N°. 2716 Zaterdag 12 Mei. 1906. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Eerste Blad. Offlclflfllfl MlMW. Straatlieden. i if BIHHEHL AHD. Gemeenteraad van Schoonhoven. BD1THILAN D. Uitgave van S. Sc W. N. VAN NOOTEN ti Schoonhoven. IJeue Cwaraat bestaat alt 2 Bladen. verzekerd Het is een fout Daar hebben H. 01 van gewone of cieel er Dus is I* n tup: Va! I. had in in zien laatst van deze 1 hy perlim n IJselstein den heer A. B. leente-ontvanger Het geeft ia berekend runnen vindei batij sic kun- dan van van s komt, de nieuwe Jeu. uit bet iemd ?rak, De ird. L n >r I. meer ■“"en. ten Gemeente Be heen heven. bestreed Ima, die i van tegen- rings- laar ied« het r van k lag c. ui de w daarvoor iö uu gereed gel ’'‘"'jjd. in tege o, J schipbrt ?e ket' De Koni op 'orden van SCHOOKHOVENSCHE GOIIRAJT. aardbevini brachten zeker inzage genomen ien schatter van Burg. ,J. is verbrand, heeft Koningin de som van f 30 over de beidscon- I m. j lokaal gd 1 gescba BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Schoonhoven herinneren aan de verplichting van eigenaren of gebruikers om in de week vóór Pinksteren de straat alt te wieden, langs eigendom ter halver breedte, langs havens of grachten ter geheele breedte, en langs pleinen en bruggen ter breedte van Vier meters. Schoonhoven, 10 Mei 1906. VAN SLOTEN. De Secretaris, D. LANKHUIJZEN, lo.-S. J. P. jiging” inzake collecte alhier de watersnood- tale afwijkingen. De heer H. M. in het project. De voorzitter: met verlof. den Ujjl: Ik heb het meer- rein aan den directeur ge- rzekerde my beslist, dat hjj lag- i kosten en :hler beft i en die te vinden. Er is nl. onder die twee exhausters staan, in de dien weg te niet gep.ojei besparen, pilaster ei caié ,Da Reeuwjjk de i nieuwe i. A. T. tegen fimi jpmerking des heeren Verhey Jinieler van Justitie bet Met klem verdedigde hjj de re- bestreed tevens het dat de kroon van de artikelen zou weg- op den plicht stale vraagstuk *u J»»* t'U L. v. «o jna(, lucua rraa Reeuwjjk, genoemden van Leeuwi deze weder met het meisje liep. C beklaagde had hem toen slagen, de tweede bad bei geslagen, waard waarna hjj door geworpen. J I bad hjj zich weder Alsnu kwam de heer Drucker aan het woord. Op de bekende meesterlijke wgze verdedigde hjj het ontwerp. Hg toont aan, dat de loonuilkeering bg ziekte reeds van ouden datum is. Door het amendement- Ty ieman zouden we dus achteruitgaan. Ten slotte spraken nog de heeren Verhey en De Savornin Lohman. De laatste verklaarde, dat bjj na de rede des beeren Drucker vóór de artikelen zou stemmen, mits deze gewijzigd werden. Toen besloot men de beraadslaging Don derdag voort te zetten. 1 Hectare. 15, onderdeel „Oudland” ingsten f 266 93, in saldo van f 58,841/9 - ook een Vi in de rondte uitgewonnen De heer H. M. den Ujjl: De palen nen dus een i/a meter korter worden nu is voorgesteld De voorzitter: De palenlengte is genomen naar deze zaak en dat is 11 meter en onder de ovens 11 meter. Dan breng ik aan de orde een adres J. Schep, waarin hij verzoekt restitutie betaald schoolgeld voor de school 3e soort. Zga zoon beeft den 3en April de school verlaten en bg heeft dus aanspraak op een 3e gedeelte, dat is f 4 35. Kunnen de heeren zich daarmede ver* eenigen Dan is dat aangenomen. Aan de orde zjjn adressen van sociëteit „de Leesvereeni Wolf, betreffende beroep i W. van Verre idem, 13000. W. Saarberg te Zevenhuizen, 13200. C. Buis te Cipdle a/d IJsel, 13J35. C. v. Leeuwen, te Nieuwerk. a/d IJ. 13300, D. van Leeuwen te Boskoop. De begrooting bedroeg f 13415. Bg de gisteren gehou ten verkiezing van tw< e bestuursleden voor den po’ Ginsdorp en Blomdorp is herkozt^ j M Molenaar, en gekozen in de plaats van den heer E Hoogendgk Azde heer E. van I an ge Lz. •Polsbroek, 10 Mei. De rekening o»er 1905 van de diaconie der Ned. Herv. Ge meente van Polsbroek en Viist Gedraagt aan ontvangsten f 24-87,19, uitgaven f 1288,43, atig slot 1198,76. Da rekening over 1904 loot met een voordeelig saldo van f 1013,936. De smidsknecht H. S. alhier, die gister morgen een lastig schipperspaard, dat pas beslagen was, bereed, kwam zoo onzacht tegen een aan den weg staanden boom terecht, dat hg zijn hnkerbovena-m brak. Door den gemeeate-geneesheer werd