CAFÉ mat ïaraiooing 1- 22 Hulzen, besteding nSchippers"-RlJwielen, PIN mnOKl CHANT Hl ïltirlll !t tllil lij IT. BH BOELHUIS ia* KOEIEN, BOELHUIS HOËLHUlST Haastrecht Bouwmanswoning, 9 beste Melkkoeien, te Zevenhuizen, 8 beste Melkkoeien, Sliedrecht, Het Heerenhuis Aanbesteding. Het HUIS, D 76, Bouwhuis, Blesbensgraaf, Bergambacht, Boeihuis Lopik. merriep&ard, Aanbesteding. Afschaffing. Rijtuigfabriek. prjjs 80 galden. H. TAS, Molenaarsgraaf. is en blijft het eenig afdoend middel tegen KIESPIJN, Tweede Blad. nmïi tier MTOrteili de Scbonv Nuts-Spaarbank 22 Kalfkoeien, 10 Kalfkoeien, Een Bouwterrein, 13 KOEIEN, Polder VLIST. OPENBARE VERKOQPING Notaris J. KOEMAN, TE HUUR; Een HIIIS met Schuur V00RL00PIG BERICHT. DE KAPITALE Bonw-, Melk- Bleiswjjk, 54 HECTAREN, 88 AREN, 30 GENTIAREN. Mr. Ie. MOLENAAR, HOOI EN MEST, Kaas-, Melk-, Buuwgereedschap, De Notaris Mr. L MOLENAAR Woon- en Winkelhuis c. a., WAODIMXVEEM, HET WOONHUIS Het PAND en Ipenbare Vrijwillige Verkooping nabij GOUDA. TERSTOND TE HUUR: Het WOONHUIS een solied HUIS met TUIN OnMiins? van 't Zevender, Tentwagen, Tilburrie, Bonw- en te Hoenkoop. Bouw- en Melkgereedschap, Het leveren en vervoeren met verspreiden van ongeveer 1400 kubiek Meter GRIND langs de Lek- en Noorder Lingedjjken, in 15 perceelen. Openbare Vrijwilli VRIJWILLIGE VERKOOPING Krimpen aan de Lek. Openbare Vrijwillige Verkooping. BOELHUIS. KOEIEN, Schoonhoven BEDDEN en toebehooren, H. C. KOOI, Ouderkerk a/d IJssel, Bouw- en Melkgereedschappen, Openbare Vrijwillige Verkooping Stolwijk, Een Bouwterrein, KLEEDIMG t. BBÜZEK01, te Langerak b/z Lek. TE KOOP: Een bijna geheel nieuwe Tilbury, W. DE HAAN, JJ.II. Landbouwers! C VAN LEEUWEN, Vjjverstraat 132, GOODA, INringtnbben, Karns, Kuipen, 350 3 gebruikte Boerenwagens, W. 6. VAN STEENIS, Bjjtnig- en Bjjvielhandet. L. VAN ZEVENHOVEN, DE MEBWEDE" te Hardiuxveld F. FAH ZESSEB, Groot-Ammers. Waal-, Profiel- en Siersteenen, J. v. d. BERG. Wie de Christen Socialistische „DE BLIJDE WERELD". b° J. G. A8KEB te jStolvjjk VERHORING. ALBLASSERDAM BESTEOEN: VERHUREN: Markt A 85, GOUDA. PRIMA CONSUMPTIE. D. Th. DE BOER Hoofdagent roor de Alblasservaard VLAARDINCEN. Bouwerij- en Nieuwerkerk a/d IJssel, zuivere, gesteriliseerde jonge Braadhoenders Firma A. C. FIJN TAN DBAAT, Schoonhoven. Bouw- en Melkgereedschappen Credietvereeniging TE AMSTERDAM A. N. Van ZESSEN ij culemborg, -»« De steun der jonge meisjes. SCHOONHOVEN. EERSTEN Woensdag van elke maand, 2 ZWANEN AANGEKOMEN, „Voor het zwakke kind." Openbare Vergadering SCHOONHOVEN. Nr. LN. Roodenburg ra A. C. Bos. Ken sedert Jaren bestaand UITSPANNING en BOOMGAARD. Een gedeelte van het Huis wordt gebruikt ▼oor vergaderingen van Gemeente- en Polderbesturen. Adres W. TIMMER le Heenkeep by Oum WAT KR, en TOOMGAARDJE; tevens 1 h ft Haudern bessald Banwlasd. naar verkiezing. Te bfivngen by P. v. D. WERKE, Baekbandel, Alblasserdam. te staan van op Woensdag 8 Mei I 906, des voorroiddags te II uren, in het Koffiehuis van Mej. de Wtd. A. M. BLANKEN, ten over- van: Een goed onderhouden, van vele ge makken voorzien met ERF en TUÏN, aan de Hoogstraat, B No. 33. te Haastrecht; kadaster Sectie B, Nos. 2095 en 8096, groot 4 Aren, 81 Cen tiaren. Het Huis bevat beneden7 Kamers, Keuken en Kelder; en boven: 3 Kamers, Meiden kamer en Zolders en is voorzien van mar meren Gang en marmeren Schoorsteenmantels Aanvaarding by de betaling der koop penningen op 1 Augustus 1906. Te bezichtigen 30 April en 1 Me» 'snamiddags van t tot 4 uren, na vooraf belet te hebben gevraagd. Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd. Ia de 8e helft der maand Jool a. s. zal, ten o^rstaan van den Notaris REIJNDERS te Zevenhuizen, in het Loppment „DE ZWAAN1' te BleiftwUlt, pabllek werden verb echt: genaamd .HOOP VLEIT DEN LANDMAN" met aanboorigezeer vruchtbare CvJUf NIC. TREURNIKT te njjtBptfi W^d.'siSApril 19116, 's morgens te 9Vi uren, op de Bouw- maoswooinp bpwoond door den Heer JAC. VOLLEBREGT te Hl«l*wUk. Kruisweg, cm contant geld, publiek verkoopen 3 PINKEN, 3 PAARDEN, wn.rvon l mak bij den weg. alle aftandsch en elk met een VEULEN, 1 ZEUG met BIGGEN, KIPPEN en een HAAN; i Boerenwagen», Melkwagen, Tilbury, Karretje, StroosnijderBietcnmacbiu*, Varkenshokken. Rieken, Vorken, Karns, Pekel bakken, Kuipen, Kannen, Kaasvaten en verdere to zamen, aan één geheel, staande en liggende binnen de gemeente aan den Hoefweg, in den Overbnurt- ■chcn polder, te zamen ter grootte van In eigendom en gebruik ts ••nriirdin: de Bouwlandpn met blootscboof; de Wei landen den 16. December, belde van dit iaar 1906 en de Woning met aanboonge Opstallen, Erven en Werf 1 Mei 1907. Notitién, houdende perceelsbescbi yving kadastrale kaart en voornaamste verkoop- bedingen, zullen tfldig ™*ry«baar zÖn iI®» Kantore van den Notaris REIJNDERS te Zevenhuizen en van den Notaris L. Th. J. M MEIJLINK te 's Gravenhago. ik contant, aan de hofstede bewoond door den Heer BERTUS BOS, aan de 3e Tocbt of Knibbel weg, in den Zuidplaspolderop Woensdag 85 April 1906, 's morgens ten 10 ure, ten overstaan van Notaris van: 8 GUISTE VAARZEN, 1 GUISTE SCHOT, 3 PINKEN (eeu Slier). 1 wUljurW bruin HI7INPAARD, 1 vbfjarie bruin ML KM IB.- "aard mot VEULENZEUG met BIGGEN, 5 jonge drichüge ZEUGEN, 8 MEbT- VARKENS, 1 BEER, Boerenwagen, Karos, Kar op Voeren, Ploegen, Eagen, Tuigen, nieuwerwelscbe Windmolen, S'roosnyder, Barghec ft, Spuien, LaddersBascule, Planken, Schragen, Standaards, Brandhout, Takkeboasen en alles wat meer le voor- echyn zal gebracht worden. 