Zaterdag 28 April. N°. 2712 1906 Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en (Jtrecht. Tiendrecht. Gemeenteraad van Schoonhoven. BlimUlD. BUITENLAND. OvenzichL inkomsten is bet proces-verbaal van stem- Kooi- Wordt vervolgd. I wijziging voor vleesch. Het uren. kenn' s Kooi- Greup, ■•g- De lie Zouden og doen? itemming Bui in inimam tiling nen om, :h schip nog hier- Eene lui- m f 76000 r-* de begroot., en de ui batig saldo ivóór Graves de heer ook •ben, - ik 8CH00H0VÏNSGHE COURANT. Uitoavx vam S. 4 W. N. VAN NOOTEN n Schoomhovkm. cg voor een de afwezig- bljjfsel van bet vroeger bestaan van bet tiendrecht verdwenen. Ook bet groote pu bliek. de totaliteit der belastingbetalenden, beeft er geen schade door, de schatkist legt er zoo goed als niets aan toe. Het is te verwachten, dat deze wet ner gens tegenstand zal ontmoeten, er is geen spoor in te vinden van part jjgeschil. Als er ééle ligt in de neutrale löae, dan is zjj bet wet. Men heeft ook niet te doen met een vraagstuk van zoo ingewikkelden aard, dit bjj de openbare behandeling in de Tweede Kamer een drietal vergaderdagen aan één artikel gewjjd behoeven te worden. Natuurlek is er eenige tjjd mede gemoeid eer al de voorbereidingen klaar zjjn. De arbeid der schattiogscommissiën loopt niet in een paar weken af, de vaststelling der schadeloosstellingen, die opeisebbaar zullen zijn in bet jaar onmiddelljjk vooraf gaande aan dat waarover voor het eerst de tiendrente verschuldigd is, vereischt ook administratieve bemoeiingen. Toch wil bet ons voorkomen, dat met wat goeden wil, die ten" aanzien eener zaak van zooveel beteekenis zeker niet zal ontbreken, het volgend jaar niet ten eiude zal loopen, vóór de nieuwe regeling ten volle in werking kan treden. In het verslag van de laatste hoofdbestuurs vergadering der Hollandsche Maatschappij van Landbouw staat: Het hoofdbestuur acht het tot stand komen eener wet tót afschaffing der tienden van zoo groot belang voor den landbouw, dat het hoopt bet ontwerp spoedig tot wet te zullen zien verheven worden, waardoor aan vele misbruiken een einde zal worden gemaakt en de économische toestanden zullen worden verbeterd. voorzitter: Dan breng ik ter tatel een reling- rekomei worden I gevouG»„ i De v"" tins 1906 Zooals van de izer, met -“-Toed Het betreft de aanslaf van den heer D. H. Greup. bctrtfl die te brengen van de klasse. heer J. G. Doesburg Hoeveel verschil Wanneer van een belasting de waarde en de deugdelijkheid bepaald werden door haar ouderdom, dan zou voorzeker het tiendrecht duchtige aanspraken kunnen doen gelden. Hoe oud het wel to, weet eigenlijk niemand; wjj zouden Assyrio-, I tfj.lo-, en andere „logen” moeten raad- I plegen, om van hen te vernemen dat een heffing in nature van de opbrengst van den bodem ten bate van den Koning of van de Priesterschap in de dagen, over welke hun onderzoekingen hebben geloopen, iels heel gewoons was. Wjj zouden dus moeten zeggen, met de deftigheid van zekeren Franschen geschiedschrijver, die deze uit drukking bezigde als bjj met eenig historisch verschijnsel geen raad wist: De oorsprong van het tiendrecht verliest zich in den nacht der tjjden. Meer bepaalde gegevens biedt ons het Oude Testament, in de Mozaïsche wetgeving, waar het als économisch stelsel wordt aangenomen tot dekking van de kosten van den openbaren eeredienst, vermoedelijk in navolging van andere volken, bij wie uit dezelfde bron werd geput om in gelijke behoeften te voorzien. Het veroverde land Kanaflti werd verdeeld onder de IS stammen, met uitsluiting van één, die van Levi, aan welken de priesterlijke waardigheden waren opgedragen en welks leden dus niet konden arbeiden op veld en akker. De overige stammen kregen alzoo meer dan hun toe kwam, maar moesten daarom van de gebeele opbrengst, vee, veld- en boomvruchten, het tiende afstaan aan de Levieten. Een regeling van dien aard vindt men, mede als navolging, terug in de Middel- eeuwsebe verhoudingen