Het Gegarneerde Dav- sn KindeMoii. Het Speciaal huis in Heeren- en Kinderkleeding voor alle standen, Cebr. BERVDETS, RÜ REEDERIJ op de LEK, Directie te Slikkerveer. Offlciealfl taiwtw. E.Br^ndsm< x Hitten, zeldzaam mak, bij E. TERLOUW, Berg ambacht. Ihee J. BREIJ, GEEN DIENST. INFLUENZA GENEZEN daor twee flacons ABDIJ BI HOOP. N°. 270 J Abonnements- en gewone Advertentiën MAGAZIJN Magazijn „De Nieuwe Wereld”, 1 Hooi te koop. MAANDAG 16 APRIL a. s. (2en Paaschdag) dienst als op Maandag met een tusschendienst: Levert diverse DRUKWERKEN, net werk en tegen billijke prijzen. WESSANEN LAAN, Wonnerveer. f2,50 en meer verdienste per dag. N. V. Stoombootdienst op de Lek. Salonstoomboot JOHAN lil”. EXTRA DIENST OP TWEEDEN PAASCHDAG: De ABDIJSIROOP klooster Sancta Paulo is een gezegend middel voor jong en oud. zjj is altijd onscbadelijkrij versterkt de luchtpijpen en longen en geneest onvoorwaardelijk den hardnekkigsten hoest, de hevigste verkoudheid, asthma, keelpijn, heeschheid, u:-’" zz z'^mhoest, bronchitis, influenza en alle borst- en longaandoeningen. Kraal's Pleisters Geëmailleerd. Dm. TE KOOP, 2 beste Water filters, b(j J. J. KLOPROGGE, Alblamertlam. Geëmailleerde Huishoudelijke Artikelen LET OP! C. A. PBüIJT, Lekkerkerk Kalvermeel. TE KOOP: Haven, hoek Voorhaven, SCHOONHOVEN, C. R0MEIJN, Waterpoort, Gorinehem. Duizenden Kalveren THORLEY’S biedt de grootst mogelijke sorteering in Heeren Colbert- en Jaquette-Costumes. Kinderkleeding. Hoeren Mode-Artikelen. Hoeden en Petten. Vraagt onze speciale Prijs-Catalogus met Stadsgezichten. Drankwetvergnnning. Nieuwpoort a/d Lek, bezorgt als AGENT van verschillende Bankenx HYPOTHEKEN, HANDELSCREDIETEN, VOORSCHOTTEN, alle soorten Verzekeringen en Aua* ranliën, geeft inlichtingen omtrent be- 'trauwbaar geld beleggen. W Eerste Paaschdag geen dienst. ZONDAG 15 APRIL a. s. (Isten Paaschdag) SV De boot, nm. 330 uit Rotterdam, zal dien dag doorvaren naar CULEMBORG. Mooie collectie NAAMKAARTJES, ONDBRTBOUWKAARTSN enz. J. DE GRUIJTER, LIJNZA ADKOEKEN, Lange Weistraat A 185: D. SCHAKEL F. VAN ZESSEN, Groot-Ammers. Wie de Christen Socialistische beginselen wil leeren kennenleze „DE BLIJDE WERELD”. J. C. ANKER te Stolwijk. THOS. H. WHITTICK Co, H.H. WIELRIJDERS Verkeer op de Wegen. Jacht- en Vischacten. RIJWIELEN van af f 50,- en booger te verkrtfgen op zeer gemakkèlgke beta- lings condities. Br. fr., no. 40, Bureau dezer Courant. J. DE GRUIJTER, Dam, Schoonhoven. ABDIJ SIROOP Centraal-Dcpót L. I. AKKER, Van Alkemadestr. 11, Rotterdam. THORLEY’S Kalvermeel het beste Voor Likdoorns of Beltgezwel zijn Gemeenteraad van Schoonhoven. SC 1 7.1» Van Batterdam naar Schoen heren v.m. 0.4» SCHOONHOVEN. DE DIBEOTIE. te d.n hebt A. M. TAN ZESSEN, Betterdam Botterdam orzien indels- >rdt de aandacht J THEE, i f 1,80 roed 1 te Gemeente Schoonhoven. door aanschaffing der Waterleiding, Het goedkoopste en meeat gesorteerde IN is Binnenrotte 101 en Oppert 118, ROTTERDAM. Beslist giftvrjj email onder controle. De Heer Van Swam, Qt'naar een portret. kenbaar aan een Generaal-Agent 1 en geneest nooit! nor en n.m. 18.80 air. m 1.80 W M 1.4» voor hei is daaroj iauw Groot-Ammebs kkigt kink- en sljjmho Trademark AMSTERDAM. Alléén in verzegelde pakjes, vooi van bovenstaand gedeponeerd han merk, verkrijgbaar. In het bQzonder wore gevestigd op SOUCHON per 6 ons. en mi ik toti c ladende ht dat gij dezelfde VAN SWAM gel j rooden band c if I. De Ondergeteekende maakt zü° klanten bekend, dat bjj is ggssfL uitverkocht van z{jn gerookt Paardenvleeach. In hoop alle