ee PIN ttsaloo toclvon, Harkt A 85, GOUDA. PRIMA CONSUMPTIE. KAPITALEN aangebeden ala le hypetheek ep Landerijen. Mto m Bml NwB Patent Doacakes Helm »n Hiiismi, als: Kasten, Kisten, Tafels, Stoelen, Spiegel, Schilderfjeo, Kabbel met toebehooren. Bed met toebehooren. Lampen, Koper-, Tin-, Blik-, IJter-, Glas- en Aardewerk. too Atol Miorjoolor. Kwalsterpoeder, »n feil baar middel tegen kwalster coeien, kwade en bloederige melk. BöuwfflanswoBiBi, geteekend A No. 197, hi-, tai- oo Bmlaiö, ■taande en gelegen in den Polder „den Hoek”, onder de Gemeente RIJWIELEN. BOUWBIER. N°. 271 Aardappelmoes. WESSANEN LAAN, Wormerveer. Hypotheek. F uw MAGAZIJN f 2,50 enmeer verdienste per dag. is en blijft het eenig afdoend middel tegen KIESPIJN, dat oogenbltkkelUk helpt en is verkrijgbaar in flacons van 85 (Ms. den Generaal-Agent voor Nederland A. VAN ZESSEN, j en voorta bij: - -- Woonhuis, „De Verscheidenheid”, Haastrecht. Nijverheids Hoenderbrood, Streefkerk, Wei- en Hooiland Grasverpachting. Abonnements- en gewone Advertentiën Levert diverse DRUKWERKEN, Klierendrank maakt gezond en krachtig. Lekkerkerk. Verpachting. enz. Voor Kinderen. Geëmailleerd. H.H. Landbouwers! CYAN LEEUWEN, KUIPER, Vgrerstraat 132, GOUDA, is ruim voorzien van WringtobbenKarns, Kuipen, Staren en Emmers. MT H.H. Veehouders I F. VAN UTRECHT. D. Th. DE BOER. Kalvermeel. F. VAN ZESSEN, Groot-Ammers. LIJNZ AA 0 KOEKEN, Merk „8TEB” en „W L", Mr. J. P. van den BRINK, Notaris te Alblaaaerdam. Duizenden Kalveren T) THORLEY’S 1 QJ1^ Geëmailleerde Huishoudelijke Artikelen „DE HERWEDE” te Hardinxveld en beveelt zich minzaam aan voor de levering van aiie soorten Waal-, Profiel- en Siersteenen, prachtige kleuren, kloeke vorm en metalen klank. Monsters en prjjzen op aanvraag. J. v. d. BERG. J. C. STAM, THOS. H. WHITTICK Co, AmUerdam, NI. TE KOOP OF TE HUUR: BEDDEN en toebehooren, BOELHUIS. Een 7-jarige bruine Ruin-Hit, een KAR, TUIGEN, 1 KALVERHOKKEN, 1 GEIT, 8 KIPPEN, 1OOO kiln’s Heul, een bouten Gebouwtje (Schuurtje), eene partij MEST. BRANDHOUT. Meubilaire- en verdere Roerende Goederen. Nijverheids Hoenderbrood en Ntjverheid’s Patent Dngcakes zjjn bü mij verkrijgbaar. Firma P. SANTMAN, Schoonhoven. AMSTERDAM. THORLEY’S Kalvermeel Openbare Vrijwillige Verknoping. Verhuring hg Inschrgring. T© Nuuir vuur 7 Jaren: A Iblasserdam GOUDERAK,' F. CHRISTENSEN. Mooie collectie NAAMKAARTJES, ONDERTROUVKAABTEN i J. DE GRUIJTER, Openbare Verkooping. Onder MOORDRECHT, nabjj het dorp, in den Zuidplaspoider in «én perceel: 22 Hectaren, 77 Aren, 30 Centiaren, alles aan en bjj elkander gelegen. BUITENLAND. Oversichi- Hoofddepöt G. J. SCHEER, Bwdcgravew. HOMAN’s SCHOONHOVEN, CULEMBORG, TE HUUR. Een HUIS met Schuur een soiled HUIS met TUIN, POMP en KELDER en verder van alle ge makken voorzien. Te bevragen bü K. HOFF- LAND, Bergambacht. Openbare Vrijwillige Verkunping te Gouderak, HOOILANDEN, LEKKERKERK, 20 Hectaren12 Aren 34 Centiaren. Openbare Vrijwillige Verknoping. Notaris SCHELL Een HUIS, bevattende TWEE WONINGEN, gen A 166 en 167, met open Grond ei deelte Weg. staande en gelegen dams, aan de GieHRen te GIESSEN DAM, groot ongeveer 48* vierkante ellea. Een perceeltje GROND H. icntiniren vursirum, vuornuemae GROENENDAAL te Gouda, n iik 1. 