N°. 2710. 1906. Zaterdag 21 April. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. OfflciöBiB Konwóm Gemeente Scheen hoven. Eerste Blad. srx'aeM A Bescherming van het Plantsoen. B1IIBRLAID. o'XX- 'U'i Snkde d« uilke«ria(! b»> r«k d,! w«d.ÏÏT.=^T.^2 ■bZ^dX^^^ AMD. oud 53 j., 71 j., Tufil, jl. 17 j. en S. M. WETHOUDERS en son, oud 58 jn sloof, weduwnaar van teer rader 9 Li 9 hare »g te Aalsmeer, eervol ontslag en en der •u huishuur '50 verhoogd Viseer V. de 36! (lib.)296 >zen is do heer R. U. Jongen den :b<j- de len Uitgave van S. W. N. VAN NOOTEN ti Schoonhoven. Vol Daarvi R. U. stor ontli niet jool nine reed kon G. gelukte voegen, i óf de goede berg- iden honden ier, oud 8 r - van Erk, oud 9 I j echtgenoote SCHOONHOVENSCHE COURANT. art—6 April. J. de Lei is, z. van i Zillem, Lindi •erik i D. Bol en van Stek Dene Ce «rent bestaat uit a Bladen. De heer no. 1 op de in de school oud 1 j. in 1—31 Maart. H. R. deKrefl d. van P. den r onderwas iriog van ig van iboven, ig verkocht als aan het de 113 aanf een 80 tal De volgoj een volgens 1. De afdeelioj afdelingsbestuur mende winterseir leiders in het grenzen der afdi van ingsi oofd D. Fritemi igge, en D. m. G. id 9 j. a van taart. G. van de Pieter, z. van 18 April. Uitslag der verkiezing id van deu gemeenteraad in de doOr |jet overleden van m Noothoven van Goor. jur z. van len. en J. E. en alle zeer - (wisseling (even voordrachten zeer in den smaak van talr(jk opg* komen publiek vielen. Vooral mag genoemd worden het tooneelstuk „E-ne kleine vergissing". Daarin hebben de dames zoowel als de heeren zich uitstekend ▼an hunne taak gekweten. Maar het slotstuk kkerkerker, oud 11 j. n 1—81 Maart. illem, z. van A. van •men. Jantje, x. van van Zuidam. -81 Maart. d. van J. Burger en men 'uitje i ouden woelde .je om, om ze ondt-r begraven en een poortje by BURGEMEESTER van Schoonhoven Overwegende dat Plautawen ter plaah het publiek is aanbevok Noodigen ouders en uit om hunne kinden wijzen op het gevaar wai zouden kunnen blootsielh Bouwers (won. te 't)n. :er, oud 38 j. 1-31 Maart. Reindert, z. van A. Blankert. i, oud 13 j. (won. te oud 11 j. B. (won. te Willige- er, oud 11 j. D. te Langerak) en L. id 79 j., echt- Kloot, oud 61 j., eerder weduw- A. Rietveld, ld 68 j., echt- milicien voor den H. Bos woonachtig nu al de vjjfde, die is afgekeurd. St.alen, hoofd der - aft van de leer lingen een schilderij als aandenken ontvangen wegens z.ün vertrek in gelijke betrekking te Moerkapell [aart. 1 A. aan de o. Maaike 1. Brouwer. en J. Brand- an Dieren en c op het een om- lood onder vi «open, de jonf enden nat 39 j., weduw- Toom, oud 38 j. oud 71 j., G. van T_w irand. April. I. Muilwfjk en in A. G. Lock Maart, 'an A dr. z. van J. Gerritje, d. van - Jacobus, z. van 'en. ud 13 j. en H. houten, oud 15 j. J. Rufitelaar, oud 17 j. I. Isgraaf, oud 31 j. (jo. oud 1 m. [loos, oud 70 j., C. BuQerse, A. Viak. - L. oud 15 m. 1-31 Maart, z. van G Verhoef e, z. van M. van irg. Jan Arie, en Bouter en E. ifiilem, z. van T. >n, oud 1 j. E. G van J. Gelder blom. I. Van 1-81 Maart. van A. Slingerland z. van M. P. Melgers eellje, d. van C. Spek ia, d. van H. Mulder Irika, d. van H. Bek ia, d. van A. Kalkman Jacob en Wouter, ■an en A. Jongebreur. loom (won. te Rotter- -31 Maart. u van Joh. de Heer fe *s Hertogenbosch van A. van Heeswjjk voor hoofd komen voor de ,r school te Zuid- -81 Maart, tjman, oud 40 j. 1—81 Maart. z. van C. de Ruyter Cornells, z. van G d, oud 31 j. en Gouda). A. Wentink, oud 31 j. de Vlist, oud 7 j. H. Heeswjjk, ikerk, oud 10 w. weduwe van P. >ud 73 j., weduwe -31 Maart. lartinus, z. van H. Neelije, d. van ir. Veltbuizen. Iderblom en