleggen. Verschillende landen hebben reeds geseind geen bezwaar tegen het uitstel te hebben. Ia diplomatieke kringen verwacht men nu dat de conferentie in de Junimaand zal plaats hebben. De JapatMche Regeering heeft bekend gemaakt, dat zü, nu de ontruiming van Mantschourüe door de Japansche troepen Bq Kon. beslui t isaan G. J. Morre, op zün verzoek, met ingang van 23 dezer, eervol ontslag verleend als hoogleeraar in de afdeeling der bonwkuade aan de Tech nische Hoogeschool te Delft, met dankbe tuiging voor de door hem gedurende vele jaren bewezen diensten. - Bq Koninklük besluit is, krach- tens de art. 3a en 8a van de burgerlüke pensioenwet, aan H. J. H. Stempel, gewezen districtsveearts te Utrecht, eèn pensioen verleend vsn f 1450. Hare Majesteit de Koningin- Moeder heeft tot leniging van den waters noodramp in Zeeland en voor de storm schade, geleden door de Friesche visschers, aan de algemeene vereenigde commissie tot leniging van rampen door watersnood, te Amsterdam, en aan den Commissaris der Koningin in de provincie Friesland, respec tievelijk doen toekomen giften van f 2000 en van f 500. In het 3e district vanhetgroot- waterschap van Woerden (hoofdplaats Waar der) is tot hoofdingeland gekozen de heer B. IJff; en tot diens plaatsvervanger de heer E. Boerriijo. Dr. A. Kuyper heeft Dinsdag j.l., naar „de Rott." meldt, een bezoek gebracht aan het gesticht, voor lüders asn chronische ziekten „Endokia" te Rotterdam, waar thans zün oudste dochter wordt verpleegd. Hü werd door de zusters met een tweestemmig gezongen zegenbede ontvangen, hield ver volgens een toespraak en vertoefde daarop geruimen tijd bü zün dochter. Aan bet Groote Nat Conconrs te Alblasserdam op Woensdag lt Juli a. s.. zullen deelnemen 20 korpsen, welke verdeeld züo als volgt Afd. Uitmuntendheid: Roosendaal „Vlüt en Volharding" 44 leden; Haarlem „Har monie" 48; lste afdeeling. Harmonie: Gorinchem „La Harpe" 31; Hilversum „Muziek van de Scbutterü" 28; Fanfare: Leerdam „Kunstliefde en Vriend schap" 30; Dordrecht „Muziek van de Schutterü" 40; 2de afdeeling. Harmonie: Prinsenhage „Caecilia" 31: Slikkerveer bü Ridderkerk „Harmonie" 23; Fanfare: Leksmond „Excelsior 23; Ameide „Unie" 18; Ammerroden „St Caecilia" 31; Nieuwe Tonge Apollo" 21; 3de afdeeling, Harmonie: Chaam „St. Caecilia" 28; Etten (gem. Etten-Leur) „Aoollo" 28; Fanfare: Krimpen a/d Lek „Crescendo" 23; Rumpt (gem. Deil) „Voorwaarts" 20, Vuren „Harp en Luit" 15; Streefkerk „Oefening kweekt Kunst" 16; Meerkerk „Euphonia" 20; Hof v. Delft „C. Dur" 14. Voor de afdeeling „Uitmuntendheid" is beschikbaar gesteld een medaille van H. M. de Koningin, voor de lste afdeelina: fanfare of harmonie een medaille van H M. de Koningin Moeder, voor de 2de afdeeling fanfare of harmonie een medaille van Z. K. H. Prins Hendrik en voor de 3de afdeeling fanfare of harmonie een medaille van den heer burgemeester van Alblasserdam. Het algemeen Nederl. Werklie den-Verbond houdt ztju bondsvergadering op de beide Paaschdagen te Rotterdam. De8 avonds van den eersten zittingsdag zal het 35 jarig bestaan van het verbond feeste lijk gevierd worden, waarbü de oud bonds voorzitter, de heer B. H. Heldt. een feestrede zal uitspreken. De afgevaardigden van de verschillende afdeelingen zullen voor deze gelegenheid hun banieren medebrengen en er zal muziek en tooneelspel zün. Aan het laatst gehouden examen voor klerk der posterüen en telegraphie is deelgenomen door 205 mannelijke en 63 vrouwelijke eandidaten. Van die 205 manne lijke candidaten hebben een voldoend examen afgelegd 129 of büoa 63 pCt.; van