de arm gezet. T Gebeurde verleden week. Prachtig mooi weer en alia man druk aan den arbeid, een kerel als een boom, die hier liep elen. Ryks veldwachter W. van Loon surveillance, de bedelaar ai later heel mak, bedreigt over het jaar 19Ö5 in ontvangsten f 545 2 51, in uitgaven f 4735,43, alzoo een batig saldo van f 717,08. Begrooting 1906 met een ontvangst en uitggaf van f 5186 08. Pllderlasten over 1906 f 2,20 per Hectare. Db rekening 1905, onderdeel „Hoornaar”, bedfraagt in ontvangst f 611,20 in uitgaaf f 499,21. batig salto van f lil .99 Beerooling 1906: ontvangst en uitgaaf f 627,64. Lasten f 0,70 per uni rekening 190! a., bedraagt in ontvar- litgaven f 208,08V», batig si Begrooting 1906: ontvangst en uitgaaf f 258 491/1. Lasten f 0,70 per Hectare. Rekening 1905, onderdeel „Arkel”, be draagt in ontvangst f 639,05, in uitgaaf f 417 41. batig saldo f 211,64 Begrooting 1906: aan ontvangst en uit gaaf f 606,84. Lasten f 0.10 per Hectare. Rekening 1905, onderdeel „Scheiwjjk”, be draagt in ontvangst f 43,901/», in uitgaaf f 29. batig saldo f 14,901/9 Begrooting 1906: aan ontvangst en uit gaaf f 41,601/9 Lasten f 0,15 per Hectare. Rekening 1905, onderdeel „Schelluinen”, bedraagt in ontvangsten f 99,341/a, aan uit gaven f 23,52, alzoo een batig saldo van f 75 811/s. Begrooting 1906: aan ontvangsten en uit gaven f 96,821/s Lasten nihil. ••Jaarsveld, 10 Mei. De wed. C. Post STATEN-GBM EBA A L. TWEEDE KAMER. Dinsdag werd de beraadslaging artikelen 1638c en y van het Arl tract voort gezet. De heer De Savornin Lohman het standpunt van den heer Tah ’t deed voorkomen, alsof de belangen de eene groep van belanghebbenden ti over die der andere stonden. Het regeerings- artikel was niet billyk, noch billgk uitvoer baar. Spreker wist niet, waarom de patroon voor zgn zieken arbeider zou moeten zorgen, er zjjn toch voortrc ffdljjke ziekenfondsen. Ten slotte verklaarde hg, dat hjj niet mee ging met de leer, dat alle „zedelijkheid" op de wet moet steunen, waarom lig dan ook tegen deze artikelen zou stemmen. Ook de heer Heemskerk was tegen de artikelen, zooals zjj er nu uitzagen. Wel mocht men de dienstbode, die jaren lang het gezin trouw gediend had, niet in den steek laten, maar men kon toch deze rege ling niet maken, waar de dienstbetrekking geen permanent karakter droeg. Daarna vroeg en verkreeg de heer De Boer verlof den minister van buitenlandeche zaken te interpelleeren over de behandeling, die wjjlen de heer Van Lejjden te Parijs onder gaan heeft van de zjjde der autoriteiten, toen hg aldaar op zjjn doorreis ziek ge worden en gestorven was. Bij de voortgezette behandeling over de artikelen 1638c en 1638g wenschte ook de heer BI ook er do eigenlgke ziekteverzekering van deze bepalingen los te maken. Spreker toonde aan, dat men met deze artikelen in strijd zou komen met de beginselen der Ongevallenwet en beval tevens de aanneming van het amendement Tydeman aan. Ofschoon de heer Roodhuyzen vóór de regeeringsartikelen was, wenschte hjj toch meer waarborgen tegen flmulatie. Na een korte opmerking des heerei verkreeg de Minister van Jus! woord. Met klem verdedigde hij de geeringsartikelen en bestreed tevens amendement-Tydeman, in behandeling zijnde nemen. Eindelgk wees hg nog der Kamer, om voor het soci zooveel mogelijk te doen. Ten slotte betoogde de Minister van Landbouw enz., dat by aanneming der artikelen geen principiêele beslissing zou worden genomen en keurde de heer Tydeman nogmaals de regeeringsartikelen af èa als tjjdeljjke èa als blijvende maatregel. De verdere beraadslaging werd tot den volgenden dag uitgesteld. Woensdag d. a. v. werden verscheidene redevoeringen gehouden, doch geen beslis sing viel. De heeren Heemskerk en V Dedem bestreden de regeeringsartiki weder min of meer, terwijl de bet Minister deze verdedigde. D beval de heer Van amendement-Heemskerk De, heer Blooker was voorts y*" ning, dat de Minister geen rekening met de praktijk des levens, terwijl de heer Pierson vond, dat de bewijslast op de schouders van den werkman rustte, waarom hjj dus voor de regeeringsartikelen was. De heeren Duymaer van Twist, Scha per en De Klerk namen nog steeds hun bet opleidin) groote shtige i van di whip. De kerk sriën. De Koning. i