Eerste Blad. Nieuws- eng Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. N». 2714. 1906. Gehuwde Ambtenaressen. w BÖ1TEÜLA1D. Overdekt. J ./fe^Jliden^A^ BimiiLASD. Dese (Jaaraai bestaat alt S Bladen. )U rijzen straf lis van de 1 van r ih Lunil ried de igd irin womnf uit ruiende toe- t ook Panis- M<j. G. Weidei meensctiappelgl meenten, ie wej !ing lof w barer betrekking is benoemd L’de [$te den Met fl>8 >k te en 18, aan- ionale 1 Ide «t. isser P. Kool is aa_ en P. Hardam op- agi. ilm woe ■verd pompen is dade- ■d door i zich ujwerk- imp. 1 ten 8CH00NH0VERSCÏÏE MUIT. per lêboter >,50 p le, jedi w_ loteling ingelgfd bg bet reg. ipenen zal t ’sRgks wacht! de wenscL woningen Er nog toe troi i gebouwd i behooren Perk iton J Krimpen L. Vien" beer d. Perk leradheW piot andemc |liev itj Jeze h ikij >p de inoréele'|rida van 'Wl if'lHipl weÓscheigk, een stencil wjjunfeö I Gtwteld eens, JiqannW ▼oor f 8109. 1897. 170. 80. 89. aan de P™ j Uitgavi van SL <fc W. N. VAN NOOTEN ra Schoonhoven. «/den week afge- >rdt .eer A. J. 4156. heer C. de geprotesteerd tegen de vermeer de Britsche troepenmacht in “i beden, jgang van als bevoegdin ter standplaats scKètram Haarlem Hil- lond Leiden —Voorschoten— an Haag. Ingevolge over- een buitenlandacble electrici- teitsmg. is door de heeren Bos c. s. te Rotterdam aan den Minister van Waterstaat concessie aangevraagd voor een electrische tram ter vervanging van de bestaande stoomtram, terwgl aan de verschillende ge beente besturen concessie zal worden aange vtaagd voor het leveren van electriscb licht gemeenten. ie byzondere school te Moer- op 1 Mei j.l. geopend met 40 De vraag, of vrouwen mogen worden toegelaten tot het bekleedeh van openbare ambten, behoeft ons niet bezig te houden;] de practQk heeft haar opgeloet. En aan deze kan het verder worden overgelaten, de toepassing van hét beginsel nader te regelen, zooals wgl reeds gezien hebben dat geschiedt door *het bepalen van het aantal plaatsen bg |jl onderscheiden takken van dienst voor vrouweltyke candidaten open gesold. De ovérWegittg, d(ie geldw heeft tot een stelsel V*d min of meer vfjfe mededinging, is voornamelijk gegrond opl net feit, dat het aantal vtouwen in ons lAndtilgeigi^ in menig ander, dat ^«■b**** 7„ir. .i graden de laatsten allen in en mën weet, dat het cjjfer allesbehalve onbeduidend zouden ?r zeer veel vrou’ moeten frigyen, vrouwen du persoonl|jl1 voorzien. Die vrouwen behoorei^ Den 2en Mei werd het stoffeigk overschot in tegenwoordigheid van Ministers, Volks vertegenwoordigers, militaire en burgerlijke autoriteiten en vele afgévaardigden van vsreenigingen van spoorwegbeambten en arbeiders naar het station vervoerd. Zelfs de Kroonprins en de andere zonen des Kei zers kwamen den overleden Minister de laatste eep bewezen, Den Ben Mei Bensburg, de onderhoudswerken aan den aannemer de heer J. J. r f 854. en Noorder-Lingedjjk M. Brouwer te Leer- als dat werk den geheelen persoon ver- eischt. Of het een, of het ander, vermoe-1 delgk wel beide, moeten er bij te kort' komen. Allendie in meerdere of in mindere mate bjj het vraagstuk der gehuwde ambtenaressen betrokken zijn, hebben op dit punt een gevestigde meening, die niet licht door tegen argumenten aan het wankelen zal worden gebracht. Slechts de practgk zal uitspraak moeten doen; wij vreezen wel eenigszins ▼oor de nadeelen, die bier en .daar zuilen voortvloeien uit de ervaringen,die zjj ons zal opleveren. li De ie Mei-bietoogingen in Frankrijk ijju, ondanks Wie agitatie die er Voor ge- .maakt was., vrij kalm verjpopen. In Parijs was het dien 'i dag woelig,)op verschillende punten dei- stad werd er/| wat herrie ge haakt, maar de politie, gesteund door de dragonders, wisten overalAfluik de orde te bewaren. Tot ernstige^ ongeregeldheden is het niet (rekomend Alle} vpfts-verzamelingen ■Werden Verstrooid ew vele personen, die .weigerden „dflor Me loojaen werden in '(hechtenis geeo<nem voorkop de „Place de n RepublLue**. Bjj de luzerne „Ctateau ffiEau" moest een charge Piernaakt worden om een tropp voUt intdm te drijven, die met steenen wierp.jbok ópandere plaatsen, in 'de „Rne du Temme’Tjen 's||vonds op den hoek der „Avenijp de la Rópubiique”P werden charges fenUakfl, en wielen er natuurlijkgejVthlden.tf Alid vergaderingen t-.jji.j- u f‘, u ¥geloopen. I personen ilegasrd lid van rbeiqei-spartij en i deqUvond vó0n toespraak bield;; le VoCialiHt te zijn fen jeeta betdogiugen te jen vraag wat hg zou kreeg op het volk te 1 bjj, dat de arbeiders iogen te voor velen van zgn t bloed des werd luide buitenkwam kas toegek ▲meld< predikant beroepen te Genemmden. 