de 63 vrnuwelüke 44 of büua 70 pCt. Het aantal te vervullen plaatsen bedraagt 25. In de Woensdag j.l. gehouden openbare terechtzitting van den C«ntralen Raad van Beroep (Ongevallenverzekering) te Utrecht is uitspraak gedaan in de vol gende zaak: Hooger beroep van de Rijksverzekering- bank tegen de uitspraak van den Raad van Beroep te Dordrecht, waarbü is vernietigd eene beslissing van het Bestuur der Rüks- verzekeringbank en is verstaan, dat door de gemeente Waddingsveen het brandweer- bedrqf niet wordt uitgeoefend. De Centrale Raad vernietigde de uitspraak eu bevestigde de beslissing van de Rüksbank, waarbü de gemeente Waddingsveen ten aanzien der brandweer wordt ingedeeld in klasse IX met toewüzing van het gevaren- percentage 31. Door dearr. rechtbank te Rot- terdam is Donderdag o. a. veroordeerd D. P., huisvrouw van J. W., 43 jaar, zonder beroep te Schoonhoven, wegens eenvoudige beleediging, tot f 3 boete, subsibiair 3 dagen hechtenis. Voorts zqn o. a. behandele de volgende zaken: De 18jarige J. C. R., schippersknecht, zonder vaste woonplaats, kwam op den 16deu Februari door de gemeente Nieuwer- kerk a/d IJsel, waar hü op een open plaatsje nabü een huis een rüwiel zag staan. Met dit rüwiel, toebehoorende aan den heer Exalto, was hü naar Oudewater gereden, waar hg het te geide had gemaakt. Toen hü gearresteerd werd, had hq slechts 5 cents van het ontvangen geld verteerd. Ook deze beklaagde bleek reeds froeger veroordeeld te zün geweest. Z|jo veroor- deeliog werd gevraagd tot 6 maanden ge- vangenistraf. De verdediger, Mr. W. van Gelder, ver zachtende omstandigheden pleitende, drong aan op een mindere straf. Vervolgens stond terecht de 21-jarige dienstbode C. M., vroeger te Jaarsveld, thans te Benschop wonende. Z(j zou in de maan den Augustus en September van het vorige jaar door ipiddel van graven de eer en den goeden naam hebben aangerand van de gebroeders A. en T. Vink, beiden te Lopik inwonende bü hunne moeder, door daarin ten laste te leggen, 'dat zü in verboden ver standhouding zouden gestaan hebben tot een bü hun moeder ingewoond hebbende dienst bode. Beklaagde ontkende pertinent de schrüfster te zün, hoewel de deskundigen in gemoede overtuigd zün, dat zü wel dege- Jflk de schrijfster er van is. Daarbü komt nog, dat het een winkelierster was opge vallen, dat de familie M. in de genoemde maanden zooveel postpapier kocht en wel papier geheel gelük aan het papier, waarop de brieven geschreven zün. Wat kan nu de reden zün van het schrüven? Volgens het O. M. misschien alleen dit, dat de dienstbode, die het bü de familie Vink zeer goed had, den dienst zou moeten verlaten, en zü dan id haar plaats haar diensten zou aanbieden. Er werd tegen baar een maand gevangenisstraf geéischt. De verdediger, Mr. W. Tabingh Suermondt, die zeide, dat deze zaak was opgezet als een Dreyfus-zaak, achtte de gebleken aanwü- zingen zoo blonder zwak, dat hü niet anders dan een vrüspraak in deze kon verwachten. In den vroegen morgen van den 7den December, het was nog donker, waren te Lopik vier personen aan het stroopen. Het waren J. v. E., 23 jaar, P. v. d. B38 jaar, T. v. E., 25 jaar, en J. D. v. R.. 28 jaar, allen arbeider, no. 2 wonende te Benschop, de overigen te Jaarsveld. De jachtopzieners C. van Rhenen en C. M. van der Graaf zagen hen in het veld met kunstlicht jagen, waarbü eep haas werd geschoten. Zhadden zich naar de jagende personen begeven om het kunstlicht in beslag te nemen. Hiertegen hadden allen zich met geweld verzet, zoodat het den jachtopziener gelukt is, het licht in beslag te nemen. Het