1906. N°. 2711. Woensdag 25 April. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. 1 B 11 BUITENLAND Overwicht. BINNENLAND. -Ai!; vpf .Sp een tegenpunt. Goals. Naam. Plaats. 6 O O en op ime Een ter 3 8 deels i Slecl weer bij •7an cisco, kont geldmid- i Gerefoi tot hou. veru, ii bracht leden ovi Heen de vli 8 8 „lijkt uv» s •schil. F 171870.97 tl 9 8 O issari: Mr. J »n de rvan het ■acht lede- deze .jea De aan* SGHOOBHOVEHSCHE COURAHT. UiTGAVg van S. Sc W. N. VAN NOOTEN n Schoonhoven. straat e zonk tseling, wai gingen. waar I i boden. ljjk van ww riohbcpgpcn, ril. In dele bedrag ahoe»e van in Zeeland takt reeds ,r verhoud) Italic. sr ter {zonder ien van i met Mee- i9 20 27 Alhier ismen 1^; maken er de Re- verwjjt van, dat z|j te slap r de verregaande baldadig- razernij grenzende ruwheid naar n het Pi iddelburg winst voldoe van een tooals hierbe zienljjk bedn baar hebben met het crt waaraan sto maal zjjn bh zoo groet voorzichtig daarom tot «fscl De balans Boskoop Haastrecb Goud» Schoonho< Boskoop P de irtdurend konden timere geldmid* Toning van ons 1 ons een vrij veroorzaakt, zijn met de Alge- r j aan zal cr niet zoo ich vindt den de ander de jzwarend, zoodat rente van zijn niet betn iet het .1 soms zou het dus -- ;uwe woningen bgge- >1 op het dorp als miiar men zal De een to< te duur, veel te bei °-3n matige r< 5 der troepen tegenover de met ruw geweld optreden, hebben getrouw op het volk ge- zg met steenen »or* lok r van tarden ge- i volk, id ook echt 1 den je vallen in het ikerveer, den Raad van iarbg hem met de Bank, 0,85 per verzoek een eervol oatslaf itairen dienst bekomen en i 11 in den persoonlijken diei minklgke Hoogheid overgeg Groothertog van Meciili den majoor von Bülow- kamerheer met den titc U”. j Bülow, meer in het bij; geldelijke aangelegenhedt Prins der Nederlanden en van ‘s Prinsen goederen in L._ nal zich metterwoon in Mecklen- igen. van h( isehop" werd de 1*^5 opgemaakt. De ontvt '"’*’*1 f 12348,59'/», de uitgaven i .tig slot derhalve f 1069,35'8 irkenwande, 23 April, door het fanfarekorps „f*' gebracht” gegeven, is zeei seste muzieknumme en de tooneelst >rd, zoodat het i igs de buizen heeft in onze ge- ebracht f 382,03. De drie scholen f 49,70. 8 8 n 23 April. 9,41'8 gecollecteerd ten watersnoodlgdenden in - geschreve 44 12 kondigde “17 21 «3 55 van het waterschap en Dijkveld” werd in ■rgadering opgi maakt waterschap over 1905. jen f 7859 66, de uit- batig slot 1912,74'8. Bij de op 18 juarlgksche verhuring van landen der gemeente, bekend i van Oostslagenlanden, was 1041 tegan f 992 in het vorige maakten zich ook weg, vernir'-1'’" wierpen de - beschermt» jmeester van in toen hg de maakten zich ook meester van den spoor weg, vernielden vele wachtershuisjes en wierpen de dragonders, die den spoorweg wilden beschermen, met steenen. Ook de burgemeester van Lens werd met steenen geworpen toen hg de lieden tot rust aan maande. De houding werkstakers, die wordt zeer geroemd. Zjj aan hun instructies niet schoten, zelfs al werden geworpen. Maar sommige bladen geering een optreedt tegenover heid en aan raz der stakers. De gelukkige oplossing van de crisis in OwstenrUk-HwDgtarUe moet volgens een verhaal, te danken zijn aan een jonge Aartshertogin, die in alle stilte de strijdende parljjen wist tot elkander Ie brengen. Kranig I Aan boord van het BritHche oorlogsschip „Prince of Wales”, van bet Middellandsche Zee-eskader, is een noodlottig ongeluk ge beurd. Gedurende een proeftocht in volle vaart is daar een stoomketel gesprongen. Drie stokers werden gedood en vier andere mannen gewond. Het heeft in GrooLBrittannië, waar men onlangs klaagde over groote warmte, alweder gesneeuwd, o.a. in het Schotsche Graafschap Perth, waar bergen en dalen met het witte winterkleed werden bedekt. De Hertog van Almodovar, de Npaansche Minister die de Conferentie te Algesiras presideerde, is, volgens een bericht uit Madrid, zepr bedenkeljjk ziek. Zooals in ons vorig no. werd gemeld is aan de reeks der groote rampen van den laataten tjjd eene al deze rampen overtref, fende toegevoegd, door eene aardbeving in California (Amerika), waardoor de schoone stad San Francisco deels in puin gestort, in de vlammen is opgegaan. ïhts 3 minuten duurde de aardschok, waardoor ’s morgens te 10 min. over vijf uur de bewoners der steenen huizen uit hun slaap werden opgeschrikt. De bewoners van gzeren gebouwen (luchtschrapers genaamd) hadden minder den angst vlucht op, waar velen i verpletterd wei de baren der •""■winning heeft „Spart*” de ....a der „Goudsche voetbal iwonnen. „B. V.V. I.” de ver- tampioene medaille. id der „Goudsche voetbal (luchtschrapers genaamd) gevaar te duchten. In wil- itten de menschen de straat onder de instortende huizen srden. De straat golfde als de baren der zee. De aarde zonk een oogen- blik in en rees daarna plotseling, waardoor de gebouwen de lucht in gingen. Overal dood en verwoesting. Op twaalf plaatsen tegeljjk brak nu brand uit. Aan blusschen was eenvoudig geen denken. In hunne radeloosheid heten de brandweer en politie verscheidene gebouwen met dyaamiet springen om zoodoende bet vuur te stuiten. Het uit de hoofdbuizen ^troomende gas veroorzaakte overal tallooze branden en ontploffing Het juL_--- worden vastgesteld, daar honderden schen onder de brandende puinhor*" asch verteerd zgn. Ia de eerste be., was reeds sprake van 2000 dooden. schat men die op ruim 5000. B(j den hevigen gloed en rook, bjj bet instorten der buizen doen de brandweer, de troepen en vrijwilligers voortdurend bard werk, terwgl automobielen door de straten snellen, om dooden en gekwetsten weg te brengen. Generaal Funston met iOOO man bonds- troepen bewaakt de straten en helpt de brandweer bg bet doen ontploffen der buizen. De Generaal, die krasse maatregelen noodig achtte, gaf bevel allen dood te sebieten, die zich aan plundering schuldig maken. Reeds werden vier menschen doodgeschoten. De Regeering nam reeds krachtige maatregelen tot steun. De Senaat stond 500.000 dollars toe, door de Kamer tot een mihioen verhoogd. De Minister van Financiën gaf machtiging tot de zending per telegraaf van 1.000.000 dollars. Maar wat baat geld, waar zulke nood heerscht. De stad had slechts 3 dagen levensmiddelen voorraad en alle magazijnen zgn verwoest, waarbij komt dat de dorst op ontzettende wijze kwelt, door de verwoesting der water leiding. De bovengenoemde Generaal Funs ton seinde aan bet Ministerie van Oorlog te Washington: „San-Francisco is feitelgk verwoest. „Ge kui genoeg honden Het gevolg w? uit deze gemei kerk zich als lid opgaven. Eerstdaags zal eene ledenvergadering ge houden worden ter verkiezing van een bestuur ■Graot-Ammen, 23 April. Op 16 April ld. gaf de vereeniging het fanfarekorps „Excelsior” alhier weder een uitvoering. Da muciekstukkén werden keurig en correct gespeeld en vielen evenals de voordrachten zeer in den smaak van de vele aanwezigen, wat het langdurig en welgemeend applaus m elk nummer bewees. Wederom kunnen _mnt geen tenten en levensmiddelen j zenden, daar ongeveer tweemaal rdduizend personen (bjjna de helft van alle inwoners!) zonder onderdak zjjn. Er heerscht gebrek aan voedingsmiddelen, daar alle magazjjaen verwoest zjjn. Alle regee- ringsgebouwen zgn ingestort.” De brand is volgens de laatste berichten eindelek bedwongen. De Burgemeester maakt het officiéél bekend. Ongeveer een vierde deel der stad scbjjnt behouden te zgn. President Roosevelt vaardigde een oficiëele ep&eping tot onderstand uit. Voorts nam de Regeering maatregelen om uit Port Seattle in allergl douanekotters levensmiddelen naar San Francisco te zenden. De jongste berichten uit Italiö luiden gunstiger. De uitbarsting van den Vesuvius is blikbaar voorbg'. Wel kwamen nog asch- en steenregens voor, en bemerkte men aan den kant van Oltajtfno nog onderaardsch gerommel, dat de inwoners van Napels op nieuw deed ontstellen, maar vuur en lava kwam er niet meer en de laatste berichten van den trouwen wachter op den Vesuvius, profes sor Mattucci, luiden geruststellend. „Alle verschijnselen seinde hg wgzen er op dat het einde der uitbarsting er is. Over den opnieuw vallenden zandregen behoeft men zich niet ongerust te maken, omdat dit tot bet gewone beloop van een uitbarsting behoort,” Koning Victor Emanuël heeft den professor tot commandeur der Italiaanscbe Kroon orde benoemd. Van alle zgden betuigt men deelneming zendt men giften aan de Italiaanscbe regeering. Het bevreemdde eenigszins, dat Keizer Wilhelm, die steeds bjj dergeljjke gevallen de eerste placht te zgn, zoo b. v. <ie bovengemelde ramp van San-Fi ditmaal uit bleef met elke sympathie-betuiging. Men maakt reeds opmerkingen over ver koeling der verhouding tusschen Dvitach* land en Italië. De Duitsche regeering tond echter ter elfder ure een betuiging van