Haven B BoriervooiÉ, tap's Ma Stoat. VERHUISD J. van Ipenburg, PONTVEER Biljart-Concours Schildersknechts GHOMET a 10 Gil, Smidsknecht, een Dagmeisje, Neemt proef Een KARNMOLEN. RIJWIELEN Gemeenteraad van Schoonhoven. TUINBOUW. De Spiegel van het bloed. Advertentiên. 125-jarige Echtvereniging 'Kantoor ingang Poort. Posterjjen, tevens Omnibnsdienst JOH. A. G. DE G0E1J, Gonda. KRIMPEN a/dJ.EK ELSHOÜT. Wegens Reparatie P. KALKMAN. (BARAKSPEL), 140, f20, f10, f5 en f2,50, I. DE STIGTER, VIER BEKWAME GEVRAAGD, Te hoar met November a. s.: PUBLIEK AANBESTEDEN: 180 kub. Meter GRINT G. OKHUIJZEN, Te koop aangeboden: van af f 50,- en hooger •Ameidc 7 Mei. Aan G. de Groot, vader van don milicien Johan de Groot alhier, is gedurende den tjjd, die laatstgemelde onder de wapenen zal doorbrengen eene vergoeding van 30 cents per dag toegekend. Amelde en Tienhoven, 7* Mei. Er heorscht thans in de landwegen dezer ge meenten eene gezellige drukte; begunstigd door prachtig leuteweêr is ieder, die handen aan t Iflf heeft om te werken, druk aan het tëénschlllen, daarenboven is heden ook het scnillen van hoephout aangevangendui zenden bossen van die houtpoorten staan pog te water, zoodat handen tekort komen om alles op tijd wit te kragen. Ook iu de maudonmakerjjen is buitenge- woon veel werk, terwijl verscheidene flinke arbeiders op de buitenwerken zijn gegaan; t is te begrijpen dat er dus voor den veld arbeid niet veel arbeidskrachten over bljjven en men zich ook onder den boerenstand reppen moet zoo hard men kan om het werk den baas te blijven. Giesen-Mieu wkerk, 7 Mei. Wdens- dag avond werd de vierde jaarvergadering der Veeverzekerings-vereeniging „Onderlinge Hulp alhier, gehouden ten huize van C. Verheul. Uit de rekening bleek, dat in het voorgaande jaar de inkomsten hebben bedragen f 269,67 en de uitgaven f 305,50, alzoo een uadeelig saldo van f35,83. Sedert de oprichting der vereeniging is dit de eerste maal, dat de rekening met een nadeetig saldo sloot. Ingeschreven zijn thans 210 runderen. Tot bestuurslid werd gekozen de heer C. Verrips, Na langdurige bespreking van eenige artikelen van het huishoudelijk regle ment, sloot de voorzitter de vergadering. Uoudriaan5 April. In de vergade ring van do afdeeling „Goudriaati" van het Nederl. Onderw. Genootschap hield de heer P. van Ginkel, hoofd der school te Peursum, een voordracht over „De onderwijzer en de maatschappij." Deze lezing gaf aanleiding tot een zeer opgewekt debat. De secretaris deelde mede dat weer een nieuw lid was toegetreden en de afdeeling nu 13 leden telt. Als afgevaardigde voor de algemeene ver gadering werd gekozen de heer A. Kars te Goudriaau en ais plaatsvervanger de heer J. H. Manders te Bleskensgraaf. Hwog-Blwklaud, 7 Mei. Ds. G. Benes alhier ontving een beroep naar de Ned. Herv. Gem. te Bleskensgraaf, en toezegging van beroep naar de Ned. Herv. Gem. te Brakel. "Meerkerk, 7 Mei. De schietoefeningen, die in het vervolg alhier zullen plaats hebben onder luitenant Snoek van 's Hertogenboscb, namen gisteren een aanvang. De heer Snoek was over onze schietbaan zeer tevreden. "Mleuwpwort, 7 Mei. Burg. en Weth. dezer gemeente hebben afwijzend beschikt op een adres van J. van Ejjsden alhier, waarbij deze verzocht van de kiezerslijst af te voeren den naam van Cornelis Goedhart. Bg een iugesteld onderzoek toch is gebleken, dat Goedhart niet in drie dienstbetrekkin gen is geweest, zooals door reclamant was opgegeven, maar dat hij het geheele jaar onafgebroken bij één persoon is werkzaam geweest. Zaterdagmiddag omstreeks 4 uur kwam de kaashandelaar W. K. alhier met een wa gen, waarvoor een hit was gespannen, van de Lskzjjde afrijden, toen hem iemand in den weg kwam, zoodat bij, niet terstond kunnende stoppen, de keus had iemand te overriden, of in de haven terecht te komen. Het laatste verkiezende, lag weldra hit en kar te water, terwijl K. zelf met zjjn knechtje A. B. intgds van den wagen wisten af te komen. De hit maakte een wandeling door het water en wist bij een der trappen naar boven te klimmen; terwijl een der behulpzame omstanders zich te water begaf, eenige touwen aan den wagen bevestigde en dezeu, die op sommige plaatsen nogal be schadigd was, naar boven werd geheachea. Daar de wagen gelukkig niet geladen was, leverde het ongeluk voor K. verder geen schade op. Ondewater, 7 Mei. Ds. M M. den Hertog, predikant bij de Ned. Herv. Gem. te Nieuwer- kerk a/d IJsel, heeft voor het beroep naar deze gemeente bedankt, •Willlge-L®nger«k, 7 Mei. Door den gemeenteraad alhier is op het verzoekschrift van de twee hoofden van scholen, de heeren J. E. K. van Wijnen en P. H. Pelzer, om een tegemoetkoming in de 5 pCt. bijdrage voor het weduwen- en weezenfonds, gunstig beschikt. Ongeveer de helft der bijdrage wordt hun vergoed. Spoedeischende vergadering op 4 Mei 1906, nam. 1 uur. Tegenwoordig de leden J. G. Doesburg, J W. Valk, P. van Sonsbeek, H. A. Schreuder, C. L. van Willenswaard, H. M. den Ujjl, A. Kuilenburg, A. A. Graves Kooiman, P. Greup en G. J. Niekerk. Afwezig het lid A. van Lomwei. Voorzitter de heer P. K. P. J. van Sloten, burgemeester; secretaris de heer A. R. Veenstra. Na opening der vergadering door den voorzitter, worden de notulen van de ver- gadering Tan «6 April door den necrotarn voorgelezen. De voorzitterAanmerkingen op de notulen De heer J. W. Valk: Er is met alleen be sloten, om die f 1911,H bier of daar te plaatsen, maar ik meen dat er ook gesproken is om die f 600 van den watertoren, die n kas waren, te beleggen, dus die f 1921,12 en die f 500 van de waterleiding. (Da secretaris leest nogmaals de notulen voor, waaruit blijkt, dat dit er ook in staat.) Do boer P. van Sonsbeek: Hecht duldeljk is niet genotuleerd, op welke voorwaarde de verbooging van het salaris van den directeur plaats gehad heeft. Is dat geweest volgens bet voorstel van de commissie, of is dat geweest volgens het voorsiel van don beer Kooiman Dat vind ik wel een raak van overweging. Do voorritter: Dat voorstel van de com missie is overgenomen door eenige leden van don R isd en toen is daartoe besloten ronder bijbepslingen. Do heer P. Greup: Ja, maar er staat ge notuleerd, dat in 't vervolg, als er meerdere werkkracht noodig is, b(j daarvoor ral rorgen. Do hoor A. A. Graves Kooiman: Ik meen voorgesteld te bobben, om bet salaris van den directeur te verboogen, ronder meer, en er is aangenomen, dat bet in dier voege ion geschieden, want do voorritter van de commissio relfs wees er op, dat het niet de bedoeling was om die bepaling er in op ts ne men. Toen heb ik nog opgemerkt, dat dat het voorstel van de commissie was, want ik heb doen uitkomen, dat wanneer bet salaris on die manier verhoogd werd, de heer pVummel dan niemendal uitgeroerd bad, want dat het niet mogel(|k wan om dan ook die lasten nog op de schouder, van den directeur te leggen. De heer H. A. Schreuder: Ik meen, dat het voorstel van de commissie in rondvraag is gebracht en aangenomen en dat het vooratel van den beer Komman met is beDe"voorzitter; Er ie niet bepaald geatemd over dat vooratel van de cnmmiiie, maar over het vooratel in t algemeen om de jaarwedde met f 300 te verhoopten, gerekend te zjjn ingegaan 1 Januari 1906, zonder bjj bepalingen. De heer J. W. Valk: Er stond in ons voorstel, waarom het aanleiding gegeven heeft om met dat voorstel van die ver hooging te komen: a. om het winstcijfer; b. om het heengaan van den heer Prummel. We konden dus het salaris verhoogen zonder bezwaar van de schatkist en omdat de commissie met den beer Mak gesproken heeft, die uit zich zelf op zich nam, die werk zaamheden te doen. Daarop is ons voorstel aangenomen. De voorzitter: Heeft nog iemand bemer kingen? De heer A. A. Graves Kooiman: Ik heb vóór gestemd met de heiligste bedoeling, dat het voorstel van de commissie in dien zin veranderd was geworden, dat de salaris ver hooging zou plaats hebben, zonder meer, en ik heb gemeend, dat de Raad dat stil zwijgend overnam, anders bad ik daarover nog een stemming uitgelokt. Het voorstel van de commissie had ik dan tegengestemd, omdat dat niet