verzet zou gepaard zün gegaan door stompen, enz. Toen van Rhenen zün revolver had getrok ken en daarmede gedreigd te schieten, had de vierde beklaagde geroepen: „je schiet toch niet alle vjer tegelük dood". Het vallen van een schot had een einde gemaakt aan het tumult. Beklaagden erkenden met kunstlicht gejaagd te hebben, toen twee hun onbekende mannen op hen afkwamen; ze wisten niet. dat het jachtopzieners waren, waarom zü hadden geweigerd het kunstlicht af te geven. Gewelddadigheden hadden zü hierbü echter niet gepleegd. De voorstel ling van het gebeurde, door de jachtopzieners gegeven, was erg overdreven. Het O. M het ten laste gelegde als be wezen aannemende, vorderde ter zake van wederspannigheid, gepleegd door vier veree nigde personen, tegen ieder van hen 2 maanden gevangenisstraf. De verdediger van de eerste drie be klaagden, Mr. S. M. Rits, achtte met zekerheid niet voldoende en niet overtuigend bewezen ieders aandeel aan het hun ten laste gelegde, waarom z. i. vrüspraak zal moeten volgen. Mocht de rechtbank een ander gevoelen zün toegedaan, zoo werd aangedrongen op een mindere straf. Uitspraak 19 dezer. In de op 6 dezer door dearr.- rechtbank te Dordrecht gehouden zitting zÜn o. a. de voloreude zaken behandeld: De koopman Barnardus B. te Ameide was beschuldigd, op 27 Februari j.l. van oen partü opgestapeld riet of biezen, toebe hoorende aan G. J. v. d. Ham, eenige biezen te hebben weggenomen, op een hondenkar geladen en daarmee te zün weggereden. Eisch f 30, boete, sub. 12 dagen hechtenis. Een Gorinchemsche sjouwer. Johannes Fraociscus P., die zich dikwqls aan sterken drank te buiten gaat^-bevond zich op 9 Maart jl. weder in dronken toestand aau het station aldaar, toen zekere Karei Rozenth&l met een handwagen kwam aaorüden waarop een koffer stond. Terstond liep P. Rosenthal toe om den koff jr van den wagen te nemen, waardoor een woordenwisseling ontstond en P. ten slotte Rozenthal aangreep, sloeg en krabde. Bekl. P. wilde het doen voorkomen, of hü een handje had willen helpen. Eisch 6 weken gevangenisstraf. «AlblMserwaard en FUfheeren- landen, 13 April. Handel ia kaas matig, prüs, ondanks meer aanbod zeer vastboter met redelüke vraag, iets lager in prQs. Men besteedt thans in deze streken voor: kaas f 24,50 k f 29 per 50 kilo, naar wicht en kwaliteit. Goêboter f 0,55, weiboter f 0,48 per Vi kilo. Werkt het aanhoudend schrale maar zonnige weder uitmuntend op het bouwland, voor de weilanden en moestuin wordt zeer naar een malschen regen verlangd, want bü dit weêr, bqna 3 weken lang eiken nacht vergezeld van soms strenge vorst, groeit geeo gras of groenten, ook bet in 't water staande hout eu teen begint het kwaad te krügen; duurt het schrale droge weêr nog eenigen t^jd voort, dan gaat menig bosje dood, wat, in aanmerking genomen de hoo- ga prüs er voor besteed, geduchte schade zou berokkeueD. 'Ameide en Tien heven, 11 April. Door eeu 130-tal kweekers zün stekken ge vraagd van „Fioralia"; velen dezer maakten tevens gretig gebruik van het door den voor zitter der vereeniging aangeboden bloemzaad. 'Bergambacht, 11 April. Bü de beden alhier gehouden verkieziog van een hoofd ingeland en van een hoofdingeland plaats vervanger van de Krimpenerwaard werden de aftredende ledeo, de heeren K. Hoffland Mz. als hoofdingeland en A. B. Slingerland als hoofdingeland-plaatsvervanger herkozen. Berkenwnnde, 11 April. Bü de op heden gehouden verkiezing voor hoofdin geland en hoofdiogeling-plaatsvervanger io het bestuur van de Krimpenerwaard werden uitgebracht 128 stemmen. Als hoofdingeland werd herkozen de heer P. Verkerk met 123 en als hoofdingeland plaatsvervanger de heer T. van Schieveen met 115 stemmen. Brandwjjb, 12 April. Eene collecte langs de huizen ten bate van de noodlüdenden door den watersnood in Zeeland, heeft op gebracht de som van f 119,46. §EUh«nt (gem. N. Lekkerland.) 