deelneming en Keizer Wilhelm heeft aan den voorzitter van het Duitsche Comité voor de noodlijdenden door de Vesuvius-uitbarsting «en som van 10 000 Mark doen toekomen. Volgens sommige berichten zou de toestand vaa Vorst Von Bülow minder goed zjjn. Een bericht zegt zelfs dat de Vorst aan beide beenen verlamd is. Volgens een officieuse mededeeling echter neemt Vorst Von BOlow op verblijdende wjjze in beter- schap toe. Hjj kon reeds geruimen tijd op zitten en dat is hem zeer goed bekomen. Te Parjjs (FrankrUk) is plotseling overleden de beroemde ontdekker van het radium Pierre Curie. Hjj stierf door een ongeluk op straat, wat zij*) dood zoo mogelijk nog droeviger maakt. In de Rue Danpbirie •werd hij door een rijtuig omgeworpen en door een zware kar overreden. Kort daarop is bjj helaas aan de gevolgen overleden. De stemming onder de stakende mijn werkers in bet noorden van Frankrijk wordt er niet beter op. Het valt zeer moeilijk de orde te handhaven. In her baalde gevechten werden vele soldaten en gendarmen gewond. Te Liévin plunderden de stakers de uit stallingen der marktventers en te Lens werd de stal, behoo/onde aan een mijn directeur, vernield. De vrouw des huizes, - - --- - - die alleen thuis wm, kon zich ternauwer- kelum f6485; C. Boxman Hz. te Hardingsveld nood redden door te vluchten. De itakers f 6450, H. Dabbelman Hz. te Gorinchem f6885; thans zoodanig is uitgebreid, dat ze een doorloopende illustratie van den Bgbel vormt. De Tabernakel werd indertgd, en ook thans nog, op de vastgestelde tentoonstellingsdageu door velen, zelfs buitenlanders, bezocht, eenigen tijd vóór het overlijden van Ds. Schouten zelfs nog door H. M. de Koningin- Moeder, en zal zonder twjjfel ook op zjjn reis door Holland en Duitschland een talrijk bezoek trekken. Uit het zestal predikanten voor de vacatureDs. van der Veen te Rotterdam waar o. a. Ds. M. van Grieken te Ameide in begrepen was is j l. Dinsdag een drietal geformeerd, bestaande uitDs. J. Ankerman te Wommels, Dr. A. J. de Sopper te Velzen en Dr. H, Th, Obbink te Middelburg. In de op j. I. Donderdag te Utrecht gehouden vergadering van den Bond tot vrijmaking der Ned. Herv. Kerk werden tot bestuursleden van den Bond gekozen de heeren Dr. E. E. Gewin, Utrecht, voorzitter; Prof. Dr, H. Visscher, Utrecht, vice-voorzitter; L. F. Duymaer van Twist, Den Haag, secretaris; H. H. van den Westering, Veenendaal, penningmeester; C. S. van Bobben de Brujjn, Hazerswoude Ds. L. van Mastrigt, Barneveld; Ds. M. van Grieken, Ameide; Dr. J. D. de Lind van Wjjngaarden, Utrecht en Ds. M. Jongebreur, Veenendaal. Men schrjjft uit Rome aan „het Centrum”, dat Maandagochtend, tweeden Paaschdag, enkele der vele te Rome vertoeven de landgenooten afzonderlijk zjjn toegelaten in tegenwoordigheid van Z. H. den Paus. Na Dr. A. C. M Schaepman, kanunnik en pres, van het seminarie Rtfsenburg, de heer C. L. Zellerhoff, voorzitter van het R.-K. pargchiaal armbestuur te Utrecht, met diens echtgenoote mevr. ZellerhofVan Dieren Bijvoet, Prof. Dr. P. J. Blok (Leiden) en de heeren Dr. W. Bannier en J. van Noorle Jansen, leeraar aan het gymnasium te Utrecht. Op verzoek van ’s Pausen majordomus en opperkamerheer Mgr. Bisleti, werden zjj aan den H. Vader voorgesteid door Dr. G. Brom, directfeur van het Nederlandsch historisch instituut te Rome. Tot elk onzer landge nooten richtte Z. H. eenige minzame wor den. Toen Dr. Brom den hoogleeraar Bh voorstelde als voormalig leermeester i H. M. de Koningin en den vermaarden schiedschrgver van het Nederlandsche die altoos zoo onpartijdig en welwillend c tegenover de katholieken was, zei de H. Vader met zichtbaar welgevallen tot den Leidschen professor: „Dominus tibi retribuat, de Heer moge het u vergelden". Bij Kon. besluit is benoemd bjj het wapen der artillerie bjj den staf van het wapen, tot magazijnmeester te Dordrecht, de kapitein A. J. Dekker, van het 2e reg. vestingartillerie; tot magazijnmeester te Gorin chem, de kapitein G. R. D. v. Doesburgh, van den staf van het wapen, werkzaam bij de munitiefabriek. H. M. de Koningin heeft aan president Roosevelt een telegram van deel neming gezonden met de verschrikkelijke ramp te San Francisco, evenals, naar men verneemt, H. M. deed aan den president der Fransche Republiek hg het mijnongeluk te Courrières, en dezer dagen aan den Koning van Italië na de uitbarsting van den Visuvius. De Minister van