Botterdam, BXTRAAaBbiediDpniiiKoüsen-HaMsctioenGn-Heeren-ArffiBten-HGerentioGöBn-ParasolseQLayalljares. |0 Blatchford's Kalverenmeel, MEUBELEN, BEDDEN, TAPIJTEN en GORDIJNEN Afbraak. - „A.-V.-L-S ."-Rjjwiel Biljart-Concours 3 Timmerlieden mrnmmmmmmmmmmm 25-jarige Echtvereeniging SCHILDER UT UITTtMBllfiAAID, Vanaf MAANDAG 14 MEI tot ZATERDAG 1» MEI: Dienstbode, Dienstbode. Eene Hofstede HUIZEN-VEILING, Waddinxveen, Schoonhoven. Het HUIS en ERF, ■e 't Goedkoopste! {(4^* 't Soliedste! 't Vertrouwdste Adres! te Benschop, Griendland enz., Visschersgaren, S^lt'Éj'e6 frVSeS "&rhetdr;fNTe«ï?köJnr E ÜZZSV&X dïi deT^'rG°«:g6/;svuai, EXAMEN Kommies bjj 's Ejjks Belastingen. Zie verder het Tweede Blad. Advertentiên. 125-jarige Echtvereenipg i Remonstr. Beref. 6emeente CEREF. KERK j. SPRUITENBURG f40, f 20, fW, f 5 en f2,50, i I. DE STIGTER. uumufiaFoNuKMTUs. TE KOOP AAIGEBODU: Horloge- en Inïtrnm entnaker GOUDA. Hooibouwwerktuigen VERMEULEN Aul, Leerling en een Knecht, ASSURANTIE-KANTOOR van C. PLOMP Az., PEP* Voor wielrijders met veeljarige ervaring is het berijden van een met drievoudige versnelling een groote en nienwe bekoring. SciwNhBveiischii speciale Rpjalbaedel A*VAH 1PEREN. Société Anonyme des Grands Magasins Korte Hoogslr. 1. Handschoenen. I5< 25c 35 cl 12 c, Heeren-Artikelen. 1,25 85 ei. 1,75 16 cl 24 ct 18 a 72c 24c 25 c 19 CL 38c' 25 ct- 38cf- 25 1,25 45 35 Parasols en Lavallières. 90 85 75 c. 95 c. 1,25 1,95 48 c. 35 c'. 29ct- 12 c. 18 c 30 c. Bijzonder maken wij attent op onze groote sorteering KINDERWAGENS, allernieuwste modellen. 35,-. RIJWIELEN 35,-. BRENGEN IN verreweg de grootste keuze, terwijl hoek HoerenstraatROTTERDAM, (,un pryzen |jes|jst laagste zijn. Alle fabrikaten, alle kwaliteiten, alle modellen zijn steeds in groote verscheidenheid voorhanden. VOORKOMT SCHADE. Cheese Fama, voor het fokken en mesten van kalveren ONOVERTROFFEN. Dubb. Basisch Phosphorzure Voederkalk, Proefkistjes van 5 Ko. a f 1,50 franco. M. VERHEUL, Honingerdjjk 49, Rotterdam. WEI- en HOOILAND, Lekkerkerk. INGEZET: AFSLAG Notaris Mr. I. MOLENAAR. GAAT NIET DOOR. Notaris BALLOT, OPENBARE VERKOOPING ■MNMHH^Hi 'T BESTE ADRES VOOR VERHUIZINGEN. Alle Goederen worden tranco aan huis bezorgd. W9T B(j het leveren van Tapyten leggen en naaien gratis. Alvorens nwe inkoopen te doen, bezoekt dan eerst de Magazfinen. a BERICHT VAN INZET. WEI- en HOOILAND, groot 22.77.30 Hectaren, onder MOORDRECHT, f 40000,-. Notaris M. DEN BLEKER N. F. CAMBIER VAN NOOTEN te GOUDA, college adviseert ook dat te verlagen en de Leesvereeniging was f 140 en er wordt ge* adviaeerd door het college van Burg. en Weth. om dat ook te brengen op f 100, met andere woorden allen te verlagen in aanslag met f 12,50. De heer H. M. den Ufil: Welke motieven hebben Burg. en Weth. om Leening te ver lagen, hoewel h^j 't vorig jaar toch ook op f200 Stond? Daarvoor moeten toch motieven zqn? De heer P. Greup: Hq is een gedeelte van zqn vergunning kwfit en de omzet is zeer gering. De voorzitter: Hfi heeft geen vergunning in de kegelbaan, dua dat is iets minder. Het is natuurlijk een moeilijke zaak om dat juist te schatten. Men zou het kunnen dfpn naar de winst als we die kenden. We moeten rekenschap houden met het debiet, dat we voor een groot deel kennen door den inspecteur van de Rijksbelastingen, met de ligging, den stand, de inrichting en dan vragen, welke huurwaarde heeft dat uit het oogpunt van het verkoopen van sterken drank in 't klein om winst te behalen. Ik zet dat den beste om dat juist te doen. De heer A. A. Graves Kooiman: Ik moet eerlijk zeggen omtrent die zaak van Leening, hoe riant dat gebouw ook gelegen is, zoo goed als wjj weten als burgers van Schoon hoven wat daar in dat koffiehuis omgaat, dan is f 37,50 nog veel te veeldan is f 25 meer dan genoeg. Eu zoo is het met al die zaken. By v. d. Wolf, misschien omdat die man probeert om dien verloopen boel weer in orde te maken, is er wat meer drukte aan verbonden door die schietvereeniging enz., maar het geeft zoo weinig meer voor die koffiehuizen. Er wordt genoten met een flescbje spuitwater, maar vertering wordt er niet meer gemaakt. Er is dus geen reden om te verhoogen, maar wol om met spoed te verlagen. De voorzitter: Dat is ook het voorstel, om het met f 12,50 te verlagen. Kunnen de heeren zich daarmede ver eenigen Wordt zonder hoofdeiyke stemming aan genomen. De voorzitter: Ik heb zoo straks een schrijven ontvangen voor Burg. en Weth. van Gedeputeerde Staten, waacby wordt medegedeeld dat in verband met het beroep van den Raad tegen de afkeuring van de lokalen der school le soort door afdeeling A van genoemd college eene plaatsopneming en verhoor van deskundigen zal worden gehouden op Woensdag 9 Mei, des voor middags ten ll1/» ure, in de lokalen der genoemde school. dan zal het u bekend zijn, dat de fiaanciën van Schoonhoven in een treurigen toestand verkeeren. Wil die zaak terecht komen, dan zullen we wéér een leening van f 15.000 moeten aangaan, door wanbeheer voortge komen. En wanneer dan "de wethouders, die geroepen zfin voor de fioanciön de zuinigheid te betrachten, een verhooging van loon goedvinden, wat goed en