Heeren Winkeliers! J. DE GRUIJTER, Dam, Schoonhoven. SiooMjus (tartasl) 15,10 au 5 Cis. 2 o 3 MaoMrs, voor rood en vierkant Boterwerk, bjj JOBS. VERVEER, Willige-Langernk. Ojrtare MoopM ft to uiitvanieu n ptal nieuwe Moiister-colleciie van PRENTBRIEFKAARTEN, am ze zóó van nw eigen plaats te laten maken. REEDERIJ OP DE LEK, Slikkerveer. MeiibelBiiooHuisraad, als: KASTEN. TAFELS, diverse STOELEN, SPIEGELS, SCHILDERIJEN, KLOKKEN. KLEEDEN. LEDIKANTEN, een party nieuwe BEDDEN en Wollen Dekens en hetgeen meer ten verkoop zal worden aangeboden. Ho Paklinistneclii. Kei Dints Jod£M gevraagd, om in het Lood- en Zinkwerkersvak te worden opgeleid, bjj KUIJLENBURG 6c WOUDENBERG, SCHOONHOVKN. N°. 27 Een Boerenmeid Eerste Blad. Leest dit! Leest dit! Leest dit! Leest dit! s co Offlciëflifl üiwbwml Boerendienstbode, Boerenarbeider, die goed kan ploegen en melken. Een flinke Woning met Tuin disponibel. Ook een geheel nieuwe collectie FANTASIEKAARTEN voorhanden. BIJBELS EN KERKBOEKEN. Een Arbeider, bekend met boerenwerk, ook goed met I paarden kunrende omgaan. de OPNAME geschiedt GRATIS. Straatlieden. Volledige Dienstregelingen op aanvraag gratis. Bü mH! eene Dienstbode. Timmerlieden, voor geruimen tjji vast werk, doo1- L. C. GROENEVELD te Krimpen a/d Lek. ARBEIDER, -igd, liefst met zoon en wiens n.. «jmen werken. Huis beschik- Adres H. D. VAN DEN DOOL te Merriepaard, Een Huis en Erf, te Gijbeland, LU ÜO cd S Prachtige mooie SCHILDERSTUKJES op tegel, bont en papier. 2 BEKWAME Metselaarsknechts. EEN BOERENARBEIDER, Zeer mooie uitvoering en billijke prijzen. KV ALLEEN-VERKOOP voor Krimpener-, Lopiker- en Alblasserwaard, Eiland IJselmonde, eni. enz. i MUZIEK voor Orgel, Piano enz. - Een Zomerbrik. TWEE BEKWAME MolaarMs, voor geruimen lijd vast werk, bjj P. BLONK te Hekendorp. Prachtige uitvoering! Billijke prijzen! Gemakkelijke conditiën! I. BLAUW, Rotterdam. W. ROUS Win., Holenstraat, b/d Val, Schoonhoven. W. VERHRULEH, TE KOOP: TERSTOND GEVRAAGD: 4 BEKWAME ZIT- en SLAAPKAMER met PENSION. Openbare Vrijwillige Verknoping. MOLENAARSGRAAF, BU1TK8LAHD. SI D«m e«Br*m beataat all a Blad. to s. Betaling koop- i kwast- en ter, oud 25 j. en QC QQ DO KASTPAPIER met en zender randen. LAMPENBANDEN en KAPPEN, enz. enz. -- W. den Meidam. Johannes, z. van daarvan c voornoeni» "O o 30 30 m van Irik, BD HU EB LIJKE STAND. Alblazaerdam. Van 20—27 A] Geboft H. KdgM en Stoi Gemeente Ncheentaeven. 16 Mei 1906, des 10 ure, ten verzoeke van VERSPUIJ te Brandwijk LAm An oud 4 j. levenloos aan- eljjk geslacht iet. A. M. enjÉi?X5v’ tron wd: Terstond gevraagd eeu goed kunnende melkenhjj J. A. DE JONG, Landbouwer, Lekkerkerk. Tennis, z. van C. iman. rggraaf, oud 78 j., roomen. W. van oud 20 Stam, oud 3 ▼an C. ed. van C Bas. -tind van H. van Velden. Van 1—80 April. C. Schep en J. Stuivenberg. A. de Pater, oud lij, echt- z. van M. Loei rie, z. van 'A. 1 Adriana, d. van De SehMnh.renwhe BEtl.AMEMiPi 10 .el besl p*.tpapler, 10 (ra-ie vierkante enveloppen, 10 <U. Bex S Cia. POT1.OOD (graen) merk „«Ie UruUler”. lud 29 j. i voorlander, O verled TERSTOND GEVRAAGD: a Geederen bjjvoegen, gelieve i ten kantore vau ir, Oude Haven- Zoo spoedig mogeljjk gevraagd: Adres A. B. HERBAAR, Mr. Metselaar te Nleuw-I.ekkerland. Do Deurwaarder J. VAN .