N°. 2709. Woensdag 18 April. 1906. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Offlciöfllfl Könmsïöviaofl. r I Drankwetvergonning. BINNENLAND. Gemeenteraad van Schoonhoven. Jacht- en Vischacten. Verkeer op de Wegen. 4 Uitgave van S. 6c W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. m? Ik heb er nog iets Ik breng het voorstel in i de uitslag belangryke tennis genomen van een het ropend zynde, wordt zg gesloten. der Q >reisd lende 17 April. Mej. H. J. Heg alhier tot kweekeiing by de Rgks* zoo het maar, of er voorschriften rerworpen van werd 1 44 jaar door c' aandacht te g. Gemeente Ncheenhoven. zg dh. en jer het no. lü’ andei aandf Met grot tege een ten gekomei t het er is oppervlakkig niets tegen, zouden we dat doen nu het betreur het voor de gemeente- een onvergetelyke Dr. A. Kuyper onze reerde. onze inrichting van „al. srband met f .ens medeont PI. i >el van bekl. m ons aller her- i. Ieder waa als Ier hart veelda wel weet. Ik gevolg gegeven van de verordei men er niet oml f 25 te bes| gaat en of verklaart, wat r zegt de heer Vi i weg i was ing i Thz., te vervolgd 'ankelgk wjjs gegeven duurt net zoo daar i Hiei Dai het SCHOONHOVENSCHE COÜRAHT. den toestand, als het -- lui die g‘ talen, kunnen gemakkelyl opgegnven het rfjtuig. vermoed, dan t gelegenheid zi._ m te waarschuwen of cq. te ver- geen sou er Igk daarover or geregeld kan plaats hebben en rordt aan dien toestand een einde door de g waarmt In verband met Ier zegt, moet verwarrenIk hts een ziekte niet van zoo’n in hy hoogdravend zyn om te weet. Ik vraag i wordt ming e iheei Hagen sag zal lat si, 17 April, dat de tweede BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Schoonhoven herinneren vergunninghouders dat de vergunning wordt geacht weer ▼oor één jaar te zgn verlengd, indien vóór lo Mei het verschuldigde recht voor den volgenden termijn is betaald en zij niet in getrokken of vervallen is. Het bedrag van het vergunningsrecht zal tijdig worden mede gedeeld. Schoonhoven, 14 April 1906. VAN SLOTEN. De Secretaris, A. R. VEENSTRA. >ng pl. i het gevt inderdaad De Minister van Waterstaat heeft door tusschenkomst van de gemeente besturen de aandacht van de gemeente politie er op doen vestigen dat het toezicht op de naleving van ar(. 9, eerste lid, sub lo. der motor- en rij wiel wet 1905 (Staatsblad no. 69) en van het motorkenteekenbesluit 1905 (Staatscourant 24 November), vereiscbt voor de handhaving van de wet en van motor- en rjjwielreglement (Staatsblad 294) ten opzichte van moiorrytuigen, wenschen overlaat. De vastgeatelde modi len, afmetingen en kleuren voor bet num- zouden we i hoofd moeten- niet was, dan een waarnemend-waarnemend- L-Jfd, enz. A. A. Graves Kooiman: Dat de wet, dat staat niet in de wet. jr: De zaak van Volksonder- ik als afgedaan. ing daarvan heeft de heer orstel gedaan. Ireup: Ik acht het totaal irdt te veel gewicht aan hoofd gehecht. De heer lükwaam als de heer moeten we er kiezen, jen titel. Mocht het voordoen, waarvan we niets weten, dan is er 1 nog niet b(jgewoond, ngeboden. __Jter; Ik ben begonnen te zeggen, en* Weth. met de Commissie van i het kohier hebben nagegaan. Het lar. niet allen tegelijk, ik heb maar twee ooren! heer H. M. den Ujjl: Als u du een- 3 de namen voorleest, dan kan er, als imerkingen op zgn, over gesproken het op ischen gevonden 1 staande, belang j, zooais Niekerk, om by en om vinger- zoo aven aan het gebeurt telkens, met verlof zyn; dag zoo hinderiyk laad interpelleert, en Weth. om dikwyis met voor het is daarop weg te droge, i groote haastte modderde kleederen verwisselen. ^Gruut-Amnaerfl, 17 April. Als eene bijzonderheid kan worden gemeld dat by den landbouwer K. Hakkesteegt alhier een schaap vier levende lammeren heeft ge worpen. Haastrecht, 17 April. Mej. N. K. Kilt alhier is benoemd tot onderwyzeres te Mark- velde (O.). Hekendsrp, 17 April. De zoon van den landbouwer D. Verwoord alhier had 't ongeluk van een ladder te vallen, terwijl hij aan 't boomen snoeien was. Volgens den onmiddeilgk ontboden geneesheer was de pols gekneusd en werd bom voor eenigen tyd het werken ontzegd. ‘Hoenkoop, 17 April. 