11 April. Het driejarig kiod van K. alhier, geraakte gisteren in een onbewaakt oogenblik in een sloot achter de woning. De vader en de moeder hebben zich heiden te water moeten begeven, om hun kind te redden, wat eerst na veel moeite gelukte. 'Gandrlaan, 11 April. Bjj de beden gehouden grasverpachting hebben de kaden eoz., toebehoorende aan de polders Oud en Nieuw Goudriaan, opgebracht 351 gulden, tegen f 303 in het vorige jaar. "flrsst- Immers22 April. Tengevolge van de beide wegens periodieke aftreding van de heeren Mr. P. A. Greup en H. J. Neder- horst Jr., in de gezondheids commissie te Schoonhoven ontstane vacatures zün voor deze gemeente de volgende aanbevelingen opgemaakt. Voor de vacature-Greup lo. Mr. P. A. Greup, advocaat te Schoon hoven. 2o. J. J. Hendrikse, rüksvee&rta te Groot- Ammers. Voor de vacature-Nederhorst (deze heeft bedankt) lo. Mr. A. E. Schouten, burgemeester van Haastrecht. 2o. D. Luüten, koopman te Lekkerkerk. Hssg-Biokland, 9 April. Tüdens de godsdienstoefening had Zondag-morgen j.l. in de Ned. Herv. kerk alhier een ware paniek plaats. Terwül de predikant de ge meente toesprak, stond een persoon van zqn plaats op en stapte naar den kansel, begon daar een onverstaanbare rede te houden doch werd door den koster naar de consistorie verwüderd, maar kwam van daar weer direct door een andere deur de kerk binnen en trachtte toen den kansel te beklimmen, maar werd hierin door eenige personen verhinderd, die hem met veel moeite weer naar de consistorie brachten. De gemeente-veld wachter, die inmiddels ontboden was, bracht hem met hulp van anderen naar züo wooing. De dominee tette zün rede weer voort, doch er werd weinig aandacht meer aan geschonken. Inmiddels hadden eeQ paar vrouwen, die zich door het geval angstig maakten, de kerk verlaten. "Lasgerak, 12 April. Toen in het begin dezer week eenige werklieden op de steenfabriek „de Valk" alhier bezig waren met het plaatsen van palen, had een der werklieden G. van T. het ongeluk, bü het uittrekken van eeu grondboor, waarmede deze gaten worden gemaakt, zich deo rug zoodanig te bezeereo, dat hü Mjne werk" zaamheden moest staken en zich onder ge neeskundige behandeling moest stellen. Ter vervulling van de beide vacatures in de gezondheids commissie te Schoonhoven zün door Burg en Weth. dezer gemeente de beide volgende dubbeltallen opgemaakt. Vacature-Greup: lo. Mr. P. A. Greup, advocaat te Schoon hoven. 2o. J. J. Hendrikse, rüksveearts te Groot- Am mers. Vacature-Nederhorst (die bedankt heeft): lo. Mr. A. E. Schouten, burgemeester van Haastrecht. 2o. D Luüten, koopman te Lekkerkerk. Leerbraek, 12 April. Tot bestuurslid, tevens voorzitter van het fanfarekorps „De Bazuin" alhier, werd gekozen de heer W. Heükoop, in plaats van den heer J. Baas, die niet meer in aanmerking wenschte te komen. Herkozen werden als secretaris de heer T. Sterk, als penningmeester de heer J. van Veen, als bibliothecaris de heer P. Brakband en gekozen tot algemeen secundus de heer J. Baas. Lekkerkerk, 12 April. De heer Joh. van der Woude alhier heeft aan het ge- meentelük Museum van Oudheden ia de Boü mansstraat te Rotterdam een granieten vqzel geschonken, die ia 1905 te Lekkerkerk 3 meter onder den beganen grond ge vonden is. 