mol lerpÈg, W. BRANDWIJK, 1 nieuwe Dames- en Kinder-Zomermantels. KINDERWAGENS, SPORTKARREN. SÉnlura es üligpde plaatsen. J. DE GRUIJTER, 22 Huizen, mm mr umm 3 a 4 BOUWBIER. MAUW, Schoonhoven. H, A. van BAAREN. AUTOMAAT. GORDIJNEN. as H Fanfarecorps op 16 April 1906, 3e UITVOERING 3 Schildersknechts Boerenarbeider, Boerendienstbode Dienstbode. :KAru Meid-Huishoudster, Groot Nationaal Kegelconcours G. van der Wolf. 19e Groote VOORJAARSVERLOTING Aanbesteding. Vertrouwdste Adres! Fijne collectie Nikkel-artikelen. Aardappelen, Biljart-Concours Biljart-Concours DAMES- en KINDERHOEDEN, Fantasiekaarten. n Lampenranden en Kappen. ■3 e 5 3 m c Blatchford's Kalverenmeel. C. VAN DER HEK, Het Perceel Sliedrecht, Een Bouwterrein, UI en HM 2 metje brandwijk 2 m „Door hulp tot staod gebracht" Berkenwoude. UITVOERING Fanfarevereeniging „UNIE". AMEIDE. J. G. MULDER, Na afloop BAL. Zangvereniging „HALLELUJAH" te Bergambacht. EEN BOERENARBEIDER en een aankomend KNECHTJE, UITVOERING Groot-Ammers. VOORDRACHTEN. ZANGVEREENIGING te Krimpen a/d Lek. UITVOERING Café-Chantant K. VERDOOLD te STOLWIJK. HA AFLOOP BAL. F. CHRISTENSEN. Schoonhoven. Afdeeling „GOUDA en OMSTREKEN Paarden, Rijtuig, Tuigen enz. UTRECHTSCHE WAGES met Zjjportieren met één Paard compleet LopikerstraatSchoonhoven STEIN. HAASTRECHT. VLIST, MOKKATAARTJES, VERSCHILLEND GEBAK, V. H. DOESBURG, 2en Paaschdag gesloten. Gecombineerde Uiterwaarden STOOM ZUIVELFABRIEK 3 gebruikte Boerenwagens, GB00T8TE SOBTEEEINff EN RIJKE KEUZE TASSCHEN' ZIE ETALAGE! A. HÉRON, Photograaf, ROTTERDAM. H.H. Landbouwers! C. VAN LEEUWEN, Vjjverstra&t 132, GOUDA, WringtobbenKarns, Kuipen, TE KOOF: nieuwe W. DE HAAN, f 40,-, f 20,-, f 10,-, f 5,- en f 2,50, I. de Stigter, Groot-Ammers. te Streefkerk, OP TWEEDEN PAASCHDAG, Het MODE-MAGAZIJN van J. V. WILLER, voorheen Eez. HOFSLAG, Groot assortiment garneering voor DAMES-COSTUUMS. Prentbriefkaarten 3 C O a 6 JC «N 0 L Geregeld aanvoer van nieuwe soorten. GROOTE COLLECTIE. DAM, SCHOONHOVEN. Lampenrozen. - Papieren Bloempotten. Kastpapier met en zonder randen. De beste Vulpenhouder van 50 Cents. De Schoonbovensche Reclamemap: !rE"Nmo?reNA. Bijbels en Kerkboeken. Mooie nienve Muziekstukken voor Orgel. 1 39 C NIEUW! 3 UI Ent. VAN WAGENINGEN, Schoonhoven. NIEUWl H.H. Veehouders! BASISCH PHOSPHORZURE KALK, ML VERHEUL, Honingerdijk 49, Rotterdam. Gordijn- en Ra&mgarnitnren in het zink, koper en hout. KOPEREN TRAPROEDEN EN SCHROEVEN. HavenSchoonhoven. BERICHT VAN INZET. Tienhoven en Langerak, Leerbroek en Meerkerk, Het Perceel onder Meerkerk, SICHTERMAN, Openbare Vrijwillige Verkooping. Krimpen a/d IJssel, GAAT NIET DOOR. Notaris Van der Leeden. Openbare Vrijwillige Verknoping Stolwijk, Een Bouwterrein, VERHURING der Landerijen Slolwijkersluis, fMet ingang van 17 April a.s. is het poet- en telegraafkantoor alhier aan gesloten aan het Rgkstelefoonnet. Totdat do aanleg Fan bet net binnen de gemeente gereed ral zijn, bestaat voorloopig alleen ten post- en telegraafkantore in de spreekcel, gelegenheid met de aangesloten plaatsen en perceelen te spreken. De dienst uren zijn dezelfde als die voor het telegraaf- kantoor, n.l. van 7tyi—IS; van ltyi—6; en van 6Va-9ft, (alles Greenwichtgd). De pr jjs bedraagtvoor een gewoon gesprek 30 ceat per drie minuten of ge deelte daarvan; voor een drin gend gesprek fl gedurende dezelfde tijds eenheid. Wenscht men na afloop der drie minuten het gesprek voort te zetten, dan wordt dit nog gedurende drie minuten toegestaan. Na zes minuten kan het gesprek alleen dan worden voortgezet, als er geen andere ge- spreksaanvragen voorhanden z(jn. Er kan ook een zoogenaamd telefoon op- roep-bericht (tegen betaling van 10 cent) worden verzonden, dienende om een persoon, wiens perceel niet telefonisch is aangesloten, te verzoeken, zich per telefoon ia gemeenschap te stellen met den afzender van het oproepbericht. De Rgksgids (bevattende de namen en nummers van de perceelen, welke in geheel Nederland aangesloten zqu) ligt aan het loket ter inzage en is desverlangd tegen 60 cent per exemplaar verkrijgbaar; deze gids ver schgut tweemaal 'sjaars, n.l. in Juni December. Voor