C. R O MEUN, Waterpoort, GORINCHEM. Behangselpapieren, fl. J. van der KOP,m ^?K,„81o,¥ffleört' Dames- en Hinderhoeden. „Schippers"-Rij wielen Gediplomeerd Drogist en ASS.-APOTHEKER, SCHOONHOVEN. BmHMeerliDi r. Bondsrüwielhersteller le klasse. prjjs 80 golden. IR. P. A. GREUP, Tweede Blad. Schildersknecht Arbeider, eene Dienstbode, twee Dienstboden, Nuts-Spaarbank Biljart-Concours Goudsmeden. GOUDSMID, 10 Metsélaars. Aanbesteding. Bloedmiddel. Elzen Heipalen J. BREIJ, Kraal's Pleisters Rover, Raleigh, Osmond, Hudson, Wanderer, Brennabor, Westfalen, Burgers, Eenhoorn DAMES- en HINDERHOEDEN, DAMES- en KINDERHOEDEN. Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente Magazijn „De Nieuwe Wereld H. TAS, Molenaarsgraaf. Rijtuigfabriek. Timmermansknecht ll, Oproeping. I Mei-Uitvoering. flinke Dienstbode, een Dienstbode, Een Werkmeid, Aanbesteding. Aanbesteding. Aanbesteding. PAARD te koop. Metselaarsknecht, FILIAAL SLIEDRECHT Eerste en eenige speciale Rijwiel- en Motorenhandel. Oudst en bekendst adres voor beslist eerste klasse Rijwielen. Levert met steeds stijgend succes de bekende Keuze uit meer dan 80 stuks in Heeren-, Dames- en Kinderrijwielen Het MODE-MAGAZIJN van J. V. WILLER, voorheen Gez. H0F8LAG, Groot assortiment garneering voor DAMES-GOSTUUMS. J. DE GRUIJTER, Dam, Schoonhoven. Magazijn „DE STER", LopikerstraatC, KONING, Schoonhoven. van kt VLAARDINCEN. zuivere, gesteriliseerde jonge Braadhoenders Firma A. G. FIJN TAN DRAAT, Schoonhoven. 1 s Haven, hoek Voorhaven, SCHOONHOVEN. Hoofdagent voor de Alblasserwaard Kassier en Commissionuair in Effecten, SCHOONHOVEN, Credietvereeniging TE KOOP: Kaasbrik W. VAN STAi, Bergambacht TE KOOP: Twee nieuwe TILBURY'S Rijtuig- en Rjjwielh&ndel. VAN DE VAN TE BI1I1ILAID. SCHOONHOVEN. EERSTEN Woensdag van elke maand, KAARTEN J N. BOTH, Het maken der Gebonven c. a. roor een Stoomschepradgemaal. f 40,-, f 20,-, f 10,-, f 5,- en f 2,50, L de Stigter, Groot-Ammers. en Wagenmaker, DOELEN, SCHOONHOVEN. Rijwielhandel „De Concurrent". J. ZON, Woerden LEESBIBLIOTHEEK Groote voorraad zvare en lichte Nieuwpoort a/d Lek, Voor Likdoorns of Eeltgezvel i EN VERDER ALLE BEKENDE MERKEN. met of zonder VrUwtel en Velgremmea. Met twee en drie versnellingen tegen biliyke pryaverhaaglng, en voor APV belanghebbenden gratis ter beproeving. is ruim voorzien van HANDSCHOENEN, DASSEN, CEINTUURS en CORSETTEN met onbreekbare baleinen. AnnbevelondJ. V. WILLER. ONTVANGEN DE NIEUWE COLLECTIE groote sorteering, billijke prUzen, bU GROOTSTE SORTEERING Teven lane prRze'n voorhanden e n groote nar leering onge- W^W regelde KINUEUtillEUEHEN, als FIJNE JURKJES, KRAGEN LINNEN lON'^Ns p\KIES enr. Neemt eens de proef met de in bussen van 1 'kilo k f 3,35 en 2 kilo 4 f 3,75, en BERGWILD, neer Ulo gebraad, in bussen van 1 kilo k f 1,00. Deze Braadhoenders en dit Bergwild kunnen zonder verdere bereiding als koude schotel worden genuttigd. Na plaatsing, gedurende eenige minuten in den oven, ook als warme schotel. I. Verkrtygbaar by gevestigd te AMSTERDAM, Damrak 74. Goedgekeurd,bij Koninklijk Besluit van 1 November 1880,No. 28. DIRECTBÜBBN: Dr.S.R.J.Schevichaten, K. Vi. Scott en J.F.L. Blankenberg. Secretaris der Diroetie: Mr J. V. Scheïichaven. Volteekond Maatacbappolyk Kapitaal Verzekerd Kapitaal Vpraekorile Route Ontvangsten In 1004 Rescrven op 81 December 1004 Tot 31 Deceinb. 