Maats. „DE FAAM", Schoonhoven. 8 Rijke keuze KINDERWAGENS, H. A. van BMREN. Ew flints Jongen Courage's Extra Stom. LET OP!! M iel Malie, 4' Oproeping Grootste benze. - Solide Goederen. - Laagste prjjzen Zitting houden VERHUISD 1. van Ipenburg, Vat een rijwiel kost? - Het „A.-V.-L-S."-R«vlel - Boerenwagen Biljart-Concours LEERLING Een Arbeider, eene Dienstbode. Boerendienstbode, Bouwmanswoning, Neemt proef Lekkerkerk, 1 Ansichtskarten rU°gUrt' o^° tofc^kk^^ A r b:klkre"hhrwïerS^ Zie verder het Tveede Blad. Advertenliën. M 8 m 25-jarige Echtvereeniging m GEREF. KERK Remonstrantsch Ger. Gemeente Schoonhovtn en omliggende S.4W.8.VAN HOOIEN Karpetten, Loopers, Matten, Vitrage, Gordijnstoffen, Damast, GOUDA W Kantoor ingang Poort. VOORDEELJG en AANGENAAM. Schoonhovensche speciale Rijwielhandel A. VAN 1PEREN. TE KOOP: f40, f20, f10, f5 en f2,50, I. DE STIGTER, V. H. DOESBURG. Gebak en Taarten, M0KK1TAAHTEN van ai1,00. FIJNE COLLECTIE NIKKEL-ARTIKELEN. Koffie- en Theebladen, Vogelkooien, Bloempotten, Koffers, Tasschen enz. SCHOONHOVEN, Haven. Een Zomerbrik. ENTINGEN H. ANKER, H.H. Landbouwers! P. de VOS, Giessendam: Hooiharken, Hooischudders BERICHT VAN INZET. G. OKHUIJZEN, ASSURANTIE-KANTOOR, van C. PLOMP Az. Wei-, Hooi- en Bouwland, f28985,-. 'Hcnscliep, 3 Mei. Door Burg. en Welh. dezer gemeente is aan wed. D. Lie- 1 verse alhier vergunning verleend voor den I verkoop van sterken drank in 't klein in I het perceel, waarvoor aan wgien haren I echtgenoot vergunning was verleend. Hekendorp, 30 April. Een doch-I tertje vau den heer G. Slingerland alhier I geraakte al wuivende aan haar vriendin, 1 van de stoep in de rivier den IJsel. De I vader, die onmiddellijk kwam aanloopen, moest zich van een haak behelpen om z\jn kind weder op den wal te krjjgen, hetgeen gelukkig goed afliep. Maaraveld, 3 Mei. In de vergadering van den Raad dezer gemeente, gehouden den 27. April, werd aan het hoofd der openbare school alhier eene jaarlgksche tegemoetkoming verleend in de betaling der premie voor de verzekering van onderwijzers weduwen en weezen. Tevens werd in diezelfde vergadering be noemd tot lid der commissie tot wering van schoolverzuim de heer J. F. de Gier Sr. **Lopik, 3 Mei. Voor de levering van I grint ten dienste van de gemeente Lopik I waren ingekomen twee biljetten. Aan den I minsten inschrijver, den heer G. J. Sturry, 1 van Groot-Ammers, werd de levering gegund, I voor f 2,27 per kub. M. Zaterdag-morgen j.l. omstreeks 10 uur I hadden de landbouwers J. en C. van R. het I ongeluk nabij C. v. K. met paard en wagen I in de wetering te raken. Het paard I schrikte, liep achteruit, en kwam met wagen I en al in de wetering terecht. J. v. R. zat I midden in de wetering boven op den wagen en C. v. R. zat aan den kant van de wetering. Op hun geroep kwam spoedig hulp opdagen. De wagen was midden door gebroken. De personen zelf kwamen met een nat pak en den schrik vrij. Moordrecht, 3 Mei. In de gister al hier gehouden vergadering van ingelanden van den Zuidplaspolder, werd voor den aanvang der werkzaamheden door den dijkgraaf een woord van hulde gebracht aan de nagedachtenis van de heeren A. C. Myalieff Jr., heemraad, en C. Dijksman, chef-machinist bjj de stoomgemalen des polders, in den loop des vorigen jaars overleden. Vervolgens werd mededeeiing gedaan van den uitslag der dien morgen gehouden verkiezing van twee heemraden. I Herkozen is de heer Jhr. Mr. W. Th. C. I van Doorn, terwijl in de plaats van wijlen I den heer Mjjolieff is gekozen de heer Mr. A. W. Holsteijn. Vervolgens werd door den heer Rupke, als rapporteur der commissie, verslag uitgebracht over de rekening over het jaar 1905. Zij bedraagt in ontvangsten f 70097,18Va en iu uitgaaf f 59983,62V>- Batig saldo f 10113,51. Overeenkomstig het advies der commissie werd de rekening op bovengenoemde bedragen vastgesteld. Daarna werd door den heer S. Paul Lz., als rapporteur der commissie, verslag uit gebracht over de door het bestuur ontworpen begrooting voor 1906, in ontvangsten en uitgaven bedragende f 75121,92V». met een omslag van f 10 per hectare. Zij stelt voor die begrooting aldus vastte stellen, waartoe wordt besloten. Vervolgens worden door den heer J. de Jong, daartoe door den Dijkgraaf uitgenoo- digd, acht aandeelen uitgeloot in de geld- leening nog groot wel de obligation nommers49, 59, 82, 118, 2«,*ö/, 307 en 317. Na bespreking van een paar onderwerpen van huishoudelijken aard/wordt de vergade ring door den dijkgraaf gesloten. •Nieuwerkerk a/d IJsel, 3 Mei. De verkiezing voor een lid van den ge meenteraad, in de plaats van den heer E. Hoogendtjk Az., die als zoodanig bedankt heeft, is vastgesteld op 15 Mei a. s. De stemming, zoo noodig, zal plaats hebben 29 Mei, en de herstemming 6 Juni e. k. De hseren, die op zich genomen hadden, een beer voor de afdeeling „Nieuwerkork l'ï IJsel c. der „Bollnndoohe Mant- schappij van Landbouw aan te koopen, zfln daarin eindelijk geslaagd. Het prachtige dier is bij den beer A. tan der Dussen te Capelle a/d IJsel, in den Prins-Aleiander- polder, gestationneerd. Bovendien is ook Eog aangekocht een big bg den heer Hanken in den Wilbelminapolder bg Goes, die door denzelfdeu landbouwer opgefokt zal worden. Het bestuur der afdeeling h°0Pl d°°r aaukoopen in een langgetoelde behoefte te hebben„voorzien. Maart voorspelde, dat het vee niet vroeg van den stal zou gaan, bad men toch een stille hoop, dat door buitengewoon gunstig wee? aUe stallen een P..r wekeu voor Me, zouden zijn schoongemaakt. April neen echter niet meegewerkt, Door de aauhou- nu over het algemeen met weln,g l., m.n rou büna zeggen zonder gras. Anderen z|Jn voorzichtig geweest, die hadden met den eersten dezer hun vee nog op stal staan. Wordt het weder zachter, wat we spoedig honen dan hebben zjj volop gras en da behouden ze, zonder dat z«i eerst nog het hooiland behoeven aan te spreken. £%ieaw-l.efckerl»nd,2Mei., Dekoop- man A van V. alhier kwam Zaterdag-mor gen tot de onaangename ontdekking, dat ».ahl« ongeveer 115 ba ve Kilo's spek bg h?m wa9 o5tvr" md. De justitie stelt een onderzoek jandbouwer x. B. alhier vond noSon morgen een zgnor beste koeien dood hl de weide liggen. De veearts constateerde, dat het dier van de koude was bevangen. vpalabrMk, Mei. E«n perceel land, een ^deskundige! tinarbeider^'. de^Korte**? Haastrecht. Het bewerken van den grond aankoop van teen vorderde een vrg aanzienlijke uitgaaf, doch men hoopt, dat het Derceel, dat vroeger als' bouwland ver- buurd zeer weinig opbracht, nn weer rente- ^'."piühroT^rd.m, t Mei.. In de j.l. Vrüdaa-avond gehouden vergadering van de Polsbroekerdamsche IJsclub werd de r®ke" nine over 1905 vastgespeld tot een bedrag ïan f 156,07Vs aan ontvangsten, uitgaven TsLW, batig slot f 121,67!