eventufiele andere inlichtingen ver- voege men zich ten post- en telegraafkantore. De waarn. directeur: P. J. Jonker. Schoonhoven, 12 April 1906. f Naar men verneemt zal de In' atructie-Compagnie van 4 tot 18 September a. s. de legerplaats b(j Oldebroek betrekken. t Mej. A. Vegter, b(j het jongst gehoudeu examen geslaagd voor klerk b(j de Posterijen en Telegraphic, heeft thans be richt ontvangen, dat z|j met ingang van Dinsdag 17 dezer geplaatst zal worden Amsterdam. t Woensdag j.l. had door den archi tect, den heer L. F. Redeker, namens het bestuur van de Spaar- en Hulpbank Departe ment .Schoonhoven" van de Maatschappij .Tot Nut van 't Algemeen" de aanbesteding laats van het afbreken van panden in de oestraat te Schoonhoven eo het op dat terrein bouwen van een Nutsgebouw. Ingeschreven werd door; G. H. Kujjlenburg en (Schoon- f «min S. van den Oever Pz., boven, 1 10,w>~ P. Vermeij, C. Kok Wz., Ammerstol, 17100,— P. Du hen Bergambacht, 17100,— A. Woudenberg, Schoonhoven, 17948,— W. Groothuis, 17978,— C. W. den Hoed, Gouda, 18300, G. M. Peters, 18526, J. W. Dogterom, Schoonhoven, 18668,— A. B. Herlaar, Nieuw-Lekkerland, 18700,— As. Molenaar Co., Molenaarsgraaf, 20900,— f Uit eene advertentie, voorko mende in dit nummer, blijkt, dat de ver- eeniging „Floralia" hare werkzaamheden voor 1906 weder is begonnen. Een zestal planten zullen thans ter kwee king worden uitgereikt, n.l. Fuchsia, Pelar gonium, Bladbegonia, Begonia Semp. fl. Cuphea en Knoibegonia. Evenals weleer zal voor ieder de gelegen heid openstaan om van het aanbod der vereeniging gebruik te maken en zich voor deelneming te doen inschrijven. Al is het voor de vereenigingskas geen direct voor deel te noemen, toch ziet het bestuur gaarne een groot getal aanvragen tegemoet, opdat daaruit bRjke, hoe deze wijze van volks veredeling door opwekking van liefde voor de rüke natuur, in onze gemeente meer en meer doorwerkt en op velerlei gebied hare schoone vruchten mag dragen. Mogen velen zich geroepen voelen, ook dit jaar bet bestuur in zijne vele en zorg. volle bemoeiingen te steunen, betzij door mededinging bij het kweeken of door aan melding als lid der sympathieke vereeniging t Zooals uit achterstaande adver tentie blijkt zullen de beeren Mr. L. N. Roodenburg van 's Gravenhage en A. C. Bos van Egmond aan Zee Zaterdag 21 April spreken in het Heerenlogement in het be lang van zwakke kinderen uit de volksklasse. Het doei van hunne besprekingen is hier eene afdeeling te stichten van het Centraal Genootschap voor Kinderherstelliog- en Vacantie-kolonies. Ieder weldenkende, die belang stelt in het kind en wie zal dat niet doen, moet dat plan toejuichen. Zulk eene afdeeling toch heeft tot taak geld te verzamelen om kinderen uit onze ge meente, die voor hunne gezondheid noodig eenige weken naar een vacantiekolonie moe ten, daarheen te kunnen Bturen. Voor bet luttele bedrag van f 6 contributie heeft eene afdeeling bet recht kinderen k f 0,80 per dag (geneeskundige hulp iabegrepen) naar een der kolonies van het Centraal Genoot schap te zenden. Hoe hnerJyk is het tel kens vau zulke kinderen in audere gemeenten te lezen, dat z|j na een betrekkelijk kort verbluf in zulk een oord, verscheidene dere scholen leerlingen werft, kan het vol gende dienen: Het is alhier de gewoonte, wanneer kin deren den leeftijd bereikt hebben, waarop ze de school kunnen bezoeken, do gemeente bode dit namens den burgemeester bjj de ouders gaat rondzeggen. Dezen keer heeft deze ambtenaar, tevens bestuurslid van de bijzondere school, meer dan zgn plicht gedaan. Bg sommige ouders toch, die zeer waar schijnlijk hun kinderen op de openbare school gratis geplaatst konden krggen, zei hg, je kunt je kind of kinderen naar school zenden tegen half geld. Tevens vertelde hij, dat het op de bijzondere school voordeeliger was. (Dit laatste was trouwens nog niet eens waar.) We meenen, dat deze gemeente bode dingen heeft gedaan, die als bode niet ta pas komen en vragen ons af of een School met,den Bgbel, die zoo hoog Hfgeeft van haar zedelijkheid, zulke onzedelijke middelen noodig heeft, om haar leerlingen-tal te ver- grooten. J. BROUWER. ponden