tusschen den kerke- Ijjken bezitter van landerijen en de gebrui kers. De opbrengst van tienden werd vaak bedongen boven de gewone pacht, ten einde de zekerheid te scheppen dat er altjjd voedingsmiddelen beschikbaar zouden zijn. Met in huur gegeven domeinen, bezittingen van de Kroon, ging het vaak evenzoo. Het tiendrecht werkt dus als een wezen lijke belasting, met dit onderscheid, dat het vooreerst niet wordt opgebraebt ten behoeve van de geheele gemeenschap, van eenige openbare kas, maar ten bate van particu lieren, die, op welke wjjze dan ook, door koop of door erfenis, het heffingsrecht ver kregen hebben; dat het, tenzij anders is bedongen, niet wordt opgebraebt in geld maar in natura; dat het drukt op sommige landerijen, op andere niet. Het een en ander maakt die belasting allesbehalve populair, haast zouden wjj durven zeggen dat er geen bestaat aan welke men zóó het land heeft. Gaat men zoeken naar den rechtsgrond, dan is die gewoonljjk wel te vindon, en zjj die er over klagen verliezen uit het oog, dat de koopprijs en de huur waarde van tiendplichtige akkers- en weiden in den regel ook wel 10 procent beneden die van de tiendvrjje staan. Toch is er al meer dan honderd jaar aan getornd, om hot tiendrecht kwjjt te raken. Sommigen zouden de Fransche manier toegepast willen tien. Daar is op het eind der achttiende eeuw de opheffing van kerkeljjke en domaniale eigendomsrechten wel weer gevolgd door herstel van dat particulier bezit, maar de tiendrechten moesten worden prijsgegeven, hetgeen ook is geschied. Bjj ons is dat radicale middel niet aangewend en bleef het recht drukken waar het bestond. Gelegenheid tot afkoop heeft altijd bestaan, oo in 1871 is een wet tot stand gekomen, die haar uitbreidde door de voorwaarden vast te stellen onder welke de eigenaars van tiendplichtige landerijen den bezitter van het tiendrecht konden noodzaken, tegen vergoeding van zijn recht afstand te doen. De verwachting, dat deze maatregel binnen MD niet te lang tijdsverloop het heele recht ah een onbruikbare antiquiteit zou doen op zijde schuiven, is niet verwezenlijkt: het beerscht nog in volle kracht. En toch, het moet weg. Gaat bet niet goednehiks, dan maar met wetteljjken dwang. Dat is het, wat de Regeering nu voorstelt. Het is geen uitvinding van haar, de zaak is sinds lang gaande. Het eerst heeft het Neder- landsch Landbouw Comité het initiatief ge. nomen, door de oprichting van een commissie* „Tiendrecht". Deze stelde een nauwgezet onderzoek in, voegde aan haar verslag toe een ontwerp van wet met memerie van toelichting, en bood een en ander de Regee ring aan, die het in dank aanvaardde en zich geheel en al vereenigt met de hoofdbeginselen, waarvan de commissie is uitgegaan. Eu zoo is het wetsvoorstel tot stand gekomen, dat in tot oordeelen bevoegde kringen, met name bjj de hoofdbesturen der Landbouw- maa toehappeen, levendige toejuiching heeft gevonden, als gevende de meest redeljjk denkbare oplossing van het lastige vraagstuk. Die beginselen komen hierop neder: Alle Uendplichtigheid wordt geljjkt jjdif afgeschaft. _Jiog 1906. reutelde wjjzigingen stemming goed- verordenin( en wel bjj I nader te I stellen nu a. s„ als wi Goed gevoi Aanger**'" Aan Go kasopnemiof Bjj de op neming bjj dat de ontvangst et steenen bestookten, ar, bjj Valenciennes, izaren een jjzersmellerjj den directeur tegen een moest verdedigen, werden soldaten gewond door op de vorige be lt) stond als winst meer geweest, grond verwachtten Burg, en JVelb. Staten weer f 3500 zouden go«d- maar dat willen zjj niet voor 1906, bewjjs dat de Staten gezien hebben hadden dan gold niet weg, want hetzelfde afwerpt, dan jr, en dan zal het maar tet 1 1906 1904 3629,22 -87973,596 Wordt voor kennisgeving aange-- nomen; dat misdien in kas bljjft f 1014,146 De voorzitter; Aan de orde is de her stemming betreff-mde de aanslagregeling inzake den hoofdeljjken omslag. De heer A. A. Graves Kooiman: we dat niet in