BLEEDING- Het beste adres voor nieuwe en gebruikte Rijwielen en Onderdeelen is m D. SCHAKEL, Lange Weistraat A 185, Schoonhoven. A. J. van der KOP,m Dames- en Hinderhoeden. Behangselpapieren, REEDERIJ OP DE LEK, Slikkerveer. Eono BoamGDiig, flOOiOflDE CHUT m lllirtll S «li IX - li' Slt 2 a 3 JAC. YEBKBOOST, Mnmttoigsi EL0 te Magazijn „De Nieuwe Wereld", pT* Volledige Dienstregelingen op aanvraag gratis. Wei- en Hooiland, te Schoonhoven, te Jaarsveld. Verpachting. Rjjtuiafabriek. SDoorUKies bi Mmm EEN HUIS, Goudriaan, 19e Groote VOORJAARSVERLOTING Abonnements- en gewone Advertentiën Levert diverse DRUKWERKEN, Tweede Blad PONTVEER 10 Metselaars. lil t tire. DE GORINCHEMSCHE BANK Een Zilversmid Badmeester. Arbeider, Boerenarbeider, Ml VESSANEN LAAN, Vormerveer. Aanbesteding. KAPITALEN J. BREIJ, BloedmiddeL Doei 66ï pal Ü669Z6D. HOEPHOUT enz. DAMES- en KINDERHOEDEN. Een Werkmeid, STEENKOLEN. Metselaarsknecht, Timmerlieden, Leverantie GRIND. Boerenknecht, Een Boerenmeid Aanbesteding. Aanbesteding. Aanbesteding. MAGAZIJN ZWOLLE - SNEEK - APELDOORN - KAMPEN, bieden in de verschillende afdeelingen de GROOTST MOGELIJKE SORTEERING, de BESTE MODELLEN, de LAAGSTE PRIJZEN. HT VRAAGT El» RAADPLEEGT ONZE GEÏLLUSTREERDE PRIJS CATALOGUS Haven, hoek Voorhaven, SCHOONHOVEN. bU V. v. BEUZEKOH, te Langerak bjz Lek. J. DE GRUIJÏER, Dam, Schoonhoven. De Notaris Ir. I. MOLENAAR Woon- en Winkelhuis c. a., WADDINXVEEN, HET WOONHUIS Het PAND Openbare Verkooping. Hypotheek. Notaris M. den BLEKER te lJsselxtein Ongeveer 16Q00 bos HOEPHOUT Onder MOORDRECHT, 22 Hectaren, 77 Aren, 30 Centiaren, Mr. J. P. ran den BRINK, Gouderak, HOOILANDEN, jjtuig- en RjjwielhandeL Markt A 85, GOUDA. PRIMA CONSUMPTIE. D. Th. DE BOER. Openbare Vrijwillige Verkooping. Afdeclmg „GOUDA en OMSTREKEN". Paarden, Rijtuig, tuigen enz. UTREGHTSGHB VAGEN met Zjjportieren met één Paard compleet Magazijn „DE STEM", LopikerstraatC. KONING, Schoonhoven. Mooie collectie NAAMKAARTJES, ONDERTROUVKAARTEH ent J. DE GRUIJTER, BINNENLAND. KRIMPEN a/d LEK-ELSHODT. Wegens Reparatie ZIT- en SLAAPKAMER Rozengracht Nr. 57. TE CORINCHEM neemt gelden a deposito Metselaarsknechts. De leverantie ran 310 Is. GRIND. EEN BOERENKNECHT, EEN BOERENARBEIDER, Het maken der Gebonven c. a. voor een Stoomschepradgemaal. LIJNZAADKOEKEN, Wagentje op Veeren Een nieuwe TILBURY Credietvereeniging F. VAN ZESSEN, Groot-Ammers. Rijtuig- en Vagenmaker, DOELEN, SCHOONHOVEN. Rjjwielh&ndel „De Concurrent". Geëmailleerd. Geëmailleerde Huishoudelijke Artikelen Nieuwpoort a/d Lek, „DE 1ERWEDE" te Hardiuxreld Waal-, Profiel- en Siersteenen, J. v. d. BERG. Hoofd-Agent J. ZON, Voerden Rotterdam - Schoonhoven. JOH. RAVESTEIJN, G. VIS, Vr. Smid, II.II. Landbouwers! C. VAM LEEUWEN, Vjjverstraat 132, GODDA, WringMen, Karns, Kuipen, V. VHRDUIJN, Landbouwer. Hoofddepöt G. J. SCHEER, Een Reuzenvangst j Gem. BERVOETS.