strookte met mjjn idee. De heer H. A. Schreuder: Het spreekt vanzelf, dat wanneer de commissie voor de bedrijven met een dergelijk voorstel in den Raad komt, zjj dat wél overdacht beeft en daarvoor ernBtige redenen heeft en ik heb niet kunnen denken dat de Raad, zonder verder te weten welke motieven de com missie tot die verhooging geleid hadden, zoo maar dat voorstel in eens overneemt en ne geert het voorstel van de commissie. Ik geloof ook niet, dat wanneer u er nog eens over liet stemmen, het aangenomen zou wordendan zou een nieuwe stemming anders uitvaller. De heer G. J. Niekerk: Ik geloof, dat er een klein beetje verwarring heerscht. Het voor stel is gekomen zoo&ls u bedoelt, maar toen heeft de voorzitter een uitleg gedaan wat de bedoeling was. De heer Valk heeft toen nog medegedeeld, dat het voorstel zoo.gedaan werd om bet den Raad gemakkelijk te maken. Dat waren uwe eigen woorden en toen hebt u er nog bijgevoegd, dat het geen bezwaar was, als die bepaling er niet bjj kwam. De heer J. W. Valk: Dat voorstel is bjj de commissie niet uit de lucht gevallen, maar het is besproken waar de heer Mak bjj zat. Het is iu 't belang van de fiaanciën nuttig en noodig dat bet er bjj staat en bet is ook aan den heer Mak gevraagd, die het goed vond. We zjjn overtuigd, dat het salaris niet te hoog is als hg al het werk wit doeD. Toen er uog een adjunct-directeur was, was het maar spelen; nu is de adjunct weg en het is toch goed gegaan en wanneer de di recteur dat dus zelf wit verdienen, zonder bezwaar van de schatkist, dan moesten we er op ingaan. Eu wanneer de commissie dat alles nu goed bezien heeft en zjj heeft er haar hart op gezet en het wordt dan hier door een man, die er buiten staat, en er geen lor van begrjjpt, bestreden, dan vind ik dat miniem. De heer A. A. Graves KooimanIk heb het voorstel van de commissie, toen het ter tafel gebracht is, onmiddellijk niet fair gevonden. Eq of nu de voorzitter van de gascommissie al zegt, dat de commissie die zaak in haar hart heeft bezien, gevoeld en God weet wat meer, dat deert mjj niemendalwant waarom zou die gascommissie onfeilbaar zjjn? Dat voorstel getuigde er al van, dat zjj niet on feilbaar is, want wanneer men het salaris van iemand verhoogt, dan moet aitn bet doen zon der meer; maar dan moet men er niets aan ver binden. Nu spreekt men weer van een adjunct- directeur; maar die is er nooit geweest, heeft de heer Valk in de vorige raadsvergadering gezegd. Wanneer het later bljjkt, dat er weer iemand bjj noodig is, dan moeten we ook weer dien persoon betalen. Een van beide is waar: óf de heer Prummel heeft niets uitgevoerd, óf het is op de schouders van den directeur niet te schuiven. We krjjgen nu weer een nieuwe fabriek, fabriek wordt dus uitgebreid, de directeur krjjgt weer meer werkzaamheden De heeren J. W. Valk en H. A. Schreuder: Minder, minder! Da heer A. A. Graves Kooiman: Dat be- teekent niemendal; geeft hem verhooging zonder bjj bepalingen. De voorzitter: Zooals het hier besproken is, is het ook geeteaographieerd geworden en opgenomen in deSehoonhovensche Courant. De heer H. M. den Ujjl: Die stenographie Ijjkt niets! De heer P. Greup: Dat is niet altjjdjuist; daarop is menige a^merking te maken! Alhoewel de beide laatste sprekers bet woord niet vroegen aan den voorzitter, toen zjj bovenstaande uitingen deden en deze dus gevoegelijk achterwege hadden kunnen bljjven, acht ik bet niet ongeweDsebt ze toch op te nemen, te meer nu dit een ongezochte gelegenheid biedt om eens op enkele punten te wfjzen. Dat het maken vau de verslagen der raads vergaderingen van Schoonhoven een nog al veel omvattend werk ia zal ieder beseffen, die de vele kolommen leest, die daarover telkens ia dit blad voorkomen. Wat niet iedere lezer weet, is, dat degelegen beid ten raadhulze tot opneming van het verslag niet zoodanig is, als men voor zulk werk zou verlangen. Een soort lessenaar, dienende tot bankje voor de beschuldigden gedurende de zittingen van het kantongerecht, is de eenige gelegen heid om dit werk aan nit te voeren. Daarvan is het blad zóó smal, dat een stuk papier er ternauwernood op kan liggen; de hoogte zóó, dat bjj te laag is om aan te staan en te hoog om bjj te gaan zitten. Licht bjj avondvergaderingen is daar niet, zoodat dit vermoeiende werk nog onder de ongunstigste omstandigheden moet plaats hebben. Wanneer men dan nog rekent, dat vele leden hun meeniDg uiten zonder behoorljjk vooraf het woord te vragen en dikwjjls al de leden als 't ware door elkaar spreken, of sommige groepen een druk gesprek voeren terwjjt een ander lid aan 't woord is, dan cal het ieder weldenkende duideljjk wezen, dat de mogelijkheid zeer goed bestaat, dat een gezegde van een of ander lid wel eens Diet precies wordt verstaan. Waar echter thans ei de notulen den secretaris én de meeningen van den voorzitter, benevens van de heeren Graves Kooiman en Niekerk, bljjkens bun gezegde in den Raad, overeenstemmen met ons ver slag, terwjjl nog de heer Valk, als voorzitter van de commissie van de bedrjjven, op een ▼raag van den voorzitter van den Raad, ten slotte moest erkennen, dat bjj gezegd had, zooals in bet verslag der courant staat, datde Raad niet behoefde te besluiten om het salaris te verboogen met dat beding er bjj, daar ware het beter geweest van de beide sprekers, om hun verdachtmakende woorden niet te uiten. Het is zoo gemakkelijk, wanneer men veilig in de raadsvergadering zit, om iemand, die daar het woord niet voeren mag, en cich dus niet kan verdedigen, te beleedigen. Beter ware bet om, indien naar bunne meeninK in een verslag eene onjuistheid voor komt,, daarmede openljjk in dit blad te komen, waartoe toch altjjd de gelegenheid beeft bestaan en bljjft bestaan. Dl Vjerslagocver. De voorzitter: Die bjjbepalingen zjjn uit voerig besproken geworden en toen heb ik de opmerking gemaakt, dat het wel zoo het voorstel van de commissie was, maar het slot is geweest, dat ik het vooratel tot ver booging met f300 heb in rond vraag gebracht, zonder nevenbepalingen, gerekend te z|o ingegaan 1 Januari 1906; en dat is goed gevonden. De heer P. Greup: Dan moet de Raad 1 maar beslissen, hoe dat iB. De beer J. W. ValkVoor deze commissie ia het niet noodig; zoolang ik de eer heb in de commissie te zitten en er wordt iets iet den heer Mak bepaald, dan zal dat trouw uagekomeu worden, maar wauuear de heer Kooiman eens in de commissie zit, dan moet dat ook. De heer G. J. Niekerk: Ik ben er voor zooals bet nu iu de notulen staat; ik heb het toen zoo opgevat eu daarom moeten de notulen zoo aangenomen worden, omdat hot zoo gebeurd is. De voorzitter: Ik verzoek een oogenblik de aandacht, dan zal ik het eens voorlezen: (De voorzitter leest een gedeelte voor van h'et verslag iu de Schoonhovensche Couraul), Er zjjn dus geen voorwaarden aan verbonden. De heer J. W. Valk: Ik sta er op, dat aan wordt verbonden wat de directeur beloofd heeft, n.l. dat mocht hjj door meer deren arbeid hulp noodig krjjgen, hij de onkosten daarvan zal dragen; dat heeft de commissie met hem besloten. De beer P. Greup: Anders had ik tegeu gestemd. De heer J. W. ValkDat wil ik genotuleetfl hebben en anders verzoek ik bet nogmaalp in rondvraag te brengen. De voorzitter: De heer Valk stelt dus voor, om aan die verhoogde jaarwedde te verbinden, dat de directeur, wauneer h(j voor 't geval komt dat hjj hulp behoeft, bjj de kosten daarvan zelf moet dragen. De heer P. Greup: Als u maar zegt, dat het voorBtel, dat aangenomen is, was het voorstel van de commissie. De voorzitter: Het wordt een Babylonische spraakverwarring. Ik heb teu slotte in rondvraag gebracht en voorgesteld, om de jaarwedde te ver hoogen met f 300, met die formufeeriog, dat er geen bepalingen bjj waren gemaakt; het bleek genoeg wat men bedoelde. De heer J. W. Valk: Maar hoe is dat nu noodig om dat weg te laten als de directeur, de man, met wieo wjj werken, zelf die clausule aanvaardt, wat toch nooit zal hinderen! Als bjj dat aanvaardt, moeten wjj dan zoo vrijgevig zjjn om iets, wat in 't belang is van de bedrjjven, te laten loopen? Ik kan niet