1906 Woensdag 2 Mei. N°. 2713. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Ik V BÏÏÏSÏÏLAID. BH1TBILABD. Overwicht. 3 te apon djjk r >or, )dat imoordem id het beleedigend woord geuit, Het Mei k. A inlosten in het aanstonds het Baptist met al mstateeren. i Roodenburg, land bjjgestaan kinderarts te vele plaatsen i landbouwt lige kamer» Uitgavi van S. <fc W. N. VAN NOOTEN n Schoonhoven. flöoft f 1 en inkei van ifks Noot- dat een minuut nog wat 'P het dien tot gf ver- likel icht ZOO SCHOONHOVENSCÏÏE CODRANT. in geheel Engeland gesneeuwd. »uHsch< iverst., f 5 of 1 d. 4 d. dronkenschap. nachts 2 >flxtd. mder bek. woon- r vergunning te .uuujrgstraat is kosteloos -- ‘meente in eigendom tomen. juwenhurt zal eene kleine om wat meer kost koopsters de havens van vaten. -j pei Volg van O. R. K rige verga- ihans voor iskoop aan izer hem paleis zal t m< lehoorljjk bestaan van minstens onderwijzers, isioen op 60-jarig en leefljjd. □r wachtgelden ten laste )ger bero“" i den lai.u uit Hei- en te Tiel op jaren >leegd t von I door den 2U»< ilgena de sialisten v .itsche Rf_ t uitzetten uit Beriy'u. ier veroordeelde een xarden tot f 5 boete wegens het met zjjn behoorlek uitwjjken zitter, en Mr. L. N. Roodenburg, In de te Utrecht terechtzitting i Beroep (Ongev; spraak plaats i 1. Hooger t borg tegen de 1 p te Arnhei een in de vori| aomen besluit, worden tl ig aangewezen de te Bos__ sloot op de Zuidkade gelegen per- lers, idem, van den S.. bakkerSliedrecht, idem f lof 1 d. V., metselaar Papendrecht, idem, itseljjk comité :hulde liaan ci ter uitvoering van ten behoeve van de boogere school in de ge- i de bekende Rem- >um met 6 repro- van Rembrandt, Giesendam, overtr. arbeids- f 1 of 2 d., 1 d. en 1 d. -„•manus B., bakker, Papen- f 5 of 2 d. is D-. werkman, Papendrecht, X 2 d., met ver mot bevel tot uitlevering ubs, nog Groot-Ai litgegevei in Zeeland. Bes» waardoor de pro’ vloed van 12 1 een beknopt rde streken ii van de dokken, om naar Oakland. Maar innen, die flink ipruimingswerk te De burgemeester kst gegeven de burgers werk op de publieke Ook mogen geen van proces, meer tegen gesticht 'redeten- zich in de richting overgezet te worden de soldaten houden de mai genoeg zijn, om bjj het o] helpen, met geweld tegen, heeft intusschen 1 niet meer te dwingen straat te verrichten, menschen, zonder vorm worden doodgeschoten. geen voorziening te vragen Staten van het besluit van van Oudewater, in zake iriog van perceel B no. irbetering aan im wordt gemeld, welke bjjna een ‘sco de schade achtergebleven inwo i gewekt heeft. Ook te celey werd die schok -1 voor de Rjjks- ,_„en nu ook te *t Was de eerste welke in die stad 7 jaar. Begrijpelijker- jJliog groot. die door de Universi- jmie van Wetenschappen m worden, zijn ook gekozen j zes tot de constituoneel- ren van Bodegra- jr, Rietveld, Waddings- lat de reke- Willebois, welke laatste zelfs de houding van den Minister inconsequent heette. In zijn verdediging wees de Minister van Binnenlandsche Zaken er op, dat het Kamerlid Kuyper reeds in 1874 tegen deze belasting was en dat, zoo de Kamer deze voordracht verwierp, de provincie zonder belasting was. Om nu hun stei stelden irt en Vai Het werkje, dat tegen 50 cents te ver krijgen is, wordt uitgegeven ten voordeele van de noodlijdenden^ Een klein getal prachtexemplaren wordv tegen f 1 verkrijg baar gesteld. Het boekje bevat verscheidene gezichten op de overstroomde terreinen, en kaartjes waarop de ligging der polders is nangegeven. De Unie van Chr. Onderwijzers en Onderwijzeressen houdt Donderdag 24 Mei a.s. haar 10e algemeene vergadering in Utrecht, gebouw „Irene". Behalve de gewone huishoudelijke bezig heden staan op de agenda: Herziening van ’t Werkprogram, rapport van de commissie in zake inkoop in *t Pensioenfonds, plaats vervanging en steun bjj ziekte en voorstel van h<t hoofdbestuur in zake een Infor matie bureau. De vergadering wordt besloten met een gezellig samenzgn, ter feestelijke herdenking van het tienjarig bestaan der Uuie. Het concept-werkprogram luidt: De Unie v. C. O. streeft naar: 1. Gelijkheid van openbaar en bijzonder onderwijs ten opzichte van de publieke kassen. 2. Uitbreiding van de bevoegdheid van de Beroepsradeu, in dien zin, dat ook geschil- len aan hun uitspraak kunnen onderworpen worden. 