en hooge officier leid bij. nieuwe OastenrUkuche Minister nog steeds aan het beraadslagen j hoofd tin, voornamelijk in zake (hervorming. van Spanje is terugge* :oek, dat hg zgn bruid in except e te bedeL„. - op surveillance, de bedelaar aangehouden, eerst brutaal, later heel mak, vol ontzag voor den agent, die ook een manneljeskerel is. Arrestant opgezonden naar Rotterdam, ter beschikking gesteld van den officier van justitie. Leeft ia afwachting van weer te worden opgezonden naar den „krententuin". Weer: hg is er al driemaal op 's lands kosten gelogeerd geweest en was uit Veen huizen pas drie weken geleden ontslagen, •PolksbraekerilAin. 10 Mei. Ter aan moediging! Op elk harer algemeene ver gaderingen laat de Polsbroekerdamsche ijsclub eenige kistjes sigaren verloten onder de aanwezige leden. Da sigaren trekken best: werden vroeger de vergaderingen heel slecht bezocht, in den laatsten tgd zgn altjjd m«er dan de helft en soms bijna al de leden, dat zgn er ean kleine vgftig. present. BeeuwJJk (ifd. Sluipwgk), 10 Mei. Alhier is in het huis gemerkt H 28 een geval van typhus geconstateerd. De lijder is een jingen van elf jaar. •Streefkerk, 10 Mei. Het goedgekeurde kohier van den hoofdelgken omslag voor het diens'jaar 1906 bevat 243 aanslagen met een totaal belastbaar inkomen van f 124713, met een evenredig cijfer van 2 25 ten hon derd, alzoo een totaal bedrag van f 2806,046 uitmakende. Aan de wed. C. Brouwer alhier is door het Rijk eene vergoeding vaa f 0,30 per dag toegak‘*nd, gedurenda den tgd welken haar zoon Herman onder de wapenen door brengt. Door het Rgk zijn wederom twee koeien, Igdende aan clioHche tuberculose, van de wed. W. de Jong alhier, overgenomen, Willige-Laagerak10 M i. Ia deze gemeente heeft zich bg een jongetje van 6 jaar een geval van diphteritus voorgedaan. •Bleakenugraaf, 10 Mei. Aan mej. H. H. van der Laan, onderwijzeres aan ue openbare iagere schooi alhier, is op haar verzot k eervol ontslag verleend, met ingang van den 28 Juni a. s. of zooveel vroeger als in de daardoor te ontstane vacature voorzien zal zgn. Giegendaui, 10 Mei. Verg idering der werk lieden vereeniging „Samenwerking” op Zaterdag 5 Mei j.l. Daar de voorzitter bedankt heeft, neemt de penningmeester het voorzitterschap waar. Nadat de notulen voorgelezen en goedge keurd zijn komt aan de orde: le van de afd. Zwolle het verzoek om fiaauciëelen steun voor eene weduwe. Wordt besloten wegens den slechten stand der kas niet op in gaan, 2e. Van een lid bet verzoek om bet besluit, genomen op de vorige vergadering, inzake bet royement van twee leden, te herroepen. Wordt besloten er op in te gaan. Hierna wordt het verslag uitgebracht van de bondsvergadering, welke te Rotterdam gehouden is. Daarop worden er exemplaren uitgereikt van „de Werkmansbode”, waar 1 het verslag in voorkomt. Hierna brengt de voorz. zijn dank aan de afgevaardigden der bondsvergadering. Thans wordt overgegaan lot het kiezen van een voorzitter; gekozen wordt de heer W. H. de Leeuvrerk, die zich de benoeming laat welgevallen. «Ui Spoedeischende vergadering op 4 M 1 1906, nam. 1 uur. (Vervolg en slot van No. 2715) De voorzitter: We hebben een voorstel te doen in zake den bouw van de gas fabriek. De bovenkant van de fundeeriog was gerekend op 63 cM. beneden A. P. en nu is gebleken, dat er een abuis beslaat en wanneer wjj daarop doorgingen, dat dan de fundeering kwam te liggen boven het peil van den polder, dus boven water. Dat mag niet, voor de deugdelijkheid moet zg er onder liggen. We moeten dus dieper gaan. De fout zit bij geen enkelen ambtenaar van den tegenwoordigen tjjd. Er is gebleken, dat de bovenkant van den vloer van den watertoren niet de hoogte beeft, die hg volgens het bestek van den bouw had moeten hebben; die had 50 cM. hooger moeten liggen, zoodat men. er met treden op had moeten komen. Ik spreek niet van den kelder of de fundeering, maar van den vloer, van den platten grond. Ik haal dat aan omdat bet vergelgkings- vlak daarnaar genomen is; daarnaar zgn de teekeoiogen gemaakt en de berekeningen en nu blijkt aprèi coup, dat wg ons 50 cM. zouden vergissen. De afstand tusschen het vlak van het A. P. en het vlak van het poldirpeil bedraagt 73 cM. en de bovenkant van