begrjjpen hoe het mogeljjk is dat de heer Kooiman er op staat. Wanneer het bljjkt dat het noodig is als de fabriek eens zoo groot is en de commissie is er van overtuigd, dau kan die commissie toch allfld nog met een voorstel bjj den Raad komen om er een ander bjj te nemen. De voorzitter: Ik zal nog eens het slot voorlezen (uit de Schoonho vensche Courant, Redvan de laatste woorden, die door den heer Valk gesproken zjjn vóór dat het sluit is genomen. „Maar de Raad behoeft niet te besluiten dat we het salaris verhoogen met dat ge ding er bjj." Is dat door u gezegd, mijnheer Valk? De heer J. W. Valk: Ja, dat is zoo. De heer H. A. Schreuder: Mjjoheer de voorzitter, ik verzoek u de volgende motie in rondvraag te brengen: „De Raad, geboord de discussiën over'de in de vorige vergadering behandelde Ralaris- verhooging van den directeur van de be drjjven, verklaart bet in die vergadering ingediende voorstel van de commissie Voor de bedrjjven te hebben bedoeld en aan genomen." De heer A. A. Graves Kooiman: Ik kan niet begrjjpen, dat de heeren over die zaak zoo lang redeoeeren, wanneer er geen bjj bedoelingen meé zjja. De heer Valk zegt, dat bet voor deze commissie niet noodig is, maar b.v. als ik eens voorzitter van de gascommissie zou zjjn. Och, eer dat het geval zal zjjn, dan zullen uw kiezen geen zeer meer doen. Ik zeg maar, wanneer bjj de commissie niet voorzit om den directeur op de een of andere manier aan banden te leggen, waar voor ia het dan Verboog het salaris zooals aangenomen is. Dat is toch mannen werk geweest 1 Dat is besloten en moeten de heeren daarop nu weer terugkomen? De voorzitter: Ik moet den heeren op merken, dat ik ook van oordeel ben, dat het besluit gevallen is zooals het er staat; er is dan ook al uitvoering aan gegeven. Het gaat niet op, om daarop terug te komen, dan heeft het toch ook werkelijk een neven bedoeling, zooals de beer Kooiman al opmerkte. Wanneer het tjjdstip mocht aanbreken, dat de directeur hirtp behoefde, zou de commissie zeggen: daar kan je zelf voor zorgen. De Raad heeft het toch altjjd in zjjn macht, om geen jaarwedde daarvoor toe tfl staan wanneer hg dat niet wil; de Raad behoeft du9 niet bevreesd te zjjn dat er een tjjdstip zal komen, dat aan den directeur of eeu neven-directeur of een adjunct directeur daarvoor betaald moet worden. Wil de Raad bet, dan kan de Raad dat altjjd nog zeggen. De Directeur weet uit de discoursen, dat hü dat niet zou moeten ondernemen, want bjj weet heel goed wat er over gezegd is. Ik weet dus niet waarvoor de Raad die bepaling er nog bjj wü. De heer U. A. Schreuder: Het is een onderwerp, dat in de vergadering Van de missie van bjjstand langdurige besprekin hét voorstel, zooals bet geformuleerd is, gekomen is. Ik ben het eens dat het goed zal gaan met dezen directeur en zoolang als deze commissie er is, maar u weet, we hebben meer salaris-wjjzigingen gehad en als er een andere titularis is en bjj weet van deze wijzigingen niets af en er moet hulp b<j komen, dan moet er maar in vredes naam hulp komen. Daarom hebben wjj, met vol komen instemming van den heer Mak, dit voorstel gedaan. Ik heb geen andere gedach te gehad of het voorBtel van de commissie is onveranderd aangenomen. Ik ben het niet eens met den heer Greup, dat wauneer deze motie wordt behandeld, het iets te kort zou doen aan den goeden gang van zaken. De heer P. GreupDan moeten de notulen veranderd worden. De heer H. A. SchreuderNeen, wanneer er maar in staat dat de Raad verklaart dat bet voorstel van de commissie is bedoeld en aangenomen. De heer G. J. Niekerk: Ik erken, dat het voorstel van de commissie in mijn oog beter zou zjja, maar wjj zjjn bezig met de notulen en nu beweer ik, dat de notulen goed zjjn; die behelzen het besluit van de vergadering. Ik herinner mjj duidelijk de woorden van den heer Valk en die staan in de courant ook. Maar wanneer het blijkt, dat de be doeling van de commissie anders is, dan is het beter om de notulen goed te keuren, doch alsdan het beeluit te herroepen. Ik vind deze notulen per se goed. Ik herinner het mjj oog duidelijk. De voorzitterIk heb ten slotte gezegd „Door de besprekingen is dat n. 1. al die voorwaarden, die bepalingen voorde belanghebbenden voldoende duideljjk gewor den. Verlangt niemand het woord meer daarover Niemand beeft toen het woord meer ge vraagd. „Dan zal ik het voorstel in rondvraag breugenJ' De heer J. W. ValkNu dacht ik dat het rationeel en gewoon was, dat dan het voorstel van de commissie bedoeld is, dat altjjd de pré had als zoo iets behandeld werd. Wil men eenige wijzigingen in het rapport, dan moet men er een voorstel vau makbn en nu is er wel door den heer Kooiman over geredeneerd, maar er is geen voorstel van gemaakt. Ten slotte, na al die discussies, is het voorstel van de commissie in rondvraag - gebracht en aangenomen. \Jri De heer A. A. Graves KooimanMgnheer de voorzitter, mag ik nog even het woord De voorzitter Och laat ons toch eindigen. De heer A. A. Graves Kooiman: Ik heb gezegd, dat ik die verbooging voorstelde zonder bjj bepalingen en dat is door u over genomen. De voorzitter: Eenerzjjds wordt beweerd zus, anderzijds zoode heeren zjjn het niet met elkaar eens. Laat ons er dus een eind aan maken door het voorstel in rondvraag ie brengen dat is ingediend, n.l. de motie van den beer Schreuder. De beer A. A. Graves Koolman: Ik moet mjj er tegen verzetten want het voorstel van de commissie is niet in rondvraag ge weest, wel is het ampel besproken. Het gaat niet op, om op die maaier geaomea raadsbesluiten te niet te doen. De motie, in rondvraag gebracht, wordt aangenomen met 8 tegen 2 stemmen, tegen de heeren A. A. Graves Kooiman en G. J. Niekerk. De voorzitter: Bjj Burg. en Weth. is in gekomen een voorstel van de Gezondheids commissie betreffende afkeuring van eenige woningen. Burg. en Weth. zullen in een volgende vergadering met een gemotiveerd voorstel komen. De heer G. J. Niekerk: Mag ik nog iets zeggen op dat voorstel? De voorzitter: Ik doe geen voorstel. De heer G. J. Niekerk: Ik heb nog niet op het convocatiebiljet gezien het voorstel be treffende den architect, waarop u in do vol gende vergadering zoudt terugkomen. Wel staan er eenige ondergeschikte punten op. Het was toch een voorstel, dat met zoo groote meerderheid is gedaan. De voorzitter: We zijn nu al een uur bezig geweest en om nu weer een uur over dit punt te gaan spreken, daarvoor is deze spoedeischende vergadering niet belegd. De heer Niekerk beeft echter recht op antwoord. Er is daaromtrent een gemotiveerd advies, maar die voorbereiding komt nog niet Ier tafel. De hoofdtaak voor deze vergadering is de kwestie van de gasfabriek en overigens doe ik maar enkele mededeel ingeu. Ingekomen is een adres van de afdeeliog „Haastrecht" van de „Hollaodsche Maat schappij van Landbouw houdende dank- betuigiug voor het gebruik van schoollokalen in den afgeloopen winter en verzoek om dezen zomer weder van de schoollokalen gebruik te mogen maken. Wordt ook gesteld iu handen van Burg. en Weth., voor advies. De voorzitter: Ingekomen zjjn adressen van J. P. Leening, de Sociëteit „Leesver- eeniging" en G. van der Wolf betrtffende beroep aanslag vergunningsrecht; alsmede een adres van J. Schep, die resti tutie verzoekt van schoolgeld. Dan kan ik mededeelen, dat Gedepu teerde Staten hebben goedgekeurd het besluit van den Raad betreffende de aan vraag van de tinna H. A. Schreuder Sc Co., om te mogen maken een schutting. Aan de orde is de beéediging van den waar nemend secretaris, die in de vorige verga dering is benoemd. De secretaris heeft verlof gevraagd van 10—19 Mei en zal hjj dus moeten worden vervangen. (Alsnu wordt de heer D. Lankhoyzen in de vergadering geroepen.) Zooals u weet, mijnheer Lankbuyten, bent u beuoemd tot waarnemend secretaris. Aan gezien de secretaris met verlof gaat, zult u hem alsdan vervangen. Is n bereid den eed af te leggen? De beer D. Lvnkbuyzen: Ja, mjjnheer de voorzitter. De voorzitter: Dan verzoek ik deo heeren op te staan. Alsnu legt de waarnemend-secretaris den eed af in haaden van den voorzitter. De voorzitter: Ik dank u wel. (De heer Lankhuyzen verlaat weder de vergadering.) Wordt vervolgd. gemeentebesturen ingekomen schrijven der Eerste Ned. Eleclr. Mjj., gevestigd te Amster dam, zal met 1 Juni a. s. de electrische centrale te Monster worden stop gezet, waar door de gemeenten 's-Gravenzande, Naaldwgk en Monster in 't duister zullen geraken. In het landverhuizershotel van de Holland—Amerika Ijjii «e Rotterdam is GKMKMGD NIEUWS. In de stad New-York z jj n 256.000 telephoniBche aansluitingen. Dat is Vk maal zooveel als te Londen. Bljjkens de opgaaf van het Centraal Bureau voor de Statistiek op genomen in SL-Ct. no. 103 bedroeg op 1 Januari j.i. bet bevotkinscgfer der provincie Utrecht ia bet geheel 135.906 m. en 140 637 rr., te zamen 276543 zielen, waarvan te Abcoude Baambrugge 1531; Abcoude Proostdjj 1569; Achttienboven 58J; tmmissie vanibgstanfl laBgaurige nespreain-AmMMg«n 2496; - Amersfoort 26921; - gen heeft gehad en weer heelI witortf 8!8„ B8nachop 181t. geredeneerd ishet bleek dus een belang- l - rjjke factor te zjjo, dat da commissie mat i(de) 3794; Breukelen Njjenrode 2232; l Brenkelen-St.