's Morgeus afgenumnn-rd te bezichtigen. Nadere informatiën ten kantore van ige- noemden Notaris MOLENAAR te Wad- diDxveen Notaris VAN MAANEN te Sliedrecht is voorne mens op Woensdag 85 April 1906 bö inzet, ten huize van den Heer JOH VAN DER VLIES, naby de Kerk t Nllcdrecht, en op Woensdag 8 Me 1906 hij afslag, len huize van den Heer G BLOM VAN DER VLIES, aan het Mid den veer aldaar, telkens dus avonds 7 uur, voor de Erven van Mejuffrouw de Wed P, SCHRAM, in het openbaar te verkoopen te Waddlnxveen zal aldaar ia Café.VERMEU LEN" aan de Brug, by f veiling, verhoogii'g en mmJ afslag, op Woensdagen 9 en 16 Mei 1906, 'a morgens ten 11 ure, publick verkoopen: Perceel Een. Het 3 jaren geleden alenw gebewwd miriB VIe,»chü»owerU f® Sf**" ban de Zuidk.de, w5k D, No. M8bi«, Ie groot 1 Are, 51 Centiaren. perceel Twee. Een perceel vruchtbaren Tatagrand, in den Oostpolder, achter perceel Een, groot 81 Aren. perceel Drie. DCHNoU"l!°eEW^«lt«v«--k Poo' 8,Verhu"d°tegen f 1,76 per week. Perceel Vier. nu Twee SCJSl!P _n GROND, de Noordkade, wgk C Nm 199 nu WO, te Waddln®»Mn, groot, 2 Aren, 18 Centiaren. Verhuurd tegen f 1,70 per w«k- Te aanvaarden, na betaling, op 85 Juni 1 Nadere «formatie*i «en k®Qtore vaD ge" noemden Notaris MOLENAAR „JU B, no». til, tl». 413- 361 tot eo met 868 376 tot en me» 374, 895 tot en mul 399 en'386, met SCHUREN, ERVEN, Steeg Ursa- en Bouwland, to aan het Boveneinde, binneu- en baitendgks, tPffflnover-. bfl- en aan de Snndsbuurl; knd Sectio H, nos. 1138. 1192, 1813, 1214, 1222 1 223 1 224 1 216, 2218. 8398.2399,2990, ml 8032; 3100, 8101. 3102. 3.03. 8104. 8105. 3106, 3501. 3603. 3897 3945, 3946, 8947,,3948 3949. 3950. samen groot 3! Arm, 14^Ceoh aren «n gedeelten van nos. 1134. 1163. 2993 eu 1994, samen groot 4 Aren, 37 Centiaren, ln 84 perceelen en cemblnstlën. Aanvaarding der perceelen by de betabng der kooppenningen vóór of op 13 Juni 19tm. Lasten en belastingen vanaf 1 Mei 1906 voor rekening der koopers. Alles breedpr omschreven in boekjes, welke na 15 April a. s. gratis verkrygbaar «iin ten kantore van voornoemden Notaris, bij wien, evenals by den Heer R DE GROOT te Sliedrecht, wijk B, no. 419, nadere inhch- tingen zyn te bekomen. 's Moreens genommerd te zien. TA T-T7I lIMf-B ^UHELOORO", Te bezichtigen op aanvraag by den Pachter der boerderij op „IJseloord". Huurprijs f 260,— por jaar. de Lange Weistraat, Wgk A No. 193, met ERF en grooten TUIN, tegen f 215 per week. Te bevragen b(j de Uitgevers dezer Conrant. Teralsad te huur op het Dorp I Bergambacht POMP en KELDER en Terder Tin lila w- makken voorzien. Te bevragen by K. HOFr- LAND, Bergambacht. Do Notaris D. TEIJINCK te Schoonhoven zal op Donderdag 26 April «kmw- 1906. 's voormiddag» 9 uur. op de Hofstede bewoond door C. STRAVER, in de Krom. onder in het openbaar verkoopen: 90 kalfdragende of gekalfd hebbende 4 GUISTE VAARZEN, 2 VAREKOEIEN, 6 PINKEN. 9 KALVEREN, 3 drachtige ZOGGEN, 16 oude REUEN 2 beate zwarte Paarden, oud 8 CD 5 jaren, BRIK, BLOKWAGEN, GIER WAGEN met toebehooren2 KARREN, gewaterde Hiteten en Palen, eene party BRANDHOUT, en hetgeen verder te voorschyo zal worden gebracht. Allo onkosten bedragende voor het Vee on do Rytuigcn 5 en voor hot overige 10 met de koopen van f 10,- en minder contant. Overigens op dag tot 5 September 1906. mits den Notaris bekende borgen stellende. Alles 's morgens vóór den verkoop te bezichtigen. If- onder het te rerhoopene 1» geen Unieraad. N B. Op de woning bestaat geeno ge legenheid lot uitspannen De Notarissen KRUISWIJK te Oudewater en MONTiJN te Gouda zullen op Maandag 30 April 1906. 's voormiddags 10 uur, op de Hofstede uo. 34, bewoond door D. PAUL te Heenkoop, om con tant geld, publiek verkoopen: kikL«?%euAA^L^PE,^K'. een ZEUG met BIGGEN. 868 drachtige ZEUGEN, 1 Utrectatech Wagentje, 1 Boeren wagen met yzeren assen en rongen, 1 Kaas- brc«ck. Paardentuig, 1 Hooimacbine. 1 Hand- hooimachine. 2 Schouwen, losse Bruggen, Berghevelallerlei Varkenshok enz. Alles afgonommerd te zien s morgen» vóór de verkoopmg. DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van het Hoogheemraadschap 'de FUftoeeren- 1 ouden zullen op Woensdag 2 Mei 1906. des voormiddags llVi uur, in bet Hótel .HARTMAN" te Vinnen, u bet openbaar aanbesteden: Het monster Grind wordt op den dag der aanbesteding vertoond. De bestekken zjjn vanaf Maandag 23 April a. s. verkrijgbaar ter Secretarie van het HOOGHEEMRAADSCHAP te Vlnnrtn en hö den Dykopzicbter C. J. VAN DER MEULEN aldaar, by wien nadere inlichtiu- gen zyn te verkrygen AanbevelendC. KOOIJ, in Modes, Kerkotnit, Bch.onli.T... De Notaris D, TEIJINCK te De Notaris A. J. DE MOOIJ te Lekker kerk zal up V r y- d tigeu 27 April en 4 Mei 1906, telkens des voor middags 10 uur. in het SOCIËTEITSGEBOUW te Krtinpctt aan de Lek, in het open baar veilen en verkoopen: met SCHUUR, ERF en flOOMGAARD, biunmdnke, groot 6 «rru.lü «lenllaren en een stek USOW», wiirop een SCHUUR, en HtKHOUT, buitendgke, groot 4 Aren, OBtlareu, op de Noord te In twee perceelen, welke terstond te aanvaarden zyn en betaald moeten worden den 25. Mei 1906 ma - Nadere iolicbtiegea peelt ae Notaris. Deze verkeopln* wordt |W eene week Inter gehouden, n.l. de Inzet op 87 April en de affclag en teewU*l»K °P 4 ■•l» telken» voorn». 10 nur. .«Mw, Notiri» BOS te Pipecdrrcht JÜUL „I bs Telling ®P derdagen 16 en 26 April 190 6, lelkeoa de»morgeno 10nor,te Bl««- kenngrMf, in de herbergPELl.fr KAAN, voorde Erven LAMMEKl van ZESSEN en WILLEMINA WAN DEN BERGH, verkoopen: Het noord waartsche gedeelte Tin een gemerkt A no. W, en van ee"»®»1 SCHUUR, roorgrirgen EHF Noordzyde, te tamon groot 1 Hoe- „p d„ 7uOn.I»r.n, m per ceelen bij biljetten omicbreren. Te aanraarden bjj He betalin» der koop panniogen. De Notaris J. P. MAHLSTEDE Jr. te Borgambucht zat op Woensdag 25 April 1906, 's morgen» ton 9 are, ann de Bouw- manswoniog geteekend No. 689, in Beneden- berg onder oin cantant geld in het openbaar verkoopen: 17 gekalfd hebbende of kalfdragende PAARD, 5 ZEUGEN, Tentwagen, Tilbury, Boerenwagen, Arreslede en Bellentuig,Tuigen, 1 Schouwen, een zoo goed «1* nieuwe k Ann® MOLEN, Do Notaria u, iziaaui rat op Donderdag 8 Mei 1906, ^mor gen» 91/9 uur, ten verroeko ran den Wrlhd. Gealr. Heer Mr. P. A GREUP, at» bewind- voerder in den boedel van den afwengen Heer C. KORTLAND en ten woonhuire »an laatstgenoemde, in bet openbaar, om con tont geld, verkoopen: Ledikanten, Mahoniehouten