den vloer van de fundeering zou komen op 63 cM. beneden A. P.dat staat in het bestek in het blauwe boekje. Daardoor komt de fundeering boven het pnlderpeil en moet zij nu dieper, ze moet 20 cM. er onder komen. spreekt vanzelf, dat dat meer arbeid en meer aan materialen kost en dat is berekend op f 6!3 Die aom zou men kunnen vinden door bet gebouw een halven Meter te verlagen, van boven af. Dan komen ook de vensters wat lager ea alles naar verhouding, maar dan zou de welstand verloren gaan. Burg en Weth. adviseeren J dus niet daartoe. Dat zou aan kosten uit sparen f 436, zood <t bet nog f 186 i zou kosten als wg dien weg insloegei Burg. en VVeth. en de commissie achte_ bet echter beter, van die hoogte niets af te nt m n en die kosten op een andere wgze «I. geprojecteerd een muur verhoogde deelen waar de -e stokerskamerdoor nemen hg "as aanvankelgk ?cteerd kunnen we f 3(J0 Misschien moet er wel een dan tot steun komen. Het verschil van f 300 kan alsdan nog hier en daar gevonden worden, zoodat die kosten niet vermeerderen. Er zgn naluurlgk ook andere wijzigingen, die zich tgdens den bouw kunnen voordoei Daartoe zgn Burg, en Wetb. ie voegt» krachtens de voorwaardtn. Strikt genomen zijn zg t te beslissen. Ia 64 i wjjkingen tijdens en voor gewjjtigd worden door den Minister, wat gelezen moet worden door „Burg, en Maar zij hebben dat niet wille- J’ omdat het nog al belani -JQ Riad de I Lsening, de j en Gf v. d. vergunningsrecht. I De heeren hebben i van het advies van di en Weth.? De heer P. van Sonsbeek; Ik heb het niet gezien. De heer P. Greup: Het lag er bg. De heer J. W. Valk: Ze geiooven het wel. De voorzitter: In het vorig jaar was het 1 van v. d. Wolf op f 150 huurwaarde geschat en dat was door Burg, en Weth. gebracht op f 100; „de L“esvereeniging” op i 140, door Bu'g. en Weth. gebracht op f 100 en van Leening op f 100 en dat ia zoo gelaten en nu was dat van v. d. Wolf geschat volgens het advies op f 150 en Burg, en Weth. brachten dat op f 200, terwijl de eerderheid van het college nu adviseert terug te brengen evenals het vorig jaar. w-t van Leening waa nu op f 200 gebracht en dat wu ook het <orig jaar 100.Het bronnen voor den staat, en hem van zgn oprechte dankbaarheid voor de vele bewezen diensten en zgn onverander- Igke toegenegenheid. Het gebouw van de Rjjks-.Duma" te St.-Petersburg het daarvoor ingerichte „Taurische Paleis” is nu gereed gekomen. Het werd plechtig ingewijd, in tegenwoor digheid der leden van den Rgksraad en de „Duma”. Den 10. Mei heeft de Czaar om 4 uur in het Winterpaleis de nieuwe Volksvertegen woordiging geopend. De politieke moorden zyn in Rusland weer aan de orde van den dag. Te Jekaterinowsky is de Gouverneur-Generaal door zes onbekende mannen gedood, die tegeljjk hun revolvers op hem afschoten en toen En te Moskou is de Gouverneur-Generaal Dubassow gewond door een bom, welke geworpen werd door een officier, die de bom in een ruiker verborgen hield. De heer Dubassow kwam er wonder goed af. Slechts aan den voet werd hg gewond. Maar zgn adjudant en een schildwacht de aanslag geschiedde vlak bij zijn paleis, toen hij wilde uitstappen werden gedood. De derde aanslag, gepleegd tegen den Gouverneur van Jelisawetgrad, gelukte. Deze werd door een bom g< Volgens een verklarii glachen Minister van rechtelgk onderzoek belt van bet opleidingsschip begonnen. In de groote kerk te Antwerpen werd een plechtige uitvaart gehouden voor de zielerust van de schipbreukelingen van ge noemd schip. De kerk was versierd met rouwdraperiëu. De Koning. en Prins Albert, Ministers en hooge officieren woonden de plechtigheid I De ri: Uobenlohe is met de partjjl de kiesrechthc Koning Alfonso v keerd van het bezoi Engeland bracht Hij zal Prinses Eoa nu niet meer vóór de huwelijksplechtigheid, in bet li dezer maand. Tengevolge van de ramp te San Francisco is nu de AmerikaanKhe .Traders’ Insurance Compary” (Handelsverzekering- maatschappij) failliet gegaan, en men vreest dat verscheidene andere verzekerings-maat- schappijen door dien val meegesleept zullen worden. In Chili zijn schokken van aardbevingen gevoeld. Op enkele plaatasn brachten die groote ontsteltenis, doch geen schade teweeg. Maar in Valparaiso stortten vele gebouwen