^üTHSKSn- PRIJSCOURANT OP AANVRAGE. Die zich goed en («edkMp wil kleeden. kooperijn ONTVANGEN DE NIEUWE COLLECTIE Mr. Kleedermaker gr o* te serie er lag, bllIUke prUiea, bU Eerste Zondagsdienst 13 te Waddlnxveen zal aldaar in Café „VERMEU- LEN" aan de Brug, bjj veiling, verhooging en afslag, op Woensdagen 9 en 16 Mei 1906, 's morgens ten 11 ore, publiek verkoopen: Perceel Een. Het 3 jaren geleden nlenw gebaiwd waarin Vleeackkeawerlf en Spek* slagerU, aan de Zuidkade, wgk D, No. U8lns, te groot 1 Are, 52 Centiaren. Perceel Twee. Een perceel vruchtbaren Tuingrond, in den Oostpoider, achter perceel Een, groot 21 Aren. Perceel Drie. met SCHUUR en ERF, aan den Kerk weg, wjjk D, No. 12, te Waddlnxveen, groot 82 Centiaren. Verhuurd tegen f 1,75 per week. Perceel Vier. van Twee Woonhuizen, met SCHUUR eu GROND, aan de Noordkade, wjjk C, Nos. 199 en 200, te Waddlnxveea, groot 2 Aren, 12 Centiaren. Verhuurd tegen f 1,70 per week. Te aanvaarden, na betaling, op 25 Jnni 1906. Nadere informatiea ten kantore van ge noemden Notaris MOLENAAR. I n V I I ).i M n(I 12 uurin het Markt te G en verkoopen: De Notaris H. GROENENDAAL te Gouda is voornemens op Donderdag 10 Mei 1906 j bjj inzet en op Donder dag 17 Mei 1906 b(j af- slag, telkens des middigs Bétel „DE ZALM" aan de t in bet openbaar te veilen zal aldaar, iu de CONCERTZAAL I, van het Café „Da Strik", op MgL Woeodig 9 Mei 1906, WS^Êw 'avoorm. 11 uur, wegens sterf geval, publiek verkoopen: Voor de Erfgentmen van den Heer J. VAN ZANTEN: van 4 tot 10 voet, staande in het water, SWOO bw Werkliewt, 100 bos Mikteen en 1000 bos Takken, alles in ongeveer 30 perceelen aanwezig; Te IJnselsteln, nabij bet buis van wjjlen den Heer J. VAN ZANTEN en nabjj het Gein aan het Jaagpad, tegenover den Heer A. VAN DER KRIFT; Te JatCsas, nabjj de Hofstede „bet KUphek",van Mejuffrouw Wed. D. W. WINK; En in Rel- en Beeieep nabjj Vianjen, bjj bet buis van VINK. Op dag tot 1 Augustus 1906, mits borgen ■tellende. Breeder bjj biljetten, welke verkrijgbaar Kgn ten kantore van genoemden Notaris. nabjj het dorp, in den Zui d piaspolder ln één perceel get. No. 84, met STALLING voor 31 Koeien, SCHUUR met STALLING voor 2 Paarden en VARKENSHOK, VARKENSSCHUUR, 6 roeden HOOIBERG, verdere GETIMMER TEN, BOOMGAARD, TUIN en uitmuntend te zamen groot aiies aan en bjj elkander gelegen. Verhuurd aan den heer ARIE BAAS Jr., voor f 1660 per jaar, tot den 15. November 1907 wat de landerjjen betreft, en tot d<n laatsten April 1908 wat de gebouwen aangaat. Aanvaarding en betaling op 21 Juni 1906, onder gestanddoening der loopende huur. Grondlasten 1906 f 103,68; Polderlasten 1905 f 9 per H.A. Schielands penninggeld 1905 f 1,20 per H.A. Nadere inlichtingen verstrekt voornoemde Notaris H. GROENENDAAL te Gouda, Westbaven B 175. KAPITAAL BESCHIKBAAR, dadeljjk of later, voor hypotheek op Hofsteden en Landerijen, bjj voorkeur in de Alblasser- waard, ten kantore van Notaris te Alblasserdam. De Deurwaarder J. VAN IPENBURG te Schoonhoven zal op Donderdag 10 Mei 1906, 's morgens ten 9 ure, in het MILITAIR TEHUIS, a/d. Dam, om eontaat geld, verkoopen: als: KASTEN, TAFELS,diverse STOELEN, SPIEGELS, SCHILDERIJEN, KLOKKEN, KLEEDEN, LEDIKANTEN, een partU nieuwe BEDDEN en Wollen Dekens en beigeen meer ten verkoop zal worden aangeboden. Te zien daags te voren van 10—12 en 2—4 area. Die hier nekte Goederen zouden willen bjj voegen, gelieve daarvan opgave te doen ten kantore van voornoemden Deurwaarder, Onde Haven. Op Vrjjdag 18 Mei 1906, v.m. 