1 gehouden vergadering van gemeente werd vastgesteld eent overeenkomstig artikel 178 der geldigverklaring lolitie verordeningei algemeen armbe jkeurd. ongelyk heeft onderwys iets is geen waar- le heer Ten Het gei den heer Zichtbai paltiie, tr. den zuf „Zustere ontvangt hebt, „lo en velerlei gasthuizen ik met die gevoelens van syi getreden als uwe inrichting. dat de zieken hier naar 't I zorgd worden, maar hier woont dezel die ook mgn leven leidt en bezielt. Nog banden binden mg aan dit huis. Een mgner dochters is dezen winter liefdergk door u ontvangen, en ai wat ik van haar over u hoorde, was steeds lof over hare omgeving, f „En toen nu mgoe oudste dochter uit Amerika terugkeerde, was het mgue innige wensch, dat zg in dit goede huis zou worden opgenomen en ik hoop, dat zg het verlaten moge, ouder Gods zegen, geheel hersteld en weer in het bezit van hare volle krachten. Hiermede heb ik de gedachten m(jns harten uitgesproken. De Heere zg met u, schenke u, gedrongen door de Christelgke barmhartig heid, uw werk met lust en opgewektheid te verrichten”. Daarna bezichtigde Dr. Kuyper den tuin, dien Z.Ed. zeer berwonderue, bracht een langdurig bezoek bg zgoe dochter, onderhield zich geruimen tgd met de Directrice, vroeg zeer belangstellend naar alles wat de stichting betrof, zette zgue tiaudteekening in een boek, ZEd. daarvoor aangeboden, en beloofde spoedig te zullen terug komen. Bg het vertrek stonden de zusters in de gang geschaard, om den boogen bezoeker uitgeleide te doen. Aan ieder harer gaf Dr. JKuyper de hand, en vertelde lachend, dat dit een Amenkaansche gewoonte was, die hg nog niet verleerd had. Het trof allen, dat onze geliefde oud- Minister er zoo byzonder goed en opgewekt uitzag. Het waren gelukkige en gedenkwaardige oogenblikken, die nog lang moering zullen voorderen, in feeetetemming. En ledi waarnemend hoofd, eni. De heer staat niet in De voorzittei wys beschouw Naar aanleidic' Niekerk een voor* De heer P. Gi overbodig. Er woi een waarnemend L Vinck ia even goed bt Hogendoorn, maar een 1 Het is hechten aan een titel, kwade geval zich tevoren natuurlgk niets weten, dan is er 1 dacht op te vestigen, dat naar het schijnt altyd nog in te voorzien; we moeten dat bg echter aan het lot overlaten. u~’ De heer A. A. Graves Kooiman: Ik houd mg aan de wet en steun het voorstel van den heer Niekerk. Mocht hg het intrekken, dan doe ik het voorstel en wanneer het mocht vallen, dan zal ik mg wenden tot die lui, die er meer van weten. En hoe kan men nu redeneeren, dat de heer Hogendoorn waarnemend hoofd is? Hg is altyd afwezig, nu hg op de school 3 e (soort is. Eo welk bezwaar is er tej Men moet toch niet C- wanneer het kalf verdronken is? Of zit het in dat tgdelgk salaris van f 25? De heer J. W. Valkf 50. gesteld, en De voorzitter: Neen, f 25. Er is by ver- tot en met ordening door den Raad vastgesteld, dat er dags tot 7.1 steeds zal zgn een plaatsvervangend hoofd, -4 om de plaats te vervangen van het hoofd. 1 Ik zal het voorstel van den heer Niekerk in rondvraag brengen. De heer J. W. Valk: op te zeggen. Het is waar, maar waarom goed gaat? Ik financiën. We kennen allen over geld gaat. Da aan beti spreken. De voorzitter: rondvraag. Wordt verworpen met 8 stemmen; vóór de heeren A. van Lomwel, A. A. Graves Kooiman en G. J. Niekerk. De voorzitter: Ik stel voor, om vanavond opnieuw byeen te komen van den hoofdeiyken omsl«„. verklaren, dat zg geen aanmerkin; Alnu wordt de 7 uur ’s avonds. stellenden het plan gevormd omgeving van hunne woning eem ling van geld te houden, ten einde oudjes, die onvermogend zyn, t noeglqke dagen te verschaffen, de milde bydragen, kon het gout" gaar een aardig sommetje worden De oudjes, die betrekkelyk ver l_ kerk verwgderd wonen, werden by gelegenheid in een omnibusje (met vere zweep) naar de kerk gereden, terwgl verscheidene woningen i driekleur wapperde en ook r- der R. K. Gein, het dundoek was ontplooid. Door het Rgk is van den veehouder J.J. de H. alhier voor 2_ 2—2- - rund overgenomendat op tuoerculoze duidende verscbynselen vertoonde. Daar by de eerste schatting door den eigenaar geen genoegen werd genomen met de getaxeerde waardewerden door den Minister twee andere deskundigen aangewezen, die met den eersten beslisten bg meerderheid, met welke beslissing De H. genoegen nam. 