J. K. n D. Verwoord en Agatha Adriana, A. A. Niermefer. oud 17 j. 19 Maart—5 ApriL I. van A. Schouten de Zuid- -w--oene Kruis" i beroep g-daan op do welwillend- off rvaardigheid van eenige ver* personen in Zuid Holland. i circulaire dselt het mee, dat --.iogen van de vereeniging yerplegings-artikelen tot zr dat verreweg de meeste regens ontoereikendheid der -dwongen waren, zich slechts dit betrekkeiyk kleine .jeidsveld te bepalen. enkele afdeelingen wijkverpleging toe te ratal afdeelingen, welke beschikking verkregen over een p4 plaats voor Ijs, óf cursussen konc.«u óf voor eerste ie welke zwakke en kinderen konden herstellingsoord, ge- -,J Ook tot het ver- versterkend voedsel aan be- of van kunstmiddelen, noodig genezing of tot bevordering van iktbeid tot werken, waren maar afdeelingen in staat. fioanciëele draagkracht der ingen was het, die hun een i niet verder” toeriep. i ook alleen' de hoop op de de circulaire .lings besturen de noodige behoud putten om het 1 van lichamelijk [mmers, het is te de Groene Kruis- -»«“b het besef meer en ■MT Mdtr ul woHm, dit iW iUmd d* iers van Leeuwen IJsel) en C. van boven en J. Bonte, (smaoroud 8 w. 81 Maart. d. van G. van der Ik. er, ond 5 j. Van 1-81 Maart, iften. 11 Maart-9 April. Jacobus, z. van A. Bertus, z. van in den Heuvel. oppelenburg en W. 31 Maart. d. van W. den Sophia Francina, Hol. Wouter, Noorlander. en C. Straathof. k en C. Both. en H. de Man. i Koning en J. F. ra H. Vergeer en BQ het Departement van Koloniën is ontvangen het volgend telegram van den gouverneur generaal van Ned.Indië betreffende de actie in Zuid-Celebes: „Ambe Maë (leider van het jongste verzet in Loewoe) heeft zich onderworpen. Da pacificatie vau Loewoe vordert snel.” Bij Kon. besluit is met ingang van 1 Mi 1906 benoemd tot secretaris gene raal van bet Departement van Binnenlandsche zaken Mr. A. F. baron Van Lynden, admini strateur by dat Departement. By Kon. besluit is, met ingang van 16 Mei, benoemd tot directeur van het post- en telegraafkantoor te Alblasserdam, F. Roelfs, thans in gelijke betrekking te 's-Graveland. B|j Kon. besluit is, met ingang van 16 Mei 1906, ben oemd tot directeur van het post- en telegraafkantoor te Bodegraven, J. Waale Jr., thans in gelijke betrekking te Mydrecht H. M. de Koningin-Moeder gaat op S3 dezer naar Engeland, om een bezoek te brengen aan hare zuster de Hertogin van Albany. Met eene der mail- booten van de Maatscbappfi Zeeland zal H M. van Vlieringen derwaarts vertrekken. Met ingang van 1 April 1906 is op zijn verzoek, wegens lichaamsgebreken eervol ontslag verleend aan J Th. Wolters, brievengaarder te Krimpen a/d IJsel en tot brieven gaardster benoemd mej. C. E M Zoeter. Naar wy vernemen is door de Gezondheidscommissie, gezeteld te Schoon- havan, by Gedep. Staten voorziening ge vraagd tegen het besluit van den Raad der gemeente Lakker kerk, van 1 Maart 1906, waarby afwjjiand is beschikt op haar advies tot onbewoonbkarverklaring van een blok woningen aldaar. Het gemeentebestuur van Bode graven heeft aan de heeren Joh. Smit Fz., te Oud Beierland en W. Visser te Papen- drecht, concessie verleend tot het maken van een bronwaterleiding aldaar. De Leerdamsche Waterleiding* Maatschappy te Leerdam keert 7 pCt. dividend uit. Te Wolvega, Franeker, Wilder* vank en te Rauwerd hebben zich afdeelingen gevormd vau de Internationale Vereeniging .Vredeteutoonstelling". Het bestuur der Bil derdyk-com* misrie bericht, dat Dr. A. Kuypnr zich bereid heeft verklaard tot het houden der feestrede, waarschgniyk op dan avond van den 6en Sept. Voor het houden der redevoeringen op de andere gedenkdagen zyn uitgenoodigd de heeren Mr. W. H. de Beaufort en Prof. J. te Winkel. Het hoofdbestuur van Hollandsche Vereeniging „Het Grc beeft een I heid en mogende In een cirenla in de 68 afdeelii magazynen van stand kwamen, maai afdeelingen, wegi geldmiddelen ged< tot ontginning van deel van het arbeidsi Aan slechts het daaraan i terwyi het aantu bcisbikkü" plaats voor fis, óf cursus, tot opleiding van bakers, hulp by ongelukken; dat die herstellende personen of I uitzenden naar eeu ht.