C. ROME IJK, Waterpoort, GORINCHEM. fl. J. van der KOP, Faardenarli IEEPLIET Hat 21 lei ei Dames- en Hinderhoeden. SCIOIOIENSCI UUR Hl iltrtt I! «li »u Ham B Eiip Menat», Em ito Joop Ateliers «Pliotort Mé! net Groei Door een pat pok EEN HUIS, KAPITALEN Leverantie GRIND. VERHUISD Goudsmeden. BoerendienstbodQ, E.Brandam^ Rover, Raleigh, Osmond, Hudson, Wanderer, Brennabor, Westfalen, Burgers, Eenhoorn Bondsrjjwielhersteller !e klasse. Nienvpoort, Wei- en Hooiland, te Jaarsveld. Merriepaard, Een Huis en Erf, te Gij beland, Gondriaan, Een KARNMOLEN. STEENKOLEN. Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente Aanbesteding. Gorinchem, Aanbesteding. A. LOKKER, Rotterdam, Magazijn „De Nieuwe Wereld", WESSANEN LAAN, Vormerveer. Kraal's Pleisters Bloedmtddel. Tweede Blad. J. van Ipenburg, 10 Metselaars. Timmerlieden, 3 Schildersknechts, Smidsleerling Een Arbeider, Boerenarbeider, eene Dienstbode. FILIAAL SLIEDRECHT. Eerste en eenige speciale Rijwiel- en Motorenhandel. Oudst en bekendst adres voor beslist eerste klasse Rijwielen. Levert met steeds stijgend succes de bekende Keuze uit meer dan 80 stuks in Heeren-, Dames- en Kinderrijwielen Te hnnr met November a. s.: 7 Hectaren, 69 Aren, 93 Gentiaren. BOUWLAND MET WEG, Oud-Alblas - Bleskensgraaf. Planken, Balken, Credietvereeniging Openbare Vrijwillige Verkooping. MOLENAARSGRAAF, Te koop aangeboden: De leverantie van 310 Is. GRIND. 180 kub. Meter GRINT „DB MBRVEDfi" te H&rdinxveld Waal-, Profiel- eo Siersteenen, J. v. d. BERG. EXTRA-DIENST: Van LEXMOND AMEIDE SCHOONHOVEN BERGAMBACHT LEKKERKERK SLIKKERVEER KRALINGEN morg. 1.30 uur. 1.50 2.35 3— 3.35 4.20 nnr nur CULE1B0R6 Kuitoor: Plaotageveg 54, Interc. Telefoon-do. 4495, Effecten, Coupons, CredieteaHypotheken n Assurantiën. Haren, hoek Voorhaven, SCHOOHHOVEI. LIJNZAADKOEKEN, Hoofddepöt C. J. SCHEER Voor Likdoorns of Mgeivel Üoofd-Agent J. ZOI, Voorin BIII1ILAID. Kantoor ingang Poort. ENTINGEN H. ANKER, Betrekkingzoekenden Metselaarsknechts. Een Zomerbrik. EEN BOERENARBEIDER, H.H. Melkboeren I ZUIVERE ZOETEMELK Rotterdam - Schoonhoven. JOH. RAVESTEIJN, CczondMd onder uwe Thorky's Voedsel EN VERDER ALLE BEKENDE MERKEN. mei of zender VrUwlel en Velgreminen. Het twee en drie versnellingen tegen billijke prijsverhoging, en v««r belanghebbenden gratis ter bepreevlng. EEN FLINK bevattende 4 Kamers, Keuken, Kelder en verdere Gemakken. Te zien en te bevragen by J. RADDER, Dorpstraat te Onnderak. De Notaris A. CASTELEIJN te Streefkerk is voornemens op Woensdagen den SB. en 30. Mei 1906, telkens 's voor mid dags ten 10 ure, bg de Wed. J. BARON te bQ inzet en afslag, te veilen en te verkoopen: Voor de Erven van Mej. JO Ha. VAN DER STOK: la Eenige perceelen DIJK, WEG en WATERING, onder Groet-Ammer*, boven den Korenmolen, aan den Lekdijk, binnen-en over de Tiend- wegsche Wetering en aan den Graveland- scben Dgkte samen groot 2 Hectaren, 98 Aren, 84 Centiaren. Se. Eenige perceelen KADE, WEG en WATERING, onder Eangermk, in bet beneden- en boveneind, over den Tiendweg, over de Middel- en Boiteodykscbe Wetering en aan de Achter- kade, te zamen groot 8e. Een