besloten vergaderini De voorzitter: Het is een herst over wat is voorgesteld! De heer A. A. Graves Kooiman: U hebt geljjk. De voorzitter: regeling mutatie naar de 27e ia 'dit De voorzitter: Dit zou ik u niet kunnen zeggen; het verschil zal f18 zjjn. Ik zal dat in rondvraag brengen. Wordt verworpen met 7 stemmen de heeren H. A. Schreuder, A. A. Kooiman en G. J. Niekerk. terwjjl P. Greup buiten stemming bljjft. De heer J. W. Valk: Dan stel ik voor hem te brengen in de klasse van f2100 f2200. Wordt aan| mentegen i Vergadering op Woendair 25 April 1906, nam. l8/< uur. Tegenwoordig de leden C. L van Willens waard, H. A Schreuder, A. A. Graves man, J. W. Valk, A. van Lomwel, P. A. Kujjlenburg, p. van Sonsbeek, J. G. Does burg, G. J. Nitkerk en H. M. den Ujjl. Voorzitter de heer P. K. P. J. van Sloten, burg.; secretaris de heer A. R. Veenstra. Na opening der vergadering door den voorzitter worden de notulen der vergadering van 5 April door dén secretaris voorgelezen. De voorzitter: Zjjn er ook aanmerkingen op de notulen? De heer A. van Lomwel: Ik heb mjjn stem herroepen bjj die stemming over het speelterrein. Ik had u verkeerd begrepen en daarom vóór gestemd; maar in den uit slag gaf het wel niet. De voorzitter: De notulen zjjn dus^_ge- arresteerd. Aan de orde is de aanbevelini waarnemend secretaris, tjjdens c heid van den secretaris. Burg, en Weth. hebben een voordracht opge.maakt en daarop geplaatst de heeren D. Laukhujjzen en A. A. van Haaften. Ik verzoek den heeren er een te willen benoemen, opdat er geen stagnatie in den dienst ontsta. Mag ik den heeren Van Willenswaard en Schreuder verzoeken de stemmen op te nemen? Gekozen wordt tot waarnemend-secretaris, met algemeene stemmen de heer D. Lank- hutjzeo. De v-““*** aanbeveling voor een havenmeester. Ingekomen is een schrjjven van den be noemden havenmeester, dat hjj de benoeming niet aanneemt omdat hjj dacht, dat de jaar wedde bedroeg f 600, zooals vroeger was bepaalt, en niet f 500. Wunscht de Raad in deze vergadering over te gaan tot benoeming? Burg, en Weth. hebben dezelfde aanbe velingslijst ter tafel gebracht, die hier vroeger geweest is, n.l., in alpbabetische volgorde, de heeren G. Bouwmeester, P. K. vacGeeleo, H. Haaksman en J. P. Kannegieter. De heer P. van Sonsbeek: Is het niet noodig er nog een 5den bjj te zetten? De voorzitter: Burg, en Weth. hebben daarover beraadslaagd en oordeelden het overbodig er een 5den bg te zetten. Wenscht de Raad over te gaan tot be noeming? Dan verzoek ik dien beiden heeren weder de stemmen op te nemen. Gekozen wordt met 6 stemmen de h<er G. Bouwmeester, terwgt verder zjjn uit gebracht op de Iw eren D. Majjer 3 stemmen, J. P. Kannegieter 1 en P. K. van Geeleu 1. I De voorzitter: Dat is op een jaarwedde i van f 500, met ingang van den dag der in tins 1906 in haar geheel, functie-treding, als hjj de benoeming Zooals ik zooeven gezegd heb, is de aanneemt. poet opbrengst van de gasfabriek ver borg. en Weth. stellen een wijziging voor minderd met f 1500 en de boofdelfike de verordening op vee en vleesch. Het omslag daarmede verhoogd, die bljjft dus betreft enkele r» d^ctie-verbeterimren. in evenwicht. Nu kom* er voor andere doeL, De hoeren hebben er zeker kennis van einden nog f 2700 te kort, die gevoiutofa genomen i kunnen worden door do afloosing eener geld- Togen die kleine wjjzigiogen zal wol loaning aangegaan ton behoove der tram. De bedoeling van Burg, en Weth. to, die leening geheel teniet te doen. Vroeger to er reeds f 1500 daarvan opgenomen, zoodat f 20000 in deposito to gegeven. Wjj willen voor die f 15000 een nieuwe leening aangaan, dan kan de f 35000 worden afgelost. Op die leening is reeds 2 jaar f 900 afgeloet, nu weer f 900, dus samen f2700 Bjj teniet doening der leening kan dus die f 2700 in de gemeentekas terug komen. Dat to wat de gewone aangaat. De gewone uitgaven zgn aldus gewjjzigd: een nieuwe poet voor bestrijding van epi demische ziekten f 10 en de