„ makkeiyk te tellen zyn i strekken van verstcrkcL^ -- -- hoeflige zieken of van kunstmiddelen, noodig voor do *- de geschiktheid weinig afdeeiinf*1 De geringe meeste afdeelir^ „tot hiertoe en niet verder” toerit «Het is dan ook alleen' de h< toekomst, aldus wordt in gezegd, waaruit de afdeelin kracht en het zoo hoog i ▼an hunnen arbeidslost «egenryke werk, het lenigen lyden, voort te zetten. Ia ▼erwachten dat door J beweging in ons land de zorg voor het itse in de hoede van r ilen Noodigen ouders en onderwfizers beleefd uit om hunne kinderen en leerlingen te wyzen op het gevaar waaraan dezen zich zouden kunnen blootstellen wegens be schadiging door het plegen van baldadigheid aldaar, en verzoeken hunne medewerking, opdat vervolging en bestraffing wegens straatschendery voorkomen worde. Schoonhoven, 18 April 1906. VAN SLOTEN. De Secretaris, A. R. VEENSTRA. Apnl- Ia d. Z.t.rd.g hot verslag van da getondheids commiasn la Schoonhoven, benevens een proces ver- b“1oo'r”nBX°Prfeh. word hiern. s^n I don Raad overge'egd het redeneerd verslag vin den toestand der güVe“ oïgeTwl^met nlgenreeno sletumon besloten lot het doen van af en o er- “a^nïT voTJler^’^rgadorin, sloo.: do laatst «stgestsldo kioaersljjs!, omdat n.ar rhne manning in strijd met de wet op die iyst voorkomen de namen van L. Goed hart en A. Kapers. kan ook niet anders. Gedurende eenigen lijd hebben de velden eernaam on gelegen; ééns rolls, enkele weken d. geheel» fabriek onder water geloopM. Thans echter beeft do aanvang genomen. Do droogvelden wo'den “ngramerhand weer met sfe. non b.-dek on voortdurend «iet man (le wagentjesr af en aan rijden orn de sleonen naar de volden of naar de ovens te rijten. ■.ekknrkerk, 19 April. Do verplaat sing van den klerk der po-ler(jea on tele grafie S Blaas naar Roermond is ingetrokken. Do klerk D. van der Does, vau genoemd dienstvak is verplaatst naar Horst. loeregging van beroep ontvangen naar vraagt hjj weer slachtoffers, telkens drijft h|j tot wandaden, die nooit ReP,eJ8j “jJuk zjo, wanneer meu niet onder deu indruk der bedwelming geweest ware. Zoo ook 9 A«er. Elf jongemannen gingen, met voornemen om een arme vrouw en nog persoon behulpzaam te zya met het spitten van den grood, met vroolgken m< aan het werk. Toon do arbeid ouder veel jool naar wonsch was afgoloopon. do jonge- mannr-u door de belanghebbenden natuurlijk reeds op sterken drank getracteord waren, kon men het niet nalaten nog de herberg te beroeken. D.ar dronk men ouder ge woonte te voel. Hel bewjjs daarvoor ligt in het volgende: Ni het vertrek uit de herberg sloeg aan een huis eenige pannen en een ri stuk, wierp naar het hoofd vau een inau, beschadigde een stuk staketsel, w den gemeentegrond van een laag dgkji trok een schuit uit het water, eeu hoop aird^ g.’deelteiyk te brak davna nog gedeeltelik een ander huis stuk. Treurige baldadigheid, uit misbruik van sterken drank voortirekomen. Moordrecht, 19 April. Tot klerk der posteryen en telegrt fie alhier is benoemd du heer B. Blommendaal, thans werkzaam op het telegraafkantoor te Amsterdam ’Nieuwerkerk a/d I9 April. Maandagavond, tweeden Paaschdag, werd door het fanfarekorps „Kunstliefde en Vriendschap” in het