'Arnelde en Tleniaeven, 1 Mei. Aan jma, onder wgzeres aan de ge- |ke openbare school dezer ge- jgens eene ongesteldheid die hare verpleging elders noodzakeigk maakt, tgdelgk verlof verleend; voor de tgdelgke waarneming barer betrekking is benoemd mej. W. L. Schenk te Vianen. Hardlngaveld, 1 Mei. Onze nacht waker J. Hottema heeft deze week plotseling ontslag genomen. De reden hiertoe ligt in het feit dat hg 14 dagen zou worden ge schorst. Aanleiding daartoe moet gezocht zjjn in het niet wekken van brandmeesters op 18 April. J. H. beweert dat hjj zooveel aan hmj Dl kapelle is op leerlingen. Te Zevenbergen (N.-Br.) heeft Ds. W. Koelman herdacht, dat hg 40 jaar geleden tot de Evkngelie-bediening werd toegelaten. Hg was achtereen volgens predikant te Uitwijk, Krimpen a/d IJsel, Katwijk a/d Rgn, Maasland, Pernis, Rhenen en sedert 1895 te Zevenbergen. 1 Aan belangstelling heeft het hem niet ont broken. Vertegenwoordigers van het Prov. Kerkbestuur van het classikaal bestuur te in de jubilaris voorzitter is), Willemstad enz. woonden de Dinsdag het overlijden van Mr. J. G. G1 tien jaren lang als voorzitter huis de werkzaamheden stri geleid had. Daarna werden de afdeelingen hernieuwd, die .als voorzitters benoemden de heeren Borgesius, Hubrecht, Lohman, Drucker en Tydeman en tot ondervoorzitters de heeren Pierson, De Beaufort, Nplens, Van Dedem en Van der Borch van Verwolde. Ver schillende ontwerpen zouden Woensdag in de afdeelingen onderzocht worden, terwgl tevens besloten werd Donderdag d. a. v. de beraadslaging van het Arbeidscontract voort te zetten en Vrgdag de interpellatieDe Ridder over de uitvoering der Kinderwetten te behandelen. een gewei evindsD, -- 'haar werk i ienkt heeleMaal nü n is zjj geen echte móed let moeten trouwen. Lmee^t jop dÓn voorgro' lit is Jaet maitschappel dt zóówel pp de ecó| moréele ïjjds van l Bjj Kon. besluit is benoemd in de provincie Utrecht: tot hoogheemraad van het hoogheemraadschap van den Lekdijk Bovendams W. A. van Beeck Calkoen te Cothen. B ij Kon. besluit is benoemd tot notaris binnen het arrondissement Rot terdam, ter standplaats de gemeente Lopik, H. C. Kooi, candidaat notaris te Jaarsveld. De statuten der Internationale Vereeniging Vrede-tentoonstelling hebben de Koninklgke goedkeuring verkregen. Stbl. no. 103 bevat een Kon. be sluit van 30 April, houdende aanwijzing van Gorinchem als losplaats van suiker, be doeld bg art. 4 der Smkerwet. De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel maakt bekend: lo. dat bg artikel 1 van het Kon. be sluit van 14 April 1906 (Stbl. no. 64), het welk heden in werking treedt, voor het toe zicht op de uitvoering van de Arbeidswet en van de Veiligheidswet het Rgk is ver deeld in 9 arbeids-inspectiën, waarvan om vat: de 3de het gedeelte der provincie Zuid- Holiand, dat behoort tot het rechtsgebied van de kantongerechten Rotterdam no. 1, no. S en no. 3, Schoonhoven, Brielle, Sommels- djjk, Dordrecht, Oud-Beierland, Ridderkerk, Gorinchem, Sliedrecht en Vianen 2o. dat bjj zgne beschikking van no. 1522, afdeeling Arbeid, met inga 1 Mei 1906 zfon aangewezen als bevoegc de 3de arbeids-inspectie, ter standp Rotterdam: de inspecteur van den arbeid E. H. Ekker; de opzichter van den ar beid B. Quispel; de opzichteres jtan den arbeid mevrouw C. A. Dermout—Visser de opzichter van den arbeid W. J. van Tussenbroek. In den nacht van Maandag op Dinsdag overleed op bjjna 71 jarigen leeftjjd de Minister van Staat