poet voor krank zinnigen was f 250 verhoogd; f 350 voor buitengewone aflossing der geldleening; rente voor het aangaan leaning kasgeld f 400; f 100 geldbelegging grondkapitaal f 216,60 gevoegd bjj bet nadeelig saldo 1904, zoodat er een post van f 273.34 overbijjft om te voegen bjj de onvoorziene uitgaven, die worden f 715,08 Deze bedragen vormen te samen de f 2700 en is er dus evenwicht in ontvangsten en uitgaven verkregen. Dan de buitengewone ontvangsten en uit gaven: f 5000 voor grondaankoop, f 5000 voor opname kasgeld en f 66000 voor geld- leening gasfabriek, samen f 76000 aan beide kanten. Daardoor wordt de begrooting van ontvangsten f 184.259,26 en de uitgaven f 169.766,421/1zoodat het batig saldo is ge raamd op f 14492,83]/i. Verlangt nog iemand het woord over de begrooting? Dan zal ik baar in rondvraag brengen. Wordt aangenomen met algem. stemmen. De voorzitter: Aan de orde to een adres van J. H. Wcndels, houdende verzoek een riool te mogen leggen in de Havenstraat. Dat adres is gesteld geworden in banden van de Commissie van Fabricage, die daar over bet volgend rapport heeft uitgebracht: „De Commissie van Fabricage, in wier handen to gesteld bjj missive van Burg, en Weth. van 14 April 1906, no. 271. een adres van J. H. Wendels, zilversmid alhier, verzoekende van af zjjn perceel wjjk B 324 een riool te mogen leggen tot aan de Havensloot, van aarden buizen, wjjd inwendig 16 cM., tot afvoer van gootsteen en hemelwater; adviseert dit verzoek tot wederopzegging toe te staan, onder de bekende vergoeding, volgens verordening bepaald en de bestrating worde uitgevoerd door de gemeente ten koste van den aanvrager.” Verlangt de voorzitter dier commissie ook het woord daarover? De heer P. van Sonsbeek: Neen, ik bek er niets op te zeggen. De voorzitter: Is er ook een van de leden die het woord verlangt? De heer H. M. dgn Ujjl: Ik hoor zeggen, dat het aarden buizen moeten zjjn; dat zjjn dan toch zeker Engelsch-aarden buizen? De voorzitterJa. Kunnen de heeren zich er mede vereen!* gen? Zonder stemming? Dan is dat aangenomen. Welke recognitie? f0,50? Goedgevonden? Aangenomen. Nu is dat ‘er de fabriek dat geld ovei dat eene jaa volgend jaar ten goi Daarom is er vooi andere weg mogelgk. De voorzitter: Verlangt nog iemand bet woord Dan ral ik het kohier ad f 13 852 in rondvraag brengen. Wordt aangenomen met algem. stemmen. De voorzitter: Aan de orde to wjjti*Hcg der begrooting 1905, a-f en overschrijving. Al deze operaties dienen, om evenw cht te brengen in de begrooting. Kunnen de heeren zch daarmede ver- eenigen Aangenomen. Aan de orde is de begrootii Do verschillende voorgesl sn zonder boofdeljjke iden voorzitter:'Aan de orde is de begroo- 1906 in baar geha J ik zooeven it opbrengst van 1 met f 1500 daarmede No ■genomen met 7 tegen 3 stem- w de heeren A. A. Graves Kooi man, A. vau Lotnwel en P. van Sonsbeek, terwjjl de beer P. Greup buiten stemming bljjft. De voorzitter Het geheele kohier bedraagt f13852 berekend tegen 3 pCt. van f463500. De heeren hebben toch acte genomen van de stukken, die ter inzage hebben gelegen, waarin stond wAd-om het 3 pCt.. is en niet 2 8/a pCt., zooals wjj vroeger dachten Dat zit daarin, dat Gedeputeerde Staten bezwaar bljjven hebben tegen een boogere winstraming van de gasfabriek dan f1000. Daarom is de hoofdeljjke omslag met f1500 verhoogd. Zg willen ons echter tegemoet komen, om ons uit de financkele moeilgkheid Ie helpen. De heer P. van Sonsbeek Ik verneem, dat het percentage gebracht is op 3%. Alsikmjj niet vergis, dan heeft in de Schoonbovensche Courant gestaan, dat het percentage 28/a zou bedragen. Ik vind het dus teleurstel lend voor een gedeelte van onze inwoners. Ik zou dus willen voorstellen, om het te honden, als het mogeljjk is. Waarvoor zouden we een gedeelte men- schen teleurstellen Belasting moet er betaald worden, maar het gebeurt altjjd met loome hauden en dan spjjt het mjj om to moeten verhoogeo, nu er publiciteit