nuttig is, maar er aan verbinden dat er dan ook werk voor geleverd wordt, dan vind ik het een royalen Gemeenteraad, die dan nog het tegenovergestelde wil; en wanneer Burg. en Weth. werken, om de uitgaven voor een architect te besparen, dan vindt men hier nog menschen, die dat geld meer willen uitgeven. Nu de zaak van de school, die al jaren gehangen heeft. Al bent u er niet voor, dan bent u nu toch geroepen om de meerderheid bq te vallen; u bent geroepen om de besluiten uit te voeren, maar u moogt niet zeggen, dat er één wethouder is, die u op den achter grond dringt, want ik zoek, met u, in t be lang van Schoonhoven werkzaam te zqn, waarvoor ik den eed heb gedaan. De voorzitter: We zullen met verder daarop ingaan, maar als u de zaken goed overweegt, mqnheer Valk, dan zult u begrfi- peu, dat ten slotte alles neerkomt op het hoofd van den voorzitter en daartoe moet hii natuurlijk een deskundig advies hebben om hem voor te lichten, want om op elk gebied deskundig te zijn, ik ben dat met; daar voel ik dus behoefte aan. Ik sluit de vergadering. ilEMENttB NIEUWS. Naar de barakken op Hooge- noord, te Rotterdam, is overgebracht een 15- jarig meisje uit de Kogelvangerstraat, verdacht aan pokken te lqden. Eenige studenten vert_rTokk®° Woensdag j.l. uit Harderwijk naar Urk. Ze kwamen te 3 uur des middags aan en ver trokken vandaar weer te 11 uur mett de schuit van schipper Jansen. Door lottig toeval viol des avonds te 11 uur, toen de schuit nog ongeveer een uur van Harder- wjjk was, de 13-jange student W. J. Bielhaan, afkomstig van Deventer, teprater en verdronk. Aangewende pogingen om hem te redden mislukten. Door de justitie te Tie li e instructie geopend tegen K, br,eve®B"rd®'' te B., verdacht van schending van het uit Rotterdam eene schippersvrouw met pen 10-jarig meisje, om bij bare moeder een bezoek te brengen, doch daar deze niet lier was, daar zjj juist Vrfidag was uitgevaten, en de vrouw geen geld had om de terugreis naar Rotterdam «e betalen, was zonaar den ZeerEerw. heer Pastoor der R. K. Gemeante gegaau en deze had haar het benoodigde reisgeld gegeven. Even uit de pastorie zqnde, kreeg de vrouw zoo'n hevige zenuwtoeval, dat z| op den grond neerplofte, wat gelukkig werd opgemerkt door mevrouw Steinhart, die daar toevallig wandelde, en meer anderen, die haar bjj den beer G. Brandwijk in ham hr.chlen. Aangezien de vróuw hier niet kon blijven en zd geen f.mili«lrd«n in deze gemeente had, was mevrouw Steinh.rt zoo welwillend haar neer h.re woning te laten brengen, waar zj dien nacht liefderijk verpleegd werd, om des anderen daags weder naar Rotterdam te wórden vervoerd. Thans loopt men met een ïyst, om dit huisgezin, bestaande uit man, 4. kinderen, welke in de groolete armoede verkeeren, aan een nieuwe schuit te helpee, daar de oude voor afbraak la moeten ver kocht worden, en tg thans zonder schuit en dus zonder verdiensten zijn. Door de politie werd op lest van den Burgemeeeter proces verbaal opge maakt legeu Chr. H. O-, wonende alhier, verdacht van valsche aangifte en onder- teekening bij het aangeven van een pasge boren kind. J Door de politie is Proc®8-*erb*+l opgemaakt tegen P. J. jPj wegens het in zijn wiokel voorbenen hebben van eeu onwettige maat. briefgeheim. In het Oostelijk deel van ons luwiuun n«a>w.. i«n«t heeft Woensdag j.l. een hevig onweuer Ik stel dus voor, dat de Raad gemachtigden Kehad, gepaard met zwaren hagelslag, inwjjst om daarbjj tegenwoordig te zijn, en r,,, verschillende plaatsen gingen boeren- a&nwyst w, - I m verscuiucuun uinnzww» o—o-- desverkiezende een deskundige. „lasteen in vlammen op, terwfil koeien in De heer H. M. den UQ1: Hoeveel ge- I machtigden De voorzitter: Een paar. De heer G. J. Niekerk: Nu ziet u alweer het gebrek, dat we geen architect hebben. Waar ia nu de architect? Wie toekthem? Op verschillende plaatsen gingen Hoeveel no- I plaatsen in vlammen op, terw' Hoeveel ge j wergeu doodgeslagen. -Toen Woensdag-morgen Dr Dekker te Bodegraven alB gewoonlgk op wen was om mot paard en r(jtuig zgn patiënten te bezoeken, scheen bet paard van Ld of ander voorwerp op den dök te zgb hetzfi Burg. en Weth., hetzfi uit zfin De heer P. Greup: Wfi ifin al genoeg ingelicht; we hebben de plannen van-ouds Een puzzle, De voort- brengen of de Raad gemachtigden wil zenden, H.1.H Rum. en Wetb., hetzü uit «ijn midden. q k ï«^fged;LntL0,ra?i.;n»SegereedUdPe voorzitte^? Dun' de Raad vind, goed TengeL af J. Jetp-dmet 1' STeen™Z£ SW vezjde de dokter St-MU D.„ tallen "1 hot j ^me Bloem end e. 1 Srwe-k'en «0^ M DeU°£' G, J. Niekerk: Zou de heer het lerUg bjj de juffrouw, ëie den trouwen Redeker den Raad niet ter zijde kunnen „„„tbode d»"^»;rdlTwde D?°n.n d.nkfe ao na» *al kiii wel willen doen. centen in de hand auwae. staan? Dat zal l>y wel willen doen. De heer P. Greup: Daar ben ik sterk tegen, dan liever een vreemde. De voorzitter: De heer Niekerk stelt voor een deskundige er by te benoemen. De heer G. J. Niekerk: Tenminste als ^tobeer P. Greup Ik acht het onnoodig. De heer J. W. Valk Ik geloof dat alle plannen omtrent de school leden bekend zgn en 'b..vmd geen bezwaar in om dien heeren in te lichten over wat de Raad wd We hebb n volstrekt geen deskundige noodig. De voorzitterAls de hemen z,c maar plaatsen op bet, juiste etaudplint van de indeeling der school in zooveel lokalen Het is alleen: het standpunt van den Raad ver dedigen ten opzichte van de afkennng wat Tblïïw, Valk en P. Group: Dat "gTSSSLTE!