-Pieters 818; Bunnik 1298; Bunschoten 3079; Co then 793; Doorn 2670; Driebergen 3886; Eemnes 1815; Haarzuileoa 516; Harmeien 1863; Hoenkoop 611; Hoogland 2426; Houten 2026; IJ seist ein 3880; Jaarsveld 1592; Jutphaas 2671; Kamerik 1869; Kockengen 910; Laag-Nieuwkoop 391; Langbroek 1277Leersum 1533; Leusden 2497; Linacboten 1468; Loenen 1344; Loenersloot 496; Loosdrecbt 1799; Lopik 1617; Maarn 972; Maarssen 2280; Maarssevesn 1414; Maartensdijk 2605; Mgdrecht 3511; Montfoort 1737; Nigieveebt 571; Odjjk 416; Oudeorjjn 691; Polsbroek 917; Bans- wou de 1351; Rhenen 6878; Rjjseoburg ,631; Ruwiel 508; Schalkwjjk 1170; Saelrewaard 618; Soest 4811Stouten- burg 866; Tienboven 576; Tuil en 't Waal 490; Utrecht 114 811Veenendaal 6876; Veldhuizen 493; Vinkeveen c. a. 38l)6; Vleuten 1671; Vreeland 818; Vreeswjjk 2119; Werkhoven 930; West broek 1027; Wjjk bjj Duurstede 3091; Willeekop 676; Willtge-Laagerak 978; Wilnis 2161; - Woudenberg 2687; - Zegveld 980; Zeist 10.993; - Zuilen 1020. De kantonrechter te Leiden -heeft den boter handelaar P. v. d. Kooy te Schiedam wegens het verkoopen van een op boter gelijkend mengsel, zonder dat het woord margarine op bet vaatje of op het mengsel zelf voorkwam, veroordeeld tot een jboete van f 100, snbs. 40 dagen hechtenis. j Bljjkens een bjj de betrokken een geval van pokken giconstateerd bjj een 15-jarig Russisch meisje. Zjj is naar de barak te Charlois overgebracht. Te Groningen is een nieuw geval van pokken geconstateerd bjj den Mormonep- zendeling Gould, die vermoedelijk besmet is door zjjn inmiddels overleden, collega, wiens pokken aanvankelijk waren verzwegen, om dat men hem door gebed in het leven hoopte te behoudeu. Zondag j.l. is te Weesp een geval van pokken geconstateerd bjj een meisje werkzaam op de Koninkl. Cacaofabriek C. J. vau Houten en Zn. Daaromtrent meldt men aan het „Hbld.", dat de Ijjderes een veertien dagen vertoefde te Groningen en daar een pokken!jjder, die dezer dagen overleed, heeft verpleegd. Zjj was een 5 tal dagen weder te Weesp toen zjj zich onder geneeskundige behandeling stelde, doch verzweeg dat ajj met een patifint in aanraking was geweest. Zondag constateerde Dr. A. A. Knaap na het meisje, Dirkje Stuitje genaamd, een paar dagen behandeld te hebben, de ziekte. On middellijk zjjn pogingen aangewend haar in bet Burgerljjk Ziekenhuis te Amsterdam geplaatst te krjjgen, doch zonder succes. Ten huize van de wed. Krom, waar Ret meisje thuis is, zijn nog 4 kostmeiBjea, allen ook werkzaam bjj de firma C. J. van Houten eo Zo., doch dezen vertoefden te Amsterdam toen de ziekte zich openbaarde. Aan deze meisjes is bjj haar terugkomst aangezegd, niet in het kosthuis terug te keuren en zich onder behandeling van de geneesbeeren der fabriek te stellen. Een wacht is voor de woniog geplaatst. Als bijzonderheid mag vermeld worden, dat in de gemeente Oud-Vossemeer, ondanks de vrees voor ziektegevallen door den watersnood, geen mensch in den loop van April is gestorven. Vrijdagmiddag had te Geadrin- gen een treurig voorval plaats. Toen de heer Rupert, arts aldaar, een patiënt, de koperslager Gbezocht, werd bjj door dozen onverhoeds aangevallen en zoodanig met een hamer op bet hoofd geslagen, dat men voor zjjn leven vreest. G., die naar men deukt iu een vlaag van waanzin gehandeld heeft, trachtte daarna zich te verdrinken achter zjjn woning, doch werd gered. Aan Dr. R. zjja reeds de sacramenten der stervenden toegediend en bjj is panieken- wagen vervoerd naar het St.-Etizabetb's Gasthuis te Arnhem. De koperslager G. is Zatermiddag gevan kelijk naar Arnhem overgebracht. Anderhalf jaar geleden viel een jongen te Halver (Westfaleo), die toen dertien jaar oud was, met het aebterhoofd op bet ijs. Hg bad sedert dat ongeluk, ten gevolge van een hersenschudding, zjja spraak en gehoor verloren. Eenige dagen geleden wekte zjjn broer hem 's ochtends door een lichten tik op het hoofd, waarop de doofstomme het van pgo uitschreeuwde. Maar* ie spraak en het geboor waren teruggekeerd en zjjn tot nog toe gebleven. Watten bg ingeslikte scherpe voorwerpen. De rgksveearts W. S. Stüren, te Amsterdam, schrift aan bet Nieuws v. d. Naar aanleiding van uwe mededeelmg in uw blad van Donderdag (tie ona vorig nummer) over bet gebruik van watten na het inslikken van scherps voorwerpen bjj menscheu, weusch ik u ter aauvuiliog mede te doelen, dat ik ook honden, die al spelende scherpe voorwerpen hebben inge slikt, een zekere hoeveelheid watten, gemengd (gekneed) met gehakt vieescb, te eten geef, waarna het resultaat gewoouljjk schit terend is. Het middel is misschien al zoo oud als de watten zelf. Nagenoeg twintig jaren geleden vernam ik 't van den toenmaligen zeer bekenden tandarts Dr. Oudschans, die 't jaren vroeger van een med.-arts had gehoord. 't Spreekt vanself, dat 't met oordeel moet worden toegepast en alleen bjj voorwerpen, waaraan zich veel haakjes, punten, korte bochten enz. bevinden, zooals stukjee valsch gebit, korte spijkertjes, hoekige beenderen, in elkaar geraakt jjzer- of koperdraad enz.; bjj naalden, spelden etc. heeft 't geen nut en mist 't doel. Van een band wagen, welke-bij in huur had van den wagenmaker D. Groeneveld alhier. De wagen is te 's-Gravenhage opgespoord. NTADIIIKO «2. MekesalieveB, 8 Hel. f Door de afdeeling „Schoon hoven" der Z.-H. Vereenigiog „Het Groene Kruis" zullen ook dit jaar, zoo mogeljjk, wederom twee kinderen worden uitgezonden naar de Gezondheidskolonie (vertrek op Zaterdag 9 Juni, terugkeer op 30 Juni) Ouders of voogden vau zwakke en herstel lende, geen zieke, kinderen, van niet ouder dau 13 eu niet jonger dan 8 jaar, kannen die kinderen daarvoor opgeven op Vrjjdag 11 Mei a. s. (Zie achterstaande advertentie.) Door het bestuur wordt in overleg met heeren doctoren uit de aangemelde kinderen eene keuze gedaan. f In de Woensdag 1 Mei j.l. te Gouda gehouden vergadering van de classis Gouda der Ger. Kerken deelde Ds. G. Dal- hujjsea, van Nieuwerkerk a/d IJsel, mede dat de Ger. Kerk A alhier f 60 heeft toe gezegd voor het emeritaat ran Ds. G. A. de Jong. Als afgevaardigden naar de op 8 Julie.k. te Rotterdam te houdeu Particuliere Synode werden o. m. benoemd Ds. J. J. Stemhart en de heeren J. W. Valk en E. Noteboom. Het voorstel van de Ger. Kerken B alhier en Willige-Ltngerak, om bjj de Particuliere Synode een protest in te dieoen inzake bet besluit vau de Synode van Utrecht omtrent art. 36 der Ned. Geloofsbelijdenis, werd ver worpen. t A.s. Zondag avond 13 Mei hoopt Ds. C. Mndeboom, van Apeldoorn, in de Gsr. Kerk A alhier het afscneid te prediken van Ds. G. A. de Jong, die wegens hoogen leeftijd en lichaamszwakte emeritaat heeft verkregen, en thans ook niet in staat is deze plechtigheid zelf te verrichten. f Zaterdag-middag had A. Hak het ongeluk met zjjn flets tegen eeu jjteren hek te rjjden op deu Singel bjj de Halve Maan, met het gevolg, dat hg zjjn arm kwetste aan een der punten van het hek. Geneeskundige hulp