'Bergambacht, 17 April. Gedurende bet eerste kwartaal 1906 zyn door het telefoonkantoor alhier ontvangen 156 en verzonden 135 telegrammen, te zamen 291. Giesen-Oadekerk, 17 April. Het knechije van den smid M. Steynis had den 12. dezer het ongeluk met zgn fi-ts van den -‘n geraken. Het rgwiel bleef op het doch hg zelf ging te water. Met moeite kwam hg op den wal en zich huiswaarts om zyne natte be- met droge, schoone te Vergadering op Donderdag 5 April 1906, nam. P/s uur. (Vervolg van No. 2708.) Aan de orde is een adres van de afdeeling Schoonhoven van „Volksonderwgs”, waarby wordt te kennen gegeven, dat door de ziekte eener onderwyzeres en de tydelgke over plaatsing van een onderwyskracht bet onder wys niet geregeld kan plaats hebben te maken. Wie verlangt het woord daarover? De heer G J. Niekerk: Ik vind, hoewel ik erg voor het openbaar onderwys ben, dat Volksonderwys wel wat ver gaat bg een daagje ziek zyn. Juffrouw Breeveld was laatst ook ziek, maar ’s avonds speelde zg komedie. Óm dan maar direct met een adres by den Raad te komen dat bet onderwys er onder lydt is wel wat erg; dat is geen motief om by den Raad te komen. Ik zou dus dat adres maar terzgde leggen. De heer J. W. Valk: Ik ben gisteren op geweest en kan zeggen, dat die aakt in orde is; alle onderwyzers rözeressen waren aanwezig. H. A. Schreuder: Ik stel prgs, dat er mens<±_2 ~z: die, buiten den Raad staande, die dingen. Maar als, hoorde van den heer N. van één dag reden geeft i te dringei is dat een v™ Weth. om niet geven aan let gebeurt teil .n’ee iuc i één de" len Ri.u ir Burg, „iet zoo ;aat, tot schade r w „f dat het goed ii 1 vestigen. J. Niekerk: I heer Scbreudi bedoeling niet het hier slechte dag gold, wat toch l. e d y k, Oude-Pekela, jendam zyn afdeelingen ge- Jionale Vereeniging „Vrede- heid een cadeau (spiegel) Op de openbare werd f 18,01 en op s collecteerd ten bate dt in Zeeland. Zjndag herdachten W. Schalkwyk en ecatgenoote hunne 50-jange echt vereeniging. i Teneinde dien dag niet onopgemerkt te doen voorbygaan, werd door enkele belang- I De BURGEMEESTER van Schoonhoven herinnert belanghebbenden om hunne aan vragen tot het bekomen van jacht« of viBOlaacten tgdig te doen. Schoonhoven, 16 April 1906. VAN SLOTEN. een waarnemend-waarnemend mer met letter worden niet altgd nauwkeu- I zich als opnieuw ve i hebben en als die er dan ook rig gevolgd. Ook de wy?.e van aanbrenging i God gegeven leider is niet altyd de juiste. M-jde komt het voor, delgkheid en eenvi dat vervulling afbreuk doet aan de behoor- onder ons bewoog Igke zichtbaarheid. waarop hg ons toef Menigmaal gaan, volgens den minister, De Heere spare bedoelde afwgkingen zoover, dat zg duidelgk nog in lengte van i den toeleg verraden om het politietoezicht te verydelen. De minister dringt er op aan, dat de ge meentepolitie, voor zooveel noodig, in ver- baud met art. 21 der wet worde voorzien van de noodige instructie, waarby er op zon kunnen worden gewezen, dat art. 16 der wet beoogt het coostateeren van over tredingen te vergemakkelijken. Tevens verzoekt de minister er de aan- j overgang van een motorrytuig in andere handen het voorkomt, dat de nieuwe ver- krgger, al dan niet te goeder trouw, blgft rgden met het nummer van zgn voorganger dit strydt met den eisch, dat het nummer i met letter zg opgegnven aan den eigenaar of houder van het rytuig. Wordt zoodanige overtreding vermoed, dan geeft alweder art. 16 der wet gelegenheid zich daarvan te ver gewissen ei baliseeren. De d i r e c t e u r g e n e r a a 1 der lostergen en telegrafie maakt bekend, dat ..„t post- en telegraafkantoor te Krahngsche j van 17 April 1906 mede dephoondienst wordt open- 1 April istus van 7.30 voormid- dags (Greenwichtgd), en ik wilde nog voorstellen i leer Hogendoorn op de schi inmes is, den heer Vmck waarne men, dan is er weer een afwezig is. raadslid zal daar tegen jer Vinck is een van je met hoofdakte. laad heeft zelf in zyn neergelegd, dat er steeds een hoofd moet zyn, dus dat zal raar zyn. leer J. W. Valk: Dat wordt in het t gevraagd. ■zitter Ik heb ook gezegd, dat die zaak van dat adres al voldoende besproken is. De heer J. W. Valk: Maar dat is weer een geheel nieuw voorstel. De voorzitterJa, de heer Niekerk heeft dat