Mr. J. G. Gleichman, oud-Minister van Financiën, voormalig voor zitter der Tweede Kamer. In hem verliest het vaderland een zjjner beste burgers, een zeer verdienstelgk staatsman, die in ons politieke leven van de laatste dertig jaren eene eerste plaats heeft ingenomen en om bekwaamheden en karakter de hoogste achting gehoot bjj vriend en tegenstander. Johan George Gleichman werd 18 Juli 1834 te Rotterdam geboren, waar zgne familie tot de voornaamste handelsfamilies behoorde. •—Door het dijkcollege van de Vjjfheerenlanden is op 2 Mei 1906 o. a. aanbesteed De gewone Zmder-Lekdgk; Hogendoorn voor Idem aan den Horn- aannemer de heer M. dam voor f 225. Het vierkanten van den Lekdjjk tusseben Leksmond en Ameide, met den aanleg van een bestraat paardenspooraannemer de heer A. Koorevaar te Hardingsveld voor f 9277. Er waren 85 inschrjjvings-biljetten in geleverd. De noodmaterialen zjjn in 13 perceelen publiek verkocht voor de som van f 1416, tegen f 989 in 1905 voor dezelfde hoeveel- Breda (waarvai van den ring plechtigheid bjj. De gemeente vereerde hem fraaie ge schenken. Gouda, 2 Mei. Voor den heer Joh. G. Arentz was het gisteren een mooie dag, toen n.m. kon bjj terugzien op een 25-jarige ver vulling van zjjn betrekking als leeraar der muziekschool en als dirigent der schutterjj alhier. En talrgkc belangstellenden hebben wel gezorgd om hem dezen dag zoo aange naam mogelgk te maken. Des morgens tea half tien ure reeds kwam een comité van leerlingen en oud-leerlingen ten zjjnen huize om hun leeraar te compli- menteeren en tevens als bewjjs van hun hoogachting een album met de namen der gevers en een mysterieuse enveloppe met inhoud te overhandigen. Daaruit zou de jubilaris zich zelf een mooi cadeau kunnen koopeu, daar de tjjd te kort was geweest dat de commissie dit had gedaan. In enkele harteijjke woorden wenschte daarop een der oud-leerlingen den jubilaris nog vele jaren toe. Ook van een deputatie uit de schutterjj mocht de heer Arentz bljjken van waar- deering ontvangen. Om er na voldane dagtaak kalm in te rusten gaf deze den jubilaris een prachtigen leunstoel, terwjjl de officieren en de schuttersraad zich eveneens niet onbetuigd lieten en hem een schrgven zonden waarin ze een bljjk gaven van hun sympathie. Van particulieren mocht de jubilaris veel belangstelling ondervinden, terwgl de af deeling „Gouda” van den bond van oud-onder- officieren, de vereeniging „Prima Volta” Haastrecht, waarvan de heer A. directeur „Nut en Vermaak” waarvan hjj eerelid telegrafische gelukweuschen zonden. Reeds de vorige week had de commissie der muziekschool den jubilaris op een avond gecomplimenteerd en als bewjjs van waar- deenng voor zjjn arbeid een couvert met inhoud overhandigd. De heer E. J. Vonk, agent van politie 1ste klasse dezer gemeente, is benoemd tot terreinopzichter aan de Koninkljjke stearine kaarsenfabriek „Gouda” alhier. ▲IblawBaerdaua, 3 Mei. Door den heer J. Koudstal, wonende in de Hoogendjjk is aanbesieed het bouwen van drie burger woningen. Minste inschrijvers waren: Metselwerk M. de Kloe Timmerwerk J. A. v. d. Schilderwerk J. P. Ciet Smidswerk A. van Loodgieterswerk L. Door den heeren A. C. v. r gedragen, het bouwen van 12 arbeiders woningen. Alblaaaerwaard en VUfiieeren- landen, 4 Mei. De handel zoo in kaas als boter is redeigk vlug, prj)s van kaas ongeveer onveranderd, van boter iets stjjver; men besteedt thans in deze streken voor: kaas f 23,50 a f 27,50 per 50 kilo, naar wicht en kwaliteit, goêboter f 0,57i/s wei- boter f 0,50 per i/b kilo. •▲melde, 2 Mei. Aan de wed. G. Vroon alhier is gedurende den tjjd dat haar zoon Pieter, als Et™- Egel"" .L1J u-‘ - Grenadiers en Jagers, onder de doorbrengen, eene vergoeding kas toegekend ad f 0,50 per dag. Ie, 3 Mei. Ds. M. van Grieken, bg de Ned. Herv. Gem. alhier, is 7ot ernstige o| rokomen^ AUcw vfl verstrooid en vi rden „dóór Me looi mis geootnenj vooral ibl^ue*’. Bjj de J moest een charge!) czi tropp volk uit® Eanen wierp.WoK o „Rite du Tdmme’i k der „Afpnuó d waren om 6 uü^m gqëdójordél Onder de in