/,. •8claeen*,®w#®r<'* 3 ^öl' middags door Ds. A. Middelkoop, van Njjkerk, zgn intrede en had voor deze gelegenheid ta ook door Ds. J. E. Reieng., g" predikant te Leerdam, aan dc h.ndop. legging werd deelgenomen, was het kerk gebouw des middags buitengewoon vol. g Velen waren ook van elders opgekomen. t Tien hoven, 1 Mei. Werd do tijding dat we 16 Mei a.s. weder een brievenbe- SdJ In uniform kr«gen, hier met genoegen ontvangen, met vreugde vervulde schier alle ingezetenen het bericht in de bladen dat we ook een gemeente worden met. een „kom". Tot heden moesten we het hier stel len zonder „kom" en zonder „klok", wie weet komt de laatste nu ook niet spoedig 1 «Varen, 3 Mei. Het kohier van den hoofde- Iijken omslag in deze gemeente over den dieust 1906 bedraagt f 1447,50. Do hoogste aanslag is f 70. de laagste f i. het geheven wordend percentage 2, terwjjl het aantal namen der belastingschuldigen 326 bedraagt. I Waarder, 3 Mei. Ds. B. Batelaan E' redikant bpj de Ned. Herv. Gem. alhier, eeft voor bet beroep te Zegveld bedankt. I "Wtlllge-Langerak, 3 Mei. Voor de I levering van grint ten dienste van de ge meente Willige-Langerak waren ingekomen drie biljetten. Aan den minsten ïnschrjjver, den heer C. Mudde te Lekkerkerk. werd de I levering opgedragen: voor f 1.46 Perk"ba™ I voor bet grint aan den Tiend weg en f 2,04 voor het grint te Cabauw en Zevender. Raadsvergadering S.-Lekkerland. I Vrpjdag 27 April 1906. Voorzitter-burgemeester de heer Van Vliet. Do notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. 1. Missive vau Ged. Staten goedkeurende eene af- en overschrijving. Id. goedkeuring van het kohier Hoofd. °Td.Ugoc<lkenring van de politieverordening. ld. dst er over 190( f 77,50 is te veel betssld voor rijksbijdrage voor het onderwijs. J. Proces-verbas! vsn kuwpnsme bg deu gemeente-ontvanger, en dat er f 3425,74 It in kas was en deze in orde is bevonden. 3. Schrijven van het Ned. Onderwijzers- Genootschap, om onderwijzers, welke een minimum tractement hebben, d®ien ge^' I of gedeeltelijk te vergoeden de 5 pCt. voor het weduweu- en weezenfonds. Met algemeene stemmen wordt besloten I dit aan te houden tot de volgende verga- d64!DgVerslag van de Schoolcommissie, met verslag van hoofden aan school I en 11. Hieruit blijkt dat van school I het ver- 1 zuim 9 pCt. heeft bedragen, waarvan 2 pCt. ongeoorloofd en dat aan 60 leerlingen, welke ver van hun woning schoolgaan, bfl hun boterham gedurende de wintermaanden warme melk is verstrekt. Aan school II wai het schoo verzuim 7.75 pCt., waarvan 0.9 pCt. ongeoorloofd, er zfln op deze school 171 leerlingen, waarvan 18 van Alblasserdara. Voorzitter stelt namens Burg. en Wetb. I voor deze school aan te sluiten aan de waterleiding, waartoe met alg. stemmen be sloten wordt. 5. Verzoek van de commissie tot af- neming van het examen voor politiebeambten, om f 1 toelage voor de kosten. Op voorstel I van den voorzitter met algemeene stemmen «pp'uH ven den beer De Boer (raedslid) van zgn zending naar de heeren K. Eenhonrn, D. de Lange en Joh. Verteer. (Deze zending gold of genoemde heeren op hun besluit, om onlslag mi bet Burgerlglt Armbestuur, wilden terugkomen.) De heer De Boer deelt mede, dat genoemde heeren bereid zgn hun tnak weer op zich te nemen. 7. Voorzitter stelt voor af- on oyer te schröven f 6,71Vi. hetwelk wordt goedgekeurd. 8. Voorzitter stelt namens Burg. eu Weth. voor gedurende 6 wintermaanden eene landbouwcursus in deze gemeente te houden. Al vroeger is door den heer Smit III op deze zaak gewezen. De kosten van dezen cursus zjjn voor het Rflk. behalve echter enkele kleine kosten, zooals t dispo nibel stellen van een lokaal, kosten van vuur en licht en nog eenige transport- kosten, welke ten laste van de gemeente kooien. Het voorstel wordt met algemeene stemmen-door den Raad goedgekeurd. 9. Voorzitter deelt den uitslag van de be steding van hel hoogen der begraafplaats mede. Dit werk is door C. Brusséj yau Ouderkerk aan den IJsel aangenomen, («Is minste inschrijver) voor f 1797,—, zjjude f 47,-, hooger dan de toegestane som. Nu verzoekt de voorzitter ook deze f 47,— toe te staao, waar zich geen der raadsleden tegen verklaart. In verband hiermee stelt de voorzitter namens Bnrg. en Weih. voor een geldleening groot f 2800,— aan te gaan ten laste van de gemeente tegen 4 pCt. 's jaars en een aflossing van f 400,per jaar. Ook dit wordt met algemeene stemmen g 10g Wegens duurte van de petroleum verzoeken de lantarenopstekers eene tege moetkoming. Voorzitter stelt voor die aan den Hoek f 5,- en die aan het dorp f 7,50 te geven. 11. Voorzitter stelt voor aan den veld wachter v. d. Spek eene gratificatie te geven van f 2,50, dewgl hg bjj het bezoek der Koningin aan onze gemeente niets ontving. 12. Verslag van het Burgerlgk Armbestuur; voorgesteld wordt de ontvangsten eu uit gaven te bepalen op f 2661,62 met een saldo van f 48,29. 13. Begrooting Burgerlijk Armbestuur over 1907. Deze wordt voorgesteld op f 2273,79, en de subsidie der gemeeute op t 1»00,— 14. Voorzitter stelt voor den voorgevel van school II dit jaar in ééns te laten verven. Ook dienen er eemge putten om die schooi dicht gemaakt te worden. AI deze voorstellen worden met algemeene stemmen goedgekeurd. 15. Reclame van Sandjjk inzake de ge meente-belasting. Voorzitter stelt na toelichting, namens Burg. en Weth. voor, er niet op in te gaan. Met algemeene stemmen goedgekeurd. 16 Verslag vau den toestand der gemeente, •t welk 20 dagen ter visie gelegd wordt. 16 Vaststelling stem bureaux, Deze worden als vorig jaar vastgesteld. 17. Goedgekeurd wordt met eemge wgzi- ging de ïustructie voor hoofden en onder- „ijzers uo Je twee openbare scholen. 18 Eene begrootiiigswgtigiog wordt met algenoeeDe stemmen goedgekeurd. 