voorstel gedaan. De heer H. A. SchreuderMaar ik meen toch, dat het bezwaar' daarmede volstrekt niet wordt ondervangen. We hebben een waarnemend hoofd der school, den heer Hogendoorn. Gesteld by was eens niet op school en ook het hoofd was er eens niet, dan was -er dus weer geen hoofd en de school f, zaak volmaal en onderwf De heer hoogen worden, stellen in ik zooeven een ziekte het gemeentebestuur aan daarin te voorzien, dan jf wyzing voor Burg, en gemakkeiyk verlof te onderwyzend personeel. Hi dat er dan een, dan twei en waar een ziekte van is, dat men daarover d< daar is het noodig voor toe te zien dat men nit verlof naar huis gas onderwys. Ik geloof de aandacht De beer hetgeen de men myn bedoel, dat van één da| belang is. De heer A. A. Graves Kooiman: Afge dacht, of liever er heelemaal niet aan den kende of het goed is, dat Volksonderwys een adres aan den Raad zendt, waarby het opmerkt in algemeens termen, dat er iets op die school niet in den haak is, vind ik dat die heeren, die een oordeel daarover vellen, veel te lichtvaardig daarover spreken. Er is aan die school wel degelyk iets niet in den haak en wel het volgende. Zoodra een onderwyzer ziek is, of liever het hoofd de school is ziek, staat die school re- geeringloos. Ik heb de heeren reeds inde vorige vergadering er op gewezen, dat waar men een waarnemend hoofd van die school heeft afgenomen, er ook weer een waar nemend hoofd dient benoemd te worden. Verder wordt er geen les gegeven in de gymnastiek en den zang, terwyi de gymnas tiek toch by de wet is voorgeschreven. Ik heb Burg, en Weth. daarop attent gemaakt en zou nu gaarne wenschen te vernemen in hoeverre Burg, en Wetb. gevolg hebben gegeven aan de voorschriften van de ver ordening en de wet. De heer J. W. Valk: Nagr aanleiding van het gesprokene door den heer'Kooiman wil ik ook niet afdingen op het adres van volks- onderwys. Ik vind het zeer correct dat men ▼oor een zaak, die men lief heeft, opkomt; maar ik heb twee keer deze week de school hwwcht en ben tot de overtuiging geko- i voor het kohier lag, tenzy de leden :ngen hebben, vergadering verdaagd tot verbonden aan onzen van ider, door de groote vrien- eenvoud, waarmede hg zich en de hartelgke wgze, r esprak. Heere spare zgn zoo dierbaar leven nog in lengte van dagen. Dr. A. Kuyper heeft Zaterdag j.l. gevolg gegeven aan zyn voornemen om zgn buitenlandsche reis te hervatten en met den trein van 2 uur 13 min. de Residentie verlaten. Te Gom Steenwyk en Vet sticht der Internatiom Tentoonstelling”. Naar de Volksbond, orgaan van de Vereeniging tegen drankmisbruik, verneemt, heeft het hoofdeiyk verbruik van gedistilleerd in Nederland in 1995 bedragen 7.44 liter ad 50 pet. alcohol. Na 1870 was het nog nimmer zoo laag. Het verbruik bedroeg in de jaren 1880 9.87; 1885:9.16; 1890 8.93 1895 8.65 1900 8.23 liter. Voor het gerechtshof in Den Haag werd behandeld de zaak van A. B.44 jaar, nettenwever te Moor drecht, door de rechtbank te Rotterdam veroordeeld tot zeven dagen gevangenis straf wegens smaadschrift. Bekl. had in de de „Nieuwe Courant”, Nieuws- en Adver tentieblad voor Gouda”, van Vrydag 20 October 1905, een ingezonden stuk doen plaatsen, onder den titel: „Verdraagzaam heid”, van smadeiyken inhoud voor den heer C. N. de N., hoofd der openbare school te Moordrecht. Het O. M. had tegen bekl. veroordeeling gevorderd tot geldboete van f 50 subs. 25 dagen hechtenis. Bekl. verklaarde thans, ingezien te heb ben, dat hy een anderen weg had moeten bewandelen, door zich tot de schoolautori- 8 Het ZOU 2 ingezi Adv.-gt oordeelin van het Mr. S. de Vrii wees erop, <f waarin bekl. De BURGEMEESTER van Schoonhoven herinnert belanghebbenden aan de bepaling, dat elk ry- of voertuig, geen motorrytuig of rgwiel zgnde, en met uitzondering van kruiwagens, kinderwagens en daarmede geiyk te stellen ry- of voertuigjes, waar mede over een kunstweg wordt gereden, tusseben een uur na zonsondergang en een uur vóór zonsopgang moet voorzien zyn van minstens éen lantaarn, die vooraan ge plaatst is aan de iinkerzyde, tenminste even ver naar die zgde reikt als de lading van het ry- of voertuig, en voorwaarts een helder wit licht uitstraalt. Schoonhoven, 16 April 1906. VAN SLOTEN. door den