in. Of er ook meoachen bg omkwatnen, wordt niet gemeld. O versiehL In Fraakr^k hebben de algemeene Kamerverkiezingen plaats gehad. Over *t geheel genomen liep het rustig af. Slechts op enkele plaatsen kwamen ongeregeldheden voor. Te Montpellier is het nog al erg geweest. Daar gingen de kiezers elkaar bjj *t vernemen van den uitslag te lijf en werden verscheidene menseben gewond. waar na de verkiezing een men slaags geraakte met werd een man doodelijk ander zwaar gekwelaL Ook idere plaatsen, zooals te .aoaon en te Elveu hadden laats en vielen gewonden. ise Terre heeft de candidaat Bennen politieke tegenstanders geschoten gewond. Een huis. Ben nes moest door i volks be- Bij Koninklijk besluit is benoe tot kantonrechter te Groenlo Mr. E. Pi thans kantonrechter te Ridderkerk. Aan bet centraal-bureau der maatschappij tot exploitatie van staats spoorwegen is aanbesteed bestek no. 1055 Het maken van twee seinhuizen, A en B, op het station Soetermeer—Zegwaard. Be grooting f 3750. logekomen zgn 9 aan biedingen; laagste aanbieding van den heer J. J. Duym, te Gouda, voor f 3680. De heer J. I. A. B. van Roijen, homoeopathisch geneesheer te Rotterdam, is naar men verneemt benoemd tot geneesheer directeur van het Homoeopa thisch Ziekenhuis te Utrecht. Op 1 Mei 1907 hoopt hg deze betrekking te aanvaarden, na eerst eene studiereis te hebben gemaakt, teneinde zich voor zgne taak geheel te be kwamen. De gemeenteraad va: beeft tot secretaris benoemd Micbielsen, secretaris en geme te Dreumel; met 1 Juni e. k. Op de aanbeveling waren geplaatst de heeren J. H. Benschop, ambtenaar ter se cretarie te Soest, en J. M. van den Henjj, ambtenaar ter secretarie te Angerloo. De rechtbank te Botterdam irdeelde Dinsdag j.l: L. S. 21 jaar, rkerk a/d IJssel, wegens van een bedrag van f 22,50 tot i gevangenisstraf: D. B., 18 jiar, j L'apelle a/d IJsel, wegens ver- tot f 5 boete subs. 3 dagen hechtenis: 33 jaar, en P. T. S 35 jaar sjouwers te no. 1 wegens wederspannigheid tot igen gevangenisstraf, no. 2 wegens het iet openbaar mondeling tot eenig alraf- feit opruien tot 10 dagen gevangenisstraf. >orts werd behandeld de volgende zaak ligeB tgd vóór den ten December Van t vorig jaar had de 19 jarige S. J., visscher Reeuwgk, ruzie gehad met zekeren C. van - ll 1 omdat deze met een meisje liep, waarop hij. beklaagde, erg gesteld was. la den avond nu van genoemden dag ont- gezelschap zijnde van K. J. 18 jaar, mede viaachera te wen, toen r De eerste i legen het hoofd ge- >m tegen het lichaam waardoor hg was gevallen, en r dezen in eene wetering was geworpen. Zonder eenige hulp huanerzgds had hij zich weder op het droge weten te werken, waarna de derde beklaagde hem op den grond had geworpen en tegen het lichaam geslagen. Voor ieder werd een jaar gevangenisstraf geëisebt. Bi klaagden vonden deze straf nog al hoog. De eersle beklaagde uit de vorige zaak S. J had zich ook te verantwoorden wegens het volgende. Op een dag in een der maan den Januari of Februari bad hjj gevischt in een wetering achter het erf van zekeren A. Vergeer, waar een schouw lag, aan dezen toebehoorende. Uit die schouw nu had hg een mes weggenomen. Verder bleek be klaagde bet op den 7en Januari niet te hebben kunnen zetten dat een drietal jongens uit Gouderak uit waren met een drietal meisjes uit Reeuwjjk. Hen in den avond van dien dag ontmoetende, had hg zekeren Hvan der Wolf in het gelaat en tegen den rug gestompt, C. van der Hee en A. de Vries tegen het lichaam geslagen. De eerste hunner was door de slagen te water geraakt. Beklaagde ontkende de aanrander van deze personen geweest te zgn, hoewel hg pertinent werd herkend. Ia deze zaak werd 3 maanden gevangenis straf geëischt. De 15e algemeene vergadering van de Vereeniging voor christelijk volks onderwijs zal op 7 Juni te Rotterdam worden gehouden. De gecombineerde kerken der Geref. gemeenten Giesen-Nieuwkerk en Giesen Oudekerk hebben tot predikant be roepen Ds. J. H. Jonker, predikant der Geref. kerk te Wormerveer (N.