19. Voorzitter stelt nu reeds voor iemand to benoemen, welke de yerantwoordelgkheid op zich neemt bet te plaatsen nieuwe uur- werk in den toren op te winden eo te luiden. Wanneer deze nu benoemd wordt, beeft meu voor, dat bg bg het plaatsen er van zoo nu en dan tegenwoordig is eo eenige wenken van den leverancier ontvangen kan. Voorzitter stelt na eenige diaconie voer Burg. en Weth. in deze vr( te laten om te bandelee. Wordt met algemeene stemmen g0Na8rondrvraag Bluit de voorzitter de ver- gadering. Allooi» van publieke Verkeepingen va»™rwerende Geederen. Bjj de op den 27. April j.l. door den notaris A. Casteleijo te ISir.eei aldaar gehouden afslag, zijn de.hof8tede,"J®* landerijen te Streefkerk en de perceeltjes dijk te Nieuw-Lekkerland, ter grootte van 29 Hectaren, 71 Aren, 02 Gentiaren. Tan wijlen mejuffrouw Joha. van der Stok Nieuwpoort, aan verschillende Personen ver kocht voor een gexamenigk bedrag vsn f 84986. GEMEIGD NIEUWS. Blükens de opgaven van het Centraal Bureau voor de Statistiek opge nomen in de „St.-Ct." no. 100 - omtrent den loop der bevolking in 1905 blijkt, dat op 1 Januari 1906 de bevolking der provincie Friesland bedroeg 178.681 m. en 177.316 vr., te zaraen 356.007 zielen, waarvau in de gemeenten: 1MO Achtkarspelen 12.331- Aogwirden 4288; Ameland 2120; - Bnarderadeel 5289; Bar- radecl 7720; Bild» ('I) 8648; - Bolsward 6906; - Dantumadeel 11.791; - Dokkum 4019; -r Doniawerstal 4881Fer werderadeel 8419 Fraueker 7459; Franekeradeel 6M4; Gaasterland 5666; - Harlingen 10.441; - Haskerland 8037; - Hemelumer 5366; - Hen- naarderadeel 5141; Hindeloopen 1067; Idaarderadeel 5731; IJlst 1584; Kollu- merjand 7709; Leeuwarden 34.897; Leen- warderadeel 11 600; Lemsterland 6476; Menaldumadeel 10.202; - Oostdongeradeel 8141; Ooststellingwerf 10.116; Opster- land 15.857; - Rauwerderhem 1817; - I Schiermonnikoog660; Schoterland 15 197, I Sloten 861; Smallingerland 11.750; Bneek 12.793; Staveren 959; - Tietjerksteradeel I 14.924; Utingeradeel 5319; Wesidonge- radeel 7755; Waststellingwerf 16 007, - Wijmbritseradeel 12.413; - Wonseradeel 13.011; Workum 4175. Blükens de opgaven van het Centraal Bureau voor de Statistiek, opge- I nomen in de „St -Ct." no. 98, bedroeg op 1 Januari j 1. het bevolkingscijfer do, proa viocie Zeeland in het geheel 111608 i% en 114.689 vr., te zamen 227.292 zielen, waarvan te <(MM. Aagtekcrke 637; - Airdenburg 199i, - Anuaisnd (SI.) M6V; - Arnemuiden «181. - Axsl 4681; - Baarl.nd 714; - Biervliet 2409- Biggekerke 713; Borsselen 1115, Boschkapelle ll«9; - Breskens «150; - Brou wershaven 1390;- Bi nimase «819Bnrgh 596; Cadzand U07;-Clinge 3614; ColBns- plaat 1849; - Domburg 1157; Dreiacbor 1246; - Driewegen 644; - Duivendgke 5S8; - Eede 1090; Eikernee éfil; Ellemeet465; Ellewontsdgk 7Ii||— Goes 7424; Graauw e. a. 2176; 's Gravenpolder 936; Grgpakerke 822; - Groede 2333; - Haamslede 980- 's-Heer-Abtskerke326; 'sHeer-Arendakerke 3224; - 'e-Heereeboek 1099; - Heinkenszand 1713- Hengatdgk 646; - lljsdekenakerke 1236; - Hoek 2521; - Hontemase 4998; - Hoofdplaat 1371; - Hulst 3132; - "zen- dgke 2690; - St- Jansteen 2919; - KapeUe 2059; - Kats 598; - Kattendgks 111»:- Kerkwerve 817; - Kloetinge 1413; Koe wacht 2529; Kortgeno 1161; Koudekerke 1 2486; - Krabbendgke «103; - Kruimngen 3537; - Sl.-Kruis 7t«; St. Laurens «13; a— St.-Maartensdgk «774; - Me «kerke 648;- Middelburg 19.328; - Neuzen 9316; -iNmuw- en St.-Joosland 1054; - Nieuwerkerk 1604; - Nieuwvliet 510; - Nisse 632; - Noordgouwe 810; Noordwelle 446; üostburg 1220; 0 en W -Souburg 2630; OoaterlanU 1785;— Oostkapelle 1055; - Ossemsse 893; - Oude- laode 697;-Oud-Vosaemeer 2117;-Ouwer- kork 782; Overalag 465; O vozende ««7. Poilippme 1125; - St. PmlipBland 1924; Poortvliet 1554; - Renesse 609, - Reiran- chemeot 749; Rilland Bath 1007Hit- them 681Sao van Gent 2144; —Scherpe- nisse 1379; - Schooodgka 1936; bcnore 776; Serooskerken (Schouwen) 297, Serooskerken (WalcOeren) 1306, Slnie 2328; StavenisBc 1741; Stoppeldgk 1Ö4L Tholen 3172; Veere 933; Vindingen 20.003; Vrouwenpolder 989; Waarde 821Walerlaudkerkje 582; Wemeldmge 2118; - Westdorpe 1870; WeatkapBUe 1908; - Wisvekerke 3252; - WolpOaartadgk 2237; - Yerseke 4193; Zaamalag 3430, Zieriksee 7035; Zonnemaire 1064; Zou- telande 710; - Zuiddorpe 1093- Zuidzande 1 1112. Er heeft zich te Groningen geen nieuw geval van pokken voorgedaan. Een der aaDgetasten ie alsnog overleden. Ver pleegd worden dua nog drie personen, van wie één Rjdt tan gewgzigde pokken. Men meldt aan de .Nieuwe Courant" uit Gorincbem: Eemge weken geleden stierf te Goriecbem een ongehuwd man van ongeveer 40 Jaar, die zeer verslaafd was aan den drank. Hg was afkomstig uit Duitschlaud, had zgn intrek genomen in een der volkslogementen alhier en ontving tweemaal in de maand geld uit Duitschland. Hfl is op kosten van de gemeente begraven. Thans is gebleken, dat hij «^eenzeer goede familie behoorde en ruim iO.OOÜ Mark 1 bezat; wegens zijn drankzucht stond bij onder curatede. r Sinds eenige dagen bevindt zich te l*. Dr. E., een broeder van den overledene, die het Ijjk naar een andere plaats op het kerkhof liet overbrengen, het grat met bloemen tooide en maatregelen heeft ge nomen ter plaatsing van een grafsteen. •- Toen Woensdag j.l. drie heeren uit Oudewater huiswaarts keerden, zagen zg op den Üamweg een reiger een groote paling uit de sloot bemachtigen. Een der heeren, genaamd B., sprong uit het rijtuig en ook over de sloot. Hg had het geluk den paling te grijpen en den reiger zonder heerlflk middagmaal af te zien druipeu. Doch toen B. den paling over de sloot op den Damweg wilde werpen, gooide hij mis.... de paling kwam vrg in zga element (de sloot) terecht, en B. oogstte voor zgn moeite mets anders dan een uitbundig gelach van zgn beide confraters in 't rijtuig! Als eene bijzonderheid meldt men ous uit Staveüisse (Zeeland), dat aldaar eene 14 jarige merrie van den landbouwer M. C. Steendük dezer dagen een veulen heeft ter wereld gebracht. Het vorige veulen was 14 ja# geleden geboren. Ingeslikte voorwerpen. Over het inwendig gebruik van watten door personen, die een vreemd voorwerp hebben ingeslikt, deelt de „Geneesk. Courant het volgende mede: Toen Blair Bell onlangs geroepen werd bn een kind van 18 maanden, dat een gouden broche had ingeslikt, bedacht bg, "t kind wat ontvette watten te laten opeten, deels met melk, deels met een confituren- UEemge uren later liet hjj wonderolie toe dienen en kort daarop kwam het vreemde licnaam voor deu dag. 