burgemeester van Moordrecht naar aanleiding van dit artikel gehoord, ver klaard dat de heer de N. van „afbranden” heeft gesproken in verband met een spot tende uitlating van diens medeonderwyzer E. tegen de Zondagsschool. Pl. meende in- tusschen dat het doel van bekl. niet was, den beer de N. te smaden. Zgn eenig doel was, te Moordrecht een byzondere school te krggen. De openbare schoot had niet de lietde van bekl., wat. geen wonder is, na het optreden van vele openbare onderwyzers. Deze man, de wet niet kennende, en niet wetende dat men geen kwaad van een ander in de krant mag zetten ook al is het waar, is „erin gevlogen”. Bekl. beeft blgkens bet slot van bet artikel willen bandelen in bet algemeen belang door de openbare onderwyzers ernstig te waarschuwen zich niet schuldig te maken aan uitlatingen tegenover de kinderen, welke stryden met de godsdienstige begrippen van andersden kenden, iets wat den onderwyzers is ver boden door art. 35 der Wet op het Lager Onderwys. Ten slotte droi geldboete, voor 1 pleegde feit ind achten. Uitspraak over 14 dagen. I De Eerw. Heeren J. F. Hol tel en A. J. Van Driel, kapelaans te Zwolle en te Euschedé, zyn benoemd tot professoren aan bet Seminarie te Kuilenburg. Mede zyn als leeraren benoemd de Eerw. hb. Dr. W. F. H. Blom, kapelaan te Groningen; Z. A. V. M. Van Ditztiugzen, idem te Zwolle, Dr. J. H. E. J. Hoogveld, assistent te IJsel- stein; J. G. Van Schaik, kapelaan te Gronin gen Dr. IJselmuiden, id. te Etten; G. Vos kuilen, assistent te Abkoude; Dr. W. G. J. Van Coevorden. kapelaau te Bussum; A. T. L. Hasselbach, id. te Boerhaar, en Th. J. M. Knuvelder, id. te Doesburg. Geada, is benoemd D kweekschool voor onderwyzeressen te Apel doorn. 'Alblasscrdam17 April. Den 11. dezer is van de scheepswerf „De Noord”, directeur de heer J. U. Smit, met goed gevolg te water gelaten het Rynschip „Pbilalétes”, voor rekening van den schipper M. Gerlach van Dordrecnt. Het schip heeft eene lengte van 76.10, een breedte van 10.20 en eene holte van 2.50 M., bg een laadvermogen van ongeveer 700 last. Beuisciiop, 12 April. Dinsdagavond 3 April j.l. had in een der lokalen van de openbare school no. 1 albier in tegenwoor- heid van den Rgkslandbouwleeraar H. D. S. Hasselman te Utrecht de sluitingsles plaats van den landbouwcursus. Aan 14 personen, die dezen tweejarigen cursus tot bet einde hebben gevolgd, zal een getuigschrift worden uitgereikt. Aan den leider van den cursus, den heer P. Lamoré albier, werd door zgue leerlingen als blgk van erkenteigk- -Jaangeb0(jeni school no. 1 alhier school no. 1 f9,93 ge ler watersnoodiydenden men, dat de heer Kooiman als hg zegt, dat er aan het mankeert. Het is waar, er nemend hoofd is, maar zoodra di Hagen mankeert, dan zit er niets op dan dat de beer Hogendoorn weer naar deze school verhuist en de heer Vinck daar naartoe gaat. Als Burg, en Weth. zoo’n zaak geregeld hebben en bet onderwgs lydt er niet door, en het komt ten goede van de gemeente- financiën en het komt ten goede van een zieken onderwyzer, die straks gezond terug mag komen, dan kan ik niet begrypen, dat Volksonderwys en een lid van den Raad daarop nog afdingen. En wat die gymnastiek betreft, het is u bekend dat velen op paedagogisch gebied de gymnastiek laten varen en daarvoor de kinderen een kwartier buiten de school willen laten vertoeven. Nu dat in de plaats is gekomen, zal niemand het kwalyk nemen dat het dien weg is opgegaan. En wat het onderwys betreft, wanneer ieder voor zgn klasse staat, is het voldoende. Ik geloof dat de heer Ten Hagen het zelf zou getuigen als hy hier was. De heer Kooiman spreekt altyd over bet hoofd der school; ik dacht, dat de heer Kooiman zoover gevorderd was, dat hy de hoofden weg wilde hebben en een repu- blikeinsche school, zonder hoofd. Ik dacht, dat wanneer de hoofden weg waren, de heer Kooiman bet zou toejuichen; dan staat ieder op zyn eigen beenen; en nu begint hy j uist een zaak, die hy toegedaan is, af te breken. Wat door Burg, en Weth. gedaan is, is niet hierom of daarom, maar om er door te komen zonder schade voor de gemeente- financiën en het onderwgs. De heer A. A. Graves Kooiman: Welke zaak ik toegedaan ben of niet toegedaan ben, heb ik den beer Valk nog nooit op