10 uur, in het Koffiehuis van P. KENTIE te Jaarsveld zullen, ten verzoeke van de Erf genamen van wjjlen de Echtelieden D. BLOK en T. DE WIJMAN, publiek worden verkocht de volgende OMROERENDE GOEDE REN in de gemeente Jaarsveld i Pere. I. Een HUIS, ingericht tot f Woningen, met ERF, GROND, TUIN en WATER, tusschen Grave, groot 5.62 Aren. Laatst ia huur geweest bjj Jan van Triet, voor f 75,— per jaar. Pere. 8. Een WOONHUIS met ERF, GROSD, WEG en WATER, in het Water schap Graaf, groot ongeveer 15.35 Aren. Pere. 8. Een HUIS, ingericht tot 3 Woningen, met ERF, GROND, WEG en WATER, in het Waterschap Graaf, ten westen van pere. 1, groot ongeveer 15 35 Aren. Pere. 2 en 3 zjjn verhuurd tot 1 Mei 1907 aan diversen, voor f 241,— per jaar. Aanvaarding van pere. 1 direct na de be taling van den koopprjjs, van pere. 2 en 3 met gestanddoening der huur 1 Mei 1906. Betaling der kooppenningen vóór of op 26 Juni 1906. Breeder bjj biljetten. H. C. KOOI, Notaris, Loplk. BESTUUR van den Polder KaUeu- J ïl Hel BESTUUR van den Polder Kattei dUksbluk is voornemens op Woensdag 9 Mei a. 8., des voormiddags te 10 uur, ten huize van C. OOMS Ct. te ia het openbaar te verharen: De aan dien Polder toebehoorende alsmede voor den lijd van ff Jaren, Ingaande 1 Jail a- bet VlëCH- RECHT van den Pulder. Gunderak, den 28. April 1906. Namens het Bestuur, De Voorzitter W. BOER. verkrijgbaar in den Boekhandel van S. it W N. VAN NOOTEN. Schoonhoven Voorhanden: Nienwe en gebruikte RIJTUIGEN en RIJWIELEN, bjj L. VAN ZEVENHOVEN, Kattensingel, Gun da. RW RU wielen wurdea la be waring genemen. Aanbevelend De Notaris H. A. BALLOT te Molenaarsgraaf is voornemens om op Donderdag 10 Mei 1906, bjj Inzet, en Donderdag 17 Mei 1906, bjj Afslag, telkens des v.ota ten 10 ure bjj N. MAAT te Guadriaan, voor de Erven van den Hear T. TERLOUW Gzn., in het openbaar te verkoopen: plaatseljjk gemerkt no. 107, met SCbUUR en ERF, TUIN ea BOUW AKKER, WEG en WATER, te kadastraal bekend aldaar Sectie B, nos. 1612, 1614, 1621 en 1622, te zamen groot 14 Aren, 86 Centiaren, in huur bjj- ea bewoond door L. L. DE JONG. Betaling kooppenningen 18 Juni 1906. Nadere inlichtingen bjj den Notaria BALLOT voornoemd. HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW. bU gelegenheid van de vrUe Paardenmarkt VrUdag 85 Hel. Maxlsaam aaatal Laten 15800, VAN: HOOFDPRIJS: De trekking geschiedt in het openbaar ten STADHU1ZE, op SO MEI O.S., onder toezicht van een Gemeente Ambtenaar. Deze verloting is KualnklUk goedgekeurd en door het Hoofdbestuur der Hollandsche Maatachappjj van Landbonw toegestaan. LOTEN zjjn alom verkrijgbaar 4 f 0,50 per stuk en op franco aanvrage bjj minstens 11 stuks k f 6,— en 110 stuks 4 f 47,60, bjj den Penningmeester der Afdeeling. Namens het Bestuur: J. N. BOTH, Penningm. Onverkochte loten nemen geea deel aan de trekking. GROOTSTE SORTEERING Tegen lage prUsen voorhanden een groote sorteering on ge- regeH* KINUEBGOEDEBEN, als FIJNE JURKJES, KRAGEN, LINNEN JONGENS PaRJES en*. worden sonder prjjsverhooging geplaatst in alle bladen, dus ook in dit blad. aet werk en tegen billjjke prjjzen. Aan het Ministerie van Water staat, Handel en Nijverheid te 'sGraven- hagt is