't Werd in de faeces I teruggevonden en zoo goed in de watten I gewikkeld, dat de scberpe kanljas van de broche de ingewanden onmogelgk hadden kunnen beschadigen. Dit succes deed hem op dezelfde manier handelen bij een jongen van vier jaren, die een knop van zgn bed had losgemaakt en dien naar binnen had gewerkt. Ook dit voorwerp werd, geheel omhuld met de wat ten, welke men het kind had laten opeten, weder te voorschijn gebracht. De nuttige werking van de watten ia der- gelgke gevallen BChjjnt niet alleen te bestaan ui de omwikkeling van de vreemde voor werpen, maar ook daarin, dat zij aanleiding geven, dat bedoelde voorwerpen door een fliDke hoeveelheid faeces omgeven worden. Johnston, die de opgegeven bewerking toe paste bjj een jongen, die een metalen rateüer had ingeslikt, |bad evenzeer succee. STADSNIEUW». gohssnhsven, 4 Mei. t Bij Kon. besluit is G. F. C. baron Van Till, adjunct controleur van den waarborg en de belasting der gouden en zilveren werken te 's-Gravenhage, benoemd tot contro leur bjj dat dienstvak te Schoonhoven. Door den Minister van Land- bouw, Nijverheid en Handel is vergunning verleend aan den beer A. Hoogenboezeni alhier, om ten dienste zijner 8ruUe""0 in gebruik te mogen nemen een stoom verhitter. Door den Minister van Oorlog is kennis gege»en aan het bestuur derschiet- vereeniging „Albrecht Beyling alhier,_dat een subsidie is toegestaan van f 1500, voor het oprichten van een schietbaan voor scherpe patronen. In de op Vrijdag-middag gehou den raadsvergadering werd: lo. De heer D Lankhuijzen befiedigd ala waarnemend secretaris. lo. Besloten de fundeering der te bouwen gasfabriek met 30 cM. te vordiepen. 3a. Restitutie verleend aan den heer J. Schep, wegens te veel betaald schoolgeld. 4o. Besloten het vergunningsrecht van den heer G. van der Wolf. het bestuur van de Sociöteit „de Leesvereeniging" en den heer J. P. Loening voor ieder hunner met f 11,50 te verminderen. f Door Burg. en Weth. dezer ge meente is aan E. Vegter, veercommissar.s alhier, verlof verleend voor den verkoop van alcoholhoudende dranken, andere dan sterke dranken voor gebruik ter plaatse van verkoop. t Met ingang van 16 dezer wordt het post- en telegraafkantoor te Schoonho- ven op werkdagen doorloopend van 7 30 voor- tot 8.30 uur namiddags (Greenwichtijd) opengestdd.^d ZoQ. en feeBtdagen blijft onveranderd. Donderdag-avond eindigde de dezen winter vanwege de afdeeling „Schoonhoven en Omstreken1 van „Volks- onderwijs" gegeven cursus in boekhouden. Van de 34 deelnemers, waarmee de cursus een aanvang nam, waren 19 teKe,^oordl^\v p voorzitter van „Volksonderwijs de heer W. C. v. d. Kop, drukte «tjn tevredenheid mt over de wijze waarop de cursus gehouden was; over het algemeen waren de resultaten zeer bemoedigend, hetgeen hem aanleiding gaf den wensch uit te spreken, dat velen het volgend jaar den cursus zullen voortzetten. Een woord van dank werd den heer L. de Knegt, den leeraar aan den cursus, toege sproken, voor de w|jze waarop hjj z(jn taak had ten uitvoer gebracht. In deze maand zal een onder linge wedstrijd plaats hebben van de leden der schiet vereeniging „Albrecht Beyling alhier. Blijkens achterstaande adver tentie zal vauwege de afd. „Schoonhoven van „het Centraal Genootschap voor Kinder lier- stellings- en Vncantie kolonies" Woensdag a.s. eene huishoudelijke vergadering plaats heb ben. Waar toch deze vereeniging «taat buiten elk partü verbsnd en het de bedoeling is, alle zieke kinderen, die er voor in de termen vallen, zonder onderscheid uit te zonden, d aar mag zn rekenen op den steun van allen, die iets voelen voor de opvgpdiog van het toekomstig geslacht. Wie meer omtrent het doel dier vereeniging wil weton, verwgten we naar het verslag der openbare vergade ring, gehouden in het Heeren-Logement op St April, in het nummer van 15 April j.l. en naar de op Woeusdag e.k. te houden vergadering in het Heeren Logement. Dinsdag avond had in het hótel „Rivierzicht" van den heer J. P. Lening de aangekondigde uitvoering van het 1 Mei- Comité plaats. Toen de voorzitter, de heer A. Dijkgraaf, om half negen de bijeenkomst met een hartelgk woord vau welkom opende, was de eemgszins versierde zaal met pi.m. 180 bezoekers bezet. Er heersebte een feestelijke stemming onder de aanwezigen. Naar de voorzitter meedeelde, waren er zooveel kaarten uitgegeven, dat het comité om vnf uur den verkoop moes staken; echter wareD, ook door het weer, dat buiten Scooonboven woneuden dupeerde, veel be zitters van kaarten met opgekomen. Onmiddellijk na de opening ving de Arbeider» Tooneel vereeniging „Kunst aan het Volk'V die haar medewerking verleende, aan met de uitvoering van no. S van het programma, een schets in twee tafereelen uit het arbeidersleven, „Lijden en Streden genaamd. Het vlót gespeelde stuk maakte blijkbaar diepen indruk, niet het minst door de wjjze, waarop de hoofdrollen door mej. W. Peerbolte—Rotb enden heer Th. V«ra*rt werden vertolkt. Door alle medespelenden werd trouwens op verdienstelijke wijze de bedoeling van den scbrgver weergegeven, waarvoor zjj een dankbaar applaus in ont vangst hadden te nemen. Het programma werd vervolgd met een komi sche voordracht „De politieke veldwachter waarover de lachspieren danig in bewegicg werden gebracht. Hierna was het woord aan den heer A. Dnkgraaf, die in een rede van ongeveer 40 minuten de beteekems van den 1 Meidag uiteenzette. Het ljjkt eenigsuns vreemd, zoo zei hg, feest te vieren en te proteateeren op denzelfden dag, toch is dit te begrjjpen, want veie redenen zgn er die hpt protest ver oorzaken, terwjjt ook het feestvieren met ongemotiveerd is volgens spreker. Als die redenen van protest besprak bjj achtereen volgens: de lage loonen, de slechte woning- toestanden, de risico van den arbeid iCour- neresenz),de lange werktijden,het mihUirisme enz. Tocü vieren wjj feest, zeide hg, want op dezen dag staan over de geheele wereld de arbeiders schouder aan schouder om te strijden voor den verkorten werkdag. Er wordt niet gelet op nationaliteit of lands grenzen, men is één als broeders en moet pal staan tegen ééa internationalen vgand, het kapitalisme. Spreker haalde als voor beeld van dit laatste aan het ruim voltee- kenen van de groote Russische geldleenrng, waardoor de kapitalisten van alle landen het voortbestaan van den Russiscben dwangstaat mogelijk maken. Voor den achturendog te strgden is ons een feest, zeide bjj, **D1tJkort1er arbeidsdag is noodig om een ontwikkeld prole tariaat te krijgen. Een andere maatschap^ moet er komen, daartoe hebben wg de wetgeving noodig en daarom vandaag ook de leus aangeheven: „op voor het algemeen kiesrecht". Spreker vergeleek ten slotte den toestand van de