* R«d viudt een dteUhnede!eG°7! Nieknfk: Ik vind dien wel n°n«gvoorzitter: De heer Niekerk heeft verantwoording mogen «lellen.w« a r™rziu",ePd.g.eg"0hetUnieIteg,kunt»,1DL ?i« ik dat het met dit beroep gaan zal als andere, er gaat niemand. Ik zou - deskundige beslist ar Redekei veranderd voordele gave, waarop de vrouw zei: man 5 gulden had gevonden en maar 'n sigaar had gekregen als fooi. Nuu zou ze er echter nog 'n dubbeltje bH'loBnh Ook biorvoor bedankte de postbode. grheenheven, II Mei. t Naar aanleiding van de door de Gedeouteerde Staten dezer provincie gedane oproeping was Woensdag j.l.. des morgeus HY. uren, een groei aantal belanghebbenden bijeen in de lokalen der openhmr. U«er. school le soort, om tegenwoordig Ie zgn bg eene plaatsopneming en een verhoor van riaarom zeggen, dat een deskundige nasus. a5? omdat do heer Redeker het nebouwd heeft en alles veranderd en -fLmjver.emugih.m,e)tnemJ De heer J W. (Valk: Dit weten wij ,nd° "dat kan ik Vel voorleggen ale je St wéten wil. Om fouten van een vriend fn orde L maken weer een duizend of dne gUDee°hëegT°A. Grave. Kooiman: Ik beu bjj tegenwoordig dan kon het pro en MDe*VM°rzitTenr1 Mflnheer Niekérk, verlangt dut ik het voorstel in rondvraag breng? De heer G. J. N.ekerk: Ja, mgnbeer de T0S"voorzitter: Dan breng ik in rondvraag om een deskundige te be.n°6e™,®mmen vóór A'l^'here'rTCB h" v«7WWens—rdIk had SLCr"'dakn «ïtab^n' het mandaat van 0 f?6 ^""woila^lg 'hetNoodig* acht8zi^h college yoegeD, heeft het die een d®«kuDd'8J dj_ Maar uit de discuseies maCht,g'Dlebleken dgat men het Dist noodig 18 ugaen0iiLns twee 'leden hebben zich genoeg .cht, althans twee ude voorziUer nu al d"r0Vndrere mêening heef-, dat helpt niet fÏVr7-W,v'.lk"',lMgnt De ik nog even het -oord? heer J- w. ValkMijnheer de voor- ^tcWTwalXukcu. En deëitundïgen éo verband met het bnrMPivcn den Raad dezer gemeente tegen de verkla ring van den Hoofd inspecteur van de Volks gezondheid lot ofkeuriug der gM»"™de lok•• len als schadelijk voor de gezondheid. Eene commissie uit Gedeputorden bene- vens de Hoofd Inepecteur Dr. W. P.KugBen eu twee Iuspecteurs bamen ■•nd"l't1'ghb®f,' Die van de vele klachten, door bet hoofd der school en de onderwijzera geuit. Namens ouders stelde de heer J. bcbaig duidelijk de vele gebreken der lokalen in t licht, en deed ten slotte een beroep op den steun van heeren Gedeputeerden om zoo spoedig mogelijk een einde te maken aan deu onboud baren toestand. Met belangstelling wordt de verdere loop der genchiedenis tegemoet gezien. t Woensdag-avond U Einld d« afdeeling .Schoonhoven van het Centraal- Genootschap voor Kieder-, Herstellmgs-en Vacantie-koloaies haar eo-ste huwhondelgke vergadering in het Heeren Logement. Aan wezig waren dertien leden. De voorzitter, de heer H. C, Geluk, deelt bjj den aanvang mede, dat het aantal leden na do oprichtings- vergadering reeds is geklommen v.n 18 op 60 Hii spoort aao tot navolging vau het voorbeeld der afd. Weesp, die «een «eer kort bestaan reeds 100 ledeo telde en in staat was 17 kindereD 4 weken lang uit Ie «enden. Om het zoo ver te brengen moet er hard aewerkt worden. Daarna werden de Statuten .n behandeling gebracht. Eeniga der balangrgkste art vol- göArt. 2. Da vereeniging stelt zich ten doel, het lichameiyk eo zedelqk welzga van kin deren zonder onderscheid van gezindte ?e bevorderen, door hen in de gabgnbnd te stellen een tqdlang in een gezonde streek t0 ArT Kinderen, die de Schoonboven?che scholen 'bezoeken, komen in de eerste plaats in aanmerking om uilKezonden te worden. Art. 6. De minimum contributie bedraagt Art fo. Ieder lid kan aan den secretaris ■cbrifïeiyk namen van kinderen opgeveD, die voor uitzending in aanmerking komen. Iu den loop der besprekingen w-.-rd er hii herhaling op gewezen, dat het bestuur, om dit j«ar nog eenige kinderen te kunnen uitzenden met veel spoed zal moeten te werk gaan- Vervolgens werden tot leden van het definitief bestuur gekozen mevrouw Steinbart, mevrouw Mak—Smith, mpjuf frouw H. J. Schless en de heeren M.R. ten Hagen, l)s. J. van der Spek, J. Valkenburg en H. C. Gelok. t Od de gewone weekmarkt waren aangevoerd 260 lammeren. De markt was vlug en de prfizen der voorgaande week werden gehandhaafd. f L.L Maandag arriveerde alhier VOOBBKBEI1>EN1> MILITAIB OHDEBB1C1BT. Blijkens de jongste aflevering van het „Recueil Militair" heeft de M.nister van Oorlog bepaald, dat voortaan het Voort»- reidend Militair Onderricht, hetwelk in de laatste jaren gegeven werd '«"nvatig November tot einde Februari, tal plaats viuden van begin October tot einde Januari en dat de aanmelding tot deelneming aan dat onderricht voortaan moet k«*chieden „vóór 1 Juni, doch met het oog op den.korten ^nog beschikbaren tqd in het jaar 1*06 bJ uitzondering kan plaats hebben tot en met 15Wü11'brengen hierbij in herinnering, dat het voorbereidend