buitenlandsche zaken betuigde namens de Nederlandsche regeering, door lusschenkomst van Hr. Ms. gezant te Washington, aan het Amerikaaosche gou^r- nement deelneming met de ramp, die het land en San Francisco door de aardschud- ding getroffen heeft. De Minister bracht bovendien een bezoek aan den Amerikaanschen gezant in Den Haag, den heer HUI. - H. M. de Koningin heeft Ha ren gemaal bij gelegenheid van zjjn verjaar dag twee fraaie schimmels ten geschenke gegeven. De majoor van den generalen staf van het Duitsche leger von Bülow-Stolle, tgdeljjk toegevoegd aan Z. K. H. den Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg, heeft op zjjn verzoek een eervol ontslag uit den militairen dienst bekomen en is thans voor goed in den persoonlijken dienst van Zgne Koninklijke Hoogheid overgegaan. Z. K. H. de Groothertog van Mecklenburg- Schwerin heeft den majoor von Bülow-Stolle benoemd tot kamerheer met den titel van „Hausmarschall* De heer von 1 belast met de Z. K. H. den het beheer i klenburg, zt burg vestige De leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal zjjn thans tot hervatting der werkzaamheden bijeengeroepen tegen Dinsdag I Mei, des namiddags ten 2 ure. Naar men verneemt, moet de voorzitter der Tweede Kamer voornemens zQn, dan aan de centrale commissie voor te stellen den volgenden dag (Woensdag 2 Mei) een aan vang te maken met bet onderzoek in de afdeelingen van de reeds door hem in de vergadering van 6 dezer voor sectie-onderzoek genoemde wetsontwerpen, benevens van de ontwerpen van wet, betrekkeljjk: wjjziging der Hinderwet; verhooging van de water- staatsbegrooting voor 1906 (brug over de Gouwe), en onteigening ten behoeve van een spoorweg van Neede naar Hellendooro. Naar „De Ingenieur” verneemt, is bjj den Ministerraad telegrafisch bericht ontvangen van de behouden aankomst van Prof. J. Kraus te Chili. De Commissaris der Koningin in Zuid-Holland, Mr. J. G. Patö«. heeft zich Zaterdag-middag voor eenige weken naar Zwitserland begeven. Door de Commissie voor Ge- meene belangen van de hoogheemraadschap* pen de Alblasserwaard c. a. en de Vjjf boeren landen is Donderdag in „de Doelen” te Gorinchem aanbesteed: 1. Het herstellen der sluizen, duikers, brug gen, huizen, gebouwen enz. Ingeschreven door: M. J. Strujjcken te Gellicum f2650; J. P. van Leeuwen te Gellicum f 2620; T. van Ejjl teKedichem f1193; C. M. de Swart te Asperen f 2105; R. Verwejj te Asperen f 1945. 2. Het maken van een berm aan de binnen- zgde van den Diefdgk, tusschen de djjkpalen 31 en 32. Ingeschreven door: C. Boxman Hz. te Hardingsveld f 1325; P. Koooinga te Werkendam f1310; P. Sterk te Heukelum f 967; G. Tromp te Heukelum f 890; H. Sterk Gz. te Heukelum f 825; T. Sterk Jz. te Heukelum f 780; K. J. Loojjen te ’s-Gravenhage f 769. 2. Het vierkanten van de krnia van den Zuider-Lingedjjk en het bjjwerken der loopen. Ingeschreven door: G. Tromp te H’-ukolnm f6570; P. de Jong Jz. te Hardingsveld f 6490; T. Sterk Jz. teHeu- een cokes-kli gevolge een moest der: hand missen, een ander ook. Dinsdag jl. is, in de zaal van den heer J. van Krimpen alhier een mannenkoor opgerichtJÉiet 14 leden. De vereeniging zal den naam van „Kunst en Arbeid” dragen. Vanwege de afd. „Kinderdjjk” van de S, D. A. P. is eene Coöperatieve Brood bakker jj opgericht. Voorloopig wordt het brood betrokken uit de Coöperatieve Broodbakkerjj de „Voor waarts” van Rotterdam. *Benachop, 23 April. In deze gemeente is langs de buizen een bedrag van f58,761/» gecollecteerd, ten behoeve van de getrofteuen bjj den watersnood in Zeeland. In de op 17 dezer gehouden vergade ring van het bestuur van het waterschap „Benschop” werd de rekening over het dienstjaar 1905 opgemaakt. De ontvangsten bedroegen f 12348,59'/», de uitgaven f 11279,24, het batig slot derhalve f 1069,351/». ‘Berkenwande, 23 April. De uitvoe ring door het fanfarekorps „Door hulp tot stand gebracht” gegeven, is zeer goed ge slaagd. De meeste muzieknummers werdén goed gespeeld, en de tooneelstukjes zeer natuurlijk opgevoerd, zoodat het vrg talrjjk opgekomen publiek een genot vollen avond had. Dalem, 23 April. De scbool-collecte ten behoeve der watersnood-ljjdenden in Zee land, aan de openbare school alhier gehou den, bedroeg f 5.25. Gieaen>Nieuwkerk23 April. In het ko/ff^huts van den heer C. Verheul werd Woensdagavond een vergadering belegd met het doei eene vereeniging op te richten tot