Thee lïrteiös Patent Ducahs fcJAC. KOOST, Hgtuig- en Vagenmaker, DOELEN, SCHOONHOVEN. Key’s Stoffwasclie, Behangselpapieren, TinnanMl, voor vast werk, liefst gehuwd. Adres Gebr. BAKKER, Stoomhoutdraaiern en Kuipery, Haaatreckt. BoorÉiisNtt, van middtlbaren leeftyd. Franco Briev. No. 4-5, Bureau van dit Blad. k Alias! Msionioolor. Wstopoeier, onfeilbaar middel tegen kwalster koeien, kwade en bloederige melk. J. BREIJ, Luister even DE GORINCHEMSCHE BANK WESSANEN LAAN, Wormerveer. Herbert’s Kaasklenr. Nijverheids Hoenderbrood, Abonnements- en gewone Advertentiën worden zonder prysverhooging geplaatst in alle blgfln, dus ook in dit blad. Levert diverse DRURwERKEN, net werk en tegen billgke pryzen. BOUWBIER. Biljart-Concours Elzen Heipalen hy E. LANGERAK te Bergambacht. Schildersknecht 20 Mandenmakers, bekend met Engeiséh werk. Adres W. VAN WIJK, Mandenmaker. Bchaanbaven. f 2,50 en meer verdienste per dag. Boerendienstbode, Dienstboden, Boerenknecht, Boerenarbeider, goed kunnende melken; woning beschik baar, by W. ROEST (op bet Dorp) te Lekkerkerk. MR. P. A. GREUP, E.Brandsm^ Kloosterhonig Aardappelen, Bloedmiddel. hw F» 1 Mei-Uitvoering. Boerendienstbode Meid-Huishoudster, N°.’ 271 4 ’t W. J. VAN DAM. TE GORINCH EM neemt gelden a deposito Duizenden Kalveren THORLEY'S Kalvermeel. C. HOMEIJN, Waterpaert, Garinciiem. LIJNZAAOKOEKEN, ‘“In® Oudste, ’t beste en ’t vertrouwbaars! fabrikaat. WORDT OVERAL GEBRUIKT. Annatto - Goudkleur. A. Kerbert - Purmerend - Interc. Telf. No. 10. Nijverheids Hoenderbrood en Nijverheid’s Patent Dogcakes zjjn bg mg verkrijgbaar. Firma P. SANTMAN, Schoonhoven. Mooie collectie NAAMKAARTJES, ONDERTROÜWKAARTEH enz. J. DE GRUIJTER, Geëmailleerde Huishoudelijke Artikelen is Binnenrotte 101 en Oppert 119, ROTTERDAM. Rijwielen en Motoren. P. 1. HAZEBROEK, Smedery en Rijwielhandel te Driebragge. Rijwielhandel „De Goncorrent”. F. CHRISTENSEN. HAASTRECHT. VLIST. HELPRIG KLEIN, Montfoort. Speciale inrichting voor compL Bedstellen, Veerenbedden met Overtrekken, Matrassen, Vollen-, Gestikte- en Moltondekens. ONTVANGEN DE NIEUWE COLLECTIE J. DE GRUIJTER, Dam, Schoonhoven. (BARAKSPEL), OM PRIJZEN VAN: f 40,-, f20,-.110,-45,-en f2,50, lm *t Café van I. de Stlgter, Groot-Ammers. Groote voorraad zware en lichte GEVRAAGD, om direct in dienst te treden, een bekwaam THOS. H. WHITTICK Co., Amsterdam, Keizersgracht 90S. en een aankomend KNECHTJE, R. C., goed melken een vereischte. DAGMEID, EEN BOERENARBEIDER, EEN BOERENARBEIDER of een Boerenknecht, goed kunnende melken een eerste vereischte. by A. OS KAM Ge.. Opperduit. Lekherkerk. Kassier en Commissionnair in Effecten SCHOONHOVEN, neemt gelden A deposito: STEIN. AMSTERDAM. „ST. LAURA”, Hoofd-Agent J. ZON, Woerden en hy de bekende Dep At header*. Hoolddepöt C. J. SCHEEB, B*degrave». H.H. WIELRIJDERS Nieuwpoort a/d Lek, verzendt SIGAREN door t geheeie Ryk, in pryzen van f 1,—, f 1,20, 1,80, f 1,40, f 1,50, f 1,75, f 2,-, f 2,40, ƒ8,- enx., alles per 100; France by een