militair onderricht o, a- ten doel heeft, aan toekomsUge m'l«t»eplich- tigen de gelegenheid te verschaffen, om de geschiktheid te verwerven tot het voldoen aan de tischen van militaire bekwaamheid en zooveel mogelqk ook aan die van U?ha- melijke geoefendheid, bedoeld b\j art. ,104 van de Militiewet 1901. De lotelingen, die aan eerst- of laatMbe- doelde eischen voldoen, worden, voor koo- ver zy daartoe geschikt bevonden zqn en dit met de belaDgen van den dienst is overeen te brengen, ingeiyfd by het korps ea ge plaatst in het garnizoen hunner keuze, ferwql voor inlqving tot korte oefeoing (i.g. viermaander) in de eer®te aanmerking genomen worden de lotelingen, "e zoowel aan de eischen van militaire bekwaamhiid als aan die lichamelijke ge oefendheid voldoen. De hier bedoelde oefeningen hebben plaats gedurende ten minste 4 uren per week en naar een programma, loopeude over twee achtereenvolgende wintertqdperken. Het spreekt van zelf, dat men de kans, om bij het examen het geweuschte gBaig- schrift te behalen, belangryk vergroot Moor het onderricht gedurende meer dan twee wintertjjilpérken b| te wonen, wmnrlg de g.legeutieiil be»taat, otnilat men ree# op 16 jarigen leeftijd tot het onderricht ijkan worden toegelaten. i. Het ez.men tor verkrgg'bg van een ge; tuigschrift moet tolken Jire vóór J0 JabUari cfgeloopen zjjn en vangt in verbaod daar- mede op meerdere plaatsen reeds in het neg" van die maand aan. Het gevolg daar- van wae, dat tot nu toe zg, die aan het enmen deelnamen, in het laatste winter- tgdperk elechta gedureDde i maanden wer den geoefend. In dit euvel is nu door den Minister van Oorlog voorzien, door het voorb reidend militair onderricht reeds be gin October te doen aanvangen. De aanmelding geBclnedl bg den Com mandeereode Officier der Infanterie of der Veating-Artillerie in plaatsen "aar genoemde wapens garnizoen houdenin alle andere plaatsen bij den Burgemeester der gemeente. Wü herhalen, dat de aanmelding in 190Ö vóór 15 Juni e.k. moet plaats vinden. heeft- volgens overlevering kroop indertfid S werkman van 't begin tot t eind door die ondergrondsche opening, wat zeker ge .„ven^m^eU. oorgen de beer W, O. met «(n den Lekdijk uitreed, kwam er een hondje voor de a-t», waardoor deze kantelde, de heer o er aftuimelde en zich deerlgk bezeerde. Hergmnal.artat, 11 Mei. Waarschijn- Ijk door den overgang van bet weder in be Zr'm det" we6t' b» verschlllentie land bouwers alhier kooien gestorven. Maandagmiddag reed D. B. alhier m de buurt Beneden berg met een kar, waar- veer eeo jobge hit was gespannen, weike Zi-ker nog niet erg te vertrouwen is. daar hq opeens een zysnrong nam, waardoor alles io de naast den weg gelegen wetenug tt,re®b| kwamspoedig was alles weder op het droge, zoodat het ongeluk met een nat pak ^.^Dinsdagmorgen kwam een geladen wagen van J. A. v. d. S. alhier, van Bergstoep ge reden; halverwege de stoep struikelde het „aard en kwam te vallen, waardoor het aan beide voorpooten groote ontvellingen bekwam en een ander paard voor den wagen moest worden gespannen. GrMt-imaera, 11 Mei. Door onzen seaebten predikant werd Zondagavond aan de gemeente bekend gemaakt, dat JondaK" morgen 2 giften van f25 en f10 door de diakenen waren gecollecteerd, waarvoor doo Z.Eerw. namens den kerkeraad aan gevers of geefsters dank werd gebracht. De verhuring van de helft der zitplaataen voor mannen in de Ned. Her». Kerk bracht Zaterdag 1.1. op f911, zynde f i°9 meer dan I jaren geleden. Naar men verneemt bren gen de zitplaatsen der kerk in het geheel plm. f2500 aan huur op. Door de kaashandelaars werd deze week MARKTBERICHTEN. Befleiraven,8 Mei Kaas. Aangevoerd 156 wagens, te zamen 7lltt atuttH.wegcri e pi. m. 43764 kilo; Ie soort Goudsche f«L 57.60, zwaardere f 58,-, 5e somr' L»- k 15,-. Derby-ka.-, Ie_ «nrt f 57 50, a 25,—. ueroy-w. rt Edammer-kaas, le soort f 28.-.» «oor f 2-5.—. Handel vlug. ZÏÏU*"*' 56,—^zwaardere f Aangev. 88 partfieiL Ha°del !luK' Boter: Prfis der goe- f 1.» 1 weiboter f 1,05 1.15 P«r kilo. Uatlardaa, 8 Mei. paarden. 1593 magere ,25. Aangevoerd 35 912 vette runderen. KTSu.'w.'Sié." en graak.lv.ren, "loeiTê'n ossen 55 tot 36 cL. kalveren 35 Mei. Boter, .e qtul. 65 ct "uual 50 ct- per hrif kilo. Kaas f 55 a f 57 per 50 kdo. Vette kalveren 56 58 ct. per 0t kilo. Nuchtere kalveren f 8 a f 15 per etuk. Vette varkens 17 30 ct. per W kilo. Biggen f 11 f 13 ner stuk. Lammeren f9 af 13 per stuk Aardappelen (gele) f 4.50 per HL. (blauwe) f 3 (poters) f 1,50 Eieren f 8 - per 100 stuks. Weerden, 9 Mei. Kaas- J>f ter markt op heden bedroeg 514 partfien, prfis van Goudsche le soort t 26.— kim, 5e soort f 53.- a f 55. zwaardere f 18.— Voer de talrjlke bewijzen van belang- stelling en vriendschap, ons betoond tor gelegenheid oneer 15-jarige EcbtveCf®D.,f!|!*' betuigen wfi, ook namens de Kinderen, oneen oprechtrn dank. ABN. DE KOGEL. ANTJE DE KOGEL—D* Bes. Groot-Ammers, 11 Mei 1906. Hiermede betuigen wfi onzen hartelfiken dank voor de menigvuldige blqken vani be langstelling, ondervonden bfi de herdenking oneer 25 jarige Echlvereemgmg. J. DEN BUTTER. L. DEN BUTTER - Schippxrs. Schoonhoven, 12 Mei 1906. voor Jongelieden van 55-57 jaar, dle.zekm willen zijn bet volgend janr te alagen, dienen nu reede beginnen Ie loeren en kennen daarvoor te B.ltnvd.