-H.). den Ujjl: Het is een fout in den 13499. bouw van den watertoren. Da beer H. M den Ujjl: .zing van we niets mede noodig. wider Esse-, De voorzitter: Neen, maar ieder ambte* zen de heer naar van de gemeente bad het recht om te denken, dat de bovenkant van den vloer van den watertoren werkelijk lag op l1/» M. boven A. Pwant die toren is zoo aange* nomen. We mogen niet beginnen te ver onderstellen, dat dat niet dtugde en dat is nu gebleken. Daarover moeten we nu zwjjgen. Wanneer Burg, en Weth., al of niet ge adviseerd door de commissie van bjjstand, in het vorig jaar begonnen waren met zich een deskundige toe te voegen voor die projecten, dan was het misschien toen al ontdekt geworden. De heer H. M. den Utfl: Ik heb dikwjjls gevraagd, of dat polderpeil nagegaan was; dat heb ik meermalen gevraagd en men antwoordde ja. Dat is dus niet gebeurd en dat is toch een fout. De voorzitter: Ik kan er niet over spreken want ik was toen n De heer H. M. dei malen op het terrt. vraagd en die verzJ op *t goede peil kg. De heer P. Greup: Het is naar aanlei ding dat u, mjjr.betr de voorzitter, zegt, dat u er geen deel aan hebt, dat is waar, u was toen afwezig. Maar de fout ligt bjj demzene, die het eerste project gemaakt heeft. Ieder ambtenaar moet zorgen, dat hjj uit zjjn eigen oogen ziet; het is zeer eenvoudig, het waterpeil was in een oogen- blik te vinden. We kunnen er nu wel over zwjjgen, maar de f>ut ligt aan dengene, die dat project maakte. De heer J. W. Valk: „We staan vooreen fait accompli”, zou de heer Graves Kooiman zeggenen wat die geschiedenis betreft om die verandering te maken in het bestek, u weet, dat de heer Mak dien muur ook niet geprojecteerd had en wanneer we dien muur weglaten, dan is dat niet iets dat gezocht is, maar bjj is niet noodig; en voor het overige zou ik er niet verder over redeneeren; of die waterlijn de schuld is van den heer Mak of niet, ik zou dat maar laten loopen. De voorzitter: Ik stel voor, dat de Raad besluit Burg, en Weth. te machtigen om die wjjzigingen aan te brengen, die er uit voortvloeien. De heer A. A. Graves Kooiman: De meer dere kosten zjjn dus f 623? De voorzitter: Ja, wat die fundeering aan gaat en door dien muur, die niet komen zal, zullen we f 300 vunnen uitwinnen, zoodat de overige f 300 op een andere wjjze gevonden moeten worden. De heer P. Greup: Mjjnheer de voorzitter, mag ik even inlichtingen vragen We hebben toch besloten, dat we inlichtingen zouden vragen aan onzen Ingenieur Hoe zgn die geweest De voorzitter: Het antwoord kwam tele- pbonisch, dat hjj zich er mede kon vereenigen. Voorzoover het den heeren nog niet hel der is, kunnen zjj hier precies op deze kaart zien hoe het is. De heer P. van Sonsbeek: Het Amsterdamsche Peil wordt toch bekend gemaakt? De voorzitter: Z ker, aan de RjjkspeiL schaal kunt u *t zien. De heer P. van Sonsbeek: Maar dan was bet toch gemakkeljjk over te brengen! De voorzitter: Kunnen de beeren zich mede vereenigen? De heer H. A. Schreuder: Onder voor waarde, dat van te voren deugdeljjk gecon- stracteerd wordt. De voorzitter: Zeker, dat staat ook inde Algemeene Voor waarden, bet komt op zegel. Wordt aangenomen met algem. stemmen. De heer C. L. van Willenswaard: Ik zou alleen nog willen verzoeken, nu wjj merken, dat er abuizen zjjn voorgevallen, of dan wer kelijk die palen, waar de watertoren op staat, ook staan zooals zjj moesten. De voorzitter: Dan kan ik u bevredigen; die paalfundeering i i 5.95 M. diep, maar tjjdens den bouw is dat verhoogd en is er wel l*/i meter boven op gekomen. De heer C. L. van Willenswaard: het diep genoeg? De voorzitter: Ja. Alleen de vloer, waar de motoren op slaan, had een Va meter hooger moeten wezen en de toren had dus meter hooger moeten zjjn, dus heeft de aannemer al die steen m. wier woning 30 Maart j.l. van H. M. de Koningin ontvangen. Leerbroek, 10 Mei. De langs de buizen gehouden voor Igdenden in Zeeland bracht op f 109,65. de collecte op de school f 7.60. •*l»ekkerkerk10 Mei. Vergadering van den gemeenteraad op 2 Mei j 1. ARe leden met den voorzitter tegenwoordig, notulen worden gelezen en goedgekeui Ter tafel gebrachte stukken en in behande ling genomen onderwerpenVan Ged. Staten terug de goedkeuring der gewjjzigde instructie van den g'meenle-ontvanger. Voorlezing wordt gedaan van het proces verbaal waarbij door Rü-“ "•-**- ---*---- de boel vanger. Van G<*d. Staten mede terug het kohier van don hooi slag. Van den heer K. Lodder, met