hechten!? gpjioniéi bóvindt zich ook eendge^' de Duitsche socialistische fl een Fransch officier, die at l.Mei in de Arbeidsbeurs e^ ihf,uniform. Hg verklaarde nêd den arbeiders aan gt houden op 1 Mei. Op e< doen, indien hjj bevel schieten, antwoordde w, alles moesten doen om botsinf"’ komen, maar ook dat bjj en kameraden zouden weigeren het volks te vergieten. De luitenant toegejuicht en.... zoodra hjj bt gevangen genomen. In verband met de vermoedeljjke royalis- tisch-anarchistische samenzwering tegeu de Republiek zgn ook verscheidene personen in hechtenis genomen. Onder hen is de secre taris van den Arbeidsbond Lévy. Intusschen wordt aan alle kanten betwjjteld of er wel werkeljjk een samenzwering heeft plaats gehad. De Franséhe bladen oordeelen er zeer verschillend over. De radicale en radicaal socialistische bla den, alsook de Regeering-.gezinde Matin" en de gematigd socialistische „Petite Répu- blique” gelooven aan een complot en juichen het gedrag der Regeering toe. De nationalistische en clericale pers denkt er natuurljjk heel anders over. Zy spot met het optreden der Regeering en noemt het een komediewaarover Frankrjjk moet schaterlachen. Hoe het zg, wanneer er van een'complot inderdaad sprake is geweest, dan zal het spoedig moeten bljjken. Een werkelijke anarchistische aanslag is er gepleegd in Argenteuil. Daar werd door middel van een helsche machine een ge deelte der spoorwegbrug vernield, drie minuten nadat een personentrein over de brug was gereden. De schok der ontploffing was zóó hevig, dat tot op 8 kilometer in den omtrek alle vensterruiten er van sprongen. Men heeft na een voorloopig politie onder zoek gemeend, dat de ontploffing ontstaan kon zjjn door dynamiet, dat daar onder de brug verborgen lag, maar getuigen verklaren, dat zjj twee verdachte personen hard zagen wegloopen. En later heeft een schildwacht, die er na de ontploffing geplaatst was, midden in den nacht twee mannen uit een rjjtuig zien komen eu naar de brug gaan. Toen hjj nader kwam om te zien wat zg deden, liepen zjj weg, sprongen weer in het rjjtuig en reden ijlings heen. Later bleek, dat de aldus gestoorde mannen hadden ge tracht een bloksteen van een steunpilaar der brug los te maken. Bjj alle bruggen en wegen in den omtrek van Parjjs zjjn nu wachten geplaatst. In de kolenmjjnstreken worden de arbeiders meer en meer het staken moede. Vele ge zinnen verkeeren in groote armoede en de Eerste Communie der kinderen werd in vele gezinnen niet met den gebruikeljjken feest maaltijd gevierd. Engeland. Inzake het Turksch-Egyp- tische grensverschil heeft de Minister van Buitenlaodsche Zaken in het Britsche Lager huis verklaard, dat de eischen der Turksche regeering zich ver buiten Tabah en den omtrek daarvan uitstrekten en dat eene gemeenschappelijke afbakening van de grens aan dien kant noodzakeigk is. Engeland wenscht een vreedzame oplossing van het geschil, maar de Turksche troepen moeten dan ook uit Tabah teruggetrokken worden. Dit laatste echter weigert de Porte. En nu is Turkjje nogmaals dringend aangespoord aan die eischen te voldoen. Volgens de „Telegraph” heeft de Sultan van Turkjje- dering van Egypte. Uit Caïro wordt bericht, dat in vele steden van Egypte in de moskeeën opri spraken worden gehouden en dat iamitische bladen hunne lezers opstoken tegen de Britsche voogdjj. In den Daltsciien Rgksdag is men be gonnen aan de beraadslaging over de be lastinghervormingen. De nieuwe belasting op het bier is reeds in tweede lezing aan genomen. De voorgestelde tabaksbelasting is zonder debat verworpen. Te Berljjn is den 28an April overleden de Minister van Spoorwegen en openbare werken Von Budde, die vooral bekend is om de invoering der groote Duitsche kanalen aanleg, waarvoor bjj in 1904 tot den adelstand verheven werd. •—Men bericht ons dat de heer Frederic P»ssy te Parjjs het hem geboden eevelidmaatschap der Internatü Vereeniging Vrede-tentoonstelling heeft aan vaard, onder verklaring van zjjn groote sympathie voor het streven der vereeniging. Frederic