1906 N°. 2715. en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Woensdag 9 Mei. r) Nieuws- f I' VAK Bü ITEÜL AMD. BimïLABD. !A- Uitgave van S. Sc W. N. VAN NOOTEN ti Schoonhoven. voor reikt ge root- »P tandt jenteraa C. H. 0 3 Mei j.l. *r te pCt. izen voor de wgze en ïyaen gaan, naar het poli! SCHOORHOVENSCHE COUHANT. gevolgd Klerk lach i woon fino-. geiies meent len t *na werd op ide plaats -.jcht, die op z(jn patroons, en Van Delft te )ten lessenaai een bedrag alleen om eens te kum was dan ook uitgegi tterdam en Amsterdi gehouden Tiel zyn o.a. portret e i last hat ran den ig van I krachtip welke in middi igft i. ns beleediging deeld lot f 5 J. H. te Leks- veroordeeld by De tzr contract ~7q I list - i. De heer F. Wisse, ujristeiyke school (hoofd •ggraaf) ia benoemd tot a Christel yke tchool te eze groote rekers moet ide worden naam was Quarles jut was, rg. en strekking ibben be- biljet 11 Een boerenknecht geboortdaaogifte gedaai len kleine zyn, jat net naar on Ie Egdm, Fr., zyn gezin ia onder trouw o» r,JSe ven Essen'' Ie meid, gaaf iek. en buitenland- heeft in het afge- - bijbels 33.000 werden eer F school is benoemd IhristelQke tchool In geweest, als de V"— - - In den im werd verlet even onderbroken, i erg veel last haddt in der loges ters werder ma aal” [Witte en de heer intheven en ^identj van d< is. als blgk van ’s Keizers r-N.w^y orde met bril- i sa was strjjds is gestreden, De ook dige dag. In de i— - Ofcfeiiiug --- -van den loor het besluit tot het bouwen *-* J ahuis met daaraan verbonden like ran de aan regeling - nds. De i zou het daar niet mee igd zjju de bureaucratische diet te doen en aan de Duma t& verleenen by de zaken van «k voorstelling juist is, zóu 11 Durnovo ook moeten af- nog veel meer tegen de ijting gekant is. Boven van Witte gdnohmd si'niet W de Volgens ie Staats- Durnovo is de heer len Minister- an Gapon biyft men nog erevolgens sommigen oeft by in Finland. Een ,/ernatn juist uit Finland <0apon daar als verrader gebracht. k Volgens andere ‘icblen bevindt Gapon zich op een villa en zendt hy zelf >rding de wereld .jg op qen dwaal- i een indent -o o-lleerd, ste ervan verkocht ogram”-verzamelingen indent nog niet gehoord, og meer op zien zullen zeker. - H. M. de Koningin en 1. K. LI. Prins Hendrik zgn voornemens om tegen woordig te zyn by de onthulling van het standbeeld van Rembrandt te Leiden op 16 Juli a.s. Het dag. bestuur van de aldaar gevestigde Rembrandt-commissie, beslaande uit de heerenMr. N. de Ridder, Mr. J. C. O ver voorde en Dr. W. Martin, die eergisteren te Amster dam by H. M. ter audiëntie waren gegaan, ontvingen deze verbiydende mededeel ing. De Commissaris der Koningin in de provincie Zuid Holland heeft bepaald, dat het in de maand Juni a. s. te houden onderzoek van de in onderstaande gemeenten aanwezige verlofgangers der militie te land zal geschieden m de hoofdplaatsen der jnals ten vorige j are «/J alhier op Hemel vlucht meeting ge- iet Leger des Heils. 1 dit tot nog toe heel wordt er wc ér heel ren. i heeft den Rykskanselier zyn verjaardag een vaas ten geschenke igquv- voori Maritime Belj gerust, sprak hartelBk tl eenmaal hém h Ten tot hl door i gehouden, toekomst. rspreiding lende, en v 7*--*3 overtroffen hygiënische maat- m„ welke alhier genomen worden, is ir ten slotte in geslaagd, algemeen het te doen erkennen, dat in een plaats als nc\ waar in dit opzicht door de overheid uwoners in hun welbegrepen eigenbelang j irdt verzuimd, hetgeen het heden- standpunt van de medische weten- geachte predi i van de hygiëne wenschelgk oor- keild, dat by -,Sge ,aar voor tuberculose I *--*-* er, en wellicht geringer is elders. I Staande we: rende 1905 bezocht door gen uit Psal r. 1 Tanxari I «Tl by de Geref. G^m. te aldaar 13 Mei a.s. zyne louden. Britsche Igenootschap - ar ongeveer 5,980000 en uitgedeeld. Dat is er ooit in één jaar Overwicht. Het aftreden van Graaf Witte als Bni> ■iucta Eerste Minister is toch officiéél be vestigd. Er verscheen te St. Petersburg eeu Keizerlgk besluit, waarby aan Graaf Witte ontslag wordt verleend wegens gezondheids redenen. En hot Telegraaf-Agentochap ver zekert er by, dat bot Werkeiyk zoo is en dat h(j nog steeds het volle vertrouwen des Kei zers geniet, j De Petersburgsche berichtgever van de «Times" doelt echter mede, dat Graaf Witte verlangde ouverwglde afkondiging van de „onveranderlüke en organieke" wetten, well strekken mogsten om