3. Verhooging der wettelijke minima en wettelijke regeling van de salarissen, róó dat aan onderwijzers, niet-boofdeu van scholen, een behoorlijk bestaan verzekerd zjj. 4. Uitbetaling van minstens één jaar vol salaris aan zieke c 5. Recht op pens 6. Regeling der van het R(]k. 7. Invloed van den .onderwijzer op den gang van schoplzakeri4’ door wetteljjke ver plichting tot het houden van schoolver gaderingen. 8. Kweekschoolopleiding met doelmatige practische oefening. 9 Eén examen, gesplitst in een theoretisch en een practisch gedeelte. 10. Verlaging van het aantal kinderen, waarpit een klasse mag bestaan. 11. Splitsing van het Schooltoezicht in een vakkundig en een administratief. jm beter te kunnen moti veer? n, stelden de heeren Godin de Beaufort en Van de Does de Willebois de volgende motie voor: „De Kamer, van oordeel dat het ter Voorzie ning in en uitbreiding van een net van tolvrije kunstwegen aanbeveling kan verdienen de rechtstreeksche belanghebbenden daarin door een speciale belasting te doen bjjdragen, noodigt de regeering uit *t daarheen te leiden, dat ook in de toekomst de mogelijkheid daartoe voor de provincie Noord Brabant en even tueel voor de andere provinciën bly've bestaan.” Door den heer Van Houten verdedigd en den beer Sickenga onnoodig genoemd werd deze motie, in stemming gebracht, met 26 tegen 8 stemmen aangenomen. Tenen de heer v. d. Feltz, Van Beyma, De Jong, Sickenga, Doj«s, Welt. Laan en Kist. Nog werden eenige kleinere ontwerpen goedgekeurd, alvorens de Kamer tot nadere byeenroepiag uiteenging. i in deze in Augustu'/September len geneeskundige het Ijjden van rd herkend als te zjjn een ge- ongeval, dat dezen 1 Novem- getroffen en klager 17 Decern- vioosstelling had aangevraagd, •‘tad, klager daarin ontvan- .«.en ook ontvankelijk i^zjjn ■■-rage, tod staan van het klager** -Jgt. j bezig waarop I vl< mdrecht, idem, ontsla- i»ng. werkman Sliedrecht, f 5 of 2 d. dronkenschap, f 2 Nieuwkoop, ieuwveen, Zevenhoven. Naar het feit, dat van sommige ren nimmer formulieren in besloten aan die besturen te mdacht van de verhuurders w __.it minder dan vier vertrekken te vestigen op hunne verplichting om aan gifte ter secretarie te doen. Door de gemeentebestun ven, B-irwoutswaarder, Waarder Oudewater, Reeuwjjk, Boskoop, veen en Nieuwkoop is bericht di Ding over 1905 is goedgekeurd. Besloten is om by Gedeputeerde den gemeenteraad i onbewoonbaarverklai 883a, doch dit perceel voor vei te wjjzeo. Overeenkomstig deriog gene-u verbetering een etinksl ceelen 76a—e. Een door Nieuwveen ingezonden wjjziging van de bouwverordening'om advies in han den van de commissie gesteld, wordt goed gevonden, onder opmerking dat, voor zoover betreft de eerste wjjziging, bet gemeente bestuur reeds bjj het advies over de oor spronkelijke bouwverordening op deze quaes- tie was gewezen. Het ontwerp—besluit van Boskoop in zake bet uitbreidingsplan wordt behandeld; ge adviseerd wordt om wel tot het vaststellen van een uitbreidingsplan, bedoeld bjj art. 28 der Woningwet, over te gaan. Medegedeeld wordt.dat in Maart zjjn vóór gekomen de navolgende gevallen van be- smetteljjke ziekte, als; te Zevenhoven 1 febris typh te Zwammerdam t diphtheritic; te Boskoop 6 febris typh. enödiphth Ie Bode graven 1 febris lyph.te Woerden 2 febris lyph., 4 roodvonk en 1 dipbtb.; te Wad- dingsveen 3 febris lyph. en 1 dipbtb.; te Oudewater 1 dipbtb. en te Reeuwjjk 1 febris typh. Aan een sub commissie wordt opgedragen een onderzoek naar de mogelijkheid om voor kleine gemeenten een wisseltoiinenslelsel in te richten, met begrooting van kosten enz. Het in de volgende maand te houden piaatsbezoek wordt besprokeninzonderheid i zal een onderzoek worden iogesteld naar de slachtplaatsen, den reinigingsdienst ophalen en bewaren van asch en vuilnis, de rioleering, terwjjl ook de klachten van vorige jaren zullen worden nagegaan. Tevens zal het publiek weder in de ge legenheid gesteld worden om de commissie te spreken, waarlos aan de burgemeesters gevraagd zal worden om een lokaal ten ge- meentebuiw te willen beecbikbasr stellen. Gouda, 30 April. De gemeenteraad be sloot Vrijdag j.l. aan het plaatseljjk comité voor de nationale Rembrandthulde 2 eelen steun te verleenen ter uitvoert zjjn plan om, ten behoeve van de h< klassen van iedere lagere school in 1 meente, een exemplaar van brandt gave, zjjnde een albi d acties van schilder (jou