Verroen’s zuiver Tarwebrood PIN Heeren Winkeliers! J. DE GRUIJTER, Dam, Schoonhoven. C. R O MEUN, Waterpoort, GORINCHEM. FILIAAL SLIEDRECHT. Weder ontwe een aeheel nieuwe Monster-collectie ra MBffllIM, •m ze zóó van nw eigen plaats te laten maken. SportaijBS (tartml) 15,10 aa‘5 Cis. „Scliippers”-Rij wielen, beslist eerste klas, met nikkeien velgen, kogelvrgwiel, 2 remmen door stuur, eerste klas binnen- en buitenbanden, zeer licht loopend, t- r 1 Hej’üj |teiÈ, Rijwielzaak S MR. P. A. GREUP, N». 271 Luister even <z> pr(js 80 gulden. Hoofdagent voor de Alblasservaard: H. TAS, Molenaarsgraaf. BondsrUwielbersteller I' klasse. RUSPERS. is en blijft het eenig afdoend middel tegen KIESPIJN, dat oogenblikkelUk helpt en U verkrijgbaar in flacons van M OU, h|j den Generaal-Agent voor Nederland' f2,50 en meer verdienste per dag. Kloosterhonig Leest dit! Leest dit! Leest dit! Leest dit! Ook een geheel nieuwe collectie FANTASIEKAARTEN voorhanden. Rover, Raleigh, Osmond, Hudson, Wanderer, Brennabor, Westfalen, Burgers, Eenhoorn k* EN VERDER ALLE BEKENDE MERKEN. Een KARNMOLEN. r j oc co 30 m BIJBELS EN KERKBOEKEN. -.MUZIEK voor Orgel, Piano enz. - LEERMIDDELEN EN LEESBOEKEN. "O o 30 OC 3t 00 co co en gemakkeljjl no. 49 i 5 I Prachtige uitvoering! Billijke prijzen! Geniakkelijke conditiën! Daar wjj veer met NIEUWE opnamen zullen beginnen, verzoeken wjj U, monsters, prjjs en conditiën te vragen; de OPNAME geschiedt GRATIS. Zeer mooie uitvoering en billijke prijzen. W^* ALLEEN-VERKOOP voor Krimpener-, Lopiker- en AlblasservaardEiland IJselmonde, enz. enz. Prachtige mooie SCHILDERSTUKJES op tegel, hout en papier. L C. VERROEN, Lopikerstraat 414, Schoonhoven. Duizenden Kalveren THORLEY’S I h I It' A <7 Eerste en eenige speciale Rijwiel- en Motorenhandel. Oudst en bekendst adres voor beslist eerste klasse Rijwielen. Levert met steeds stijgend succes de bekende 1 Keuze uit meer dan 80 stuks in Heeren-, Dames- en Kinderrijwielen -xjl met of zonder Vrij wiel en Velgremmen. Kassier en Cotnmissionnair in Effecten SCHOONHOVEN, neemt gelden A depoaito: Voor één mawand vaat drie maanden zeg A. N. VAM ZESSEN,; Tc koop aangeboden: HELPRIP KLEIN, Montfoort. Speciale inrichting voor compL Bedstellèn, Veerenbodden mei Overtrekken, Matrassen, Wollen-, Gestikte- en Moltondekens. 1 fCsilvsriiicd. ROTTERDAM: Rijwielen en Motoren. P. J. HAZEBROEK, Smederij en Rijwielhandel te Drlebrugge. IW* H.H. Veehouders I F. VAN UTRECHT SCHOONHOVEN, CULEMBORG, BDITENLAND. „ST. LAURA”, bereid volgens een oud en beproef» rc is een onfeilbaar middel tegen Hf* koudheid. Aandoening op d< longen, Kinkhoest en Asthma. RIJWIELEN van'af f 50,- en hooger te verkrijgen op zeer gemakkelijke beta- lings condities. Br. fr., no. 49, Bureau dezer Courant. THORLEY’S ‘‘u. sW -■ 1 SC Jfc, vzjk, ssjm, 4a,-. k dan KASTPAPIER met en zender randen. LAMPENBAIDEN en KAPPEN, ens. ena. W. VAN REES W. BOER 7. 7. 