bedrag van minstens f 9,50. Geëmailleerd. JEen Reuzenvangst! te Gelderland. RATTENDOOD THORLEY’S Kalvermeel HET BESTE BOITHILAID. kla**e brandei i. la b« a 9 sv. n »v. a Do* het 1 het gehi Met één dag «pvrageu Met veertien dagen epvragen Veer drie maanden vaat Veer één Jaar vaat - av, Sfe 7. Worden jaarlijks gefokt met Baaltjes inh 25 kgr f. 5 25 franco plaats Gebruiksaanwijzing in ieder baaltje. Vfrlfgtntvoordigtr voor Ncdttland tn Belgu K. BARGER, Amsterdam, NASSAUKADE «70. bekend één als Twee Adn een Rijwiel aanschaf!is het zoowel uw als het onze meerdere inlichtingen of een Rgwiel te vragen. Overal AGENTEN gevraagd. Filiaal Kerkbnnrt, Slledrecht. Agent veer Melenaarsgraaf en Omstreken E. MOLENAAR. Hier" koppel werden ziekte, en wa gaf ik OPGERICHT 17W. KONINKLIJKE FABRIEKEN. Voedert uw Vee met de Zuiver* Mnrwe Merk „STER” en „W E”, uitmuntende door hoog eiwit, en vetgehalte en grootste voedingswaarde. Ecre-DIptoma Parijs 1®OO. Negen Gaaden Medaille*. d vermeel Is verre te ander soort. Kosten minder dan 1 Gent per liter. >m koe met geen 1 adverb Heer na dit uier ALOM TE BEKOMEN. OPGERICHT 1853. mit «Ifs dat imd is. officieuse mededeeling echter neeu.. Von Bfllow op verblijdende wyze in bet schap toe. Hö kon reeds geruimen tyd i zitten en dat is hem zeer goed bekom - -»--•«»-' plot sell ter van I rf door too mogel Het allerwege zoo zeer geroemde meest licht verteerbaar voeder voor uwe hoenders bevat het rjksfe „.jalte aan dierlijk voedsel. Het wordt met graagte gegeten en bevordert zeer het leggen. bevat alle bestanddeelen voor een doelmatige voedering, is met bouillon doortrokken en buitengewoon krachtig en versterkend. Volledige voedermethode gratis. Boekkandel, Bchaoakovea. Het goedkoopste en meest gesorteerde MAGAZIJN IN Beslist giftvrQ email onder contröle. Ruime voorraad eerste en tweede soort nieuwe en gebruikte HEEREN- en DAMES- RIJWIELEN. Eenige tweedehandsch MOTOR FIETSEN in uitmuntenden staat. Scherp concnrreerende prUien. De Ondergeteekende beveelt zich weder, evenals vorige ja reu, beleefd aan voor het leveren van t 1ste kwaliteit Maartach Boawbler, uit de welbekende Bier brouwerij „DE KRANS" te U treek L P.S. Zg die nog ledige fusten van het vorige jaar hebben, verzoek ik beleefd ze aan mijn adres te willen bezorgen. Mg minzaam aanbevelende BtolwUkerslal* by Gouda, U April 1906. de 30ste Lente, dat beleefd de aandacht wordt verzocht voor de •‘"3 ARTIKELEN voor de Nchaaninaak en het Vaarjaar. jr gestemd worden door de schoonmaak hunner slaapsteé en werkplaats, toonen door VEBKADE’a KORSTJES bij de koffie of thee te geven. versch. Beach alt van VER KA DE en van DERCKSEN, Laije bU de Cacaa; Gember- en BucaAekaek. bijzondere zorg voor de artikelen van dageiyksch gebruiksteeds uitbreiding die de tyd voortbrengt. Dankbaar aanbevelend, eroemde on Curie. Hg rat zg* dooi Ia de RueDanptii rytuig omgeworpen -eden. Kort daai .Igen overleden, de stakende mi loorden van Franki op. Het valt z w land ha ren. Ia