in gewicht toenamen, dat z|j met bleeke wangen er heen trokken en met den blos der gezondheid op het gelaat terug- keerden. Ten zeerste wekken wg er dan ook toe op de vergadering te bezoeken en lid van de te stichten afdeeling te worden. De bedoeling is een zeer lage minumum contributie, pl.m. f 0,50 per jaar te beffen. Men bedenke dat voor ongeveer f 20 een kind 3 weken kosteljjke verpleging aan zee, in een heerlijke omgeving, kan genieten. t Donderdag 12 dezer had in het lokaal van den heer Vegter alhier de eerste aigemeene ledenvergadering plaats van de Schoonbovensche Zwem- en badinrichting van .Volksweerbaarheid". Uit het jaarverslag van den secretaris bleek, hoe de bescheiden inrichting aan de Kil blijkbaar in eene groote behoefte voor ziet, Hierin ziet het bestuur dan ook de reden, waarom zijn arbeid vao het welden kend deel der Schoonbovensche burgerij zooveel medewerking mocht ontvangen. Uit de rekeoiog en verantwoording der geld middelen bleek, dat bet bestaan der inrich ting geen bezorgdheid behoeft te verwekken, mits stadgenooten en corporatie's mede werken om den bloei der vereenigiDg te bevordertn. Bij de bestuursverkiezing -r vacature Dr. M. van der Weerd, door vertrek naar Arnhem werd de beer J. A. Wempe geko zen, die verklaarde deze benoeming gaarne te aanvaarden. Nadat nog enkele punten, betreffende exploitatie en uitbreiding waren besproken, sloot de voorzitter de vergadering. Het bestuur is thans samengesteld uit de heeren: J. J. Hogen doorn, voorzitter; H. W. Versteeven, penningmeester; J. Valken burg, secretaris; S. van Nooten en J. A. Wempe. Alleep ran JPablieke Verkeepiagea van Onroerende Goederen. Uitslag van de op ZaterdiB 7 dezer te Zevenhuizen gehouden verkooping, ten overstaan van den notaris W. J. Ren'n ders aldaar: Het buis aan de Korle zijde, koopers de heeren G. Saasberg en B. Donker te Zeven buizen, voor f1080. 2.34.40 H. A. weiland in den Zuidplaspol- der, kooper de heer G. van den Dool te Zevenhuizen, voor f3460. 2.04.60 H. A. bouwland in den Zuidpias- polder, kooper de heer W. Coppers te Rot terdam, voor f2500. De drie huizen, gelegen aan den kinderdijk te Alblasserdam, voor de Erven Wed. BoeleHoek, z(jn Woensdag 11 dezer bij afslag door den notaris mr. J. P. van den Brink aldaar toegewezen aan den heer A. van den Haspel te Kinderdijk, voor f3750. GEHEUGD NIEllWb. Men meldt uit Utrecht: De verdeeling der premie ad f 600, uit- feloofd voor de aanwijzing van Frans losier, moet geregeld zgn als volgt: de barbier Corver f 100, de beer Lamme f 350, de barbiersbediende Korn f 50. Donderdag-morgen ten ongeveer half zes deed een vreeselüke knal de be. woners van Sliedrecht uit hun slaap op schrikken. Spoedig bleek, dat van de sleepboot .Dien Donné no. 7" (eigenaar P. W. Huisman te Rotterdam, kapitein W. Ggsbers), welke juist de spoorbrug bü Baanboek stroomaf waarts was doorgevaren, achter zich sleepen- de twee gedeeltelijk met stukgoederen beladen sleepkanen, de stoomketel gesprongen was. Baide oevers der Merwede waren bedekt met aan splinters geslagen hout, terwijl op een afstand van wel 30 meter in het iand aan den linkeroever een stuk ijzer, vermoede- Igk van den stoomketel, ter zwaarte van ongeveer 160 K.G terechtkwam. De sleepboot kwam in schuinen stand te liggen, roet de boeg in de hoogte, wat ten gevolge had, dat de zich in de voorkajuit bevindende personen, z(jnde de vrouw van den kapitein en de oudste stoker, zoomede de 2e machinist, die bovenop liep, zich vrg gemak kelijk konden begeven op de sleepkaaD, die zich dadelijk achter de sleepboot bevond, doch die, door het onmiddellijk laten vallen van hare ankers, niet op de sleepboot liep, maar op zeer korten afstand van deze laatste bleef liggen. Een dekknecht, die zich tgdens het ongeluk op het achterdek bevond, werd door de hevige luchtverplaatsing naar voren gesmeten en kon, wonderlijk genoeg, ongedeerd ook op de sleepkaan worden overgebracht. Deze vier personen zijn gered, terwijl de kapitein, twee stokers en een stuörman, die zich in in de machinekamer bevonden, zgn gedood. Hunne lykeu zjjn nog niet gevonden. Van 2 metselaars, die zich op het oogenblik dat het ongeluk gebeurde, in een roeiboot naar hun werk aan den zuide lijken oever d$r rivier begaven en op onge veer 10 meters van de plaats des onheils bevonden, werd er éeo, Pieter Tjong, ter hoogte van het linkeroog door een stuk gzer zoodanig getroffen, dat een gapende wonde ontstond en by na voorloopig op de werf van den heer L. Volker te zgn verbonden, naar huis werd gebracht, waar Dr. Meijer hem verder in behandeling nam. De beide sleepkanen werden door de in- uddeis gezonden sleepboot .Carl Sehroers 5. 