arbeidende klasse inet dien van een marcheerende massa, die een donkere gang doortrekt, maar vol idealisme voort gaat, omdat aan bet einde de eerste stralen van een bljjden dageraad zichtbaar worden. Die blijde dageraad, zeide spreker, is voor ons het socialisme. Aan het einde der rede weerklonk luid applaus. Ia de pauze werd een collecte genouden voor de stakende arbeiders aan de Wagemngsche steenfabriek van den heer Gideonse, die f 6,46 oporaebt. Na de pauze werd eerst een komisch duet ten beste gegeven: „Een pleizierreiiye naar Berlijn", waarmee de heeren Veraart en Peerbolte schaterend gelach verwekten. Ten slotte had de opvoering plaats van de „Artisten-revue", een groot lachsucces. Er ward uitstekend gespeeld en er was dan ook maar ééa roep over spel, coetumes en erime. Allen h.dden den mnnd vol over den opsier, die door ago talentvol rpel de riel v.n de tooneel-vereomging in, hot WM Flipje" in de Artiaten-revuewaardig werd hg Ier r.g|i« gestaan door den leuk spelenden Dirkde twee hoofdrollen wnren wel iroedö handen. Kranige oefeningen gaven een 3-tal Rotterdamscho dilettant^ymnastcn te zien, als medewerkenden in de Arlisten- reTeC ongeveer één uur sloot de VO(jrI'tt" met een woord van dank aan Publ'ek medewerkers de uitstekend Slaagde Mei bijeenkomst en sprak do hoop uit, dat veten zich zullen opgewekt voelen ™'«en.d° jaar met ons mee te doen. Daarna ving het bal aao, wat velen nog een poosjei deed toeven. De uitvoering had pl"»« een drank vrjje zaal, wat niet belette dat de aan wezigen zich uitstekend amuseerden. Geen ^enkele waDklank werd gehoord. t Op de weekmarkt waren Woens dag i.l. voor de eerste maal van dit jaar ongeveer een 100 tal lammeren »»D8«v0.erd: De prijzen waren hoog: er werd besteed vsn f 9 tot f 11 per stuk. t Donderdag j.l. had de werk°?*An A. Karreman. werkzaam bij den heer A. Bouter, metselaar alhier, het ongeluk op de stelling van een in aanbouw zijnd huis in de Nes, naast een plank te stappen, tenge volge waaraan bjj naar beneden viel, en zjjn voet hevig bezeerde. Drs. A. Spahr van der Hoek verleende g eneeekundige bulp. Op verzoek van den Gommis sarin v.n politie der eerste Rotterdam In alhier aangehouden A. G..oud 19 iaar, die te Rotterdam de ouderlgke woning wa. ontloopen. Op 1"' Burgemeester alhier, werd zfl heden middag naar Rotterdam teruggebracht. t Woensdag-mid dig werd van openbare dronkenschap in bewaring ge steld de ejoawer J. L. alhier, tegen wien proces-verbaal is opgemaakt. VERV0LS DER H1EUW8TIJDIS8ER Bigkens ait India ontvangen tolegraphische berichten rgn - sedert de jongste mededeelingen dienaangaande m dn Nederlandnche Staatscourant van 5 April 1906 no. 80 - bg de krggsrernchlingon. a in Atieh en Onderhoorigheden rwaar "ewond de korporaal A. Fgnemao (no. 4H68); QMOeuveldbdo norgeant W. C"uvéa (00. 64687/4807) en de fuaclicts W. Rykenberg inn 59478) en E. Koeske (no. 67134), verdronken de cavalerist R. A. Matt. (no. ^levensgevaarlijk gewond de sergeant J. Buying (no. 50700/8727); rwaar gewond de ie luitennnt der infanterie R M van Monrik en do fuseliers J. van NÓlleslvo (no. 57956), C. van Erkelens (no. 54479) II A. A. Wendt (no. 43418) en P. W. de Jong (no. 59981,6204); licht gewond de sergeant H. B. SmilI (no. 54637) en de fuseliers J. B de Mol (no. 5838) en A. Raesler (no. 44788) en C. Vlok (no. 59586) en onbodnidond gewond do lo luitenant der infanterie M. J. de sergeant P. Ch. Charpentier (no. 33J00| de fuselier H. S ticker (no. 68313) en Overleden,0 de fuseliora J. Prins (no. 65880), A C. van Ban) (no. 58989) en G. Soydera (no. 69638) Bh Kon. besluit is Mr. Dr. L. Roest, referendaris bg het Departement van Landbouw. Ngvorheid en Uiodel o.erge- plaatst bjj de directie van den Landbouw. De te Rotterdam gehouden vergadering vau aandeelhouders in het „Grand Hótel Coomaos" besloot om het winstsa do, dat 4 cCt. dividend zou toelaten, geheel te bestemmen voor afschrijving, terdelging der verhoogde bouwkosten, installatiekosten e i kosten der jongst gesloten goidloeniog. Als commissaris is herbenoemd de heer H F Hoyer. Desgevraagd deelde de direc teur 'mede, dat de ontvangsten sterk z|jn vooruit gegaan en reeds nu het hoogste, vroeger bereikte, bedrag overtri ffen. Te Gorinchem wordt op 31 Augustus vanwege de afdeeling Gorinchem en omstreken der Hollandsche Maatschappö van Landbouw een concouis hippique ge houden. In zake den notaris A. te Gorin chem, door de rechtbank te Dordrecht ver oordeeld wegens valschheid in geschrote tot zeven dagen gevangenisstraf, eiscbte bet openbaar ministerie bij bet Gerechtshof te ■g Gravenhage zes maanden, met ontzetting uit het notarisambt. Mishandeling met doodelijk ge volg te Reeuwtjk. - De zaak tegen de visscbers C. den O. en M. v. R te Reeuw(jk, die in den nacht van 15 op 16 Februari J. Baivert aldaar eerst met stokken geslagen en daarna te water zouden hebben geworpen, &an de gevolgen waarvan deze is overleden, zal Dinsdag as. door de rechtbank te Rotterdam behandeld worden. 18 getuigen zullen in deze zaak worden gehoord, waar onder deskundigen, terwijl verdedigers zjjn Mrs. H. van Blommestein en B. Limburg. Voor het Gerechtshof te Arnhem is gisteren in booger beroep behandeld de zaak van A. van deu Berg, oud 63 jaar, uit Hei- en Boeicop, beschuldigd van doodslag op zgn stiefzoon Hendrik de Widt. Bekl. woonde bfl De Widt in en had meermalen met deze woorden gehad over de scheiding van den boedel, omdat De W. zöa raad niet altgd inwon of opvolgde. Den lOsten Juni 1905 bevond De W. zich met den arbeider HoU op het land, waar later ook de beklaagde verscheen. Kort daarna begaf De W. zich naar de overzijde van een sloot om zijn zeis te scherpen. V. d. B. volgde hem en droeg de zeis van zijn schoonzoon. Plotseling bracht hjj hem daarna eenige wonden toe, o. a. onder de knie en in de djj, waar een slagader werd doorge sneden. Hierop stak bjj zjjn slachtoffer nog verschillende malen met de zeis, zoodat De W. uitriep: „Vader, je vermoordt me! De arbeider H. kwam aanloopen en poogde Van den B. weg te trekken, doch deze keerde zich toen met een mee tegen hem. H. slaagde er evenwel in hem dit mes te ontrukken en ging bulp balen; bjj zjjn terugkomst was De W. reeds overleden. Voor de rechtbank te Tiet werd tegen de beklaagde gtöischt 15 jaar gevangenisstraf. Bjj vonnis van 8 Maart jL werd bjj ver oordeeld tot 12 jaar. De Procureur-Generaal bjj het Hof te Arnhem eischte thans bevestiging van het vonniB der Tieiscbe rechtbank. De heeren J. H. M. Lem en D. Timmermans te Gorincbem zjjn te Rutter- dam geslaagd voor het akte-examen lager onderwjjs. Te Haarlem is in den ouderdom van 80 jaar overleden de HoogEerw. Heer C. J. Riakel, bisschop van Haarlem der Üud-Bisechoppelgke Ciereey, Ridder der Orde van den Nederlandse hen Leeuw. 