aan gegeven is. Anders kan het voor de toekomst. De voorzitter: Ik meen, dat openbaar making in een courant geen argument voor den gemeenteraad mag zjjn, om zich daar naar te regelen. Ik voel er veel voor, om zoo min mogeljjk de belastiogplichtiogen te drukken, maar het argument, dat ik heb medegedeeld, is zoo overwegend, dat ik niets anders kon voorstellen. Verleden j lar was het percentage 3 pCt. Nu kan men zich gevleid hebl dat het nu iels minder zou zjjn, maar ik veronderstel, dat de ingezetenen met liefde zullen bjjdragen wat hun wordt opgelegd. Het kan ook niet veel meer zjju. De heer J. W. Valk: Ik ben het met den heer Vau Sonsbeek eens, hoe lager het percentage, hoe makkeljjker is bet te dragen; maar er is toch veel voor die verhooging te zeggen. De heeren weten dat grooting van 1965 f 3501 van de gasfabriek. Er is zelfs Op dien da’ de keuren, dus een dat we in 1905 nog meer noodig in 1906. Nu is dat geld niet wanneer de fabriek hetzelfde 1. r komt dat geld over, en dan zal het voor dat eene jaar zjjn en kan 1 volgend jaar ten goede komen. »r ’t oogenblik geen Dinsdag j.l. is te Utrecht, onder voorzitterschap van Mc. J. A. vanGitoe, de jaarvergadering gehouden der Nederl. Ver- eeniging voor Evenredige Vertegenwoor diging. De opkomst der leden was zeer ge ring, wat, zooals de voorzitter zeide, hem leed deed, maar hem toch geen teleurstelling arde, omdat dit een jaarjjks voorkomend rschjjnsel to, trouwens ook het beeld to u de geringe belangstelling voor en in do vereeniging. Intusschen is er alleszins reden voor de Vereeniging in haren arbeid te volharden, omdat *t onloochenbaar vaststaat, dat in het land bet denkbeeld der toepassing van evenredig kieerecht aanhoudend veld wiut, zooals uit tal van verschjjnselen duide)j)k to af te leiden, én de voor zitter meld zich dan ook overtuigd, dat trad eeumaal het vraagstuk der evenredige ver tegenwoordiging uit de sfeer der bespiege lingen over op het gebied der practuche politiek, op ondubbelzinnige wjjze zou bljj- keo, dat de zaak vele aanhangers telt en de belangstelling in de laatste jaren belangrjjk gegroeid is. Op een spoedig aanbrekeh van dat oogenblik staan de kansen thans gunstiger dan ooit, nu Grondwetsherziening officiéél aan de orde is gesteld, en komt bet daartoe, dan treedt daarbfj ook evenredige vertegen woordiging onbetwistbaar op den voorgrond. Daarom is er, vooral thans, alle reden moed te houden en krachtig tebljjven voortwerken ter verwezenlijking van het doel der Ver eeniging. Na goedkeuring der notulen en der reke ning en verantwoording van den secretaris- penningmeester, werd tot de verkiezing van het bestuur, dat in zjju geheel telken 4 jaren aftreedt, overgegaan. Herkozen werden de heerenMr. S. J. L. van Aalten, te Rotter dam, Mr. W. K. F. P. graaf van Byiandt, te 's-Gravenbage, Mr. J. A. van Gitoe, te Arnhem, C. E. van Koetsveld, te Rjjsen- burg, Mr. L. P. M. baron Michieto van Verduynen, te ’s Gravenhage, en Dr. W. H. NoLns, te Rolduc, terwjjl gekozen werd Mr. A. P. R. C. baron van der Borch van Ver- wolde, te Verwolde. Met een gedachten wisseling over den tegen- woordigen stand van het vraagstuk en over de stelsels, welke voor eventueels toepas passing in ons land in aanmerking zouden komen, werd deze bjjeenkomst besloten. Het bestuur van den Ameter- damschen Kegelbond heeft gemeend, dat de Nederlandscbe kegelaars niet achterwege moge bljjven iets te doen voor de noodlij denden in Zeeland en beeft daarom tot de kegelaars in ons land bet verzoek, gericht, mede te werken om een algemeene nationale kegelaarsbjjdrage tot stand te brengen. Teneinde hiertoe te geraken, dftt de Am* sterdamsche Kegelbond voor, dp Zondag 20 en Maandag 21 Mei in alle ptoatsen van ons land, waar gelegenheid tot kegelen bestaat, vrjjebaan wedstrgden te houden A f 0,21 por kaart minstens, waarvan de geheele opbrengst idem, idem 1906 Deze CwwMt bestouzt uit 8 Bladen. De tiendheffers ontvangen