ondersteuning bg ziekte. De heer P. van Ginkel, hoofd der school te Peursum, hield een rede en beantwoordde de personen, die inlichtingen over het behandelde wenschten. ras, dat een twintigtal personen eente, Peursum en Giesen-Oude- Zeeland lanp meente opgei zamelden in In onze gemeente laat de woningnood zich ai meer en meer gevoelen. Wien de buur is opgezegd, of die zich alhier wil vestigen, kan onmogeljjk een nieuwe woning huren, zoodat het geval zich voordoet dat men in andere gemeenten tracht een buis te belrekkeo. Een gevolg van dat gebrek is de stjjging van de huur. Woningen toch, die anders niet betrokken zonden worden, doen nu met het grootste gemak nog een gulden, ja soms nog meer per week. Wenscheljjk zou het dus wel wezen, wanneer er wat niet bouwd werden zoowel ’s-Gravenweg; licht toe overgaan, bouwgrond veel I bouwverordening men onmogeljjk een kapitaal kan trekken. Neordeloos, 23 April. Maandag 2en Paaschdag gaf de zang- en tooneelvereeniging „Excelsior” eene uitvoering welke in alle deelen goed geslaagd mag heeten. De op komst bewees, dat „Excelsior” nooit teleur stelt en men ook thans wtër hoopte te genieten. De zaal was dan ook eivol. Tus- schen de zangnummers werden opgevoerd de komische voordrachten „De verloren Huissleutel”, „Hansworst in ’t verhoor” en „Een Turk”, bljjspel in twee bedrgven, waar tusschen nog een solo werd gezongen door den jongeheer Van Steenis. Een woord van hulde mag niet onthouden worden aan de leden en aan den directeur. Alle stukjes werden goed gezongen en opgevoerd. Na afloop bedankte de directeur voor de talrijke opkomst en de heer J. van Steenis (tankte mede namens het publiek, ook voor het ordeljjke verloop van dezen avond. Daarna togen allen goed voldaan huiswaarts. Dat „Excelsior” bloeie en nog talrgke uitvoeringen geven moge, is zeker de wensch van velen! - Bij de onlangs gehouden verhuringen van wei- en hooiland van het Burgerljjk en Diaconie-Armbestuur en verschillende pol ders, is de opbrengst gemiddeld 5 pCt. hooger geweest dan het vorige jaar. *4*Uoland, 23 April. Door den kerkeraad der Ned. Herv. Gem. alhier werd tot voor zanger benoemd de heer B. Koolwaajj alhier. Onder kerk a/d IJmI, 23 April. Naar mun verneemt zal het voorgenomen muziek concours alhier niet kunnen doorgaan, wegens gebrek aan voldoende deelneming. De moeste vereenigingen toch waren reeds in- --ïen voor andere lang te voren aange- o_3 en voorbereide muziek wedstrijden in deze omgeving en elders, dezen zomer te houden. Ondewater, 23 April. Op voordracht (an den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel is door H. M. de Koningin be noemd tot Correspondent van de Directie van den Landbouw bjj gemeld Departement, de heer H. Anker, veearts te Oudewater, welke benoeming geldt tot 31 December a.s. Osrdewater, 23 April. Zjjn de werk- zaamheden^ voor de trad), op den Papen- kopperdjjk reeds flink gevorderd, thans heeft men ook in de stad daarmede een aan vang gemaakt en werd heden middag begonnen met het leggen der draaischijf. Mogen spoedig door h.h. Gedep. Staten de wijkplaatsen worden goedgekeurd, dan zal, wanneer de rails gearriveerd zijn, de legging daar’ spoedig voltooid kunnen worden ea tramverkeer worden opengesteld. In eene Woensdag gehouden vergadering der „Oudewatersche Wielrfjdersclub” werd besloten deze te ontbinden en het batig saldo ad f 1 t.81Vs te schenken aan de Bewaarschool- vereeniging in de Roodstraat. •Peursnm, 23 April. Hef land, toebe- boorende aan bet Burgerlijk Armbestuur, beeft bjj verpachting de som van f185 op gebracht. 'Polsbreek, 23 April. Geljjk vroeger is vermeM, werdnr. door een zevental leden der Ned. Herv. Gsmeenle van Polsbroek en Vlist bjj bet Classicaal Bestuur van Utrecht bezwaren ingebracht tegen de in December des vorigen jaars alhier plaats gehad heb bende benoeming van een ouderling en diaken. Naar wjj vernemen, heeft het Classicaal Bestuur in zjjn laatst gehouden vergadering in deze zaak een beslissing genomen en heeft het gemeend die bezwaren niet van genoegzame kracht te moeten oordeelen om op grond daarvan de gedane benoemingen ongeldig te verklaren. *N(»Iw(f k, 23 April. De grasverpachting, Zaterdag 14 dezer door het bestuur van den polder „Stolwjjk” gehouden, heeft opgebracht f 299, terwjjl één perceel werd opgehouden, dat nu ondershands zal verpacht worden. Het vorige jaar bedroeg de opbrengst f338. Een der