Passy, econoom, werd 20 April 1822 te Parjjs geboren. Hjj ontving den Nobpl-prjjs voor den vrede in 1901, toen deze voor de eerste maal werd toegekend. Zjjn werkzaamheid voor het pacifistisch streven dateert van 1867 en nu nog op zjjn leeftjjd van 84 jaar. terwjjl hjj nagenoeg blind is, dicteert hjj aan zjjn secretarissen vele artikelen voor de „Revue” „Arbitrage entre nations”. Zjjn redenaars-talent is nog zeer groot; op het laatste Vredescongres te Lucern heeft; bjj alle aanwezigen tot schreiens toe geroerd met zjjn redevoering over de bevordering van een betere verstand houding tusschen Franjtrjjk en Duitsch- land. Hjj is eerelid der meeste Vredes- yereenigingen. El eet risch,è t r a legom Warmo Wassenaar—Dei eenkomst met teitsmjj. is dooi Rotterdam aan 'rjjdag ver- van ’t raadhuis irdam. Nauwe- reis er al een met nissen. Het voor het eerste rjjtuig men paard scheen heelemaal geen animo len bljjden optocht te hebben: het stei- liep terug en zou vast met tilbury de wetering zjjn verzeild, indien rechter tjjd een krachtige hand het in :hterwaartsche beweging had gestuit, onwillige dier werd nu afgespannen, ichen de hoornen van een vierwillig rjj- geplaatst en zoodanig met de zweep jrkt, dat het van verderen tegenstand afzag. Men reed bruiloft zonder verder oponthoud. Risico van de schoonmaak: Verleden week had een vrouw in deze gemeente het ongeluk van een ladder te vallen. Ofschoon haar val niet groot was ze was nog maar op de eerste trap geklommen kwam ze zoo ongelukkig terecht, dat ze zich onder behandeling van den dokter moest stellen. ^Streefkerk, 3 Mei. Zaterdag-avond had in een der lokalen van school I de jaarvergadering plaats van de Christelijke Jongelings-Vereeniging. De voorzitter, de heer T. P. Terlouw, leidde het samenzjjn, waartoe uitsluitend de leden met hun familie en de begunstigers werden toegelaten. De secretaris, de heer C. Simons, en de penningmeester, de heer C. Hoogeboom, jrachten hun verslag uit, waaruit bleek, dat de vereeniging bestaat uit 19 leden, eene onder-afdeeling „Knapen-vereeniging” met 21 leden en bovendien 87 begunstigers. De bibliothecaris, de heer J. de Bruin, deelde o. m. mede, dat van November tot April uit de bibliotheek waren uitgeleend 1390 nummers. De vergadering, die door eenige leden der Jong.-Vereeniging van- Goudriaan werd bjj- gewoond, was recht gezellig en werd door velerlei voordrachten veraangenaamd. Eene collecte werd gehouden voor de noodljjdenden in Zeeland en bracht f 14,— op, welke worden toegezonden aan de Jong.-Vereeniging te Wilheiminadorp, die de bgdragen van alle dergeljjke vereenigingen verder zendt. Sedert deze vergadering trad de voor zitter af en werd vervangen door den heer J. L. Klein. WaddlngaveeB, 3 Mei. Tot onderwjjzer met hoofdacte aan de openbare school B alhier, is benoemd de heer A. van Vuuren, van Amsterdam. -ZereihalseB, 1 MaL Heden ie alhier tot wethouder benoemd de heer G. Hoogen- dooro, mik, pluta na dan haar W. vu de Weerdt, die al, uodaalf haaft Maakt voor beide seksen geljjk, en daar heb we het niet overwel over de meer bjjzond die vastzitten aan de gewone geschieffl der echtelijke verbintenis. En als de kinderen daar zjjn, treedj moeder op. De moeder, wier taak de hopj is, die in de wereld aan iemand kan wm opgelegd, een taak, waarin zjj volstrekt te vervangen is. Bljjft zg daarnevens haar ambteljjke functiën vervullen, dórn zjj daar niet meer met baar geheelen geés' zjjn; de gedachten zjjn elders. Menzegtf| den man vervolgt de bezorgdheid' overt het geen In zjjn huis plaats heeft tot binnen wanden van bureau of schoollokaal, ook zal, als er in het gezin iets is dat hem Órt niet met zjjne geheele ziel bjj het 'wi kunnen zjjn. 