hun volle vrtyheid vi bandelen te laten tot bescherming van t alleenheerschappij en de .Duma" 1 banden te leggen, bot re ff indo de r Vian hpt toekbuHtige bestuur des lam» Czaar daareiteten zou het daar uaenS zyn enkopeigd zyu de bureai Staatsorde tdj u|ot te doen en aan ft medewerking M Met landsbesi (1 Wanneer i 1 stellig Mmisfit 1 treden, daar ïddze nog |i] nieuwe Staatfüörichting I dien wordt als opvolger Vi?Goremykin, die in *t geheel'niet til nieuwe orde van zakep gedierül is. ^ide laatste berichtm uit de Russiachj y courant zyn Graaf van hue ambt Goremykin tot ^Pi raad benoemd. i Aan Graaf Wil ^igunst, de Alexa |j< janten verleend. I Omtrent het 1c steeds in het oi leeft hy nog en Petersburgsch bli het bericht dat werd ter dood berichten be vin 1 aan hét meer van Como e" berichten van zyn vermoord in, om de Russische Regeerinj spoor te brengen. In Frankrijk is ieder welgezinde vol daan over den rustigen afljop van den Isten Mei en wordt hulde gebracht aan de Re- geering voor het flinke handhaven der orde. Het aantat gekwetsten te Parys bedraagt volgens Je Figaro” 100. Over het getal ia hechtenis gennma.uen loopen de meeningen uiteen. wLe Matin" schat het op 300, andere zelfs wordt het op 1500 Goada, 7 Mei. Te Utrecht is bevorderd tot semi arts de heer P. A. Both. De ryksklerk der 3de klasse J. Monningh is bevorderd tot de 2de klasse en overge plaatst van Gouda (buitengem.) naar de insp. Middelburg. Ds. J. G. Deur, predikant by de Ned. Herv. Gem. alhier heeft voor het beroep te IJaelmuiden bedankt. *AIblafluaerdam, 7 Mei. onderwyzer aan de Christel de heer W. C Burg onderwyzer aan de Renkum. Door den heer W. t’ Hoen, aannemer alhier, is aangenomen «het Stek" weder in orde te brengen, met eeu kade ter hoogte van pl.m. 75 cM. hooger dan «het Stek” tusschen de huizen. Ook zullen op de gangen langs de woningen vloeiplanken gemaakt worden. Men kan begrgpen dat de Stekbewoners met vreugde eindeiyk deze herstelling te gemoet zien. Bolnes, 7 Mei. Evenal zal in het Donksche Bosch vaartsdag een groote opei houden worden door he By gunstig weder had i wat succes, en ook nu wat volk verwacht. De gelegenheid leent er zich dan ook uitstekend toe, en menigeen zal dan ook van deze samenkomst willen profiteered L au ger a k7 Mei. Door Burg, en Wetb. dezer gemeente is gunstig beschikt op een adres van A. H. Byi alhier, waarby deze verzocht van de kiezersiyst af te voeren de namen van Cornelia Goedhart en Antonie Kuypers, op grond dat by een ingesteld onderzoek is gebleken, dat Goedhart reeds vóór 31 Januari j.l. de gemeente heeft ver laten, terwyi Kugpera in het afgeloopen jaar bg meer dan twee personen in dienstbetrek king is geweest, zoodat hunne namen, in stryd met de wet, op die Igat voorkwamen. *Hic«werkcrk a/d IJFsel, 7 Mei. Aan genomen het beroep naar de Christ. Ger. Gemeente te Berthumermolen, in Friesland, door den heer A. Rol loos, candid aat alhier. Ia de morgen-godsdienstoefening der Ned- Herv. Gem. van gisteren maakte de -redikant Ds. M. M. den Hertogbe- Lj voor het beroep naar Oudewater bedankt had. Dat zyne gemeente met bigd- schap vervuld was, kon ieder begrgpen. rerd hem de zegenbede toegezon- dm 184:3. Nieuw veen, 7 Mei. Den S9sten April was het voor onze gemeente, na eene vacature van ruim een en een half jaar, waarin veel is gestreden, een feestelyke, blgmoe- *j voormiddag-godsdienst- ming te 10 uur, had de bevestiging plaats i eerw. heer K. Hendriks, candidaat tot den H. Dienst, die, by welwilienden afstand van den consulent, tot zgn leeraars- nbt werd ingeleid door den weleerw. heer J. A. F. van der Meer van Kuffeler, van Moordrecht, oud-predikant van deze ge meente een zevental jaren lang. Ten volle bezield (zooals wg van ouds van hem ge- ^«1 waren) voor de prediking des Evan gelies en vol liefde voor zgn ambt en ge meente, verbond hy den jongen leeraar aan de gemeente aan de hand van Marcus 4 8. «Zie, een zaaier ging uit om te zaaien". De groote i opkomst en de algebeele stilte en aandacht in het schoone kerkgebouw, bewees ook nu weder de achting voor den eerwaarden be vestiger, wien dan ook van den Vader der liefde nog tal van rustige jaren na zyn arbeid aan de bevordering van het Koninkrgk Gods bier op aarde gegeven mogen worden. Des namiddags te 2 uur verbond onze nieuwe leeraar zich aan de gemeente in vollen ernst en liefde, met het woord uit Joh. 6:8b «Heer, tot wien zullen wy heen gaan? Gy hebt de woorden des eeuwigen levens.” Met schoone woorden sprekende van te willen arbeiden en te zoeken wat verloren scbgnt, wees hy ons allen naar Hem, die de woorden des eeuwigen levens sprak. Moge de nieuwe leeraar een zegen wezen voor de gemeente en zyn voorgaan vrede en gerechtigheid schenken harten zyner hoorders. De alleen goede God schenke daarover Zyuen zegen aan leeraw, en gemeente. K. C. 