van Dr. K. E. de Jong werd ingeroepen, die den geblesseerde verbond. t Vrijdagmiddag geraakte de drie jarige B. P. de Lange al spelende iu de Haveasloot. Dit werd gelukkig spoedig door den koopman G Hol, die daar woont, opge merkt; hjj bracht de kleine weder ophet droge. fZondag-avond om 7 uur werd, op last van den Burgemeester alhier, de herberg vau G. de Vos op de Voorhaven gesloten, omdat aldaar wanordelijkheden plaats hadden. t Door de politie te Delft ia pro ces verbaal opgemaakt tegen F. P. V., ver blijf houdende in het logement G. Karreman alhier. Hjj wordt verdacht van verduistering De DIRECTEUR van het POST- en TELEGRAAFKANTOOR te Schwwnkwvea brengt ter kennis: lo. dat met ingang van 16 Mei e. k. op werkdagen een vijfden postrit wordt in gevoerd tusschen Schoonhoven en Gouda. Het vertrek van het kantoor te Schoon hoven zal plaats vindon ten 8.30 morgens. Te Gouda (Station) 10.15 Vertrek van 10.55 Terug te Schoonhoven 1140 middag. De laatste buslicbting aan bet kantoor zal plaats hebben ten 8.15 morg. Hjj vestigt de aandacht van het publiek op dete in alle opzichten groote verbetering in bet belang van handel en industrie, waardoor het resultaat verkregen wordt, dat brieven en pakketten, in deze ver zending begrepen, b.v. reeds ten 10.40 's morgens te Rotterdam, ten 10.49 te 'B-Gravenhage en' ten 11.43 te Utrecht zjjn en op die plaatsen dus in de eerstvolgende bestellingen worden bezorgd. 2o. dat met ingang van denzelfden datum op werkdagen in de geheele gemeente een vjjrde brievenbestelling zal plaats, vinden, welke zal aanvangen des middags ten f.10. 3o. dal eveneens op bovengenoemden datum eene uitbreiding van de uren van open stelling van bet kantoor zal ingaan,zooals bereids in dit blad werd aangekondigd, n.l. dat be( kantoor voor postzaken, zoowel als voor de aannemiDg en aflevering van telegrammen en het voeren van interlocals telefoongesprekken gedurende den geheelen dag, van des morgens 7tyi tot des avonds 8>/i uur, zal geopend zjja. Alle genoemde uren zjjn in Greenwich- tjjd gesteld. De waarn. Directeur voornoemd, P. J. JONKER. VERVOLG OER NIEUWSTIJDINGEN- Bjj het Departement van Kolo niën is ontvangen het volgende telegram I van den gouverneur-generaal van Neder- landsch Indifi: „Ia Korinlji is te Nagaroh Keamanten 1 eene bende overvallen, wier aanvoerder snen velde. Buitgemaakt werden veel wapens, munitie en een lastbrief van Pangeran Hadji i Oemtfr uit Djambi." I Gedep. Staten van Zuid-Holland hebben, met wjjriging van een vroeger I genomen besluit, bepaald, dat in 1906 de herjjk der maten en gewichten in de ge meente Ridderkerk zal plaats hebben als j volgt: te Bolnes op 13 Juni; te Ridderkerk (Dorp) op 14 Juni; te Rjjsoord op 15 Juni. I —Burg. en Wetb. van Hillegersberg hebben thans do aan de firma A. Gall, te Rotterdam, verleende vergunning tot bet maken van vuurwerk, op bet bekende eilandje in de Kralingsche Plassen, ingetrokken. Na de aldaar herhaaldelijk voorgekomen ongelukken achten Burg en Weth. dat werk te gevaarljjk, in verband met de velen, die aldaar steeds met roeibooteo de Plassen bevaren. I Bjj de op 7 dezer door Dijk graaf en Hoogheemraden van het Hoog heemraadschap „de Krimpenerwaard" ge houden aanbesteding van bet gewoon 1 onderhoud der djjken enz. van het Hoog heemraadschap, in verschillende per ceel en, werden aannemers als volgt: perc. 1 i T. Bakker te Borgambacbt, voor f 90; porc. 2 dezelfde, voor f190; perc. 8 M. Oomi I te Amim rstol, voor f 585; perc. 4 P. de Vos - l te Bergambacht, voor f 2490; perc. 6 dezelfde, i voor f 2800, perc. 6 D. Broere te Krimpen •/d IJsel voor f 3030; perc. 7 J. Broefe te Krimpen a/d Lek, voor f 560; perc. 8 H. Bode te Ammerstol, voor f 1670; perc. 9 T. de Man te Bergambacht, voor f 2130; perc. 10 C. Ztnon Hz. Sr. te Ammerstol, voor f1890, en perc. 11 H. Bode te Ammerstol, voor f 600. Alsmede werd door bovengenoemd bestuur aanbesteed de leveriog van 4520 kub. M. grint, ten beboóve der d|ken en wegen van het Hoogheemraadschap, in 14 narcsslen, tegen gemiddeld f 1,78 per kub. M. - De heer Elie Ducommun, Sresident van het Vrede Bureau fe Barn, eeft aanvaard het eerelidmaatsclup van de Ioteroationale Vereeniging Vredatentoon- stelling. Naar wjj vernemen, is de ter- mjja van inschrijving voor de Interjiationale Tentoonstelling te Brussel van Ubak en aanverwante artikelen verlengd ea zal in verband daarmede de vergadering van expo santen eerst tegen het einde dezer maand plaats vinden. Aanvragen om inlichtingen en inschrij vingen zjja alsnog tot uiterlijk den 18. dezer te richten aan. den beer M. V. Snoek, F. C. Dondersstraat 30, te Utrecht. Raad van Beroep (Ongevallen verzekering) te Dordrecht Zitting van 7 Mei 1906. Ia een voor de seizoenarbeiders belang rijke quaestie werd heden uilaprook gedaan E. van 't Zandt te Zalt-Bommel was in het afgeloopen seizoen in dienst genomen door de Dordrechtache suikerfabriek, doch werd reeds den volgenden dag door een ongeval getroffen. Een Koninkljjk Besluit van i Februari 1903 bepaald de loooen, die voor seizoen arbeiders bjj de berekening van renten over eenkomstig de Ongevallenwet in aanmerking zullen Lkomen, «n wei in de beetwortel- suiker fabricage voor ds mannen op f 1.50 als huf werkeljjk loon in den seizoenstjjd f 2 of meer per dag bedraagt, doch op f 1 als dit werkeljjk loon van f 1 tot f 1,10 beloopt Nu was de vraag: boe moet het werkelijk loon in dezen berekend worden? Moet ge nomen worden het door den getroffene in die dagen verdiende loon, gedeeld door 8, of moet zjjn werkeljjk loon gesteld worden op hetgeen soortgelijke seizoenarbeiders gedu rende het seizoen gemiddeld dageljjks per dag verdienen? De Rgksverzekeringsbank meende het eerste, stelde zjja werkeljjk loon op f 1,10 en berekende dus zha rente naar f 1, per dag; de Raad van Beroep daarentegen over woog, dat het gemiddelde loon van een soortgelijk seizoenarbeider moet worden ge nomen, stelde dit vast op f2, en bereken de dus de rente naar eeu dagloon van f 1,50. Op dien groad werd hem naar een invalidi teit van 60 pCt. voorloopig een rente toege kend vaa 63 cents per werkdag. Aan Arie Rjjsdjjk Gto. te Hendrik-Ido- Ambacht, die meende, dat hjj recht had op meer dan de hen\ toegekende 80 cent per werkdag, werd de vordering ontzegd. Eveneens aan A. van der Zjj de te Krim pen a/d IJsel, wien de Rijksverzekeringsbank 141/t cent per werkdag bad toegekend. D. Tom te Gouda, die den terrnjjo voor beroep had laten voorbijgaan, werd in zjjn beroep niet ontvankelijk verklaard. Behandeld werden de volgende zaken J. H. Ritmeester van Geel, te Dordreeht; Arie de Vormer, te ijem; Martinu» Droog, te Waddingaveen. Ia welke zaken heden over 14 dif«a uit spraak cal worden gedaan. Naar we uit vertrouwbare bron vernemen, worden te Brandwjjk en Molenaarsgraaf ernstige pogingi n aangewend om tot oprichtiög van oen telephpoukautoor te geraken. Ook te Oud-Alblas on Bleskens graaf zal men trachten een telephooo te verkrijgen. Waar het Rjjk in de kosten zoo tegemoet komt, haast alles voor zjjne rekening neemt, mogen de Gemeente raden toch .niet ten achter bljjven, vooral wjjl de kosten voor de gemeentekas zoo gering zjjn. Is er eenmaal een telephoon, dan zal werkeljjk in een lang gevoelde be hoefte zjjn voorzien. Het verleden jaar te Giesen-Nieuwkerk opgerichte telephoonkan- toor behandelde reeds 500 telegrammen, we zien dus ook daar weder de nuttige werking. •- In de Woensdag 1 Mei 1.1. ge houden vergadering van de classis Dordrecht der Geref. Kerken is tot den dienst des W oor da en der Sacramenten toegelaten de heer A. C. Hejj, canriidaat aan de Vrjje Universiteit te Amsterdam, beroepen predi kant bjj de Geref. Kerk te Molenaarsgraaf c. a. "Mei-gambttckt, 8 Mei. De loteling der lichting 1906, P. E. Dubbeldam, die den 3en Maart is ingedeeld bjj het 4e Reg. lof. te Gonda, is thans voor den dienst onge schikt verklaard en afgekeurd; dienten gevolge zal de houder van het opvolgend nommer, zflnde P. van der Straaten, in den loop van bet volgend jaar onder de wapenen moeten komen. Donderdag avond 11. bad in de