1U01 aan verzekerden betaald. f 1 000.000.— 185.004.157.60 2.028.804.08 0.K22.042.S01 8S.043.S10.00 24.405.S43.21 j JAAUL1JKSCHK praate roor f 1000.— Dadelijk Oaderdom. «°J«r'n 1 15 Jaren Oa.leHbia. lit EïïJKr 1 of dadelijk bij orerHJdeu f 100 alt te keenn. a)t t, kocr#B. ,oor HlinnM, yfraaU teer n kapitaal, roor TTonwea. 25 30 35 40 45 50 18 I 64 21 27 24 M 23 97 34 62 42 03 41 68 58 U 42 27 68 78 43 18 f,9 46 44 61 .60 52 46 85 62 19 W 36 i 64 82 45 50 BB 60 65 70 6 87 6 98 7 79 8 1 88 10 87 12 40 1 9 09 54 14 26 11 PRUNCOCB4HT OP A4NVBA6E. beslist eerste klas, met nikkelen velgen, kogelvrjjwiel2 remmen door aluur, eerste klas binnen- en buitenbanden, zeer licht loopend, eemt gelden k depeiltei Veer één maand vast3 drie maanden SVi - M één Jaar SV» TE AMSTERDAM verstrekt credieten tegen eerste hypotheek, onder borgtocht en in blanco, tegen zeer billijke rente. Voor aanvragen zich te wenden tot Mr. P. A. IA BEU I» te Sebeenkeren. ^1 gebruikte met KRAAM; 1 ze» geed ala nieuwe VRACHTBRIK en 3 nlenwe KAANBB1KKEN, waarvan 1 op Eog. Codings assengeheet compleet 1 gebruikte TENTWAGEN. met nieuw zilver gemonteerd en op Collings- assen en« twee nieuwe Hlekwagena mot ijzeren Amen en Rongen, bfna ter levering gel-eed, by W. A. C. VAN ZEVENHOVEN, Drlebrngge. Voorhanden: Nieuwe en gebruikte RIJTUIGEN en RIJWIELEN, btf L. VAN ZEVENHOVEN, Kattensinge), Gaeda. HEDEN OPENING Nienwe Magazijnen A. N. VAN ZESSEN, nogonn cornmnut n mi tm - iju Bij Kon. besluit ia met ingang ▼an 1 Mei 1906 benoemd tot aide eaeaieur Tan den waarborg en de belasting der gouden en zilTeren werken te Utrecht A, H. Tan Engelen aldaar. Btf het gemeentebestuur Tan Hillegersberg (Z.-H.) is een aanvraag in gekomen Tan de Schielandsche Tram- maatschappij, om concessie tot het be zigen Tan electrische tractie op hare Ign Rotterdam—Hillegersberg. Het ligt tevens in het voornemen over te gaan tot den aanleg Tan dubbel spoor op den Bergweg. Dinsdag j.i vergaderde te Rotter dam bet bestuur der Centrale Vrijzinnige Kiesvereeniging in het district Delft. Tot Toorzitter werd benoemd de heer Mr. L. A. Bybau; tot secretaris-penning* meeater prof. H. Ravenek; tot leden Tan het uitToerend comité de beeren F. P. H. Röpcke te Hillegersberg, H. Bontenbal ie Bleiawjjk en W. van Dorp te Zevenhuizen. Ne afdoening Tan zaken van huishoude- IQken aard, zette de heer A. Roodhuizen, lid der Tweede Kamer, de beteekenis eener centrale politieke organisatie uileen en noemde de voorwaarden waaraan zfj moest voldoen, mederechtelijk als een der voor naamste eifeben voor gezond*leven stellende dat de centrale, als zoodanig, zich niet aan- sluite bjj eenigen politieken bond. In de Dinsdag j.L le Utrecht ge houden openbare terechtzitting van den Centralen Raad van Beroep (Ongevallen verzekering) bad de uitspraak plaats in de volgende zaken: lo. Hooger beropp van W. de G. te Sliedrecbt tegen de uitspraak van den Raad van Beroep te Dordrecht, houdende be vestiging der beslissing van de Rijks verzekeringsbank, waarbij de door hem aan gevraagde schadeloosstelling ter zake van een ongeval is geweigerd, daar gebleken