aanbesteedhet verplaatsen van een dukdalf aan den linkeroever van de Door graving en het uitvoeren van daarmede in verband staande werken, behoorende tot de werken van den Waterweg, langs Rotterdam naar zee. Minste inachrjjver de heer P. A. Bos te Gorincbem, voor f 3190. De Utrechtsche Lustrumfeesten zullen dit jaar met groote opgewektheid gevierd worden. Reeds hebben zich eomitó's gevormd voor straat versieringen, zooals dit te doen gebrui kelijk is; maar een ongewoon verschijnsel mag 't worden genoemd, dat straten als bij voorbeeld de Wittevronwenstraat, die nooit ia bet complex van versieringen was opge nomen, thans ook meedoet. En dan het eiectrische licht dit mag wel eens gezegd lelt ook mee. Heel de route Station S.S. Maliebaan baadt zich in een zee van licht en al derven andere straten dit machtige hulpmiddel, reeda hebben heel wat winkeliers eene eiectrische instal latie, zoodat sparregroen en vlamkleuren zich zullen paren aan den rossen scbjju der '^ermantenz" der (20 eeuw) zal zjjn oogen uitkjjken bjj zjjn avondrondgang. Te Linscboten (Utrecht) is in den ouderdom van ruim 87 jaar overleden de heer T. Oskam, die meer dan een halve eeuw tld van den gemeenteraad aldaar ie geweest en jaren achtereen secretaris van het waterschap .Rapjjnen en IJselveld" en kerkvoogd der Ned. Herv. gemeente. Door de arr. rechtbank te Rot terdam is Dinsdag j.i. veroordeeld G. K., 18 jaar. arbeider le Jaarsveld, wegens weder- spannigheid, tot 8 dagen gevangenisstraf Bevestigd werd het vonnis, gewezen door den kantonrechter te Schoonhoven, waarb| J. M. v. D., 83 jaar, wijnhandelaar te Schoon hoven was vrjjgeepoken wegens drankwet- overtreding. Voorts werden o. a. behandeld de volgende zaken Den 21en Februari had D. B., 18 jaar, arbeider te Cepelle a/d ÏJsel, aan de Centrale Guanofabriek aldaar, waar bjj vroeger werk zaam was geweest, twee ruiten stukg« slagen, na eene woordenwisseling met den portier. Beklaagde bekende bet feit gepleegd te heb ben. Eisch f i boete, subs. 8 dagen hechtenis. Des 18es Maart bevond zich de 33 jarige A. v. Lsjouwer te Gouda, in besehonken toe stand op den openbaren weg aldaar, waar bjj de orde ea rust verstoorde. Door de agenten van politie G. van den Duogen en G. van Ackoojj aangevat ter overbrenging naar bet politiebureau, was h| aan van keijjk goed schiks medegegaan. Later had hjj zich echter verzet door rukken en trekken. Bjj die overbrenging bad P. T. S., 35 jaar, rjouwer te Gouda, tot wederspannigbeid opgeruid door o. m. uit te, roepen: „Janus, ik zou bet verdom mee te gaan. Voor ieder werd een maatad gevangenis straf geeischt. Uitspraak over 8 dagen. Van 1 Mei af zullen, naar men verneemt, op de stations van de H. IJ. S. M. geen retonrkaarten voor kinderen meer worden afgegeven. ■al do pest op IO, II en 18 Hel au s. ■U de voort zjjn. De Veerman, P. KALKMAN. Gevraagd tegen 1 Joni s. s. te Bckoonhoven door 2 Heeren GEMEUBILEERDE ■set PEM8IOV. Aanbiedingen, met opgaaf van prjjs, worden ingewacht, onder No. 50, aan het Bureau dezer Courant. GEVRAAGD: in een burger gezin. Franco brieven, letter M, HULPPOST KANTOOR Greet- Aasmers. GEVRAAGD: R. K., bekend met de wasch en goed met kinderen kunnende