6op sleeptouw genomen in de richting van Dordrecht. De .Dieu Donné" is gezonken. De oorzaak van het ongeluk is vooralsnog onbekend. Toen Woensdagavond een auto, bestuurd door dr. Vau Ejjk uit Bos koop, den Moordrechtscben Tiende weg onder Gouda wilde passeeren, geraakte de hond van den landbouwer O. er onder, waardoor de bestuurder bet stuur van de auto niet meer meester was en tegen het hek van den landbouwer V. R. aldaar terecht kwam. Toen geschiedde het dat een paard uit den stal van den heer Both voor de.auto te hulp moest worden geroepen. Het beett werd er voor gespannen en na een oogenblik stond de auto, die feite!gk geen automobiel meer was, weer op den rechten weg. Daar bleek dat het voertuig weinig schade had geleden, zoodat het zgn weg kon vervolgeu. Dat de auto een aardig vaartje had blokt wel daaruit dat een paar flinke dikke boomen bg de botsing tot den grond toe afknapten. Zondag reden eenige dames van IJmmdeii over het Kopje te Bloemendaal. Een dezer dames kon haar flits niet mach- tig blijven en rolde tegen een boom van het hótel .Duin en Daal". Zg werd in genoemd hotel bewusteloos binnengedragen en is thans overleden. Dinsdag-avond is mejuffrouw V., onderwijzeres te Ophemelt, van Tiel komende, waar zij eene boodschap gedaan bad, per üeta van den dük in het inun datie-kanaal gereden. Heden-morgen is daar baar Jgk gevonden. no. voorkomende advertentie, de Fanfare- vereenigiog .Unie" alhier voornemens eene openbare uitvoering te' geven in het lokaal .Lekzicht" alhier. Het programma nagaande, mag verwacht worden, dat .Unie" een genot vollen muziek avond cal verschaffen. Bovendien wordt de muziek afgewisseld door het optreden van den bekroonden karakter humoriBt, den heer J. G. Mulder van Goriucbem met diens echtgenoote, beiden alhier goede bekenden, die het programma met voordrachten en*, zullen aanvullen. Graot-ivmeri12 April. Na Zondag morgen door Ds. B. Batelaar, van Waarder, met eene predikatie over Jee. 62: 6 en 7, te zgn bevestigd, trad in het namiddaguur Ds. J. de Bruin, van Bleskensgraaf overge komen, alhier op om zich aan deze zflne gemeente te verbinden, met eene rede naar aiDleiding van Exod. 3: 11 en 12b. Zoowel in 't morgen- ais avonduur vulden vele belangstellenden het kerkgebouw, 'Haastrecht, 13 April. 11 April is overleden de heer Joh. Leeuwenhoek, sinds vele jaren lid van den gemeenteraad. Den 31. Maart werd hö tevens tot wethouder benoemddit stemde hem tot vreugde en dat in hem gestelde vertrouwen gedacht h(j met een klein feestje, aangeboden aan den ge meenteraad. Helaas! lang heeft hy daarvan niet mogen genieten. Reeds denzelfden dag werd h(j vervoerd naar het ziekenhuis te Gouda, alwaar bjj ook is overleden. VeleD, ja allen die bem gekend hebben, zullen het verlies beseffen en betreuren. Hy -tras een humaan en prettig mensch. die 4e gemeente naar beste weten is van dienst geweest, wiens streven was naar billijkheid en rechtsgevoel. Lang zal b(j nog in herinnerisg voortleven. CORRESPONDENTIE. Het ingezonden stuk uit A. is voor opname ongeschikt. Het verslag van de lezing van Ds. H. C. Hogerzeil en vele berichten wegens plaats gebrek in het volgend nommer. Redactie. VACATEBEllEEBTEif. KIhk NctiMubaven. AMMERSTOL. Maandag 16 April (2de Paaschdag), 's voorm. Ds. H. E. Knappert, van Haastrecht. Ring Sliedrecht. BLESKENSGRAAF. Zondag 15 April (tste Paaschdag), 's nam. ltyj uur Ds. Van Vliet, van Ottoland. PAPENORECHT. Zondag 16 April (1ste Paaschdag), 's avonds 6 uur Ds. Ten Kate, van Sliedrecht. PROTESTANTENBOND te AMEIDE. Zondag 15 April jlste Paaschdag),'s voorm. 