'Oaderkcrk a/d IJsel, 7 Mei. In de Zaterdag morgen gehouden vergadering van den gemeenteraad werd behandeld een be roep van C. H. op den raad, tegen een besluit van Burg, en Wetb., waarby hem op daarvoor aangevoerde gronden geweigerd werd de vereischte bouwvergunning. Met alg. stemmen werd het besluit van Burg, en Weth. gehandhaafd. Verder werd be handeld en vastgesteld eene nieuwe ver ordening, regelende de jaarwedden van de hoofden, onderwyzt-rs en onder wy ter essen der o.L echoleu alhier. De bestaande rege ling werd goeddeels gehandhaafd; alleen zal de wedde van het hoofd van schooi II met 1 October a. s. met f 50 worden verhoogd, wegens 20 dienstjaren, en werd de huur waarde der onderwyzerswoning in het dorp verhoogd tot f 150, die in de Nesse tot f 200, in te gaan met 1 Juli a.s., in het belang van het pensioen van de hoofden der scholen. Wegens het by wonen der examens voor cand.-secretaris te 's-Gravenhage is do Burgemeester mot verlof vertrokken. BTATEN-GENKBAAL. TWEEDE KAMER, beraadslaging van het Arbeids- act werd Donderdag 3 Mei by artikel 1637q hervat. Dit artikel, door den Minister thans gewgzigd, bad ten gevolge, dat de heer Van den Bergh (Helder) zyn amendement introk. Nadat voorts bet ge splitste amendement Troelslra verworpen was, werd het regeeringsartikel met 59 tegen 5 stemmen aangenomen. Na goedkeuring der artikelen 1638, 1638a en b, ontbrandde de strgd by de artikelen 1638c en g. Door deze artikelen wordt eeu z. g. n. ziekteverzekering in het leven ge roepen, zonder wachttyd, zonder eenige contróle, zonder rekening te houden met een toekomstige officiëele ziekteverzekering. Hiertegen verzetten zich de heeren Van Dedem en Tydeman, welke laatste een amendement verdedigde, waarby een vorm wordt vastgesteld, die in deze zaak dient te worden Alleen de heer De trad dien dag voor het regeeringsartikel op. Vrydag d. a v. ontwikkelde ook de beer Van Wynbvrgen eenige bezwaren tegen het regeerimgsartikel, waartegen hy echter in beginsel niet gekeerd was. De heer Duymaer van Twist beaamde voorts het gesprokene van den heer Van Dedem op den vorigqn dag, terwyi het regeerings artikel den heer Schaper nog niet ver genoeg ging. Hem leek het toe, dat kerkelgk en iiberaa^ op sociaal gebied gelgk stond. Nadat voorts de heer Zyima op het gevaarlgk» van de bepalingen van artikel 1638g vodr den landbouw gewezen had, ver dedigde de heer Talma met klem en gloed de artikelen 1638c en y, terwgl hg niet bevreesd was voor beweerde fimulatie. Hg vond in deze artikelen het gezonde beginsel, dat patroon en werkman onderling door een wederkeerigen band van plichtsbesef ver bonden zyn. Hier was het een regeling van moreels verplichtingen en lasten, die wg aanvaarden moesten. Ten slotte werd het debat tot Dinsdag 8 Mei uitgesteld. geboorl» j Moeder Mader gU ie EP Jan G^ Vaii de^lboterfabriek. Overleden Vernon,i by New-Yorkriames'Baily. boerenlchecbt en doodarm, latei én Jniluonair, sedert 1880 m«-r- Wn ’t circus Barnum en Biiley.i|Iet ste circus ter wereld” speelde oö dei van Baüey s sterfdag te71 New-Y0rk. in strgd n^t de opvattingen vat den lédene ran geweest, als de voor*‘ -";“ ware doorgegaan. In den Hi burg te Amsterdam werd veried voprstelling optredenden dames in epn w drdktemaaksters werden uit den schouwburg vMwgderd, waarna de opvoering van «De Eiflchen der Moraal” tot een goed einde kon winden gebracht. Eervol vermeld wordt Jawbus Heudrikus Robin. Hg verdiende mei z’n marmotje op de kermis te Meppel enkéle centen; vond op straat een portefeuille met f HO aan ba tik papier, deponeerde z’n vopdst bg een caféhouder, die hem namens den rechtmatigen eigenaar, een veehouder uit Staphorst, f 10 belooning mocht ter hand stellen. De winner van den duizend gulden- prys op de wedrennen te Woestduin heeft de helft voor de Zeeuwen afgestaan; ver schillende landbouwers te Exlooërveen, Dr., schonken ten behoeve van de noodlgdenden I 100 H.L. aardappelen, die door de Staatsspoor I gratis werden vervoerd. De «Club inter- I nationaal