omgaan, van goede ge tuigen voorzien. Br. fr., letter U, Boekhandel E. C. RAHMS, Ondenoter. «BMKMGD M1KOW8. Men schrQft ons uit de Lopikerwaard Maandag, de laatste van Grasmaand, had op tal van boeven de exodus van 't hoorn vee plaats. Een bljjde uittocht voor de dieren, die een half jaar of langer op stal heddeo gestaan, ook voor den boer, die ijjn hooi voorraad onrustbarend zag verminderen en zich met recht bezorgd maakte voor nog grooter uitgaven das de lange winter reeds ▼oor hem medebracht. In de weiden is nog weinig gras en 't weer is de lastate dagen niet meegeloopen, doch we zjjn in de „nooit volprezen" Mei, en elke dag kan een omkeering brengen ten goede. *t Vee, dat reeds vroeger naar de weide ging, op sommige hoeven twee, drie weken geleden, krjjgt het slecht: het weiland is afgegraasd, op sommige boerde- rjjen het hooiland mee, en 't kaalgevreten land, gestriemd door koude noordenwinden en en fel geteisterd door strenge nachtvorsten, ziet vaelbruin van armoe en zei maanden noodig hebben om zich geheel te herstellen. De pr|zen der hooikaas zjjn niet zoo boog als een maand of twee, drie geleden. De lange etaitjjd wee oorzaak van overproductie, en er Ie nog zooveel hooikaas voorhanden, dat verwacht kas worden dat de noteeringen oer lager dan hooger zullen loopen. Voor werkelflk goede aualiteiten wordt f 25, f 26 besteedafwijkende soorten gaan voor minder van de hand; prjjzen van f 27, f 28 be- hooren tot de hooge uitzonderingen. Toch zgh do pri|zen zeer bevredigend; verleden iaar om dezen tjjd werden dezelfde soorten tegen fl 4 flW minder opgekocht. De gras kaas, die over niet te langen tjjd kan worden verwacht, cal mogeltfk de aoteeriagea aog een weinig doen rgteiyeéMh 't is niet te verwachten, dat de verhékp^ran beteekenis tal zie. Hooge booikaasprjjzen drukken meestal de prjjzen van dftngraskaaser ie in den laatólen tjjd veel kaas op risico gekpcht zoolang de vraag naar Hollandsche kaas in 't buitenland bljjft aanhouden, gaat bet goed, doch 't zou anders niet onmogeljjk zjjn, dat veel graskaas van de hand moest tegen lager prj|s dan op 't oogenblik voor hooikaas wordt besteed. Te Gouda is door de politie ge arresteerd P. Th. G. Kraforst, handelende onderden firmanaam Alimentaria". Hjj wordt verdacht van bet plegen van verschillende oplichtingen, zoowel te Gouda ais elders gepleegd. De firma Alimentairia, die de zaken nog al breed opvatte, zooals bljjkt uit ver schillende drukwerken, door de firma gebruikt, is of was een import- en exporthaus der rmunten Lebensmittelbranche. zoonis een t Duitscb gesteld briefhoofd vermeldde. De fii-ma dreef handel in Holl. Gem (1 se, Kartoffel, Obst, Conserven, Flusa- en Set- fiicbe, Wild, G*fluge), Butter, Eier.Goudaer en Edammer Kil se. Giro Conto: Niederl&n- dische Bank, Rotterdam en Bankgescb.Tft Ogier en Co, Gonda. De inrichting der firma te Gouda is teer primitief en geheel in etrjjd met den indruk, dien de verschil!