is, dat de werkzaamheden, waarbij hem het ongeval is overkomen, niet behooren tot het door zijn patroon uitgeoefend verzekerings plicht ig bedrijf van exploiteeren eener gas fabriek. Klager is metselaar en door ztyn werkgever in dienst genomen met het oog op den bouw van een nieuwen oven((gas), welke door hem in eigen beheer gebouwd werd en de Raad overwoog, dat de eigenaar eener gasfabriek daardoor niet kan geacht worden het metselaarsbedrüf uit te oefenen. De Centrale Raad bevestigde de uitspraak. 2o. Hooger beroep van G. de G., metselaar te Sliedrecbt, tegen de uitspraak van den Raad van Beroep te Dordrecht, houdende bevestiging der beslissing van de Rijks verzekeringsbank, waarbij de door hem aan gevraagde schadeloosstelling ter zake van. een ongeval ais het voorgaande, met gelijk luidende overweging èn van de Bank èn vah den Raad van Beroep. De Centrale Raad bevestigde ook deze uitspraak. Raad van Beroep (Ongevallen verzekering) te Dordrecht zitting op Maan dag 23 April 1906. Uitspraak werd gedaan: De Naamlooze Vennootschap Eerste Rotter- damsche Maatschappij van verzekering legen ongevallen gevestigd te Rotterdam tegen het bestuur der Rjjksverzekeringhank te Amsterdamparty van rechtswege F. P. G. von Loenen Martinet, thana te Utrecht. Appellante kwam in beroep tegen eene beslissing van het bestuur der Rijksverzeke ringhank waarbij aan F. P. G. van Loenen Martinet als onder-direcleur der Lithogra- phiscbe Metaalwarenfabriek te Dordrecht we gens een hem in de onderneming van zijn werkgeefster overkomen ongeval eene rente werd toegekend van 7 van zijn dagloon op grond dat hg tengevolge van dat ongeval 10 van z(foe geschiktheid tot werken zou hebben verloren. Aangezien getroffene ter openbare terecht zitting verklaarde geen tot zgo vak be- hoorende werkzaamheden bepaald niet meer te kunnen doen, oordeelde de raad dat htj niet geacht kan worden gedeeltelijk tot werken ongeschikt te zjjn en vernietigde mitsdien de aangevallen beslissing, waarbij ten onrechte aan den getroffene eene schade loosstelling was toegekend en oordeelde hem op 1 Januari 1906 volkomen geschikt tot arbeiden. Behandeld werden de volgende zaken: Arie Rijsdijk Gzn. te Hendrik Ido-Ambacbt, Arie Dirkse van der Zijde te Krimpen a/d Usel, Dirk Tom te Gouda, Eliza van 't Zand te Zalt-Botnme), waarvan de uitspraak be paald werd op heden over 14 dagen. Allen tegen het bestuur der Rijksver- zekeringbank. Leerdam, 24 AprilTot ambtenaar ter Eemeente secretarie alhier is aangesteld de eer K. A. Mtlblenfeld uit Leipzig. Door B. en W. is aanbesteed het boa wen van een koleploods achter de gemeente gas fabriek. Ingekomen waren de biljetten van den heer A. Bikker voor f 1922 en van den heer C. A. Boei voor f 1886. Het werk is aan den laagstdn inschrijver geguod. In plaats van den heer S. C. Bruins is tot voorzitter der Vrijzinnige kiesvereeniging gekozen de beer A. G. de Kruyff. Oudewater, 24 April. Tot onderwjjzerea aan de R.-K. Par. Meisjesschool alhier is aangesteld mej. G. L. M. Ognibeni, .van Amsterdam. Woensdag jl. werd alhier onder R K. ambachtslieden onderling aanbesteed bet vergrooten der R.