liMen Huisraad. 283 jaar in Rome. 20 Mandenmakers, Boerenknecht, Boerenarbeider, Boerendienstbode Meid-Huishoudster, Dienstmeisje, Afschaffing. Zeer Mooi! Boerendienstbode, Dienstboden, flinke Dienstbode BOITHlILAlii). Advertenlién. MMMimiÊm*#****.*. Kinderherstellings- en Vacantie-kolonies. Gelegenheid aangeboden te ARNHEM HERZIENING „OEFENING KWEEKT KUNST" te Streefkerk. UITVOERING Timmermansknecht, GEVRAAGD, HERZIENING HERZIENING HERZIENING HERZIENING HERZIENING HERZIENING HERZIENING XUUUimuiLUiunuuuuiu, HERZIENING HERZIENING HERZIENING HERZIENING VOLKSBOND, Vereeniging tegen Drankmisbruik. HUISVLIJT-TENTOONSTELLIMG Lezing van den Heer R. A. SCHILDERMAN over HUISVLIJT VRIJE TOEGANG. HERZIENING halfwas Broodbakkersknecht. EEN BOERENARBEIDER, EEN BOERENARBEIDER DAGMEID, en een aankomend KNECHTJE, uuuuauuiiuuuuiuu j W. VERMEULEN, TERSTOND TE HUUR: H Het WOONHUIS Schoonhoven BEDDEN en toebehooren, FABRIUS AB AQUAPENDENTE ®*rfneliem17 April. Dp. A. de respondent van de Directie van Landbiouw Pecker, predikant by de Ned. Herv. Gem. by het Ministerie van Landbouw eDZ. 'voor j alhier zal 1 Juni a. s. zyn 50-jarige ambts- het zuideiyk deel der Krimpenerwaard. vervulling herdenken. - Vrgdag-morgen ongeveer half 8 had op i«u r60 m 1830. werd de heer De Pecker in 1 de kalkblusscherg de werkman J. v. V. het t £>nd -D ^ÖH'an<L fln «snvaardde 1 ongeluk van een schip achterover te water Juni 1886 zijne ambtsbediening te Masten- te vallen. Gelukkig waren er hulpvaardige broek. In 1858 were by predikant te Wad- i handen in de nabgheid en kou schipper M. dingsveen en sinds 3 Juni 1860 is hy id deze gemeente werkzaam. «Amelde, 16 April. J.l. Zaterdag 14 April is hier met het teenschillen aange vangen; vorig jaar begon dat werk den llen April, er valt hier dit jaar zeer veel hout en teen te schillen, 't is te hopen voor de eigenaren zoowel als voor de arbeiders dat men gunstig weer op dat werk treffan moge. «AmmerHtel, 17 April. Uit de com missie, welke zich gevormd heeft voor het te houden zangconcours alhier, heeft zich epn dagelgksch bestuur gevormd, bestaande uit de heereu A. Zanen Hz.voorzitter, J. Sprik, vice-voorritter, G. N. Zanen Az., lste secretaris en J. Stuurman Adrz., 2de secretaris. Dalem, 17 April. Vrydagraiddag te 12 uur ontstond brand in een hooischelf, behoorende en staande bg de woning van W. van den Berg Rz. In tyd van eenooganblik werden woning en hooiberg in de asch gelegd. Van de op stal staande dieren vonden 7 koeien en 2 paarden den dood in de vlammen 3 koeien, alsmede eer.ig huisraad, konden nog met groote moeite worden gered. Ver moedelijk door het spelen met lucifers door kinderen bg de hooiberg, is de brand begonnen. Naar wy vernemen, was het onroerende goed verzekerd. Glesen-Oudekerk, 17 April. Ds. J.J. van der Grient, predikant by de Ned. Herv. Gem. alhier, heeft het beroep te Maassluis aangenomen. Graat-Ammers, 16 April. De loteling dezor gemeente van da lichting 1906, lotings- nummer 9, J. P. de Graaf, is by besluit van Gedeputeerde Staten dezer provincie van 10 dezer van den militairen dienst afgekeurd. Ia zya plaats zal nu in Maart, Mei of Juni vau het volgend jaar moeten worden ingelgfd lotingsnummer 15: C. de Vos. «Groet- 4umern, 17 April. Onze ge achte predikant maakte Zondag morgen aan zgne gemeente bekend, dat op Goeden Vrgdag door de diaconie is gecollecteerd oen bank biljet van f 100, waarvoor door ZEurw. aan gever of geefster de dank werd gebracht. ««Haastrecht, 17 April. De Neder- landscbe Heide M latscu ippy belegde Don derdag jl. alhier eene v irgadcring, waarin de heer Brouwer als spreker optrad. Spre kende over den tegonwoordigen vischstand van onze binnenwateren, betoogde hy, dat door goede maatregelen veel meer profijt door de visschers getrokken kon worden. Na nog gewezeu te hebben op het nut vau vereeniging, besloten de meoste der aan wezigen toe te treden tot de Ned. Heide My., afd. Zoetwatervisscherg. Haastrecht is nu de 50ste afdeeling. Hekendorp, 17 April. Vrijdagmorgen had de vrouw vau den bakker A. M. alhier het ongeluk, terwgl ze iets uitspoelde, te water te geraken on nog wel bg da sluis. Op het hulpgeroep der buren mocht het haar man en den kuecht, die inmiddels toegeschoten waren, gelukken haar op hst droge te brengen. 'Hoarnsar, 17 April. Het aantal leden der onlangs opgerichte vereeniging «Onder linge Steun" voor Hoornaar, Hoog-Blokland eo Noordeloos bedraagt Ihans te zamen 73, waarvan to Hoornaar 31, te Hoog Blokland 41 leden en te Noordeloos één. De landbouwer J. van Iperen en zjjn twee arbeiders, uit het naburige Noordeloos, kwimiD Woeusdag'morgen met een paard, bespannen voor een wagen, naar hot dorp alhier ryden, om een vracht hooi uit een bergplaats Ie halen. Toen de vracht geladen was, en Van Iperen vermoedeiyk te kort draaide, sloeg ztjn wagen omver, zonder per- soonlgke ongelukkeu te hebben veroorzaakt. Nadat de wagen weer wa3 overeind geholpen en beladen, werd dn terugtocht ondernomen. Jaarsveld, 17 April. Op 12dezer zjjn gekozen tot Heemraden der waterschappen Batuwe c. a. onder deze gemeente de heeren: P. J. Vermeulen (aftr.) en M. W. Berrevoets, beidt n alhier, laats'genoemdo in de plaats van wyieu den beer L. A. vau der Voort. Voorts zyn benoemd tot Hoofdingelanden der waterschappen do heeren W. A. den Hartogh te Lopik en VV. C. M. van Esten te Utrecht (beidm aftr zoomede do heeren Mr. P. L. Bigram van Eeteu te Gouda en T. Kara te Lopik, in de plaats van de heeren A. van Tuyi Gzo. te Jaarsveld en jhr. Mr. F. H. de Pesters te Arnhem, die niet meer in aanmerking wenschen te komen. De loteling J. van den Berg, lotno. 4, is wegens lichaamsgebreken afgekeurd en voor hem moet waarschgniyk ia de plaats treden H. Straver, lotno. 15. De wed. C. Post, wier woning 30 Maart j.L ia verbrand, heeft onder de ingezetenen een collecte gehouden, die de som van circa f 100 heeft opgebracht. Do rgksveld wachter jachtopziener W. van Ele alhier, is als zoodanig benoemd le Nieuwerkerk a/d IJsel. D •Krimpen a/d ï.ek, 17 April. Be noemd tot tydeiyk directeur en assistent van het hulp-, post- en telegraafkantoor alhier, respeetievelgk de heeren C. Mudde en T. H. W. Dobbelsleen van Rotterdam. In den loop der vorige week hield de afd. Alblasserdam en O. van den „B. V. N. O. een huisboudeiyke vergadering in het lokaal van den beer C. Bonter. In de plaats van den heer A. van Wagtendook alhier, die naar Schiedam vertrekt, werd als voorzitter gekozen de heer C. Leis van Alblasserdam. De teekenscbool van het „Nu'sdeparte- ment" in onze gemeente is weer geëindigd. De pryzen, welke jaarlijks worden uitgeloofd, werden behaald door de leerlingen T. W.v. Halewgu. C. A. A. v. d. Voel. P. Hoogen- boezem, P. C. de Boom. A. de Hon en K. Ouweneel. De prgzen uilgeloofd voor bet werk van „haisviyt", werden behaald door M Kalkman, J. GroeneveM, P. v. d. Velden, J. C. Wepster, W. C. Albers en A. de Hon. De laatsten kregen ieder een spaarbank boekje, waarop een kleiue inlage werd in geschreven. Hoe gevaariyk liet is, dat kinderen aan do rivier gaan drinken, bleek dezer -lagen alweer iu onze gemeente. Het zoouljs van M de Jong ging achter de Bchool naar den waterkant om zyn dorst to lesschen. Toeu hij voorover boog, om zga tot een nap gemakte hand vol te schappen, schoot hy voorover in de rivier. A. Verwaal bemerkte het ongeval, sprong