Vereenigingagebouw van den heer G van Reeuwfik een openbare uitvoering gegeven. Hoewel het weer zeer prachtig genoemd kon worden, was do zaai slechts voor de helft bezet Dc muziek- stukken werden afgewisseld door de stukjes. Het inhalen van den nieuwen Burgemeester^, "De verkeerde Overjas" en „Roode Sander Vooral het laatste stukje vul zeer in den smaak van het publiek; het werd dau ook uitstekend gespeeld. (yp uitnoodiging van den heer J. van der Mjulen, burgemeester alhier, kwamen gisterenavond ter secretarie een tiental inguzutenan byeeo, teneinde een commissie te vormen tot het iuzamelen van geldeu voor de noodiydend^n door de dykbreuken in de provincie Zeeland. All- n verklaarden rich bereid zitting in die commissie te nemer. Deze werd nu in een zestal subcommissies verdeeld, die in de ver schillende wijken van onze gemeente zullen rondgaan. Onre gemneote kreeg imteren onver- wachts zeer hoog bezoek. Niet zoodra had men kennis gekregen van dat bezoek, of men toog naar de grens van onze gemeente, ann de zyde van Capelle a/d IJsel om de, eerbiedwaardige gasten te ontvangen, en te begeleiden lol aan de grens van Moordrecht, waar zy door die plaats kond n worden aan vaard. De leerlingen van de tweede openbare school waren zeer netjes achter het g-slote 1 hek opgesteld, van waar zfi de groote gasten met stille bewondering zagen voorbijtrekken. Ei wie waren zjj ru? Twee kolossale oh- die een reis moesten maken van lam naar Utrech». De Staatsspoor vervoerd tot aan Krahngsche Veer, rond het gevaarlijk ze verder mede De dieren werden daar uitge lat zy de reis nu maar te voet Ds. J. H. Landwehr, predikant by de Geref. Kerk A te Rotterdam, heeft bedankt voor het beroep naar de Geref. gemeente te Utrecht in vaciture Ds. van Minnen. J Gwnriaz, voor een lid van deu vacature, ontslaan ó-», den heer J. M Nor.ih.*. Aantal kiezers 830. Uitgebracht werden667 st. Van onwaarde9 Geldige658 Volstrekte meerderheid 330 'an verkregen de h.h.: Jongenburger (a.-r.) A. H. Teepe (lib.) Zoodat gekoi burger (a.-r.) Tot de rgks kweekschool voor onder- wgzers te Haarlem is als kweekeliog toe gelaten de jongeheer P. A. Begeer alhier. Ds. J. G. Duur, predikant by de Ned. Herv. Gem. alhier, heeft een beroep ont vangen naar IJselmuiden. *AlblMaerwKar<l eu VUfheeren- landen, 20 April. De handel, zoo in kaas als boter, gaat redelyk, by ruimer aanbod is de p-ys van kaas iets zwakker, boter onveranderd; men besteedt thans in deze streken voor kaas f 24 f 28 per 50 kilo, naar wicht en kwaliteit, goeboter f 0,55, weiboter f 0.471/» per kilo. Li de nachten van 15 op 16 en 16 op 17 dezer heeft bet weer sterk gevroren; gelukkig waren de kersen nog niet in bloei, maar perziken en abrikozen zullen het zwaar Ie verantwoorden hebben gehad; de N. O. storm van Woensdag heeft aan het pas ontluikende groen van de boomen, die er niet voor beschut stonden, al weer veel nadeel gedaan, de regen echter, hoe koud ook, deed planten, gewassen en weiden goed, al was ’t alleen door de verwfidering der geduchte sfoflcig, die alles bedekte. 1 melde, 17 April. Gisteren avond gaf de fan fare vereeniging „Unie” alhier hare tweede en laatste openbare uitvoering in het afgeioopen halfjaar. Keurig werden de verschillende nummers van het programma ten gt-hoore gebracht, het warm applaus, dat op elk nummer volgde, was dau ook zeer zeker „verd end”; gaat „Unie" voort on de b'-kwaïm leiding van den heer de Rosiere m-t zoo yverige st ui ie en toewyding de muziekkunst te beoefenen, dan kunnen van deze vereeniging de beste verwachtingen gekoesterd worden, z.'j beschikt over uit stekende krachten. Na de pauze en gedurende het bal werden