10 uur Ds. Bleeker, predikant der Ned. Herv. Gem. te Tiel. V1SSC11 KRi J -DER] C1 i TEN. Amuaerstol, 13 April. Van Zaterdag 7 tot en met Vrgdag 13 dezer zgn alhier ter markt aangevoèrd 29 zalmen; prgs per Va kilo van f 1,45 tot f 1,70; 235 elften, prgs per stuk van f 0,70 tot f 3,15. 'Hrallngen, 13 Apr. Deze week werden ter markt aangevoerd 420 zalmen; prijs f 1,40 k f 1,80 per 5 ons; 4195 elften, f 1,k f 6,— per stuk. MARKTBERICHTEN. HeMe®ravent>10 Apr. Kaas. Aangevoerd 142 wagens, te zamen 6640 stuks, wegende "Lm. 89000 kilo; le soort Goudsche f 27,— 28,50, zwaardere f 29,50, te soort f 25,— 26,—, Derby-kaas, le soort f 28,60, k 29,—; Edammer-kaas, le soort f 18,—, Se Boort f 26,—. Handel matig. «•■das 11 April. Kaas, le qual. f 17,— a *8,2e qual. f 24,a 26,zwaardere f 28,50. Aangev. 80 partijen. Handel gewoon. Boter: Prijs der goe- f 1,05 A f 1,10, weiboter f 0,95 A 1,per kilo. BaUerdana, 10 April. Aangevoerd 30 warden, 1815 magere en 715 vette runderen, 32 vette, 9i)4 nuchtere en graskalveren, 264 biggen. Koeien en oasen 25 tot 38 ct., kalveren 40 tot 55 c. per V* kilo. hchssahaven, 13 April. Boter, le qual. 55 ct,te qual. 50 ct. per half kilo. Kaas f 23 a f 16 per 50 kilo. Belegen kaas f 82 a 36 per 50 kilo. Vette kalveren 28 a 32 ct. per V* kilo. Nuchtere kalveren f 6 a f 9 per stuk. Vette varkens 29 a 31 ct. per ij« kilo. Biggen f 11 a f 14 per stuk. Eieren f 3,50 per 100 stuks. Weerden, 4 April. Kaas. De aanvoer ter markt op heden bedroeg 103 partijen, >ri)8 van Goudsche le soort 1 26,— A f 27,60, soort f 23,— a f 25, zwaardere f Edammer le soort f -,—2e soort f per 50 kilo. Handel redelijk. BUMbEBLUltE bTAAD. Nebavubaven. Van 10-13 ApriJ. Geboren: Herman us Henricus, z. van Murk en W. P. Wennekes. Ondertrouwd: A. Oskam, oud 31 j. won. te Bergambacht) en B. Kou 1st aal. -— S. van den Berg, oud 27 j. en G. Hartog, oud 33 j. Getrouwd: V. Harte, oud 26 j. (won. Botterdam) en M. Bouttfr, oud 24 j. INGEZONDEN. Buiten verantwoordclykheui der Redactie. Krimpen a/d Lek, 7 April 1906. Geachte Redactiet Gaarne zagen wh dit stukje in Uwe cou rant opgenomen, b(j voorbaat dankend. Ala een staaltje, hoe men op de bijzon- VERVOLG OER NIEUWSTIJOINGEN- - De Commissaris der Koningin in Zuid Holland heeft den heer I Zeehan delaar, arts te Amsterdam, vroeger te Zevenhoven, op zjjn verrock eervol onteiig verleend als lid van de Gezondheids-com missie te Bodegraven. Het hulptelegraafkantoor le Giesen-Nieuwkerk is HjdeRjk gesloten. Tijdens het bezoek van H. M. de Koningin eo Z. K. H. den Prins aan Am sterdam, dat van 2 tot 8 Mei zal duren, zal H. M. de Koningin Moeder van Vrijdag 4 op Zaterdag 5 Mei aldaar zijn. De Maatschappij van Weldadig heid heeft van H. M. de Koningin een gift ontvangen, groot f 600. Door het gerechtshof te 's Gra venhage is bevestigd het vonnis der reeht- bank te Dordrecht, waarbij een arbeider te Sliedrecht, beklaagd van zedemisdrjjf, werd vrijgesproken. 'AueldSi 18 April. Aanstaanden Maandag (2den Paaschdag) ia, biykeaa de ia du igr 4||jg| jgememe wc 2W itf Den Haten April a. s. hopen ingu d|K geliefde Ouders M ABJE VAN GENT M hunne 90-Jarlge JEchiverecut- JR j|| King te herdenken. M Hun (dankbaar Kind, w 55 MAfüA VAN GENT. *1 gg Brandwgk, April 1906. |K 11 ApiU 1VU6 nopen ouzo geileluc 1 Ouders I ARIE VAN MEIJEREN en j GEERTJE HOüGENDOORN hunne te herdeuken. Hunne dankbare Kinderen, aastrecht, 12 April 1906. Getrouwd: W. G. JONGEBREUR J. RIJKAART, die, mede namens wederejjdacbe Familie, hun hartelijkeu dank betuigen voor de belangstelling bij bun huwelijk ondervonden. 's-Grivenha ge, Ouderkerk a/d IJse] 12 April 1906. De Heer en Mevrouw Dr. F, H. HEHE- WERTH Van Mieren Loovknstijn geven kennis van de geboorte van een' Zqon. Batavia, 14 Maart 1906. Een iffe ken nisgeving Heden behaagde het den H>>ere, na een langdurig en geduldig lijden, van onze zijde weg te nemen onze geliefde Dochter en Zuster CORNELIA ELISABETH, in den leeftijd van 21 jaren. Dat baar heengaan vrede was, lenigt onze smart. W. LUTHART. G. LUTHART-Baeekr en Kinderen. 