Bienfaisance te Amsterdam is sedert ze een proces heeft, ook aan lief dadigheid gaan doen. Sedert Juni van ’t vorige jaar heeft ze ruim f 4000 aan lief dadige doeleinden geofferd, wat de quitanties bewezen, die een dagbladcorrespondent met eigen oogen heeft gezien. De penningmeester van de club klaagde, dat zonder het zooveel geld verslindende proces zeker wel 500 arme kindertjes van allerlei gezindten in 't pak gestoken zouden zyn. Hoeveel grooten daar voor „uitgekleed” hadden moeten worden, vertelde hy niet. De nieuw benoemde burgemeester van Schoterland isdakloos. In de hoofdplaats Heerenveen is de woning nood zóó groot, dat er zelfs geen gewoon bur gerhuis voor den nieuwen titularis te vinden is. De leden van den Duitschen Rgksdag krygen eindeiyk vergoeding: f 1800 per jaar. Voor eiken keer dat ze „spgbeien” wordt hun echter f 18 gekort. Het waarnemend hoofd van school A te Zwolle zond een aanslagbiljet voor schoolgeld aan den heer P. G. L. Quarles de Quarles. Die fout. *t Moest zgn P. G. L. baron de Quarles, en omdat de naam foi zond de baron ’t biljet terug. Burj Wetb., na alle op deze zaak betr“* hebbende stukken zorgvuldig te hebu»> studeerd, stelden den raad voor het biljet in te trekken, een nieuw schoolgeldkobier op te maken ten behoeve van eeu nieuw biljet voor baron P. G. L. Quarles de Quarles en dit kohier ter goedkeuring aan Ged. Staten op te zenden, met welk voorstel de raad zich heeft vereenigd. Te Bonn is een bier oorlog uitgebroken. In ’t vooruit zicht van een nog niet eens vastgestelde verhoogde bierbelastirg hebben sommige bierhuishouders den prgs van het vocht met 25 pCt. verhoogd. Bonn heeft nu het duurste bier in Duitscbland en volgens de «Köln. Zeitung” vreest men in academische kringen, dat deze treurige vermaardheid de hooge- school afbreuk zal doen. Wie zal nog willen studeeren in een stad waar de prgs der «leermiddelen” zoo roekeloos wordt opgejaagd? De Duitsche correspondent van het Utr. Dagbl. vertelt van een parfumerie-handelaar in de Potsdam nier straat te Beriyn, die Jordaanwater te koop aanbiedt voor doopplechtigheden. In zgn welvoorziene étalage, midden tusschen potjes vazeline en fleschjes odol en haarwater staat een ry andere flesschen, van omstreeks een halven liter inhoud, wél verzegeld en met garantie van echtheid by origineele ver pakking. Op bet etiquette prgkt een kaartje van Palestine en een prentje van Johannes den Dooper in funtie, en als reclame hangt daaronder en plakkaat, vermeldend dat al de keizerlgke kinderen met Jordaanwater gedoopt zgn en dat zulk een flesch dus een voornaam geschenk is aan ouders van pas geborenen. Gesteund door eenige doctoren, heeft het bestuur van den Nederlandschen Vegetariörsbond aan de spoorwegmaatschap- pgen verzocht, voortaan m eiken trein wagens te laten ryden, waarvan de raampjes openslaan. Een bord ja waarop «Frissche lucht" zou die coupe's kunnen aanduiden. In 't adres wordt opgemerkt, dat wel de spoorreiziger, die dit wenscht, recht beeft op één raampje aan de van den wind afgekeerde zyde, maar dat door den dikwerf actieven tegenstand der medereizigers bet in vele gevallen onmogeiyk is, dit voorschrift door te voeren.-Niet friseb! Ah stukken van ..4— vyf van de vroegere «samenzweerders” op pensioen zal stellen. Gelgk meo weet, hoopt de Servische regeering daardoor de diplo matische betrekkingen met Engeland weer aan te knoopen ,en vooral het handels- tractaat met Oostenryk-Hongarge tot stand te brengen. Ds Belgische Minister van Arbeid; die tegenwoordig was bg de ontvangst der 26 geredden van het verongelukte schoolschip, deelde ben mede, dat ter nagedachtenis der dooden, die gestorven waren voor het vader land, een ge Jepkteeken zou worden opgericht. Ook de gouverneur der provincie Antwerpen, tevens voorzitter van de «Association jlge”, welke het schip heeft uit- ik de jongens en* de mitrpzen toe. Hg was in zgn 'toespraak zoo- geroerd, dat zyne aandoening belette voort te gaan. i Slotte .verklaarde hy, dat de pogingen löt stichten eener nationale jinanne deze rAmp niet zouden wordeif;j tegen- men bleef vertrouwen op de militiekantons, voor zooverre hierbg niet anders is aangegeven, op de navolgende dagen en uren: 16e kanton, Bodegraven (voor de ge meenten Bodegraven, Zwammerdam, Nieuw koop en Reeuwyk), op Donderdag 7 Juni, ’s morgens 9% uren. 16e kanton, Woerden (voor de gemeenten Barwoutswaarder, Waarder, Rietveld, He