1 bU mlusten in het aanstonda het vóór door Molenaarsgraaf. Lkkkehkf.uk Bergambacht. f Schoonhoven CULEMBORG. Sliedrecht. ZwiJNDRECHT. Leerdam. or koeien, G. J. GROOTHUIS te Ed- reef one: gaarne jaar, na lOMAN’s 1 is Geregeld aanvoer van versche GOUDA, Turfmarkt. BV** B|J wielen werden In be waring genemen. Aanbevelend oonhuize van mbaar, ena ?chteiyk onderzoek d en Pas de onlusten van Bonapartisten J- A. R. H. J. Itjes inh 25 kgr f 5 25 franco plaats ebruiksaanwijzing in ieder baaltje Vntrgtnwoordigtr voor Nederland en Belgu; K. BARGER, Amsterdam, NA88AUKADK 870. debat. ig Peter de oud- men verwacht i” zal met de iriester Gapon rd, gelijk i dat hg in „aelden, leeamiddei _wIkelen en en Grutterswaren. Vi Huishoudelijke Ijzer war ~<merkt 1 en ge- Binnen- gemeld, dat een een minuut iade nog wat irgebJeven inwo it heeft. Ook te d die schok F mat II eer en en vernikkelen van BUwielen, le klas voor 11,— per rijwiel. Ook het beste en goedkoopste adres voor alle le kwaliteit OHDEBDEELEN, ais BANDEN, KETTINGEN, PENDALEN, HANDVATEN enz. A tie reparation aan Rq wielen voor billijken prijs. Verkoopt uitsluitend lek!. BUwielen. Aanbevelend, F. VAM ZE88EM. OPGERICHT 1755. KOMIMKUIJKK FABBIEKEM. Voedert uw Vee met de Zuivere Murwe uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. Eere-Diplema Parijn IftOO. Megen Gunden ^edallleu. KAPITAAL BESCHIKBAAR, dadelijk of later, voor hypotheek op Hofsteden en Landerijen, bij voorkeur in de AlblaMer- waard, ten kantore van Worden jaarlijks gefokt met Op een welvarend dorp, met veel handel, wordt ter evernaue aangebeden een mooi CAFÉ ■net drnkke Ultapanning. Br. fr., letter B, SW ARTSEN BURG’S Adv-Bur., Genda. en Porselein, het Vee. aarten. I S( Adres Notaris REUMER, Gerlnchem. Het goedkoopste en meest gesorteerde IN 18 BlnnenruMe 1»1 en Oppert 118, ROTTERDAM. Beslist giftvrjj email onder contróle. Ondergeteekende bericht hier- mede z(jne aanstelling als Ver tegenwoordiger der 8teum- Waalcement» ■teentabriek Aanbevelend Anamerstel, 15 Maart 1906. Hoeren Fietsrijdersindien gü een goed koop en degelijk RIJWIEL wilt berQden, kiest dan een „CONDOR’-RIJ WIEL, prUs 75 Galden. 8 jaar garantie •p de Machine en 1 Jaar ep Bakker’a banden. Verder verkrijgbaar alle ONDERDEELEN tegen scherp concurreerende prjjzen. BUITENBANDEN met 1 jaar garantie vanaf f 4,50; CONTINENTAAL D BANDEN ƒ5,75; BINNENBANDEN met 1 jaar garantie 8,50. Bedragen boven 5,— franco. PRIJSCOURANTEN worden op aanvrage gratis toegezonden door den Rijwielhandelaar Mleuw-Lekkerland. Voor het breien van Kennen, Sakken en andere artikelen zoeken wjj vrenweljjke zoowel als mannelijke persenen uit eiken stand, onver schillig waar woonachtig. Eenvoudige en vlugge arbeid gedurende het geheeie jaar. Vakkennis onnoodig. Brelmachlne-MaatschappU tot bevorde ring van bninarbeld, M»*j. TRAPMAN te Goudriaan. v. d BERG Stolwijk. SCHOLTEN Ammmstol. Wed. VERWOERD Vlist. L. DE HAAS J v. d WERKE D. CASTELEUN telegram wordt gemc' rdbeving, welke bijna t San Francisco de scbi onder de acblergebk teitenis gewekt celey werd Franjes BI Allr- SpCb.«« Verd< Blikwerk-, lief Tceken behoeft» Behalve de gewoi KADE A Ooi Van E. G. LICHTEN en aanvi Van de Erven Bloekers 80. 