* lende paperassen maken. Verschillende bekend geworden bandelin gen van genoemden K., doen denken aan fleeschentrekkerjj. Hjj schjjnt ook de eenige firmant der „firma" Alimentaria te zjjn. K. werd naar Rotter dam overgebracht en ter beschikking gesteld vso den officier van justitie. Volgens een bericht aan de •Times" uit Melbourne (Australië) heeft men te Besdigo «en goudmijn ontdekt ter diepte van ruim 4000 voet. Dit moet de diepste ▼oordeel opleverende goudm jjn ter wereld zjjn. Omstreeks 21 Mei gevraagd: Adres Nieuwe Gasfabriek te Schoonhoven. Zoo spoedig mogeljjk gevraagd: TWEE BEKWAME voor geruimen tjjd vaöt werk, bjj P. BLONK te Hekeadorp. Voor het Stoomgemaal „BODDE" onder Meerkerk zjjn voor het seizoen 1 Mei 1906—30 April 1907 benoodigd: Ongeveer ÏOOO Mad prima kwa liteit BUHB-MACHINEKOLEN. Levering in part jjen van 200 Mud, na bekomen aanzegging, franco in de bergplaats nabjj voornoemd Stoomgemaal. Prijsopgave in to zenden vóór 15 Mei 1000 aan den Voorzitter der Ver. polders MIDDELBROEK c.a. te Amelde. Ondergeteekende bericht hiermede, dat b(J verhuisd en zjjn Kantoer VEBPLAAT8T ts van Nassankade 88 naar AMSTERDAM, 1 Mei 1900. J F BARENDS. Met ééa dag epvragen Met veertien dagen opvragen Teer drie maanden vast Toer één Jaar vast A 8 - m I Zoo spoedig mogeljjk gevraagd: 2 BEKWAME Adres A. B. HERLAAR, Mr. Metselaar t Mlenw-Lekkerland. Zoo spoedig mogeljjk gevraagd een voor geruimen tijd vast werk, bjf B. VERWAAL, Mr. Metselaar, Lekkerkerk. TERSTOND GEVRAAGD: 4 BEKWAME voor geruimen tjjd reet werk, door L. C. GROENEVELD te Krimpen a/d Lek. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Oudewater zullen op Dinsdag den lffden Mei 1900, des voormiddags ten elf ure, ten RAADHUIZE, bjj inschrij ving aanbesteden: De voorwaarden liggen (er lezing ter Secretarie alle werkdagen, des voormiddags van negen tot één are. Ioschrjjvingsbiljetten op Zegel. TERSTOND GEVRAAGD: bjj GRAVES KOOIMAN, Schoohhovm. TERSTOND GEVRAAGD: voor rond en vierkant Boterwerk, bjj JOHS. VERVEER, Willige-Langerak. Wegens benoeming van den tegenwoordigen Titularis te Weesp wordt »«n de SCHOON- HO VENSCHE Z WEMINRICHTING een Bad meester gevraagd tegen een Galden daags gedurende het seizoen. De benoemde cal tevens Bode der Ver- eeniging zjjn, waarvoor bjj afzonderlijk betaald wordt. Aanmelding bij den Voorzitter HOGENDOORN. Terstead gevraagd een flinke bjj G. J. VAN DER MARK. Lnplk. Biedt slok aan tegen half Juni een goed kunnende melken en met alle boeren werk bekend. Br fr.lett. R, aan den Boekbandelaar J. DE VEN. Markt te Geuda. Wegens dienstplicht van den tegenwoordige terstond gevraagd P. G., goed kunnende melken en van goede getuigen voorzien. Adres B. SCHEP, Bnn- 's Zondags niet aan te melden. Terstond gevraagdwegens onvoor ziene omstandigheden, een vaste die goed kan melken en verder met alle boerenwerk bekend is. Een nette Woning met Tuin is beschikbaar. Adres A. A. JONGEBREUR, op het Dorp Cap«Ue a/d IJssel. TERSTOND GEVRAAGD: goed kunnende rjjden en melken. Zich tev vervoegen bjj J. DE JONG IJ.Jz. te Mwnrdr««kl, Kerk laan. A. VAN DER DUSSEN te Capelle a/d IJsel, in den Prins-Alexanderpolder, vraagt een die goed kan ploegen en melken. Een flinke Wooing met Tuin disponibel. terstond gevraagdgoed kunnende melken, tegen hoog Ioodbjj Hm. VERLAAN te Nlenwerbrug a/d Rjju. Mevrouw F. MIJN LIE F F, „Zandrak". Krimpen a/d IJsel, vraagt tegen 1 Augustus a.s. of vroeger