ia een roeiboot en mocht het genoegen smaken don drenkeliog le redden. Door de verheugde oudera werd hem een flinke belooning toegekend. De heer J. van Br tndwgk. eigenaar van een hoenderpark in onze gemeente, raapte de vorige week een wonder, i Het had buiten- gewone afmetingen, woog 9 lood, en bleek bÜ opening twee kleinere volledige eieren te bevatten. Niet alleen kwamen Iwee dooiers voor, maar deze werden elk om- sloten door een gewone eierschaal. "Lekkerkerk, 17 April. De heer P. L. Kleijburg alhier is op voordracht van den Minister vso Landbouw, Ny verbeid en Handel door H. U. dt Koningin benosmd tot cor- abghcid hem, toen hy boven kwam, een plank toe steken, en hem verder op den vasten wal helpen. «Lopik, 17 April. In de vergadering van stemgerechtigde ingelanden van het waterschap Lopik, Lopik«r-Kapel en Zeven hoven, den 10. dezer gehouden in het raadhuis alhier ter verkiezing van een lid van het bestuur werden 51 biljetten vertegenwoor digende 992 stemmen uitgebracht. Bg de eerste stemming verkregen de hee ren T. Kersbergen, Jacob Schep, Jan Verhoef P.Cz., Johs. v. Kats Cz. en Arie Benschop, res- pedievelgk 71, 31. 469, 146 en 242 stemmen. Bg de daarna gehouden herstemming wer den uitgebracht 558 stemmen op den heer Verhoef en 434 op den heer Benschop, zoo dat werd gekozen als lid van het bestuur van gemeld waterschap de heer Jan Ver boef P.Cz. **Leplk, 17 April. De collecte voor de watersnoodlfidenden in Zeeland, gehouden onder de kinderen der bgzondere school, heeft opgebracht de som van f 7.13. Nieuw»Lekkerland, 17 April. De milicien G. den Boer, plaatsvervanger van P. van den Berg, is, evenals deze, afgekeurd, nu Zal de loteling A. van den Haspel moeten opkomen. Eene alhier bestaande lotergvereeni ging had de vorige week het geluk op 1/20 lot den hoofdprys van f 20000 te trekken. De vereeniging bestaat uit acht ledeo, voor ieder dus een aardig buitenkansje. Dezelfde ver eeniging heeft een paar jiar geleden op 1/20 lot den prgs van f 50000 getroken. Uit de ter visie liggende rekening van den polder Nieuw-Lekkerland blgkt, dat in 1905 de ontvangsten hebben bedragen f 6334.57 en de uitgaven f 5557,85, zoodat de rekening sluit met een batig slot van f 776 72. De begrooting voor 1906 is vastgesteld in ontvangst en uitgaaf op f 5160.93. "Nlepwpoort, 16 April. Door mej. A. Kemp, ouderwyzeres aan de openbare lagere school alhier, is tegen 1 Mei a. s. eer vol ontslag als zoodanig gevraagd wegens hare benoeming in gelgke betrekking te Aalsmeer. Door J. van Eljsden is by het gemeente bestuur alhier een bezwaarschrift ingediend tegeu de ki"/.erslgst, op grond dat, naar zjjn meouing, de naam van C. Goedhart in strgd met d« wet op die lyst voorkomt. Zaterdag-middag passeerde door deze gemeente eeu fraaie automobiel, waarin zich eeu uit 4 persooen bestaand gezelschap be^ voud. 's Avonds omstreeks acht uur kwam het mooie voertuig weer terug, maar niet op de gewone wgza. Ia de verte boorde men het eentoonig hoefgetrappel van een paard op de straatsteenen, zonder dat dit getrappel vergezeld ging van het ge ratel van wielen, en men dacht reeds met een eenzaam cavalarist te doen te hebben, toen eensklaps onze auto verscheen. Op deu bok had een bouwman uit Laogerak plaats genomen, die het voor de auto loopen- de paard mende. Men had ouderweg een ongeluk gekregen, een boer eu zgn paard waren in den arm genomen en zoo kon men Schoonhoven bereiken, vanwaar de onder broken tocht toen verder, eerst per rytuig, jater per trein kon worden voortgezet. •Ondewater, 17 April. Vergadering van den gemeenteraad van den 12. dezer. Afwezig de heeren H. Schep en G. N. J, v. d. Pavoordt. De voorzitter opent de vergadering en leest het gebel. De notulen der vorige vergade ring onveranderlijk goedgekeurd. Mededee- lingenMissive Ged. Staten, goedgekeurd verhooging begrooting 1905; Iiem terug zendende het Raadsbesluit tot aangaan geld- leening, ter aanvulling. Aanbieding gem.-ver- slag 1905, ter visie gelegd. Kohier school geld lste kwartaal 1906 f 244,66; herhalings onder wgs f 3,59; goedgekeurd. Wgziging besluit geldleemng, waarnaar het wordt ge wyiigd. Pensioen J. M. Bos, verzoeke f 8 per weekBurg. en Weth. stellen voor pen sioen te verleeuen f 400 'Bjaars; aange nomen. Benoeming administrateur contro leur tram: 4 sollicitaties (waarvan een onge zegeld). van de h.h. G. N. J. v. d. Pavoordt, P. J. Muntendam en A. G. v. d. Roestmet de meeste stemmen benoemd de heer G. N. J. v. d. Pavoordt, thans wethouder der ge meente. Verzoek machtiging aanbesteding grint; wordt verleend; Idem verkoop boo- men langs den Breedendgkwordt verleend. Adres van den heer S'olk om afschryving hoofdelgken omslag, dienst 1900. Burg. en Weth. stellen voor het adres aan hun college op te dragen om advies. Thans heeft onze straatjeugd naar schynt, weer een nieuw middel bedacht oi haar moedwil bot te vieren: er zyn nl. van hier naar T«ppersheul niet minder dan 18 isalatore op 's Rgkstolegraafpalen door bal dadige banden stuk gegooid. Het is wel te wenschen, dat de daders worden ontdekt. «Nndewater, 17 April. Tot predikant by de Ned. Herv. Gem. alhier is beroepen Dt. M. M. den Hertog te Nieuwerkerk a/d IJse'. Papekop, 17 April. Aan de wed. J Miegi' H alhier zal tydens haar zoon zich onder de wapenen bevindt, eene vergoeding worden toegekend van f0.90 per dag. Papendrecht, 17 April. Het nettobe drag opgehaald voor de noodiydenden in Zeeland bedraagt voor deze gemeente f 355 19. •Bldderkerk, 17 April. Het burgeriyk armbestuur krjjgt over 1905 eene buiten gewone subsidie groot f 655 Dat bestuur beeft eik jaar een subsidie uit de gemeentekas, groot pl.m. f 8000. Tot concierge van het gemeente- en bg- gemeentehuis is uit de 7 sollicitanten be noemd mej. J. Brouwer, wed. P. Lodder alhier, Tot hoofd dt-r openbare school te Rgsoord is met algemeene stemmen benoemd de heer Joh. Slonff. hoofd der school te Heineu- oord, zynde no. 2 der voordracht. *8chellwlnea, 17 April. Ten behodve der noodlgdenden io Zeeland is door de schoolkinderen van de openbare lagere school alhier een bedrag van f 2,61 byeen- gebraebt. Donderdag morgan bad de heer Havermsns h«t o igeluk met paard lilburry in den Scbelluiuscben Vliet te ge raken door het schrikkeo van bet paard van een boom, welke langs den weg lag. Met inmiddels toegeschoten personen heeft menj door vereenigde krachten alles weer op 't droge gebracht. •Tlenkoven, 17 April. De aanbeveling van Burgemeester en Wethouders dezer gemeente ter benoeming van 2 leden der Gezondheidscommissie, zetelende te Schoon hoven, bestaat uit de heereu: 1. Mr. P. A. Greup te Schoonhoven, afir. lid, en D. Lugten te L-kkerkerk1. Mr. A. E. Scbouien te Haastrecht en D. Luflten te Lekkerkerk. IfaddinKHieen, 17 April. Tot tyde- Igk onder-wgzeres aan de openbare school B is aangesteld Mej. J. Rosbergen van Boskoop. §WUngaardea, 17 April. Ook bier beeft men eene collecte voor de noodiydenden in Zeeland gehouden, welke f 78,88 opleverde. GEMENGD NIEUWS. Er moeten in Den Haag val- sche kwartjes in omloop zyn, vrg goed nage maakt, maar met een nogal sterke loodkleur, wat vooral goed uitkomt als men het naast een echt kwartje leg». Ook van den gekar- telden rand is niet veel te zien. Een fietsrUder, de 19-jarige L. te Gouda, had Vrydag middag het ongeluk by bet uitwijken voor een kind onder deu postwagen Gouda-Schoonhoven te geraken. 