-K. onderwijzerswoning. Ingekomen waren 2 biljetten, als volgt: J. A. Merks voor f 2150, W. Merks voor f 2225. Het werk is aan den laagsten in schrijver gegnnd. $Vliftt, 26 April. Ja de op 21 dezer gehouden poldervergadering zijn de na volgende rekeningen goedgekeurd over bet dienstjaar 1905: Vlist-Westzijde: ontvangsten f 2227,34, uitgaven f 1431,49, batig saldo f 795,85; VliatOostzijde: ontvangsten f 1658 löVa uitgaven f 1462,501/», batig saldo f 195 65; Bonrppas: ontvangsten f 1680,72%, uit gaven f 1370 58, batig saldo f 810.14%; Vlist-West zijde, Ooslzgdc en- Bonrcp»«: ontvangsten f 503,15, uitgaveu f 377 62; batig saldo f 125 53. Als eene bijzonderheid kan gemeld worden, dat op de hoeve van de wed. L. Speksnijder alhier een .zeug 13 biggen heeft geworpen, die te zatnen f 208 hebben opgebracht of te wel den niet geringen prijs van f f6 per sluk. Waddlngaveen, 26 April. D?. E. H. Broekstra hoopt ZoDdag 20 Mei a. s. afscheid Ie nemen van de Geref. Gem. alhier en 27 Mei intrede te doen te Axel. 'WUIIge-Langerak, 26 April. De land bouwer S. alhier werd dezer dagen niet aan* genaam verrast, toen bij in den vroegen morgen, ongeveer te half vier, naar buiten ging en door de hooiberg liep, waarin nog wat hooi lag. Na een paar passen daarin gedaan te hebben schrikte hjj op door een luiden gil van een mensch. Hoe dat kwam Wel, er hadden zich een man en een vronw 's avonds laat onder het hooi ter ruste gelegd, terwijl hun kindje in een wagentje vlak er bij neergezet was. En nu trapte de niets vermoedende landbouwer plotseling op den man, die allicht dacht dat het om z'n leven te doen was. Toch liep 't geval voor de ongenoode logé's nog goed af. De land bouwer, eerst verstoord over 't vreemde geval, wees ben de berg uit en bet erf af, maar door de klaagtonen der lui liet hjj, die menscheljjk genoeg is om er naar te luisteren, zich tot medelijden stemmen, toen bjj vernam dat ze 's avonds Iaat, doornat ge regend, bun toevlucht tot de hooiberg ge nomen badden, waarin ze den nacbt door brachten, om 's ochtends verder te trekken om werk te gaan zoeken. En in plaats van ze ruw weg te jagen, zei de landbouwer: „du, bljjf dan nog maar wat liggen, dan kan je straks een kop koffie krjjgen en je weg vervolgen." Vóór enkele dagen werd een groote prachtige bond van den landbouwer M. alhier door een automobiel, die den Lekdjjk uitreed, overreden. De hond kon door de vaart van de auto er niet voor wegkomen, werd tegen den grond geworpen en een eindwpegs mee gesleept. Eerst dacht men, dat de hond dood was. maar 't viel mee. Na een paar dagen is bjj er toch weer van opgekomen. ECLA ME. GOED BEWAARD. GEMENGD NIEUWS. In Ierland is een boer, George Fletcher, te Killarney, overleden in den ouderdom van 116 jaren. Koning Edward schonk hem eenigen t jjd geleden een gouden tabaksdoos in zjjn hoedanigheid van oudsten bewoner der Britsche eilanden. Den 2. Mei a. s. hoopt de firma Erven Wed. J. van Nelle. sigarenfabrikant aan den Schiedamscben Djjk te Rotterdam, baar honderdjarig bestaan feestejjjk te herdenken. Uit Sliedrecht meldt men: De „Dieu Donné VII" is thans gelicht en wordt tusschen de lichters naar den Biesbosch gesleept, om op het droge te worden gezet. Te Hilversum is een droevig ongeluk gebeurd. Het echtpaar Kroon was met het eenig kind ter ruste gegaan op eene kamer, waar een