door den heer en mej. Mulder vaf^lorinchein eenige voordrachten enz. ten heate gegeven, die eene aangename afwisseling verschaften. En hiermede is de ry van uitvoeringen, zangmuziek en tooneeivereemging- n in onze gemeente voor dit seizoen bes'oten; hun allen wordt bg deze een hartelgk „tot weerziens” toegeroepen. ('apelle ad IJtnel, 19 April. I G. W. Krggsman alhier staat no. 1 voordracht van onderwgzer aar. der le klasse no. 75 te Amst-rdam. Uieacn-MlcBwkerk, 16 April. Heden was onze anders stille omgeving opgetogen van vreugde over de verscbyoiog van een tweede motorboot „Giessen 2", van den heer A. Goedhart alhier, welk vaartuig onder de tonen der muziek van *t fanfare korps' „De Bazuin" en veel belangstelling zyn proeftocht deed. Des avonds gaf de nog jeugdige Chr. zangvereenigmg „de Lofstem”, onder leiding van haar directeur, den heer P. Los Bz., eene welgeslaagde uitvoering. Gisteren had alhier vanwege bet pol derbestuur de jaariyksche grasverpachtiug der kaden van den polder plaats. De pryzen, die werden bedongen, waren iets beter dan in *t jaar 1905. **UrMt*4mmerii, 18 April. De teen- schillery heeft weer een aanvang genomen, hoewel het weer nu niet zoo bysler gunstig kan worden genoemd. Overal ziet men nu de jongens en meisjes, soms een tiental byeen. am hunne werktuigjes staan, om de teentjes van deu bast te ontdoen. Voor sommige gezinnen levert dit werk een aardig extraatje op, daar de kinderen nu gedurende eenigen tyd in staat zyn ook iets in de huishouding bg te dragen. Hekendwrp, 19 April. Door de zorg van mevrouw Smits—Cuipers werd de ge meente hier aangenaam verrast en verblgd met een gehe.el nieuw eu volledig Avond- maalstel, bestaande uit: broodplaat, twee borden, twee bekers, een schenkkan, twee offerschalen, en dan nog daarenboven een ruim en doelmatig doopbekken. Daar het oude stel onvolledig en en onoogelfik was, is dit inderdaad eeu groote aanwinst voor deze kleine gemeente, 't Werd op Paasch- zondag voor het eerst in dankbaar gebruik genomen. "Krimpes a/d IJacl, 19 April. In de Ziterdag gehouden vergadering van den raad is tot gemeente-opzichter benoemd de heer Hartmans van Rotterdam. Het voorstel van Burg, en Weth., tot regeling van de salarissen der onderwyzers, waarover in eene vorige vergadering de stemmen staakten, werd nu verworpen. Na vry lange bespreking werd nu een nieuw voorstel van Burg.' en Weth., met één stem tegen, aangenomen. Dit voorstel luidde: De regeling der salarissen blgft zoouls die was, met dien verstande, dat de onderwyzers, welke opgenomen zyn in het pensioenfonds, 3 procent terug ontvangen van de vgf die rg te slorten hebben. Nog werd de vergoeding van voor gehuwde onderwyzers met f 5C en gebracht op f 100. De zangvereeniging „Door inspanning Uitspanning” gaf op den avond van den tweeden Paaschdag in het café van den heer D. Visser eene uitvoering, de tweede in dit - I seizoen. ia, hoofd eener school De acht zangnummers werden 1 1. Zoolstra, onderwgzer goed uitgevoerd, terwyi ook de tot af< •ze 'voordracht is benoemd de heer bet talryk opg* kornet nag gene ,E-ne kleit De vele aatr lyk npplaus nadat da voi had gericLv gewerkt spreker geopend. De xpositie op zichzelve kunnen we niet tot in inzonderheden beschryven, want zg hevatte alles en nog wat vau het eenvoudig speldenkussentje af tot aau een kunstig ge dreven stuk koperwerk toe. Dat was ook de bedoeling en werd dus verwacht, maar wat althans voor de eerste maal niet te voor zien was, dat was de keurige wyze, waarop alles was uitgevoerd, dat was de hoogte, waarop de Schoonhovensche huisviyt reeds stond, toen men pas over een tentoonstelling begon te denken. En