zoons van den landbouwer A. v. M. had op den avond van Goeden Vrjjdag op den Bilwjjkerweg een minder aangename ontmoeting. Hg’ werd nl. aan gesproken door een sujet, dat hem eerst om tabak en daarna om geld vroeg. Toen hem dit geweigerd werd, trok de straat- roover zgn mes en bracht daarmee zjjn tegeustander enkele sneden over den rug toe. waardoor gelukkig alleen de kleederen beschadigd werden; door de vlucht te nemen kon v. M. zich voor erger behoeden. naam van den brutalen en gevaarlijken rander is tot heden niet bekend. Dat de oprichting der nieuwe zangver- eeniging, die denzelfden naam heeft aange- nomen als de oude, nl. „Eensgezindheid”, in een lang gevoelde behoefte voorziet, bljjkt wel hieruit, dat. het aantal leden thans ge stegen is tot 70. Een ding is wel jammer, en wel, dat zich niet mannelijke personen ais lid hebben aangesloten; de verhouding der verschillende partjjen is nu niet, zooals men die gaarne zou wenschee. *ZeyeahHisen, 13 April. *t Was ver leden week 15 jaren geleden, dat de wed. Lit zou w, steeds bjj haar voornaam, Kea, genoemd, straatveegster geworden ie. Alt|jd was het oudje trouw op baar post. Daarom werd haar op ’t gemeentehuis, waar z|j ge* noodigd was, een stoei aangeboden. Dat het krasse oudje met dit blQk deering in baar schik Was, iaat L-l B. V. V. I SpaHa Olympia II Voorwaar' B. V. V II *H«enk«o] bedrag van behoeve van Zeeland. Door het bestuur „Hoenkoop, Vliet zjjne gehouden vei de rekening van dit De ontvangsten bedroegt gaven f 5946,91V», het t Blok land, 23 April. I dezer gehouden juarljjksche verhuri de wei- en hooilanden der ge^c^ütc, onder den naam van Oostslagen!^- de opbrengst f1041 tegan f 992 ic. jaar. Jaarsveld, 23 April. Het herstellen der wiuterschade aan de kade van het water schap „de Gecombineerde Uiterwaarden” onder deze gemeente, is gegund aan den laagsten inschrjjver A. Benschop Ez. alhier. Krimpen a/d Lek, 23 April. Uit het verslag van de spaarbank van bet departe ment van „Hut Nut” bljjkt, dat op 1 Januari j.l. het kapitaal dier bank bedroeg f827458,23]^, waarvan f 18370,91 in kas was, terwgl het overige was belegd in effecten, hypotheken schuldbekentenissen enz. Verder bljjkt hier uit, dat het reservefonds f 77946,44'/» groot was en dat gedurende 1905 aan verschiltende posten was ingébracht de som van f en dat in hetzelfde tjjdsverloop was terug genomen f 147406,94. Maandag l<te Paaschdag, gaf de tang- vereeniging „Krimpen a/d Lek”, directeur de heer J. H. Drees, haar tweede en laatste uitvoering in dit seizoen in bet sociëteits gebouw. Het programma, dat tien prachtige zang nummers bevatte, werd keurig afgewerkt. Twee tooneds’ukjys: „De brandwacht en zgn liefje” en „Pakketten voor dames”, op gevoerd door leden der vereeniging, vielen te oordeelen naar het herhaald en krachtig applaus, zeer in den smaak. E<i zangnum mers én tooneelstukjes gaven blijk van ern stige studie. We hopen, dat „Krimpen a/d Lek” ons in een volgend seizoen nog vaak op zulke avonden zal vergasten. De zaal was tot in alle boeken dicht bezet. Een geanimeerd bal besloot den avond. Aan de heeren J. Staat en Zonen, aan nemers alhier, is opgedragen het bouwen van een beuibrug in de Breekade, een ge deelte van den weg tusschen ons dorp en Ouderkerk a/d IJsel. ••Meerkerk, 23 April. Het cadaver van een aan den landbouwer P. A. v. d. D. behooretjd rund, ongeschikt verklaard voor de consumptie, is dezer dagen onder politie toezicht begraven. Voorzeker geen buiten kansje, daar het beest eene waarde van ongeveer f 85 vertegenwoordigde. Het fanfarekorps „Euphonia" alhier neemt deel aan het concours, dat op Pink ster Maandag te Krimpen a/d IJsel wordt gehouden vanwege den Zuid-Holl. Bond van Harmonie- en Fanfarekorpsen. *On<l-AIblaa, 23 April. Als eene zeld zaamheid kan gemeld worden dat een geit i van A. Karreman alhier 6 jongen heeft geworpen. Nieuwer kerk »/d IJsel, 23 April. De milicien B. Radder, van de vorige lichting, dje dit jaar onder de wapenen moest komen, is voor den dienst afgekeurd. De oolleote voor deo watersnood in de directeur, de heer E. van Wageningen, de werkende leden en het bestuur met vol doening op deze goed gestaagde uitvoering terugzien. De heer G. Bouten Az. bracht aan 't eind den dank aan hen, die mei~ gewerkt hadden tot het welslagen van d< uitvoering. Haastreclit, 23 April. Donderdag jl. werden alhier vanwege de Heide-Maatschappj] Afd. „Zoetwaterviascherii’- van