's-Gravenhage, 9 April 1906, St. Agneeslraat 25e Hiermede vervullen wjj den treurigen plicht U kennis te geven van het over lijden van onzen innig geliefden Vader en Pleegvader, den Heer JOHANNES LEEUWENHOEK, in den ouderdom van ruim 70 jaar. Ons van uwe deelneming overtuigd houdende, De Kinderen LEEUWENHOEK en Pleegdochter. Haastrecht, 11 April 1906. Heden overleed, na eene slepende ziektemjjn hartelijk geliefde Echtgenoot, de Heer D. TAN DEN DOOL, in den ouderdom van ruim 65 jaar. Wed. A. VAN DEN DOOL- Moordrecht, 11 April 1906. Hiermede betuigen wg onzen b&rteigken dank voor de vele bewijzen van deelneming en belangstellingzoowel van hier als elders oos betoond tQdens de ziekte en btf bet overladen van onze innig geliefde Dochter en Zuster STEVENTJE; vooral ook aan den W E.Z-erGel. Haer Dr, VAN EEPEN voor de liefderijke en zorgvuldige verpleging aan haar verricht. Uit aller naam Wed. A. LEKKERKERKEB. Polsbroek, 13 April 1906. 5 H CD te des avonds te 7 SCHOOLGEBOUW. in het Entrée 80 Cent. Plaatsbespreking k 10 Cent by het Bestuur Kaarten reeds verkrygbaar. Directeur de Heer Ch. DE LA ROSIÈRE te Gorinchbm, op Maandag 18 April 1966 (2en Paasch dag), in het Lokaal „LEKZICHT" te |W Na de Pauze optreden vin den be kroonden KARAKTER-HUMORIST met medewerking van Mej. J. MU LDER, van Garlncheu. Aanvang 's avonds S uur. Eatréa f 0,58. CHRISTELIJKE op Danderdag 19 April e. k., des avonds te 7V« ure, in de CHRISTELIJKE SCHOOL. Pragrattma's A 98 Cts. verkrygbaar by den Ingang. Een sedert jarea bestaand UITSPANNING en BOOMGAARD. Een gedeelte van het Huis wordt gebruikt voor vergaderingen van Gemeente- en Polderbesturen. Adres W. TIMMER te Heenkee» by OUDEWATKR. Terstend gevraagd bekwanse by G. v. d. VOET, Lek kerk er k. Gevraagd, tegen heeg leen, by A. HERPST te (Jape 11e a/d Usel. Bg A, NATZIJL, Ammerstol, kunnen geplaatst worden. Terstend gevraagd een goed kunnende melken; woning beschik* baar, by W. ROEST (op bet Dorp) te Lekkerkerk. Terstend gevraagd: of een Beerenknechtgoed kunnende melken een eerste vereischte, by A, OS KAM Gz., Opperduit, Lekkerkerk. Drie Stolksche dametnet en fijn, Met liefde voor de pretT Hebben op die helden uit de krant Hun ziDnen vastgezet. Zij zuilen, als het feest verschijnt. In K. VERDOOLD's Café Met vreugde? ia gezelschap zfin Der Heeren B. P. J. let 1 Mei of eerder gevraagd een R. C., goed melken een vereischte. Adres J. VAN LEEUWEN Wz., Kerkweg, ReeawUk. TERSTOND GEVRAAGD: van bet Fanfarekerps, in de OPENB. SCHOOL, op Maandag 16 April 1906 (Iden Paaschdag), 'savonds 6Vi uur, te Directeur E. VAN WAGENINGEN. Bet r(jke PROGRAMMA wordt afgewisseld door Adres Wed. B. DE BRUIJN, Café „Schoonzicht", Lekkerkerk. Mevrouw TEPE te Scuoonhoykit vraagt tegen half Mei een flinke Onder trou wd: M. B. OERLEMANS, Med. Dis. en Arts, en C. J. VAN DE WATER. Groot-Ammers, Gorincbem, J Atnl I 1906. Ondertrouwd: ADRIANUS OSKAM Cz. BURRIGJE KOUTSTAAL Wd. Bergambacht, Schoonhoven 1906. „KRIMPEN A/D LEK" Direclenr; de Heer J. H. DREES. op Miwadaf 1« April 10011 («den P>Mchda(), ia de SOCIËTEIT. A.araag 7.S0 aar. Entrée f 0,80. aden Pu.eh-av.ad bjj le R.dr f O,AO, 1de B.ag f 0,*0. Aanvaag half acht. Teraland gevraagd wegens ongesteldheid der vrouw een P. G., nit den boerenstand, goed met kin. deren kunnende omgaan, vsn goede getuigen voorzien. Adres W. BOS MzitffLandbouwer, ZOETERMKEH. De Ondergeteekende beveelt zich weder, evenals vorige jaren, beleefd aan voor bet leveren van lste kwaliteit Haartaeh Banvbieruit de welbekende Bier- brouwerg „DE KRANS" te Utreeht. P.8. zy die nog ledige fusten van bet vorige jaar hebben, verzoek ik beleefd ze aan myn adres te willen bezorgen M|j minzaam aanbevelende Nt.lwtjker.lal. bij Gouda, April 19». Op ZOMDAe 18 «a MAAJTDA0 10 APRIL a. t OM 10 FRAAIE PRIJZEN, Ia «Ie opnleiv geopende Kegel- en Schietbaan mei Vergunning, Speeltuin met alle vermakelijkheden, eleetrlaehe Plano enz. Aanbevelend, HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW. bU gelegenheid van de vrUe Paardenmarkt op Trydag 98 Hei. Maxiuium aantal Loten 18000, VAN: HOOFDPRIJS: De trekking geschiedt in het openbaar ten STADHUIZE, op 90 MEK a.8., ouder toezicht van een Gemeente Ambtenaar. Deze verloting is Koninklijk goedgekeurd en door het Hoofdbestuur der Holiandscbe Maatscbappy van Landbouw toegestaan. LOTEF zyn alom verkrygbaar k f 0,60 per stuk en op franco aanvrage by minstens f 5,en 110 stuks k f 47,60, by den Penningmeester der Afdeeling. Namens het Bestuur: J. N. BOTH, Penningm. Onverkochte loten nemen geen deel aan de trekking. 