'Meerkerk, 12 April. De heer R. A. Beems alhier, heeft met guns'ig gevolg examen afgelegd als klerk bü de post- en telegraphie. Gisteren ontving hq zqne aan stelling, om met den 16n April in functie te treden. De hoogste prü", dien men in deze week voor kaas, eerste kwaliteit, besteedt, bedraagt f 27 per 100 h. K.G. De handel is redelük. Mleawerkerk a/d IJsel, 12 April. De heer E. van Slinters, stationschef alhier, is tegen half April a.s. overgeplaatst naar Ravenstein. In de vergadering vaa den Raad dezer gemeente, gisteren gehouden, is besloten tot weder aanstelling van een tweeden ge- gemeenteveldwachter. Eervol ontslagen werd Mej. G. C. Vliegeothart, onderwüzeres aan de eerste openbare school. In haar plaats werd benoemd Mej. C. J. de Ruiter te Har dingsveld. Gisterenavond vergaderde het Bestuur van de Afdeeling „Nieuwerkerk a/d IJsel, Cappelle a/d IJsel eu Omstreken" der „Hol- landscbe Maatschappij van Landbouw" in het café „De Zwaan" van den heer G. van Reeuwqk, teneinde over den aankoop van een beer een beslissing te nemen. Vele aan biedingen waren bü het bestuur ingekomen, maar toch bleek de keuze zeer gering. Na ampele bespreking werd eindelük bet voor stel van den beer Prenüt aangenomen, om n. 1. den beer van den beer Rodenburg voor den gestelden prqs te accepteeren, en boven dien eeu big aan te koopen bü den heer Hanken io den Wilhelminapolder bq Goes. De rüksveldwachter A. Admiraal Breur, gestationeerd alhier, is, met ingang van 21 dezer, overgeplaatst naar Jaarsveld. Nleawerkerk a/d IJsel, 12 April. De schoolcollecte. ia de openbare school aan 's-Gravenweg in deze gemeente gehouden ten behoeve van den watersnood in Zeeland, bedroeg f22,10. 'Nleawpaert, 12 April. Mej. A. Kemp, onderwüzeres aan de openb. school alhier, is als zoodanig benoemd aan de openbare school te Aalsmeer Schoolwük 4.) 'Ouderkerk a/d IJsel, 11 April. Op Dinsdag 10 dezer hield het bestuur der vereeniging „Werkmanszorg" alhier züne gewone driemaandelüksche vergadering. De penningmeester deelde mede, dat over bet afgeJoopen kwartaal ontvangen was f346,35 (waaronder f 123 van donateurs) en uitge geven f 159,97, zoodat meer ontvangen werd dan betaald f 86,38, waardoor einde Maart totaal in kas was f 1881,76. Negen nieuwe leden werden ingeschreven. Het bestuur van de Coöperatieve Land- bouw-vereeniging „De Onderneming" alhier heeft vergunning gevraagd tot oprichting van eene graanmalerü, gedreven door een zuiggasmotor van 23 paardekrachten, in de Kromme, buitendüks nabü de hoeve van den heer A. Teeuwen. De loteling H. Twigt, reeds ingelüfd, is afgekeurd wegens lichaamsgebreken en uit den dienst ontslagen. Voor hem moet dus een ander opkomen. Dit is reeds het tweede gevel dit jeer. Onder hartelüke betuiging aan de ge vers maakte de burgemeester heden bekend, dat de gehouden inzameling van gelden ten bate van de noodlüdenden door de Zeeuwsche overstrooming heeft opgebracht f 281,17. De gelden zün overgemaakt aan het Prov. Comité te Middelburg. Met voldoening mogen allen op hunne zoo welwillende mede werking tot het schoone resultaat neerzien. Oudewuter, 10 April. Alhier doet zich een geval voor van diphtheritis. De Ifjderes is een vierjarig meipje. 