bestellingen in de maand October weder ten uitvoer te brengen. Itjes inh 25 kgr. f 5 25 franco plaats ebruiksaanwijzing in ieder baaltje. Vertegenwoordiger voor Nederland en Belgü K, BARGER, Amsterdam, NAS5AUKADE 870. «z - ~1- Twee flinke opent het ZOMEBBEIZOEN met ruim 300 De Expositie van de Modelhoeden heeft plaata van af Maandag 9 April. een Rijwiel aanschaft, is het zoowel uw ‘t meerdere isHehtisgsz of een Rijwiel te vragen. Overal AGENTEN gevraagd. Filiaal Kerkbuurt, Slledrecht. Agent voor Molenaariigraaf en Omatrcken L. MOLEMAAB. Worden jaarlijks gefokt met -^r \ar MOT Mgy' xfflF MtQVHaVXgiVNÓ BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Schoonhoven herinneren vergunninghouders dat de vergunning wordt geacht weer voor ééo jaar te zijn verlengd, indien vóór lo Mei het verschuldigde recht voor den volgenden termijn is betaald en zjj niet in getrokken of vervallen is. Het bedrag van het vergunningsrecht zal tijdig worden mede gedeeld. Schoonhoven, 14 April 1906. VAN SLOTEN. De Secretaris, A. R. VEENSTRA. nnr en n.m. 8.88 uur. DE DIRECTIE. Puik best eerste sneê weilandach Kae« heel te keep, bij N. VAN EIJK, Broek weg, Waddingaveen. *a Mergena 18.— uur van Betterdam naar Lekkerkerk en ’a Mlddaga 1.80 Lekkerkerk Betterdam. »*p bekomt, die de Heer se alleen geneeat en is de handteekening van den alle andere is namaak worden zonder prjjsverhooging geplaatst in alle bladen, dus ook in dit blad. Boekhandel, Nchoonhoven. OPGERICHT 1768. KONINKLIJKE FABBIEKEN. Voedert uw Vee met de Zuivere Murwe Merk „8TEB” en nW L**, uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. Eere-Diploma ParUa 1900. Negen Gouden Medailles. Eerate Schoonhovena^he RIJWLHANM, RIJWIELEN van af f 87,SO. dok nog eenige zeer solide gebruikte Rijwielen voorradig. Concurreer en date prijzen Geïllustreerde Prijscouranten op aanvrage. Emallleeren en vernikkelen van I BUwielen, le klas voor 12,— per rijwiel. Ook bet beste en goedkoopste adres voor alle le kwaliteit ONDEBDEELEN, ah: BANDEN, KETTINGEN, PENDALEN. HANDVATEN enz. Alle reparatlën aan Rijwielen voor billijken prijs. Verkoopt uitsluitend le kl. BU wielen Aanbevelend, F. VAN ZEBBEN. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 0,60 per half jaar of f 1,80 per jaargang. Gaarne worden Nommers ter kennismaking gezonden. Men geve zich op ann de Coöperatieve llandeladrukkerU te Leeuwarden of by Voor het breien van Kennen. Bekken en andere artikelen zoeken wij vrenweiyke zoowel als mannelijke peraenen uit eiken stand, onver schillig waar woonachtig. Eenvoudige en vlugge arbeid gedurende bet gebeele jaar. Vakkennis onnoodig. Breimachlne-MaatachappU tet bevorde ring van huisarbeid, A mater dam, Keizersgracht 868. j brengen wij ter kennis, dat de nieuwe modellen 1ste klasse PERSAN RIJWIELEN met 8 JAAR GARANTIE gereed zijn; zonder overdrijving kunnen wjj ver klaren. dat er geen fraaier Rnwiel voor ’t volgende seizoen zal worden aangeboden. De afwerking is prima; dubbel clockenlagerinwendige verbindingen; stuur met binnen- sluiting; prachtig diep zwart geëmailleerd met of zonder gouden lijnen afgezetgemonteerd met Persanbanden. Kortom, alle goede eigenschappen vereenigen zich in onze Rijwielenwat voor 1906 verlangd zal worden. De pi*Us van f 7»,— Is seer seker lager dan één concurrentie-machine. Alvorens U e:z -L_“, belang als bet onze meerdere inlichtingen of op zicht te vragen. De BURGEMEESTER van Schoonhoven herinnert belanghebbenden aan de bepaling, dat elk rij- of voertuig, geen motorrijtuig of rijwiel zijnde, en met uitzondering van kruiwagens, kinderwagens en daarmede gelijk te stellen rjj- of voertuigjes, waar mede over een kunstweg wordt gereden, tuaschen een uur na zonsondergang en een uur vóór zonsopgang moet voorzien zfjn van minstens éen laalaarn, die vooraan ge plaatst is aan de linkerzijde, tenminste even ver naar die zijde reikt ah de lading van het r|j- of voertuig, en voorwaarts een helder I wit licht uitstraalt. Schoonhoven. 