- onder- wjjs bekomen van een Onderwater, die mt- alékend ep de hoogte .s met de mjchen vragen. Z(j, die geen gelegenheid hebbM oaar Rotterdam te komen, kunnen per correspondentie opgeleid worden, zooals het VOFr*e bj" leïeVSn^AN MMSCHOTEN's Boekhandel, Bamrdai. VERVOLG DER NIEUW8TIJDIII6EH- De kapitein M. C. van der Hoog van het 2e reg. veld-art. wordt gedetacheerd iu de legerplaats bq 01debro®k tot het volgen van een cursus bfi de oefeoinza-batterjj. Door het bestuur van den Reiger bergschen polder is het verhoogen en verzwaren der djjken Rilland opgedragen aan den beer C. Zanen Hz. Sr. te Ammerstol voor de som van f 33780. Op 57-jarigen ïeeftfid is t® 's-Gravenhige overleden de heer P.M. E. SvW ter-, commaedant en inspecteur der rjka. veldwacbt in het 4s district. De overledene, die in 1867 werd beuuemd lot 2a lult. der ibf. O. I. L, gteg iu 1871 over bjj het wapen der administratie en werd, na de verschillende rangen le hebben doorloopen, in 1889 op verzoek gepensionneerd als majoor kwartier, meester. Hjj waa gerechtigd tot het dragen van dé Atj.Umed.lj. ,1873/74 eo Ijej, Kzpeditie-krom. In zijo fUOctiei aio c-mam dait der Rglisveldwacht wae bg tgdena dn Vredeeconferentie in 1899 belast met de bewaking van bet Huis ten Bosch, en werd hem de Orde van St. Anna van Buoland verleend. In 1901 verkreeg de thans onl- slapens den litulairen rang van luitenant, kolonel kwartiermeester. Een boek van Dr. Kuyper. .Het Handelsblad" meldt, dat Dr. A. Knyper voornemens is oen beschrgv.bg vee zgn reis uit te geven in dne talen: Fran.cb, Eugelscb en Du.t.cb, De semgver zon een bonoranutn krggen van 60.000 gulden. Het gerechtshof te Arnhem heeft Donderdag j.l. bevestigd het wonnis der rechtbank te Tiet, d.d. 8 Maart J.l., wa&rbg A. v, d. B„ landbouwer te Het- en Boeicop, wegens doodslag, gepleegd op z|U stief-achoonzoonveroordeeld werd tot 12 jaren gevangenisstraf, met vermindering van 10 maanden. •Alblwwerwmardl en VUfheeren- lenden, 11 Mei. De handel 10 kaaa i® wittig, prijs iets booger boter met redeljjke vraag, onveranderd in prfis. Men besteedt thans in deze streken voor: kaaa f 23,50 4 f 28 per 50 kilo, naar wicht en kwaliteit; goe- boter f 0,57i/i, weiboter f 0,60 per 1/1 kilo. *Aineide, 10 Mei. O ader den dfik, bet Raadhuis eu de.. Dam alhier bevindt zich een du.ker tot het inlaten vau water uit de rivier ia de polders Middelbroek c.«w liet bchijnt, dat aan dien duiker, ia het sedeelte liggende onder het plein tusscben den Hoogendqk en het Raadhuis, een gebrek is ontitaan. Men is nu beug den d«"Jer bloot te grtven, welk werk teel bekfikfl alhier en in de environs de kaas gekocht van f24 tot f 16.50. Zwaardere soorten tot 50 de 50BK.G.; de handel is over het algemeen redelbk •Krimpen mlA Eek, 10 Mei. Door den kerkeraad alhier werden verpacht voor eeu jaar drie perceelen hooiland, die na com binatie opbrachten de som van f160, waarvoor de beer M. Hak pachter werd. Bq de verkiezing voor een lid van net Polderbestuur is gekozen de heer G. A. de Jong, met 248 stemmen, terwfil de beer A. Dogterom 16 stemmen verkreeg. Door een firma uit Engeland is aan de firma J. K. Smit alhier opgedragen het bouwen van twee sleepbooten. Het zoöntje van den heer S. van Uaie- wijn viel in de veersloot en zon zeer zeker verdronken *qo als niet het moedige knaapje B M. Wepster hem had gegrepen en hem zoo lang had weten vast te houden tot er meerdere hulp kwam opdagen. A. v. d. Laan, dip op het hulpgeschrei kwam toeschieten, bracht het knaapje op het droge. Door den heer J. Koen Sr. werd de geredde thuis gebracht. «Lwptk, 10 Mei. Tot assistent van den agent bfi de Rfiksverzekeriogsbank te Hil versum is voor de gemeenten L^P'k, Jaars veld en Willige Ltngerak aangesteld de heer C. Koedam, ambtenaar ter secretarie te ^■Mrberb, II Md. De hoopele prg-, VOOC kans eerste kwaliteit besteed, bedraagt 'n deze «eek f 58 per 100 h. K.G. Zwazn soort gold f 29. De handel is zeer vlug. ••Pwlabrwek, 10 Mei. Door den raad dezer gemeente werd in «gne op 4 dezer gehouden vergadering bet kohier van de plaatselijke directe bels.Ung n.ar be n- komen vastgesteld. Bet kohier bevat 146 aanslagen tot eeo bedrag van f 1536,79. •BeeuwUt, 11 Mei, Woensdagmiddag omstreeks kwart over twaalven brak er, ver- moedelgk door het te hard branden **ube' fornuis brand uit op den zolder van een particulier huis, staande m den,£l'"f"<'r' loebeboorendo en bewemnd door J. L. H-ndrike. renteoier. Snel sloegen de vlammen, aangewakkerd door den nog al sterken wind, 0IVC?edbdeeT -at er te redd.n viel was naluurigk aaoslonds de gedachte van de heisgenoutcn en eenige buren, waarbg A v d H. Jr. en A.V. zich dapper weerden. Maar' veel kon er niet gered worden. De brand was te bevig en m een minimum van tgd was het eens zoo welgelegen landhuis teinPW0M°teP vaart dwarrelden de vonken door de lucht en kwamen neer op het rieten dak van een twee woningen verder slaand huis. bewoond deer J. Vermeuten. Toen men ook dit rietendak rag branden, was het den landbouwer