kendorp, Langeruigeweide, Papekop, Oude water en Woerden), op Vrydag 8 Juni, ’s morgens O8/* uren. 47e kanton, Gouda. Voor de gemeente Gouda, lichting 1899 eu vroegere en 1900, op Dinsdag 19 Juni, ’s morgens 9Va uren. Idem, lichting 1901, 1902, 1903, 1904 en 1905, op Dinsdag 19 Juni, 's morgens 11 uren. Voor de overige gemeenten van het kauton, op Woensdag 20 Juni, 's mor gens 91/ï uren. 18e kanton, Schoonhoven, op Donderdag 21 Juni, 's morgens lO8/* uren. 19a kanton, Zevenhuizen, op Maandag 18 Juni, ’s morgens 9t/a uren. 21e kanton, vianen, pfp Woensdag 6 Juni, ’s morgens 9>/i uren. 22e kanton, Gorinchem, op Dinsdag 26 Juni» ’s morgens 9t/i uren. 23e kanton, Sliedrecht (voor die meente en Langerak, Nieuwpoort en Grc Ammers), op Donderdag 7 Juni, 's morgens 91/a uren. 23e kanton. Hardingsveld (voor die ge meente en de overige hierboven niet genoemde gemeenten van het kanton), op Vrydag 8 Juni, ’s morgens 9Va óren. 24e kanton, Alblasserdam (de gemeenten van het kanton met uitzondering der ge meente Papendrecht), op Dinsdag 11 Juni, 's morgens 10 uren. 24e kanton, Papendrecht (voor die ge meente), op Woensdag 13 Juni, 's morgens lO’/s uren. 25e kanton. Ridderkerk (de gemeenten van het kanton met uitzondering der ge meente Zwgndrecht), op Vrgdag 15 Juni, 's morgens 10 uren. De Igsten van hoogstaange- slageuen in de Rgks directe belastingen, zooals die door Gedeputeerde Stalen der verschillende provinciën zgn vastgesteld, zgn gevoegd bg de St.-Ct. No. 104: Voor Noord Brabant bedraagt het getal hoogstaangeslagenen 369 en de laagste aan slag f 474,79; voor Drente 99, laagste aanslag f 313.65V1voor Utrecht 167, laagste aanslag f 1223,14; voor Friesland 226, laagste aanslag f 471,3778voor Groningen 199, laagste aanslag f 596 45; voor Gelderland 377, laagste aanslag 1750 70 vooe'Dverysel 211, laagste aanslag f 539,03; voor Noor<(-Holland 645, laagste aanslag f 973,89 voor Zeeland 141, laagste aan slag f 422,70; voor Limburg 187, laagste aanslag f 363; voor Zuid-Holland 762, laagste aanslag f 1082,69. Het dage1yksch bestuurvan het waterschap Schouwen heeft Donderdag I. 1. aanbesteed: Het maken van zinkwerken aan bet district Koudekerke. Minste inschryver de heer J. Roskam, te Sliedrecht, voor f 15 300. Door de ingenieurs W. C en K- de Wit, te Amsterdam, is namens bet bestuur van het Waterschap .Breukelerwaard”, te Nieuwersluis, aanbesteed het bouwen van een stoomgemaal. logekomen 5inscbry vingsbiljetten. Laagste inschrgver was de heer C. W. den Hoed, te Gouda, vóór f 9200; en hoogste de heer J. E. Meekers, te Amsterdam, voor f 10.692. In de zitting der arr.-rechtbank te Dordrecht op 4 Mei jl. zyn o. a. veroordeeld P. M. te Gorinchem, wederspannigbeid, 1 maand. M. de B. te Streefkerk, misb., f 10 of5d. W. d. B. te Oud-Alblas, idem, f 3 of 3 d. Nog werden de volgende zaken behandeld: Daarna werd op do voor de beschuldigden bestemde plaats gebracht een 22-jarig bloemistknecht, die op 8 April jl. ten nadeele van zyn patroons, de bloemisten Oostlander en Van Delft te Gorinchem, uit een ongesloten lessenaar, staande in hunne woonkamer, een bedrag van f 15,60 had ontvreemd, alleen om eens te kunnen uit- in. Hg was dan ook uitgegaan, had zich ir Rotterdam en Amsterdam begeven, geld verteerd en werd later door de ,-itie aangehouden. Het O. M. requireerde tegen beklaagde 2 maanden gevangenisstraf, met aftrek der reeds door hem ondergane voorloopige hechtenis. De heer Mr. K. K. Douw van der Krap, advocaat te Dordrecht, trad als ambtshalve toegevoegd verdediger voor beklaagde op. De te Arkel wonende brugwachterskneeht H. A. werd op 5 Februari jl. door de vrouw van A. Meger om betaling verzocht van een nog door hem verschuldigd bedrag. Hg wond zich daar zeer over op en weigerde te voldoen, tevens gelastende, dat die vrouw zich uit de keuken, waarin zg zich had be geven, moest verwgderen. Toen deze vrouw bleef aandringen op betaling, sloot hg de deur van de keuken en liet haar daar ruim een uur doorbrengen, niet lettende op hare verzoeken, om haar te laten gaan. Voor die vrgheidsberooving werd tegen Har men A. 1 maanden gevangenisstraf gerequireerd. Reinier de M., portretschilder, wonende te Rotterdam, bad zich schuldig gemaakt aan oplichting. Hg had op 26 Februari jl. te Goudriaan met het oogmerk zich weder- rechteiyk te bevoordeelen, Maaike v. Veen, huisvrouw van H. van Houwelingen, be wogen, aan hem, bekt, f6,50 af te geven, of