verplichte hoofdacts aan de 1ste open bare school, een adres den Raad dank brengende voor het in de vorige vergade ring ten zjjnen gunste genomen besluit be tri ff inde de vergoeding van huishuur. Eun mededeeling van het Kon. besluit, waarbjj de heer H. J. Nederhorst le Gouda ontslag beeft bekomen als lid der Gezondheids commissie le Schoonhoven. Alle deze stukken worden voor kennisgeving aan genomen. Een adres van het hoofdbe stuur van het Naderlandsch Onderwijzers genootschap, met verzoek de door de onderwijzers te storten pensioensbijdrage in het rjjksweduwen en waezenfonds voor rekening der gemeente te nemen, wordt met algemeene stemmen van de hand gewezen. Een adres van de heeren J. van der Pias en P. van der Starre alhier met verzoek, hen voor den tjjd van 30 jiren concessie te ver- leenen voor het leggen van de noodige buizen en hulpstukken door de openbare straten der gemeente ten behoeve eener op te richten centrale voorde voortbrenging van verlichting en verwarming door middel van acelyleengas wordt na discussie besloten hierop nog geen beschikking te nemen en den adressanten de redenen van deze over weging mede te deelen. Verder wordt met 10 stemmen vóór (1 in blanco) benoemd tot hoofd der school voor M U. L. O. no. 2 der voordracht, zjjode de heer C Smit te Helder, wien onmiddelljjk telegrafisch hiervan wordt kennis gegeven. Nadat nog eenige af- en overschrijvingen op den loopenden dienst der begrooting worden goedgekeurd en de onderwjjzer Joh. van der Wouden in de vacatnre van het hoofd der school voor M. U. L. O. voor de (jjdeijjke waar neming dier functie wordt aangewezen, wordt de vergadering gesloten. In de vereenigde vergadering van het bestuur met gecommitteerde ingelanden van den polder „den Hoek en Schuigt" alhier, gehouden dea 9. dezer, werd de rekening over het afgeloopen dienstjaar overgelegd en vastgesteld. De ontvangsten daarvan hAdden bedragen f 14424 08 en de uitgaven f 13636,73^8zoodat er een batig saldo over bleef van f 787,34l/s. Daarna werd de begrooting voor het loopende diens'jaar behandeld en eveneens vastgesteld tot een eindbedrag in ontvang en uitgaaf van f 1141234l/a. waaronder een I te heffen omslag ad f 4 per H-ctare. Een voorstel van het bestuur om de jaarwedden van machinist, stoker en hulp- stoker te verhoogen met respectievelijk f 25, f 20 en f 25, werd met ongeveer al gemeene stemmen aangenomen. •Slenwerkerk a/d IJsel, 10 Mei. Voor eenigen tjjd werd er uit onze gemeente gemeld, .dat een brand, ontstaan bjj A. S door het II nk optreden van de buren onder leiding van den heer H. Rollons, in den be ginne gebluscht werd. Hiervoor nu hebben die mannen van du Maatschappij, gevestigd te 'a-Hertogenbosch, een premie ontvangen van f 20, welke onder hen verdeeld is. Gisteren avond werd in het café van de wed. A. Bnon aan 's Gravenweg door de kiesvereeniging „Algemeen Belang" tot can didaat voor lid van den gemeenteraad geko zen de heer M. Molenaar, die zich die keuze liet welgevallen. Heden avond had in het café Zwaan” van den heer G. van 1 aanbesteding plaats van een nieuwe boeren- Strikt genomen zijn zg ook hierin bevoegd woning voor den heer D’. A. T. van der te beslissen Ia 64 staat, dat de af* Meer van Kuffeler, waarvan de uitslag was: wjjkingen tijdens en voor den bouw kunnen A. Mooten te Moo’-drecht, f 11695, gewjjtigd worden door den Minister, wat nu A. de Jong te Ouderkerk a/d IJ., 11725, I gelezen moet worden door „Buig, en Weth." A. Visser te Capeiie a/d IJsel, 12384. Maar zjj hebben dat niet willen doen, mee G.v.d SterreteNieuwerkerka/dIJ. 124(10 omdat het nog al belangrijke afwijkingen dat C. van der Kujj te Moordrecht, waren, zonder den Raad daarin te bemoeien; Dat P. den Toom te Capalle a/d IJ11990- hier betreft het niet de details, mur kapi* 9 Mei De rekening van (et Land der Zes Molens” 'erp. by Joor i dus nog Lol veroordeelde Dinsdag arbeider te Nieuwerk oplichting i 2 maanden arbeider te nielmg, A. v. L Gouda, 7 dag- in hel baar f Vooi Eeni het te I - Leeuwen en wel waarop h^. den avond i moeite S. J., in 18 jaar en C. J. vluchtten. te Moskou is de Gouvernei” een Lv» n officiei lorgen L er rerd hjj gew 1 schildwi ak bjj zjjn werden gi gd •*frL gedood. ing van den