L. V., die. nlettegen- staaode zgn ouderdom, als een jong maalje een, twee. drie op het dak zat en het riet hevon los te werken. Ook de inmiddels toegesnelde spuiten uit den Plstteweg en van de Reeuwgksche brug deden ai wat zn konden en bespoten het buts van den scheepmaker J. den Honk en het bran dende rieten dak, zoodat van dit laatste slechts een klein deel verblindde. Do be- wouer J. V. leed nogtl waterschade. De inboedel en het hois van J. C Hebdnks waren verzekerd. De inboedel van een bg hem inwonenden zoon evenwel riet. Bfi de j.l- gehouden verkiezing van twee poldermeesters en vier gecommitteerde ingelanden van den polder Reeuwqk zqn de aftredende poldermeesters J. van Veld huizen eu T. Kwakerntab, benevens de aftredende gecommitteerde ingelanden J. Kwakerneak, W. Nieaing, W. van Dana CJz. en Jd. de Brnyn, wederom als zoodanig he*Wwerd«n, 10 Mei. j.l. Donderdag was tiet 25 jaren geleden dat de school voor Christelijk onderwfis alhier werd geopend. Voor de kinderen was *s morgens in de school een feestje bereid, waarbfi ztf werden onthaald en ook een geschenk mee naar huis kregen, 's iSaraiddags werden in t lokaal .Concordia" eenige belangstellenden en ge- noodigden van buiten de gemeente ontvangen. En 's avonds werd het feit feestelijk herdacht, en traden de beide vroegere predikanten der Herv. Gem. alhier: Ds. C.J. Lammermk van Amsterdam en Da. J. H. W. Kalkman van Hilverenm, als feestredenaars op, BTBOEBLIJRE STAMD. g<*heenheven. Van 8 -11 Mei. Ondertrouwd: H. C. Zsnen. oud «I J (won. te Zwfindrecht) en M. Bakker, oud114y Getrouwd: J. Mets, oud 26 j. en N. Stalenburg, oud 11 j- M Op 18 Mei a. s. hopen onze geliefde Ouders jB PETER KORTLEVER HERMINA VAN BUREN «hunne en Twintigjarige %jc Echtvereniging te herdenken. W Hunne dankbare Kinderen. "I Schoonhoven, Mei 1906. Den 18. M-i a. s. hopen onze j geliefde Ouders JOHANNES STRAVERS j en CLAZINA VAN DEN VELDEN hunne te herdenken. Hunne dankbare Kinderen, Behuwd en Kleinkinderen. Villige-Langprak (Halve Maan). 11 Mei 1906. 1 te Sdwanhavea. GODSDIENST-OEFENING op m Mei ittOA, 's morgens 10uuronder fe!di" vanT'A DE BEGT, Predik.et te Alkmaar. Den I8den M»i a. hopen, D. V.. otze geliefd^ Ouders P1ETF.R JOHANNES JOZINUS WENDELS en LENA KAPOEN hunne te berdenken. Hunne dankbare Kinderen. Schoonhoven, 11 Mei 1906. Ge trou wd: H. SCHOLS. Arts, en ELISABETH DE LEUR. Nieuwpoort, I Mei im Amsterdam, j De Heer en Mevrouw SCHOLS de Ledb danken minzaamst voor de bfi hun Huwelfi* getoonde belangstelling. «alerkerk a/d IJnwtl. v.adsz II M«l. -m. 9«/. uur en nm, 6vftur.pL A. v. VEELOO, van Rotterdam. De Oodergeteekende berichl hiermede, dat bg zich alhier ala beeft geveettgd, kopende door »n n«U« bediening de gunst van de geachte wge- zetenen waardig te mogen worden. Nleew.lekkerlaed. THOMSON'S PUDDING eens geproefd, Overal begeerd! And're PUDDING, 't is bedroefd, Overal geweerd! Prfisvraag 28 Dee. 1906. (BARAKSPEL), OM PRIJZEN VAN twt o» mat 14 M«i m. in 't Café van Oreet-AwMerz. Ean ingezonden stuk en eenige berichten wegens plaatsgebrek in een volgepd Nommer. lACATliBliBliWBTEII op Zondag 13 Mei 1006. Hlag Sctoconbeven. AMMERSTOL 'a Voorm. Ds. Verhagen van Gouderak. King Sltedrecht. BLESKENSGRAAF. '8 Nam. IVi uur, Ds. Bronsveld, van Brandwqk. PAPENDRECHT.'aNam.luurDa. Hulscuer, van Nieuw Lekkerland. VISSCHERU-BERICUTEN. •Ammerstol, II Mei. Van Zaterdag 6 lot en met Vrgd.g 11 Mei zgn alhier er markt aaogeruerd 34 zalmen; prgs per ij, ktio van f 1.10 tot f 1.40; 495 elften, prgs per stuk van f 0,50 tot f 1,75. "Kriailiigezi, 11 Mal. Deze week werden ter markt aangevoerd 351 zalmen; prgs Win terzalm f 1,15 4 f 1.46,prgs Zome-z.lm 4 f 1,40 per 5 ons; 7986 elften* prfia f 0,15 k f t,U per etuk. Reden overleed, na een langdurig doch geduldig Iqden, onze geliefde Echt- genoot, Vader, Behuwd- en Groot vader, de Hert KLAAS I»E* BESTEM in den ouderdom van 70 jaren en 5 maanden. Wed. K. DEN BESTEN - V» du ij a en Kinderen, Behuwd- en Kleinkind. Bergambacht, 10 Mei 1906. Algemeene kennisgeving. Voor de vele bewfizen van belangstelling, ondervonden bq ons 50jarig Huw®lfiks- feest op den 8sten dezer .'.betuigen wfi onzen hartelfiken dank aan alle Vrienden en Bekenden. P. P. v. d. AA. C. v. d. AA, geb. Itjcshobst. Schoonhoven, 11 Mei 1906. Xe keep ldu.eOO barde en zachte IJeeleteea, een parifi I>»bp®MlM»i Uieree Blaten, Beaa. ee gw* eMfiaea, aearaecrca Seuaereeaca- ■aaatvli* ras. Adres: STROOVEEK f of BANIER- STRAAT W, B»tterJ«m. 9 verschillende DOUKABBKSI en een gebralkte Tllbwrlc, door H. BOUTER, Mr. Wagenmaker, «»••!