3ij werd overreden en kreeg ernstige ver wondingen aan hoofd en been. Hg werd in eeu naastbyzgnde apotheek binnen ge dragen en aldaar verbonden, waarna genees kundige hulp werd ingeroepeD. - Van den wal aan de Maas- kade W.z. te Rotterdam is ontvreemd een kartonnen doos, bestemd voor den hoer V., te IJselinonde en inhoudende een grgs col bert cost u urn. De scheepsramp by Sliedrecht.— De verongelukten zgn: J. W. Ggsberts, kapitein, gehuwd; G. Klootwijk Jr., 2o machinist, oDgebuwd; M. Bartstra, stoker, gehuwd; H. J. Koog, stoker, ongeh. De drie eerstgenoemden waren gedomicilieerd te Rotterdam, de laatstgenoemde te Haarlem. De gehuwde laten geen kinderen achter. De schade bedraagt, naar veorloopig is kunnen worden vastgesteld, f 22 k f 2300 Door duikers ral naar den toestand van het gezonken vaartuig een onderzoek wor den ingesteld. Reeds staat vast dat aan stuurboordzgde de ketel geheel is wegge slagen. De boot was niet geassureerd. t De toestand der gewonden is goed. Na Paschen zal het lichten van het wrak worden aanbesteed. De Dordr. Ct. geeft nog deze byzonderheden. Ia de nabgbeid der brug werd door deu schipper eener tjalk, die niet tegen de golven op kon, gevraagd om aan den sleep toege voegd te worden. De bel der sleepboot klonk en enkele oogenblikken nadien bad de ont zettende ontploffing plaats. De le machinist Klootwijk werd te water geslingerd en kon zich drijvende houden tot hg werd gered. Een ander der opvarenden is ook in het water gezien, maar verdronk. Het eerste vaartuig is naar ooggetuigen verzekeren niet naast de zinkende boot ge- loopeu maar er op. Toen ook het voorste deel van deze begon te zinken, geraakte z(j los eu ging met den vloed af. Men zag een der geredden tegen haar anker opklimmen. Ook de geredde vrouw is over dit anker op de boegspriet geholpen en vervolgens op het echip. De bemanning der gesleepte vaar tuigen moet zich by bet reddingswerk zeer lotfeiyk hebben gedragen. Ook vernamen we, dat de zoon van don verougelukten kapitein dienst deed als stoker en dus mede ouder de slachoffers is. Het zinkeu van het voorschip ging gepaard met een hevige beweging van het water, 't Was net of er een raderboot stond te malen, verzekerde men ons, zoo ging het water Ie keer. De knal en schok waarmede de ontplof fing gepaard giug moeten alle beschrgviog te boven gaan. Bg Jacob Stuy vloog op drie honderd meter afstand vau het tooneel der ramp do deur opeu. Da vloeren ouder deu hooizolder van de boeren op het beneden eind lagen als bezaaid met hooizaad, zoo werd het hooi geschud. Zelfs in Wyogaar- den rinkelden de ruiten. Wg sprakeu een ingezeteue, die te Moerdgk den knal hoorde en die de opmerking maakte dat deze niet het gevolg was van eeu kanonschot, maar van een ontplofflog. Drie-en twintig jaren geleden sprong attn do andere zjjde der brug de ketel eeuer boot, doch had de ontplofflog naar beneden plaats, zoodat deze zich niet ernstig voordeed. Men verzekert ons nog vau verschillende zgden dat de sleep een zeer matig gangetje had. Schoorsteen, stoombouder eu rookkast zyn verdwenen. De stuurboordlletel isovér de geheele lengte gesprongen. De gespron gen ketelplaat is bg laag water zichtbaar. Ook de gaffd is afgeslagen, alleen de bek is zichtbaar. Vermoedelgkis de „Dieu Donnó" aan stuurboordzgde zeer sterk beschadigd. Het achterste deel is gehaveud door bet op- loopeu van de beide sleepkaoen. Voorzoo- verre op te merken was, heeft het voorschip niet veel geleden. Donderdag-voormiddag, kort na 11 uur, brak te Dordrecht een brand uit, zoo geweldig als bg geen menscbentaeugenis daar he. ft plaats gehad. Hg ontstond in den winkel der drogistery van de firma wed. Köhn Co., Voorstraat 392. Een vlak daarbij hangende braudblusscher kon niet meer worden bereikt, zoodat het personeel genoodzaakt was glings te vluchten. Ia een oogwenk greep de vlam naar alle kauten om zich heeD, zoodat binnen een minuut eeu dikke rookwolk naar buiten drong en terstond daarop een geweldige vlammenzee naar buiten barstte. Met geweld loeiden de vlammen over de straat en staken het tegenover liggend pand 409, modewinkel van de firma Biüuings en de verschillende aangrenzende huizen aan, met het gevolg dat ook de rgwielwinkel van den beer J. Roest no. 394 op den boek der Dolhuisstraat, de sigarenwinkel no. 411 van den heer P. J. Paagmaus geheel en de hoedenwinkel no. 413 van den heer A. J. C. d' Hont grootendeels vernield werden. Ook de panden no. 407, kruidenierswinkel van Kriens. no. 406, beddeDwiukel van I. van Tgn, no. 388, bet voormalig winkelhuis van den heer J. M. Linders, tnans leegstaand, en no. 386, winkel van muziek instrumenten van deu heer M. Spiering bekwamen zeer belangrijke brand- en waterschade. Een geluk bfj al die rampeu mag het zeker heeten dat het pakhuis der firma Köhn, ge heel gevuld met hoogst brandbare stoffm, dank zg den gunstigun wind gespaard is gebleven (alteen bet dak heeft even gebrand), daar anders de gevolgen met te overzien zouden zyn geweest. Stukken vuur vlogen naar alle richtingen rond, zoodat streng toezicht werd geboudun op de naburige Groote kerk. Hoe noodig dat was, mag wel hieruit blijken dat eeu meerpaal in de Voorstraatsbaven aldus in braml geraakte, maar weldra door buren gehluscbt werd. Te 12 uur was het grootste gevaar ge weken, maar nog voortdureud werd door alle spuiten water gegeven. De Potteukade was geheel met spuiten bezet, terwgl de Voorstraat van de Leuvenbrug tot de Botgens- strait voor het publiek, dat ia groo-.en getale toestroomde, was afgezet. Omstreeks half 2 kon it-ii de pontonniers eu een deel der gemeentelijke brandweer inrukken en kon een begin worden gemaakt met het om- balen der bouwvallige muren. De burgemeester en tal van andere ge- moenteijjke autoriteiten waren ter plaatse aanwezig, evenals de garnizoens commandant met de meeste officieren. De schade is enorm en nog bg geen be- uaderiug te ramen; zeker meer dau f 100.000. Het pand no. 392 was verzekerd voor f 22.000, de goederenvoorraad voor f 18.000, beide bg de brand verzekenng-maatscnappg .Holland" te Dordrecbt, net meuoilair voor f 5000 b(j de Belg. Mg. van Alg. Aks. te Brussel en een belangrijke collectie affiches en karikaturen voor f 1000 by een Arnerik. maatschappij. Ook de nering was versekerd. Ds orsrivs panden en inboedels waren eveneens verzekerd by verschillende maat- schappyen. De spuitgast Th. Kes werd by het blus- scbingswerk aan de hand verwond en door Dr. F. Delhez verbonden. De oorzaak van den brand is nog onbekend. «TiOINIKDWIi. Schoonhoven, 17 April. f Het bestuur van de afd. „Schoon hoven" van „de Volkbond" deelt ons mede dat de verloting zal plaats hebben heden Woensdag-a voud te 7 ure, daarna prysuit- deeling en de i'ede van den heer Schilder- man uit Groningen over Huisvlijt. Vrge toegang voor alle belangstellenden! Groote opkomst wordt verwacht. Zie achterstaande advertentie. f Maandagmiddag werd deze ge meente bezocht door een afdoeling van de gnheelonthouders-vereeniging te Rotterdam (Kinderbond), die alhier propagandabiljetten verspreidde met liederen tegeu het gebruik van sterkendrank. Nadat eene wandeling was gedaan en na eenige ververschingen te hebben gebruikt in het Militair Tehuis, werd de terugreis qaar Rotterdam ondernomen. •j- Maandag-avond 9 dezer hield de afdeeling „Schoonho°en" van „den Bond van Christelgke Sigarenmakers" hare eerste openbare vergadering in de school voor Cbristeiyk Volksojiderwgs. Voor haar trad op Ds. H. C. Hogerzeil, Ned. Herv. pred. te Vorden, die het nut van Christelgke vakorganisatie bepleitte. Als inleiding tot zgn eigeoiyk onderwerp behandelde spreker in korte trekken de ge schiedenis en samenstelling der Gilden en toonde aan, dat door de Fransche revolutie deze oudiyd6che vak-vereenigingen zga ten onder gegaan. Daarvoor gaf de omwente ling vrgheid in de plaats; zoowel vrgbeid aan arbeiders als aan patroons, doch in de practyk bleek en biykt nog dagelijks, die voorgewende vrgbeid op onderdrukking van den arbeider uit te loopen Aan dezen toe stand heeft de concurrentiestrijd van onze dagen niet geringe schuld, menig werkge ver kan zyn conditiën voor het personeel niet billgker stellen, al wil hy zulks ook gaarne. Dat vele arbeiders in onze dagen met God en zgn dienst hebben afgerekend, stelt spre ker in bet licht als een zeer te bej immeren feit en niet dau uiterst schadelgk voor de hedendaagsche arbeidersbeweging. Tusschen de productie eu de productie middelen, die men in het algemeen ouder den naam „kapitaal" kan sameuvatten, staat „de arbeid". Nu stelt de theorie den arbeider en patroon wel vrg tegenover elkander, doch de prac tyk bewgst wel het tegendeel en daarom is orgunisatie van hen, die dezelfde belangen gemeen hebben, uoodzakeiyk, om daardoor te komen tot het recht van mtésprekon door den arbeider by bet vaststellen der arbeids voorwaarden. Die arbeidsvoorwaarden betreffen het loon arbeidsduur enz. pn nu zyu de wegen die men bewandelt om tot het srewensebte doel te geraken verschillend. Juist daarom be veelt spreker de christelgke organisatie aan boven de neutrale, daar de laatste deu ver keerden weg bewandelt. Bovendien vq»rt men iu die Deutrale organisatie den arbeider langs geleidelijken weg naar bet socialisme af. Hoe zou een christen zich kunnen ver eenigen met den door de sociaal democraten gepredikten klassenstrgd en daarom schare elk christen-arbeider zich bg hendie strgdeu onder de banier van het kruis. Van de gelegenheid tot debat wordt ge bruik gemaakt door den heer A. Dgkgraaf te Scboouhoven, die bet nut der Gilden voor den arbeider in die dagen niet boog schat en de noodzakeiykbeid van specifiek christelijke organisatie niet inziet. Dat de klassenstrgd er is zullen ook de christen- arbeiders wel bemerken, zoo ze maar etns daadwerkelijk aandeel in den strijd nemen. De patroons organiseeren zich ook wel zonder op bun beginsel te letten, dus waarom de arbeiders niet? Dat de concurrentiestrijd veel invloed heeft, erkent de debater, doch deze is uit ons kapitalistisch stelsel geboren. In de lakschheid der christenen is alle reden, dat men van hen niet veel verwacht op het gebied der vakorganisatie. Verder behoort de arbeider niet te propageeren voor het christendom, dit kan men gevoegiyk aan de paroons met hunne ruimere middelen, overlaten. Nadat de inleider hierop geantwoord heeft, wordt er nog eenige oogenblikken gelegenheid voor dupliek gegeven en de vergadering, die niet druk bezocht was, en slechts door een zeer enkelen werkgever werd bijgewoond, daarua met dankzegging door den spreker gesloten, evenals z|j met gebt,d door den voorzitter der afdeeling, den heer J. BUgenberg, was geopend. t Gedurende den tweeden Paasch- dag was bet passagiers-ver voer te water zeer grooter werden van en naar Schoon hoven ougevt-er 11 k 1200 passagiers ver voerd. Ook bet vervoer per omnibus was aaumerkelgk drukker dan op andere dagen. fSleotoondeoDs Zaterdag j.l. twee eieren, die door eenzelfde kip twee dagen achter elkander waren gelegd en die samen het kolossale gewicht behaalden van 215 gram. f Zoodagivond werd door de gemeente-poiitie alhier proces verbaal opge maakt tegtn A. J. S. en Tb. K., beiden wonendeu alhier, die de nachtrust verstoorde, door luidkeels te loopen zingen en schreeuwen. t Door de politie werd alhier aan gehouden F. P. V., die gesignaleerd stond ui het algemeen politieblad van 1 dag hechtenis ter zake van een politie overtreding. Door betaling der boete werd de hechtenis voor komen. zwaar dat onder haar gewicht geheele huizen instorten. Alle daken in Napels zgn er mee overdekt. De menschen dragen op straat papieren oogkleppen en velen doen zelfs maskers voor, om zich te beschutten tegen het overal vliegende stof, hetwelk by zeer velen reeds oogziekten moet hebben veroorzaakt. Parapluies helpen niet tegen de plaag, waut de asch stggt zoowel als ze valt. 't Is stof vau asch. zooals alleen in het ingewand der aarde wordt voortgebracht. Het dringt in de oogen en hult alle menschen op straat in liet grgs Honderdduizend menschen zgn allen in één kleur gekleed, alles grgs. Slechts als de Oosteuwind komt wordt Napels van dezen stofregen verlost. Op last van den Kardinaal-Aartsbisschop worden thans te Napels geen processies meer gehouden, daar die op'ochten van schreeu wende en jammerende menscbea slechts bgdroegen om de ontsteltenis en verwarrmg te vorgrooten bg het minste wat er gebeurde. Te Ottajano is een kind geboren, onder de dikke laag asch, welke die plaats bedolf. Onder de levendeD, die daar door de gverig gravende soldaten werden bevrgd het waren er, helaas, slechts weinigen in ver- hodding tot bet aantal dooden waren een 86jarig man en een vrouw met een kind, hetwelk zij in dien vreeselgken toestand ter wereld had gebracht. Men beyvert zich in Italië overal om den nood der slachtoffers te lenigen. De eerste Minister heeft een commissie ten behoeve van de noodlgdenden benoemd, te wier beschikking hg een som van 600 000 lire stelde, om mee te beginnen. De Paus gaf, volgens een Exchange bericht, 2 miliioen lire. De Koning en de Koningin begaven zich her haaldelijk naar de plaatsen van het onheil en worden met groote geestdrift begroet. Te Pargs (FrankrUk) is eeu staking uitgebroken onder het post- en telegraaf personeel. De buslichters, de wageoladers en de bestellers van gedrukte stukken eischen meer loon en recht tot vormen van vakver- eenigingen. De telegrambestellers sloten zich spoedig aan. Het Ministerie der Postergen eu alle postkantoren iu Parys worden door soldaten bewaakt en de postwagens ryden onder militair geleide. Ook de staking der mijnwerkers duurt nog steeds voort. De stakers beletten met geweld het iovoeren van Balgische arbeiders. De geredden uit de mijneu te Courrières met uitzondering van den nog steeds zieken Martin hebben een gemeenschappel(jken feestmaaltgd gehouden te Méricourt. Némy deelde een uit Parijs meegebrachte som vau 1596 francs onder de kameraden uit eo liter ging hij naar Billy-Moatigry, om den zieken Mariin diens aandeel te breugen. Men heeft tot dusverre in 't geheel 297 dooden uit de mijn bovengebracht. Er liggen dus nog een duizendtal daar beneden. In Engeland heeft men Donderdag j.l. al zeer warm weder gehad. Zoo zelfs, dat er reeds gevallen van zonnesteek voorkwa men. De thermometer wees 105° F. aan, in de zon. Twee soldaten zgn na een marsch aan de gevolgen van zonnesteek overleden. Na de hitte volgde in (verscheidene plaatsen een zwaar onweder. DaiUflblaad. Vorst von Bülow, zoo wordt aan de Kölnische Zeitung bericht, ge voelt zich nu zoo goed, dat bg sterk verlangt op te staau en weer terstond aan 't werk te