'Alweer waar, doch dikt 'zich voordoen onder buitengewonere standigheden gaat alles geWoonl da» 1 de huisvader -zgn denkkracht richten dp) I arbeid alleen. Met de moeder is da,t iets anders; of haar geest dwaalt góldk ,r ,^*1 k« of naar de kinderen', jz^ als dezeln zich t in een gewenschtenh (bt van gezpódhej^ We vinden', en dkd 1 het piot anders ',óiflhaar werk moet erf ónd< Jgdepi of j'denkt heelendaal niejt ajj haar krOpèt, 1 *L*~ en ii*ó zjiili i Wjat in 1d< j behoort te star'-1' (belang. Hierbij 'misebe als op - vraagstuk te Is het al of*j van arbeidsverdj onderscheiden 1 doet komen vrouwen waren even geschikt voor openbare betrekkingen, dan1 hebben de vrouwlen dit nog voor, dat zjj de mannen (yertreffen in geschiktheid voor andere, niet minder belaogrjjke werkzaamhedenwaarin de mannen haar niet kunnen vervangen. Wat is nu redeljjker, dan dat de vrouwen zich in de eerste plaats met deze belasten, en ze zoo goed verrichten, dat de vruchten van der mannen arbeid buitenshuis voor den opbouw van het gezin op de beste wjjze worden aangewend? Wordt het stelsel van onbeperkte toelating doorgevoerd, dan zal men in de naaste toekomst hebben een toene mend aantal werklooze mannen, die niet bjj machte zjjn te doen wat hun vrouwen uitne mend zouden kunnen verrichten, als dezen niet werkzaam waren aan de Laak, die zjj hun uit de handen hadden genomen. Waar het boven alles op aankomt is dit: Welke verwachtingen kan men hebben van huisgezinnen, waarvan zg, die er de verhef fende en veredelende kracht van uitmaakt, baar door het buweigk vrjjwillig aanvaarde roeping miskent, haar taak bjj uitnemend heid ter zgde stelt, haar vermogens aanwendt voor werk van mindere belang- rjjkheid? Ja, men kan van de geheele zaak een rekensommetje maken: het geld, dat het ambt opbrengt, is ruim voldoende om huiselgke hulp te betalen, een kinder juffrouw daaronder begrepen. Maar dat ver goedt toch niet, wat den kinderen onthouden wordt, de steeds aanwezige, altgd zich gevende verpersoonljjking van de hoogste liefde. Of, meent de moeder-ambtenares dat de Juf” voor de kleinen even goed is? Als zjj dat ooit heeft gedacht, dan had zjj niet moeten trouwen. Misschien zjjn haar die toekomstbeelden nooit voor den geest gekomen: jammer voor haar; de quaestie wordt andeis druk genoeg besproken om geen onwetendheid uver 1*1 en. Heeft de maatschappij, of liever, heeft haar wettelgke organisatie, de Staat, daar iets mee te maken? Wel, zou hjj niet? Het is toch een staatsbelang bjj uitnemendheid, geen maat regelen te nemen, die den normalen groei der huisgezinnen in gevaar brengen, en het is geen ongepaste bemoeiing op het terrein van het huweijjk, wanneer de overheid, die de vrouweljjke ambtenaren benoemt, zegt: „Ik moet even vrjjeljjk over u kunnen be schikken, als over uw mannelgke collega’s, en zoo gjj een verbintenis aangaat, die u zulks onmogeljjk kan maken, houdt uw dienstverband op.” Er is gezegd, dat door een dergeljjken maatregel de vermindering van het aantal huweigken nog sterker zal worden dan zjj nu reeds is. Dat zal zeer te bezien staan. Wjj kunnen niet gelooven, dat het aantal vrouwen groot is, die met volle oprechtheid de ver vulling eener ambteljjke betrekking aange namer zouden vinden dan een echtverbintenis met den man barer keuze, die in zoodanige positie verkeert dat hg in het levensonder houd kan voorzien zonder meer te vragen dan baar liefde en baar goede zorgen. Die er mochten zgn, welnu, dat zg ambte naressen bigven, baar geschiktheid om een goede huisvrouw en een goede moeder te zgn is meer dan twgfelacbtig. Zg zgn er natuurigk niets minder om, dat zg geen bestemming wenschëu te volgen voor welke de aanleg baar ontbreekt. Maar niet bet een zoowel als het ander willen aanvatten en vasthouden. Geenmensch kan goed het werk doen van twee menachen, i had de begrafenis plaats te --- geboorteplaats van den over ledene. De geredden van het Belgische school- schip „Comte de Smet de Naeyer” zgn eindelgk te Cuxhaven aangekomen en van daar per spoortrein naar Hamburg gegaan. Uit alle berichten, uit ook de mededeelingen der geredden, bigkt, dat het verongelukte opleidingsschip recht in de diepte is gezonken, tengevolge van de groote hoeveelheid water, welke het biunenkreeg. Het ongeluk moet niet te wgten zgn aan gebrekkige stabiliteit van het schip. De ballast van het schip bedtond uit een cementlaag, welke het water reeds lang bad ingezogen, vóór dat men het bemerkt had. Toen men eindelgk het water be speurde, was het te laat en hielp (j niets meer. De stoompomp zelfs wa Igk overstroomd en bet schip wet zgn loodz^varen last naar de diepte geïrokkei De verwanten der slachtoffdrsji willen vereenigan om een onderzoek te bev stelligen naar de schuldige^ aan Ó^ze ram Er loopen jn Bu»lau<3l!weerjgeruchtL_ pmtrent het aftreden v?