(z IPENBURG te Schoonhoven zal op Donderdag 10 Mei I iS^-twir 1906, ’s morgens ten 9 ure, te Schoonhoven, 1 in hot MILITAIR TEHUIS, a/d. Dam, om contant geld, verkoopen: om contant geld, 1 C. Tromp, oud 80 j echt- Koren. H. Petrusma, -oud 23 j. 1—30 April. i P. Ggevrani vrouw wil kon baar. Aü.vo L I Moordrecht. A. VAN DER DUSSEN te Capelle a/d Usel, in den Prins-Alexanderpolder, vraagt een TERSTOND GEVRAAGD: M. Trouwborst. A. Hoogendoorn Git GeL_. Middelke'” C. J. Nfcm Getrou en M. C. - Vlot, oud 33 j. en I Overleden: C. Verder beveel Ik «U aak beleefd Mn bU particulieren lei het ^eyeren van LEERMIDDELEN EN LEESBOEKEN. en P. Holden roere en T d. van H. - Eli» r Esi n, zooa Is Elveu hadd gewonden. ididaat Bern geschol rond. E i. Bern goed kunnende rjjden en melken. Zich te vervoegen bij J. DE JONG IJ.Jz. te Mewrdrecht, Keiklaan, TERSTOND GEVRAAGD: Adres C. SCHOUTEN 6c ZOON, Graan handelaars Ie Bergambacht. Aan hetzelfde adres te kaap: Zoo spoedig mogelgk gevraagd: Daar wil weer met NIEUWE apnamen «allen beginnen, verz.eke. wil U, m.n.tern, pr|l« conditie, te vn,ei| Laat uw gaederen verven of nitstaamen In de Stoei ververU en Chemische WasscherU van De gaederen blijven in elkander, behalve zijden staflen. Prijzen zijn blll||k en spaedige aflevering. Agent vaar Schoonlieven en Omstreken BURGEMEESTER en WETHOUDERS v Schoonhovkn herinneren aau de verplicht! vau eigenaren of gebruikers om in de wc vóór Pinksteren de straat uit te wledf langs eigendom ter halver breedte, lai havens of grachten ter geheele breedte, langs pleinen en bruggen ter breedte v Vier meters. Schoonhoven, 10 Mei 1906. VAN SLOTEN. De Secretaris, D. LANKHUIJZEN, l0. Eerste Zondagsdienst 13 Mei e. k alleen verkrijgbaar bet allernieuwste model Hantaainiacta, naait zoowel voor als achterwaarts, be kroond met Staateinedaille wegens pracht en deugd, 10 jaar schrifteljjke garantie. Oude MACHINES worden ingeruild. Speciale inrichting voor reparatie, bjj Heegstraat 78, Rotterdam, Amsterdam, ’s-Gravenhage, Derd- recht, Cwlemberg en Tiel. Twee nieuwe en een gebruikte Boerenvagen met breed? wielen en ijzeren assen, alsmede allerlei gebruikte en nieuwe RIJTUIGEN, bjj W. VAN MEIJEREN te Btolw||k. Te zien daags te voren van 10—12 en 2—4 uren. Die bier nette zouden willen UM—- opgave te doen □den Deurwaardei G. Muilwjjk, oud 70 j<, G. Kare d. V*n 1 Maria Wil Wegens huweljjk der tegenwoordige vraagt Mevrouw P. GAUTIER—Uilkins te Streefkerk tegen 1 Augustus a. s. Goed kunnende wasseben vereischte. m is voor partgen eest. De i vreesde V( twintigtal zeti jke zetels gewonn een is, dat de set de groote quaes volks is gewei meeste Franki m~_)rs niet m 1 van de 601.' verkiezing d< Berkenwaude. Van 1 April—1 Mei. .Geboren: Co^nelis, z, van A. Benschop en M. Siigter.’ Getrouwd: J. de Vreugd, oud 27 j. en M. Koot, oud 24 j. - J. Rjjkaart, oud 24j. en B. M. de Bru^n, oud 25 j. P. van Mejjeren, oud 29 j. en H. Reborst, oud 27 j, D. Noorlander, oud 27 j. en A. Both, oud 27 j. Overleden: Een levenloos aangegeven kind van C. van Wijngaarden en K. Anker. BleskeuHgraaf en Hofwegen. 1-30 Apr. Geboren: Pieter Gerrit, z. van D. de Jong en N. Verhoeff. Neeltje, d. van J. W. Mouthaan en A. D. van der Horst. Bastiaan Jan, z. van J. van Veen en K. Brouwer. Cornelia, d. van J. Jongeneel en C. van der Laan. den Dunnen en J. Boui Overleden: G. Buq weduwe van C. de Vrt der Laan, oud 74 j. Brandwijk. Van 1—30 April. Geboren: Cornells, z. van M. Burggraaf en M. Klomp. Overleden: T. Donk, oud 25 j. K. de Lange, oud 68 j., weduwe van A. de Beeld. Van 1-30 April. Heiltje, d. van W. Goedhart louw. K. vau den Hoek en A. Smits, en: T. Terlouw, oud 93j., weduw- Verwolf. mmers. Van 1—80 April. Geboren: Hilligje, d. van T. van den Hoven en M. vau Duuren. Elisabeth Johanna, d. van W. Kortlever en N. Goudriaan. Dirk, z. van J. Prins en G. den Ouden. Elizabeth, d. van C. Mourik en M. C. Stam. Jan Leeadert, z. i G. J. Weber en M. C. Everts. Hendi z. van D. Ouwerkerk en L. H. Ooms. Getrouwd: D. Bouter, oud 27 j. (won. te Streefkerk) en S. Rozendaal, oud 23 j. I terstond gevraagdgoed kunnende melken, I tegen hoog loon, bjj Hm. VERLAAN to Nieuwerhrng a/d Rijn. GEVRAAGD: ta Ml» UiBDStbode, in een burger gezin. Franco brieven, letter M, HULPPOST- KANTOOR Graat-Ammerz. Gevraagd tegen 1 Juni Schoonhoven door 2 Heeren GEMEUBILEERDE Aanbiedingen, met opgaaf van prijs, worden ingewachf, onder No. 50, aan het Bureau dezer Courant. leeendam. Van 21 April—5 Mei. iboren: Jan, z. van M. Loeve en A. “coop. Arie, z. van 'A. Boom en Onderveen. Adriana, d. van C. de Ruiter en T. van Dgk. uwd: A. van Bennekom, oud 15 j. de Bruijn, oud 23 j. B. A. 33 j. en E. Stam, oud 30 j. C. de Ruiter, oud 70 j., echtgenoot van H. Brandwijk. Gieaen-Nlenwkerk. Van 1—30 April. Geboren: Nicolaas, z. van A. Vlot en A. Suiker. Jannigje Dirkje, d. van A. Boer en M. Hakkesteegt. Getrouwd: L. van Daalen, oud 55 j., weduwnaar van A. de Groot, en P. den Toom, oud 41 j., weduwe van W. Donk. Overleden: L. den Toom, oud 14 d. J. F. van der Mijl, oud 23 j. J. Ggssen, oud 10 m. Gwkdrlaan. Geboren: I en N. W. Terh Getrouwd: O verledi naar van P. GrwwUAi 5r<lam. Van 20—27 April. i: Teuntje, d. van H. Roest en L Neelfje, d. van J. Zanen j^Rgkee. Geertje, d. van J. >ut enilj^^van Vlijmen. Get Thaw'd: C. den Boer, oud 25 j. en N. J. Kloot, oud 29 j. Overleden: C. de Kloe, oud 9 m. P. Potwjjk, oud 76 j., weduwnaar van J. de Groot. Berkenwaude. Van 1 April—1 Mei. .Geboren: Co^nelis, z, van A. Benschop en M. Siigter.’ Tuinen burg en Getrouwd: Kraajjenbrink. Overleden: J. van Jeveren, oud 78j.— G. Mareiesse, wed. van J. v. Jeveren, oud 72j. Nieuwland. Van 1—30 April. Getrouwd: W. de Ruiter, oud 39 j, weduwnaar van M. Verschoor, en W. van Oudheusden, oud 40 j. (won. te Almkerk). W. Joh. van Beers, oud 29 j. (won. te Gorinchem) en T. Koojj, oud 28 j. Nw.-Lckkcrland. Van 1 April-1 Mei. Geboren: Johanna, d. van J. Wink en C. Nonhof. Cornelia, d. van P. van der Bjjl en M. Goud. Arie Johan Christoffel, z. van W. Stam en P. Holdermans. Neeltje, d. van J. Broere en D. de long. Elisabeth Niesje, d. van H. van den Berg en A. Bonman. Elisabeth, d. van A. P. de Lange en G. Roosenberg. Willem, z. van W. van Essen en J. Berkouwer. Marinus, z. van A. Huisman en T. Erkelens. Bastiaan, z. van P. de Bes en A. Verschoor. Hermanns, z. van H. van Meerkerk en H. tan der Velden. Getrouwd: A. Verheul, oud 21 j. (won. te Rotterdam) en J. Boon, oud 20 j. G. Verhaar, oud 27 j. en N. Stam, oud 26 j. Overleden: D. Bakker, oud 3 m. J. Verheul, oud 70 j., wed. van C. Stout. M. Hagendijk, oud 63 j., wed Een levenloos aangegeven ki Meerkerk en H. van der Otteland. Getrouwd: C. Schep en Overleden: genoote van C. Zalm, De Notaris H. A. BALLOT te Molenaarsgraaf is voorne mens om: A. Op Woensdag voormiddag» ten 10 den Heer G. W. en andereu, >óór de Stalling, op de Buurt te in het openbaar, aau den meestbiedende te verkoopen: Een 8-jarig, brain beslist mak en betrouwbaar; Een BRIK voor 4 personen; Een DOGCART en eene VICTORIA.. Voorts TUIGEN, BELLETUIG en wat verder ten verkoop zal worden aangeboden. B. Op Woensdagen 16 en 23 Mei 1906, telkens des avonds ten 7 ure. in de Herberg van den Heer J. VOORSLUIJS U Brandwijk, en ten verzoeke van djen Heer G. W. VERSPUIJ aldaar, in net openbaar te veilen en te verkoopen: WEG en WATER, gemeente Brandwijk, tegenover de brug; kadaster Brand wgk, Sectie B, Nos. 2270. 227* en 2278, groot 9 Aren, 87 Centiaren. Aanvaarding dadelijk. penningen 2 Juli 1906. N.B. Uitmuntende gelegenheid voor iemand, die, nu de tegenwoordige Eigenaar, welke door omstandigheden naar elders vertrekt en daarin meer dan 20 jiren zjjn brood Jbeeft gehad, te Molcnaamgramf een Sfalhouderg wil drijven. Inmiddels DIT DE HAND TE KOOP. Te bevragen bg Notaris BALLOT boven genoemd. O verziekt. In Frawkr|jk hebben de algemet Kamerverkiezingen plaats gehad. Over geheel genomen liep het rustig af. Slecl op enkele plaatsen kwamen ongeregeldheid voor. Te Montpellier is het nog tl geweest. Daar gingen de kiezers elkaar *t vernemen van den uitslag te igf werden verscheidene menschen gewond. Te Carmaux, waar na de verkiezing f troep van 50 mannen slaags geraakte ti de gendarmes, werd een man doodel gewond en een ander zwaar gekwetaL 0 op enkele andere plaatsen, Contichet*. te Thonon en