dat geeft moed voor de toekomst, zoowel ten opzichte van den Volksbond als Van de hedendaageche knapen en meisjes, die hier bewezen hebben, dat hunne handen in slaat zyn de eenvoudigste, vaak waardelooze grondstoffen te verwerken tot sieriyke'en practische verwerpen, die geno'l en gemak aanbrengen. Vele artikelen zyn dan ook spoedi) aan de talryke bezoekers zoowel 1 Bestuur met het oog op de verloting. Het bezoek was vooral den eersten en laatsten dag zeer groot, waartoe zeker ook droeg de smaakvolle versiering der zaal ea uitnemende rangschikking der ingezondi artikelen zoodat bet geheel een aangenamen indruk maakte. Woensdagavond te zeven uur maakte de voorzitter de bekroningen bekend en werden de nrfizen uitgereikt en wel aan F. Will logkar) le prya;G. Smink (koe- koekklok) id.G Koudstaal (gouden koets) id.; C. H. A. Krins (zaagwerk) id.; A. v. d. Dassen (diversen) id Wed. de Bruin (vlecht werk) id.I. Heykoop (schip) id.J. J. Mesker (zaagwerk) id.; A. v. Vuur en (z-iag- J. Lafeber (zinkwerk) 2o prfisJ. Smink (lezenaar) id.N. G. v. Solingen (teekeniogen) id.; G. den Butter (zaagwerk) id.; H. v. Geulen (zaagwerk) id.; G. v. Os v.d. Abeelen ('et-keningen) id G. v. d. Bergh (lysten)id. De derde pryzen aanChr. Kasting (kleedje)H. Copier (kastje)J. Duel (molen) W. Duel (speldenkussen); B Duel (kleedje) G. J. M Verroen (kantwerk); F. Soeters (beschilderd glas); M M^er (sloof)M-j. T. Huigen (diversen); J. Will (kleedje); II. C. Naves (t-ekening)A. Boonstapel (za»-gwurk in koper); A H. Rpyoen (kruiwagen); L. Marceelis (brieveohanger)Mej. H. Be zomer (kastkleedj*-)C. Jongkind (inktstel)A. J. J. Verroen (darneshandwerkje)Wilhelma. Kasting (kleedje); A. T. Verroen T.Jz. (tee- kening); m»-j N. don Uyi (kleedje); mej. W. de Hoop (kussentje), en mej. E. Noteboom (lameshand werkje). Bovendien was een eervolle vermelding toegekend aau de inzenders buiten mede dinging: P. v. Rooyen (tafeltje); C. J. H. Koppenol (gravure); E. deu Hartog (zink werk); A. Wustbroek (aschbakje); G Kuilen burg (borduurwerk); mej. Teymck lasch- bakjes en vaas), en mevr. Mak—Smith (gesneden pennehouders). N idat met een toepasseiyk woord door den voorzitter de pryzen waren uitgereikt. volgde de verloting. min- en onvermogende stedeling, maar ook j de arbeider op het veld, bg ernstige ziekte, behoefte heeft aan doelmatige verpleging en ook hunne vrouwen met hare zuigelingen I deskundige verzorging behoeven; zoomede dat het buis van den daglooner geen herstellingsoord is voor een zwak of ziekelgk I kind. Kortom, het vertrouwen, dat de over- j tuiging zal veldwinnen, dat èa in de steden éi op de platteland nog in zoovele nobd<-n is te voorzien en, als gevolg dier overtuiging, ook de middelen niet zulten uitbiyven om al datgene, wat nu ongedaan moet blgven tot stand te brengen, strekt hun in tyden van onmacht tot troost. Reeds hebben enkele afdeelingen de handen ineengeslagen, en, daarin gesteund door het hoofdbestuur, is bet hun gelukt gedurende enkele jaren één kolonie van zwakke en herstellende kinderen uit te zenden. Echter wat wil een getal van 30 kinderen zeggen voor 68 afdeelingen in Zuid Holland? En daarenboven waren de onkosten, daaraan verbonden, voor de meeste afdeelingskassen nog te zeer bezwarend, daar, by gebrek aan een „eigen” gebouw, de vereeniging steeds (meestal nog op ongelegen tyden) een gebouw moest huren. In het kort.deZuid-Hollandsche vereeniging „Het Groene Kruis" mist kapi taal. Slechts door het bezit daarvan ware het haar gegeven de verpleegster en de wykzuster ook te doen verscbynen aan het ziekbed van den daglooner, de zwakke huis moeder op krachten te doen komen in een voor