VOORZITTER en HEEMRADEN van den Polder „Hrwntowaard" zullen op Vrjj dag li Mei 1906, v.m. lOVs uur, in de POLDERKAMER te Nfosrdelnns aanbe steden Bestek en teekeningen liggen vanaf 1 Mei a. s. ter inzage in de Polderkamer en zjjn verkrijgbaar 4 f 1,50 bjj M. A. ROOZEN- DAAL te Overslingelandbjj wien nadere inlichtingen te bekomen zjjn. Aanwijzing op het terrein Dinsdag 8 Mei, des v.m. 10 nor. Het Bestuur voornoemd, WISBOOMVoorzitter. H. VAN ES, Secretaris. OPGERICHT 1785. KOjVIJtfKLlJKË FABRIEKEN. Voedert uw T«« met de Zuivere Murwe Merk „STEM" en „W L", uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. Eere-Dlplsma ParUs 1900. Negen Gunden Medailles- Wegers overcompltet ter ever- name aangeboden een (BRIKJE), tegen biüjjken prjjs. Adres H. G. POTT, Korenmolenaar le Bleskensgraaf. met nieuw zilver gemonteerd, op Collingas en 5 vebruikte; 2 UTRECHTSCHE WA GENTJES 3 TENTWAGENTJES, waaronder 2 Hitten-Tentwagentjes, 2 DOGC ARREN en HITTEN TILBURY. Ook genegen te ruilen, bjj A. VAN PEET, Rjjtuigmaker te Meerkerk. Het BESTUUR van den Polder Varkens oord zal op 14 Mei 1906. 's middags 12 ure, in den HOLLANDSCHEN TUIN te IJsselmonde aanbesteden: Het maken van de aarden baan en het beharden van 87ff M1. weg langs de Varkensoordscke Kade. Het bestek ligt van 8 Mei e. k. in ge noemd Koffiehuis ter inzage en zjjn gedrukte bestekken ad 25 Cent per stuk verkrijgbaar bjj den Opzichter P. SCHREUDERS te IJsselmonde, bjj wien verder de ver- eischte inlichtingen zjjn te bekomen. TE AMSTERDAM verstrekt credieten tegen eerste hypotheek, onder borgtocht en in blanco, tegen zeer billjjke rente. Voor aanvragen zich te wenden tot Mr. P. A. QREUP le Schoonhoven. Fmatlleeren en vernikkelen van BUwlelen, leklas voor 12,— per rjjwiel. Ook het beste en goedkoopste adres voor alle le kwaliteit ONDERDEELEN, als: BANDEN, KETTINGEN, PENDALEN, HANDVATEN enz Alle reparation aan Rijwielen voor biltjfben prjjs. Verkoopt uitsluitend le kl. BUwlelen. Aanbevelend, F. VAM ZESBEN. DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van de „Krimpenerwasrd" zjjn voornemens op Maandag den 7. Mei 1900, des morgens ten 10 ure, ia het voormalig RECHTHUIS te Bergambacht, onder nadere goedkeuring, aan te besteden: Het gewoon onderhond der DUken van het Hoogheemraad schap bestaande lnHet maken en vernieuwen van steenen Ber men, het verheugen van de DUkskrnln en het aanhalen van Talnds, in verschillende per ceelen. Bestekken zjjn 4 f 0!50 verkrijgbaar bjj den FABRIEK LANDMETER te Lekker kerk en ter SECRETARIE te Ouderkerk a/d IJssel* DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van de „KRIMPENERWAARD" zjjn voornemens op Maandag den 7. Mei 1906, des morgens ten 11 ure, in het voormalig RECHTHUIS te Bergambacht, aan te besteden: Het leveren van 4980 M'. GRIMT ten behoeve der dUken en wegen van het Hoogheem raadschap, volgens monster, voorhanden bU den Fabriek- Landmeter. Bestekken zjjn k f 0,25 verkrijgbaar bjj den FABRIEK L ANDMETER te Lekker kerk en ter SECRETARIE te Ouderkerk a/d IJssel. Ioschrjjvifgsbiljetten moeten worden inge leverd aan voormelde Secretarie, vóór den dag der besteding. aangeboden als le hypotheek op LanderUew* Adres Notaris