‘h Graaf Witte. 'Witte zou in den Ministerraad zijn ontslag hebben aangekondigd om gezindheids- redenen. Maar inderdaad zou een (verschil van mpening met den Czaar óver het grondwetsontwerp de oorzaak zgn. J b I De advocaat Mafgoline te Benign, de' rechtsgeleerde raadsman van den Russischen oud-priester en volksleider Gapon,1 is over tuigd, dat Gapon werkelgk vermoord is, iniet door revolutionnairen, maar door geheime agehten der Russische politie. ntatem-gemebaal. TWEEDE KAMER. 1 Mei herdacht de voorzitter Gleichman, die van ons Lager- •ikt onpartgdig ie 1 aeer vrjfa it der mannen ovwtreft. Zelfs ai. iet huneljjk, -.8 MT „vrjjgezellen’i't Hl dan nogi vjneh oóverzorgdl die door l)aar^ persoonlijken arbeid in hkar onderhoud]) moeten tot onderscheiden maatschappeigke klassen, stfian óp verschillend besct^vingppeil; ja, het mag als zeker warden aangenomen, dat zjg die dopr haar opvoeding niet op arbeid* ^(■werkplaatsen of op.buishoudeigke diensten z(jn aangewezen, een betrekkeigk hoog cgfer bereiken, aangezien juist in de meer gegoede groepen der maatschappij de stggende levenseischen terughouden van het aangaan van een huweigk, doordien gevreesd wordt, dat voor het' onderhouden van een gezin de inkomsten niet toereikend zullen zgn. Men kan dien toestand betreuren, het wenscheigk achten, dat aan inrichting der woning, aan kleeding, aan uitspanningen bescheidener eischen worden gesteld om het huweigksgeluk binnen het bereik van een grooter aantal menachen te doen komen,— het ziet er niet naar uit dat wg binnenkort hierin verandering zullen krggen. Met het geen is, niet met iets dat niet bestaat, hebben wg rekening te houden. Maar nu ontwikkelt zich bet nieuwe vraagttuk, dat in nauw verband staat tot hetgeen hierboven is gezegd. Ais de ambtenares trouwtkan zg dan, des gewild, in haar betrekking gehandhaafd bigven Drieërlei belangen beheerschen het ant woord op die vraag: bet hare, dat van het ambt, dat van de maatschappg. Het eerste, zal men zeggen, moet door haarzelve worden behartigd, daar beeft het publiek niets mede te maken. Vindt zg hst goed, de kosten van het onderhoud van haar gezin voor haar rekening te nemen, bigvend haar arbeidsvermogen met dat doel beschikbaar te stellen, of wel, door baar inkomsten te voegen bg die van haar echtgenoot, mogelgk ook een ambte naar, in denzelfden of in een anderen tak van dienst, haar levensstandaard op te voeren, niemand heeft het recht, haar daarin te bemoeieigken. Dat schgnt logisch, en we zullen er dus maar niet verder over praten. Alleen meenen wg te moeten opmerken, dat een zoodanige regeling van de bezoldigingen, dat een ambtenaar op niet te zeer gevorderden leefigd geacht mag worden, op den be scheiden voet, die met den aard van zgn werkkring overeenkomt, door eigen arbeid alleen een gezin zal kunnen onderhouden, door de toepassing van dat dubbelstelsel niet zal worden bevorderd. Men zal ook moeten erkennen, dat het abnormale huisgezinnen zgn, waarin man en vrouw er beiden op uit trekken om „den kost te verdienen”, de zorg voor hetgeen het huiseigk leven uitmaakt, eenvoudig ter zgde stellend of aan anderen overlatend, en dat het geen aan beveling verdient, het aantal van zulke huisgezinnen zonder dringende noodzakeigk- heid te vermeerderen. Voert men daartegen aan, dat in de lagere volksklassen dergelgke verdeeiing van de geldelgke zorgen veel vuldig voorkom!, dan kan ons dat wel brengen tot den wenscb, die o. L droevige verhouding zoo veel mogelgk weg te nemen, niet tot hetgeen ignrecht daar tegenover staat. Het kan zgn, dat de vrouw de waar neming van haar ambt