41V» en 18 Een flink op den besten stand van Aheide; Keuken, Kelder en verdere gemakken. Brieven, onder letter B, s/h POSTKANTOOR, Amcide. De Notaris D. TEIJINCK te Schoonhoven gal on Donderdag 3 Mei 1906, *h mor gens 9’/a uur. ten verzoeke van den WeJEd. Gestr. Heer Mr. P. A. GREUP. als bewind voerder in den boedel van den afwezigen Heer C. KORTLAND en ten wo< laatstgenoemdein het opeL enntaut geld, verkoopen: LedikantenMahoniehouten Linnenkast Tafels, Stoelen, Spiegels, Schilderijen. Aarde- en Glaswerk, Schrijftafels. Brandkast, Copiëer- pers. Naaimachine, Handwagen, eenig gewerkt Geud en Zilver en hetgeen verder zal worden aangeboden. Alles daag» te voren te bezichtigen. Notaris BOS te Papendn op Woensdag 1 Mei IS beginnen *s morgens 10 i Ottoland, op de Kortzjjde, ten verzoeke van- en bet huis gemerkt no. 17, bewoond GERRIT HARTKOORN, •ua kuutant geld, publiek verkoopen: Nieuw ontvangen: Borstels, Vegers, Ragers, Bezems en Kwasten. Zeemlappen, Dweilen en Sponzen. Poets- en Wrjjfartikelenwaaronder iets nieuws voor de Fiets I Stijfsel in soorten. Groene Zeep, Sunlight Zeep en Waschpoeder. Karpetten in alle grootten, Fantasie-MattenTafelkleedenLoopers en Vloerzeil. B hangselpapier, Kastpapier en Randen. Koord en Band voor Jalouzieën. Koord en 'ds voor Gordfjnen tl o em pot- en Parapluieutandera, Busten, Beelden, Glaswerk i iiuiufniain (Goud- en Ziiverbrone). Geneesmiddelen voor teciaal adres voor prima Consumptie-Artikelen en Ansichtki Ier: Kruideniers-, Koloniale- en Grutterswaren. Vruchten en Specerijen. Geëmailleerde- en Gegoten Huishoudelijke Ijzerwaren. SchoolSchrjjf- en ten enz. enz. enz. „...one artikelen van de volgende Firma’s, nagekomen: Van VEB- »mp. te Zaandam de veel gezochte CONCURRENTIE KOEK, 4 10 C’s. VEBKADE A Zoon te Zaandam WAXINE NACHT- en THEE- rerwante Artikelen. de Wed. J. VAN NELLE de verpakte KOFFIESOORTEN. DAALDERS-CACAO, in bussen van 1, 1/1, 1/4 en 1/10 Kilo, 4 f 150, Centen. Het allerwege zoo zeer geroemde het meest licht verteerbaar voeder voor uwe hoenders bevat bet rijkste gehalte aan dierlik voedsel. Het wordt met graagte gegeten en bevordert zeer het leggen. bevat alle bestanddeelen voor een doelmatige voedering, is met bouillon doortrokken en buitengewoon krachtig en versterkend. Volledige voedermethode grailH. Trademark Alleen in verzegelde pakjes verkrijg baar te Schoonhoven bij E. C. v. d. ENDE; Woordeloos J. G. v. d. BEST. In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op SOUCHON THEE, A fl,30 per 5 ons. fokken en niet genoeg versche melk bezitten, voederen met, THORLEY’S Kalvermeel en de uitkomsten zullen hun hot uitstekende van dit artikel doen zien. Verhinder den groei .Uwer Kalveren niet, door hikn on verteerbaar Kalveren voeAael te geven maar gebruik: GEKOOKT HET BESTE itlaarom het goedkoopste Een Kalver meel waarmede men kalveren geheel zonder melk van het geboorte uur af kan fokken Thorley’s kalvermeel behoeft niet meer gekookt te worden doch is gekookt. GEKOOKT kalvermeel is verre te verkiezen boven elk ander soort Kosten minder dan M y 1 Cent per liter. De Notaris A. CASTELEIJN te Streefkerk is voornemens op Maandag den 3 0. April 1906, ’s voor middags ten 10 ure, ten huize van R. KLIP te in de Kerkstraat, em kuntant geld, in bet openbaar te verkoopen: Ruim 3 HECTAREN in den Vinkepolder en Kortland onder van den Heer H. VOGELESANG te Charlois. Dadeljjk te aanvaarden. Inachr(jGng»- biljetten in te leveren vóór of op 8 Mei a. u. ten kantore van