'BlMkenngraaf, 3 Mei. De door den raad dezer gemeente voorloopig vastgestelde rekening over het dienstjaar 1906 bedraagt in ontrufitoa f 8171,48 u in uit«uf f 7176,97, on sluit slioo met eon bstlg sddo VB-Glr«eu-N louw Kerk, 4 Mei. Heden- •vond werd voor do dorde m«.l onder lei ding vso den beer P. V«n Ginkel vsn Feursum een vergsdermg gehouden, te komen tot de oprichting eoner riekte- verzekering voor werklieden of mastscbsp- miibk daarmee geigk.ta.nde personen v.n den leeftgd van 10 lot 00 jaar. Als grond slag werd «sogonomeo, dst t zou zgo non vereenigiog zonder eeo.g politiek of partg- verband. 34 loden gaven zich op. Een concept reglement werd goedgekeurd. De vereeuiging zal den naam dragen: -Onder linge steuo". De contributie is veslgeeteld op to cente per week. De uilkeenog bg siekte f 8—f 5. •Gieaen-öudekerk, 4 Mei. De boeren- wnninir bewoond door den veehouder Eikelen- toom,?; onbewoonbaar verklaard. Het gedeelte van de woning aan den weg helt door ver lakking van het fundament dermate over, dat voor voetgaogers groot gevaar bestaat. (jrwwt- Amine re, 4 Mei. Ooze geachts predikant maakte Zoodag avond aan de gemeente bekend, dat des morgens door de diakenen f «6 was gecollecteerd, waar voor Z.Eerw. namens den Kerkerend dank bracht aan den gever of de geefster. Door de kaashandelaars werd deze weck hier eu in de environs de kaM gekocht van f 14 tot f «5,60. Zware soorten tot f««,50 de 50 K G. De handel is redoigk. HekeiadM-v, 3 Mei. Toen heden avond de heer IJ. B., wonende te Bodegraven, ne zg. familie beenebt te hebhee, met peerd en rgtuig buiawearta keerde, acbrikte het paard voor eenige lammeren, die m de wei liepeD, waardoor het met eeu zgsprong door een heg ging en op hot bouwland van den honr G van Dam terecht kwam. bpoeaig toegeschoten hulp bracht het rgtuig weer overeind. Do msteriOeie schado was echter van dien aard, dat de reis met vervolgd kon worden. 'Krimpen »/4 Lek, 3 Mei. Benoemd tot 1ste en «de m.cbmist aan de stoom- brandspuit Ie dsB.r pl.atse, re.pectleveigk de heeren A. v. d. Heul en P. Nobel te. Van de werf der firma J. en K. bmit alhier is met goed gevolg te water gelaten een goederenboot, gebouwd voor rekening van een firma in Rusland. 1 Door den beer L. Volker Az. te Shodrècht en P. A. Bos te Gorinchem is san de firma J en K. Smit opgedragen en zal op haar werf te dezer plaatse worden gebouwd eea baggermolen bestemd voor de havenwrn-ken in Amenks. Deze baggermolen wordt 48 M. lang, breed 7 60 M. en 3.30 M. hol en zal 14V» M. diep kuunen baggeren. Het schip wordt toorzien van patent sloomlieren, electrische verlichting enz. Machine en ketel van 160 I.P.K. tullen worden vervaar digd door dé Alblaseerdamsche machine fabriek" te Alblaaserdam. De werkman W. de Jong Ml. geraakte bij zün werk voor den heer L. v. d. Weiden, houthandelaar alhier, onder een stapel planken. Een nabjj zijnd kameraad C. van Rampen waarschuwde nog met het geroep: „Jol Jol daar komen de plankenDoch het was te laat. De stapel viel en ernstig verwond werd de man er onder vandaan gehaald. Dr. Mars verleende de eerste bulp. •JLekkerkerk, 4 Mei. Gedurende de maand April ie ..O hot poelk.uloor eltu.1 in de Rgkspostspaarbank ïugeiegd f 4780,66 en terugbetaald f 8170,18. Door de heeren P. v. d. Starre en J v. d. Piaa ia aan den Gemeenteraad een adrea gericht met verzoek hun coneessie te verleenea tot oprichting eeuer centrale in richting voor verlichting en verwarming met acyteleeugas. "Mieuwpaart, 4 Mei. Voor de vacante betrekking van onderwflteres aan de open bare lagere school alhier (vacature mej. A. Kemp) hebben zich 4 sollicitanten aaugemeid. •Ondewater, 3 Mei. Aan 't pM- en telegraafkantoor en zjjne ressorteerendê hulp kantoren is in de maand April j.l. in de Rnkspostspaarbauk ingelegd do som van t 7l77,94; terugbetaald f 6811,78. Het laatst door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nommer 4169. De door Burg. en Weth. alhier ge houden verkooptng van boomen en hakhout heeft opgebracht f 64,86. Mej. J. B. Wildoerg ia benoemd tot brievengaardater te üoeterwolde. IVltnt, 4 Mei. De landbouwer N. W. Kasielgu beeft zjjn bekroonden stier ver kocht, en wel voor dea niet genogen prjjs van f 476. Wanneer men weet dat geatAimde haar ta Gouda met dat beest den eersten prjjs ad f 100 heeft behaald, bovendien op de keurig te Rotterdam ook weer deu eersten prjjs ad f 30, dan is dat bg elkander een heel bedrag. Het dier, dat onlaugs een jaar oud was, woog te Rotterdam niet minder dau 962 pond en ia nu verkocht aan een landbouwer te Spjjkenisoe. Een aansporing voor veehouders om goede stieren te fokken, Ww«r<t«B, 4 Mei. Op 14 Juni a. s. zal net 26 jaren geleden zgo, dat Mr. G. H. Fuhri Sueiniage benoemd werd tot notaru in deze gemeente. PEK TLLMHtAll. De Batavia-correspondent van de „Nieuwe Courant" aeuit noden: Militaire expeditie naar Bali zal gezonden worden volgende maand. 3 Bataljons zullen derwaarts vertrekken. VAUATUKKIIEUHTEN op Zondag 6 Mei 1906. Mlug seueeuaevea. AMMERSTÜL. 's Nam. Do. Rappard, van Bergambacht. Hing filiedrecht. BLESKENSGRAAF. 's Voorm. 9Vt uur Ds. A. van Vliet, van Uttoland. PAPENDRECHT. 's Nam. 2 uur Ds. A. G. van Willens waard, van Goudnaan. VliSSCHEHlJ-BEKICUTEN. 'Ananaeraiwl, 4 Mei. Van Zaterdag 28 April tot en met Vrjjdag 4 Mei zjjn alhier ter markt aangevoerd 76 zalmen; prgs per i/a kilo van 1 1,00 tot f 1.30; 426 elften, pijjs per stuk vau f 0,60 tot f 2,10. 4 Mei. Deze week werden ter markt aangevoerd 640 zalmen; prjjs Winterzaim f 1,10 a 11,40, Zomtrzalm f 1,— a f 1,36 per 6 ons; 9144 elften, prgs f 0,60 k f 2,30 per stuk. 1 steur, prgs f 140. BEURSBERICHTEN. Cert Nederl. Werkl. Schuld. 2V« Dito dito 3 Hong. Oblig. zilver 1892/1904 4 Dito goud 1881/1893 4 Jueiburyx, urn. pap. jO«m-jXov. 4 Dito zilver Jan.-Juli. 4 Dito Apr .-Oct. 6 Portugal, Oblig. Ie Sen*. 8 Di to 3e 8 Ruol. Obi. Binnenland 1894 4 Dito 89/90 le en 2e uitg. 4 Dito 1880 4 Dito Nicolal Spoorw. 4 Egypte 1876. 4 3 Mei. 781/4 931/4 96^/4 100i%| lUU»/8 10ll%l Wk öö'/i» ÏWi 77»/4 881/4 löéVu HsarL Hrp.-Bank pandbrieven. 