zyn neus gehangen, zoover heeft de beer Valk bet nog niet gebracht. Ik heb alleen de vraag gesteld aan het dageiyksch bestuur, of er gevolg gegeven wordt aan de voor schriften voor de regeling van het openbaar onderwys en aan de voorschriften van de wet. Of staat het dagelyksch bestuur boven >flen door modderen dat schroeven? Want ook van den heer Hogendoorn van den heer Hemmes is :biedenis. Dat dat gebeurt met gemeente financiën laat ik t het openbaar onderwys gewi balif tegen po8t den put dempen i het I Veer met ingang voor den RgksteL r I gesteld, en wel op werkdagen van 1 tot en met 31 August .30 namiddi van 1 September tot en met 31 Maart op de 1 uren waarop het Rgkstelegraafkantoor te Kralingsche Veer geopend is. Op Zon- en feestdagen is dit kantoor voor den telefoondienst gesloten. Aan het Ministerie van Water- staat te 's-Gravenhage is Woensdag j.l. aanbesteed: de uitvoering van bagger werk i tot onderhoud van de bodemdiepte m de haven voor ryksvaartuigen te Hoek van Holland en het kanaal door het benedeneind van Rozenburg en de rechteroever van het I Scheur voor den havenmond te Maassluis, 1 behoorende tot de werken van den Water- van Rotterdam naar zee. Het minst igesc breven door den heer A. Prins e Shedrecht, voor f 0,34 per kub. M. Havenwerken in Chili. In verband met de havenwerken te Valparaiso, welke den 2en April j 1. te Santiago zgn aanbesteed waarvoor ook een combinatie van Nederlandscbe aannemers heeft inge schreven, op eene raming van 33 millioen peso heeft zich reeds eene Naamlooze Vennootschap van Nederlandscbe groote aannemers gevormd met een kapitaal van f 2 000.000. Een der grootste aandeelhouders, de Heer L. Volker Azn., te Sliedrecht, beeft daarin deelgenomen voor f700.000; nog enkele _J jre aandeelhouders (aannemers) hebben leelen tot een bedrag van 2 ton. 3 gunning van bet werk is nog niet bekend, ót belangstelling wordt door verschillende groote fabrieken nier te lande de uitslag tegemoet gezien in verband met belangryke leveringen van materialen. Men schrgft uit „Eudokia”, het gesticht voor lyders aan chronische ziekten te Rotterdam Het was Dinsdag j.l, dag voor „Eudokia”, daar stichting met een bezoek ven Om drie uur trad ZEd. oo binnen en werd door de Directrice, mejuffrouw Van Hoytema, ontvangen. In de huiskamer stonden de zusters om bet orgel gesenaard en verwelkomden den bezoeker door het tweestemmig zingen van de Oud-Testamentische zegenbede: De Heere zeeg'ne en behoede U. De Heere doe Zgn aansebgn over U lichten [en geve U vrede De Heere zal uwen uitgangen ingang bewaren, Van nu aan tot in alle eeuwigheid. Amen, Amen. jzang geschiedde onder leiding van Van Riet. >aar getroffan door dit blgk van sym- trad Dr. Kuyper naar voren en sprak isters, ongeveer als volgt, toe: ‘ers, vriendelgk dank ik U voor deze jat, vooral daar hetgeen gy gezongen ook in myn hart leeft. dezen laaisten tyd heb ik veel ger gezien. Ook heb ik verschilii bezocht, maar geen van die ben mpathie binnen- Want niet alleen lichaam goed ver- dfde Geest, iven leidt en bezielt. Nog andere iden mg aan dit buis. Een mgner de wet? Of denkt mei wel in mekaar te dat verplaatsen naar de school een moddergescl ’t oog op de daar, maar dat _r daarmede niet geschaad wordt, laat ik mg niet vertellen. Wanneer de heer Valk zegt: „ik ben op de school geweest en het gaat goed,” is dat dan geloofwaardig? I* dat een autoriteit? Kan hy in de fijnste finesses afdalen? Kan hy daj^jttiwgzen min als ik, maar ik zal niet te zeggen, dat ik alleen aan de en de wet en dan moet an draaien en zien om iparen, maar of het wel goed de beer Ten Hagen dat ook nog de vraag zal zyn. Nu __o. ^alk wel, dat als de heer Ten Hagen ziek is, de beer Hogendoorn weer terugkomt op deze school en de beer Vinck er naar toegaat éls de heer Vinck zich laat sturen. De heer J. W. Valk: Burg, en Weth. hebben dat niet opgesteld, maar hoogere autoriteiten hebben bevolen. Ik geloof dan ook, dat wanneer hoogere autoriteiten be velen, de heer Vinck niets te zeggen heeft; dan loopen Valk en Kooiman er onder door. De heer A. A. Graves Kooiman: Ik geloof er niemendal van wat de heer Valk zegt. De voorzitter: De zaak is genoeg besproken. Ik gevoel mg echter verplicht mté te