Mr. J. P. VAN DEN BRINK te AlbiaMerdana, alwaar nadere in lichtingen zün te bekomen. De GEWONE JAARLIJKSCHE GRAS VERPACHTING van den Polder Veerulal- klufc, onder zal plaats hebben op Woensdag 2 Mei 1906. des voormiddag» te aren, ten huize „o de Weduwe C. VAN DER HEE. DeS cretaris, De Polderschout J. a KETEL. A. C. SNATERSE. De Ondergeteekende beveelt zich weder, evenals vorige jareo, beleefd aan voor het leveren van 1ste kwaliteit Maartacb BuuwUier. uit de welbekende Bier- brouwerV „DE KRANS” te Utrecht. P.8. Zg die nog ledige fusten van het vorige jaar hebben, verzoek ik beleefd ze aan m(ju adres te willen bezorgen Mü minzaam aanbevelende, StulwUUeralui* b(j Gouda, H April 1906. I recht zal 1906, te uur, te ---- worden sunder prjjsverhooging geplaatst in alle bladen, dus ook in dit blad. net werk en tegen billijke prijzen. Boekhandel8<*heeuhoven De Notaris H. GROENENDAAL te Gouda is voornemens op k Donderdag 10 Mei 1906 Rbq ipzet en op Donder- dag 17 Mei 1906 af slag, telkens des middags 12 uurin het Hötel „DE ZALM” aan de Markt te Geuda, in bet openbaar te veilen en verkoopen get No. 34, met STALLING voor 31 Koeien, SCHUUR met STALLING voor 2 Paarden en VARKENSHOK, VARKENSSCHUUR 6 roeden HOOIBERG, verdere GETIMMER TEN. BOOMGAARD, TUIN en uitmuntend Wei- en Hooiland, te zamen groot Verhuurd aan den heer ARIE BAAS Jr., voor 1660 per jaar, tot den 15. November 1907 wat de landerijen betreft, en tot den laatsten April 1908 wat de gebouwen aangaat. Aanvaarding en betaling op 21 Juni 1906, onder gestanddoening der loopende huur. Grondlasten 1906 f 103,68; Polderlasten 1905 f 9 per H A. Schielands penninggeld 1905 f 1.20 per H A. Nadere inlichtingen verstrekt voornoemde Notaris H. C Westhaven B 175. De staking der mjjo- en fabrieksarbeiders in bet noorden van FrankrUk is. sterk aan het afnemen. Verscheidene arbeiders hervatten reeds het werk en het bljjft over ’t geheel in het stakingsgebied rustig. Alleen te Torient is de staking nog algemten. Eenige arbeiders, die daar weer aan ’t werk wilden gaan, werd dit met geweld belet. De vrouwen weren zich hier ook terdege bjj het houden van betoogiogen om de sta king door te zetten. In verband met den aanslag op het huis van den mjjn-directeur Simon te Liviea zga 17 personen in hechtenis genomen. Volgens opgave van den Franschen Minister van Oaderwgs hadden den 15en dezer 27.242 R. K. geestelijken pensioenen aangevraagd. Het aantal geestelijken, die volgens de nieuwe wet betreffende scheiding van Kerk en Staat, recht op pensioen hebben, bedraagt 38.000, dus bijna dri< vierden wenscht de toepas sing der wet. CV De socialisten in Frankrijk, vooral de leider Jaures, hebben zeer hun best gedaan om den len Mei tot een groote stakingsdag te maken. Velerlei arbeiders staakten dien dag. Van enkele vakken was nog niet be kend of zq zich zouden aansluiten. Men meent in Frankrijk, naar het schjjut, een samenzwering tegen de Republiek te hebben ontdekt. Bjj de jongste stakingsoi Noorden des lands rees al vermoeden, dat de vjjanden der Republiek de hand daarin hadden. En nu moet bij een gerechtelj in de departementen du Nord Calais zijn gebleken, dat de Parijs uit door royalisten of werden aange^tookt. In het BritHche Ligerhuis deelde de Minister van Biiitenlaudscbe Zaken, Sir Edward Grey, mede, dat in verband