Ned. Herv. Kerk alhier de verkooping en ver- buring plaals van eenige zitplaatsen in de Kerk en op de galerjj, welke te zamen op brachten f 207,23, terwjjl de verkoop van eenige boomen, toebehoorende aan de Kerk, opbracht f 7,20. De vorige week hebben we alhier een paardenspel gehad van den heer Kmsbergen. De toeren, welke door de menscheu en beesten werden gedaan, waren zeer aardig; jammer voor hem echter, dat er hier zoo weinig animo is voor zulke gelegenheden, zoodat de verdienste niet groot zal zjjn geweest; zoo ver we welen is er geen publiciteit aan gegeven. Van den landbouwer C. Wolters alhier is een koe, welke verschijnselen vertoonde als te zj|n Ijjdende aan dinisciie tuberculose, door het Rjjk overgenomen en Vrjjdag 1.1. ver voerd naar het abattoir te Rotterdam. Haastrecht, 7 Mei. Heden-mogen ten ongeveer 7 uur is brand uitgebroken bjj den landbouwer P. Kool alhier; bet achterhuis, de hooiberg en een twintigtal kippen zjjn verbrand. De brand is ontstaan doordien de Vrouw de snuiver bad aangestoken om wasebwater te koken. De deur scbjjnt vlam gevat te hebben, waarop het dak, dat van liet was, in brand kwam. Alles wordt door assurantie gedekt. "Ejumwrik, 7 Mei. Jl. Maandag werd alhier de Christelijke School met gebed ge opend door den voorzitter Ds. J. van der Bjji; bjj heette de vele aanwezigen, waar onder bet dageljjksch bestuur onzer ge meente, barteljjk welkom bg deze gebeurtenis. Gedurende de pauze werden de kleinen feestelijk onthaald, en voerdeu daarna bet nieuw benoemde hoofd dezer school, alsook de hoofden der Christelijke scholen van Woerden, Waarder, Harmeien en Kokeugen het woord. De feestrede werd gehouden doer Da. G. Klshove van Breukelen naar aanleiding van Zach. 4 13. Ten slotte bracht de voorzitter een woord van dank aan diegenen die zoo krachtig hadden mede- gewerkt aan bet tot stand komen van deze school. 'Mrloijpea Lek, 7 Mei. Op de werf van de firma J. en K. Smit alhier zal voor rekening van den beer A, C. Prins te Rotterdam worden gebouwd een stoomboot, lang 86 M., breed 6.50 en diep 2.40 M. Het schip, dat 400 ton zal meten, moet een geregelden dienst voor passagiers, goederen en vee onderhouden tnsschen Rotterdam rn Boskoop, vice versa. Machine nn ketel zul len worden geleverd door de firma Lóhnis en Co. te Rotterdam. Vrjjdag 4 Mei werden in het Polder huis alhier verhuurd 4 perc. wei- en hooi land, behoorende aan den polder Krimpen a/d Lek. Perc. I werd gebuurd door den beer P. v. Brandwjjk voor f 101, perc. II door den beer C. van der Hoog voor f80, perc. Ill door den heer A. B. Steenbergen voor f 17,60 en perc. IV, een kade, door den heer P. dd Jong Mz. voor f 17,50. Aan den beer L. C. Groeneveld, aanne mer klhier, ia door de N. V. „De Nederland- sche Maatschappij tot fabricage en verkoop van Biegwart-balken" opgedragen het bou wen Van een fabrieksgebouw in Slormpolder ondef Krimpen a/d IJsel. Krlmpói m/d JLek, 7 Mei. Eene vrouw in daze gemeente woonachtig zag een rokje in hjt water drjjven. Zjj greep het, en tot hare groote ontsteltenis trok zjj haar eigen dochtertje in bewusteloozen toestand uit het Water op. Aah den heer W. Verbot ff Jr., die per flets Voorb)j reed en het ongeval zag, en Dr. W. Mars, wiena hulp onmiddellijk werd in geroepen, is het na ongeveer e«n uur mogen gelukken de levensgeesten bjj het kind weder op te wekken. 'Lekkerkerk, 8 Mei. Bjj het verrich ten van werkzaamheden aan een huis had de 18 jarige metselaar KI. Johs. Verwaal bet ongeluk mis te Btappen, te vallen en den arm te breken. LekMsad, 8 Mei. Onze predikant Ds. J. Magendans heeft voor de toezegging van beroep bjj de Ned. Herv. Gem. teSchraard bedankt. 'klesvpoart, 7 Mei. Den len Mei 1.1. herdacht onze brie ven gaar dster, Mej. C. Lootjed, bare 12^jarige dienstvervulling als zoodanig. GedurenAe dien tgd was zjj voor komend en hulpvaardig jegens het publiek en steeds bereid ieder met raad en daad bjj te staan. "FewrawM, 7 Mei. 't Zoontje van de Wed. Van Houwelingen geraakte heden van een schip in de zeer diepe Giesen. Gelukkig zag tjjn broer, een goed zwemmer, in welk een groot gevaar bet ventje ver keerde. Hjj mocht bet genoegen smaken dén drenkeling te redden. Beaitwdorde vragen. (Zie no. van 25 April 1. Vr. Is u een gemakkelijk aan te wenden eenvoudig middel bekend ter bestrijding tan „knolvoeten" bjj de koolsoorten? Antw. Reeds op velerlei manier heeft men getracht deze zoo algemeeo gevreesde ziekte den kop in te drukken; tot nog toe evenwel met weinig succes. Goede voor- komingsmiddeien zjjn toedienen van kalk, een „weinig sodomtzout, puin, bout&sch. 't Begieten met eene oplossing van jjzer- vitriool ia de verhouding van EG. op 10 L. water, eenige dagen na de planting toegediend, is gebleken een afdoend voor- komingemiddel te zjjn. Als de kool aan den groei is, kan iqen de begieting nog eens herhalen met Va KG. per 10 L, terwjjl bjj regenachtig weer eens flink gegierd dient. Een nog wel meer gebruikelgk middel is, jte wortelt even voor 't uitplanten der kooi te eeh brjj van I doelen koemest, t dealen Mi en 1 deel ijzervitriool te doopen. In 't algemeen zeggen we nog dit: plant zoo mogelijk geen kool op grond, waarop de ziekte zich heeft voorgedaan, m. a. w. werk cultuurafwisseling in de hand. Soms is 't noodzakelijk de teelt van kool, eenige jaren geheel te staken. Vr. 2. Bjj wijze van mest werpt men hier wel eens roet lusschen aardbeiplanten. Is dit aan te bevelen? Antw. Roet kan als mest vaak uitstekend werken. Men vergete evenwel niet, dat 't eenzijdig bemest. Dus bjjmesten met beer of koemest is noodzakelijk. Soms wordt roet nog aangewend ongedierte te verwijderen. Vr. 3. Kunt u me eenige voorbeelden van wisselbouw bjj groenten opgeven, bjjv. na spinazie, sia enz.? Antw. Als uw spinazie in den loop van deze maand wardt geoogst, kant u nog verscheidene teelten laten volgen, nl. kunt u nog van verschillende groenten trekken. U kunt bjjv. nog postelein, sndjjvie, melde, nijaa.rpra,djjs, ramenas of iets dergelijks zaaien. Na sla kan moeiljjk een nateelt volgen, en wel om redeD, dat ge sla 't heele jaar door kunt telen. Sla is zelfs een der beste volggroenten. Vooral als men geschikte soorten neemt, kan men 't beele jaar door sla hebben. Vr. 4. Is veel gieten (van water voor groeaten) geweaaebt Waaneer zal men wel, wanneer niet mogen gieten? Antw. Even goed ais de bloemtuin, beeft ook de groententuin aanspraak op een behoorlijke begieting. Door watergebrek of door slecht gietmateriaal komt men in, dezo vaak veel te kort. Begint men bjj droogte te gieten, dan diene men hiermee vol te houden. De planten maken n.l. veel wortels dicht onder de oppervlakte en zullen, zoo we 't gieten staken, spoedig verdrogen, 't Liefst giet men als de grootste warmte voorbjj is, dus circa 4 uur. Putwater dient eerst in een bak gepompt, om het eenigBzins de tempe ratuur van buiten te doen krjjgen. Overigens bestaan er geen redenen, waarom men niet zou mogen gieten. Vr. 5. In een gedeelte van mjjn tuin, rijk aan kalk, bljjven (vroege) aardappel planten steeds klein ea de epruitkool, die ik er daarna wel eens in gepoot heb, bljjft niet alleen klein, mkar beeft weinig blaren; bovendien knolvoeten. Tocb heb ik den grond flink met paardenmest gemest. Wat zou de oorzaak kunnen zjjn en boe het te verhelpen Antw. Hoewel we dit op een afstand slecht kunnen beoordeelen en hier ver schillende invloeden zich kunnen laten gelden, gaan we er vast op, dat uw tuin armoedig is, niettegenstaande 't mesten met paardenmest. U zou uw toevlucht tot kunstmest moeten nemen. Geef thans eens wat cbilisalpeter, en wel volgens eene be mesting van 200 K.G. per H.A. In *t najaar geeft u, behalve de stalmest, nog eene bjj- bemesting volgens 800 K.G. superphosphaat en 600 K.G. kaloiet, of 't volgend voorjaar 300 K.G. patent kali per H.A. Poot na de aardappelen eens geen kool, maar neemt uw toevlucht eens tot een andere groente, bijv. knollen, andjjvie of andere. Vragen op tuinbouwgebied kunnen gericht aan 't bureau van dit blad, terwjjl in een volgend nummer wordt geantwoord. „Kweeker". dacht op te vestigen, dat «ar in het v^slag der Staatscommissie er op wordt gewezen, dat in de eerste plaats voor Friesland, en verder voor Noord-Holland, in ruime mate kan worden, voorzien in de behoefte aan waterverversching, dit ook yan groot belang zal zjjn vóór de viachwateren in die provinciën. Daardoor toch zal beter dan tegenwoordig het geval kan zjjn, worden voorkomen, dat in droge zomers een kleiner of grooter' gedeelte der aanwezige visch sterft door gebrek aan water. VISSCI IE RlJ-BEIilCHTEN. De uitkomsten der zalm- en elft- viescherjjen op de Waal en de Merwede waren in de laatste 8 dagen zeer bevredi gend. In het traject van Tiet tot Woudricbem werden gevangen 123 zalmen en 1475 elfien, bjj Gorincbem 73 zalmen en 1149 elften, en te Hardingsveld 31 zalmen en 1325 elften. De besomming aan andere rivier- <n poldervisch was eveneens vrjj loonend. Zalm daalde in prjjs, en deed 90 ct. k f 1,60 per elft V» K.G.; f 0,46 k f 1,75 per stuk. *Tlenk«venf 7 Mei. Op de zalmzegen- visecherjj alhier zjjn van gisteren avond tot heden-middag pl. m. 100 elften, doch geen enkele zalip gevangen; te Vianen bemach tigde men 2 zomerzalmpjes. De Zectw»terrlMcheri| ea «Ie droogmaking der Znldermee. Op uitnoodigiog van het bestuur der Zuiderzee-vereeniging beeft de Nederlandsche Heidemaatschappij een rapport uitgebracht over de beteekenis welke de zoetwater- vieecherjj zal kunnen verkrjjgen in het IJselmeer en de wateren der droog te leg gen polders. De opdracht van het beatunr der Zuider zee-vereeniging luidde „om de beschouwingen van de Nederlandsche Heidemaatschappij te mogen kennen aangaande het belang van de Nederlandsche zoet water visscberjj bjj den toekomstigen vischrjjkdom, zoowel in het loetwater-IJselmeer, als in de wateren van de drooggemaakte polders, teneinde bet voor te lichten betreffdnde bet voordeel, dat bjj de afsluiting der Zuiderzee uit de soetwatervisscherjj op het IJselmeer en in de drooggelegde polders kon worden getrokken". Het uitvoerig rapport eindigt met de volgende slotbeschouwing: Wat den invloed aangaat, die door bet IJselmeer zal worden uitgeoefend op den vischrjjkdom van de groote rivieren, in 't bijzonder van den IJsel en het Zwarte Water, dient in de eerste plaats te worden opge merkt, dat van de tegenwoordig op den IJsel voorkomende vischsoorten hoogstwaarschijn lijk de spiering zal verdwjjnen. Al bljjft deze ook in bet IJselmeer leven, dan bestaat er toch voor deze vischsoort geen aanleiding meer den IJeel op to trekken om kuit te schieten, daar ze niet meer noodig heeft bet zoete water op te zoeken. Bovendien zal voor den IJsel en bet Zwarte Water ook een mogeljjke terugkeer van de zalm en elft op deze rivieren van uit zee onmogeijjk worden. Het wegbljjven van de spiering zal ver moedelijk nadeelig zjjn voor de langs de beneden rivieren wonende visschers, die in den gesloten tjjd voor de binnen visscberjj inde spieringvangst een bron van inkomsten vinden. Tegenover dit verlies zal echter volgens onze meening waarschjjnljjk een voordeel staan, dat bjj de beoordeeling van de waarde van bet Zoetwater IJselmeer niet uit het oog verloren mag worden. Onder den tegenwoordigen toestand gaan reeds verschillende riviervisschen, met name de snoek, baars en karper, naar de Zuiderzee om daar bjj de monden in de zoetwaterstreek te paaien en zich daar te voeden, tot zjj tegen het najaar weder de diepere rivieren opzoeken. Wordt door de vormiog van bet IJselmeer in verband met de verlagiog van den waterstand deze gelegenheid tot paaiing in zoet water nog grooter, dan zal, dunkt ons, met grond verwacht mogen worden, dat nog meer riviervisschen dan thana reeds het geval is, de ondiepe stilstaande wateren van het IJselmeer zullen opzoeken om zich daar voort te planten en dat op deze wjjze dit meer een voorraadschuur kan worden, waaruit de daarin uitstroomende wateren van visch kunnen worden voorzien. Ten slotte wenschen wjj er nog de aan> BEURSBERICHTEN. 7 Mei. Cert. Nederl. Werkl. Schuld. 2V« 78 Dito dito 3 928/4 Hong. Oblig. zilver 1892/1904 4 96Vifl Oostenrijk, Obl. pap. Mei-Nov. 4 100Vu Dito Feb.-Aug. 5 lOH/g Dito zilver Jan.-Juli. 4 Dito" t Apr.-Oct. 5 lOO^/s Portugal, Oblig. Ie Serie. 8 70 Rusl. Obl. Binnenland 1894 4 -r Dito 89/90 le en 2e uitg. .4 78 Dito 1880 4 77i/a Dito Nicolaï Spoörw. 4 82V* Dito Gr.Russ.Spw.-mjj.'98 4 77 Dito Orel-Griasi. 50042000 M. 4 77Vi Egypte 18764 106Vw Hong. Hyp.-Bank pandbrieven. 4 98 Zuid-Ital. Spoorw.-mjj- Oblig. 3 69 Loten Rotterdam. Gem. Cred. 8 105tyi Loten Madrid8 56 Loten Turkjje 1870 r .3 337'8 MARKTBERICHTEN. AlblMaerdam, 7 Mei. Ter kaasmarkt waren heden aangevoerd 17 partjjen (601 stuks), wegende 3606 K.G. Prjjs 23 a 26Vï ct. Ówrlnobena, 7 Mei. Aangevoerd 290 runderen, 21 nuchtere kalveren, 19 vette varkens en 1167 biggen. Prjjzen: zware kalfkoeien f 180 a 260, kalfvaarzen f 130 a 200, melkkoeien f 160 a 210, lVi-jarige ossen f 90 a 120, guiste vaarzen f 110 a 140, pinken f 40 a 90, graskalveren f a nuchtere kalveren f 8 a 14. Vette vqrkena 14 a 26 ct. per tyi kilo, biggen f 10 a 16. KwUerdliua, 7 Mei. Tarwe f tot f -. Per 100 kilo f 8,25 tot f 9,—. Rogge f 6,- tot f 5,60. KwttordMa, 7 Mei. Aangevoerd 451 vette runderen, 0 magere dito, 429 vette en grask&lveren, 0 nuchtere kalveren, 338 schapen of lammeren, 497 varkens. Runderen 24 a 36 ct.; kalveren 31 a50ct.; varkens 23 a i7V» ct en lichte varkens, voor export, 21 a 22 ct. per Vi kilo. BVBfiEBLUKE STAND. Nttbawnbwven. Van 4—8 Mei. Geboren: Willem Frederik, z. van H. Vaal en N. de Jong. iumental. Van 1—30 April. Geboren: Jan Willem, z. van L. C. Dubbeldam en A. Ooms. Dirk, z. van J. J. van den Dool en C. Stigter. Hendrika, d. van C. Verhejj en A. de Krujjk- Getrouwd: W. A. de Roojj, oud 29 j. en E. Blom, oud 21 j. 0 verleden: J. W. Dubbeldam, oud 4 d. Uaag-Blakland. Van 5 April—5 Mei. Geboren: Dirkje, d. van G. Bos en B. de Jong. Overledeo: T. Slob, oud 11 m. Hoaraaar. Van 5 April—5 Me^ Geboren: Dirkje, d. van F. Verspui en G. de Jong. Barbera, d. vkb D. Hartkoorn J. Bakker. Go vér t, z. van J. van Asperen en G. Verspui. Getrouwd: D. Brandwjjk, oud 22 j. en C. van Houwelingen, oud 20 i. N lew werker k a/4 IJ. 40 April-4 Mei. Geboren: Gerarda, d. van H. Oosterom 1 L. A. Kroeden. Neeltje, d. van C. van Leeuwen en H. Mul. Johannes Dirk, z. van E. Markesttjju en G„ J. C. van der Hilst. Dirkje, d. van G. J. Verhoef en M. Vuik. Getrouwd: D. Koorneef, oud 25 j. en M. Ames, oud 21 j. M» van der Meer, oud 31 j. (won. te Waddingsveen) en P. J. Segers, oud 28 j. Overleden: H. H. J. Hollen, oud 16 j. NaardeloM. Van 5 April—5 Mei. Geboren: Gerrit, t. van A. D. Bikker i G. Beuzekom. Annigje Willempje, d. van B. van Houwelingen rn M. Swjjnenburg. Overleden: J. den Brvven, oud 68 j., weduwe van G. de Jong. Owd>AIblaui. Van 1—30 April. Geboren: Hendrik, z, van A. den Toom en C. Tamerus. Heilfje Margrietba, d. van J. VLser. Geertje, d. van M. te Hennepe en N. Kros. Getrouwd: J. Hardam, oud 24 j. en J. Meerkerk, oud 20 j. Overleden: P. Muilwijk, oud 30 j. C. Houweling, oud V m. J. Erkelens, oud 81 j. Ouderkerk a/d IJ. Van 1 April—! Mei. Geboren: Arie, z. van D. v. Zwienen en A. Linge. Pieternellt Adriana, d. van C. d. Heuvel en T. Goudriaan. Janna Wilhelmina, d. van P. Ph. Rotscheid en C. J. Kouwenberg. Dirk, z. van D. Pols en P. Speksnijder. Jacob, z. van W. Graveland en N. de Jong.'