afgesloten vulkachel ▼oortbrandde. De inwonende knecht stond als gewooiiljjk op te ongeveer 7 uur en verwonderde zich er over, dat nog niemand der huiegenooten aanwezig was; daarbjj kwam oog dat hjj in de woning kolendamp rook. Hij besloot evenwel niemand te wekken, vermoedende, dat, waar bjj gedurende den nsebt bet kind bad booreo builen, de ouders vermoeid waren en wat langer wilden rusten. Toen evenwel om 9 uur nog niemand verscheen, en hij niets hoorde, ging hjj eene zuster der vrouw waarschuwen, die dicht bjj woonde. Deze ging het slaapvertrek binnen, waar een zware kolendamp hing en vond er moeder en kind dood in eene bedstede; den man, naar het scheen, even- eejis levenloos. Doktoren waren spoedig aanwezig en constateerden, dat de man nog leefde, doch dat hjj de ongelukkige moeder en kind de dood reeds eenige uren te voren was ingetreden. De man werd onmiddellijk naar de ziekenverpleging ge bracht en zjjn toestand is bedenkelijk. Een schildersgezel, Leo Jansen genaamd, zat in een trein om naar Sint- Truiden te rjjden. Nabij Landen stak bjj bet hoofd buiten den wagen, juist toen een trein in tegenovergestelde richtirg voorbij reed. Een portier van dien trein stond open en sloeg den man het hoofd van het lichaam. Past op uw kilometerboekjes! Eenige weken geleden vermisten een paar reizigers, die Goes hadden bezocht, bjj hnn vertrek hun kilometerboekje. Aanvankelijk werd aan verliezen gedacht, maar later bleek dit het geval niet te zjjn geweest, want één kilometerboekje werd, alvorens te zjjn afgereisd, te Arnhem in geleverd en de'waarborgsom f 2 50 ontvangen op de valscheljjk onderteekende verklaring. Hoogstwaarschijnlijk is het thans dat een behendige dief van de gelegenheid heeft ge bruik gemaakt de boekjes uit de overjassen, die in een café hingen, te ontvreemden. Bjj gelegenheid van de ver kiezing voor een lid van den Gemeenteraad te Maastricht ontvingen dezer dagen de kiezers van een der candidate» eeue prent briefkaart, bevattende het portret van dien candidaat, zoomede eene aanwijzing, hoe bet stembiljet voor hem moet ingevuld worden. Een lezer der „N. Rott. Cour." deelt aan dat blad bet volgende mede uit een brief, dien h|j gekregen beeft: Te Ux'py, een dorp b|j Leicester, had den eersten Paaschdag de inwijding plaats van een Protestantsche kerk, waaraan een groote bijzonderheid verbonden was. Mr. Blessure, een rflke zonderling, bad bij testament aan de gemeente een kerk met toren en klok vermaakt, maar had de voorwaarde gesteld, dat de toren niet op maar onder de kerk zou worden gebouwd. Na veel beraad be sloot men het legaat te aanvaarden, en de voorwaarde na te leven. Een toren van 50 M. lengte werd in den grond gemetseld en de klok hangt 40 M. onder den beganen grond. Mag men de kerkgangers geloovrn, dan klinkt het gelui der klok veel plechti ger nu het uit de aarde komt dan wanneer bet hoog in de lucht weerklinkt. Herstel lingen aan den toren znlleu er veel minder zijn en een uurwerk is onnoodig. Alle jonge vrouwen of op gevorderden leeftijd zullen tegen de talrjjke ziekten, die bet zwakke geslacht zoo aantasten, beschermd worden, als rij bet gebruik der Pink Pillen volgen. De Pink Pillen schijnen op speciale wijze voor de vrouwen geschapen