met de in Egypte heerschende onrust, de Engelsche troepenmacht aldaar van 3000 op 5000 man is gebracht. De onrust in Egypte is vooral te wyten aan het feit, dat Taoah, waarover een grensgeschil hangende is, door Turksche troepen werd bezet. Te Londen en nagenoeg in geheel Engeland heeft het weer eens flink gesneeuwd. De toestand van den Duitacben Rgks- kanselier Vorst von Btllow is nu zoover verbeterd, dat zjjn geneesheer gezegd heeft, dat hq den Sin Mei den Rjkskanselier in de parade uniform van het Bonnsche huzaren- regiment voor den Keizer hoopt te kunneu brengen. Dan is de Vorst jarig en men verwacht dat de Keizer hem op zijn 57sten verjaardag in zjjn paleis zal komen geluk wenschen. Da Vorst moet er beter uitzien dan voor bjj ziek werd in den Rijksdag. Vorst von Bülow heeft een vr|j lange wande ling door den tuin van zfjn paleis gedaan. Volgens de „Ta?liche Rundschau" z|jn de socialisten voornemens in den Rgksdag de Duitsche Regeering te interpeileeren over het uitzetten van Russische onderdanen uit Berlfjn. De voorloopige verkiezingen voor de Rgks- Duma in Batshtnd hebben nu ook te i Warschau plaats gehad. *t Was de eerste parlementaire verkiezing, welke in die stad gehouden werd sinds 77 jaar. Begrjjpeiyker- I wjjze was de belangstelling groot. De zes Duma-leden, die door de Universi- I teiten en de Academie van Wetenschappen aangewezen mogen worden, zijn ook gekozen 1 en behooren alle zes tot de constituoneel- democratische partij. De bekende oud-priester Gapon is al meer dan eens dood verklaard, geljjk men weet. Nu weer bericht men dat hjj in ’t geheim door revolutionnairen (die hem ais een ver rader beschouwen) is opgehangen. Zjjn vree- seijjk verminkt ijjk moet in een mestput teruggevonden zgn, zoo meldt het „Berliner Tagebiatt”. De Russische stad Jenisseisk is voor drie vierden overstroomd door de rivier Jenissei waarnaar zjj heet. Honderden menschen vluchtten uit hunne buizen en velen zochten op de daken een toevlucht om het water te ontgaan. Omtrent de ramp van het Belgische opleidingsschip is nog weinig meer bekend geworden. Het schijnt nu zeker, dat het schip naar Hamburg met al de geredden of met een deel daarvan door tegenwind wordt opgehouden. De weigering van den gezagvoer der van dit schip om de geredden te Dover aan land te zetten wordt nu te meer betreurd. Vrienden en verwanten van de geredden z(jn naar Hamburg getogen en wachtten reeds zes dagen tevergeefs. De Belgische regeering zond 10.000 francs naar Hamburg om de schipbreukelingen naar bet vaderland terug te brengen. In de Belgische Kamer werden verscheidene interpellaties over deze ramp gehouden, welke aanleiding gaven tot heftig r In Servië is nu door Konini als kabinetsformateur aangewezen Premier Paschitcb, van wien i dat bjj nog wel „schipperen’ Koningsmoordenaars. Blgkens de laatste berichten uit (Jalifer* ni« is de aarde daar nog sfeeds niet tot rust gekomen. Nog „schudt en schokt haar schoot”. In een telef nieuwe aan duurde, te vergroot en ners veel ontsti Oakland en te Berk» gevoeld. Overigens gaat in San-Francisco de toe stand steeds vooruit. Verschillende zaken werken weer. De gerechtshoven houden weer zitting. De electrische verlichting is voor een groot deel hersteld. Twee honderd doctoren stellen door de geheeie stad onder zoekingen in, om le