gaan Maar zga geneesheer, Prof. Reavers, die dat niet wenschelgk voor hem oordeelt, houdt hem voorloopig nog in bed. De intocht van de nieuwe Hnuganraclie Ministers iu hun vaderland, waarvan wy reeds melding maakten, is een ware zegetocht geweest. Te Budapest was de geheele burgery saamgestroomd. Aan 't station wachtte den nieuwen Ministers een spontane volksbe- tooging, gelijk slechts aan weinig staatslieden ten deel viel. Het talrgke publiek buiten bet station was als dol van vreugde. De mioisteriëele rijtuigen konden er haast niet door. Van het voorste, waarin de Minister Polonyi zat, spanden de menschen de paarden af, om hot zei ven vaort te trekken. Bg de volgende liet men dit, op dringend verzoek der Ministers, na; maar bg bet laatste, waarin de heer Weckerle zat, werden de paarden weer afgespannen en door juichende burgers vervangen. De grijze Koning-Keizer zal spoedig eens te Budapest komen, om daar eenige weken verblgf te houden, als bewys dat by reeds al de onaangenaamheden vergeten is. Men verwacht dat de Hongaren hun Koning met geestdrift ontvaDgen zullen. Uit Petersburg (Baaland) wordt bericht, dat nu werkeljjk de onpopulaire Minister Durnovo en met hem de Minister van Justitie zal aftreden. Volgens sommigen zou Graaf Witte den Czaar de keus hebben gesteld tusschen zgn ontslag en dat van dezen Minister. O verstokt, ltalift. Op de belling van den Vesuvius, in het zeer gehavende laboratorium, bevindt zich nog steeds Professor Malteucci, die bgna onafgebroken van deze gevaarigke plaats uit, berichten zendt omtrent den gang der uitbarstiug. Dat zyn wetenschappelgke waarnemingen van het grootste belang zgn, behoefi naast niet te worden vermeld. ËDkeie karabmiers houden den professor gezelschap by zga geva&rigk werk. Daarover spreekt bg echter in zyu berichten niet. Eigen gevaar acht hg w-iaig, doch hgiser op uit de verontruste gemoederen zooveel mogeiyk tot kalmte te breDgen en op ver- scbyuselen te wyzen, welke grond geven tot goeden moed. Jammer maar, dat de eerbied afdwingende pogingen van den professor in de naaste omgeving slechts weinig iuvloed hebben. Men weet maar al te goed dat de wetenschap in dit opzicht weioig weet. Trouwens er is reden te over om onge- ruBt te tgn. De nawerking van esn uit barsting als deze, is baast even verschrik keiyk als de uitbarsting zelve. De vernie lende vulkaan heeft zichzelf vernield en teogevidge daarvan is de geheele omtrek vervuld met ascb, terwgl de ingestorte krater noch steeds ontzagigke massa's asch en sleenen uitwerpt. Vooral Napels Itydt onder dezen geweldigen aschregen. Deze aach is zoo dan dat u oreral instuift en te?eni zoo IN GEZONGEN. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. Gedenk den Sabbatdag. Op den Paaschmorgen werd onze gemeen te verbiyd door den bezoek van De N eder lander", die zich, in eea .groot aantal present-t xemplareD, ter lezmg kwam aan bieden. Dat was een héél werk voor de bestellers der posteryen, al die dagbladen aan bun adres te bezorgen; een werk waar mede zy niet gereed konden zyn vóór den gods dienstoefening, zoodat hun de gelegenheid ontnomen werd, die by te wonen. „De Nederlander" nu wensebt de Chrisloiyk-Nationale beginselen te verbreiden, terwyi msn mag aaunemen, dat hy, die ons zoo welwillend deze presentexemplaren aanbiedt, genoemde beginselen is toegedaan. Maar, behoort tot deze „Christelgke" beginselen niet by uitstek bet heiligen van den Zondag. En o n t heiligt men den Zondag niet, door, zonder noodzaak, anderen te ver hinderen in het by wonen der openbare godsdienstoefening? Zoodat ik maar zeggen wil, dat het overeenkomstig de „Christe lgke" beginselen is, indien de milde gever zulke maatregelen neme, dat deze voortaan met meer gedurende de verschillende godsdienstoefeningen behoeven verbreid te worden. Ia het algemeen kunnen wg allen meer ons best doen. dat de Zondag een rustdag zy voor zoo velen, als maar mogeiyk is. Met de opname dezer opmerking, geachte Redactie, zult u zeer verplichten. Uw. dw. H. E. KNAPPERT. Haastrecht, April 1906. de Ned. Herv. Gem. te Waarder, is beroepen te Zegveld. **JLekberkerk, 16 Apfil. By beschikking van deu Minister van W., H. en N. (afdeeling landbouw) is de vorige week van den heer P. Stretfluid een rund, als ïydende aan Ctinische tuberculose, door het ryk overge nomen en te dier zake schadeloosstelling verleend. Dit is in deze gemeente het tweede geval van dieu aard, hetwelk zich in dit jaar weder voordoet. In het vorige jaar werden in het geheel 5 runderen bg 3 verschillende land bouwers om dezelfde redeu door het rgk onteigend. Mwlenmaragraal17 April. Alhier is eeue collecte voor de noodlgdenden in Zeeland gehouden, welke heeft opgebracht f 135,84i/i. Door de leerlingen der openbare school alhier is f 15,50 bgeen gebracht. "Oddewaler, 16 April. J.l. Zaterdag had alhier de begrafenis plaats van den heer Joh. Leeuwenhoek uit Rozendaal, raadslid, en kort geleden beuoemd tot wethouder, van Haastrecht en armmeester van Rozendaal. Buiten familieleden waren achter de ïyk- statie het gemeentebestuur met deu burge meester vau Haastrecht en het college van armmeesters van de buurtschap zgoer in woning. Het eerst werd het woord gevoerd door den burgemeester, Mr. A. E. Schouten, den overledene gedenkende als een zeer ge acht man bg allen die hem kenden, en altgd be reid hulpe te bieden en inlichtingen te verstrek ken aan allen die zich daar voor tot hem wend den. Z.Achtb. wees vooral op het schieiyke van dit verlies. Daarna sprak de heer H. A. Muntyn van Oudewater eenige waardeerende woorden aan zyn trouwen vriend en zgn vroegoren mede-collegiant in Rozendaals arm bestuur. Ook sprak Ds. J. Hoek te Oudewater eenige woorden van troost tot familie en kennissen eu wees vooral op de beteekenis van het bybelwoord: „Ik leef en gy zult loven." Ten slotte richtte de zwager van den overledene een ernstig woord tot de zonen van wglen den heer Leeuwenhoek, en be dankte ook allen voor de betoonde belang stelling. Een krans vanwege den gemeente raad van Haastrecht werd op de groeve gelegd. Gisteren werd in de voormiddagbeurt der Ned. Herv. Gemeente alhier door Ds. J. Hoek, bg 't eiude, namens mevrouw de wed. Margadaut, aan de gemeente een innig woord van afscheid en dank gebracht voor al de vriendscbap die zy in die vele jaren aan de zgde vau baar echtgenoot mocht oadervinden. Ds. Hoek knoopte daar een woord aan vaat, hoe zg vroeger in blgdscbap, op hoop van zegen, een nieuwe standplaats betrokken, en zy thans, na een diet baren echtvriend te zien ten grave dalen, niets van hem naar een andere woonplaats kan medenemen, dan de herinnering aan zyn liefde en trouw. Dat dit laatste haar steeds tot troost moge strekken. De gemeente zong haar toe Psalm 121 vs. 4. V IbbU 11LK1J -BLK1C WTEN. De uitkomsten der zalmvissche- rgen op de Waal en de Merwede waren in de laatste 8 dageu zeer bevredigend. Iu het traject vau Tiel tot Woudrichem werden gevangen 44 zalmen, by Gorincbem 25 en te Hardingsveld 41. Bovendien bemachtigden de visschers 75 elfieu, die van f 2,40 tot f 6,25 per stuk opbrachten. De besomming aan andere rivier- en potdervisch was weinig loouend. Zalm gold f 1,40 k f 1,60 per Vl K.G. Tlenhwven, 16 April. Van gisteren avond tot heden-middag zyn op de zalm zegen visschery alhier 7 zalmen en ruim 25 elften gevangeu. M