1 7. au. 7. Molznaarsgraaf. Lekkerkebk Bergambacht. r ren. Vorst von diens bezoek en ging met zich i en •ordii kan verdk gi naren I CHINE. een oud en beproefd recept, middel tegen Hoest, Ver ging op de luchtpijpen en jt en Asfhma. jaar Verder beveel ik mU eek beleefd aan b(J particulieren tot het leveren van: De Scheenbovensche REOLAMEMAP: 10 vel best postpapier, 10 greete vierkante enveloppen, 16 CU. Best 9 CU. POTLOOD (groen) merk „de Gmyter”. wordt meer en voedsaam is. Maandag. Woensdag, Vrijdag en Zaterdag tveemaal daags versch. Bestellingen worden aan huis bezorgd. Minzaam aanbevelend, Worden jaarlijks gefokt met i Vil;' Met twee en drie veranelllagen tegen billijke pr^averhooglng, en veor i yjffl belanghebbenden gratis ter beproeving. Gevraagd een gebruikte, doch’ in 1 goeden staat ztynde KA ASPERS. b(j voor-W keur nieuw model. Aanbiedingen, fr. brieven J onder lett. E, H U LPPOST K A NTO O RU Oad-Alblao. één Jaar en voorts bQ: Mej. TRAPMAN te Goudriaan. A. R. v. d. RERG Stolwijk. H. J. SCHOLTEN Ammkrstol. Wed VERWOERD Vust. L. DE HAAS J. v. d. WERKE D. CASTELEIJN uit één stuk vervaardigd, ie practtsch, elegant, van echt linnen niet te onderscheiden en goedkoper dan het dlaechloon voor linnengoed. Verkrijgbaar te HchooUlioven i,/h. Mm- V./d. MaaUchappU „Dl FAAM".; en bjj O. KONING. Mazagtfn .DE sfeR^ f W,-, fr. n. statld. kapok f MU-. V7JM, SSJM, 4fl,-. gewdlug remboura- VrU «fokt- i J VOOR WERKZAME PEBIONEM VIT DEI NETTEN STAID. --- De Brelm.wSli.e-X»»—«SaspU H«’»r<e- ria( ,aa HatoarkeMIÏHOS. H WH1TT1CK 4 Co., Keizersgracht 263, Amsterdam, verklaart hiermede openlik, (kt men, bjj doelmatige opvolging harer aanwijzingen f «,5O eu meer per dag ienen. en dat zg over een groot aantal dankbetui- beschikt van koopers harer .MIRAMAR" BREIMA- alsmede officifiele rapporten van experts, die zonder onderscheid volkomen overeenstemmen in hetbeweren.dat hetgeen wfi in one prospectus beloven, met de waarheid overeenkomt. Wjj koopen het werk. Men vrage pro spectussen bij de Breimazchiae-MaatachappU Ut bcvardertug vaau haUsurbeid, TH08. H. WHITTICK C... AMSTERDAM. KelMr»«ra«ht MS. Itjes inb 25 kgr. f 5 25 franco plaats I ebruiksaanuijzing in ieder baaltje. 1 VertegenuoorJ ;er voor Nederhiul cn België', f, K. BARGER, Amsterdam, NA5SAUKADE 370. meer gezocht en gebruikt, omdat het gezand, smakelijk en een goed beklante RIJ WIEI.Z4AK met veel reparatiewerkverfaaap en verhuren, benevene den gebeelen INVEN TARIS. alle GEREEDSCHAPPEN en vele RIJWIELEN; ook INSTALLATIE, voor den spotprijs van f 700,-. Degelijke bewijzen van omzet voorhanden, i Spoed vereischt. j Br. fr.. onder No. 48. Bureau van dit Blad. Rnime voorraad eerste en tweede soort nieuwe en gebruikte HEEREN- en DA MES RIJWIELEN. Eenige tweedehandsch MOTOR FIETSEN in uitmuntenden staat. Scherp cencurreerende prijzen. Geregeld aanvoer van versche Aardappelmoes. OO1JD4. Turfknarkt. M DE HEER te Polsbroek. C. VAN ZESSEN Brardwu» J. SPE1JER Murura T.v.d. HEIDEN R. VERMEULEN Lakgkrak. J DEKLUIJVER. Ottolamc. Blkskknsgraaf. Krimpkm A/D Lu. Overzicht. Het aftreden van Graaf Witte als Rn«> ■lach Eerste Minister is toch officieel be vestigd. Er verscheen te St. Petersburg een Keizerlijk besluit, waarbij aan Graaf Witte ontslag wordt verleend wegens gezondheids redenen. En hot Telegraaf-Agent^chap ver zekert er bjj, dat hot Werkelijk zoo is en dat hjj nog steeds het volle vertrouwen des Kei zers