h haalde gevechten werden vele soldaten gendarmen gewond. Te Liévin plunderden de stakers de stallingen der marktventers en te L werd de sta), behoo/ende aan een m directeur, vernield. De vrouw des hui die alleen thuis wu, kon zich ternauv nood redden door te vluchten. De «tü uit één stuk vervaardigd, is practisch, elegant, van echt linnen niet te onderscheiden en goedkooper dan het waschloon voor linnengoed. Verkrijgbaar te Hch*®»h*ven i./h. Mag. v./d. MaaUchappU „DE FAAM” en bg KONING, Magazijn .DE STER”. f «g «8.—. 40,—. 50,—, fr. n. staLid. kapok f 94,—97,50, 99,50, 40,—. Kcadiag rembaan. VrU nicht. schen ondei asch vertec. was reeds schat men By den hevi instorten der L troepen c" werk, terwql sa< te gro.te MrCeerloc, hlliyke prUien, bU KAARTEN voor niet-Leden van de un.raloleD Orgarintirs ,(jn A IS Cent. »»rkrü«b.«r op r.C.rdag »1, W...., d.g SS Po Zaterdag S» April, telken» des avonds van S lot 11 uur. in bel lok»l van don Hwr VAN DER WOLF te Schoosbovix. Terwlwnd gevraagd bekwame Metselaarskneclits by G. V. d. VOET, Mr. Metselaar te Lekherkerk. Gevraagd een nette ea een flinke HALFWAS, voor geruimen iyd werk, by G. BOUWMAN, Mr. Schilder te Maardreckt. GEVRAAGD: ta GoiMsiirtl (Oaatillear), voor vast werk by N. BRANDWIJK, Calembarg. GEVRAAGD: Voor het breien van Kansen, Rakken en andere artikelen zoeken wg vranwelUke zoowel als mannelUke persanen uit eiken stand, onver schillig waar woonachtig. Eenvoudige en vlugge arbeid gedurende het geheels jaar. Vakkennis onnoodig. Brelmachlne-MaatschappU tot bevarde* ring van huisarbeid Met I Mei of eerder gevraagd een Adres J. VAN LEEUWEN Wz Kerk weg, Beenwtfk. Wegens huwelijk der tegenwoordige met 1 Mei gevraagd een flinke mdkm^vereischte.lby J. ZEEUW, Capelle Ter stand gevraagd wegens ongesteldheid der vrouw een P. G., uit den boerenstand, goed met kin deren kunnende omgaan, van goede getuigen voorzien. Adres W. BOS Mzn., Landbouwer, ZoKTERMEER. Iemand van den boerenstand, P.G., eigen bedrgf hebbende, vraagt door sterfgeval zyner Moeder een bekwame Gevraagd, dadelijk of legen 1 Mei a.s., twee fatsoenlyke één als Huishoudster of Bouwmeid, goed met (je Goudscbe kaasmakerij en Stoep* of Werkmeid, beiden P. G. zusters genieten de voorkeur. res JOH. BEIJEN, Bedegravea. >or ziekte der tegenwoordige wordt in WEESHUIS te Schoonhoven gevraagd een Dienstbode, met de wasch bekend. Zich aan te melden in genoemd Weeshuis. Mevrouw GREUP— Koopen, Schoonhoven, vraagt eene P. G.niet beneden 16 jaar. Loon naar bekwaamheid. By A. NATZIJL, Ammerstol, kunnen 3 a 4 lanMers geplaatst worden. Terstond af later gevraagd: Klcmata^ecMs, ook die vergevorderd ztyn, voor vast werk, Maatwerk. Loon f 5,— tot f 8,— boven kost en inwoning, P. G. of G. G. Op een nette behandeling kan worden gerekend. Adres A. OFFERMAN. Kleermakery en Lakenhandel, RUswUh (by Den Haag). Terstond of met 1 Mei gevraagd een aankomend P. G.die goed kan melken, bjj A. W. GOU- DRIaAN. Krimpen a/d IJssel. TERSTOND GEVRAAGD: P. G., goed kunnende melken en met boerenwerk bekend. Adres JACs. DEN HOLLANDER, Capelle a/d IJssel ('s Gravenweg) Terstond gevraagd: Terstond gevraagd een Voor één saaand vast drie maanden één Jaar"L Het is nu uitgebreide sorteeriog Wie dankbaar g kunnen dit Steeds Beschaltjes Naast in artikelen, „Ge kunt geen tenten en levensmiddels genoeg zenden, daar ongeveer tweema honderdduizend personen (bgna de helft vi alle inwoners!) zonder onderdak zjjn. 1 heerscht gebrek aan voedingsmiddelen, dai alle magazyaen verwoest zyo. Alle rege ringsgebouwen zgn iogestort." De brand is volgens de laatste berichte eindelijk bedwongen. De Burgemeest maakt het officiéél bekend. Ongeveer e< vierde deel der stad schijnt behouden te zg President Roosevelt vaardigde een oficiée op«beping tot onderstand uit. Voorts nam de Regeering maatregeb om uit Port Seattle in allergl douanekotte levensmiddelen naar San Francisco te zende De jongste berichten uit Itolié luid, gunstiger. De uitbarsting van den Vesuvi is blikbaar voorbg. Wel kwamen nog ast en steenregens voor, en bemerkte men a den kant van OttajCno nog onderaards gerommel, dat de inwoners van Napels c nieuw deed ontstellen, maar vuur en la kwam er niet meer en de laatste berichten v den trouwen wachter op den Vesuvius, prof sor Mattucci, luiden geruststellend. „A verschijnselen seinde hy wfjzen er op c het einde der uitbarsting er is. Over d opnieuw vallenden zandregen behoeft m zich niet ongerust te maken, omdat dit i bet gewone beloop van een uitbarsti behoort.” Koniog Victor Emanuêl heeft den profest tot commandeur der Italiaanscbe Kro orde benoemd. Van alle zjjden betuigt men deelnemi en zendt men giften aan de Italiaanse regeering. Het bei Wilhelm, Oie sieeun uy ucigmyi de eerste placht te zgn, zoo b. 4e bovengemelde ramp ditmaal uit bleef met elke Men maakt reeds opi koeling der verhouding land en zond echtei deelneming den voorzitti de noodiyder.- «en som van Voli va* ivreemdde eenigszins, dat Kei: die steeds bg dergeiyke gevall v. weer «vmelde ramp van San-Francis Jleef met elke sy mpathie-betuigu maakt reeds opmerkingen over v der verhouding tusschen Dnitac Italië. De Duitsche regeeri jr ter elfder ure een betuiging v en Keizer Wilhelm heeft ter van het Duitsche Comité v< inden door de Vesuvius-uitbarsti 10 000 Mark doen toekomer Igens sommige berichten zou de toesta Vorst Von Bülow minder goed zj Een bericht zegt zelfs dat de Vorst a beide beenen verlamd is. Volgens e .-•--ij--emt Vo Trademark Alleen in verzegelde pakj< baar te Schoonhoven by ÉL C. v. d. Noordeloos J. G. v. d. BEST. In het by zonder wordt de aandacht gevestigd op SOUCHON THEE, A f 130 per 5 ona. bereid volgens een oud en beproefd recept, is een onfeilbaar middel tegen Hoest, Ver koudheid. Aandoening op de lucbfpypen en longen, Kinkhoest en Asthma. Thans verkrfigbaar in flacons van 10,40, f 1,- en f 1,75 by den beer A. N. VAN ZESSEN Schr“,” J Ciilemborg. TE KOOP: Pulk beste, gruete voor f 3,20 en boogerbg