te zijn, want hunne werking is zoo zeer geschikt voor de zwakte van bun lichaamsgestel. ZQ geven haar bloed en de vrouwen hebben over het algemeen arm bleed en z{jn dikwijls onderhevig aan groote bloedverliezen, bloed stortingen. Zij geven haar eetlnst en er is niets grilliger dan de eetlust eener vrouw. Het geringste ongemak heeft terstond invloed op den eetlust der vrouw; zjj voedt zich niet meer op normale w)jze en de ongemakken vermeerderen. Zij bevorderen de spijsvertering en de maag der vrouw weigert dikwjjls het voedBel te verteren. Z(j versterken bet zenuwgestel en bet zenuwgestel der vrouw is gelijk eenkruidje- roer-mjj-Biet. Alles maakt indrnk op haar. De vrouw eerder zwak zijnde, heeft men het vrouwelijk geslacht het zwakke geslacht genoemd; zjj verlangt vpel van haar zenuwen en haar zenuwgestel heeft immer behoefte ondersteund te worden. Juff Aaltje Kettelarjj te Rathmen, provincie Overijsel, schrijft: „Ik heb het genoegen u mede te deelen, dat de Pink Pillen mij volkomen genezen hebben. Ik leed sedert langen (jjd aan bleekzucht, zonder de zoo gewenschte genezing te bekomen. Geluk kigerwijze heeft men mij aangeraden van de Pink Pillen gebruik te maken. De Pink Pillen hebben intf" uiterst veel goed gedaan. Zonder dat middel weet ik niet of ik wel ooit genezen zou z(jn geworden." Mejuff R. van den Helder te Diepen reen, provincie Overffsel, schrijft: „Ik verklaar, dat de Pink Pillen my op volkomene wgze gpnezep hebben van bloedarmoede en ik beveel ze ten sterkste aan." De Pink Pillen zijn onovertrefbaar tegen bloedarmoede, bleekzucht, neurasthenie, al gemeene zwakte, maagkwalen, pijnen. Prijs f 1,75 de doos, f 9,— per 6 doozen. Verkrijgbaar bti Snabil^, Steiger 27. Rot terdam, hoofd-dei^||^»r voor Nederland en Apotheken. toezanding tegen postwissel. Ook echt verkrijgbaar voor Schoonhoven »n omstreken bö A N. van Zessen, Drogist GEVRAAGD: EEN BEKWAAM bij H. PAUL, Mr. Timmerman, Haastrecht Gevraagd een nette en eea flinke H&LFW4H, voor geruimen tijd werk, bij G. BOUWMAN Mr. Schilder te Maardrecht. TERSTOND GEVRAAGD: bekend met varen minder noodig, bij G. M A R E L ISSchipper, Lage weg, Oaderkerk a/d IJaael. Temtaud gevraagd een flinke bij G. J. VAN DER MARK, Laplk. Teratoid gevraagd, wegenn onvoor ziene omstandigheden, een viste die goed kan melken en verder met alle boerenwerk bekend is. Een nette Woning met Tuin is beschikbaar. Adres A. A. JONGERREUR, op het Dorp Gapell* a/d IJaael. TERSTOND GEVRAAGD: Allen, die iets verschuldigd rfln aan- of te vorderen hebben van B. STOUT, vroeger te Streefkerkgelieven daarvan betaling of opgaaf te doen vóór of op den 4. Mel a. a.ten kantore van den Notaris A. CASTELEIJN te Streefkerk. P. G.goed kunnende melken en met boerenwerk bekend; Huis beschikbaar, hff M. HA LUNG te Oaderkerk a/d IJaael. Er biedt afch aan: oud 22 jaar, P. G.. van goede getuigen voorzien. B'. fr No. 387, ten Roekh. J. H. v PINXTEREN, Waddtuxveen. Mevrouw F. MIJNLIEFF, „Zindrak", Krimpen a/d IJael, vraagt tegen I Augustus a. s, of vroeger Mevrouw VIS, Koninginnestraat 21 Breda, vraagt tegen 1 Augustus kunnende koken en netjes werken. Mevrouw G. GREUP Reutdoorzrk te Sckaankaven vraagt tegen Augustus de pene ais KEUKEN- en de andere als TWEEDE MEID. INGEZONDEN. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. Geachte Redactie! Vergun mij s. v. p. eene kleine ruimte in uw blad, naar aanleiding van de aan mijn adres gerichte beschuldiging van plichtverzuim, voorkomende in het nummer van 25 April I I., en gedaan door den heer D. A. Daamen, Directeur van bel dagblad tot verspreiding van Christelijke beginselen „De Nederlander te Rotterdam. In bedoeld artikeltje staat o. m.: „ware het niet eenvoudiger geweest hier eens te informcercn", Welnu, geachte heer D., indien u zulks te Hksatrccbt gedaan had, zou u gebleken zijn, dat de klacht, be- lrfffjnde db postbode, door u in het open baar gedaan, geheel onjuist en dus onbillijk is. Ter verduidelijking zjj alleen gezegd, dat de postbode te H. slechts heeft af te wachten hetgeen hrm van Gouda gezonden wordt eu tevens, dat do enkele abonné's op „Da Nederlander'' hun courant nimmer des avonds ontvaDgen! De gods-iienstige-gezindbeids opmerking van den geachten beer D., latende voor het geen het is, acht ik bet noodig dat boven staand onder de aandacht van het lezend publiek komt en daarom zult u. mijnbeer do Redacteur, met de opoame dezer reg. len ten zeerste tot dankbaarheid stemmen Uw dw. dr., PMtbade vmm Haaalrecht. 86 April 1906. COMMISSARISSEN der Nuts Spaarbank te Nchaonhaven berichten bij deze, dat zij ten gerieve der buiten Schoonhoven woonachtige inleggers eene bultengewane zittipg zullen houden op den des voormiddags van 11 tot 13 uur, in het SPAARBANK LOKAAL. Namens Commissarissen, De Secretaris, VAN SON. De Voorzitter, TEIJJNCK. voor niet Leden van de aangesloten Orga nisaties zjjn A 15 Cents uitsluitend heden verkrUgbaar in het lokaal van den Heer VAN DER WOLF te Schoonhoven. Gevraagd met i Mei a. s. een P. G., bjj J. TEEKENS, 330. Gsuda. Karnemelksloot Door ziekte der tegenwoordige wordt in het WEESHUIS te Schoonhoven gevraagd met de wasch bekend, in genoemd Weeshuis. Zich aan te melden GEVRAAGD: R. K.bekend met de wasch en goed met kinderen kunnende omgaan, van goede ge tuigen voorzien. Br fr., letter U, Boekhandel E. C. RAHMS, Oudewater. GEWIJZIGDE OMNIBUS-DIENSTREGELING. Zomerdienst, aanvangende 1 Mel a. a. Op Werkdagen: Van SCHOONHOVEN u. v.m., 3 u. n.m. GOUDA 8 5 10» Op Z»n- en Feeatdagen: Van SCHOONHOVEN 5 u. v.m., 7 u. n.m. GOUDA 8 3.15 Aanbevelend, Stal bender, GOUDA. Bjj 't Station. De uren zjjn Stadstjjd. VOORZITTER en HEEMRADEN van den Polder „Greetewaard" zullen op Vrij dag 11 Mei 1906, v.m. 10% uur, in de POLDERKAMER te Koerdeleee aanbe steden Bestek en teekonirgen liggen vanaf 1 Mei a. s. ter inzage in de Pelderkamer en zQn verkrijgbaar k f 1.60 bjj M. A. ROOSEN DAAL te Overal In gel andby wien nadere inlichtingen te bekomen zijn. Aanwijzing op het terrein Dinsdag 8 Mei, des v.m. 10 uur. Het Bestuur voornoemd, WISBOOM, Voorzitter. H. VAN ES, Secretaris. Op den 9 Mei 1906, des namiddags te 5 nur, zal te Nleuwerkerk a/d IJaael, in het Koffiehuis van den Heer G. VAN REEUWIJK, worden aanbesteed: Het oaakeai eener Beawkeeve In den Pelder Prlna- Alexnnder, rear rekening vnn den WelEerw. Heer Da. Fan der Meer vnn Kuffeler te Meerdrecht. Bestek en teekeningen zjjn vanaf 30 April 1906 op franco aanvraag, tegen betaling van f 