althans door haar echtgenoot te doen afgeven, zulks door onder het aanbieden van een portret (van getuiges overleden vader), waarvan de vervaardiging hem door de zuster van vrouw Van Houwelingen tegen betaling van f 5 was opgedragen, valscheiyk en opzettelgk in stryd met de waarheid op te gaven, dat voornoemde zuster hem, bekl., toen hy het portret kwam aanbieden, gezegd had, geen geld te hebben om dat portret te betalen, dat zy hare zuster en haar man opdroeg, althans ver zocht, aan hem, bekl., f 6,50 te geven, en dat zy met Mei wel met ben zou afrekenem Uit de verklaringen der gehoorde getuigen bleek, dat bekl. in het geheel niet by Elisabeth van Veen wu geweest om het bestelde portret aan te bieden en dat zy dus geen last had gegeven aan bekl. om f 6,50 bg hare zuster te vragen, die zy dan later wel zou verrekenen. Het O. M. requireerde tegen bekl. 2 maanden gevangenisstraf. In de op 3 Mei zitting der arr.-recbtbank veroordeeld C. H. te Leksmond, wegens van een ambtenaar, veroordt boete of 5 dagen hechtenis; J. mond, wegens alsvoren r—_w verstek tot f 5 boete of 5 dagen hechtenis. Te Gouda zal dit jaar de groote vrye voorjaarspaardenmarkt gehouden wor den op Vrydag 25 Mei. De te Bodegraven plaats gehad hebbende algemeene vergadering van aan deelhouders der Bodegravensche Bank heeft de balans en de winst- en verliesrekening over 1905 goedgekeurd en bet dividend voor dit eerste volle boekjaar bepaald op 5 pCt. Als commissarissen werden herkozen de heeren K. Douwes Dekkker, G. Bern. Fortugn en J. A. Hoogendgk. Den Isten Juni a.s. hoopt de heer To. J. Wolters, thans stationschef te Veenen- daal (de Klomp), vroeger stationschef te Nieuwerkerk a/d IJsel en sous-chef te Gouda, den dag te herdenken dat hy vóór 25 jaar in dienst trad bg de Nederlandsche spoorwegen. Barones Bertha von Suttner te Weenen, heeft het eerelidmaatschap der Internationale Vereeniging „Vrede-tentoon- stelling” aanvaard. De 6de muziekwedstryd van dan Bond van Christeiyke Harmonie- en Fanfarege- zelschappen in Zuid-Holland, Noord Brabant en Zeeland zal dit jaar gehouden worden te Gorinchem, en wel op 2 Augustus. De nationale wedstrgd, dien de Goudsche Zwemclub heeft uitgeschreven ter gelegenheid van baar lOjarig bestaan, is vastgesteid op 29 Juli. Ook Gouda zal dit jaar mededingen in de waterpolo-competitie. Aan het Provinciaal Watersnood- Comité te Middelburg is overgemaakt een bedrag van f 28 748,7378, door de school kinderen in Nederland bgeengebracht. Aan het verslag over 1905 van den beer Plsntenga, vice-consul van Nederland te Davos-Platz (Consul Verslagen no. 18) is het volgende ontleend: Ook in 1905 nam het bezoek van Davos wederom belangrgk toe, zooals blgkt uit de volgende cyfers: 1904, aantal bezoekers 18,7611905, aantal bezoekers 20,042. Deze groote vermeerdering van het aantal bezoekers moet ongetwgfeld voor een groot gedeelte worden toegeschreven aan het ver- dwgnen van de vrees voor besmetting van ge zonden. Door de verspreiding van kennis om trent de zoo uitmuntende, en wellicht op geen andere plaats ''"''•-•••''ff'.n maat regelen,, well men er feit Davos, en inW-_ niets woi daagsche 1 schap en deelt, besmet!ing«"“ zeker niet grooter, dan bgna overal elde Davos werd gedurt 498 landgenoolenop 1 Januari 1906 waren alhier 98 Nederlanders, behalve degenen, die hier zyn gevestigd, aanwezig. Ook voor het herstellingsoord Arosa war het jaar 1905 een van vooruitgang. E_ daar bestaande uitmuntende maatregelen van gezondheid en hygiëne werden wederom vermeerderd dc van een ziekenhuis met daaraan afdeeling voor besmetteiyke ziekten. In 1905 werd Arosa bezocht door 70 land- genooten, op 1 Januari 1906 waren aldaar 22 Nederlanders tgdelgk aanwezig. Met groote erkenteiykheid wordt vermeld, dat in December 1905 aan het Nederlands Sanatorium voor weinig vermogende long- lyders te Davos, dat in 1897 voor Nederland een praclisch begin maakte met de bestry- ding der tuberculose, een rgkssubsidie a f 500 verleend werd, aan te wenden uitsluitend voor on- en minvermogenden. Niet alleen van een financieel standpunt beschouwd is deze steun uiterst welkom, doch tevens is dit biyk van waardeering der Nederlandsche regeering van het werk, in het Zwitsersche hoogdal door en ten behoeve van Nederland tot stand gebracht, een krachtige opwekking om voort te gaan in het bgna 9 jaren gele den begonnen streven. 