beschikbaar te stellen. De rekening van de gemeen te-gaf fabriek over het afgploopen jaar werd ditmaal zonder eenige discussie goedgekeurd. Zjj bedraagt in ontvangst f 209.682,78l/i, en in uitgaaf f 201.65l,36l/i en sluit met een kassaldo van f 7031,42, dat in de gemeentekas terecht komt. De schuld van de fabriek aan de ge meente bedroeg op 1 Januari 1905 f 151.000; deze onderging eene vermeerdering met f 15.000 wegens buitengewone uitbreidings werken in den loop van hel jaar/ terwjjl voor een bedrag van f 21.000 afgélost werd, zoodat de schuld op 81 December 1905 nog groot was f 155.000. Het aantal gemeente vroedvrouwen, dat voor enkele jaren nog 4 bedroeg, is van lieverlede ingekrompen. Heden besloot de Raad het getal vroedvrouwen te bepalen op 1 en bare instructie te herzien en op nieuw vast te stellen. De eerste dwarsstraat tusschen de Snoy- straat en de Bockenbergstraat is kosteloos en om niet door de gemeente in eigendom en beheer overgenc In het Oude VroL vertimmering plaats hebben, ruimte te verkrjjgen voor of preuvebezitaters. Mevr, de wed. Noothoven van Goor— Roest van Limburg zond haar ontslag in als regentes der beide gasthuizen, wegens haar vertrek uit de gemeente. Met een waardeerend woord van den voorzitter, die met instemming van de vergadering zjjne erkentelijkheid betuigde voor de goede diensten door de uittredende regentes aan de gemeente bewezen, werd bei schrjjven van mevr. Noothoven yan Goor voor kennisgeving aangenomen. De Raad benoemde tot regenten van het Hoffmans-gesticht de heeren C. W. van de Velde en Dr. P. J. A. Levedag, en zulks ter vervanging van wjjlen de heeren J. M. hoven van Goor en J. A. Biezenaar. Tot onderwijzeres aan de 2e burgerschool voor meisjes werd benoemd mej. C. A. Hombriok te V’-- In deze zitti van deq, 3e kiesdit werd benoemd Weesperkarspel. (ting werden de geloofsbrieven heer R. U. Jongenburgér, in het ietrict tot raadslid verkozen in de plaats van wjjlen den heer J. M. Noothoven van Goor, onderzocht en in orde bevon den, zoodat tot zjjne toelating werd besloten. De collecte met open schalen alhier, gehouden ten behoeve der noodlijdenden door de watersnood in Zeeland, beeft netto opgebracht de som van f 545,91. Zaterdagavond had de jaarljjk- sche ledenvergadering plaats der iGoudsche ccöp. vereeniging voor Genees-I Heel- en Verloskundige hulp” alhier. Uit de uitge brachte verslagen bleek, dat de vWeeniging (hans 2574 leden telt en dat aantal steeds^, vooruitgaat. Er was ootvangeu f 13.503,18, en hilgegeven f 13.611.57'/s, met tot slot een nadeelig saldo van f 108,39, hetgeen zgn oorzaak: vindt in een nadeelig slot van het vorig jaar, hetwelk by de uitgaven is geboekt. Aan verschillen de doctoren werd gedurende het boekjaar betaald pl.m, f 5500. Aan de eigen apotheek, die goed floreert, werden 24.197 recepten gereed gemaakt. De rekening van de apotheek wjjst ook een batig slot aan, hetwelk zal worden gebruikt voor aanschaffing van verplegingsartikelen. De eisch van de doctoren, om vanuit de apotheek geen particulieren' te bedienen, werd van de hand gewezen, en zoo de doc toren bjj dezen eisch bljjven volharden, zal bet besfuur die met alle middelen bestrijden, daar de apotheek alleen een zaak is der ▼sreeniglng en niet behoort tot de competes tie der heeren doctoren. m naar huis, k vertrokken, de kolonie. •n, waar- konden Ipen worden, het jaar (905 per dag, is terug- per d ig. het jaar i een der - -- _v_ midden. Het overlyden van Mr. A. Kerdqk was ook voor hel Genootschap een harde slag. Eindelijk worden vermeld ala kort geleden opstericht de afdeelingenAlkmaar, Hilver sum, Niarden, Bussutn, Tiel, Hdlevoetsluis en Veendarn (de laatste met 40 leden, welk getal men spoedig hoopt te verdubbelen). Er is thans voorloopig alle reden tot te vredenheid. Het is het Gjnootschap gelukt vasten voet te krjjgen in verschillende deelen van bel land: de organisatie breidt zich op verrassend snelle wjjze uit en de verpleging van kinderen in gexondheidakolonies wordt aangevat in plaatsen, waar men er zonder de hulp van het Genootschap niet zoo spoedig toe gekomen zou zjjn. Het hoofdbestuur spreekt als zjjn overtuiging uit, dat er door middel van verpleging in gezondheidskolonies op het gebied van volksgezondheid en volks welvaart nut van beteekenis te stichten valt. Namens het hoofdbestuur is bet