aangenamer vindt dan de vervuiling van huiselgke plichten. Maar dan had zg niet moeten trouwen. Van meer gewicht rekenen wg de be denkingen, met betrekking tot het ambt. Dat kan door de gehuwde vrouw niet zoo worden waargenomen, als de openbare dienst eischt. Er komen in het huweigksleven perioden van totale ongeschiktheid voor, en dan zou vervanging onvermgdelgk zgn. Doch dat gaat niet zoo gemakkeigk, en bovendien is het voorbehoud van een niet onafgebroken beschikbaarheid wel redeigk? Men zegt, dat ook de ambtenaar, evengoed als de ambtenares, voor geruimen tgd door kiekte verhinderd kan zgn, de verlangde dienakM waar te nemen. Die kana staat mogelgk van zgn brand hoorn gebruik heeft gemaakt, wat hg door getuigen kan bewf en wilde dus zgn z.i. niet verdiende t niet ondergaan. Tot voorloopig nachtwaker is aangesteld J. Drinkwaard, gepasporteerd trompetter van de huzaren, voor eenige weken uit Giesen-Nieuwkerk hierheen gekomen. Maandag trad de heer J. A. Busé als hoofd van school III af. 45 jaar heeft de beer Busé zgn beste krachten gegeven aan het onderwgs in deze gemeente. Moge het hem gegeven zgn nog vele jaren v?n zgn welverdiende rust te profiteeren. Als aandenken werd hem door de school kinderen een prachtige ruststoel aangeboden. Hoornaar, 2 Mei. Een alhier gehouden collecte voor de Weesinrichting te Vianen bracht f 18,90 op. Een rund, Igdende aan tuberculose, van den landbouwer C. Hakkesteegt alhier, is door het rgk overgenomen voor f 110 en onder geleide der politie naar Gorinchem ver voerd, met bestemming naar Rotterdam. Lopik, 1 Mei. Bg de alhier gehouden aanbesteding ter verbouwing der Chr. school werden vgf biljeten ingeleverd. Laagste inschrgver was de heei van jKleef te Lopikerkapel voor f 4» Hét werk is gegund aan den Bruin te Jaarsveld voor f 4300. •Meerkerk, 2 Mei. Mejuffrouw M. H. Corgnes, onderwgzeres aan de openbare lagere school alhier, werd gisteren als zoo danig benoemd aan school no. 11 te Dordrecht. De hoogste prgs, dien men voor kaas, eerste kwaliteit, in deze week besteedde, bedroeg f 26V» per 100 h.KG. Zwaardere soort gold f 27>/a. De handel is vlug. •Ouderkerk a/d IJnel, 1 Mei. De opbrengst der Zaterdag j.l. gehouden ver pachting van het grasgewas der landergen van den polder Kromme, Geer en Zgde is geweest f 461, tegen f 457 *t vorig jaar. Tot bode van den polder Kromme, Geer en Zgde, in plaats van den heer A. den Haan, is benoemd de heer J. H. Uitten bogaart alhier. Ia de laatst gehouden raadsvergadering werden, na mededeeling der ingekomon stukken, vastgesteld nieuwe verordeningen op de algemeene begraafplaats, op het afstaan van grafruimten en het leggen van zerken en andere grafteekenen, op de heffiog en invordering van begrafenisrechten en op het vervoeren van igken, waardoor deze belangrgke aangelegenheid thans geheel is herzien en opnieuw geregeld. Ten aanzien van het aanbrengen van minuutwgzers op het torenuurwerk werd besloten, met het oog op de begrooting van kosten, op gunstiger gelegenheid te wachten. Ten slotte werd algemeen de wenscheigkheid betoogd, dat alle nieuwe woningen langs den Kerkweg in de tot nog toe trouw gevolgde rooiing werden gebouwd en hiervan geen afwgkingen behooren te worden toegelaten. De loteling A. Noordegraaf, lichting 1906, die wegens ziekte niet kon worden afgeleverd voor de militie, is deze voor Gedep. Staten verschenen eh keurd voor den dienst. Voor hem woi_. dus een hooger nummer opgeroepen. Dit is van ’t jaar al het derde geval dat zich voordoet. Oudewater, 1 Mei. Alhier wordt een ongehuwde moeder verdacht van kinder moord. Op last van de justitie is een onderzoek ingesteld. Papendreeht, 3 Mei. Tot predikant, bg de Ned. Herv. Gem. alhier, is beroepen Ds. W. Zgistra te Bruchem en Kerkwgk. •Palibraek, 8 Mei. J.L Vi trok een lange bruiloftsstoet v in de ricating van Polsbroeken igks op weg. werd de reis hindernissen. Het voor het gespani voor de gerde, en al in niet te zgn acl Het tussi tuig be wei ig. xaen inthoud.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1