— Willem Gerrit, z. van T. J. Blonk en G. Baas. Saartje, d. van G. Koutstaal en M. Visser. Aart, z. van L. H. van Duren en K. Vermeulen. Antbonie, z. van J. H. Uittenbogaart en Chr. H. v. d. Heal. Rokus, z. van J. Verkaik en A. van Herk. Jannigje Aaltje, d. van J. v. d. Vlist en T. de Hoog. Getrouwd: M. Pols en J«b. Krjjgstnan. W. G. Jongebreur (won. te 's-Gravenhage) en J. Rjjkaart. H. Fjjtta m B. van Vliet. Overleden: S. Stjjaen, oud 34 j., echt- genoote van G. Jansse (té Lotterdam). Papekap. Van 1—80 April. Geboren: Aletta Pieterpella, d. van A. van Wijngaarden en M. van Beekum. Getrouwd: P. VoordouwenM.Hagoort. M. Scbep en A. Boer. Papendreoht. Van 1—30 April. Geboren: Pieter, z. van W. d. Heuvel en T. Garsthagen. Cornelia, d. van P. Bot ea C. v. d. Graaf. Volkeje, d. van J. van Wjjogaarden en A. van de Graaf. Leendert, z. van Th. van de Ven en A. B. Visser. Jan, z. van J de Grjjp en M. W. van WjjDgaarden. Berthus, z. van G. Bakker en T. C. Hofwegen. Neeltje, d. van A. van Wjjk en Ch. Ver maas. Arie Marie us, z. van A. Bakker en J. K Schmidt. Adriana, d. van C. Visser en G. Verheul. Martinus, z. van M. Vink en A. van Bennekom. Arie, z. van C. de Koning en P. Velthuizen. Jan Gjjs- bertus, z. van J. Westerbeek en E. de Boer. Jan, z. van G. Besemer en P. de Heer. Adriana, d. van J. F. Wapperom en N. van AspereD. Pieter, z. van W. v. d. Adel en G. van Wijngaarden. Leigje, d. van P. Kwakemaat en D. Ver veer. Arigje. d. van C. Huisman en M. de Koning. Pietertje, d. van N. Versluis en A. Zwanenburg. Getrouwd: H. v. d. Adel, oud 80 1. en A. de Koning, oud 22 j. A. de Jong, oud 25 j. en G. de Saoo, oud 22 j. Overleden: J. Haccon, oud 71 j., wed. ▼an J. R. Roeloffj. N. de Heer, oud 81 L, echtg. van H. Verheul. N. Visser, oud 71J., wed. van C. Hoogerdjjk. G. van Hemert, oud 8 w. C. Mets, oud 20 j. P. Wapperom, oud 6 w. H. J. van Koojj, oud 17 j. H. de Heer, oud f m. A. van Halen, oud 86 i., wed. van H. Zwang. M, Batstra, oud 24 j., echtg. van P. Elzinga. Pcumum. Van 1—30 April. Geen aangiften. ReeuwUk. Van 1—30 April. Geb'oren: Johanna Quirina, d. van A. Mulder en C. F. van Vliet. Aaltje, d. van H van der Heiden* en G. K&sius. Jacob, z, van J. van Duiken en E. Plak. Hendrik, z. van A. Postema 'fen F. „Vleeshouwer/ Johanna, d. van Q. Ballering en M. Verb jj. Anna, d. v§n P. C. J. Verhoef ea A. van Vliet. Gerard Pieter, t. van M. van Djjk. Marius, z. van D. Klerk en A. VerWeiJ. Wilhelmus Cornelis, z. van W. G. Verlaan en E. Verbfl. Willem, z. van L„ J. Smit en A. van Wingerden. Cornelis Adriaao, t. van L. Oppelair en M. Kramers. Overleden: H. van Es, wed. van 'L. Verlmef, oüd 82 j. W. Schouten, oud 7 m. M. Verhejj, echtg. van II. Scbriek, oud 68j. Ik'bellalnen. Van 1—30 April. Geborene Adriana Cornelia, d. van T. P. van Houwelingen eD K. M. Glastra. Streefkerk. Van 1—30 April. Geboren: Adriana, d. van J. van der Wal en M- van Vliel. Tebntje Margrietba, d. van B.'Stam en T. Vonk. Neeltje Teuntje, d. van M^de Jong en A. Vervooru. Margaretba Cornelia, d. van W.' Verwaal en M. Langerak. Jurie, z. van F. van Holten en P. van der Wal. Dirk, z. van D. de Haan en G. F. van Vlipf. Overleden: M. Anker, oud 64 j., echt- genoote van C. Brand. T. M. Stam, oud 1 d. N. de Koning, oud 53 j., weduwe van J. Groen. L. P. Móurik, oud 10 m. P. van Holten, oud 14 m. Willige-Langerak. Van 1—30 April. Geboren: Mariuus Gerrit, z. van H. B. Hol en T. Smits. Adriana, d. van L. Rjjneveld en M. C. Versteegt. Elisaberthus, z. van C. Damsteeg en T. M. Melgers. Maria Johanba, d. Van G. van Baaren en W. van Arnhem. Getrouwd: A. Nobel, oud 37 j. en A. van Vliet, oud 33 j. Overleden: J. van den Berg, oud 23 j. RECLAME. Men heeft terecht gezegd, dat de huid de spiegel van het bloed is. Als uw huid geen puistjes heeft, als uw huid helder is, dau is zulks een bewjjs dat gjj een zuiver bloed hebt. Indien gjj daarentegen uitslag hebt, bloedzweren, eczema, roode vlekken, dan is uw bloed slecht en moet gjj er aan denken het te zniveren. Vele personen stellen zich tevreden met allerlei soort pommades op de huid te smeren, om deze onaangename en leeljjke verschijnselen van een onzuiver bloed te doen verdwjjnen. Zulks is eene groote vergissiog. De huidziekten zjjn niet te wjjten aan plaatselijke oorzaken: zjj zjjn eene uit- I werking en niet eene oorzaak. Huu oor- 1 sprong ligt in een slecht bloed en zjj zullen slechts verdwjjnen als het bloed weder zuiver zal zjja geworden. De beste hernieuwsters en reinigsters van het bloed, die gjj kunt gebruiken, zjja de Pink Pillen. De Pink Pillen zullen u een rjjk en zuiver bloed geven, zjj zullen aan de lever, nieren en ingewan- j den, waarvan de werking vertraagd is, eene j normale werkzaamheid teruggeven. Uiy bloed I is onzuiver geworden, omdat deze drie or ganen, die belast zjjn met de vergiften uit het lichaam te verwijderen, slechts op on volmaakte wjjze huD werk dedeu. lederen dag is de hoeveelheid vergif grooter gewor den. Als deze hoeveelheid te groot is ge- worden, zoeken de vergiften door uw huid een uitweg, daar zjj langs do uatuurljjke wegen niet meer varwjjderd kunnen worden, i De Pink Pillen, wjj herhalen het, zuiveren en versterken uw bloed. Zjj zullen u eene frisscbe gelaatskleur teruggeven. Bovendien zullen zjj u krachten en eetlust geven; zjj zullen uwe zenuwen versterken. Ophetoogen- 1 blik, dat wjj het verzwakkende warme seizoen intredeD, zal eene behandeling van eenige dagen met de Pink Pillen u uiterst veel goed doen. Prjjs f 1,75 de doos, f 9,— per 6 doozen. Verkrijgbaar bjj Swabilié, Steiger 27, Rot terdam, hoofd-depóthouder voor Nederland en Apotheken. Franco toezending tegen postwissel. Ook echt verkrijgbaar voor Schoonhoven en omstreken bfl A. N. vak Zessen, Drogist Den 12. Mei a. s. hopen onze geliefde Ouders FREDERIK VAN MEETEREN JOHANNA1 BIKKER wg hulmo SS te herdenken. Hunne dankbare Kinderen§g Behuwd- en Kleinkinderen. a» Noordeloos, 7 Mei 1906. ggj Door het verbindend worden van de eenige uitdeelingsljjst heeft het Faillissement van JACOBUS VAN DER VELDEN, Broodbakker te SehwwnhoveM, een einde genomen. De Curator, Vr. e. J. J. DE MO O IJ. Lekkerkerk, 4 Mei 1906. De Afd. „NCHOOXHOVEN" van de Z. H. Vereeniging „het Groene Kruis" maakt bekend, dat dit jaar door haar wederom twee kinderen (van 8—13 jaren) kunnen worden uitgezonden naar de Ge zondheidskolonie, van 9—30 Juni. Ouders of voogden gelieven zich te vervoegen bjj den Secretaris, den Heer C. J. M. VAN DEN BRAAK, op Vrjjdag 11 Mei a.s. HET BESJUUR. naar Deurwaarder en Ondernemer van Verkeeplngen. Dienstregeling, aanvangende 16 Mei 1006. -Dp Werkdagens Van SCHOONHOVEN v.m. N.80; n.m. 10.-, 8.30, 7.40. Van GOUDA v.m. 8.10, 10,65; n.m. 8.80, 6.10, 11,80. Op Zondagen: Van SCHOONHOVEN, v.m. 8.-; m. Ik.-. Van GOUDA v.m. 8.10; n.m. 5.10. M6F" De uren zjjn aangegeven naar Greenwichljjd. De Ondernemer, (ZOMERDIENST) verkrijgbaar in den Boekbandél van S. èt W. N. VAN NOOTEN, Schoonhoven. sal de pont op 10, II en 18 Mei a. s. pit de vaart ijjn. De Veerman, OM PRIJZEN VAN tat en met 14 Mei a. s., in 't Café van Groet-Ammers. Direct gevraagd: loon 20 Cent per uur. Adres A. v. D A A L E NKerkstraat, Hendrlk-Ide-Ambacht. voor vast werk, met kost en inwoning, bjj E. MAAT, Capelle a/d llawel. verkrjjgbaar in den Boekh. van S, k W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. Teratand gevraagd een aankomend bekend met hoefbeslag en boerenwerk, P. G. bjj H. IJZERMAN, Smid, Vuilendam, Brandwijk. Mevrouw OUDEGEEST Stoop, Schoon hoven, vraagt tegen 1 Juli niet beneden de 14 jaar. Zich vóór 20 Mei aan te melden. EEN FLINK bevattende 4 Kamers, Keuken, Kelder en verdere Gemakken. Te zien eu te bevragen bjj J. RADDER, Dorpstraat te Randerak. Het BESTUUR der Ver een iade Polders „Middelbroek c. a." zaljBp Woens dag den 16 Mei 1906, 's namiddags ten 2 ure, iu „HET BRUGHUIS" te Meerkerk, De levering en bet verv«»er vaa •ngeveer (waarvan ongeveer 100 kub. Meter te Meerkerk en 80 knb. Meter te Tienboven), ten behoeve van den Broeksehen weg en de wegen onder Antelde en Tienhoven. Gesloten bd|«t(en. zoowel voor de levering als voor heO «erv**(#, voorzien van de hand- teekening der inschrijvers en 2 solide borgen, worden daags vóór de aanbesteding inge wacht ten kantore van den Voorzitter te Ameidealwaar een monster der te leveren Grint te bezichtigen is. De Voorzitter van bovengenoemde Polders, H. VAN EETEN. met Overtreft allo andere Stoutsoorten in smaak. Bevat veel meer voediogewaarde. Inprtjg veel billijker, jOok zeer aan te bevelen voor zwakken en Ijjders aan bloedarmoede. Verkrijgbaar bjj 'BIER BOTTELARIJ, Weistraat, Ncbtanhovea. Te bevragen bjj StwlwUkersluis. T. D. BOTH, te verkrjjgen op zeer gemakkelijke beta- lings-condities, Br. ft., do. ,49, Bureau dezer Courant,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2