deelen, dat hoogere autoriteiten niet bevelen; hebben niets te bevelen. Burg, en Wet hebben ook niets te bevelen, maar Burg, ei Weth. hebben goedgevonden, dat de heei Hogendoorn, waarnemend hoofd der school 1ste soort q.q., tgdelgk werkzaam zou worden gesteld aan de school 3de soort, by afwezig heid van den heer Schram, in wiens plaats voorzien was door een onderwgzer, die ver trokken is en gegeven de omstandigheid dat geen enkele sollicitant is opgekomen by de oproeping. Nu hebben Burg, en Weth. hoop, dat dat waarnemen van korten duur zal zgn, maar dat scbgnt een staart te hebben. En om nu te beslissen dat het onderwgs goed is, ik doe daar niet aan meé. Er behoort een waarnemend hoofd te zgn. Het komt mg voor, dat wanneer de dis- tricts-scboolopziener of de in specteur van het onderwgs vandaag of morgen de school be zoekt en hy vindt daar eens geen hoofd, hy dat geen goeden toestand zal vinden. Dan wordt er ook aan de school 3 soort, door die tydelgke waarneming, geen onder- jn de vakken a en j, en dat lang als de heer Hogendoorn werkzaam zal zgn. iermede zullen we die zaak beëindigen, m is er nog ingekomen een adres van Bestuur der Christelgke Werklieden vereeniging, inzake den hoofdeiyken omslag. De heer G. J. NiekerkMynheer de voor zitter, ik wilde nog voorstellen om, zoolang de heer Hogendoorn op de school van den heer Hemmes is, mend hoofd te makel hoofd als het hoofd Mg dunkt, geen zgn, want de heei knapste onderwyzers, n De voorzitterDe Ri verordening waarnemend wel geen bezwt De hi adres niet De voorz In de op 12. dezer i den raad dezer ““■ie verordening -ar gemeentewet, houdende geldigverklaring der alhier be- i staand? politie verordeningen. De rekening van het algemeen armbestuur over 1905 r werd goedgekeurd. De ontvangsten bedroe gen f 32, de uitgaven f 80,71, het batig slot alzoo f 1,29. Aan den gemeente-veldwachter A. Ooste- t rom werd voor verrichte nachtdiensten de jaarlgkscbe gratificatie van f 25 toegekend. 'Hwog-Blokland, 17 April. Als eene byzouderueid mag zeker wel vermeld worden, dat de bouwman C. de Jong Az. alhier van zyne 10 melkkoeien 11 kuiskalveren heeft verkregen. By de 12 dezer alhier gehouden jaariyk- r sche verhuring van de wei- en hooilanden, behoorende aan de verschillende fondsen en den polder den Beemd alhier was de op- 1 brengst dooreengenomen ongeveer 5 pCt. hooger dan het vorige jaar. Krlnspen n/d Lek, 17 April. Tot onderwyzeres aan de openbare lagere school no 1 alhier is benoemd Mej. A. Berkhout te Vierpolders. •'Meerkerk, 17 April. Naar we ver- i nemen, zal de zangvereemging „Crescendo” alhier ook deelnemen aan het concours van den Zuid-Hollandschen Bond van Gemengde Zangvereenigingen „Eendracht maakt Macht”, i te houden op 8 Augustus a. s. te AmmerstoL Newrdelwws, 17 April. Een ongewoon bezoek ontving de vorige week de klompen maker Van A.'alhier. Bg hem kwam een koe de werkplaats binnenstappen, ging vervolgens door de woonkamer en verwgderde zich i toen weer heel bedaard door een openstaande deur, zonder iets beschadigd te hebben of in eenig opzicht sporen van zyn aanwezigheid te hebben achtergelaten. Ouderkerk aal IJneL Men meldt ousals een bewgs dat de tweede Christelgke School alhier, staande Lager weg, niet overbodig is, kan dienen, dat deze school, geopend op 29 Dec. 1995 met ruim 60 leerlin gen, thans ruim 80 leerlingen telt en met 1 Mei a. s. ongeveer 100 leerlingen zal bevatten. 'Peurasui, 17 April. Het is gebleken, dat de uortonpomp, geslagen op de speelplaats bg de openbare school alhier, water geeft met te groot yzergehalte. Men heeft ver geefs getracht, door veel pompen beter water te krggen. Daarom zal worden over gegaan een meter of vyftien dieper te boren. •Beeuwyk, 17 April. In de j.l. gehou den vergadering van schout en heemraden van het waterschap Sluipwgk, maakte de schout, de heer P. Kersbergen Lzn. te Gouda, bekend, dat hg tegen Mei a. s. wegens ver trek naar elders als schout van het water schap zal bedanken. 