H. VERDOOLD, Nieuwpe«rt. Belangrijk nieuws voor Varkens houders is hetgeen de Heer W. v. VLIET te Ksmeryk mjj schreef: Af./ ■rmede deel ik U mede, dat ik een ïi Varkens bad van 10 stuks, die au aangestoken door de Varkens- s. Vgf er van wilden niets gebruiken Aren heel spoedig doodde anderen o direct uw Btoediulddcl ep na drie dagen waren ze volkomen genezen. Met vertrouwen kan ik uw Bloedmiddel iederein Varkenshouder aanbevelen. (w. g.) W. VAN VLIET. Kameryk, 28 Februari 1906. Per flac. <J5 CL, 6 fl. il 00 CL Verkrygbaar by den „Ondergeteekende verklaart by deze, dat het KWALSTERPOEDER hem uitstekend heeft voldaan; ik had eene koe met een groot hard uier, waaruit byna geen melk kwam; door het lezen van uw advertentie baalde ik één pak by den Heer P. C. Bon geus te Moordrecht en na dit opge bruikt te hebben was de uier der koe volkomen genezen en de koe gaf 9 Liter melk per maal, zoodat ik dit artikel met vertrouwen kan aanbevelen. P. BAAS, Landbouwer." Nieuwerkerk a/d IJssel, April 1906. Verkrygbaar in pakken met gebruiks- aanwyzing A f 0,75,'flfrsDCO per post f 0,90. Depothouders: B. BRAND, Streefkerk. C. G. v. d BERG. Bergambacht. M. A. v. BEEKUM, Meerkerk. L A STOPPELENBURG. Stolwijk. W. J. v. DAM, Haastrecht. W. de LANGE. Schoonhoven. Erven F. TRAPMAN, Goudriaxm. P. C BONGERS, Moordrecht. Firma WOLFF, Gouda. A. v. WALSUM, Ouderkerk a/d IJskl. M. bs RUIJTER. Nieuw Lekkebland. Stoomsnelperwir. S. W N VAN NOOTIN. brengen wjj ter kennis, dat de nieuwe madellen Late PERSAN RIJWIELEN met 2 JAAB GARANTIE gereed zyn; zonder overdry ving kunnen wy ver klaren, dat er geen fraaier Rflwiel voor 't volgende seizoen zal worden aangeboden. De afwerking is prima; dubbel clockenlagerinwendige verbindingen; stuur met binnen- sluiting; prachtig diep zwart geëmailleerd met of zonder gouden ifnen afgezetgemonteerd met Persanbanden. Kortom, alle feede el<en*cbappen vereenigen zich in onze wat voor 1206 verlangd zal worden. De prJJ* van f 75,— 1* aeer ger dan één concurrentie-machine. Alvorens U belang op zicht Levert recbL vierkant, knakntadel en Panatol la’s in bant, blik af luxe verpakking, naar kenae. Can carreer end* te pryzen. Wedervar keeper* vraagt man*ter- callectlc. Haag rabaL De Boschwachter van den WelEd. Gestr. Heer Mr. J. G. WURFBAIN, Advocaat en Procureur te Warth Ikheden, meldt mij. dat by na het gebruik van WILLEM KRAAL’s 27 doode rallen heeft gevonden en twyfelt niet dat nog wel 50 ver dwenen zyn. die bier en daar zullen worden gevonden. Hy beveelt hef RATTENDOOD alom aan en betuigt zyn dank. (w g W MATSER. Boschwachter. Heuven. Worth Rbeden Verkrygbaar A 30 Ct. p. carton by A. N.va» ZESSEN. Allen die sterke, gezonde, goed ontwikkelde kalveren wenschen te fokken en niet genoeg verscha melk bezitten, voederen met, THORLEY'S Kalvermeel en de uitkomsten zullen hun het uitstekende van dit artikel doen zien. Verhinder den groei Uwer Kalveren niet, door hun on verteerbaar Kalveren voedsel te geven maar gebruik: GEKOOKT