Linnenkast Tafels, Stoelen, Spiegels, Schilderyen, Aarde- en Glaswerk, ScbryfiafeJ», Brandkast, Copifler- pers. Naaimachine, Handwagen, eemg gewerkt «oud en Zilver en hetgeen verder zal worden aangeboden. All-s daags te voren le bezichtigen. Op Maandag 23 April «- des voormiddags 10 uur, zal op de Buitenplaats „de Oorsprong ,i te Lepik, wegens vertrek, wm cautAUt geld, punliek worden verkocht: Een nfiandnch zwart een uitmuntend onderhouden BRIK met Knntnierz o d. k. en losse Zimer- en wfutertap, UTRECHTSCU WAGENTJE, beide fabrikaat ho«sz Biaitenweij te De Bilt, EENSPANSTUIGEN en STAL- GEREEDSCHAP. Voorts eeoige Blnemen en vaste Piauten in Kuipen, Tninvamen en Banken, een Vcrwarmlng»lee»tel met pupen. Trekkast met Ver- war min ga tweateleeu groote party Kletmatien, Br»elh«hken en Hn- men, benevens Tnlngereednchnp. Eenig beat niterw. Heel, Brandhout, Mest, een Schouw, Bascule, 22 Kippon en 6 witte Kwakereeadjes, eeuige Meubelen en hetgeen verder te voorscbyn zal worden Plaatsv. Notaris te LOPIK. De Notaris H. M. DE VOS op Woensdag 25 April 1906, des morgens ten 9 ure, aan de Bouwmanswomng be- i woond door den Heer M BAK le ten overstaan van den Notaris J. VAN DER LEEDEN aldaar, van: 5 PINKEN, 1 P1NKSTIER. 1 aftandsch bruin MERRIEPAARD, Vrachtbrik, ijzeren Schouw, Stroosoyder, Koekeumolen. 2 Pekelbakken, Wnngtobbe, Karn, Emmers, Melkbhkken, Kaasvaten, Kaasplanken en Schragen, Kruiwagen, Horden, Boomen en Vlonders, vele ecnigc Meabelen, 500 Takkebosaen en eene groote party Brandhout. Vóór den verkoop afgenommerd te be zichtigen. op Donderdag den 26en April 1906, des middag» ten U ure. in het Koffiehuis van G. DEN HOED te StwIwU her nial». ten overstaan van deu Notaris J VAN DER LEEDEN te Ouderkerk »/d PERCEEL 1. gelegen onder de gemeente aan de slnlwUM®'»'"1®. .trekkend» t.d d» binoeokrmn de» djjks. emdooat op tot perceel 2, botend noordoost L G. Krikke en eutdweat den polder btolwgk, groot 17» des 11 wren. PERCEEL 2. Belegen al» voreo, atrekkei.de luidooat op tot L G Krikke, belend uoordoost denzelfde eo zuidwest den polder Stolwyk, groo4 7» Centiaren. Te aanvaarden by de oetaling der koop penningen op den 3len Mei 1906. Inlichtingen by den Notaris, teu wien» kantore de kadastrale kaart der perceelen ter inzage ligt BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Ïülcnw-Lekkcrlnnd zullen op Donder dag 26 April 1906. des morgens om 10 ure, ton RAADHUIZE aanbesteden: Het «pbaaxen v»« de Alge- ueene Begr»nfpln»Ui, het maken van «teenen glooiing en daar mede ln verband staande werken. Bestek en teekeniug liggen vanaf Zaterdag 7 April ter inzage ia het Raadhuis, en zga tegen betaling van 50 Cent per stuk te verkryven bfl den Gemeente Bouwkundige C. BROERE Kz. te Mienw-Ï..ekkerlaud er op de Secretarie, door wien teven» alle vorlangde inlichtingen worden verstrekt, j Annwyting Donderdag 19 April 1906, des morgen» om lOtya uur. Te koop een firnke le klas HITTEMH.4B, met Colliuge Patentas, gekost hebbende 150 vuldeo, een jaar ge bruikt nu voor 8» guldeu. Adres JOH. GROENENBOOM, Slager, Bolnes. R^mta Onderg<>teekende bericht hier- Wrmp mede zyne aanstelling als Ver- tegunweordiger di r Stoom-Waalcemeut- steenfabriek 4^m® Die Zich goed en goedkoop W>J kleedeu, koopezqn Mr. Kleedermaker Delftsch model, rondom met nieuw zilver gemonteerd, op Colliugs-asseo5 zeer goede UTRECHTSCHE WAGENTJES, waaronder 2 zoo goed als nieuw, op Collings assen en best lakeD-bekleediog; 3 gebruikte TILBU RY'S en 3 KOOPMANS-KARRETJES. Ook genegen tegen andere Rytuigen lm te rallen, by Rijtuigmaker, Rnodstraat. Oudewater. KUIPER, is ruim voorzien van Btaren en Emmer». 2 nieuwe STORTKARREN, 1 vier persoon» TENTWAGENTJE, tO0 goed al» nieuw, by ]i oordeloos. Voorbanden: Nieuwe en gebruikte 1 RIJTUIGEN en RIJWIELEN, bfl Kattiusi gel. töouda. tccnlanrtcK 1-7 r 1" -Ikk.l.a en bevielt zich minzaam aan voor de levering van alle soorten prachtige kleuren, kloeke vorm en metalen klank. Monsters en pryzen op aanvraag. Aanbevelend, Ammerstol, 15 Maart 1906. beginselen wil loeren kennen, leze Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 0,60 per half jaar of f l,»0 per jaargang. Gaarne worden Nommers ter kennismaking gezonden. Men geve zich op aan de Coöperatieve Handelsdrukkerij te Ijeeuwarden Rmotlleeren en vernikkelen v»m t BJJ wielenle kla» voor f 11— per ry wiel. Ook het beste en goedkoopste idrw voor alle le kwaliteit OS DBB als BANDEN, KETTINGEN, PENDALEN, HANDVATEN enz. Alle reparatlën aan Rywielen voor b'verkoopt^uitsluitend lekl. BUwielen. Aanbevelend, F» VA.W ZBM8EN. EN VOORZITTER »n HEEMRADEN van de ..^ederw•»rd,, ruliea op Zaterdag den 21. April 1906, des middags om 18 ure,'in het hum ran het Waterschap ts Het schoonmaken van het Water la den Lagen Bocaem van „de Neder waard", ln 1# end» bekende perceelen. |Or BJJwtelen worden ln be waring genomen. Aanbevelend, bealist eerste Bal»., met nikkel.® vel.»®, kogelvrtjwiel, 1 remmen deer elunr, eerrt. klas binnen- en buitenbanden, zeer licht loopsnd, en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebracht. Het GrsagewM van de Hooge. boesemkaden en Avoltngen „de Piederwaard" beboerende, voor ket seiaoen van dit Jaar, ln 9 UL ld 1IV ka I perceelen. vennLdhen°8eSecrel'ariBPro! ionmeraler ven _de Nederwaard" te ên by den Fabriek van het Waterschap in het Elsbent. Voorzitter en Heemraden voornoemd, K. BAAN, Voorzitter. L LOOI JEN, Secretaris-Penningmer ster. te Cap;lie a/d IJssel tal op Woensdag 25 April 1906, des voormiddags 9V» uur, aan de Bouwmauswoning, bewuond door A. G. OU DIJK te aan den Bermweg, in den Po'der ?r'}DB Alexanderom contant geld, in het openbaar verkoopen: Meenet een® de jeroef met de in bu-een vin 1 kilo a r»,*» en 2 kilo 4 f j BERGWILD, neer fljn gebre.d, in bussen van 1 kilo A f I,90® Deze Braadhoenders en dit Bergwild kunnen zonder verdere bereiding als koude schotel worden genuttigd. Na plaatsing, gedurende eemge minuten in den oven, ook %1b warme schotel. .a.