waken voor de openbare gezondheid. Da verbouwing^piannen z(jn druk in bewerking. Het werk zal aange vangen worden aan dra waterkant, waar nieuwe kaden en magazijnen ten koste van 25 millioen dollars gebokwd zullen worden. Vele inwoMWs der stad verlaten San- Fra< eiseo om in Oakland een nieuwe vroon- pluis te vinden. Een stroom van duizenden, beladen mst zonderlinge vrachten, beweegt „Ondergeteekende verklaart bjj deze, dat het KWALSTERPOEDER hem uitstekend beeft voldaan; ik bad eenè koe met een groot hard uier, waaruit bijna geen melk kwam; door het lezen van uw advertentie baalde ik één pak bjj den Heer I’. L. Bongers te Moordrecht en na dit opge bruikt te hebben was de uier der koe volkomen genezen en de koe gaf 9 Liter melk per maal, zoodat ik dit artikel met vertrouwen kan aanbevelen. P BAAS, Landbouwer." Nieuwerkerk a/d IJssel, April 1906. Verkrijgbaar in pakken met gebruiks aanwijzing’4 0,75, franco per post f 0,90. Depothouders: B. BRAND, Streefkerk. C. G. v. d. BERG Bergambacht. M. A. v. BEEKUM1, Mkkrkkrk L A. STOPPELENBURG Stolwijk. W. J. v. DAM, Haastrecht. W. nE LANGE. Schoonhoven. Erven F TRAPMAN. Goudriaan. P. C BONGERS. Moordrecht. Firma WOLFF. Gouda. A v WALBUM. Ouderkerk a/d IJskl. M di RUIJTER. Njkvw LmriiRLAND. Stoomsneipersdr. S, *W N VAN NOOTKN. Vraagt en leest prospectus met tal rijke attesten. De Heer F schedé schre M. H.! Onderget. verklaart bjj deze dat zjjn Zoontje JAN, oud 6 j< bet gebruik van vier flesschen HOMA.. KLIERENDRANK geheel hersteld i van een open klier in bet oor. Enschedé, 11 Oct. 1904. G. J. GROOTHUIS. Prijs f 1,— per flesch. Verkrijgbaar bij: A. N. van ZESSEN, G ELSENAAR, J. PLOMP, 1 J. F. BIJLEVELD, M DE HEER te Polsbroek C. VAN ZESSEN Prandwijf» J. SPEIJER Meerkerk Tvd HEIDEN R. VERMEULEN Langerak. J. DE KLUI.IVER„ Ottoland. W. VAN REES Bleskensgraaf W. BOER Krimpen a/d Lek “n BOOMGAARDJE; tevens U 8 Binder besaaid Baawland. Te bevragen bü P. v. d. WERKE. Boekhandel. Alblafmerdam. Terztand te haar op het Dorp Bergambacht De Notaris J. P. MAHL- STEDE te Bergambacht is voornemens op Vrijdagen den 4. en 11. Mei 1906, trmiddags ten .DE GROOTE i bet openbaar H<t BESTUUR van den Polder Batten- dUkablok is voornemens op Woensdag 9 Mei a. b.des voormiddags te 10 uur, ten huize van C. OOMS Cz. te in het openbaar te verhuren: De aan dien Polder toebehoorende alamede v—r den tUd van 5 jaren, tngaande 1 Jnli a. g.het VI8UH- BECHT van den Polder. donderak, den 28. April 1906. Namens het Bestuur, De Voorzitter W. BOER. Ber; den 4. en 11. telkens des voor 10 ure, in het Koffiehuis „I BOER" te Lekkerkerk, in te veilen en te verkoopen: EENE met verdere GETIMMERTEN, EHF en TUIN, benevens diverse perceelen te zamen groot Te aanvaarden bü de toewüzing. Nadere inlichtingen geeft genoemde No taris. bjj wien tevens veilingboekjes ver- krügbaar zü"- te Gifssendam zal op Visdagen 4 en 11 Mei 1906, des avonds Mum 7 uur, in het Koffiehuis van de SjmH Erven R. DEKKER aldaar, ten ver zoeke van de Erven P. DONK, bü veiling en afslag, publiek verkoopen: met de helft van den daarvóór gelegen Weg en de daarop staande Doornen. over perceel 1groot ongeveer 857 vierkante ellen. Aanvaarding en betaling 16 Juni 1906. Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaris.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 4