schadeloosstelling van den Staat. Ten behoeve van den Slaat 1^ ,pFQ fh I Q /I wordt op de van tiendrecht ontheven gronden -LMxCliVl.» een grondrente gevestigd, gedurende 30 jaren. Het bedrag van de schadeloosstelling, waar aan de grondrente evenredig is, wordt door I taxatie-commissiën bepaald. Een belangrjjk deel van bet verslag van bovenvermelde Commissie neemt de Regee ring over in haar Memorie van Toelichting, dat waarin worden aangetoond de économische nadoelen aan het voortbestaan van het tiendrecht verbonden. Gewezen wordt daar op het feit, dat elke vermeerdering der opbrengst van het tiendplichtige land aan den tiendheffer ten goede komt, zonder dat deze zich daarvoor eenige opoffering heeft te getroosten, hetgeen een zeer nadeelige uitwerking op het landbouwbedrijf moet uitoefenen. Verder op de verplichting om met het binnenholen van den oogst zekeren tjjd te wachten op de omstandig heid, dat het tiendrecht de productiviteit van den bodem drukt, omdat de plichtige bjj voorkeur zooveel mogeljjk niet-tiendplich- fige vruchten zal telen en dus in de keuze der gewassen niet geheel vrjj is. Een groot moreel nadeel wordt zoodoende door bet tiendrecht voor onzen landbouwenden stand teweeggebracht allengs is een ontstemming en een ergernis aangekweekt, die zich jaarljjks opnieuw bier en daar uiten in een verzet tegen de tiendheffiag. Door deze wet gaan de tiendrechten niet over op den staat, maar zjj vervallen. De staat treedt eigenljjk op als bemiddelaar tusschen de belanghebbende partjjen en als helper om de fioanciëele lasten zoo gemakke- Ijjk mogeljjk te maken. Alle vormen van tiendrecht houden op te bestaan, ook de bedongen uitkeeringen in geld in plaats van in tiendplichtige vruchten. De schadeloos stelling, van Rjjkswege toegekend, wordt bepaald op het 20-voud der jaarijjksche zuivere tiendopbrengstom haar vast te stellen zullen schattingscommissies worden ingesteld, waartoè het Rjjk wordt verdeeld in tienddistrictenin elk waarvan optreedt een uit 5 vaste en 3 plaatsvervangende leden met een secretaris en diens plaatsvervanger bestaande tiendcommissie. Op haar advies wordt elk district verdeeld in scbatlings- districten, elk met een schattiogscommissie van inwonenden, die het landbouwbedrijf uitoefenen. Het wetsontwerp regelt in bijzonderheden de taak dier commissiëo, de vergoeding aan baar leden toegekend, de wjjze waarop be langhebbenden tegen haar beslissingen in beroep kunnen komen, alsmede de berech ting van dusdanige geschillen, die opgedra gen wordt aan de Gerechtshoven. Van de taak der deskundigen als schat ters kunnen niet alle bijzonderheden in de wet worden vermeld; slechts eenige hoofd- Ignen worden aangegeven. Zjj zullen moe ten nagaan of het tiendplichtig perceel bouwland, weiland, bosch enz., dus van welken aard bet is, en welke hoedanigheid aan den grond behoort te worden toegekend de tot dusverre gevolgde wjjze van verbou wing in aanmerking nemen, in hoofdzaak de vruchtwisseling in verband met den aard van bet tiendrecht. Zoo kan men naar de meening der Regeering komen tot een zoo nauwkeurig mogeljjke bepaling van de jaar- Ijjkscbe tiendopbrengst, alzoo van de schade loosstelling, die de opheffing moet vervangen. Een bedrag van 5 55 procent dier schade loosstelling wordt op bet betrokken perceel gelegd onder den naam van tiendrente. Ongeveer een millioen wordt nog jaarljjks aan tiendrechten geregistreerd; de totale schadeloosstelling wordt 20 millioen. Vol gens een in de Memorie opgenomen bere kening zal de staat ter beschikking krjjgen een overschot van plm. f 414 000, waaruit de kosten van uitvoering der wet zoo niet geheel, dan toch zeker grootendeels kunnen worden gevonden. De voordeelen, uit deze regeling voort vloeiende, springen in het oog. Aan bet gebruik der van tiendrecht ontheven lan derijen zal voortaan geenerlei belemmering meer in den weg staan, en wie ze wil ver beteren zal de kosten, daaraan verbonden, niet gedeeltelijk