^.—Verkrygbaar by meerendeeli gekalfd hebbende, 1 VAAR- KOEIEN, een Karos, een Boerin wagen, 2 Driuwielskarreneen M«lkkar, een Berg® heeft met spil, verschillende en wet verder te koop ral worden aaf geboden, Morgens vóór den aanvang der ver- kooping genummerd ti den. verstrekt credieten tegen eerste hypotheek, onder borgtocht en in blanco, tegen teer billyke rente. Voor aanvragen rich t® wenden tot Mr. Pi At fiUOP te BheeaheTea. •lat ..g.ohllkk.ltlk helpt en In verkrijgbaar- I" tlae.an van SS CU. bU du^kBjirurij^ SCHOONHOVEN, p n Voorts bH: M. DE HEER te PolsbhobI, Muj. TRAPMAN te Goudriaan. C. VAN ZESSEN - ^krxxwL A. R. v. d BERG w Stolwijk. J- SPEIJER - Mkkrxkkk. H. J. SCHOLTEN Ammkrstol. T.v o.UUi)EN Wed. VER WOERD Vlist. H® VERMEULEN B Lajocrak. L DE HAAS Molenaarsgraaf. J-.DK K^UIJVEM» Ottoland. Lkkkkrkkrk. Bzroamracht, J. V. d WERKE D. CASTELEUN w7 VAN REES BlkskznsgrAjlF. W. BOER KJunriN a/d L*M. TAM HIEB EN DAAR. Wetgevende onmacht. .Het Volk" constateert uit de behandeling van het Arbeidscontract het onvermogen der regeering en Kamer om wetten te maken. Over één artikel werden verleden week vier dagen vol gepraat. .De regeering wyzigde telkens en telkens, en stond onvast in haar schoenen. De juridische haantjes in de Kamer merkten dat, kraaiden van louter plezier en pikten den regeerïngs- haau en elkander lustig in den kuif. Maar met dat al komen er op deze manier geen wetten tot stand. Dit ding duurt minstens tot Pinkster, zoo niet langer. Er liggen nog een stuk of wat ontwerpen, over genomen van de vorige regeering, kant en klaar voor behandeling, die men gevoeglijk voor den zomer kon afdoen met nog wat klein goed, dat onder de hand gereed komt. Dan zou men uit elkaar gaan met een schoons lei. Deze regeering was in de gunstige omstandigheid, dat er nog al was voorbereid, en zy had de verdienste om niet alles in te trekken, maar bleek tot afdoening bereid. En na gaat bet zooals de vorige week. We spreken nu niet van de meer of mindere verdienste van die wetten, meer van de wyze van werken. Ea deze is af- schuweiyk. Het is een gruwel om te zien boe door slechte voorbereiding, regeering- slapheid en onbeteugelde praatzucht verdaan wordt wat die heeren soms trotsch den „nationalen tyd" noemden. Groote volks belangen te begraven onder fijne juridische onderscheidingen en heel wat sofistery, het kenmerkt dat sombere college opnieuw." .Dit ontwerp is acht jaar lang voorbereid, men kon er alles van weten, eo eon Kamer die op bet laatste oogenblik, bg de monde- linie behandeling, zoo verlegen zit met allerlei geknutsel ais in die gedenkwaardige week, is niet voor haar taak berekend. Wat we met de Drankwet zagen, herhaalt zich nu." Inderdaad, zegt de ,N. Axnb. Cl.", .de wyze waarop te werk gegaan wordt, geeft geen hoog!denkbeeid van het legislatief talent onzer wetgevers. Er zullen zeker weinigen gevonden worden, die zich nog de moeite getroosten den ameudementenatroom te re- gistreeren, welke iederen dag grooter en troebeler wordt en ten slotte het oorspronke- Iflke ontwerp geheel uit bet oog doet verliezen, 't Is als een wedloop om toch maar zyn naam te zien geplaatst onder een amende ment, dat daarna gewyzigd, gesub-amendeerd, nogmaals gewyzigd, geen ander resultaat beeft, als om, wat eerst klaar en duidelqk scheen, zoo helder te maken ais koffiedik." Arbeidscontract. 't Komt voor, dat patroons hun arbeiders contractueel verbieden om na het einde hunner dienstbetrekking op zekere wyze werkzaam te >yn. Een barbier b. v. laat tg o bediende by contract beloven, dat deze in dezelfde straat geen eigen zaak zal opzetten, een bakker, die een heel byaoader recept voor koek heeft, dat de knecht vau de in z^n werkplaats verkregen kennis later geen bebruik zal maken. Dit recht van beperking is thans in het Arbeidscontract vastgelegd. De patroon mag het recht van zyn werk nemer om later zyn vak uit te oefenen bui ten hem om, beperken, doch alleen by achrifteiyk contract, aangegaan met een meerderjarig werkman, en de laatste kan zich, wanneer de vordering hem in later dagen onrechtvaardig voorkomen mocht, tot den kantonrechter wenden. Deze kan dan hst beding geheel of gedeelteiyk te niet doen, als in verhouding tot het te beschermen belang des werkgevers, de arbeider door hst beding onbiliyk wordt benadeeld. Deze laatste toevoeging is er bygekomen by amendement van den heer Van Idsinga. De heer Tak had voorgesteld om elke boodanige overeenkomst nietig te verklaren, de beer De Klerk om ze alleen te doen gelden tegenover arbeiders, die f 4 of meer per dag verdienen, doch de amendementen van deze heeren werden verworpen. Men had er den kantonrechter buiten moeten houden, meent .De Nederlander". Een man een man, eeu woord een woord. Wie zich tot iets verbindt, heeft de over eenkomst na te leven, 't kost wat het kost. De .Nieuwe Courant" is van een ander gevoelen. Er zyn gevallen, waarin het weneebeiyk is, dat de rechter onbiliyke bepalingen mag wijzigen. Het reebt mag niet zyn een neerslag van meoscbelqke wilsverklaringen, Men zegt wel: Als de rechter een overeenkomst wfltigen mag, dan weet men nooit, waaraan men zich houden kan, maar vraagt de ,N. Ct." is de verzekering in de wet, dat bet boven matige gematigd kan worden, voor hem die het bovenmatige begeert, al niet een vol doende waarschuwing? Of moeten wjj, ter wille van de zoogenaamde rechtszekerheid, d» zekerheid van onrecht voor lief nemen? Geeft de wet nu ook al niet bescherming tegen woeker- en Bpeelschuld? Zeker, specu lanten die een beroep doen op de bepalingen van spel en weddingschap om bun verlies niet te betalen, zyn o. i. dubbel verachteiyke wezens; toch is een der voornaamste rede nen, weerom aan dobbelovereeokomsteu rechtsgeldigheid moet worden ontzegd, deze, dat de beursspeculatie een zuigpomp op ons kapitaalbezit en een kanker aan onze volksenergie is, waarvan in het belang der nationale economische weerkracht de onbe lemmerde