uit Velzen aangebracht ongeveer 3000 jonge spiegel- karpers om op de verschillende polders te worden losgelaten. Aan de R -K. school alfaier wordt een lokaal aangebouwd. Woensdag is men met het heiwerk begonnen. Het werk is opgedragen aan den heer Th. Jansen, bouw kundige. het metsel- en stukadoorwerk aan den heer Th. Hooft. - Zondag j.l. werd de aangekondigde wed strijd „Olympia II” uit Gouda, en „Sparta” v«n Haastrecht gespeeld op het terrein van „Olympia" onder scheidsrechter den heer Hordeman van Boskoop. „Sparta” komt met 2 invallers in het veld. Ze wint de toss en verkiest met zon en den vrjj sterken wind mede te spelen. Door den wind geholpen zit „Sparta” ge regeld op het „Olympia” doel, maar weet door slecht schielen geen punt te behalen. Uit een van de doorbraken van „Olympia” scoort de Rechtsbuiten voor „Olympia Sparta speelt nu forsch op en sluit et_ tjjd lang „Olympia” geheel in, het duurt evenwel enn geheelen tfid voor de rechts binnen van „Sparta” geljjk weet te maken. Stand bjj half time dus 1—1. Na half time moet „Sparta” tegen den wind op spelen en doet „Olympia” telkens pittige aanvallen op het doel. De „Sparta” verdediging geeft echter geen krimp en verdedigt hardnekkig. Ongeveer een kwar tier na half time breekt de rechtsbuiten van „Sparta” door en rent op het „Olympia" doel af, en scoort voor „Sparta" het win- □end's punt. Even daarna maakt dezelfde nog een goal. „Olympia” geeft het evenwel niet op, en een minuut voor time maakt „Olympia” nog een tegenpunt. „Sparta” wint dus met 3—f Door deze overv zilveren medaille competitie” gew guld zilveren k» De eindstam competitie" is: A. P. Volker Pz. te Siiedrecht f 5100; H. Sterk Gz. te Heukelum f 5067; K. J. Loojjen te ’s-Gravenhage f 4949; P. Sterk te Heuke lum f 4177. De werken zgn aan de laagste inschrijvers gegund. In de Vrjjdag j.l. te Utr« gehouden openbare terechtzitting van Centraleo Raad van Beroep (Onge“- verzekering) is uitspraak gedaan in hooger beroep van E. v. W. te Slikker1 tegen de uitspraak van Beroep te Dordrecht, wai vernietiging eener beslissing van eene rente is toegekend van f werkdag ter zake van een hem overkomen ongeval, waardoor hjj vier vingers van de linkerhand heeft verloren. Door de Bank was eene rente toegekend van f 0,71 per werkdag. De Centrale Raad vernietigde de uitspraak en kende getroffene eene rente toe van f 0,85'8 per werkdag. De rechtbank te Rotterdam veroordeelde Donderdag j.l.: C. M., 21 jaar, dienstbode te Benschop, wegens eenvoudige beieediging, 3 maal gepleegd, tot 3 weken gevangenisstraf; J. v. C., 23 jaar, P. v. d. B., 25 jaar en T. v. E-, 25 jaar, arneiders resp. te Jaarsveld en Benschop, wegens wederspan- nigheid, de beide eersten ieder tot twee maanden, de derde tot een maand gevange nisstraf; hun medebeklaagde J. D. v. R., 28 jaar, arbeider te Jaarsveld, werd vrijge sproken; B. B 36 jaar, arbeider te Rotterdam, wegens diefstal van een varken uit de weide, tot een maand gevangenisstraf. De Utrechtsche rechtbank deed Donderdag j.l. uitspraak ia de zaak van D. Vink, ontslagen burgemeester van West- broek en Achttienhoven beschuldigd van verduistering van gelden, als ambtenaar in dienstbetrekking gepleegd, ten nadeele van het waterschap het Huis ter Horst in de Veendergbesturen van Westbroek en Acht- iienhoven. Zjj sprak beklaagde vrjj van de eerste aanklacht, doch veroordeelde hem voor de andere zaak tot een gevangenisstraf van 9 maanden, met aftrek van de preven tieve hechtenis. Verschure Co.’s Al gem. Bin- nenl. Stoom v.-Mjj. In de Donderdag ge houden algemeene vergadering van aandeel houders waren vertegenwoordigd 211 aan doelen, uitbrengende 82 stemmen. Aan het door commissarissen uitgebrachte jaarverslag ontieenen wjj het volgende: Het boekjaar 1905 was voor onze Maat schappij in meer dan één opzicht gunstig en de uitkomsten van bet bedrijf mogen dan ookover het algemeen bevredigend heeten. Met uitzondering van $en enkelen dienst, waarop de winst nagenoeg geljjk bleef aan het gunstige cjjfer van 1904, loonen de winstcijfers van alle diensten een vig belang- rjjken vooruitgang, die eensdeels aan boogere ontvangsten, anderdeels aan lagere uitgaven zjjn toe te schrjjven. Voor groote rampen of averijen bleef onze maatschappij ook in 1905 gelukkig gespaard. De vloot en het overige materieel verkeert in zeer goeden toestand. Aangezien wjj vooi