verslag onderteekend door Dr. A. Sikkel Azn., voor- u. t w i>asecretaris. t gehouden van den Centralen Raad van rallen verzekering) had de uit- in de volgende zaken: beroep van W. W. te Culem- w --D— uitspraak van den Raad van Beroep te Arnhem, houdende niet ontvan- keljjkverklaring in het door hem ingesteld beroep tegen eeqé beslissing vuu de Rjjks- verzekeringsbank, waarbjj hem ter zake van een ongeval Bcbadeloosstelliag is geweigerd, op grond dat niet gebleken was dat het letsel een gevolg was geweest van een ongeval De vordering betreft eene ttydeltyke uilkeering en 'ter zake van beslissingen dienaangaande re beroep uitgesloten. De Centrale R^ bevestigde de uitspraak^ 2. Hoogerberoep van J. P. v. d. P. te Gouda tegen de uitspraak van den>Raad van Beroep te Dordrecht, houdende met ontzegging der daartegen ingestelde vordering, bevestiging der beslissing van de Ryksverzekeringsbank, waarbjj hem na 22 April 1905 schadeloos stelling is geweigerd. Eischer is getroff n door een ongeval, dat zjjn linkeroog belee- digde, terwjjl hfl klaagt over pflnen in armen, beenen enz. De Raad overwoog, dat ver band tusschen het ongeval en die pjjneq niet waarfchjjnljjk kan worden geacht. De Centrale Raad bevestigde de uitspraak. De Raad van Beroep te Rotter dam deed o. m. uitspraak in de volgende zaak: Bjj beslissing van 4 Januari 1906 weigerde het bestuur der Ryksverzekeringsbank aan W. d. J. te Rotterdam, de schadeloosstelling, waarop deze aanspraak maakte, ter zake van een hem den Isteu November 1904 te Capelle a/d IJsel in de onderneming van zyn werkgeefster, de naamlooze vennootschap Centrale Guano Fabrieken aldaar orerkomen ongeval. De weigering steunde hp de overweging, dat te rekeneq van den dag af, waarop het ongeval had plaats gehad, tot op waarop klager zich met zjjne aanvrage schadeloosstelling tot het bestuur had wend, reeds meer dan een jaar was i loopen, terwjjl het geval, bedoeld in arii 68 Ider Ongevallenwet, niet kan gea< worden aanwezig te zjju en voorts, dat, i het tegendeel moest worden aangenomen, niet was gebleken, dat het tegenwoordige Ijjden van klager ber gevolg was van- of in verband stood met bet oogeval op 1 No vember 1994. Klager w«a daartegen ia be roep gekomen en vorderde ouder uiteen zetting der gronden, waarop hjj meende dat o_ hl| d«n leimfh wn wn jur o. het onnnl door niet had Terzuund, dat hem worde toeterend, 1 lende personen in verschillende pls&taen." Kantongerecht te Sliedrecht. Zitting van 26 April. Hi imeriens T„ schipper, zonder bek. woon- of verbljjfpl., overtr. politie-regt. op de Mer- wede enz., f 1 of d. Dirk O., schipper, Groningen, idem, f 3 of 2 d. Jacob R. Jz., schipper, Papendrecht, idem, f 3 of 2 d. Cornelia B., schipper, Papendrecht, idem, f 3 of 2 d. Dirk N., bakker, Giesendai wet, f 5, f 1 en Johannes Hen drecht, idem, Jan Cornelit jachlovertr., 2 X f 10 of 2 beurdverkl. geweer, of betaling van f 20, subs, nog 2 d. Willem T, visscher, Groot-Ammf f 1 of 1 d., met verbeurd verkl, haas, die voor f 1 is verkocht. Cornelia van der M., Sliedrecht, visscherjj- overtrf 1 of 1 d- Adriaan V., Jan van der M. en Johannes van der M.. Sliedrecbt, visscherjjovertr., ieder 3 X f 2 of 1 X 1 d„ met verbeurd verklaring aalschaar en visch; bjj Johannes van der M. is geen visch verbeurd verklaard, alleen de aalschaar. Tennis M., kastelein Sliedrecht, tapperjj- overtr., f 5 of 2 d. Teunis K., bouwman Noordeloos, overtr. bouwverordening Streefkerk, f 1 of 1 d. Arie van de G., Sliedrecht, overtr. spoor- wegregl.. f 1 of 1 d. Dirk V., herbergier Sliedrecht, overtr. prov. regl. op de wegen en voetp. 3 X f 3 of X 1 d. Dirk van Bkoopman Giesendam, idem, f 2 of 1 d. Arie de K., koopman Nieuw-Lekkerland, idem f 1 of 1 d. Marinus Lucas Z., slager Sliedrecht, idem, f 2 of 1 d. Anthonie V. te Molenaarsgraaf en Cornelia van M. te Brandwjjk, idem, ieder f 1 of I d. Marinus Eliza L, spekslager Sliedrecht, idem, f 1 of t d. Aart B., bouwman Wijngaarden, overtr. rjjwielwet, f 5 of 2 d. Kasper Gerrit f 1 of 1 d. Henri Cornelia B., Sliedrecht, *s i bonden los laten loopen, 2 X f 1 ol Pieternella Catharina J., zon of verbljjfpl., venten zonder 'Sliedrecht, f 3 of 2 d. Nicolaas van der K Schoonhoven, idem te Molenaarsgraaf, f 3 of 2 d. Johannes Bernardus BDordrecht, idem te Molenaarsgraaf, f 1 of 1 d. Willem K., boerenknecht