werking niet mag worden geduld. Het blad zou wenschen. dat de wet aan den rechter de bevoegdheid gaf om in rampspoedige jaren den bedongen pechlprjja naar biliykheid te verminderen, met uit medeiyden met een .economisch zwakken" pachter, die steun van de wet verlangt teneinde zyn woord niet gestand te doen, maar omdat uitputting van den Nederland- schen bodem, hoofdbestanddeel van het nationaal vermogen, voorkomen moet worden. Het blad geeft toe, dat rechtsherstel voor den een vaak rechtamiskenning voor den ander in zich sluit en dat het gewelddadig opleggen van een socialen vrede eerst reebt den socialen oorlogsgeest, aanwakker»; ais echter de gezondheid naar geeet en lichaam, de welstand en vermogensvorming der natie als geheel bedreigd wordt, dan bestaat er voldoende rechtsgrond om deze gewichtige en duurzame belangen aan den invloed der machtsoefening van individueele burgers te onttrekken. .Het Volk" is slecht te spreken over de Sevallen beslissing. .De Kamer" zegt it blad .beeft goed aan de belangen der werkgevers gedacht. Zy heeft geweigerd met Tak mee te gaan in het verbod van wat onzedelnk iszy heeft alleen den kan tonrechter de bevoegdheid gegeven om de onzedeiykbeid wat te temperen." .Do kantonrechter heeft zoo langzamerhand al heel wat opdrachten gekregen om de wQs- heid aan den dag te leggen, die de wetgever zelve verklaart te missen. De vraag of deze wet een aanmerkeiyke verbetering in de arbeidsvoorwaarden cal brengen wordt zoo doende op menig belangryk punt omgezet tot deze andere vraag, of men den kanton rechter zooveel sociaal inzicht en zooveel besef voor de nooden van den arbeider toe- schrqf», dat hfj van de hem gegeven ruime macht ook eea ruim gebruik zal maken." .Is de kantonrechter socialist, dan zal hg een overeengekomen boete al heel gauw bovenmatig zwaar voor den karig bezoldig den arbeider vinden en die dus tot een mi nimum verlagen, of ook zal hy helgeheele beding vernietigen omdat bet belang van den werkgever niet zwaar by hem weegten hy dus al spoedig onbiliyke benadeeiing van den arbeider aanneemt. Maar socialistische kantonrechters kennen wy niet, kantonrech ters van het Lohman iuzicht daarentegen des te meer. Derhalve zal men begapen, dat w|j in de uitwerking van de aangenomen bepalingen heel weinig vertrouwen stellen." j Abeiders en arbeiders. De heer Van Marken, die do Deiftsche fabriek gemaakt beeft lot een model schreef onlangs de .Nieuwe Courant" was een arbeider op wiens schouders de zwaarste taak rustte; die niet slechts ook arbeidde, maar vaak het hardst en bet meest. De heer Van der Goes in .Het Volk" is het daarmee niet eens. Een directeur kan geen arbeider zyn een directeur wordt eerst directeur als hfl ophoudt arbeider te zyn. Hy is de leider en moet leven van het werk van de arbeiders. H q zou geen leider kun- nen zyn, wanneer zy geen arbeiders waren, die een deel van wat zy voortbrengen, aan den leider moeten afstaan. Zoo zou een span paarden den wagen niet brengen, waar by behoort, zonder den voermanzullen wy daarom moeten zeggen, dat de voerman óók een trekdier is Is dat nu geen spelen met woorden vraagt hierop weer de ,N. Ct." Zeer zeker, de leider moet leven van het werk der arbeiders. Doch moeten ook de ar beiders niet leven van het werk des leiders? Zit daarin nu „de tegenstelling van be lang?" Neen, zeggen wü, daarin biykt juist de eenheid van belang. Zal de onderneming wel varen. wat voor den leider en de arbeiders één groot belang is, dan moet er een kundige leider zjjn, maar er moeten ook arbeiders zyn. De voerman is niet óók een trekdier, doch zooder voerman brengen de paarden den wagen niet naar buis en het is óók het belang der paarden dat de wagen daar veilig belandt. „Het speciale directeursbelang is de zorg voor de winst van het kapitaal," zei de heer v. d. Goes. Wy vragen merkt de „N. Ct." op - is bet niet ook een overgroot belang der arbeiders dat het in de onder neming gestoken kapitaal winst maak», dat de onderneming rendabel blqkt en biyft, de productie kan voortzetten, de arbeiders niet behoeft te ontslaan? Zeker, er is stryd van belangen tuvschen „kapitaal" en „arbeid", zooals er altyd stryd van belangen is tusschen den kooper en den ver kooper; naast, neen boren dezen be- langenstryd is er een belangeneenheid: de voortdurende zorg dat niet de bron van belooning voor het kapitaal, de bron van betaalden arbeid voor de werknemers, op- droge, doch steeds ryker vloeie tot beider bate. A. J. C. v. A., W. OP. V., L. R. te Gorinchem. C. V., J. v. W. te Herwyoen, M. S. te Kedichem, overtr. motor- en ry wiel- reglement, ieder fl of 1 dag. J. F. P. te Gorinchem, dronkenschap, 5 dagen. M. v. B. te Gorinchem, idem, 2 dagen. H. v. d. W., M. R., Z C. SG. M. en P. M. te Gorinchem. idem, ieder f3 of 3 dagen. C. K. S., W. V.. E. v. d. H H A.. M v. d. W., G. A. J., C. M. v. d Z. H. v. 't H., I. M. A. R. en J. C. v. D. te Gorinchem, idem. ieder f2 of 2 dagen. J. R. te Gorinchem, idem, 4xflof4xld. I. M. te Gorinchem, idem, t X f t of I X i d. A. v. S. te Asperen, idem. 2 x f2 off X 8 d. A. F. A. M., G, B. S., A. R. Az. z. b. woonplaats. J. v. R te Leerdam. B. B. te Meerkerk. I. H. te Ameide en I. v. B. te Hoog Blokland, idem, ieder f2 of 8 dagen. Kantwugerecht BIDDERKERK. Zitting van 6 April 1906. Veroordeeld werden: Ridderkerk: L. v. d. B., f 5. sube. 3 dagen A. H., f 3, sabs. 1 dag; J. S., f 6, subs. 3 dagen; G. IJ., f 3, subs. 3 dagen; D. v. d. V., 7 dagen. Bolnes: L. W., 2 maal 10 dagen; L. W., 14 dagen; W. N., f 10, subs. 3 degen; W. N.. 7 dagen. IJselmonde: A. R., f maal f3, subs. S maal 1 dag; P. S, f2, subs. 1 dag; A. Z.. 2 maal f 1, subs 2 maal 1 dag; J. E., f 3, subs. 2 dagen; D. M., f 1,50, subs. 1 dag. Krimpen a/d Lek: A. d. W., f 3, subs. 1 datr. AlblasserdamW. v. d. W., f 3, subs. 2 dagenA. B.. f 3, subs. 3 dagenA. d. R., f 5, subs. 3 dageDA. S1-maal f 5, subs. 2-maal 3 dagen; D. v. B, 6 dagen; K. S. f 3. subs. 3 dagen; H. v. D., f 3, subs. 