-A■BBBCI*. ,n HORLOGES, REGULATEURS, WEK KERS enz. Kertc Tiende weg 17, Zeer goedkoope prqzen en solide, met Gaf. Voor de zeer vele blijken van vriendschap en belangstelling van Familie, Vrienden en Bekenden, zoo binnen als buiten de gemeente ontvangen bfi onze 40-jarige Echtvereeniging op 4 Mei j Ibetuigen wfi, mede uit naam onzer Kinderen, onzen diepgevoelden dank. ADRIANUS VAN VLIET. LENA VAN VLIET Verstoep. Gouderak, 8 Mei 1906. Hierbfi beluigen wfi, mede namens onze Kinderen, onzen harlelqken dank voor de vele blfiken van belangstelling, bfi gelegen heid van onze 40-jarige Echtvereeniging ondervonden. T. BOERE. A. BOERE—Vae Grieken. Moordrecht, 12 Mei 1906. van BOEKE EN HUIDEKOPER, Uraalagcn, Aaiterdaa. A€lENT voor Aaaeldc en üaaatrekem ■r. Nmld te A na e 14e. tr Aan hetzelfde adrea |«TZU|d een aaskanrsé bekend met Boerenwerk en Hnefbeslaff. gevraagdtegen hoog loonbfi C. DE bRUIN, Aannemer, JaareTcEd. lAlcekcreelagcl, dOCDA, voor Brand-, GlasInbraak-, Bedrfifu-, Trena- Krt-, Scheeps-, Paarden- en Vee-ongelukhen. vensverzekering en in Hypotheken. Verzekert het vee in de weide tegen het hemelvuur, k f 1,— per duitend. Vraagt inlichtingen en tarieven. COHN' D0NN1Y C.„ DaaMhaedacheenen, prima Q garen, wit en gekleurd 5J c DaaiMibaad»cha«acBge heel poreus, wit en gekleurd, mooiste kwaliteit DaiMMkaidAckeeieige heel poreus, met t drukknoopen, rtft Ui extra sterk 0 25 eu JiJL ct. DaMaeehaadMcbwcncafijn ste kleurendubbele vinger- QC toppen met kattenoogknoopen yj ct. DaHicakaadMCllaeacB, imi tatie-linnen, alle kleuren, 2 /ft drukknoopen40 ct- Daweahaudachaenen, extra lang, wit en crème, prachtige ftC kwaliteit0,35 en ct. DaaMallalaec, wit en ge- II kleurdgeheel A jour, zéér sterk11 ct. Daaeeeatlialnea, wit, zwart en gekleurd, met fraaie kant Ift afgewerkt10 ct. DaaeeMaltaiaea, geheel A jour, ft ft alle kleuren, met f drukknoopen, ct. DaanMMBltalaea, geheel jour, met f drukknoopen en prachtige Af? kant, |rit, zwart en gekl.0,45 en 00 ct. Gestreepte DaneakeiMn, extra lang, rood en blauw ge- IQ streept, mooie kwaliteit 10 ct. Gestreepte üameihinieu, extra lang, lichte en donkere QQU* fantasiekfeureuct. Zwarte en Brnlne Danes* kernen, wsschecht, zéér sterk, per 3 paar 0,70, per paar Zwarte en -limine Dasnee- kensen, met dubbele biel en versterkte too nun BelM*Dame»keneen, in groote verscheidenheid kleuren Jour DanrskGBsen, zwart, wit, rose en blauw, extra lang, Qft soliedOO ct. A Jenr Danseakeneen, zwart Prt met fantasie gewerkt, pracbt.kw. 00 ct. Kladeraek)ea in nieuwste lichte en donkere kleuren, alle Ift grootten 0,25, 0,t6 en ct. Heereaewkken, bruin, zwart ItlUi en macco, extra dun \Jf ct. Heereaawkkanzwart en macco, dubbele hiel, versterkte Qft voet, extra soliedOU ct. Heerensskkei, extra zwaar gebreid, macco kleur, dubbele ftïV» biel en voetILJL ct. Heereneverhenden, gladde of geplooide stfive borat, uit muntende kwaliteit, 1,90, 1,65 en Heerenarerk«Mid«nzonder borst, madapolam met plooitjes, alle haiswqdten, 1,20 0,98 en Heereneverheudengekl., nieuwste dess m. losse manch., slappe geplooide burst, wasch- echt2,90 2,25 en Heerenhssrdei, alle courante modellen, prima linnen en half linnen, 0,9f,'0,23 en Heeressfraata, zonder bnord, glad en geplooid, prima kwal. 0,38 0,29 en HeereBnaichetlen, met 1 en 2 knoopsgaten, groote ver scheidenheid mod. 0,35, 0,29 en HearengaraUarea, mooie kl., front met bqpassendo man chetten, 1,25 0,88 en Heerembretels, uitstekende kwaliteit elastiek, pract. mod. 0.48, 0,35 en HeereRdasMRzwart en fant. kleuren voor staand en dubbel boord, nieuwste modellen en dessins 0,65 0,86 en Heerenslrlkkeu, grootste sor teering, nieuwste patronen, rqkste keuze 0.36, 0,24 en Klnderetroahw«dea, wit en gekl. stroo, m. zfiden lint en str. 0.75, 0,48 en JseienuIrssliMdeB, mate lotmodel, wit en gekleurd met iogez. k jour rand 0 85, 0 65 en Heerenitrsshsedeu, lijn en grof stroo, met ingezetten rand eu prima zfiden lint 1,25, 0,54 en HeereRpanamahoede», imit., verschillende modellen, met één en twee diukan 175, 1,25, 0,35 en HeerenvlUfaaeden, fant. mod. st. en slappe mod., 1 95, 1,50 en Kluderbareta, in grootste versch. nieuwe mod. pr. laken, met en zonder opschr. en zfiden lint0,70, 0,58 en H«erenp«Uen, voor de reis nieuwste Eng. stoffen, autom. mod0,70, 0,40 en ^Jangenepetteii, jockey en an dere modellen, diverse dessins, prima laken en Engelsche stof AC ct. 0,75, 0.45 en Kinderpakje*!, grootste keuze in katoen, laken en fantasiestof, voor leeftfid van 2 tot 10 jaar. be neden elke concurrentie 3,50, 2,25, 1,45 en Heeren* en Dameepan- ieffels, prima koordst. of leder met en zond. habk. prima lederz., 1,95, 1,25, 0,95 en ct. ct. DameHparaeele, w. bat. en linon waschb zeer solied, extra licht 1,95, 1,25, 0,95 en DameeparaeolHpr. bat. eu linoDstof m. ectredeux, fraai zfi den strik, waschecht, 1,90,1,25 en Dauieeparaeols, effen en gebl. 8alfiDst. m. rand en aaiipez. str. zfiden strik, pr. fantasie-knop, 2.25, 1,65 en DamesparasolMgekleurd prima gebl. satfins». m. entre- deux of fantas, rand. natnurb. st. m. fr. ko. 3,50, 2,25 en Klnderparaeolttw. en ge kleurd, versch. st. en kn. m. fantas, d. 0,85, 0 65 en Heerenwendelatekken grootste verscheidenheid na- tuurh. met en zonder fantasie-ko. 0.75, 0,55, 0,48 en Dameelavalllèree, prachtige keuze voor hoedgarneering en strik, nieuwste kleuren en dess., 0,75 0.48 en Klnderlavalllèrea, Schotscb, effen en gemorst, prima zfide, halfzqde en katoen 0 55, 0,38, 0,25 en Dauesbotrden, dubbel en staand mod., fiju bord. en enlre- deux0.42, 0,28 en Dameaatrikken, model choux, Schoische en effen kleuren voor dubbel boord, chic, 0.45, 0,38 eu Mevrouw A. J. OTTO Sr., Krlaapen a/d IJ eelv raagt met Augustus eene goed kunnende naaien en stoppen. Tegen Augustus gevraagd een flinke Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden. Adres A BR. BERKLEIJ, Lopikerstraat Schoonhoven. Geedkeepit eu eeltedat adres voer RIJWIELEN en OIKDERDEELEy. Rfiwielen v. af f 35.