Brandwjjk, tieren op den openb. weg, f 5 of 1 d. Kornelis van der H. en Jacobus de V., beiden te Goudriaan, burengerucht, ieder f5 of 2d. Anthonie de V. te Bleskenegraaf en Arie de H. te Molenaarsgraaf, idem, ieder f 5 of 2 d. Arie D. te Goudriaan, leerplichtovertr. bjj herb., f 4 of 2 d. Trjjotje de V., Papen gen van rechtsvervolgil Cornelia van der T., verstoring openb. orde, f Adriaan PDordrecht, of 1 d. Leendert N., Sliedrecht, verstoring openb. orde. 5 d. Rejjer P., Sliedrecht, dronkenschap, f 2 of 1 d. Cornelis BSliedrecht, idem, f 1 of I d. Johannes de J., Sliedrecht, idem, 2 X f 6 of 2 x 3 d. Klaas S., Sliedrecbt, idem, f 3 of 2 d. Jan N., Sliedrqcht, idem, 2xfl5of2x3d. Cornelis B,, Sliedrecht, idem, f 2 of 1 d. Pieter van T., Hendrik van T. en Ttunis K., allen te Sliedrecht, no. 1 dronkenschap 4de berh., de overigen orde verst., no. 1 3 w., no. 2 en 8 5 d. Cornelis H., Sliedrecht, orde. Floor H., Sliedrecht, idem, Cornelis H., Sliedrecht, f 2 of 1 d. Mattheus H., Nieuwpoort, idem, f 2 of 1 d. Arie van D., bootwerker Sliedrecht, orde verstoring, f 5 of 2 d. Jan van den BSliedrecht, dronkenschap, f 2 of 1 d. Arie K. en Jan K., Sliedrecht, idem, ieder f 6 of 3 d. De kantonrechter alhk landbouwer uit Wjjngai of 2 dagen hechtenis, i paard en wagen niet t voor een wielrjjder. 8T ATEN-G EN EB A AL. EERSTE KAMER. Nadat in de vergadering van Woensdag 25 April was medegedeeld, wie tot voor zitters en ondervoorzitters der afdeelingen benoemd waren, hield de voorzitter een toespraak, naar aanleiding van de rampen, door de aardbevingen in Italië en Amerika teweeggebracht. Ojft diens voorstel besloot j de Kamer de regeering te verzoeken aan de respectievelijke regeeringen van Italië en de Vereenigde Staten den diepen indruk mede te deelen, welketf de verschrikkelijke ge beurtenissen op öns volk gemaakt hebben. Daarna ging de Kamer tot den volgenden dag uiteen. Donderdag 26 April kwam de Paardenbe lasting in Noord-Brabanl aan de orde. Het was vooral tegen het bekende amen dement op dit ontwerp, door de Tweede Kamer aangenomen, dat vele leden zich keerden. Ia de eerste plaats de heeren I Van der Bieaen en Van der Does de 1 Donderdag ichem gehoudi i het hoogh. i.” is de t 1906/1907 vast I op f 3,— per Datum en uur zullen nader worden gepu bliceerd. Hei Centraal Genooischap voor Kinderherstellings- en Vgcantiekolonies beeft het jaarverslag over 1905 uitgegeven, waar aan het volgende is ontleend v Het ledental breidt zich gaandeweg uit en er trad in dit jaar toe ééne vereeniging voor gezondheidskolooias. Een poging om alle nog niet toegetreden vereenisriegen voor ge zondheidskolonies hier te lande te bewegen {iqh bjj het Genootschap aan te sluiten, had goed als geen succes. Het verslag meent dat ook hier eenige centralisatie, voorname lijk wat de verpleging betreft, verspilling van werkkracht en van geldmiddelen zou kunnen voorkomen. In den laatsten tjjd is er een sterke opleving in de beweging voor gezondheidskolonies te conatat De bestuursleden Bos en voor bet Noorden van ons la door den heer G. Scbeltema, Groningen, vonden reeds in medewerking. Het vorig getal van vjjf afdeelingen is geklommen tot zestien. Aan den bouft van het ontworpeu koioniehuis te Apeldoorn valt voorloopig wegens gebrek aan fondsen niet te denken. Het verslag brengt de mededee- liug, dat aan giften, op circulaire iogekoman, en aan toezeggingen, thans byna het benoo- digde bedrag bjjeen is voor een eenvoudig zomergebouw, zoodat weldra zal kunnen worden overgegaan tot het bouwen van het eerste koloniebuis te Egmond aan Zee. Hieraan kan nog worden toegevoegd, dat na de hoofd bestuursvergadering, waarin dit verslag werd bt haadeld, een gift van f2500 is ingekomen, die, gevoegd bjj de reeds ver meide giften en toezeggingen, het bestuur in slaat zal stellen nogetteljjke verbeteringen in het plau aan te brengen en het huis dezen zomer te doen bouwen. Er werden in het huis te Egmond aan Zee van i Juli 24 Sept. 1905 drie kolonies, elk van ongeveer twaalf kinderen, verpleegd. De resultaten der verpleging waren uit stekend. De verpleegde kinderen zjjn nage noeg zonder uitzondering flink toegenomen iu lichaamsgewicht: zjj hebben een blos van gezondheid medegenomen r.