REUMER, Gorinchem. Het goedkoopste en meest gesorteerde IN is Binnenrotte 101 en Oppert 118, ROTTERDAM. Beslist giftvrjj email onder contróle. verzendt BIQABEN door 't geheele Rijk, in prjjzen van f 1,—, f 1,20, f 1,30, f 1,40, f 1,50, f 1.75, f f,-, f 2,40, f8,— enz., alles per 100; franco bjj een bedrag van minstens f 8,SO. Levert recht, vierkant, knak model en Panatella's in hont, blik of luxe verpakking, naar keuse. Concnrreerendste prjjzen. Weder ver koopers vraagt monster collectie. Hoog rabat. Ondergeteekende bericht bier- mede zjjne aanstelling als Ver tegen wvsrdiger der Stosm-Waalcement- ■teen fabriek en beveelt zich minzaam aan voor de levering van alle soorten prachtige kleuren, kloeke vorm en metalen klank. Monsters en prjjzen op aanvraag. Aanbevelend Ammerstol, 15 Maart 1906. Belaogrjjk nieuws voor Varkens houders is hetgeen de Heer W. v. VLIET te KamerUk mjj ecbreef: M.r Hiermede deel ik U mede. dat ik een koppel Varkens bad van 10 stuks, die werden aangestoken door de Varkens ziekte. Vjjf er van wilden niets gebruiken en waren heel spoedig doodde anderen gaf ik direct uw Bloedintddel en na drie dagen waren ze volkomen genezen. Met vertrouwen kan ik uw Bloedmiddel iederen Varkenshouder aanbevelen. (w. g.) W. VAN VLIET. Kamerjjk, 28 Februari 1906. Per flic. 05 CL, 6 fl. 4 60 CL Verkrijgbaar bjj den en bjj de bekende Depothouders. In bet ATELIER te SehoonhoTen eiken Woensdag gelegenheid vanOVi—4V» uur. Prjjscourant gratis op aanvraag. Aanbevelend Photogronf ln «He genres. BOEK EN HUIDEKOPER, Amsterdam, Groningen. AGENT voor Ouderkerk a/d IJssel en Omstreken Ouderkerk a/d IJssel. KUIPER, is ruim vóórzien van (Staren en Emmers. AMSTERDAM. Alleen in verzegelde pakjes verkrijg baar te Schookhovkn bjj E. C. v. d. ENDE; Nooiideloos J. G. v. d. .BEST. In het bjjzonder wordt de aandacht gevestigd op SOUCBON THEE, 4 f 1,30 per 6 ons. Ondergeteekende verklaart bjj deze, dat het KWALSTERPOEDER als middel tegen Kwalster, Kwade- en Bloederige Melk, uit stekende diensten doet. 2 Koeien, welke Ijjdende waren aan Kwalster, zjjn na het gebruik van slechts één pak volkomen ge nezen. Zegveld (Mejje). f onfeilbaar middel tegen kwalster bjj koeien, kwade en bloederige melk. Verkrjjgbaar in pakken met gebruik1- aanwjjzing k f 0,75, franco per post f 0,90. Bodegraven. Depóthouders: B. BRAND, Streefkerk C. G. v. d. BERG, Bergambacht. M. A. v. BEEKUM, Meerkerk. L A. STOPPELENBURG Stolwijk. W. J. v. DAM, Haastrecht W. de LANGE. Schoonhoven. Erven F. TRAPMAN, Goudriaan. P. C BONGERS, Moordrecht. Firma WOLFF. Gouda. A. v WALSUM, Ouderkerk a/d IJsel. M de RUIJTER. Nieuw Lekkerland. te Gelderland. De Boschwachter van den WelEd. Gestr Heer Mr. J. G. WURFBAIN, Advocaat en Procureur te Worth Bhedenmeldt mjjdat hjj na het gebruik van WILLEM KRAAL's RATTENDOOD 27 doode ratten heeft gevonden en twjjfelt niet dat nog wel 50 ver dwenen zjjn, die hier en daar zullen worden gevonden. Hjj beveelt het R ATTENDOOD alom aan en betuigt zjjn dank. (wg.) W. MATSER, Boscbwacbter, Heuven, Worth Rheden. Verkrjjgbaar SO CL p. carton bjj a v w '/recrw Schoonhoven. A. N. V.H ZESSEN, CmJM0Bo.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3