daarom het goedkoopste Een Kalver meel waarmede men kalveren geheel zonder melk van het geboorte uur af kan fokken. Thorley's kalvermeel behoeft niet meer gekookt te worden doch is gekookt. GEKOOKT kali verkiezen boven elk z Over*lchL Zooals in ons vorig no. werd gemeld aan de reeks der groote rampen van dt laatsten tyd eene al deze rampen overtrt fende toegevoegd, door eene aardbeving Californië (Amerika), waardoor de schoot stad San Francisco deels in puin gestor deels in de vlammen is opgegaan. Slechts 3 minuten duurde de aardschol waardoor morgens te 10 min. over vjjf ui de bewoners der steenen huizen uit hu slaap werden opgeschrikt. De bewoners va gzeren gebouwen (luchtschrapers genaami hadden minder gevaar te duchten. Ia wi den angst vluchtten de menschen de strai op, waar velen onder de instortende huize verpletterd werden. De straat golfde a de baren der zee. De aarde zonk een oogei blik in en rees daarna plotseling, waardoi de gebouwen de lucht in gingen. Over, dood en verwoesting. Op twaalf plaatsen tegelgk brak nu bran uit. Aan blusschen was eenvoudig get denken. In hunne radeloosheid heten brandweer en politie verscheidene gebouwe met dynamiet springen om zoodoende h vuur te stuiten. Het uit de hoofdbuizen ptroomende gi veroorzaakte overal tallooze branden f ontploffingen. Het juiste aantal dooden zal wel noo worden vastgesteld, daar honderden me; Ier de brandende puinhoopen ti ierd zyn. In de eerste berichte sprake van 2000 dooden. Thai die op ruim 5000. ivigen gloed en rook, by h< huizen doen de brandweer, c en vrijwilligers voortdurend hai .rwgl automobielen door de strate lellen, om dooden en gekwetsten wt brengen. Generaal Funston met 1000 man bond troepen bewaakt de straten en helpt d brandweer bg het doen ontploffen der huize: De Generaal, die krasse maatregelen noodi achtte, gaf bevel allen dood te schieten, di zich aan plundering schuldig maken. Reet werden vier menschen doodgeschoten. De Regeering nam reeds krachtig maatregelen tot steun. De Senaat ston 500.000 dollars toe, door de Kamer ti een miilioen verhoogd. De Minister va Financiën gaf machtiging tot de zendic per telegraaf van 1.000.000 dollars. Mat wat baat geld, waar zulke nood heersch De stad had slechts 3 dagen levensmiddels voorraad en alle magazijnen zgn verwoes waarbij komt dat de dorst op ontzettenc wgze kwelt, door de verwoesting der wate leiding. De bovengenoemde Generaal Fun ton seinde aan het Ministerie van Oorlog Washington: „San-Francisco is feiteljj verwoest. „Ge kunt zitten en dat is hem zeer goed Te Parijs (Frankrijk) js «verleden de beroemde ontdekki radium Pierre Curie. Hy stierf ongeluk op straat, wat zg* dood zc nog droeviger maakt, werd hy door een door een zware kar o verrei is hy helaas aan de gevolf De stemming onder d werkers in het nt wordt er niet beter moeilfjk de orde te hi gevechten werd; nen gewond. der marktventers en te L stal, behoutonde aan een

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 4