AHKTBJfiülC HTKN G«riuci*«ui16 April. Aangevoerd 754 lunderen, 15 nuchtere kalveren, 18 vette varkens eu 1029 biggen. Pryzen: zware kalikoeten t 180 a 275, kalfvaarzen f 140 a 200, melkkoeien f 160 a 220, 14» -jarige ossen f 90 a 120, guiste vaarzen f 100 a 140, pinken f 35 a 90, graskalveren f a nuchtere kalveren 1 8 a 14. Vette varkens 23 a 27 ct. per 4» kilo, biggen f 7 a 15. mittULMlilJMA «TANG. Nutiwwniawven. Van 13—17 April. Geboren: Johanna Gesma, d. van L. de Ridder en J. A. W. Driessen. Teunis Johannes, z. van W. F. Boot en J. L. van Vlaanderen. Christoifdl Hendrik, z. van T. Kok en G. Kok. Getrouwd: R. L. Hora Adema, oud 31 j. en A. N. Schalj). Deu Went! April a. s. Qopeu, D. V., w onze geliefde Ouoers g JAN JOHANNES OUBORG m ANNIGJE BOUTER hunne 4V-Jarlge Echtvereenl* M ging te herdenken. Üt Hunne dankbare Kinderen. MK Groot-Ammers, 17 April 1906. HARM G. JONKER Med. Docis., Arts, HEKMINE C. SCHKÜIEK. De Heeren Mevrouw JONKER Schrótxr betuigen, mede namens wederzydscbe Familie, nuu welgemeenden dank vour de vele blyken van belangstelling bg hun Huwelgk onder vonden. Getrouwd: R. L HORA ADEMA, Adj. Controleur bg 'sRgks Waarborg, ALIDE SCHALIJ. De Heer en Mevrouw HORA ADEMA Schalm zeggen vriendeiyk dank voor de bt-luugsiellmg by bun Huweiyk ondervonden. Schoouhoven, 17 April 1906. VERVOLG OER NIEUWSTIJ0IN6EN- Ten behoeve van de door den watersnood geteisterden in Zeeland is op de Bcholen in bet arrondissement Gorincbem gecollecteerd f 406,24s en op die in het arrondissement Dordrecht f 629,26. In de op Vrydag 11 dezer ge- honden zitting der arr. rechtbank te Dord recht zyn o. a. veroordeeld: K N. te Ridderkerk, vernieling anders goed. 1 week. L. de V. te Ridderkerk, idem, f 8 of 8 d. B. H te Amride, stroopery, f 24 of 12 d. J. F. P. te Gorinchem, mishandeling, 1 m. F. H. en C. H. te Sliedrecht, wederipan- nigheid, ieder 6 weken. Ds. B. Bateltaa, prédiktnt by Huueu overleed le Nice, lui onze diepe droefheid, onze geliefde Moeder sa Behuwamoeder Vreuwe H. C. J. E. Bareneise SLOkT TOT OLGttUM, Weduwe van den Heer J. J. Roijkr Leiden, 12 April 1906. E. C. V1RULY-Romer. Mr. J. T L. VIHULY. Voor de bewyzen van deelneming, ont vaDgen na het overiyden van onze Moeder en Behuwdmoeder, Mevrouw de Wed. F. W. BRAaT, geboren A. Kikkert, be tuigen wy ouzen bartelyken dank. A. SPECHT GKIjP Braat. W. SPECHT GRIJP, SchoonhoTea, 17 April 1MM. Het BESTUUR der Afd. ScliMnkOTea Tin .VOLKSONDERWIJS" wekt bij dere de Leden op de vergadering (e bezoeken op Zaterdag >1 April a. te S'k unr, jp bet HEEBEN LOGEMENT. ▼oor een jonvmensch boven de 16 jaar, om in het Hwrlwgem«k©r«v»k te worden opgeleid. Voorloopig kost en ïnwonmg en na 3 maanden salaris. Brieven franco, motto „Horloger aan het Bureau van dit Blad. van de belastbare apbrengst der Gebaawde I Igendammen. De BURGEMEESTER der Gemeente Brandwijk, Gezien art. 26 der Wet van 2 Mei 1897 (Staatsblad No. 124): BreDgt ter kennis van belanghebbenden, dat eene algemeene opgaaf van den inhoud der kennisgevingenbedoeld by die wets bepaling, omtrent de herziening van de belastbare opbrengst der Gebouwde Eigen dommen volgens art. 2 der Wet van 11 Januari 1904 (Staatsblad No. 6) in de kadastrale Gemeente Brandwijk, onder byvoeging van den kadastralen legger en de plans op de Secretarie der Gemeente is nedergelegd ter kostelooze inzage van belanghebbenden gedurende twintig dagen na hedeD. Afgekondigd te BrandwUk, den 16. April 1906. De Burgemeester voornoemd, H. A. VAN DER HOEVEN. FANFARECORPS (met Kemlsche Voordrachten), op Zaterdag 91 April 100 0, 'savonds te 7V» uur, in het Bond?café van W. DE JONG. Entrée SO «lent. HET BESTUUR. TERSTOND GEVR \AGD: Een bekwaam liefst van buiten; by voldoening voor een jaar. Adres, met fr. br aan H. KOUDST AAL, Mr. TimmermaD, Uekkerkerb. om direct in dienst te treden, een bekwaam voor vast werk, liefst gehuwd. Adres Gebr. BAKKER. Stoomhoutdra&krg en Kuipery, Haaatrecbt. Op Denderdag den 10. April ÏOOO, zal door de Commissie voor het SchattiDgs- district Gerinchem of door een of meer barer ledenvan des voormiddags 10 ure tot des namiddags 2 ure, zitting worden gehouden in bet RAADHUIS te Papendreckt tot het geven van monde linge inlichtingen aan hen, die zich daarvoor aanmelden. ▼aa de belantbare epbrengHt der Gebauwde Eigendommen. De BURGEMEESTER der Gemeente Molenaarsgraaf Gezien art. 26 der Wet van 2 Mei 1897 (Staatsblad No. 124): Brengt ter kennis van belanghebbenden dat eene algemeene opgaaf van den inhoud der kennisgevingen, bedoeld by die wets bepaling, omtrent de herziening van de belastbare opbrengst der Gebouwde Eigen dommen volgens art. 2 der Wet van 11 Januari 1904 (Staatsblad No. 6) in de kadastrale Gemeente Molenaarsgraaf, onder byvoegiug van deu kadastraleu legger en de plans op de Secretarie der Gemeente is nedergelegd ter kostelooze inzage van belanghebbenden gedurende twintig dagen na beden. Afgekondigd le Molenaarsgraaf, den 14. April 1906. De Burgemeester voornoemd H. A. VAN DER HOEVEN. Op Donderdag den 19. April 19O0, zal door de Commissie voor het scüattiogs- diatrict Gorlnenem of door een of meer harer ledenvan des voormiddags 10' ure tot des namiddags 2 ure, zitting worden ge houden in het RAADHUIS te Papendrecht tot het geven van mondelinge inlichtingen aan hen, die zich daarvoor aamnelden. ran «e boiawtbare oporeugat der Gebonwde Eigenuouauien. De BURGEMEESTER der Gemeente Wijngaarden, Gezieu art. 16 der Wet van 2 Mei 1897 (Staatsblad No. 124): Brengt ter kennis van belanghebbenden dat eene algemeene opgaaf van den inboud der kennisgevingenbedoeld by die wets bepaling, omtrent de herziening van de belastbare opbrengst der Gebouwde Eigen dommen volgens art. 2 der Wet van 11 Januari 1904 (Staatsblad No. 5) in de kadastrale Gemeente Wijngaarden, onder, byvoeging van den kadastralen legger en de plans op de Secretarie der Gemeente is nedergelegd ter kostelooze inzage van belanghebbenden gedurende twintig dagen na beden. Afgekondigd te Wijngaarden, den 14. April 1906. De Burgemeester voornoemd H. A. VAN DER HOEVEN. Op Dnnderdmg den 19. April 1900, zal door de Commissie voor bel Schat tings- district Gnriuehem of door een of meer harer ledenvan des voormiddags 10 ure tot des namiddags 2 ure, zitting worden gehouden in het RAADHUIS te Pnpendreckl tot het geven van monde linge ïulicbliogen aan hen, die zich daarvoor aanmelden. ▼an de belaaiuare epbrengat der Gebenwde Eigendnnamen. De BURGEMEESTER der Gemeente Oad.Alhlaa, Gezien art. 26 der Wet vin f Mei 1897 (Staatsblad No. 124); Brengt ter kennis van belanghebbenden, dat eene algemeene opgaaf van den inhoud der kennisgevingen, bedoeld by die wets bepaling, omtrent de herziening van de belastbare opbrengst der Gebouwde Eigen dommen volgens art. 2 der Wet van 11 Jan. 1904 (Staatsblad No. 6) in de kadastrale gemeente Ond»Albln«, onder byvoeging van den kadastralen legger en de plans, op de Secretarie der Gemeente ia nedergelegd ter kostelooze inzage van belanghebbenden gedurende twintig dagen na heden. Afgekondigd te Ond-AlbUui den 15en Apru 1906. De Burgemeester voornoemd, Ws. BOUDET VAN DAM. Op Dnnderdng den 19en April *900 m door dB Cummissie voor net Sc tuttin gsdistrict Gerincbem of door een of meer harer leden, van des vuormiddags 10 ure tot des namiddags 2 urezittmg worden gehouden iu het RAADHUIS te Pnpen«recbt tot