perceel in de Filmt, aan de Vrouwebrug en de zoogenaamde Vlietgroot 80 Aren. Da veiling geschiedt in SI perceelen en by den afslag in verschillende massa's. Te aanvaarden, zooals bg veilingboekjes breeder is omschreven. Betaling der kooppenningen op den 13. Juni 1906." Nadere inlichtingen geven de mede-Eige naren, de Heeren C. VAN DER STOK, Bur gemeester te Nieuwpoort, Executeur-Testa mentair; Mr. I. MOLENAAR, Notaris te WaddiDxveeo; J. F. NINABERNotaris te Rotterdam, en genoemde Notaris A. CASTE LEIJN, by wien mede veilingboekjes gratis verkrygbaar zijn. Op Vrydag 18 Mei 1906, v.m. 10 uur, in het Koffiehuis van P. KENTIE Ie Jaarsveld 1 zullen, ten verzoeke van de Erf genamen van wyien de Echtelieden D. BLOK en T. DE WIJMAN. publiek worden verkocht de volgende ON BOEKEN DE GOEDE REN in de gemeente Jaarsveld: Pere. 1. Een HUIS, ingericht tot S Woningen, met ERF, GROND, TUIN en WATER, tusschen Grave, groot 6.5S Aren. Laatst in huur geweest by Jan van Triet, voor f 76,— per jaar. Pere. 8. Een WOONHUIS met ERF, GROND, WEG en WATER, in het Water- scbap Graaf, groot ongeveer 16.36 Aren. Pere. 8. Een HUIS, ingericht tot 3 Woningen, met ERF, GROND, WEG en WATER, in het Waterschap Graaf, ten westen van pere. t, groot ongeveer 15 36 Aren. Pere. 2 en 3 zga verhuurd tot 1 Mei 1907 aan diveraeD, voor f 141,— per jaar. Aanvaarding van pere. 1 direct na de be taling van den koopprys, van pere. 1 en 3 met geetanddoeniüg der buur 1 Mei 1906. Betaling der kooppenningen vóór of op tl Juni 1906. Breeder by biljetten. H. C. KOOI, Notaris, Leplk. p. H. VAN DER WOU DE, Deur- waarder te Slikkerveer, is voor- nemens om op Woensdag 13 jjej 1906, des v.m. 9 uur, bg de Kerk te Oud-Alblas, en des n.m. één uur, by de Wyngaardsche Steeg te Bleskensgraaf, publiek, A contant, te verkoopen: Dslen, Ribben, Palen, Binten, Latten, SchrootenDeurenRamenKozy nen Tegels enz, enz. TE AMSTERDAM verstrekt credieten tegen eerste hypotheek, onder borgtocht en in blanco, tegen zeer biiiyke rente. Voor aanvragen zich te wenden tot ■r. P. A. GREEP te Bchnnnksvsn. De Notaris H. A. BALLOT te Molenaarsgraaf is voorne mens om A. Op Woensdag 16 Mei 1906, des voormiddagsten 10 ure, ten verzoeke van den Heer G. W. VERSPUIJ te Brandwyk en anderen, vóór de Stalling, op de Buurt te in het openbaar, om contant geld, aan den meestbiedende te verkoopen: Een 8*Jartg, brnln beslist mak en betrouwbaar; Een BRIK voor 4 personen; Een DOGCART en eene VICTORIA. Voorts TUIGEN, BELLETUIG en wat verder ten verkoop zal worden aangeboden. B. Op Woensdagen 16 en 13 Mei 1906, telkens des avonds ten 7 ure, in de Herberg van den Heer J. VOORSLUIJS te BraadwUk, en ten verzoeke van den Heer G. W. VERSPUIJ aldaar, in het openbaar te veilen en te verkoopen: WEG en WATER, gemeente Brasdwyk, tegenover de brug; kadaster Brandwyk, Sectie B, Nos. 1170. 