3 dagen; J. v. D, 7 dagen. H. I. Ambacht: H. V.. f 3, subs. 2 dagen; T. v. Df 10, sabs. 3 dagen. Zwgndrecbt: A. O., f 3, subs. 3 dagen. Heerjansdam: P. C. L., f 1, subs. 3 dagen. Barendrecht: P. d. I, f20, subs. 10dagen; J. R. Of 6. subs. 3 dageD. NieuwLekkerland: A. d. «.vrijgesproken. RotterdamW. J. M. F., f 30, subs. 15 dagen. Schoonhoven: A. H., 1 dag. BremenE Mf 30, eubs. 15 dagen. Gouderak: A. A., 2 maal f 2, subs. 2-maal 1 dag. Onbekend: J. H.. f 5, subs. 3 dagen. L°kkerkerk: J R, f3, subs. 3 dagen. Kantoagereclit «OBIMCHEM. Terechtzitting vau 9 April 1906. C. v. Z. te Herwijaen, straatsc&enderq f 5 of 2d. a. G. V.b. KV. te Horwqneu, drank wet. ieder f5 of 2 d. C. E. H. buisvr. P. H. M. de J. te Gorinchem, idem, f2,50 of 3 dagen. M. J. B. te Gorinchem, straatschenderq, f3 of 3 d. C V. te Schelluinen, idem, vrggesproken. A. B. en M de J. te Arkel, jaebtovertre- ding, vrygesproken. T. v. G. te Beesd, Algemeen Reglm. van vervoer, f 1 of 1 dag. P. W. te Vuren, Loterqwet, f 3 of 3 dagen. K. v. P. te Hoog-Blokland, jachtovertr., f3 of 3 d. A. S. te Peursum, idem, f5 of 4 dagen, met verbeurdverklaring van den ïnbeslag- genomen wildstrik, met bevel tot vernieling. S. M. te Kedichem, jachtovertr., f3 of 2 dagen, verbeurdverklaard de onwettig gevan gen visch met bevel tot uitlevering daarvan of betaling der waarde ad 20 cent of 1 dag. J de K. te Hardiogsveld, arbeidswet, f3 of 2 d. W. A. v. d. D. te Gorinchem, idem, f X f 8 of 2 x 1 dag. J V. Azn. te Hoog-Blokland, onbeheerde bespanning, fl of 1 dag. J. v. M. te Hoog-Blokland, overtr. politie verordening Hoog-Blokland, f 3 of 2 dagen. A. de H. te Goudriaan, overtr. politiever- ordening te Gorinchem, zonder verlof van Burgemeester en Wethouders een onaange- spannen voertuig op de openbare straat laten staan, f i 0f 1 dag. I. de R. te Hardingsveld, idem, idem. A. v. d. Z. te Goriochem idem, idem. F. v. d. H. te Gorinchem, onbeheerde be spanning, fl of 1 dag. a. J. de Rb J. W. S., c. T. V., d B. A. en e. P. v. d. Z., allen te Hardingsveld, al daar geiyktqdig en in vereeniging op den openbaren weg met dobbelsleenen spelen, ieder f0,50 of 1 dag. M. v. B. te Gorinchem, straatpolitie Gorin chem, fl of t dag. Kantongerecht te GOUDA. Strafzitting van 11 April 1906 Overtreding der jaehtwet i. de J. te Stolwyk ('t Beyersche) en D. v. D. te Moordrecht beiden f 3 subs. 8 d. Id. by herhaling, J. K. D. te Moer- capelle f 5 subs. 3 d. met verbeurd ver klaring eo bevel tot vernieling der ia beslag genomen baak of klauw. P. v. M. te Moordrecht f 5 subs. 3 d. C. v. M. te Moordrecht f 5 subs. 1 week tuchtschool. Overtreding der spoorwegwet: C. A. T. te Utrecht f 3 sub», f 4. Overtreding der veiligheidswet: G. v. d. L. te Waddingsveen f 6 subs. 5. d. Niet beboorlqk uitwyken met zyn rytuig voor een motorrywiel: L. de V. te Gouda f 5 sub». 3 d. Id. voor een rywiel: C. H. te Waddings veen (Zuidplaspolder) f 5 subs. 8 d. Een weg met en rywiel beryden zonder bel: A. W. en A. G. beiden te Waddingsveen ieder f 1 subs 1 d. Een weg n& een half uur na zonsonder gang berijden met een rywiel zonder licht: J. B. d. H. te Reeuwyk (Platteweg), A. H. H. te Gouda, L. V. te Waddingsveen, J. v. U te Boskoop in de Ham, ieder f 1 subs 1 d. Een weg met een handwagen beryden uk één uur na zonsondergang zonder licht: W. v. D. te Gouda,, f 1 subs 1 d. Overtreding van het reglement op de wegen en voetpaden in de Provincie Zuid- Holland: A. N. A. te Waddingsveen, f l subs. 1 d.P. V. te Waddingsveen, f 0,60 en f 1 subs 2 m. 1 d.; A. v. D. te Wad dingsveen f 5 subs 3 d. Baggeren in de Gouwe zonder vergunning: J. F. en J. F. beiden te Gouda ieder f 3 subs. 2 d. Overtreding der Alg. Pol. verord. van Gouda: A. H. B. M. te Gouda, f 0,50 subs. 1 d., P. B. te Gouda, f 3 suds. 2 d. C. B. Ts. te Gouda f 5 subs. 3 d. Overtreding van art 427 aanhef en sub. 5 W. v. S.: T. v. d. H. te Reeuwyk vry- spraak, G. S. te Moordrecht, (3e tocht) 1 subs. 2 d. Openbare dronkenschap: A. v. H. te Gouda, P. J. M. te Arasterdam en C. S. te Nieuwerkerk »/d IJsel ieder f 1 subs 2 d.f G. H. te Gouda f 5 subs. 3 d. QEMEMflD MIEVW8. Men schryft ons uit de IJsel- streken, dd. 18 April: Ne het doorworstelen van een zeer leng na- en voorjaar, aan een gestrengeld door storm- en regenvlagen, en waarin de eigen- lyke winter nagenoeg alleen was te consta< teeren uit de opgaaf op de almanak, is eindeiyk April gekomen met een paar echte lentedagen, vol zonueschyn, die al rest een voorsmaak gaven van een naderenden zomer. Doch grillig als altyd doet zy ons den eenen dag verlangen naar buiten, terwijl de grieze lige noordenwind ons den anderen dag den haard nog gansch niet doet versmaden. Vooral ditmaal viel het Peeschfeeat semen met zeer schoon voorjaarswrèr, waarin het een lust was zich eens te vermeien in de natuur en haar ontwaken gade te slaan. Een opgewekt vooglenkoor van merel, mees en vink schonk ons daar een harmonisch ge zang, dat als een loflied gold tereere van bet nieuwe leven op boom en veld. Die gevederde zangers vragen niet wat achter hen ligt, zy jubelen slechts in 't heden en kondigen vol bigde hoop den zomer aan. Ook onze IJseldyken en wegen met hnn groenende weilanden, waarin zich door gebrek aan hooi al jong vee beweegt, en de uit bottende boomen rondom; daarby de be- drqvende handen on den bouwakker, dit alles noodt ons tot een flink uitstapje naar buiten om ons te stalen met nieuwe levenskracht. Over het boerenbedryf en den handel zyn van hier nit nog al geen kwade noten te kraken, want de veestapel hield zich uitmuntend en de pryzen redeiyk hoog; zelfs nuchtere kal veren vonden tegen fik f9 per stuk flinken aftrek voor Engeland alleen was op sommige boerderyen de hooi voorraad schraal. De handel in kaas en boter bleef in den afge- loopen winter flink aan den gang met hooge pryzen; thans iets lager, vanwege het over- ganga-tqdperk van winter op zomer. Voor kaas besteedt men heden: le kwaliteit f!7èff8, 2e kw. f24éf26; ex'ra