1,50. vprlcrffirbaafr HM de Boekhandelaar! J. VAN BENTUM de ZOON te Gendn. DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN ran de „Krlupenerwaard" zijn voornemens op Maandag den 7. Mei 1906, des morgens ten 10 ure, in het voormalig RECHTHUIS le Bergambacht, onder nadere goedkeuring, aan te besteden: Het geween anderhand dér l>Uken van bet Heegheeinramd- achap, bestaande In: Het maken en vernieuwen van steenen Ber men ket verknagen van de DUbabrnln en het aanhalen vnn Taluda, ln verschillende per- eeelen. Bestekken z(jo k f 0 50 verkrygbaar by den FABRIEK LANDMETER te'tikker- kerk en ter SECRETARIE te Ouderkerk a/d Usael. Aanwijzing zal worden gedaan op Maandag 1 April a. s., aanvangende hfj hot Stoom- booten veer in Opperfuit te Lekkerkcrk en op Dinsdag 1 Mei a s aanvangt-ude te Krimpen a/d Lek, telkens des morgens ten 9 ure. (BABAKSPEL), OM PR IJ ZEN VAN: ln 't,Café van Gevraagd 1 af 3 Knechten by N BRANDWIJK, Culemherg. Zich aan te melden by F BRANDWIJK. Gevraagd een GOUDSMID, halfwaa, en een Lcerjengen, by W. F. ITJES- HORST,Schoonhoven. Omstreeks 7 Mei,gevraagd: Adres Nieuwe Gasfabriek te Schoonhoven, Een zwaar donkerbruin, affundsch MERRIE-WERK PAARD te keep aan gebeden. Tc bevragen by A. VAN DE WERKEN Gz., Nebeen hevenwehe Veer. DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van de „KR1MPENERWAARD" zy» voornemens op Maandag den 7. Mei 1906, dea morgens ten ll ure, in bet voormalig RECHTHUIS te Bergaaabecht, aan ta besteden: Het leveren van 4530, M'. GRIMT ten beheer© der dyken en wegen Vnn ket Heegbeeaa* ramdachap, velgena mmmatert veerbanden bij den Fabrlek- Uand meter. Bestekken zfln k f 0,25 verkrygbaar by den FABRIEK-LANDMETER te Lekker- kerk en ter SECRETARIE te Onderkerk a/d IJaael. loschryvirgsbiljetten moeten worden inge leverd aan voormelde Secretarie, vóór den dag der besteding. Direct gevraagd een bekwaam voor geruimen Gaadrtaaa. tyd, by W. BOER la Behngrtfk nieuwe voor Varkens houders is betgeen de Heer W v. VLIÉT te Kameryk my schreef M.! Hiermede deel ik U mede. dat ik een koppel Varkens bad van 10 stuks, die werden aangestoken door de Varkens ziekte, Vijf er van wilden niets gebruiken en waren beel spoedig dood; de anderen g«f ik direct uw Blaedmlddcl en na drie dagen waren ze volkomen genezen. Met vertrouwen kan ik uw Bloedmiddel iederen Varkenshouder aanbevelen. (w. g.) W. VAN VLIET. Kameryk, 28 Februari 1906. Per flac. «5 Ut., 6 fl. a «O Ut. Verkrygbaar by den en by de bekende l>«pOth»ntl©ra. van S. Ir W. N. VAN NOOTEN, Schoonhoven Leesgeld 6 Cts. per deel. Catalogus 6 Cts] by E LANGEHAK te Bergambacht. '«'■-n.lt NtUlltKV .foor 't (Ptinnl. io prtj7.-n r I.—f I.». f 1,30, f |.M. r rto. f I 75. f t,-, f J.to f 3 - en.. •JJe» per 100frffffoff hjj een bedreg ren minstens f 3,50. Levert recht, vierkant, knakmaMcl en Paaatella'a in b»at, blik »f luxe verpakking, naar keuse. Cancnrreerendate pryzeo. Wederver k»»per« vraagt manster- ©•llectle. Haag rabat. zyu BE RENTE! E RENTE! DE BESTE! DE BESTE! By iederen Drogist te bekomen k 35 Gt. per doos Vraagt vooral de Lik doorn pleisters van WILLEM KRAAL Jr. uit „den Gaper" te Kampen, dan hebt gy dé echte,en by A. N. ¥aji ZESSEN, Sc—

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3