hebben aan te wenden ten bate van een ander, die er niets voor doet. Het voormalige tiendrecht zal dan terug gehouden zjju op een vast cjjfer; elk jaar wordt de nog resteerende last kleiner, zoodat er een geleidelijke waardeverflooging van den grond plaats beeft; voorts is de gelegenheid geopend om vóór of op den len Juli van eik jaar den afkoop van de tiend rente over de nog niet ingetreden jaren te bewerkstelligen. Het mooie er van is nog dit, dat de rege ling van niemand eenig offer eischt. De tiendheffer krjjgt zjju jaarijjksche bate gekapitaliseerd; met hem wordt in eens af gerekend; bjj verdwjjnt van het tooneel. De tiendplichtige bljjft nog een poos onder worpen aan de zeer billijke vergoeding, di* vanzelf het gevolg ie vap den legeren prjjs door hem aan koop of buur van het met tiend bezwaarde land besteed, maar dat loopt af; dertig jaar na den datum van bet in werking treden der wet to Ieder over niemand bezwaar hebben. Dus de Raad stelt de verordening opnieuw^ vast zooals zjj nu gewjjzigd is gewordenl Goed gevondei, Dan is dat aangenomen. Bjj Koninkljjk besluit ia goedgekeurd de Op (je heffing van het keurloon, besluit van 27 Maart 1905, ingaande bepaleh datum. Burg, en Weth. voor dien dag te bepalen op 1 Juli ranueer de andere vervalt. ?onden? enomen. de orde '8- 14 April 1906 gehouden kasop- ■g den gemeenle-ontvanger bleek, den over 1905 bedroegen f 8810144 795.30 -f 88997,74 de uitgaven over 1905 f 83843,775 idem, idem 1906 500,60 nadeelig saldo Met eene door niets uit te blusseben éner gie, den Amerikanen eigen, is men te Sau-Francisco al bezig met het ontwerpen van plannen voor den wederopbouw van het door de ramp verwoeste gedeelte. En bet nieuwe San-Francisco, zoo voorspelt men, zal een wonder zjjn geljjk de wereld er nooit een beeft aanschouwd!.... De banken open den reeds weer haar kantoren in voorloopig ingerichte gelegenheden. De nieuw te stich ten gebouwen zullen wel hoofdzakeljjk van jjzer wezen, daar deze huizen zoo uitnemend bestand bleken tegen de aardschokken. De toestand vau stad en inwoners verbetert. Het uitdeelen van spjjzen geschiedt beter, geregelder en door grooteren toevoer; nu de treinen weer loopen, kan men meer geven. Duizenden menseben zjjn bezig puin op te ruimen van de straat. De waterleiding werkt alweer. De berichten luiden dus naar omstandigheden gunstig. Toch is de brand nog eens uitgebroken, doch, geholpen door zware slagregens, slaagde men spoedig met blusseben. Over bet aantal dooden verkeert men steeds in het onzekere. De berichten omtrent zjjn zeer uiteenloopend. 't spreekt van 275, een ander van stellig di zend en meer. Een lid van den Generalen Staf van den Gouverneur is op straat door de burgerpa trouille doodgeschoten. Zjj verklaren de Roodekruisvlag op de automobiel, waarmee de heer Tilden reed, niet gezien te hebben en zjj schoten omdat de auto niet stil hield toen zjj dat verlangden. De heer Tilden nam jjverig deel aan bet vervoeren van zieken en gewonden. Het cjjfer van ingekomen giften voor de noodlijdenden bedraagt reeds 13 millioen dollars (f32.500 060). De Amerikanen zullen bljjkbaar de thre verklaring van tunnen President, dat zjj zei ven voldoende voor de noodlijdenden zou den zorgen, niet beschamen. Het is nu bekend geworden, dat meer dan twintig steden in den omtrek van San-Fran- cisco min of meer zwaar geleden hebben van de aardbeving. Te Santa Rosa zjjn omstreeks 100 menschen omgekomen, op verschillende andere plaatsen nog 40 of 50. Bjj het heropenen van den DMitschen RQksdag, na de' Paaschvacantie heeft de voorzitter, onder algemeene instemming, de deelneming van het Duilsche volk betuigd in do groote rampen, welke gedurende die vkcantie Italië en de Vereenigde Staten hebben getroffen. Het lang uitbljjven van de sympathie- betuiging van den Keizer, met de ramp in Italië, is dus een weinig vergoed op deze wjjze. De berichten omtrent Vorst Von Bulow bljjven gunstig luiden. Hjj