11 stuks BERICHT DE ONTVANGST DER Aanbevelend. Het is nu de 30*te Lente, dat beleefd de aandacht wordt verzocht voor de uitgebreide sortemng ARTIKELEN voor de Hchooninwak en het Voorjaar. Wie dankb&ar gestemd wordpn door de schoonmaak hunner slaapstfè en werkplaats, kunnen dit toonen door VEBKADE's KORNTJE8 bg de koffie of thee te geven. Steeds versch: Beschuit van VERKADE en van DERCKSEN; Lange Bonchaitjen b(J de €acao; Gember- en Nucadekoek. Naast bijzondere zorg voor de artikelen van dageiyksch gebruik, steeds uitbreiding in artikelen, die de tyd voortbrengt. Dankbaar aanbevelend, W. «J. VAN - DAM. Sport-, Paleis- en Heerenbanket. Banketbakker, Lopikerstraat, Schoonhoven. ls het Photographlseh Atelier J. H. SPOORMAKER. Oaderkerk a/d IJssel. ■gpi INSCHRIJVINGEN naar de herstelling der winterscbade aan de Kade der onder Jaarsveld, waaromtrent inlich tingen te bekomen zyn by den Heer M. W. BERREVOETS te Jaarsveld, worden vóór of op Woeasdag 18 April e. k. ingewacht by den Voorzitter van dat Waterschap te Amelde A. VAN STAVEREN. Het BESTUUR der Naamlooze Vennoot schap .SAMENWERKING" te Glesseu- Hleuwkerk zal op Donderdag 26 April a. s., des voormiddags 11 uren, by C. VERHEUL, aanbesteden: HET BOUWEN VAN EEN met DIRECTEURSWONING c. a. Bestek met twee teekenmgen zyn ver- krggbaar vanaf 18 April, k f 8,— per stel, bjj 3. OPSTELTEN te Gomkchkm eu M. A. ROZENUAAL te Ovïh Sungeland, by wien nadere inlichtingen le bekomen zjjn. Aanwgzing geschiedt als in het bestek is vermeld. "2 nieuwe STORTKARREN, 1 vierpersoons TENTWAGENTJE, zoo goed als nieuw, bg W. G. VAN STEENIS, Aeerdelees. Wegens plaatsgebrek voor zeer billgken jjrjjs te kaap: zoo goed als nieuw, met sierigk uoten- houten kast, 11 registers en vox humana, schoot geluid. Te bevragen, onder Nommer 44, Bureau dezer Courant FORNUIZEN, HANGLAMPEN, GASKRONEN, MANGELS, FILTERS, LEDIKANTEN, WIEGEN, WASCHSTELLEN, SPIEGELS, KINDERSTOELEN, uitcebrcidste sorteering HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN, PENDULES, KLOKKEN, BAROMETERS. KOFFIE- en THEEBLADEN, VOGELKOOIEN, BLOEMBAKKEN, BLOEMPOTTEN, KOFFERS, maakt aan zyn geachte Cliëntèle bekend, dit van beden af zjjn nieuwe Etalage en een Volkstype te zien zyn: Weate Wagenstraat 97, Speciaal ingericht voor Buitenwerken en levensgroote Portritten. Vanouds bekend voor goed, degeljjk en artistiek werk. Concurreerende prjjzen, snelle uitvoering. Houdt zich aanbevolen, len en 9en Paaschdag geopend. KUIPER, is ruim voorzien van Staren en Emmers. Delftsch model, rondom met oi^w zilver gemonteerd, op Coiliogs^ssen6 zeer goede UTBECHTSCHE WAGENTJES, waaronder 2 zoo goed als nieuw, op Collings-assen en best laken-bekleediDg; 3 gebruikte TILBU RY S en 3 KOOPMANS-KARRETJES. Ook genegen tegen andere Rgtmgeu in ie rallen, by Rgluigmaker, Roodst raat, Oude water. TE KOOP: Polk beste, groote voor f 3,90 en iioogesi by U. VERDOOLD, Nleuwpoert. (BARAKSPEL), OM PR IJ ZEN VAN: In 't Café Tan bjj SI. J>JB JOATG, Bergsfóepscb Pont veer om Kunstvoorwerpen. (MiHOOAHOVEA, Haven, is ruim voorzien van HANDSCHOENEN, DASSEN, CEINTUURS eo CORSETTEN met onbreekbare baleinen. AanbevelendJ. V. WILLER. VAN E Heden ontvangen de eerste Geïllustreerde Catalogus der nieuwe AUTOMATISCHE GRAMOPHONES, waarbg deze machine de muziekplaten zelf voortbrengt en tevens de naalden verwisselt. Door verplaatsing van een wyzer kan men een stuk naar keuze doen spelen. MACHINES, lang 1.10 Meter, hoog 0.80 Meter en breed 0.90 Meter, ingericht voor 6 Concertplaten (zelfwerkend), f 330,—, met één groote HOORN. MACHINES, lang 1.20 Meter, hoog 1.10 Meter en breed 0.90 Meter, ingericht voor 12 Concertplaten (zelfwerkend), f 480,—, met twee groote HOORNS. Geïllustreerde Catalogus, alsmede breedvoerige bescbrjjviog der Machines, benevens alle inlichtingen, te bekomen by den Hoofdvertegenwaardiger