1905 was in meer dan ééi opzicht voor het Sanatorium een voorspoedig jaar. Hoofd- zakeiyk tengevolge van de omstandigheid, dat door de patiënten een gemiddeld lagere verpiegingsprgs werd hetaald, bedroeg het exploitatiedeficit van Sanatorium over 12 maanden zonder afschrgving circa frs. 9000. Toch bracht 1905 voor de vereeniging, dank zy den ondervonden steno, eenige ver mindering van den grooten schuldenlast, bg de oprichting van het gebouw ontstaan. Meerdere krachtige steun voor de nuttige instelling, welke in bet verleden met betrek- keiyk geringe middelen veel tot stand heeft gebracht, blgft in de toekomst zeer gewenecht. Verschenen is no. 1 van de eerste jaargang van de «Visscherscourant", welke zich ten doel stelt de visschers nader tot elkaar te brengen, hun gelegenheid te geven, hun denkbeelden omtrent bet visschersbedrgf en wat daarmee in verband staat te publi- ceeren en ten slotte de belangen van de visschers te behartigen, zoowel zeevisschers als binneuvisschers. Redacteuren zgn de heeren B. J. Gelder, te Groningen, secretaris van de Vereeniging tot bevordering van de belangen der Zuider- zeevisscherg en Th. de Leeuw te Heerenveen, voorzitter van het Friesche Visschersbelang. Uitgever is de heer A. Egmond te Enkhui- zen. Het aardig toepasseiyk hoofd vau dit veertiendaagsch blad is geteekend door den kunstschilder P. Egmond. Tot onderwyzer aan de openbare lagere school te Moerkapelle is benoemd de heer A. P, Bril, te Zuidzznde (Z.), De. J. A. van Boven, predikant der Ned. Herv. Gemeente te Resteren, die het beroep aannam naar Barneveld, zal 10 Juni afscheid van zyn gemeente nemen en 17 Juni intrede doen te Barneveld. De heer A. C. Hey, sedert October 1904 hulpprediker •- Gorinchem, hoopt afscheidsrede te h< Het sche Bybelf loopen jaai verkocht meer dan verspreid. Onder de elf nieuwe bybelvertalingen, welke bet genootschap verleden jaar uitgaf, is er ook een in het plat-Arabisch-, welke voor de volksklasse in Egypte is bestemd. i'ARaamsdolik heeft yan z’n 22ste kinj,1 réi varende, |met dt staudigbedqn wel. - Jr personen uit één snomeni Drie zoons mn nlJbruigom, en l wagqn met Pieter i te Mont 3ailk vroeger ;et epullebaas lede-uirecteur t wgfroot. speelde den avond le” New-York, ’t Zou over- irstelhng niet, loll. Schouw- iaën week de uoordien de _JÖn van twee »“s bg het tooneel. De den uit den schouwburg de opvoering van «De tot een rebracht. Eervol Budrikus Robin. gennmsnen looj .e Matin" achat I bladen op 600 eu en 1000 geschat. Het bestaan van een «komplot” tegen de Regeering wordt nu weer door «Ie Matin” ontkend. Maar de Minister Clémenceau komt ten stelligste tegen deze bewering op. De Pargsche politie schat het aantal werk- slakenden in de hoofdstad en het Seine de partement op 77000; maar een groot deel daarvan zyn arbeiders, die zonder verdienste zyn door uitsluitingen waartoe de patroons overgingen. In het boech van Vincennes, by Parys, is een jonkman, een Russisch student Striga, gedood door ontploffing van een bom, welke hy in den zak droeg. Zyn metgezel, Sokolof geheeten en Russisch student als hy, werd ernstig gewond. Sokolof heeft by zyn ver hoor verklaard, dat de bommen bestemd waren voor de revolutionnairen in Rusland. Uit Daltnchlaud komt bericht van het overiyden van Prins Heinrich VII van Reusz (een voile neef van Koningin Wilhelmina). Woensdag j.l. werd het stoffeiyk overschot van den Pruisischen Minister Budde, gelgk reeds gemeld werd, te Bensberg, zyn ge- boorstestad, begraven. De Minister had zelf die plaats als zyn laatste rustplaats uitgekozen. Toen hy zyn einde voelde naderen, schreef hy aan het gemeentebestuur van Bensberg, dat hy spoe dig «naar zyn geboorteplaats zou terugkeeren en om een vriendelgke ontvangst verzocht.” Die ontvangst was zoo gevoel vol mogeiyk. Door rouwvlaggen en op allerlei andere wgzen toonden de inwoners van Bensberg hun droefheid over den dood van hun eere- burger. De plechtige begrafenis werd door vele hooge personen bygewoond. Ook 3060 spoorwegbeambten namen er deel aan. De Keizer-Koning zond een prachtige krans van witte anjeliere: Keizer Wilhelm Vorst von Bulow op kostbare porseleinen gTo”t\on Bulow ontving den Keizer by diens bezoek aan den ingang van zyn paleis en ging met Z. M. naar zyn werkvertrek. De Britocl»« Regeering heeft in een nota, welke door sommigen als een «ulti matum” beschouwd wordt, by Turkye aan- gedrongen op terugtrekken der troepen uit Egypte binnen den tgd van hoogstens 