geniet, j De Petersburgscho berichtgever van de «Times" deelt echter mede, dat Graaf Witte verlangde onverwijlde afkondiging van de „onveranderlüke eu organieke” wetten, welke strekken moqsten om hun volle id van handelen te laten tot bescherming van de alleenheerschappij en de .Duma” aan banden te leggen, betreffende de regeling vgn het toekb(u|tigo bestuur des lands. De WRgr daarentegen zou het daar niet mee igtens zijn en igeneigd zijn de bureaucratische Staatsorde td rilot te doen en aan de Duma I medewerking] tÜ; verleenen bg de zaken van Het landsbesniuB*.7 i Wanneer dene voorstelling juist is, zöu stellig MiniaW Durnovo ook mooted af» J treden, daar! Maze nog veel meer tegen de h nieuwe Staa|siorichting gekant is. RAven 'l dien wordt ails opvolger van Witte gdnoemd Goremykin, die in ’t geheel* niet ;vaü de tó nieuwfe orde van jpkrn gediemi is. Volgens k de laatste berichtnb uit de Russische Staats- b courant zijn Graaf (Witte en da heer Durnovo Ij I van (inu ambt ontheven en is de heer h M Goremykin tot 'PiusidenU) van den Minister- i 'V rf raad benoemd. 1 Aan Gr^af Witiwis. als blyk van *s Keizers Ogunst, de Alexafalta'-Newnky orde met bril- IjJjanten verleend. Omtrent het k steeds in het oi hij nog en iburgsch bli -^richt dat ïrd ter dood Thans verkrijgbaar in flacons van f 0,60, f 1,en f 1,75 bij den heer A. N. VAN ZESSEN Scb,3X™ Door familieomstandigheden ter «ver- nnmc aangeboden in *t midden der stad ambt tot ;pi 3md. j Aan Grgaf WitT :nst, de Alexal nten verleend. I „^trent het lok Wan Gapon blijft men hog is hot ontóïere: volgens sommigen leeft hij nog en wwoeft bjj in Finland. Een Petersburgsch blajd jvernatn juist uit Finland het bericht dat <0apon daar als verrader werd ter dood gébracht. Volgens andere berichten bevindt Gapen zich op een villa aan het meer van Como en zendt bij zelf berichten van zijn vermoording de wereld in, om de Russische Regeering op flen dwaal spoor te brengen. Ia Frankrijk is ieder welgezinde vol daan over den rustigen afljop van den isten Mei en wordt hulde gebracht aan de Re geering voor het flinke handhaven der orde. Het aantak gekwetsten te Pargs bedraagt volgens .te Figaro” W. Over het getal in hechtenis genotns.nen loopen de meeningen uiteen. .Le Matin” schat het op 300, andere bladen op 600 en zelfs wordt bet op 1500 en 1000 geschat. Het bestaan van een .komplot” tegen de Regeering wordt nu weer door .Ie Matin” ontkend. Maar de Minister Clétnenceau komt ten stelligste tegen deze bewering op. De Pargsche politie schat het aantal werk- stakenden in de hoofdstad en het Seine de- purtemeBt op 77000; maar een groot deel daarvan zijn arbeiders, die tonder verdienste zjjn door uitsluitingen waartoe de patroons overgingen. In het boech van Vincennes, bg Parjjs, is een jonkman, een Russisch student Striga, gedood door ontploffing van een bom, welke njj in den zak droeg. Z(jn metgezel, Sokolof geheeten en Russisch student als bij, werd ernstig gewond. Sokolof heeft bg zijn ver hoor verklaard, dat de bommen bestemd warea voor de revolutionnairen in Rusland. Uit DaltMChland komt bericht van het overlijden van Prins Heinrich VII van Reusz (een volle