-i zjj zjjn levenslustig en sterk v vol aangename herinneringen aan Vier niet aangesloten vereenigingei O,ader één met 800 verpleegdagen wegens plaatsgebrek niet geholpen De verpleegkosten waren voor t.v. vastgesteld op f 1,10 per kind en welk bedrag voor hi t jaar 1906 is gebracht op f 0 80 p«*r kind en HeA bestuur had in het begin van 1905 het vei lies Ie betreuren van meest krachtige figuren in zjjn Bjj Kon. besluit is Jan I van Bommel te 's Hertogenbosch, zjjne wettige, zoo mannelijke als viouweljjke, afstammelingen, in den Nederlandschen adel verheven, met de pruedicaten van jonkheer en jonkvrouw. In de Donderdag j.l. in „de Doelen” te Gorinchem gehouden vereenigde vergadering van het hoogheemraadschap „de Albiasserwaard c. a." ia de begrooting voor het dienstjaar 1906/1907 vastgesteld eu de omslag bepaald op f 3,— per belast bare hectare. Tot leden van het hoofdbestuur der vereeniging „Volksweerbaarheid” zjjn herkozen do heeren prof. M. Noordtzfj, R. P. Verspyck, Mr. H. Verkouteren en T. O'y en gekozen do hoeren Dr. H J. Kiewiet de Jonge, C. F. H. Putman Cramer en Mr. J. J. Hejjss. Te Akkrum, Lemmer, N jj m en Roordahuizen zgn afdeelingen van da internationale vereeniging Vi toonstelling. Door de algemeene vergadering van de Commanditaire Vennootschap de Dordtsche Bink „De Ridder Co.” is be sloten het bedryt in te brengen in eene naamlooze vennootschap „Dordtsche Bank”, gevestigd te Rotterdam, wier acte van op richting daarop werd verleden. Het kapitaal dezer vennoo1 schap is twee miliioen gulden, waarvan f 900 000 geplaatst. Tot directeuren werden benoemd de heeren Mr. R. J. H. Paty'o, lid der Tweede Kamer, en H G. Schadd. Cimmisssrissen zjja de heeren Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland, S. A. F baron Creutz, H. van Kempen, A. D. de Marez Oyens, Mr. H. de Rwitz en Mr. R. van Roes. Het bedrjjf van de Haagscbe Bank ’s-Gravenhage wordt eveneens door de nieuwe vennootschap overgenomeo. In de vergadering van de Ge zondheidscommissie te Bodegraven van 24 April werd mededeeling gedaan van 't geen sedert de laatste vergadering geschied is tot uitvoering van genomen besluiten. Ingekomen zjjn woningformulieren art. 9 van de gemeenten Woerden, Oudewater, Nieuwveen, Zevenhi aanleiding van het feit, dat van gemeentebestun komen, wordt I verzoeken de aar van woningen met minder u De Belgische regeering zond 10.000 francs naar Hamburg om de schipbreukelingen Daar bet vaderland terug te brengen. In de Belgische Kamer werden verscheidene interpellaties over deze ramp gehouden, welke aanleiding gaven tot heftig debat. In Servië is na door Koning Peter als kabinetsformateur aangewezen de oud- Premier Paschitcb, van wien men verwacht dat bjj nog wel „schipperen” zal met de Koningsmoordenaars. Bljjkens de laatste berichten uit (Jalifer- nië is de aarde daar nog steeds niet tot rust gekomen. Nog „schudt en schokt haar schoot". In een telegram nieuwe aardbeving, duurde, te San Francisi vergroot en onder de i ners veel ontsteltenis Oakland en te Berki gevoeld. Overigens gaat in San-Francisco de toe stand steeds vooruit. Verschillende zaken werken weer. De gerechtshoven houden weer zitting. De electrische verlichting is voor een groot deel hersteld. Twee honderd doctoren stellen door de gebeele stad onder zoekingen in, om ie waken voor de openbare gezondheid. Da verbouwingspiannen zjjn druk in bewerking. Het werk zal aange- vangen worden aan den waterkant, waar nieuwe kaden en magazijnen ten koste van M miRioen dollars gebouwd zuilen worden. Vele inwoirttts der stad verlaten San- frat'Cisco om in Oakland een nieuwe woon- plaats te vinden. Een atroom van duizenden, beladen met zonderlinge vrachten, beweegt De staking der mjjo- en fabrieksarbeiders in bet noorden van Frankrijk is. sterk aan bet afoemen. Verscheidene arbeiders hervatten reeds bet werk en het bljjft over 't geheel in bet stakingsgebied rustig. Alleen te Torient is de staking nog algemeen. Eenige arbeiders, die daar weer aan 't werk wilden gaan, werd dit met geweld belet. De vrouwen weren zich hier ook terdege bjj het houden van betoogingen om de sta king door te zetten. In verband met den aanslag op het huis van den mijn-directenr Simon te Livien zgn 17 personen in hechtenis geaomen. Volgens opgave van den Franschen Minister van Oaderwys hadden den 15en dezer 27.242 R. K. geestelyken pensioenen aangevraagd. Het aantal geestelijken, die volgens de nieuwe wet betreffende scheiding van