dat doel te stichten inrichting, een af getobde naaister of telephoniste een rustkuur te verschaffen en aan het ziekelgke kind van onvermogende ouders het verblgf 10 een herstellingsoord aan zee of in de dennenbos- schen te verzekeren.” tden Paaschdag werd in het café „Concordia” te Gouda de jaariyksche al gemeens vergadering gehouden van de Zuid- Hollandsche afdeeliog van deu Bond van Jongelings-Vereenigingen op Geref. grondslag. In de ochtendvergadering werden de ge- wone huishoudelgke zaken behandeld en verschillende verslagen uitgebracht. Van □gesloten vereenigingen waren er veriegenwoordigd. titMe voorstellen kwamen achter in behandeling: M^Logsvergadering machtige het - -*"ir in den loop vau het ko- interseizoeu drie vergaderingen van vereenigingsleven binnen de -.leeling byeen te roepen, waar de kosten voor rekening komen der afdeelingskas en van de zendende vereeni ging of ring. (Aangenomen). 2. De vergaderingen vau leiders in het vereenigingsleven worden gehouden te Alfen, Rotterdam en Gorinchem. (Aangenomen). 3. De afdeelingsvergadenng machtige het afdeeliogsbestuur in overleg mat het bestuur van den ring Flakkee in het komende winter seizoen op het eiland Fiakkee een propa ganda-vergadering te beleggen (Aangenomen). 4. De afdeelingsvergadering machtige het afdelingsbestuur een aantal sprekers uit te noodigen, die hereid zgo in het wintersei zoen 1906—1907 spreekbeurten te vervullen voor de by de afleeting aangesloten ver- eeoigingen of ringen. (Aangenomen.) 5. Op de begroeting wordt een bedrag van f 25 uitgetrokken om hulpbehoevende vereenigingen tegemoet te komen in de kos ten, verbonden aan het optreden van een spreker voor de propaganda. (Aangenomen). 6. Wyziging in art. 10 van het afdeelings- reglement, dat het moieramen voortaan zal bestaan uit vier leden en dat het vierde lid, voor zooveel noodig, de andere moderamen- leden by de uitoefening hunner functiön behulpzaam zal zyn. (Aangenomen.) Bovenstaande voorstellen waren van het afdelingsbestuur. 7. Van Dordrecht: Da afdeelingsvergade ring besluite om voortaan de voorstellen, die op twee achtereenvolgende jaarvergade ringen met 2/3 van het aantal stemmen ver worpen zfin, in twee daaraan eerstvolgende jiren, niet wederom op de agenda te doen plaatsen. (Verworpen.) 8. Van Dordrecht: De jaarvergadering besluite, het benoodigde drukwerk der af- deeling aan te besteden en aan den laagstcn inschrijver te gunnen. (Verworpen.) Van 's GravenhageEr worde door het Zuid-Hollandsche afdelingsbestuur op a. s. 2en Kerstdag een meeting belegd. (Verworpen). Na veel discussie werd ingetrokken de volgende door den ring Schiestreek inge diende motie: „De afdeeling, enz., kennis genomen hebbende van het advies in zake gewichtige bondsbelangen der heeren Francken c. s, spreekt hare verontwaardi ging uit over de wyze van optreden en zich uiteen der onderteekenaars van dit advies, overtuigd, dat deze actie niets dan schade- lyke reactie kan tengevolge hebben, en de belangen van den Bond en vereenigingen er zeer door zullen worden geschaad". Daarentegen werd een motie van het bestuur, luidende: „De afdeeling, enz., euz., gehoord, de discussiën over de motie Schiestreek, gaat over lot de orde van den dag”, aan genomen. Eveneens werd ingetrokken een motte van de geref. jong, vereen, te Maasland, waarin bovenstaand advies wordt genoemd een getuigenis van gezonde actie en daarom dankbaar behoorde aanvaard en overwogen te worden.’ Adhaesie werd betuigd aan het voorstel van de vereeniging te Rotterdam, om artik-I 39 van het bondsreglement, betreffende het officiéél orgffan van den bond te wgrigen. In de middag vergadering hield Dj. Van Andel, die tot bestuurslid werd gekozen, een referaat 'over de roeping van gerefor meerde jongelingen. De volgende jaarvergadering zal te 's Gra venhage plaats hebben. - Op de voordracht der school te Hardingsveld heeren J. 't Hart, hootd eener s Beierland; D. Fritema, hoofd te Wouhruj te Leerdar" U't det*. D. Zoolstra te Leerdam. Totonderwyzeresaan de Chris- teiyke School te Ridderkerk is benoemd nrej. I, C. S«btff.l**r KloU l« Ztlt-Bommd. fanten. Rotterdi had ze maar men vc te nemen. laten, zcodi moesten doen. **tfieuwp»«rt, 18 April. In de heden gehouden vergadering van den Gemeenteraad werden de beide nieuw-inkomeude raads leden, de heeren D. van .Harten en J. van Vliet, beëedigd en gelastalleerd. Door Burg, en Weth. werd aangeboden het uitvoerig en beredeneerd verslag van den toestand der gemeen'e over 1905. Aan mej. A. Kemp werd, wegens benoeming in geiyke betrekking te Aalsi met ingamr van 15 Mei a. 1. 1 als onderwyieraa verleend. «T ADBMIKV WB. Mchowniioven30 April. HUI8VEIJT-TEWTOONSTELLIMG 1900. Maandag 16 April des namiddags te twee uur werd bovengenoemde tentoonstelling in tegenwoordigheid van tal van leden en genoodigden door den voorzitter dor Af deeling „Schoonhoven” van den „Volksbond”- Vereeniging tegen drankmisbruik, deu heer F. Hemmes, geopend. In zgn begroeiingsrede zette spreker vooral het doel der tentoonstelling uiteen n.l. te streven naar voorziening in de be hoefte van geest en gemoed aan bezigheid na den dageiykschen arbeid. Du dagelgksche bezigheden toch zfin altyd min of meer eentonig en na beëindiging daarvoor zoeken verstand en hart be vrediging in andere richting. Aan die behoefte moet voedsel worden verschaft en hiding gegeven; biyven dat voedsel en die leiding uit, dan treedt verveling in, die de moeder is van allerlei kwaad w. o. het drankmisbruik in de eerste ryeu staat. Dit tracht de Volksbond te verhoeden en als een van du middelen bg uitnemendheid daartoe meent de Vereeniging Huisviyt- Tentoonstellingen te moeten beschouwen en sloeg de afdeeling de hand aan den ploeg, toen ze in onze gemeente zulk een expositie organiseerde. Vele zusterverenigingen gin gen haar hierin voor o. a. Nfimegeo, Wage- ningen, Arnhem, Purmerend, Utrecht, Win ters wyk e. a. Eén verzoek hid de voorzitterytot slot n.l. dat de aanwezigen hunne verwachtingen niet te hoog moesten spannen, want „het is een eerste stap, die wy in die richtiug doen”, zei spreker, „en een eerste stap in altoos klein, en wordt voorzichtig gezet. Evenwel, al is de tentoonstelling klein, we hopen toch, dat zy ook rein mag worden genoemd”. r‘_ -.nwezigen gaven door een harte- hun instemming te kennen en voorzitter nog eeu woord vau dank :ht tot allen, die hadden medege- aan dit schoone doel, verklaarde deze eerste tentoonstelling voor ’WAarder, 17 April. By het rondryden der bruiioftsparty van den heer D. IJff alhier geraakte op den Weiweg een der ryiuigen te water, doordat er te dicht na elkander gereden werd. De bestuurder wist er bytgds uil te springen. Zgn meisje echter ging mede het water in. Met wat tydverlies en eenige moeite kwam alles weer op ’t droge en kon de reis vervolgd worden, ten einde zich spoedig van droge kleeren te voorzien. 'ZevenhüiEen, 20 April. Het bouwen van het woonhuis met stallen voor rekening van den heer P. Sol alhier is ondershands aangenomen door den heer G. van Verre, aannemer te Capelle a/d IJsel. Wederom is een dienst afgekeurd, n.l. aau de Rotte. Dit is dit jaar na de inlfiving De heer Th. van Staalei bgzondere school alhier, heef. Onh,l,I...U „I.. jn vertrek in gelgke lapelle.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1