der le Automatische Zelfwerkende Gramophone-CJoinpagnle Gebruikt voor hei.Tokken van uw Kalveren uitsluitend (De uitkomsten zullen U bewjjzeo, wat het toenemend debiet dagelijks meer bewijst, dat dit meel de beste plaatsvervanger der moedermelk is). Eo voor het fokken en mes'eu van uw Varkens wat de ontwikkeling van het beendergestel en den groei van het Varken zeer in de hand werkt. Vraagt geïllustreerde brochure met gebruiksaanwyzing en attesten. Zg wordt U gratis en franco toegezonden door Alle saarten Gardjjnen; Wollen-, litrage- eu Lancaster- Gard (Jnan in alle kleurencrème, écru, rood, blauw, groen, reseda en gebloemd. De GardUnen worden ook compleet afgeleverd. Aanbevelend, V ERF, TUIN, BOOMGAARD en LANDE RIJEN te van de Erven van GIJSBt VAN MIDDEL KOOP en Ntje TEEHDS, frr grootte vau 5 Hectaren, 02 Aren. 11 Centiaren, geveild ien overstaan van den Notaris A. CASTE- LEIJN te Streefkerk den 12. April j.l., zgn ingezet en verhoogd als volgt: Het le perc. op f 2900 I Het 4a perc. op f 1400 fe „1100 5e 600 3e 800 Te zamen op f 6800,-. De toeslag biyft bepaald op Donderdag den 19. April 1 906,'s voor middags ten 10 ure, by A. N. OSKAM te Tftcnhuven. Nadere inlichtingen geven de huurder en genoemde Notaris. onder van de Erven A. VAN BUUREN, is ingezet en gehoogd op f 789. behoorende tot de nalatenschap van J. SMITS, is ingezet op f 985O. De tueslag zal plaats hebben op V r y d a g 20 April 1906, des middags 12 uur, in het Hótel „BRUGHUIS" te Meerkerk. Notaris. ill Notaris VAN MAANEN te Sliedrecht is voorne mens op Woensdag 25 April 1906 by inzet,ten huizo van den Heer JOH. VAN DER VLIES, nabg de Kerk te Sliedrecht, t-n op Woensdag 2 Mei 1906 bij afslag, ten huize van den Heer G. BLOM VAN DER VLIES, aan het Mid den veer aldaar, telkens des avonds 7 uur, voor de Erven van Mejuffrouw de Wed. P. SCURAM, ia het openbaar te verkoopen: wgk B.fiW 411, 4)2, 413. 361 tot en met 368, 370 roi en met 374, 395 tot eu met 899 en 386, met SCHUREN, ERVEN, Steeg, Grata- en liouwlaud, lo aan het Boveneinde, binnen en buitendgks, tegenover-, by- en aan de SmnUbuurt; kad. Sectie H, nos. 1138, 1191, 1213, 1214, 1222, 1223, 1224, 1226, 2228, 2393,2399,2990, 2992, 3032, 3100, 3101, 3101, 3103, 3104,3105, 3106, 3501, 3503, 3897, 3945, 3946,3917,3948, 3949, 3950, >-amen groot 32 Ar. n, 14 Centi aren en gedeelten van nos. 1134, 1153, 2993 en 2994, samen groot 4 Aren, 37 Centiaren, iu 94 perceelen en cumblnatlën. Aanvaarding der peiceelen Pg de betaling der kooppenningen vóór of op 13 Juni 1906. Lasten en belastingen vanaf 1 Mei 1906 voor rekening der koopers. Alles breeder omschreven in boekjes, welke na 15 April a. s. gratis verkrggbaar zgn ten kantore van voornoemden Nutans, by wien, evenals bg den Heer R. DE GROOT te Sliedrecht, w(jk B, no. 419, nadere inlich ting, n zgn te bikomen. De tegen Vrgdag 27 April 906 aangekoudigde verkooping van leveude Have enz. te aan de Bouwmanswoning bewoond door den Heer J. A. DE JONG, op Donderdag den 26ea April 1906, des middags ten 12 ure, in het Koifiehuis van G. DEN HOED te HtulwUker- Hluirt, ten overstaan van den Notaris J. VAN DER LEEDEN te Ouderkerk a/d IJssel, van: PERCEEL 1. gelegen onder de gemeente aan do 8Colw{jkeri»lHia, strekkende van de binnenkrum des dgks, zuidoost op tot perceel 2, belead noordoost L G. Krikke en zuidwest den polder Stolwyk, groot 179 Centiaren. PERCEEL 2. gelegen als voren, strekkende zuidoost op tot L. G. Krikkebelend noordoost denzelfde en zuidwest den polder Stolwijk, groot 79 Dentiaren. Te aanvaarden by de betaling der koop penningen op den 3ieu Mei 1906. Inlichtingen by den Notaris, ten wiens kantore de kadastrale kaart der perceelen ter inzage ligt. van de opgeheven Vervening in de Krla* peuerwaard. ten huize van F. CHRISTENSEN aau de op Woensdag den 18. April 1906, des morgens ten 10 ure. De voorwaarden der verhuring met om- schryvmg der perceelen liggen ter inzage ter Secretarie van de Krimpenerwaard te Oaderkerk a/d Ummtsl, terwgi, des- verlangd, inlichtingen wordeu gegeven door den Heer N, ZIJDERLAAN, Hoogheemraad te Stolwijk.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 4