het geven van monde- huge mnchiiugen aan hen, die uca daarvoor van de belastbare epbrengat der Gebenwde Eigendommen. De BURGEMEESTER der Gemeente Amelde, Gezien art. 26 der Wet van 2 Mei 1897 (Staatsblad No. 124); Brengt ter kennis van belanghebbenden, dat eene algemeene opgaaf van den inhoud der kennisgevingen, bedoeld by die wets bepaling, omtrent de herziening van de belastbare opbrengst der Gebouwde Eigen dommen, volaens art. 2 der Wet van 11 Januari 1904 (Staatsblad No. 6) in de kadastrale gemeente Ameide, onder by voeging van den kadastralen legger en de plans, op de Secretarie der Gemeente is nedergelegd ter kostelooze inzage van belanghebbenden gedurende twintig dagen na heden. Afgekondigd te Amelde den 17. April 1906. De Burgemeester voornoemd, H. v. EETEN. Op Wnensdag den 90. April 1900 zal door de Commissie voor het Scbattings- district Gerinchem of door een of meer barer ledeD, van des voormiddage 11 ure tot des namiddags 2 ure, zitting wofdeu gehouden in het RAADHUIS te Vianen tot bet geven van mondelinge inlichtingen aan ben, die zich daartoe aanmelden. van de belastbare opbrengst der Gebauwde Eigendommen. De BURGEMEESTER der Gemeente Tienhoven, Z. H.; Gezien art. 26 der Wet van 2 Mei 1897 (Staatsblad No. 124); Brengt ter kennis van belanghebbenden dat eene algemeene opgaaf van den inboud der kennisgevingen, bedoeld by die wetsbe paling, omtrent de herziening van de belastbare opbrengst der Gebouwde Eigen dommen, volgens art. 2 der Wet van 11 Januari 1904 (Staa'sblad No. 6), in de kadastrale gemeente Tienhoven, onder byvoeging van den kadastialen legger en de plans, op de Secretarie der Gemeente is nedergelegd ter kostelooze inzage van belanghebbenden gedurende twintig dagen na heden. Afgekondigd te Tienhoven den 17. April 1906. De Burgemeester voornoemd H. v. EETEN. Op Woensdag den 99. April 1900 zal door de Commissie voor het Scbattings- district Gorinchem of door een of meer barer leden, van des voormiddags 11 ure tot des namiddags 2 ure. zitting worden gehouden in het RAADHUIS te Finnen tot het geven van mondelinge inlichtingen aan hendie zich daartoe aanmelden. van de belastbare opbrengst der Gebonwde Eigendommen. De BURGEMEESTER der Gemeente Bleshensgrnaf en Hofwegen, Gezien art. 26 der Wet van 2 Mei 1897 (Staatsblad No. 124); Brengt ter kennis van belanghebbenden, dat eene algemeene opgaaf van den inhoud der kennisgevingen, bedoeld by die wets bepaling, omtrent de berzieomg van de belastbare opbrengst der Gebouwde Eigen dommen voluens art. 2 der wet van 11 Januari 1904 (Staatsblad No. 6) in de kadastrale Gejmeenten Bleshensgraaf en Hofwegen, onder byvoeging van den kadastralen legger en de plans, op de Secretarie der Gemeente is nedergelegd ter kostelooze inzage van belanghebbenden ge durende twintig dagen na heden. Afgekondigd te Bleskenkgranf en Hofwegen, den 18. April 1906. De Burgemeester voornoemd P. GAUTIER. Op Maandag den 80. April 1900, zal door de Commissie voor bet Scbattings- district Gorinchem of door een of meer barer leden, vau des voormiddags li ure tot des namiddags 2 ure, zitting worden gehouden in het RAADHUIS te Streefkerk tot het geven van mondelinge mlicbtingen aan hen, die zich daarvoor aanmelden. van de belastbare opbrengst der Gebonwde Eigendommen. De BURGEMEESTER der Gemeente Streefkerk, Gezien art. 26 der Wet van 2 Met 1897 (Staatsblad No. 124); Brengt ter kennis van belanghebbenden, dat eene algemeene opgaaf van den inboud der kennisgevingenbedoeld bg die wets bepaling, omtrent de herziening van de belastbare opbrengst der Gebouwde Eigen dommen volgens art. 2 der Wet van 11 Januari 1904 (Staatsblad No. 6) in de kadastrale Gemeente Streefkerk, onder bijvoeging van den kadastralen legger en de plans, op de Secretarie der Gemeente is nedergelegd ter kostelooze inzage van belanghebbenden gedurende twintig dagen na beden. Afgekondigd te Streefkerk, den 18. April 1906. De Burgemeester voornoemd, P. GAUTIER. Op Maandag den SO. April 1900, zal door de Commissie voor het Scbattmgs- district Gnrlnchem of door een of meer barer leden, van des voormiddagi 11 ure tot des namiddags 2 urezituug worden gehouden in het R \ADBUIS te Streefkerk tot het geven van mondelinge inlichtingen aan ban, die zich daarvoor aanmelden, Terntend nf later gevraagd: ook die vergevorderd zjjn, voor vast werk. Maatwerk. Loon f 5,tot f 8,boven kost en inwoning, P. G. of G. G. Op een nette behandeling kan worden gerekend. Adres A. OFFERMAN. Kleermakerij en Lakenhandel, BUawjJk (bq Den Haag). van de bela»tbar© epbrengat der Gebenwde Elgenaemmen. De BURGEMEESTER der Gemeente Goudrlaan, Gezien art. 26 der Wet van 2 Mei 1897 (Staatsblad No. 124); Brengt ter kennis van belanghebbenden, dat eene algemeeue opgaaf vau den inboud der kennisgeving, bedoeld bg die wets bepaling, omtrent de herziening van de belastbare opbrengst dn Gebouwde Eigen dommen volgens art. 2 der Wet van 11 Januari 1904 (Staatsblad No. 6) in de kadastrale Gemeente Gondriaan, onder bg voeging van den kadastralen legger en de plans op de Secretarie der Gemeente ie nedergelegd ter kostelooze iDzage van be langhebbenden gedurende twintig dagen na beden. Afgekondigd te Gendriaan den 17. April 1906. De Burgemeester voornoemd, VAN SLIJPE. Op Maandag den 80. April 1900 zal door de Commissie voor het Scbattiugs- district Gorinchem of door een of meer barer ledeu, van des voormiddags 11 ure tot des namiddags 2 ure, zitting worden gehouden in het RAADHUIS'e Streefkerk tot het geven van monduliuge inlichtingen aan hen, die zich daarvoor aanmelden. van de belastbare opbrengut der Gebonwde Eigendommen. De BURGEMEESTER der Gemeente Otteland j Gezien art. 26 der Wet van 2 Mei 1897 (Stold. No. 124); Brengt ter keunis van belanghebbende.), dat eene algemeene opgaaf van den inhoud der kennisgevingen, bedoeld bg die wets- b»paling, omtrent de herziening va-i de belastbare opbrengst der Gebouwde Eigen dommen volgeDB art. 2 der wet van 11 Januari 1904 (Staatsblad No. 5) in de kadastrale gemeenten Otteland en Laag* blokland, onder byvoeging' van deu kadastralen legger en de plaqs, op de Secretarie der Gemeente is nedergelegd ter kostelooze inzage van belanghebbenden ge durende twintig dagen na beden. Afgekondigd te Ottolftud den 17. April 1906. De Burgemeester voornoemd, VAN SLIJPE. Op Maandag den 30, April 19O0 zal door de Commissie voor bet Scbattings- district Gorlnckem of door eeu of meer harer leden, van des voormiddags 11 ure tot des namiddags 2 ure, zitting wbrdeu gehouden in bet RAADHUIS te Streef kerk tot bet geven van mondelinge inlichtingen aan hen, die zich daarvoor aanmelden. van de belambare «pbrengat der t-ebvNwde Eigendommen. De BURGEMEESTER der Gemeente GrMt-Aiuineri| Gezien ait. 26 der Wet van 2 Mei 1897 (Staatsblad No. 124); Brengt ter kennis van belanghebbenden dat eeue algemeene opgaaf van den inhoud der kennisgevingen, bedoeld bg die wetsbe paling, omtrent de herziening van de belast bare opbrengst der gebouwde eigendommen volgens art. 2 der wet van 11 Januari 19U4 (Staatsblad no. 6), in de kadastrale gemeente Groot-Ammera, onder byvoeging van den kadastralen legger en de plansop de Secretarie der Gemeente is nedergelegd ter kostelooze inzage van belanghebbenden ge durende twintig dagen na bedpn. Afgekondigd te Groot-Ammera den 14. April 1906. De Burgemeester