zware zelfs nog f29, alles per 50 kilo. Boter lekw. f 0,52k f 0,65; 2e kw. f 0,421/9 k f 0,471/9 per half kilo. De varbensfokkery nam een hooae vlucht eo van de krulstaartjes waren de pryzen buitengewoon hoog: vette varkens tot f0,28é f 0.30 per half kilo. biggen f 12 k f 16 per stuk. In de laatste dagen boort men wel eenH mompelen van schieiyke sterfgevallen onder de aankomende keuen. Van aardappelbandel merkt men niet veel, doch voor redeiyk goede soorten maakt men van f 4 tot 5; het beschot is verleden zomer ook beneden de berekening gebleven. Even zoo is bet gesteld geweest met de opbreDgst der boomgaarden: handel in fruit enz. is thans alzoo nihil, doch 't is er zoo mee gelegen, dat van de mindere opbrengst van bouwakker en boomgaard in 1905 de afoe- mers door booge pryzen het gelag hebben betaald. Verder maar weer met moed op den zomer aan, in de hoop, dat er in den natyd van hem een ryke oogst zy te melden. By bet visschen naar paling in den Kralingschenplas heeft een negenjarige jongen het zeker zeldzaam voorkomend geluk gehad te geiyk met een paling ook een gou den ring op te halen, bezet met vyf fijae pareltjes. De ring had geen initialen. Zondag-avond kregen in de Ba- gqneetraat in den Haag twee polderwerkers twist. De een smeet den ander op den grond en trapte hem op zyn lichaam, met het gevolg, dat hg dood bleef liggen. De dader vluchtte over het dak van een buis, maar werd toch ingerekend. Het gerecht uit Breda kwam Maandag middag te Klein-Dongen wegens een daar den vorigen avond gepleegden doodslag. By eene vechtparty, ontstaan over een borrel, werd zekeren P. de Geus door een persoon uit Capelle, gunaamd Groeneveldt. een slagader in den arm door gesneden. De verwonde overleed tengevolge van bloedverlies eenige oogenblik ken nadat men hem bad thuisgebracht. De dader werd heden-middag naar Breda getransporteerd en aldaar in het buis van bewaring opgesloten. Van andere zyde vernemen wy. dat de verslagene 25 jaar en gehuwd is; de dader is 12 jaar en ongehuwd, Dinsdag-morgen ten ongeveer balf elf is op de spoorbaan te Gouda door eigen onvoorzichtigheid aangereden door de goederentrein van Utrecht de 8-jarige M. van der Laan. Even te voren was hy nog door een bejaard persoon gewaarschuwd, zich van de spoorbaan te verwyderen. Het per soneel van den trein nam hem mede naar het stations emplacement, vanwaar hy met de brancard door de politie werd tehuis gebracht. De dood moet onmiddeliyk zyn ingetreden, daar hy een schedel- en een beenbreuk had gekregen. Spoor weg vrees by een o 1 i- phant Dinsdag-morgen is per spoor van het Maasstation alhier vertrokken Hagen- beck's Indisch dorp met alle daartoe behoo- rende men«chen en dieren. Reeds vóór de inlading aan dat station gaf een der oliphanten blgken weinig lust in deze wyze van trans port te hebben. Toch kreeg men het dier in een der wagens, maar ter hoogte van de Oude Plantage gekomen, werd hy wild en droog zóó tegen de zy wanden van den wagen op, dat men vreesde dat deze den druk niet zouden kunnen weerstaan. Het dier is toen uitgeladen en heeft onder behooriyk geleide de reis to voet in de richting van Utrecht vervolgd. Een chirurg te Graz heeft by een dienstmeisje, tydens een andere operatie, in narcose 2 vierk. cM- buid van de dg weg genomen om een transplantatie te verrichten. Het meisje verlangde vergoeding van de doorstane ptfoen en ven de verminderde huwelgkskansen tot een bedrag van 20.000 gulden, verder 150 gulden voor loonderving en 2366 gulden generingskosteo. Den chirurg gelakte het te bewyzen, dat het meisje baar toestemming bad gegeven, en hy dus niet, geiyk de scbatspatroon der schoenmakers, leder bad gestolen om voor arme lieden schoenen te maken. Hy werd vrygesproken. (Deutsche med. Wochenschr In Amerika heeft de drankbe- stryding. zooals men weet, veel sncces. Er zyn zelfs geheele Staten in de Unie, waar verkoop van stekken drank in het openbaar is verboden. Op allerlei manieren wordt echter getracht de strenge bepalingen te ontduiken. Zoo heeft men een veelverbreiden handel gehad in zeker soort van genees middelen. De belasting heeft er een eind aan gemaakt door te gelasten dat deze medi- cyofhscbjes voortaan volgens den inhoud met het etiquet sterken drank moesten worden voorzien. In Chicago is nu weder iets anderB vertoond. De predikant White heeft een veldtocht geopend tegen het ge bruik van de met likeur gevulde bonbons, welke meer en meer in de mode komen. Hg verzekerde, dat dibwyis ip de deftige banketbakkerswinkels dames en zelfs jonge meisjes werden gezien die gewoonweg „de hoogte" hadden door het snoepen van znlke bonbons. De predikant wil nu bepaald zien, dat een banketbakker uitsluitend suikergoed mag verkoopen, maar geen „cooktail" of andere spiritualiën. Ratten en muizen. De heer T. A. L. Beet. directeur van het Roermond- sche slachthuis, wflst erop. dat het onlaDgs uitgevonden ratten- en muizenvirus (doode- lyke smetstof) thans ook hier te lande by apothekers verkrijgbaar is. De door schrij ver genomen proeven hebben goede resul taten opgeleverd, zoodat hy dat middel ge rust aan iedereen die last heeft van deze knaagdieren, kan aanbevelen. Het middel is gemakkeiyk aan te wenden en geveerloos roor menscb en huisdieren, zooals paarden, koeien, schapen, varkens, honden, katten, gevogelte, enz. De werking van het virus is de volgende„eet een rat of muis het gedrenkte stukje brood, dan wordt ze ziek eo niet alleen dat ze zelf ziek wordt, maar ze levert ook gevaar voor soortgenooteo, omdat de ziekte besmetteiyk is. Aangezien nu ratten en muizen nog al van gezellige samenleving houden, bestaat er alle kans, dat tal van soortgenooten be smet worden en sterven. Meestal sterven de dieren niet onmiddeliyk, maar blijven een 14 dagen leven, waardoor ruimschoots d« gelegenheid bestaat andere dieren te be smetten. Men hoort wel eens de vraag: „maar de doode dieren zullen gaan rotten en stank verspreiden Hiervoor bestaat