neef van Koningin Wilhelmina). Woensdag j.l. werd het stoffelijk overschot van den Pruisischen Minister Budde, gelfjk reeds gemeld werd, te Bensberg, zijn ge- boorstestad, begraven. De Minister had zelf die plaats als z|ju laatste rustplaats uitgekozen. Toen hij zgn einde voelde naderen, schreef hg aan het gemeentebestuur van Bensberg, dat bij spoe dig .naar zjjn geboorteplaats zou terngkeeren en om een vriendelijke ontvangst verzocht.” Die ontvangst was zoo gevoel vol mogelijk. Door rouwvlaggen en op allerlei andere wfjzen toonden de inwoners van Bensberg hun droefheid over den dood van hun eere- burger. De plechtige begrafenis werd door vele hooge personen bjjgewoond. Ook 3000 spoorwegbeambten namen er deel aan. De Keizer-Koning zond een prachtige krans van witte anjelieren. Keizer Wilhelm heeft den Rjjkskanselier Vorst von Bulow op zijn verjaardag een kostbare porseleinen vaas ten geschenke gegevex. Vorst von Bulow ontving den Keizer bg diens bezoek aan den ingang van zgn paleis en ging met Z. M. naar zgn werkvertrek. De Brltoehe Regeering heeft in een nota, welke door sommigen als een .ulti matum” beschouwd wordt, bg Turktye aan- gedrongen op terugtrekken der troepen uit Egypte binnen den tgd van hoogstens 10 dagen. Wordt aan dezen dringenden eisch niet voldaan, dan kon Engeland wel eens tot daden overgaan. Reeds is het geheele Middellandsche Zee- eskader, met verzegelde orders in zee ge stoken. Verschillende Mogendheden dringen bg den Turkschen Sultan aan om toch toe te geven. Op steun, als het tot .daden” komt, heeft Turkge niet te rekenen, dus is het zaak voorzichtig te z|jn. Koning Edward heeft zijn verbiyf in Frankrijk weer met een paar dagen ver lengd, iets, waarin velen een geruststellend teeken zien. In Zwid>Afrika dreigt een algemeene Kafferopetand. Vele Kaffsrs in de Rtndmgnen kregen een plotseling verlangen om naar huis te gaan. Z|j wenden voor ziek te zjjn, bieden het stellen van plaatsvervangers aan en willen zelfs hun maandloon er aan geven. Op het Congres der Vr^staatsche Unie, waar ook oud President Ste(ja het woord voerde en in zeer verzoenenden geest sprak, klaagde Wessels, dat men den Boeren geen geweren toevertrouwde, vooral nu er een Kafferopstand dreigde, als een vulkanische uitbarsting. Men kan echter de Boeren volkomen vertrouwen, zeide bjj. Zg zullen nooit den band met het moederland verbreken. Opnieuw wordt uit Servië bericht, dat HfMriif do, .Mr fe nrkinufen, Allen die sterke, gezonde, goed ontwikkelde kalveren wenschen te fokken en niet génoeg versche melk b.zitten. voederen met. THORLEY’S Kalvermeel en de uitk >msten zullen hun bet uitstekende van dit artikel doen zien. Verhinder den groei Uwer Kalveren niet, door hun on- verlcerhaar Kalveren voedael te geven maar gebruik: GEKOOKT Kalvermeel HET BESTE di;rc-m het goedkoopst- Een Kalver- ni<- I waarmt-dme i k uveren ge.-eel 5 o.idcr mflk van J> i geboorte uur i kan lokken. Tii rley’s kalvermeel b !;oeft niet meer gekookt te worden doch is gekookt. GEKOOKT kalvermeel is verre te vciktezen boven e!l’ ander soort. Kosten minder tl 1 Cent per lil Ba; C

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 4