Kerk en Steat, recht op pensioen hebben, bedraagt 38.000, dus bjjna dr»4 vierden wensebt de toepas sing der wet. X»' De socialisten in Frankrjjk, vooral de leider Jaures, hebben-zeer hun best gedaan om den len Mei tot een groote stakingsdag te maken. Velerlei arbeiders staakten dien dag. Van enkele vakken was nog niet be kend of zjj zich zouden aansluiten. Men meent in Frankrjjk, naar het schjjnt, een samenzwering tegen de Republiek te hebben ontdekt. Bjj de jongste stakiugsoi Noorden des lands rees al vermoeden, dat de vjjanden der Republiek de hand daarin hadden. En nu moet bjj een gerechteljjk onderzoek in de departementen du Nord en Pas de Calais zjjn gebleken, dat de onlusten van Parjjs uit door royalisten of Bonapartisten werden aangestookt. Ia het Britsehe Lagerhuis deelde de Minister van Buitenlaudscbe Zaken, Sir Edward Grey, mede, dat in verband met de in Egypte heerschende onrust, de Engelsche troepenmacht aldaar van 3000 op 5000 man is gebracht. De onrust in Egypte ia vooral te wjjten aan bet feit, dat Tanah, waarover een grensgeschil hangende is, door Turksche troepen werd bezet. Te Londen en nagenoeg «ahnoi F„r>ai>n<i heeft het weer eens flink - De toestand van den AAultticben Rjjks- kanselier Vorst von Bülow is nu zoover verbeterd, dat zyn geneesheer gezegd heeft, dat hjj dan San Mei den R(jkskanselier in de parade uniform van het Boansche huzaren regiment voor den Keizer hoopt te kunnen brengen. Dan is de Vorst jarig en men verwacht dat de Keizer hem op zjjn 57sten verjaardag in zjjn paleis zal komen geluk wenschen. Da Vorst moet er beter uitzien dan voor bjj ziek werd in den Rijksdag. Vorst von Bülow heeft een vrjj lange wande ling door den tuin van zjjn paleis gedaan. Volgens de „Tügliche Rundschau” zjjn de socialisten voornemens in den Ryksdag de Duitsche Regeering te interpelleren over het uitzetten van Russische onderdanen uit Berijjn. De voorloopige verkiezingen Duma in Bwsland hebbei Warschau plaats gehad. parlementaire verkiezing, gehouden werd sinds 77 ji wjjze was de belangstel..^ De zes Duma-leden, teiten en de Academii aangewezen mogei en behooren alle democratische partjj. De bekende oud-priester Gapon is al meer dan eens dood verklaard, geljjk men weet. Nu weer bericht men dat bjj in 't geheim door revolutionnairen (die hem als een ver rader beschouwen) is opgehangen. Zjjn vree- seltfk verminkt ijjk moet in een mestput teruggevonden zjjn, zoo meldt het „Berliner Tambtatt**. De Russische stad Jenisseisk is voor drie vierden overstroomd door de rivier Jenissei waarnaar zjj heet. Honderden menschen vluchtten uit hunne huizen en velen zochten op de daken een toevlucht om het water te ontgaan. Omtrent de ramp van hel Belgische opleidingsschip is nog weinig meer bekend geworden. Het schjjnt nu zeker, dat bet schip naar Hamburg met al de geredden of met een deel daarvan door tegenwind wordt opgehouden. De weigering van den gezagvoer der van dit schip om de geredden te Dover aan land te zetten wordt nu te meer betreurd. Vrienden en verwanten van de geredden zjjn naar Hamburg getogen en wachtten reeds zes dagen tevergeefs. algische imburg 1 -'and met ingang van 1 Maart 1905, eene rente van 70 pCt. van zjjn dagloon. Uit de behandeling dezer zaak bleek, dat d. J. op 1 November 1904. terwjjl bjj als timmerman bjj de Centrale Guanofabriek werkzaam was, in het water was gevallen. Aanvankelijk werd daaraan geen gewicht gehecht. Ia Augustus 1905 werd hjj als Ijjdende nan eene dubbelzijdige ischias in het ziekenhuis te Rotterdam opgenomen en kwam Dr. Rombach, die hem daar behan delde, toen tot de conclusie, dat dit Ijjden in verband moest gebracht worden met d-n val in het water op 1 November 1904. Alstoen werd 9 September 1905 aangifte van het ongeval gedaan en 17 December d. a. v. door klager schadeloosstelling aan gevraagd. De aanvrage tot schadeloosstelling werd derhalve gedaan mee.r dan een jaar na bet ongeval eu klager was daarin niet- ontvankeljjk. tenzjj het geval in art. 68, 2e lid der Ongevallenwet zich voordeed. Verweerder meende, dat zulks niet het geval was, omdat hjj die alinea zóó leest, dat de niel-ontvankeljjkheid volgens de eerste alinea van art. 68 alleen dan niet beslaat, wanneer de gevolgen van hot onge val meer dan een j iar na het ongeval als zoodanig zijn herkend. De Raad vereenigde zich niet