weinig gevaar de meeste dieren verlaten hunne verbtyfplaata om elders te sterven (vermoedeiyb dwingt dorstgevoel hen de schuilplaatsen te verlaten). Trouwens onder gewone omstandigheden sterven dage- Iflks tal van dieren, waarvan men ook nooit last heeft, omdat soortgenooten ze verslinden of begraven. (Men denke slechts aan den doodgaver, welken men dageiyks werkzaam kan zien op doode dieren zooals mol, muis rat. konyn, enz). Naast al deze voordeelen komt nog de niet hooge pry3. Hoe het middel te gebruiken? Het is verpakt in stevige glazen buisjes, gesloten met een watten prop en para fine- stop. Men houdt deze sluiting even in eene gas- of spiritusvlam; de parafine smelt en men houdt dan den met smetstof doorzaaiden voedingsbodem, die in schuine richting op den bodem vsn het buisje zit, over. Men neemt één theelepel zout op een wyeflesch water. Met deze oplossing vult men het buisje half vol. Met den duim de opening afsluitend schudt men zoolang tot de ge- latinebodem loslaat en werpt den inhoud op een diep bord. Hy raadt iedereen die het middel gebruikt aan, te zorgen hy heel de bewerking voor zindeiyke reuklooze han den tabakslucht, carbol, olie, petroleum, enz., kunnen oorzaak zyn dat de gedrenkte broodstnkjes niet gegeten worden. Hierin wordt de gelatioe met zuivere banden fijn gewreven (zulks is zonder gevaar) en men voegt er nog tien volle buisjes zont water by. Vervolgens roostert men kleine dobbel steen vormige stukjes wittebrood en laat deze volzuigen met de oplossing. Deze legt men neer op verschillende plaatsen (men verkrygt daardoor de kans tot gooiere verspreiding). Voor het verdelgen van veldratten en veldmuizen zyn vyf buisies, op een hectare verspreid, voldoende. Het neerlevgeo moet geschieden evenals heel de bewerking met zindeiyke handen en op een zuivere plaats, want de dieren zyn kies keurig. Bovendien moeten toebereide brok jes denzelfden dag neergelegd worden om nit droging te voorkomen, waardoor de werkzaamheid van het virus kan lydeo. Aangezien het git een economisch en uit een bygiëaisch oogpunt voor iedereen ven belang is, ratten en muizen le verdelgen, zoo meen ik dit middel onder de aandacht van het publiek te mogen brengen, temeer omdat de resultaten uitstgkerd zyn. Eene herhaling dezer kunstmatige be smetting is evenwel noodig, want vooral in plaatsen waar afwisselende waterstand der rivieren oorzaak is van eens nieuwe terug komst dezer knaagdieren, is dit noodzakeiyk. RECLAME. D« Plak Pillen. Ziehier een bewys onder daizenden ge nomen. Juffr. Befje Langenbuizen, wonende te Oss (Heuvel), provincie Noordbrabant schryft ODs met machtiging harer ouders: „Gedurende eenigen tyd heb ik aan bloed armoede en bleekzucht geleden en op snelle wyze ben ik door de Pink Pillen genezen geworden". Juffr. Befje Langenbuizen heeft tegeiykertyd met baar attest baar portret gezonden, hetgeen ons een genoegen doet bier weer te geven. Juffr. Brrjz Langenhuizer. (Portret Brainich Leusiok.) Het is onbetwistbaar, dat de natonr do ▼rouwen met meer oorzaken van ongemak ken begiftigd heeft dan de mannen. Mis schien is zy voor de mennen zoo scheen geweest, omdat de manoen zwaar werk moeten verrichten en ook voor de vrouwen geld moeten verdienen. Znlks verhindert niet, dat de vrouwen en de jonge meisje* in den loop van hun leven zeer beproefd zyn. Zulks begint vooral op hun twaalfde of hun der tiende jaar. Als zy op dat oogenblik niet versterkt worden, bestaat er veel kans voor ben, dat zy gedurende ban geheele leven aan talryke ongemakken onderhevig zyn. Zulks is een slecht begin en het overige van hun levensloop zal door dat slechte begin er onder ïyden. De Pink Pillen ondersteunen de krachten der jonge meisjes op den leeftyd der vorming. Zg beuren ze op, zy geven hun wat zy noodig hebben: bloed, krachten, eetlust, goede spy»vertering. Als zy niet versterkt worden, neemt de groei te veel van hunne krachten en alsdan komt de bleekzucht, de bloedarmoede. Later zullen het deze zelfde ziekten zyn. maar erger, en de bgzondere storingen, die van tyd tot tyd het bestaan der vrouw vergiftigen en haar verhinderen haar deel van de vreugde te nemen. Laat uwe jonge dochters dus de Pink Pillen nemen, zulks zal een goeden maatregel zyn, waarover gy ouders geen berouw zult hebben, want gy hebt slechts eene zorg, het geluk uwer kinderen. De Pink Pillen zgn onovertrefbaar tegen bloedarmoede, bleekzucht, neurasthenie, alge- meene zwakte, maagkwalen. Pry» f 1,75 de doos, f 9,— per 6 doozen. Verkrygbaar by Snabilié, Steiger 27, Rot terdam, hoofd-depóthouder voor Nederland en Apotheken. Franco toezending tegen postwissel. Ook echt verkrygbaar voor Schoonhoven en omstreken bfl A N. van Zessen, Drocrist Het BESTUUR van de Polders Vllat- Weatzyde, Vliit®Oa«ta(Jde en B«a- repnut maakt bekend, dat op Vry dag den 2 7. April 1906 voor de Polders TllaLOMUyde en Baarepaaen Zaterdag den 28. April 1906 voor den Polder Vll»t-We»t»U<l« zal gevoerd worden: lo. Over de Heulen, Bruggen, Hoofdeinden en Bruggenhoofden. 2o. Over de Wateringen en Vlieten. 3o. Voor de Polders Bonrepas en Vlist- Oostztyde, bet opmaken ven den weg. Vltst, 9 April 1906. A. W. LAZOMDER, Voorzitter. COMMISSARISSEN der Nnts-Spaarbank te Neheenheven berichten by deze. dat *y ten gerieve der ballen Schoonhoven woonachtige inleggers eene baltengewene zitting zullen houden op den des voormiddags van li tot 18 uur, in het SPAARBANK LOKAAL. Namens Commissarissen, De Secretaris, De Voorzitter, VAN SON. TEIJINCK. gemerkt J. D. L. Terug te bekomenteven betaling van de onkosten, by J. NELEMAN. Bear Allen die er voor gevoelendat bet zwakke kind van minder met aardscbe goederen bedeeldenin staat gesteld wordt des zomers eenige weken in een vacantie kolonie door te brengen, worden uitgenoodigd tot het bg wonen der op Zaterds* ai 4„ril a. a.. 'i..»ndi 8Vi our, in het HEEHEN LOGEMENT te Sprekers: LIURTBEELDEN! Teegaog rry.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3