— tot f 85,— met 1 jaar garantie. Binnenbanden v. af f 1,50. Buitenbanden v. af f 3,50. Voetpompen v. af f 0,75. Pedalen v. af f 1,50. Kettingen v. af f 0,95. Verder alles tegen scherp concurreerende prfizen bfi Colli- DHÜCIS1 A AD 1 voorb. Fa. TEBOTDEW A Co., ueUl. DEOuELAAllj Blerbaven BO, ROTTERDAM. Vraagt gratia PrUacouraut. Handel korting. Geb*. BERVOETS. T®g®a gebroken in KAAN gebrnike men het beproefde en gunstig bekende middel la de practUk bewexen t« ifi® het beate op dit gebied. Weegt uw kaas eens n® el® ge er gebruik van maakt, en ge ziet nooit meer tegen de kosten op. Da verpakking la gedepoaeerd, te onderscheiden dus van de vele namaaksels. Op alle plaatsen verkrfigbaar, o. a. bfi de Firma's: P. SANTMAN WOLFF Sc Co. en C C KROM, Drogisten A. BUIJS J. WOORTMAN en T. P. v. d. BERGH Sc Zn., Drogisten P. PLOMP Az. A. J. T. SE8US A. v. d. HEIJDEN, Drogist te Schoonhoven. Gouda. Oudewatzr. Utrecht. Woerden. VlANEN. Waddingsveen, enz. enz. Verkrfigbaar in zakken van 46 Ko. k f 8,25 (proefzakjes van llVi Ko. A f 2,25) bfi de meeste bandelaren in veevoeder, o. m. bfi C SCHOUTEN Sc Zn. te Bergambacht; G. DEN HOED, Berkeaweade; F. VAN DAM, tteaderaki H. A. BOS, Capelle a/d IJael; M. A. VAN BEEKUM, Meerkerk; J. C. KENTIE, ttreet-Ammerm, en A. VAN VLIET, Rw.-Lekkerland. Aan bovenstaande adreseen is ook verkrfigbaar mfin bfi 106 Ko. i f 16,-; 60 Ko. A f 7,76 en 25 Ko. k f 4,-. Waar niet vertegenwoordigd levering rechtstreeks door TERSTOND TE HUUR, em direct te aanvaarden: met 30 H.A. staande en gelegen in de nabfiheid van het Dorp Adres W. VAN DER GRAAF, I.ek- kerkerk. 9 Hel 1900. Perc. 1. ZUIDKADED 24op f 1800 f. TUINGROND 899 3. KERK WEG, D lf, .1490 Verhoogd met ÏOO 4. NOORDKADE, B 2049/60 op ÏOOO op Woensdag 16 Mei 1906, ten 11 ure 's morgens, in Café .VERMEULEN", aao de Brug te Waddinxveen. Verhoogingen worden aangenomen tegen 10 pCt. premie ten kantore van De op Pag. 4 van dit Blad aangekondigde verkooping van Paard en Rijtuigen Melenuaragraaf. TB De Notaris A. J. DE MOOIJ te Lekkerkerk zal op Woens dagen 23 en 30 Mei a. s. telkens des avonds C'/ï uur, in bet Café „RIVIERZICHT", voorheen .VAN ZESSEN" te ftcheenheTcn, veilen en verknopen: B 10, nabq de HaveD te 8cü«anhnven, groot 1 Are, 91 Centiaren. Het PAND, laatst bewoond door den Heer C. KORTLAND, is voorzien vsd Gaa- en Waterleiding, bevat beneden KANTOOR en PAKHUIS, daarboven VIER KAMERS, WARANDE en KEUKEN, daarboven DRIE KAMERS en is door zeer gunstige en fiaaie ligging aan de rivier uitnemend ge schikt tot uitoefening van een Zaak of tot gebruik als Hoerenhuis. Bezichtiging drie werkdagen vóór de veiling van 10—12 en 2—5 uur. Aanvaarding bfi de betaliDg der koop penningen op 9 Juli n. s. Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris. d nu M C*? met TOEREHOOREN, no. 34, en het get. naëfi het Don», in den ZuidpUepolder, ia bfi de veilinar, ld Mei 1906 ten overstaan van d- n te Gnu 1»» ge vestigden Notaris H. GROE NEND* AL gehouden, in ééa perceel inbed gebracht op: De AFSLAG btfift bepaald op Donder dag 17 Mei 1906, dea middags ten twaalf ure. in het Hótel .DE ZALM", op de Markt <e Gouda, terwfil tuspchentfids hoogen kunnen worden aangenomen ten kantore van genoemden Notaris GROENENDAAL, tegen genot van 10 der verhoogicgssom. le IJiwelstela zal aldiar, in het CONCERTGE* BOUW vaD het Café .de Strik", op Woensdag 13 Juni 1906, 's voorm. 11 uur, in ééne ril ting, publiek veilen en verkoopen, afzonderlfik eu gecombineerd Voor de Erven van den Heer J. VAN ZANTEN: I. Een perceel vóór aan den weg beplant met 50 beste jonge VRUCUTBOOMEN, aangelegd in 1905 en 1906, met KADE en WEG, waarop jongo POPULIEREN POTEN, eu WATER aan de coordzfide in het bo/i-nticd, naast eigendom van den Ueei A. van Beusekom; kad. S-ci e A, nes. 74(»a7405740, 740c 741 tn 742, samen groot S.67 83 Hec taren. II. Een perceel geheel als perceel I, tusschen dat perceel I en eigendom van den Heer G. Brouwer; kad. Sectie A, uos. 739a, 7395, 739, 738a en 738, sameu groot 8.89.57 Hectaren. Eiken werkdag te zien. Breeder bfi biljetten. Inlichtingen geeft genoemde Notaris. De Notaris te Gouda zal op Woensdag 16 Mei 1906, v.m. 9 ure, en zoo noodig den volgenden dag, des n.m. 2 ure, in de pinden aan de Wachtelslraat P Nos. 226 en 227, namens H H. Curatoren in bet Faillissement van de Firma A. Sc J. BIEZE* NAAR, Kleicgarenfabrikanttn to Gouda, om contant geld, publitk verkoopen: Eene belangrijke ko. veeiueld VISSCHERSKATOEN. PAhTOUW. LUNEN, PAARDEN LEIDSELS, RAAM-, GORDIJN- d JALOEZIEKOORD, zoomede een partij ge hekelde HENNEP, GEREEDSCHAPPEN enz. Kfik luienZaterdag 12 Mri en Maandag 14 Mei van 10—3 ure puoliek. Dinsdag 16 Mei van 10—3 ure particulier, waarvoor men zich vervoege lot den Heer A. W. VAN DER KLEIJN, Garenfabnkant te Goada, Katteusingei. De uotities der verkoopiDg zullen te b«* komen zijn ten kantore vin voornoemden Notaris,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2