16 April 1906. VAN SLOTEN. De BURGEMEESTER van Schoonhoven herinnert belanghebbenden om hunne aan vragen tot het bekomen van Jacht- of vischacten tijdig te d oen. Schoonhoven, 16 April 1906. VAN SLOTEN. I Verkrijgbaar bij A C FIJN VAN DRAAT te Schoonhoven; I A. N. van ZESSEN. Drogist te Schoonhoven G. vaTi der WOUDEN te Lzkkerkere; G. S. ROSS te Oud-Alblas; J. L. VLOT te Oud-Alblas; W. van REES te Bleseensgraaf; J. SCHUTTE te Molenaarsgraaf; i C. van ZESSEN te Vuilendam; T. TERLOUW te Goudriaan; M. v. HOUWENINGEN te Gikskn-Nikuwk.; J. ZONNEVELD—Piee te Hoornaar, C BROUWER te Meerekre G. BOUWMEESTER te Tienhoven; P G. J. de JONG te Amxidi G C01JE te Lopik; G v o. HOEK te Cabj Jb. den OUDSTEN te L- T. MOLENAAR te Lexmond. R. VERMEULEN te Langkrak; K. VAN DAM te Bergambacht; ONTVANGEN DE NIEUWE COLLECTIE Behangselpapieren, groslc sar teer lug, blllUkc prUzen, b|j Van Bchaanhoven naar Batterdam v.m. 6.— Lekkerkerk Botterdam 7.— Krimpen „Hiermede heb ik de eer u mijn dank te betuigen voor de totale genezing van een hevige influenza, die, voor geen middel wijkende, mij voortdurend zoo kwelde, dat ik dag' noch nacht rust had.” aldus vangt de Heer GIJSBERT VAN SWAM, wonende Beneden-Achterstraat te Leeuwen, aan. Hij voegt er bij: „Ik gevoelde mij koortsachtig, ik had hoofdpijn, pijn in deo rug en schouders pijn op de borst en ledematen, hevige hoestbuien, gebrek aan eetlust en slechte spijsvertering. Mijne nachten bracht ik slapeloos door, voortdurend zweette ik en had steeds koude voeten. Ik was ten einde raad, toen wendde ik mij tot de zoo zeer geroemde Klssater Bancta Paulo iet een paar fhcons, volgons de opgave gebruikt, ben taal genezen. Maak dit vrij bekend, opdat ieder het zal probeeren.” soort AbdUairoi 'bruikt heeft, deze alleen geneest ......d om de flesch, waarop de handteekening vai AKKER, Rotterdam, voorkomt; alle andere is nam Prijs per flacon f 1,f 8,— en f 8,80. J. VUIJK te Krimpkn a/d IJskl; C. VAN WIJK te Oudkwatkb; Firma WOLFF Sc Co. te Gouda H. v. d. DOOL te Sukdrecb r. Boveneinde W. G. VAN STEENIS te Noordkloos; FRANS VAN DAM te Goudkrak: J. DE KLUIVER te Ottoland; A. VAN WALSUM Pz.. Ouderkerk a/dIJ.; W. DONKER. Krimpen a/d Lkk; C. C. VAN GENNEP te Moordrecht; H. POT te Nikuw-Lekkxrland; Mej. KORTEWEG te Albj.asserdam Wed. F. AMSING te Alblasskrdam; E. HILGEMAN te Streefkerk C. SPELT tp Nikuwpoobt, F. J. BATS te Stolwijk,; J. ALES te Zevenhuizen P. GOUDRIAAN te Capelle a/d Usel; G. ELSEN AAR. Drogist te Suedrecht; W. J. VAN DAM, te Haastrecht; G DEN HOED te Berkenwoude. Allen die sterke, gezonde, go ontwikkelde kalveren wenschen fokken en niet genoeg versche melk bezitten, voederen met, THORLEY’S Kalvermeel en de uitkomsten zullen hun het uitstekende van dit artikel doen zien. Verhinder den groei Uwer Kalveren niet, door hun on verteerbaar Kalveren voedsel te geven maar gebruik: GEKOOKT daarom het goedkoopste Een Kalver meel waarmede men kalveren geheel zonder melk van het geboorte uur af kan fokken. Thorley’s kalvermeel behoeft niet meer gekookt te worden doch Is gekookt. GEKOOKT kalvermeel is verre te verkiezen boven elk ander