4 100 Znid-Ital. Spoorw.-mjj. Oblig. 8 68i8/fa Loten Rotterdam. Gem. Cred. 8 106Vu Loten BrusselI097/u MARKTBERICHTEN. Bedefraven, 1 Mei. Kaas. Aangevoerd 173 wagens, te zamen 8680 stuks, wegende pl. m. 60682 kilo; le soort Goudsche f26,— 27,—, zwaardere f 27,50, 2e soort f 23,— k 25,—, Derby-kaas, le soort f 28,— Edammer-kaas, le soort f 28,—, le soort f 26,—. Handel matig. Saldo, 3 Mei. Kaas, ie quaL f 17,— f28,50, 2e qual. f24,— a 16,— zwaardere f Aangev. 77 partjjen. Handel vlug. Boter: Prijs der goe- f 1,06 k f 1,10. weiboter f 0,90 k 0,95 per' kilo. Ratterdaai1 Mei. Aangevoerd 27 paarden, 2027 magere en 816 vette runderen, 196 vette, 644 nuchtere en groskaiveren, 268 biggen. j Koeien en ossen 26 tot 37 cC, kalveren 38 tot 64 c. per Vs kilo. fiehaanhaven, 2 Mei. Botér, le qual. 65 ct., 2e qual. 50 ct. per half kilo. Kaas f 24 a f 17 per 60 kUo. Vette kalveren 26 a 30 ct. per Wi kilo. Nuchtere kalveren f 8 a f 12 per stuk. Vette varkens 28 a 30 ct. per M» kilo. Biggen f 10 a f 13 per stuk. i Lammeren f 10 a f 13 per stuk. Aardappelen (gele) f 4,50 per HL. (blauwe) f. 8,26 (poters) f 2,25 Eieren f 8,— per 100 stuks. Woerden, 2 Mei. Kaas. De aanvoer ter markt op heden bedroeg 193 partijen, prjjs van Goudsche le soort f 26,— a f!7, 2e soort f 13,— a f 25, zwaardere f a Edammer le soort f 2e soort f 16,— per 60 kilo. Handel vlug, BUBOEBLUKH STAND. ttehoonhorea. Van 1—4 Mei. Ondertrouwd: G. J. de Jongh, oud 83j. (won. te Gameree) en N. E. Brussen.oud 30 j. C. Strookman, oud 26 j. (won. te Rotterdam) en M. Zieldorff, oud 21 j. Anaelde. Van 1—30 April. Geboren: Pieter, i. van T. de Groot en M. -Vink. Johan, z. van T. van Lottum en A. van Zoelen. Huibert, i. van R. Kouwenhoven en C. van der Vliet. Arie, z. van P. de Jong en J. C. van der Grjjn. Jan, z. van H. Roodhorst en G. Bouwmeester. Getrouwd: F. van der Grein, oud 27 j. en M. de Krujjk, oud 24 j. Overleden: G. Verhejj, oud 88 j. D. Roth, ond 66 j echtgenoot van M. J. van den Berg. J. de Langen, oud 8 m. Bergambacht. Van 1 Aprilf-1 Mei. Geboren: Johanna, d. van G. Brinkman en C D. Biestere. Teunis Marinus, z. van W. Visser en C. Zwjjoenburg. Jan, z. van C. Graafland en C. Koppe. I Baatiaan, z. van T. Boreje en A. Visser. i Getrouwd: H. E. Molenaar, load 23 j. en M. de Jong, oud 23 j. Overleden: Een levenloos aangegeven kind van D. A. Deelen en N. Bujjense. Idem van C. J. Schilt en G. van de Werken. Meerkerk. Van 1—80 April. Geboren: Pieter Cornelis, z. van J. van Veen en I. Bujjserd. Nleawpeert. Van 1—30 April. Geboren: Hendriks, d. van M. Hejjboer en J. Siob. Overleden: T. J. Hermes, oud 3 j. Tieakevea. Van 1—30 April.; Geen aangiften. WaMdlagnveea. Van 1—28 April. Geboren: Adrians Maria Claiai d. van P. Bakker en J. H. Luiten. Cornelis Christiaan, z. van C. de Joode en C. B. Hoogen- doorn. Mjjndert Cornelis, z. van J. Uitten* broek ea T. de Brujjn. Anna, d. vain A. van den Arend en P. van Soest. Adrianus, z. van A. van Djjk en M. J. van Hoasteren. Jan, z. van J. van der Eade en S. Plomp. Geertje, d. van K. Lamens en N. de Groot. Jan, z. van G. Both en S. van Triet. Johanna Gerlina, d. van H. van den Berg en J. Plomp. Hendriks Geertruida Wilbel- mins, d. van H. Baas en G. van Oojj. Cornelis en Jan, zoons van P. Verr.epuf en G. Slis. Albert, z. van F. Smit en D. Zwjjgers. Prudentia Geertruida, d. van H. Heems kerk en G. van der Eist. Aartje, d. van H. van Vliet en J. Kuater. Jannigje, d. van H- Westerhout en P. Versluis. Maria, d. van K. Zwanenburg en S. W. de Brujjn. Adrianus Mattheus, z. van F. Compeer en J. Matze. Overleden: L Brouwer, oud 1 m. C. F. M. Vermeulen, oud 6 m. A. Zwart, oud 15 j., echtgenoote van C. Teelier. M. den Hertog, oud lm. J. M. vau Jaaraveld, oud 8 j. C. Koolmees, oud 3 w. Dinsdag 8 Mei a. s. hopen onze j Ouders PETRUS PINCE VAN DER AA en CHRIST1ENA ITJESHORST hunne M-Jarige Eoktvercealglag te herdenken. I Hnnne dankbare Kinderen, Be- j huwd-, Kleinkinderen en Achter- kleinkind. Schoonhoven, Mei 1906. me geliefde Ouders 55 cornelis JONGEBREUR jH A. s. Zondag 6 Mei hopen onze NEELTJE BU1JENSE SQt te herdenken. V Hunne dankbare Kinderen. Nw.-Lekkerland, 5 Mei 1906. ggg SR m! W Wtf w )K Zaterdag 5 Mei 1906 hopen onze mr geliefde Ouders 5 ARNOLDUS DE KOGEL S SR en Ét ANTJE DE BES Wt m hunne )R te herdtnken. Hunne dankbare Kinderen en Behuwdzoon. Groot-Ammers. Riceptu Dinsdag 8 Mei, van I tot 6 uur. Ondertrouwd: G. J. DE JONGH en N. E. BRUSSEN. 4 Mei 1906. Gameren Schoonhoven, Eenige kennisgeving. De Heer en Mevrouw F. L. DETER- DING Bhinkkhink geven kennis van het overigden hunner Moeder en Behuwd- Moeder, Mevraiw M. BRINKEBINK- Cbbyguton. Haastrecht, 30 April 1906. Heden overleed, tot onze diepe droef heid, na eene langdurige ongesteldheid, onze geliefde Echtgenoote, Moeder en Behuwdmoeder DIBKJE BARKER, geb. van Harten, in den ouderdom van 65 jaren. C. BAKKER. P. BAKKER Cr. J. BAKKER—Van der Wal. N. HAKKESTEEGT-Bakker. C. HAKKESTEEGT Kz. Streefkerk, 1 Mei 1906. Heden behaagde het den Heer van leven en dood, door een korte ongesteld heid, uit ons midden weg te nemen onzen geliefden Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader W. WISSER Ta., in den gezegenden ouderdom van 81 jaar en 6 maanden. T. VISSER. J. VISSERStigtkr. M. TEN NAPEL-Visskr. G. TEN NAPEL. W. VISSER Jr. T. VISSER Jr. Bergambacht, bg Schoonhoven, 4 Mei 1906. Voor de vele bewgten van belangstelling, ondervonden bg bunne 50-jarige Echtver eeniging, zoo van hier als buiten de gemeente, betuigen de Ondergeteekenden, mede namens de verdere Familieleden, hunnen harte- ïgken dank. GERRIT VAN DEN BERG en Echtgenoote. Stolwjjk ('t Begerscbe), 4 Mei 1906. Voor de zeer vele big keu van vriendschap en belangstelling, zoowel van hier als elders ontvaDgea bg het gedenkeu onzer Vgf-en- twintig-jarige Echtvereeniging op den len Mei j.l., betuigen wg, mede uit naam onzer Kinderen, onzen diepgevoelden dank. J. VAN BLOKLAND. C. VAN BLOKLAND-Houwkling. Groot-Ammers (Achterland), 4 Mei 1906. Hiermede betuigen wg onzen hartelgken dank aan aileD, die bg het droevig geval van ons Zoontje behulpzaam zga geweest, en voor de vele blgken van deelneming, bg ons smartelgk verlies ondervonden. CORNs. BIK. J. E. BIK—Zoet. Schoonhoven, 4 Mei 1906. De Heer en Mevrouw SCHALIJ Tiii.eman bedanken voor de belangstelling, den laatsten tgd ondervonden. Schoonhoven, 5 Mei 1906. Oaéerkerk a/d IJaael. Mandag 6 Mei, vm. 98/4 uur on nm. 6Vt uur, de beer T. J. KOSS1NK, van Arnhem. HdUOON HOVEN. BIJEENKOMST van LEDEN en BEGUN- STIGEKS Mandag 6 Mei 1006, v.m. II uur. HET BESTUUR. VAN BELANGHEBBENDEN. De GEDEPUTEERDE STATEN der Pro vincie Maid-Helland roepen bg deze op de onbekende belanghebbendenom zoo zg dit noodig achten tegenwoordig te zgn bg eene plaatsopneming en een verboor van deskundigen, weike, in verband met het beroep van den Raad van Schoonhoven tegen de verklaring van den Hoofd laspecteur van de Volksgezondheid tot afkeuring, als schadelgk voor de gezondheid, van de lokalen der Openbare Lagere School le soort te Schoonhoven, door de betrokken afdee ling van bun College zullen plaats hebben op Waenadag 9 Mei IOOO, des voor middags ten 11 Va ure, in de lokalen der genoemde School. 