'BeeuwUk, 12 April. De eerste zuig gasmotor, destüds geplaatst in den polder „de Broekvelden en Vettenbroek" welke niet voldeed, is thans vervangen door een anderen, welke naar men zegt heel wat beier voldoet. Van zün tegenwoordigheid geeft hü goed blffk, want wqd en züd wordt de iandelüke stilte door z(Jn eentonig „paff! paff!" ver broken. Of zjja werking constant zai züo en het kolen verbruik heel wat minder zal bedragen moet de tQd leeren. Streef kerk, 11 April. Door de alge meen» ledenvergadering der vereeniging Het Fanfarekorps „de Oranjevaan" alhier is de heer M. Verveer, werkend lid der vereeniging, tot bestuurslid gekozen. Met algemeene stemmen werd besloten ten behoeve van de OraDjevereeniging „de OraDjevaan" te Nieuw-Lekkerland op 31 Augustus a. s. (verjaardag van H. M. de Koningin), 's avonds te Nieuw-Lekkerland, aan het dorp, een concert te geven. Dezer dagen ontving het korps van enkele personen eenige geschenken ten behoeve der te geven uitvoeringen. Den stillen gevers wordt door dit bericht de daok vaa ge meld korps gebracht. In de dezer dagen gehouden bestuurs vergadering van Het Fanfarekorps „de Oranjevaan" alhier zün drie personen ala kunstlievend lid der Vereeniging aange nomen. Thans zün 116 personen aan de vereeniging verbonden, waaronder 16 wer kende leden. 'ZevenhuIsen, 11 April. De collecte alhier gehouden ten behoeve van de nood lüdenden door den watersnood in Zeeland, heeft opgebracht f 176,30. Een paar dagen geleden fietste een onzer ingezetenen naar Ctpelle a/d IJsel. In de Keeten zag hü drie kinderen, waarvan twee van 3 k 4 jaar, achterover in een baggersloot lagen, terwül het derde jongetje zich verwü derde. Zeker zouden die twee geslikt zün, als onze fietser niet terstond züo rüwiel verlaten en ze gered had. Daar hjj haaat had, kon hg ze niet bü de ouders brengen, zoodat deze onbekend gebleven zün met den redder bunoer spruiten. ITiOlIIKOWN» SchoonhovenIS April. f Bü Kon. besluit is C. G. van Aken vao Schaardenburg, aide easaieur van den waarborg en de belasting der gouden en zilveren werken te Utrecht, met ingang van 16 dezer, benoemd tot commies stempelaar bü genoemd dienstvak, met bepaling dat hü tüdelqk als zoodanig zal worden werk zaam gesteld te Schoonhoven. t Het Staatblad no. 56 bevat een Kou. besluit van den 4den April 1906, tot vernietiging van het besluit van Burgemees ter eu Wethouders van Schoonhoven vaa 9 Januari 1897, waerbjj aan E. Vegter ver gunning voor den kleinhandel in sterken drank is verleend. j-Door de Genie is Dinsdag j.l. aan- bestoed: het eenjarig onderhoud van de Militaire gebouweu eu werken in deze ge meente. Inschrüvers waren de heeren A. van Dam f 2619; J. Klip f 2594; P. Ver- meü f 2506. t Door H. J. J. van Arkel alhier is aan H. M. de Koningin gratie verzocht van de gevangenisstraf van drie maanden, hem opgelegd door het Gerechtshof te 's-Graven hage. t Door het bestuur der Coöpera tieve broodbakkerü en verbruiksvereeniging „Helpmekaar" alhier is besloten aan de leden met het Paaschfeest naar gelang van hun verbruik Paaschbrood te verstrekken. t Het voorloopig bestuur van het plaatselqk Comité voor Algemeen Kiesrecht besloot, teneinde ieder in de gelegenheid te stellen, op voordeelige voorwaarden de a. s. Nationale Betooging voor Algemeen Kiesrecht te Amsterdam te bezoeken, een spaarkas in te stellen, waarvoor de minimum büdrage op 15 cent per week werd gesteld. t De aanvoer op de botermarkt was Woensdag jl. niet groot, daar de meeste landbouwers thans begonnen zün met kaas maken en de vraag naar boter voor het bakkersbedrqf niet groot meer is de prüzen van de voorgaande week bleven gehand haafd, nl. 0,49 per Vs KG. t Donderdag-morgen viel op de Haven door overhelliog van den last al het stroo van den wagen van den schipper Th. Verroen, zonder oagelukken te veroorzaken. Dientengevolge was de passage voor voer tuigen langs de Haven-westzqde geruimen tüd gestremd.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3