met deze opvatting en was van oordeel, dat de ver zekerde ook na verloop van een jtar na het ongeval ontvankelijk is in zjjne aanvrage om schadeloosstelling, wanneer hjj aantoont, dat de gevolgen van het ongeval, die hem geheel of gedeeltelijk ongeschikt tot arbeid maken cn waarop bjj zyoe aanspraak op schadeloosstelling grondt, niet terstond bjj of na het ongeval zich hebben geopenbaard of zjju herkend als daarmede in verband te staan, doch dat zulks eerst later het geval is geweest, zonder dat daarom nog een jaar behoeft te zjjn verstreken. De strekking van art. 68 is, den verzekerde een termjjo van een jaar te geven, binnen welken hjj zjjne aanspraken kan doen gelden, doch die termjjo kan dan oak alleen loopen sedert hjj zich van die aanspraken be wust was. Waar nu 1905 door dc_ getroffene wen volg van het bor 1904 had ge 1905 du schadeloosstelling had aar,"'*’r* verklaarde de raad, klager daarin onl kelyk ea misdien ook ontvankelijk iq beroep teiien de weigering dter aanvri., Omtrent het al of niet ia verband van het oogeval mit de uitoefening wa verzekeriogsplichlig bedrjjf van klage: werkgeefster, oordeelde de raad als volgt. Toen klager in het water viel was hjj bv. met het af breken van een vlotje, een roeiboot hid gelegen. Bedoeld vlotje lag in een van de havens van de fabriek, en was gemaakt van vaten, waarover plan ken lagen, eeu en ander toebehoarende aan de fabriek. Het diende als bergplaats vin een wherry, die door den fabrieksdirecteur uitsluitend voor zjjn persoonljjk genoegen wordt gebruikt. Op grond dezer feiten, kon niet worden aangenomen, d*t het ongeval, dat klager 1 November 1904 had getroff m, dezen was overkomen in verband met de uitoefening van het verzekeriugsplichtig bedrjjf van zjjne werkgeefster, en werd de ingeatelde vorde ring ontzegd. De dezer dagen te 's-Gravenbage overleden Baronesse Sirtema van Grovpstins heeft baar vermogen van een inillioen gulden, na aftrek van de helft voor legaten, ver maakt aan de gemeente ’s-Gravenhege, voor het oprichten van eene „Sirtema van Grovestins Stichting”, met het doel uit de rente behoeftige gezinnen, noodljjdende kerken en liefdadigheidsinstellingen te ondersteunen. Door de leerlingen van de openbare school te Giesen-Nieuwkerk is voor de watersnoodljjdenden in Zeeland f 5 bijeen gebracht; door die te Peursum f 3.76; te Schelluinen f 2,52, en te. Wjjngaarden f 9,55. In de op Vrjjdag 27 April j I. gehouden zittiog der arr. rechtbank te Dord recht zjjn o.a. behandeld de volgende zaken De 27 jarige visscher, Pieter M. te Goriu- ctfq^ti, was opgerot pen om eene hem opge legde straf te ondergaan; hjj bal echter zich met op den bepaalden dag aaogemeld, waarom njj op 2 April j I. door de rjjksveldwacbters Rengert en De Schutter werd gearresteerd, waartegen hjj zich hevig had verzet, door de veldwachters Ie «laan en te krabben. Te dezer zake werd tegen P. M. 6 wekeu gevangenisstraf ger< qmreerd. Wegens mishandeiirg van den smid Jan Stam te Streefkerk, was gedagvaard de metselaar Matthys de B. aldaar. Deze had op 15 Maart j 1., toen Stam htmopdendyk passeerde, dezen aaegegrepen en getrapt, welk laatste feil echter door bekl. werd ontkend. Eisch f 10 boete, subs. 5 dagen hechtenis. De volgende zaak gold een beleediging, aan^/daan aan Pleunfje Breed veld, wonende te Oud Al bias, in den avond van 18 Maait j I. door den 19 jarigen landbouwer Willem den B., die mol eenige kameraden baar voorbijliep. Bekl. had het beleedigend woord geuit, omdat Pleuotjn hem en zjjne metgezellen had lopgeroepen: „Boerenkiff *rs ga door naar huis, auders wordt de pap koud", da.irbjj haar tong tegen hen udstekend. O M. riqiiire-rd^ f 6 boete, subs. 3 dagen hechtenis. Den 3den Mei zal door het Gerechtshof Ie Arnhem in hooger beroep behandeld worden de zaak van den land bouwer Alewjjn van den Berg, i Boeicop. die door de rechtbank 8 Maart j.l. werd veroordeeld t-ot 12 j gevangenisstraf wegens doodslag, gepl op zjjn schoonzoon H. de With. Verdediger is Mr. J. H G. Bekker, te Tid. Bjj de firma Ooaterbaan le Cointre te Goes is uitgegeven; „De o»er- stroomiog in Zeeland. Beechrjjving van de rampen, waardoor de provucie Z-eland tjjdens den vloed van 12 Maart 1906 is getroffen, benevens een beknopt overzicht vau overige geteisterde streken ia ons land,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1