soort. Kosten minder dan 0^1 Cent per liter. DE BE8TE! DE BEBTE! DE BEBTE! DE BEBTE! B|j iederen Drogist te bekomen 88 (11. per doos. Vraagt vooral de Likdoornpleisters van WILLEM KRAAL Jr. uit „den Gaper” ■**- u-u‘, gij de echte, en bij Schoonhoven. CULKMBOKG, Vergadering op Donderdag 5 April 1906, nam. IVs uur. (Vervolg van No. 1708.) Aan de orde is een adres van de afdeeling Schoonhoven van „Volksonderwijs”, waarbjj wordt te kennen gegeven, dat door de ziekte eener onderwijzeres en de tydelijke over plaatsing vso een onderwijskracht bet onder wijs niet geregeld kan plaats hebben en verzocht wordt aan dien toestand een einde te maken. Wie verlangt het woord daarover? De heer G. J. Niekerk: Ik vind, hoewel ik erg voor het openbaar onderwijs ben, dat Volksonderwijs wel wat ver gaat bij een daagje ziek zijn. Juffrouw Breeveld was laatst ook ziek, maar 's avonds speelde zü komedie. Om dan maar direct met een adres bij den Raad te komen dat het onderwijs er onder lijdt is wel wat erg; dat is geen motief om bij den Raad te komen. Ik zou dus dat adres maar terzijde leggen. De heer J. W. Valk: Ik ben gisteren op de school geweest en kan zeggen, dat die zaak volmaakt ia orde is; alle onderwijzers en onderwijzeressen waren aanwezig. De heer H. A. Schreuder; Ik stel bet op hoogen prijs, dat er menschen gevonden worden, die, buiten den Raad staande, belang stellen in die dingen. Maar als, zooah ik zooeven hoorde van den heer Niekerk, een ziekte van ééo dag reden geeft om bij het gemeentebestuur aan te dringen om daarin te voorzien, dan is dat een vinger wfjzing voor Burg, en Weth. om niet zot gemakkelijk verlof te geven aan hel onderwijzend personeel. Het gebeurt telkens dat er dan een, dan twee met verlof zjjn en waar een ziekte van één dag zoo hinderlijk is, dat men daarover den Raad interpelleert daar is het noodig voor Burg, en Weth. on toe te zien dat men niet zoo dikwijls me verlof naar huis gaat, tot schade u onderwijs. Ik geloof dat bet goed u de aandacht te vestigen. De heer G. J. Niekerk: In verband me hetgeen de heer Schreuder zegt, moe men mgn bedoeling niet verwarren: II bedoel, dat bet hier slechts een ziekti van één dag gold, wat toch niet van zoo’i belang is. De heer A. A. Graves Kooiman: Afge dacht, of liever er heelemaal niet aan den kende of het goed is, dat Volksonderwg een adres aan den Raad zendt, waarbij he opmerkt in algemeens termen, dat er iets o die school niet in den haak is, vind ik d« die heeren, die een oordeel daarover vellet veel te lichtvaardig daarover spreken. Er is aan die school wel degelijk iets ni< in den haak en wel het volgende. Zoodr een onderwijzer ziek is, of liever het hoof van de school is ziek, staat die school r geeringloos. Ik heb de heeren reeds in d vorige vergadering er op gewezen, dat wai men een waarnemend hoofd van die scho< heeft afgenomen, er ook weer een was nemend hoofd dient benoemd te worden. Verder wordt er geen les gegeven in gymnastiek en den zang, terwjjl degymna tiek toch bq de wet is voorgeschreven, heb Burg, en Weth. daarop attent gemaa en zou nu gaarne wenschen te vernemen hoaverre Burg, en Wetb. gevolg hebbi gegeven aan de voorschriften van de vi ordening en de wet. A De heer J. W. Valk: Naar aanléiding v het gesprokene door den heer Kooiman i ik ook niet afdingen op het adres van voll onderwijs. Ik vind het zeer correct dat m ▼oor een zaak, die men lief heeft, opkon maar Ik heb twee keer deze week de scbi bwwoht en ben tot de overtuiging gel

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 5