Bel» j Justitie is het ge* treffende het vergaan ene ilis- <>n Van u»»ielen drokken Daarentegen Wijnbergen htt c. s. aan. van mee- geen rekening hield rens, terwjjl ói dat de bewjjslast „..1-usite, wi regeeringsartikelen in n.o de heer Talma 2 Mei voorzitter tegenwooi i gelezen en goed :hte stukken en in genomen onderwerpenVan Ged. Stater g de goedkeuring der gewijzigde instruct.»» den g‘meenle-ontvanger. Voorlezing t gedaan van het proces verbaal waarbjj Burg, en Weth. opname is gedaan van iken en kas van den gemeente-ont- goedgekeurd ifdeljjken om- r, onderwijzer do 1ste Baad vergs duit Te Carmaux, troep van M mam de gendarmes, gewond en een r- op enkele andi Contiches, te Thi vechtpartfea ph Te Basse Terre ht op zjjn politieke en er twee gedood en één volksmenigte bestormde zgn I werd in hechtenis genomen en i de politie tegen de woede des schermd worden. De uitslag der verkiezingen is voor de vereenigde Republikeinsche partjjen (le Bloc) één groot succes geweest. De Re- geeringsmeerderheid, welke vreesde voor het verlies van een twintigtal zetels, heeft daarentegen etteljjke zetels gewonnen. Zoodat duidelijk gebleken is, dat de schei ding van Kerk en Staat, de groote quaestie bjj dezen strjjd, de wil des volks is geweest, -of juister misschien de wil der meestem mende kiezers, want in geheel Frankrijk hebben ongeveer 1.100.000 kiezers niet mee- geetemd. Te Parjje hebben van de 601.798 kiezers, 498.846 aan de verkiezing deel genomen. Een opmerkelijk feit is het, dat de Eerste Minister Sarrien niet terstond is gekozen, maar te Charollee (Saone et Loire) waar hjj in 1901 een meerderheid van 6000 etem- men verwierf in herstemming .Le Figaro” is van oordeel dat Kamer niet veel van de vorige zal verschillei De Koning van Eageland is nu Frankrijk terruggekeerd. Z. M. vindt er Turkach—Eogeteebe geschil nog hangende. De bekende nota van Engeland heeft in Turkjje grooten indruk gemaakt. Men had niet gedacht dat Eogtland zooveel kracht aan zjjn eisch zou bjjzetten. Toch heeft de Sultan nog steeds niet toegegeven. Er is al sprake van dat de Mogendheden hem, indien hjj bljjft weigeren, zouden afzetien en een anderen Muzelman in zjjn plaats benoemen. Io het Lagerhuis verklaarde Minister Edward Grey, dat Engeland in zjjn eischen matig en zeer geduldig zich betoonde. Wan neer aan Turkjje geen eischen werden ge steld, zouden het vrjje verkeer op het Suez- kanaal, de vrjjheden van Egypte en de veiligheid der Khedivale dynastie in gevaar komen. Uit Athene wordt bericht, dat er nu 14 Britsche oorlogsschepen in de baai van Pha- leron liggen en dat de kruisers „Arrogant” en .Amethyst” uit Gibraltar ook op weg zjjn, om zich bjj dit eskader te voegen. In de Brileehe diplomatieke kringen bljjft men echter geiooven, dat Turkjje Ier elfder ure zal toegeven. Van Dwltsche zjjde ontving de Engel- sche Regeering de verzekering, dat er niets aan is van de courantenberichten, als zou Duitechland, Turkjje aanmoedigen in zjjn ▼erzet tegen Engeland. In den Duitscben Rjjksdag werd de be lasting op tfgaretten aangenomen, (f 3 per 1000 stuks). De spoorwegkaarijes-belastiog werd ook aangenomen. De voorzitter, Graaf von Ballestrem, deelde in de zitting van Woensdag mede, dat hjj een bezoek bad. gebracht aan Vorst von Billow, op diens uitnoodiging, en dat de Rfjkskanselier had verzocht den Rjjksdag zjjn dank te betui gen voor de belangstelling hem bjj zjjn ziekte betoond. I Graaf Balleetrem voegde er bjj, dat hjj Vorst von Bülow lichamelijk volkomen gezond en opgewekt van geest had gevon den, geheel dezelfde als vroeger, welke verblijdende mededeeling door de Afge vaardigden onder toejuichingen werd ont vangen. Uit Buuland wordt een nieuwe groote opruiming van Ministers bericht. Zes Ministers werden van hun ambt ont heven. De Czaar wil bljjkbaar dat de „Duma” beginnen zal met een nieuw Kabinet, zonder verleden. De Czaar heeft in het rescript, waarbjj htt aan Graaf Witte ontslag verleende, den Mlniater lof toegebracht voor de wjjze waarop hjj zich kweet van zjjn moeilijke taak: het voorbereiden van de deelneming dee volk* aan het werk der wetgeving en het verkr|gen van nieuwe geldeljjke hulp* cam inde

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1