te I vechtpartfeo plaats en vielen Te Basse Terre heeft de cam op zjfn politieke tegenstanders en er twee gedood en één gewo volksmenigte bestormde zgn huis. J en moest dt des volks Zoojspoedig mogeljjk gevraagd een P. G., die goed kan lezen, schrijven en rgden. Franco brievenonder No. 1Bureau vau dit Blad. Overleden: A. Maasland, oud 10 m. M. de Leeuw den Bouter, oud 1 j. en 11 m. Hei- en Beelcep. Van 1—30 April. Geboren: Maarten, ft van G. van Bezoojjen en C. Middelkoop. Albertus, z. van P. A. Retynders en A. den Hartog. Getrouwd: J. Vroon, oud 81 j. en T. den Hartog, oud 36 j. Overleden: E. bogaard, oud 35 j., echt- genoote van J. Bikker. P. Spronk, oud 50 j., weduwnaar van G. Pesselse. J. Bogerd, oud 2 j. Hekeuderp. Van 1—30 April. Geboren: Arie Cornells, z. van C. Hon- koop en A. Speksnijder. Marrigje Adriana, d. van G. C. van Vliet en J. H. M. Lekkerkerker. Overleden: i genoote van H. oud 23 j. H. Tromp, Jaarsveld. Van 1--r— Geboren: Dirkje, d. van G. Middelkoop en W. van Soolingen. Adriana, d. van E. Benschop en A. Rekoert. Overleden: M. Benschop, M. Benschop, oud 10 m. Een te gegeven kind van het vrouwel van H. Kuyf en A. M. van Vlit van Vliet, oud 41 j., echtgenoote van H. Kujjf. Laugerak. Van 1—30 April. Geboren: Dirk, ft van D. Cok en J. den Besten. Teunis, z. van A. de Graaf en A. de Graaf. Iszftc, z. van N. Verhejj en W. Maat. Jacob, ft van J. Gelderblom en F. E. Schouten. Nicolaas, z. van B. van Zessen en A. M. Schippers. Overleden: M. Schenkel, oud 45 j., werd in hechtenis genomen de politie tegen de woede schermd worden. De uitslag der verkiezingei vereenigde Republikeinsche Bloc) één groot succés geweet geeringsmeerderheid, welke het verlies van een heeft daarentegen etteljjl Zoodat duideljjk geblekt ding van Kerk en Staat, c bjj dezen strjjd, de wil des vt of juister misschien de wil der mande kiezers, want in geheel hebbes ongeveer 1.100.000 kiezerc gestemd. Te Parjjs hebben kiezers, 498.846 aan de i genomen. Een opmerkelijk feit is het, dat de Eer Minister Sarrien niet terstond is gekoi maar te CUarollea (Stone et Loire) w h|j in 1901 een meerderheid van 6000 stt men verwierf in herstemming komt. »Le Figaro” is van oordeel dat de nieu Kamer niet veel van de vorige zal verschill De Koning van Engeland is nu Frankr||k terruggekeerd. Z. M. vindt er I Turksoa—Eogelsche geschil nog hangende, bekende nota van Engeland heeft in Turl grooten indruk gemaakt. Men had t gedacht dat Engtlaad zooveel kracht i zijn eisch zou bjjzetten. Toch heeft Sultan nog steeds niet toegegeven. Er al sprake van dat de Mogendheden hi indien hfl bljjfi weigeren, zouden afletten een anderen Muzelman in zgn plaats benoem In het Lagerhuis verklaarde Minia Edward Grey, dat Engeland in zjjn eiscl matig en zeer geduldig zich betoonde. W neer aan Turkije geen eiseben werden steld, zouden bet vrjje verkeer op het Su kanaal, de vrgheden