beschikken over veel ruil delen, dan voor de uitoef. bedrjjf noodig is, hetgeen beiangrjjk renteverlies v?’ wjj in overleg getreden meene Trust Mg. als Trustee onzer obligatie- leening, ten einde in een bjjeen te roepen vergadering van obligatiehouders toestem ming te vragen tot vervroegde aflossing van een gedeelte der obligalieleening. Tot ons leedwezen hebben deze oaderhandelingen echter tot geen resultaat geleid, daar de Algem. Trust Mjj. van meemng is, dat de bepalingen der Trustakte eene vervroegde aflossing niet toelaten. Tot 1910 zullen wg dus met meer dan f 10 000 per jaar mogen afiossen; ten einde echter bet renteverlies zooveel mogeljjk te beperken, hebben wjj van de voorhanden ca. f 90.000 een groot deel in solide t pCt. fondsen belegd. De Zaandamsche Stoomvaart-Mpj], waarin onze Maatschappij voor f 100.000 aandeelen bezit, deelt over 1905 een dividend uit van 4 pCt., hetgeen ons dus een bate oplevert van f 4000. Ofschoon het bedrag der behaalde netto winst voldoende zou zjjn voor de mtkeering van een matig dividend te meer waar wg, zooals hierboven opgemerkt, reeds een aan- u 1rag voor extra oflossmg beschik- jn meenen wg niettemin dat oog op de vele wisselvalligheden, stoombootondernemingen nu een- blootgesteld, het vormen van eene groot mogelgke reserve een eisch is van htig- financieel beleid. Wg stellen i voor de netto-winst weder geheel ;hrjjving te bestemmen. lalans van winst- en verliesrekening, sluitende met een winsfsaldo van f55.728,65'8. werden door de vergadering goedgekeurd, terwgl het voorstel van commissarissen, om het geheele bedrag af te schreven, werd aangenomen. Van de „Schoolkinderen in Ne derland” is naar men aan dè .Midd. Ct." meldt aan het Provinciaal Watersnood- Comité te Middelburg overg^maakt het zeer aanzienigk bedrag van f 25377,93. Uit ééo arrondissement was voor dit doel direct f 689.65 gezonden. De Tabernakel. Na betover; igdeu van Ds. L. Schouten Hzn., emeritus predikant bg de Ned. Hervormde Gemeente te Utrecht en eigenaar van het Bgbelsche Museum, in den lande meer bekend ata de Tabernakel, rees bg velen de vraag, wat er met deze kostbare verzameling zou geschie den. Naar men verneemt, zal een zoon des overledenen, Dr. S. L. Schouten, den Taber nakel in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en daarna in Duitschland tentoonstellen, met het doel hem te verkoopen. Het Museum bestaat ten eerste uit den Tabernakel zelf, d. i. een getrouwe uitbeel ding van den Joodschen Tempel, voor bet grootste gedeelte bestaande uit massief goud, van de priesters, waarbg o. a. de edelsteenen op den efod alle ecit zgn, en andere dingen tot den tempel behoorend, ten andere uit eene verzameling Egyptische en Palestgnache antiquiteiten, welke gezamenigke collectie igen. liste aantal dooden zal wel nooit tgesteld, daar honderden men- de brandende puinhoopen tot zgn. Ia de eerste berichten rake van 2000 dooden. Thans op ruim 'igen gloed uuizen rg willij* lulomn dooden Goadii, 23 April. Zaterdag j.l. werd dóór den architect H. J. Nederhorst Jr. alhier namens den heer A. J. Scmlt te Stolwgkersluis aaubesteed: Het bouwen van een woonhuis c. a. aan ds Krugerlaan alhier. Ingeschreven werd door: A. Mooten, Moordrecht, f 11.550; A. P. J. Leuzen alhier, f 10.963; C. W. den Hoed alhier, f 10.380; J. van Dam, Stolwgk, f 10.200; J. J. Dugm, alhier, f 10.130: J. Baas, Begersche, f 9998; Gebr. Dessing alhier, f9980; wed. D. Amesz alhier, f 9888; J. de Bruga, Stolwgkersluis, f 9760; J. M. Endenburg alhier, f 9576; J. Siegt alhier, f 9480. Het werk is aan den laagsten inschrgver gegund. De heer J. J. C. van der Graaff, ooderwgzer aan de Vrge School op Gerefor meerden grondslag, is benoemd tot hoofd der Geref. school te Zwingelspaan, gem. Fgnaart, N -Br. Albl»»»erdam, 23 April. Het doch tertje van K. d. J., dat onlangs bg het spelen op de opslagplaats van steenkolen van den heer Hd. Jonker, met haar handje tusschen lopmachine geraakte en dienten vingertje moest worden afgezet, ize week nog een- vingertje van de ;sen. Dr. Haastert vreest nog voor •- ook. opgerichteauet 1 De vercenf- en Arl maar weet te behalen. van „Olympia” voor „Olympia". op en simt een teel in, .oor weet ;ot „Sparta” tegen doet „Olympia” teil het doel. De achter geen krir”* ig. Ongeveer een reekt de rechtsbuiten v: op het „Olympi; „Sparta” het wi

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1