's-Gravenhage, 30 April 1906. De GedepuUerde Staten voornoemd, J. J. DUIJNSTEE, lo.-Voorzitter. F. TAVENRAAT, Griffier. Het voorloopig Bestunr der Afdeeling „Schaaahavea" van jüet .1 Centraal-Genootschap voor Kinder- Herslellmgs- en Vacantie-Kolonies" verzoekt allen ingezetenen, zoowel vraawalUke als naanaelijke, zich spoedig als lid dier AfdeehDg op te geven, wgl het dan nog mogeigk is dit jaar eenige kinderen uit te zenden. De joarlgksche minimum-contributie in voorloopig gesteld op f 0,60. Op de HUISHOUDELIJKE-VERGADE RING, fe houden op Waenadag V Mei a. n.des avonds te S uur, iu het HEEREN LOGEMENT, zullen de Statuten vastgesteld worden. Men kan zich als lid opgeven bg een der Oudergeleekenden. Het voorloopig Bestuur, Mevr. A. GREUP -Ssntman. Mevr. C. VERSLOOT Kramer. Mej. C. U. van SCHERPENZEEL. Dr. K. E. de JONG. H. C. GELOK. van ▼erkrggboar in den Boekhandel van Fantasftekleedjen, VlaerzeUen, Laaper/ellcn O veriaopera, Tafelzeilen. KAPOKMATRASSEN, STROOMATRASSEN. Wallen en waachechte Tafelkleeden, HoapHalllnnen. Gardj|n-kaarden, Franje'a, afgepaate Linnen- QerdUneu, afgepaste VItrage-Gardj|nenLan caster enz. enz. LINNEN EN KATOENEN TAFELLAKENS EN SERVETTEN, In alle maten en kwaliteiten. De INSPECTEUR der Registratie te zal ten zjjnen kantore, Zengstraat, Q ■o. 11den lOenHen en lOen Mei e. k. van ÏO tot 18 «re f,a. en van 8 tot 4 are n.m., tot het geven van iolicbtingen aan belang hebbenden omtrent bunne verplichtingen in zake de Vermogensbelasting. Deurwaarder en Ondernemer ran Werkaaplngen. MENIGMAAL DE KOOPSOM EN REPARATIEKOSTEN. betaalt men alleen met de koopsom; de hergders van deze machines kennen niet dat vervelend gesukkel, wat zooveel geld verslindt en rgden daarom Twee nieuwe en een gebruikte (BARAKSPEL), OM PRIJZEN VAN tet en met 14 Mei a. s.in 't Café van Groet-Ammers. Bg Wed. VAN WIJNGAARDEN, Koestraat ScheenkeYenkunnen geplaatst worden. met breede wielen en gzeren assen, alsmede allerlei gebruikte en nieuwe RIJTUIGEN, bg W. VAN MEIJEREN in BtolwUfe. Banketbakker, LopikerstraatSchoonhovkk beveelt zich beleefd aan tot bet leveren van verschillend VERTROUWDSTE ADRES. GROOTSTE SORTEERING. Gegoten, geslagen en geëmailleerde FORNUIZEN, W ASCII FORNUIZEN, in alle afmetingen, benevens alle onuerdeelen, met garantie. prachtige PROMENADE-WAGENS met nikkelen onderstellen, SPORTKARREN, HANGLAMPEN, GASKRONEN, MANGELS, FILTERS, LEDIKANTEN, WIEGEN, W ASC11ST E L LENSPIEGELS, KINDERSTOELEN. Uitgebreidste sorteering HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN, PENDULES, KLOKKEN, BAROMETERS. KAASVATEN, ROERHEKKEN, EMMERS, TEEMSEN, THERMOMETERS, VORMTAFELS enz. enz. CONCURREERENDE PRIJZEN. - FRANCO LEVERING. Wie THOMSON niet kent Ea zga PUDDING niet eert, Die is bg de gaden, Het levea niet weerd!. Prgsvraag 23 Dec. 1905. te Schoonhoven, TERSTOND GEVRAAGD: voor geruimen tgd werk, door A. VAN WALSUM Pz., Mr. Schilder, OaMerkerk a/d IJssel. Zoo spoedig mogeigk gevraagd een P. G., die goed kan lezen, schaven en rgden. Frauco brieven, onder No. i, Bureau van dit Blad. gevraagd, om in het Lood- en Zink werkers vak te worden opgeleid, bg KUULENBURG WOUDENBERG, Schoonhovbn. Bg L. C. VERROEN, Bakker, Schoonhoven, kan EEN NETTE R.-K. geplaatst worden. TERSTOND GEVRAAGD: bekend met boerenwerk, ook goed met paarden kunnende omgaan. Adres C. SCHOUTEN Se ZOON, Graan handelaars te Bergambacht. PW" Aan bet zelfde adres je kaap: Wegens buweigk der tegenwoordige vraagt Mevrouw P. GAUTIERUilkens te Streefkark tegen 1 Augustus a.s. Goed kunnende wasschea vereischte. Terstand gevraagd een goed kunnende melkeD, bg J. A. DE JONG, Landbouwer, Lekkerkerk. (voorbehoed- en genees tegen Ylekzlekte, worden verricht door Veearts te Ondewater. Verkrggb&ar bg WRINGTOBBEN, TONNEN, EMMERS en KAASVATEN, alles vervaardigd van teak hout, zonder verhooging van prgzen; verder THERMOMETERS, PEKEL WEGERS en MELKPEILDERS enz. enz., en wat verder tot den landbouw behoort, zooals: en OSBORNE GRASMAA1MACHINES, die ten zeerste aanbevolen worden om vroeg- tgdig aan te schaffdn. DE met Overtreft alle andere Sioutsoorten in smaak. Bevat veel meer voedingswaarde. Ia prgs veel biligker. Ook zeer tan te bevelen voor zwakkea en igders aan bloedarmoede. Verkrggbaar bg BIER BOTTELARIJ, Weistraat, Mckeenheven. Bleekeresingel, GOUDA, voor Brand-, Glas Iabraak-, Bedrgfs-, Trans port-, Scheeps-, Paarden- en Vee-ongelukkeD. Levensverzekering en iu Hypotheken. Verzekert het vfee in de weide tegeo bet hemelvuur, k f 1,— per duizend. Vraagt iulicbtiogeu en tarieven, get eekend A, nommer 197, met verdere GE TIMMERTEN, ERF en TUIN, benevens di verse pei edelen WEG en WATERING, staande en gelegen onder de gemeente ten overstaan van den Notaris J. P. MAHLSTEDE te Bergambacht geveild, zgn in bod gebracht, te weten: Perceel i op f 1800,- 1900, 2400,- 2600,— 2400,- 2500,- 2100,— 9 1900,— Perceel 10 op 1300,— 11 „1800,- 12 13 14 15 16 17 1300,— „1900,- „1000,- 1550,- 60,- 185,- De verbooging, afslag en toewgzing bljjft bepaald op Vrgdag den 11. Mei aan staande, in het Koffiehuis „DE GROOTE BOER" te Lekkerkerk, des voormiddags 10 uur. Iolicbtingen geeft genoemde Notaris. WÊÉÊfr- Wegens ouderdom ter «Yer- OTF name aangebeden: een 44 jang bestaande en nog in volle werking zgnde bestaande in Perceleln, Glas, Aarde werk, Kruidenierswaren, Bier, Petrelenm en Klempen, alsmede 2 KARREN, een PETROLEUMWAGEN en een BIT. De buur van bet ruime Huis, Wageuschuur, Stalling en grooten Tuin be draagt f per week. Te bevragen bg A. STAM, WinkeUer te Mienw-Lekkerland. GRONDWET 4 10 Cent, verkrfiybaar in deu Boekh. van S. W. N, VAN N00TKN te Sehooihottn.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2