van Egypte en veiligheid der Khedivale dynastie in gen komen. Uil Athene wordt bericht, dat er nu Britsche oorlogsschepen in de baai van P leron liggen en dat de kruisers „Arrogar en „Ametbyat” uit Gibraltar ook op v zjjn, om zich bg dit eskader te voegen. In de Bri Ische diplomatieke kringen bl men echter gelooven, dat Turkije ter elft ure zal toegeren. Van DaltMhe zjjde ontving de Enf sche Regeering de verzekering, dat er ni aan is van de couraatenbenchteo, als i Duitachland, Turkjje aanmoedigen in i verzet tegen Engeland. In den Duitscben Rijksdag werd de lasting op sigaretten aangenomen, (f 3 1000 stuks). De spoorwegkaartjes-belast werd ook aangenomen. De voorzitter, Gr von Ballestrem, deelde iu de zitting i Woensdag mede, dat hjj een bezoek 1 gebracht aan Vorst von Bfllow, op dii uitnoodiging, en dat de Rfjkskanselier 1 verzocht den Rjjksdag zjjn dank te bel gen voor de belangstelling hem bjj ziekte betoond. Graaf Ballestrem voegde er bjj, dat Vorst von Bülow lichamelijk volkon gezond en opgewekt van geest had gev den, geheel dezelfde als vroeger, we verblijdende mededeelmg door de Al vaardigden onder toejuichingen werd c vangen. Uit Bwsland wordt een nieuwe gre opruiming van Ministers bericht. Zes Ministiers werden van hun ambt i heven. De Czaar wil bljjkbaar dat de „Dui beginnen zal met een nieuw Kabinet, zon verleden. De Czaar beeft in het rescript, waa hn aan Graaf Witte ontslag verleende, Minister lof toegebracht voor de u waarop hQ zich kweet van zfjn moeil taak: het voorbereiden van de deelnen des volks aan het werk der wetgeving het verkrijgen van nieuwe geldeljjke h echtg. van A. van Wijk. Langemigewelde. Van 1—30 Aj: Geboren: Trijntje, d. van F. Verwi en A. Slappendel. Leer breek. Van 1—30 April. Geboren: Adriana, d. van Besten en A. Meid A. de Kejjzer en J. van Genderen. Overleden: echtgenoote van G. Kars. Leksmend. Vtn 1—30 April. Geboren: Maria Wilhelmina, d. van A. Lakerveld en A. van der Vlist. Willem, z. van J. Peppel en A. van Bentum. Cornelia, d. van C. Bassa en P. Versluis. Getrouwd: M. 't Slaa, oud 26 j. en G. de Jong, oud 24 j. A. Baas, oud 22 j. en M. van Kekem, oud 22 j. H. Vernoef, oud 26 j. en M. de Zeeuw, oud 23 j. B. H. Burggraaff, oud 17 j. en J. v.d. Leeden,oud 30j. Lwplk. Van 1-30 April. Geboren: Cornelia Johanna, d. van F. van Os en J. Langerak. Maria Christina, d van J. G. Spruit en H. M. Koolmees. Johannes Adrianus, z. van S. G. Overbeek en M. Sluis. Adriana, d. van J. Slujjs en Th. van Engelen. Getrbuwd: Chr. Joh. Wolters, oud 89j. en A. Verhoef, oud 40 j. Overleden: I. van den Berg,oud75j. J. Stutje, oud 60 j. Mewrdrecht. Van 23 Ap’il—7 Mei. Geboren: Aartje, d. van H. D. van den Dool en W. Koetsier. Paulina, d. van N. KastelQn en M. M. van de Werken. Johannes, ft van J. van der Wejjde en J. Kraajjeveld. Wilhelmina» d* van A. K.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3