'BtwlwUk, 17 April. Voor de besteding van 150 kub. M grint, ten behoeve van den polder Stolwgk, waren i o gekomen twee in- schryvingsbiljetten en wel van D. Mudde d f 1,80 en van R. Verberk f 1,55, beiden van Lekkerkerk. Aan den laagstee inschrg- ver werd de levering gegund. De leden der Stolwgksche visschers- vereeniging waren opgeroepen tot eene ver gadering op Dinsdag-avond j.L Wie er evenwel verschenen, geen leden. Dat was jammer, want de voorzitter had eene ge wichtige mededeeling te doen, n.l. dat door bet bestuur der Heidemaatschappy ter be- scinkkmg der vereeniging werden gesteld 1500 eenjarige edelkarpers, met het doel natuurlgk om daarmede onze wateren te bevolken. Of nu de maatschappy hare aan bieding gestand zal doen, zal de tgd moeten leeren. Onze polder is al vrywel doodge- vischt en de edelkarper, die hier geheel onbekend is en die in handelswaarde per KG. f 0,05 ongeveer gaat boven de snoek, zou over een paar jaren want eerder mocht ze niet gevangen worden voor onze visschers een niet te Tersmaden winet kunnen opleveren, Voortgezette vergadering, op Donderdag 5 April, n.m. 7 uur. Tegenwoordig alle leden, behalve het lid J. G. Doesburg. De voorzitter: Aan de orde is bet kohier van den hoofdeiyken omslag. Daarbg kan behandeld worden het adres van de Cbriste- lyke Werkliedenvereeniging „De Heere zg onze banier”. Zooais de Raad weet is een motie aange nomen, voorgesteld door den heer Schreuder, waarbg Burg, en Weth. by de volgende ge legenheid een voorstel zullen doen, zoodat dit adres verder voor kennisgeving kan worden aangenomen. De heer H. A. Schreuder: Die menschen hebbeu al eenige malen geadresseerd en nooit antwoord gekregen. Is het niet wen- scheiyk, dat er nu eens geantwoord wordt? De voorzitter: Dat dient te gebeuren en daar zullen we voor zorgen. De heeren hebben kennis genomen van bet kohier? Burg, en Weth. hebben met de Commissie van Financiën zitting gehad over enkele ge schillen, maar zyn tot overeenstemming gekomen. Indien nu de heeren zelf geen of zeer weinig bemerkingen hebben, dan verzoek ik die ter sprake te brengen, met de laagste klasse te beginnen. Zgn er leden, die op de laagste klasse bemerkingen hebben? De beer H. M. den Ugl: Het staat alpha- betisch; om dat over te brengen gaat zoo moeiiyk. De voorzitter: Maar wanneer we de aan- geslagenen een voor een moeten gaan be spreken, dan kunnen we wel gaan zeggen dat het monnikenwerk is, waar we vannacht nog niet mede klaar komen. Zoo breedvoerig is het nooit gedaan. Tot nu toe stond bet altyd naar de klassen. De stukken hebben ter lezing ge legen en op de cartons zgn de namen alphabetisch, dus het is gemakkeiyk na te gaaq en aanteekeningen te maken. De heer H. M. den UglIk heb Zaterdag avond het convocatiebillet gekregen en daarop stond „Kohier hoofdel. omslag”. Ik heb echter nog niet bygewoond, dat bet kohier is aangebc De voorzitter; dat Burg. Financiën lag al klat Heeren, twee De 1 voudig er ben worden. Maar gaan we daarover niet in besloten zittiug De voorzitter: We gaan over in besloten vergadering. De vergadering hen door den voorzitter gt aan op een lichte ral het hof het ge- strafbaar mocht om in de nne inzame* „e genoemde eenige ge- n. Dank zg uden bruids- *n uitgereikt. jaan de men, werden by deze imnibusje (met versierde gereden, terwyi van in de omgeving de ook van de pastorie .2—k was ontpl eeho de derde maal een op tu i vertoonde. >r den eigenaar -net de i Mini te wenden. bleek intusschen, dal hy niet vp-" i zgn geworden, als hy zyn aanv&„- jezoodeo stuk had herroepen. -•jen. Mr. R-itsma, requireerde ver- ling van bekl., conform net rr quisitoir )t O. M. by de rechtbank te Rotterdam. ies, advocaat te Amsterdam, dat de redactie van bet blad, het stuk had ingezonden, het artikel op verschillende punten had ver anderd, zoodat ten onrechte ten laste is ge legd dat bekl. bet stuk heeft doen plaatsen zóó als het in de courant was opgenomen. In elk geval ligt, meende pl., aan hetgeen bekl. heeft geschreven, een deel van waar- ten grondslag. Volgens bekl. had de heer de N. naar aanleiding van het feit dat som mige kinderen van de openbare school ook de Zondagsschool bezoeken, gezegd tegen een ondeugenden jongen op die school: dat komt van die vervloekte Zondagsschool van die fgnen; dat moest maar af branden. En nu hebben een paar kinderen, van Moordrecht dit artikel gehoord, de heer de N. van „afbrandt in in van IgSSl dot

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1