heeft alweer deel aan de Staatszaken genomen. Italië. De Vesuvius is, volgens Prof. Matteneci, nu tot rust gekomen. Bjj een hevig onweder hadden de moedige professor en zfjn metgezellen het nog zwaar te ver antwoorden. Uit „de pluim” van den berg steeg toen een wolk van zand en verstikkende dampen op. Zjj kwamen er echter goed af. De treinen rjjden alweer op den Vesuvius- spoorweg. Toch werden in den omtrek nog lichte schokken van aardbeving gevoeld, welke wel grooten schrik doch geen onheil veroorzaakten. De Koning en de Koningin van Engeland gaan den 27sten dezer naar Napels. Zjj komen er incognito. Tjjdens zjjn verbljjf te Athene gaf Koning Edward nog eens duidelgk blgk dat Euge- land de „boycott" tegen Nervlë volhoudt. (Men weet dat Engeland de Regeering, zoo lang daar „Konings-moordenaars” in zjjn, niet erkent.) Koning Edward liet n.l. den gezant van Servië in Athene weten, dat Z. M. hem niet wenschte te zien. o De leider der vooruitgangs-part jj in Servië drong er reeds op aan dat men zorgen moest de diplomatiek» verhouding met Engeland en ook met bet Nederlandsche Hof, dat geen antwoord zond op do kennisgeving dor troonsbestijging nn Koning Peter, to i verbeteren. I Volgens een bericht uit Belgrado zou Koning Peter zich bereid hebben verklaard, vier voorname oud samenzweerders (Konings moordenaars) Popowitch, Maschin (zwager van Koningin Draga), Solarewilch en Kosti’cb, op pensioen te stellen. De mintoteriëele crisis zou dan spoedig zjjn opgelost. De Czar heeft besloten den lOen Mei met groote praal in persoon den Rjjkeraad en do Duma, de eerste Riaewlaclac „Volks vertegenwoordiging”, te openen. in België he ft een allertreurigst ongeluk algemeene verslagenheid gewekt. Het opleidingsschip „Cornte de Smet de Naeyer”, dat den Hen April uit Antwerpen vertrok, met bestemming naar Port Natal, is in een hevigeu storm hij Prawle Point vergaan. De commandant Foureault en 33 van de bemanning en aan boord zjjnde jongelieden kwamen om, 26 anderen werden door een Fransch schip gered. Men hoopt dat er nog bericht zal komen van andere booten met geredden, misschien door andere schepen gered. Een der booten werd gevonden door de Ilaliaanscbe bark „Lucia", ledig en met de waterdichte schotten open, zoodat die ver- moedeljjk vóór 't vergaan van ’t schip over boord gespoeld zal zjjn. Ia de Kamer bracht de voorzitter hulde aan de verdiensten van wjjlen den comman dant Foureault en betuigde, terwjjl al de leden van hunne zetels waren opgestaan.de deelneming der Kamer in de smart der families van de verongelukten. Toen het schip pas gebouwd was, koesterde men eenig wantrouwen in de zeewaardigheid ervan. Maar een officiéél onderzoek nam dat wantrouwen weg. Men dacht er niet meer aan en niemand vermoedde dat zulk een ramp er mede gebeuren zou. Zelfs de Minister Francotte zeide in Januari lot de Belgische adelborsten: „gjj kunt met een gerust hart vertrekken.” Hoe zjjn deze woorden gelogenstraft. Het aantal werkstakers in het noorden van Frankrijk is aan het afnemen. De mjjneigenaren hebben, door bemiddeling van Minister Birthon, een verzoenend voorstel gedaan bctnffende de loonen. Dit voorstel is thans in overweging. De groote troepen machten houden tot dusver de oproerige stakers in bedwang, rog steeds zonder schieten. Toch konden de soldaten niet verhinderen dat op vele plaatsen zeer ernstige ongeregeldheden voorkwamen. Te L“ns heeft een groote troep stakers, du*, voorafgegaan door vrouwen met roode vlaggen, uit Lievin aankwamen, de straat versperd met lantaarn- en telegraafpalen en jjzeren draden, en een barricade opgeworpen, vanwaar zjj geruimen tjjd de tegen hen afge zonden militairen met steenen bestookten. Te Prix Saint-Legei waar een eskadron hui en het huis van j woedende menigte moe drie officieren en acht stokken en steenen. >8. >d baarde, ven van •-a over „iek, op dat de -Jgete. roeid i oogenl 1 ooit,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1