voornoemd, C. v. d. STOK. Op Maandag «ten 80. April 1900 zal door de Commis-ie voor het Schattings- district Goriachem of door een of meer barer leden van des voormiddags 11 ure tot des namiddags 2 ure zitting worden gehouden in bet RAADHUIS te Streefkerk tot bet geven van mondelinge inlichtingen aan ben, die zich daarvoor aanmelden. van de belaetbare epbrengat der Gebonwde Eigendommen. De BURGEMEESTER der Gemeente Langerak Gezien art. 26 der wet van 2 Mei 1897 (Staatsblad No. 124); Brengt ter kennis van belanghebbenden dat eene algemeene opgaaf van den inhoud der kennisgevingen, bedoeld by die wets bepaling, omtrent de herziening van de belastbare opbrengst der Gebouwde Eigen dommen volgens art. 2 der wet van 11 Januari 191)4 (Staatsblad No. 6) in de kadastrale gemeente Laagerak, onder byvoeging van den kadastralen legger en de plans, op de Secretarie der Gemeente is nedergelegd ter kostelooze inzage van belanghebbenden gedurende twintig dagen na beden. Afgekondigd te Laagerak den 14. April 1906. De Burgemeester voornoemd C. v. d. STOK. Op Maandag den 80. April 1900 zal door de Commissie voor het Schattiogs- district Gorincbem of door een of meer barer leden, van dei voormiddag* 11 ure tot des namiddags 1 ure. zittMÉ, worden gehouden in het RAADHUIS ^BBtreef- kerk tot het geven »an ■bodelmge inlichtingen aan bendit ziefe daarvoor MI LIT AI K TEHUIS te SCHOON HO VEI. Heden WoenidAZ gratis toegankelijk van 10—19 en 1—0. HedenaT.nd 7 u.r: PHI SUITDEEI.ING UITSLAG DER VERLOTING, (Md- gekeurd door Burg. en Welh.; besluit No. 249, d.d. 3 April 1.1. Hedenavond 8 nar: ,hu d« l>el».lbi»re oplireog.t der Hebonde mgendoininen. De BTJ RGEMEESTER der Gemeento Nlenwpoort, Gezien art. 26 der Wet van 2 Mei 1897 (Staatsblad No. 124); BreDgt ter kennis van belanghebbenden* dat eene algemeene opgaaf van den inboud der kennisgevingen, bedoeld bg die wets bepaling, omlreDt de herziening van de belastbare opbreDgst der Gebouwde Eigen dommen volgens art. 2 der Wet vau 11 Januari 1904 (Staatsblad No. 5) in de kadastrale Gemeente Nieuwpoort, onder byvoeging van den kadastralen legger en de plans, op de Secretarie der Gemeente is nedergelegd ter kostelooze inzage van be langhebbenden gedurende twintig dagen na heden. Afgekondigd te Niewwpoort den 14. April 1906. De Burgemeester voornoemd, C. v. d. STOK. Op Maandag den 80. April 19O0 zal door de Commissie voor het Schattings district Gerinchem of door een of meer barer ledeD, van des voor middags 11 ure tot des namiddags 2 urezitting worden gehouden in bet RAADHUIS te Streefkerk tot het geven van mondelinge inlichtingen aan ben, die zich daarvoor aanmelden. Terstend gevraagd bekwame bg G. v. d. VOET, Mr. Metselaar te Lekkerkerk. GEVRAAGD: bekend met Engelscb werk. Adres W. VAN WIJK, Mandenmaker. Schoonhoven. Met Mei a.s. gevraagd een flink Adres L P. NOTENBOOM te Gewderak. niet beneden 15 jtren, kan geplaatst worden op de Gasfabriek te Schoonhoven. Aanmelding bg den Directeur. Terstond of met 1 Mei gevraagd een aankomend P. G.die goed kan melken, bg A. W. GOU- DRlAAN, Krimpen a/d IJooel. lEKaTONU GEVRAAGD: P. G.goed kunnende melken en met boerenwerk bekend. Adres JACs. DEN HOLLANDER, Capelle a/d IJnnel ('s Gravenweg) 'lerntoud gevraagd een goed kunnende melken; woning beschik baar, bg W. ROEST (op bet Dorp) te LeUkerkerk. Terstond gevraagd: of een Boerenknecht, goed kunnende melken een eerste vereischte, bg A. OS KAM Gz., Opperduit, Lekkerkerk. Mevrouw GREUP Koopen, Schoonhoven, vraagt eene P. G.niet beneden 16 jaar. Loon naar bekwaamheid. a Met 1 Mei of eerder gevraagd een R. C.goed melken een vereischte. Adres J. VAN LEEUWEN Wz Kerkweg, BeenwUk. Wtgens huwelijk der tegenwoordige met 1 Mei gevraagd een flinke melken vereischte, by J. ZEEUW, Capelle a/d IJssel. Terstond gevraagd wegens ongesteldheid der vrouw een P. G., uit den boerenstand, goed niet kin deren kunnende omgaan, van goede getuigen voorzien. Adres W. BOS Mzn., Landbouwer, ZOETERMEEH. Gevraagd, dadeiyk of tegen 1 Mei a.s., twee fatsoenlijke één als Huishoudster of Bouwmeid, goed bekend met de Goudsche kaasmakerij en één als Stoep- of Werkmeid, beiden P. G. Twee zusters genieten de voorkeur. Adres JOH. BEIJENBodegraven. Met 1 Mei of half Mei wordt een gevraagd, P. G., liefst boven de 20 jaar, goed loon en de wascb vrg. Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden. Brievenonder No. 41aan bet Bureau van dit Blad. Gevraagd, terstond of met 1 Mei a.s., een volslagen of aankomend N melken geen vereischte, bg A. KOOL MEES Dz., Landbouwer, s-Gravenweg, Capelle a/d IJuel. Te koop een flinke le kina HITTEN KAB, met Collings-Pateatae gekost hebbende 150 gulden, een jaar ge bruikt, nu voor 80 gulden. Adres JOH. GROENENBOOM, Slager, Bolnes. TE KOOP voor f 10,— een piksplinter hagelnieuw hoo'Hrm en mahoniehouten voet, alle appa raten en 8 jaar schriftelijke garantie- Oude M ACUINES worden ingeruild. Speciale inrich ting voor reparatieby Hoogatraat 78, Botterdam, Amsterdam, 'a-Gravenhage, Bord- recht, Culeinberg en 'Hel. uM in de Lange Weistraat, Wijk A No. 193, met ERF en grooten TUIN, tegen f 2,25 per week. Te bevragen by de Uitgevers dezer Courant j.-f De Notaris D. TEIJINCK te zal op Donderdag 3 Mei 1906, 's mor gens 9> a uur, ten verzoeke van den WelEd. Gestr. Heer Mr. P. A. GREUP, als bewind voerder in den boedel van den afwezigen Heer C. KORTLAND en ten woonbuize van laatstgenoemde, in bet openbaar, om contant geld, verkoopen: Ledikanten, Mahoniehouten Linnenkast, Tafels, Stoelen, Spiegels, Schilderyen, Aarde en Glaswerk,Schrijftafels, Brandkast, Copiëer- pers. Naaimachine, Handwagen, eenig gewerkt Goad en Zilver en betgeen verder zal worden aangeboden. Alles daags te voren te bezichtigen. Door de vele namaak maakt o. s. Firma bekend, dat de aloude en oprechte Itali- aansche URBANUSPILLEN reeds vanaf 1098 in hun fabriek gemaakt worden en verpakt igu in spanen-doosjes van 25 stuks, k 87V» Cent per doosje. Deze zyn reeds eeuwen bekend als bet zekerste, bet beste en bet zachtst werkende laxeermiddel by uitnemendheid. Raadpleeg de gebruiksaanwyzing. Alleen die zyn de echte die voorzien zyn van onzen naam: Rome, Italië 1623. De Vlist, Polabroekerdam, Benschop, Goudriaan, Noordeloos, Ottoland, Lekkerkerk, Verkrijgbaar by: G. UITENROGAART; J. P KASTELEIN; P. NUMAN; H. C. v. IEPEREN; J. de VOS; p. VAN VLIET; Wed. v. GINKEL; M. v. d. BERG; Erven TRAPMAN; T TERLOUW; Wed. J. v. d KüLK; J. dz KLUIJVER; G. v. d. WOUDEN; Nw-Lekkerland, JOH. J. v. WIJNGAARDEN; Haastrecht, Wed. M. KNOERS; Hekendorp, CHR. de BRUIJN; Krimpen a/d Lek, K. den BOOM; J G van DONK; a de HAAS; Moordrecht, W. PERK; Montfoort, A. KRUISHAAR; Jaarsveld, Uitweg, J. K. BOON; Polsbrosk, J. te G. di GILDE; Capelle a/d IJsel, F. van DAM; Vuiler dam, VAN ZESSEN; Stolwyk, F. J. BATS; Wed. P. BEUKERS; R. VEERMAN; G BROER; Wed. J. BUIJS; Gebr. COUE; J. BORSJE; V. van MONTFOORT; P. MOURIK; E. HILGEMAN: A. LOOREN DE JONG; J. v. MAURIK; C. SPELT; R. VERMEULEN; Ouderkerk a/d IJsel, A. SCHOUTEN i/d. Kromming, T. SCHOUTEN Oudewster, J. A. HEIJ; Berkenwouds, Wed. J. de BRUIJN; Linschoten, A. de VRIES; J. SOEDE; Bodegraven, Molen brug, T. di KRUUF, Gouderak, Cabauw, Lopik Bergambacht, H. I. Ambacht, Groot-Ammers, Streefkerk Ammerstol, Hoog Blokland Nieuwpoort, Langerak

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2