10 dagen. Wordt aan dezen dringenden eisch niet voldaan, dan kon Engeland wel eens tot daden overgaan. Reeds is het geheele Middellandsche Zee- eskader, met verzegelde orders in zee ge stoken. Verschillende Mogendheden dringen by den Turkschen Sultan aan om toch toe te geven. Op steun, als bet tot «daden" komt, heeft Turkye niet te rekenen, dus is het zaak voorzichtig te zyn. Honing Edward heeft zyn verbiyf in Frankrfik weer met een paar dagen ver lengd, iets, waarin velen een geruststellend teeken zien. In Zaid>Afriha dreigt een algemeene Kafferopstaud. Vele Kaffers in de Randmynen kregen een plotseling verlangen om naar huis te gaan. Zy wenden voor ziek te zyn, bieden het stellen van plaatsvervangers aan en willen zelfs hun maandloon er aan geven. Op het Congres der Vrystaatsche Unie, waar ook oud President Steyn het woord voerde en in zeer verzoenenden geest sprak, klaagde Wessels, dat men den Boeren geen geweren toevertrouwde, vooral nu er een Kafferopstand dreigde, als een vulkanische uitbarsting. Men kan echter de Boeren volkomen vertrouwen, zeide by. Zy zullen nooit den band met het moederland verbreken. Opnieuw wordt uit Servië bericht, dat do regeering nog vóór de a,s. verkiezingen, overtuiging werden Dinédag in *t archief van de kantongerechten te Rotterdam gede poneerd 2600 bokkingen, efiii party kabeljauw en eep kan melk, alles bedorven en in be slag genomen, ’t J,ucbtje id ’t gebouw was zóó verpestend, dat de president der rechtbank er by geroepen werd, die terstond beval den vuilen rommel te verwgderen.^ -» Een onfrissche manier om dp babbelzucht jzgner leerlingen tegen te gaan 'houdt bet fhoofd eener byzondere school jn"t Nd.-Brafaantsch Mill er op na. Als een kind van zyn ischool het waagt zonder verlof te praten, Ikrggt het een roode lap voor tjled mond; een Zooge naamde^ roode tong en dezelfde roode lap wordt gebruikt bg verschillende kinderen. Niet erg gezond, oordeelt de gezomlheids- commissie te Mill en zy gaf dit schqfclhoofd in overweging by babbelziéke kinderen een andqre straf toe te paseen.^ JDp de Parysche aulomobie|ententoonste|lifflg| zyn motorschaatsen te zien geweew) Het zyn rolschaatsen op vier wicl'jes, met massieve rubberbanden, tusschen welkp een motortje van 1 paardekracht is aangeDzacht. De motor werkt direct op de wieltjes l$n de éyder draégt de apparaten voor de electrische ontsteking aan een gordel, waarbg dan de geleidingen langs de broekspypen gaartDe nd.ïl «Kainploen” gelooft vast dat denieuwe lem uitvinding lachsucces zal hébben. Naast 'j 1 den Amerikaanschen journalist, die in een bestuurbaren lucht ballon naar de Noordpool wil reizen, staat nu een Belg op, dj(a iihet pérJ automobiel wil doen. Het Frrasche «Jounjaai’', die dit bericht de wereld idfendt, geeft zelfs een uitgebreid reisplan:Het «Handelsblad” zegt ervan, dat het herinnert aan drie dingenlo. aan Münchbausén, 2o. aan Cyrano de Bergerac, die zeven middelen bedachtom van do aarde naar de m«an te komen en 3o. aan *t feit, dat er^ geen 1 April boven een Fransche courant be hoeft te staan, om ze met haar lezers een loopje te laten ‘nemen. Kus-briefkaarten Kussen, bezongen door dichters, verheerlgkt dooi- proza-schrgvers, gevloekt door zede- meestors, gecritiseerd door hygiënisten worden tegenwoordig gefotographeerd en vertondein. op briefkaarten. Voor een simpelen 'stuiver, zoo vertelt de Londensche correspondent van ’t Handelsblad, koopt men zich in Londen by eiken boekhandelaar een briefkaart, waarop rechts een purppien hart prykt, links een bloemenkrans en iu 't midden «een lief vers.” Drukt msn nu eerst de lippen op 't purperen hart en daarna op de open ruimte in *t bloemen kransje, dan verschynt daar in hartstochtelgk rood de zoen, die men vervolgens voor ‘n halven penny of voor ’n heelen als 't naar buitenland moet per post kan verzenden aan de of dengene by wie(o) men voor zulk een attentie de noodige waar deering verwachten mag. Ook kan men natuuriyk de briefkaart ongebruikt ver zenden met het verziek haar «ingevu'.d” terug te mogen ontvangen. Men noemt in Londen deze nieuwste vinding op brief kaarten gebied een «kissogram" en boekhandelaar, by wien de correspoi voor 'teerst deze teederheden zag geëtaill verzekerde, dat hy de meeste ervan 1 aan dames. Van «kueograc heeft de correspoi doch dat ze niet lan| wachten, gelooft by z. •verzamelini

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1