127i en 1178, groot 8 Aren, 87 Centlaren. Aanvaarding dadeiyk. Betaling koop penningen 1 Juli 1906. N.B. Uitmuntende gelegenheid voor iemand, die, nu de tegenwoordige Eigenaar, welke door omstandigheden naar elders vertrekt en daarin meer dan 10 jaren zyn brood heeft gehad, te Molenaarsgraaf een Stalhouderij wjj drgvcD. Inmiddels EIT DE HAND TE KOOP. Te bevragen bg Notaris BALLOT boven genoemd. De Notaris H. A. BALLOT te Molenaarsgraaf is voornemens om op Donderdag 17 Mei 1906, by Afslag, des v.m. ten 10 ure, by N. MAAT te Gondriaaavoor de Erven van denHeer T. TERLOUW Gin., in het openbaar te verkoopen plaatselijk gemerkt no. 107, met SCH UUR en ERF, TE1N en BOEWAKKER, WEG en WATER, te kadastraal bekend aldaar Sectie B,nos. 1611, 1614, 1611 en 1622, te zamen groot 14 Aren, 86 Centiaren, in huur by - en bewoond door L. L DE JONG. Betaling kooppenningen 18 Juni 1906. Nadere inlichtingen bg den Notaris BALLOT voornoemd. aangebeden nis le kypelheek sp Landerijen. Adres Notaris REUMER, Gorinchem. Te bevragen bg T. D. BOTH, StelwUkerslnl*. Voor het Stoomgemaal „BODDE" onder Meerkerk zyn voor het seizoen 1 Mei 1906 30 April 1907 benoodigd: Ongeveer ÏOOO Mnd prima kwa liteit REH R-M ACHIN EKOILEN. Levering in partgeu van 200 Mud, na beltomen aanzegging, franco in de bergplaats nabg voornoemd Stoomgemaal. Prijsopgave in te zenden vóór 15 Mei ÏOOO aan den Voorzitter der Ver. polders MIDDELBROEK c. a. te Amelde. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Oadewater zullen op Dinsdag den lOden Mei 10110, des voormiddags ten elf ure, ten RAADHUIZE, by inschry- ving aanbesteden: De voorwaarden liggen ter lezing ter Secretarie alle werkdagen, des voormiddags van negen tot één ure. Inschryvingsbiljetten op Zegel. gavMtigd ta AMSTERDAM, Damrak 74. öaadgekaurd bij Koninklijk Be, luit van 1 November 1880,Mo. 38. DIKBCTBUSBN lr.S.L J.T.Schemkaven, K. W.Scstt ei J.F.L Blaikeikerg. Secretarie der Directie: Br J. V. SchetitfUTen. Vol teekend Maatschappelijk Kapitaal f 1 000.000^- Vamekerd Kapiüul J36»S4.ld7J© Venekerdo Rente 2.9Z0.2O&.M Ontvangsten I* 1S04 0.122 042.10$ Reserven op 81 DeTeeiber 1004 8H.04&.HIAM Tot 31 Decemb. 1004 aan verzekerden betaald. 24 406.H48.2lt JAAUMJKSCHK premie voor f 1000.- Oad*rdoB. bU orerlljdn «ft t« kecrca. na SO Jar.n if, Jann of dadelijk bij orerlIJdei ■It te keeren. Underdo*. 25 18 64 41 68 68 34 1 «5 30 21 27 42 27 68 i 78 50 as 24 62 43 18 59 46 65 40 28 97 44 61 60 52 60 45 31 62 46 85 62 19 68 SO 42 03 50 36 64 82 70 lUdelIJk I ene ede JeerlIJkeeke lUfreete veer f 100 (entert kapitaal. 6 37 6 08 98 I I M 7 j 79 7 14 8 88 I I - PBIJMCOI BANT OP AANFBAGB. DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van de Alblasserwaard met Arkel be neden de Zaïwe zullen op Znterdag den 26sten Mei 1906, des voormiddags ten lOVs are, in .DE DOELEN" te in het openbaar aanbesteden: A. Het vernlenwen, herstellen en •nderbenden van B1JSWER- KEN, STEE WEM BEBMEff en BESLAGWEBKEN, ln drie per- eeelen. B. Het maken van AARDE- en STF.EWGL001ÏHG8WERKEM, ln één pereeel. Aanbesteding by Inschryviog. Aauwgzing: van het le en 2e perceel en van het perceel Aardewerken op Maandag 21 Mei, des morgens om 8 uur 30 minuten, aan te vangen aan den Kinderdijk bg Dykpaal 151; en van het 3e perceel op Woensdag 23 Mei, des morgens om 10 uur, aan te vangen bg den Middelweg te Nleaw-Lekkerland. C. De levering van GRIND en GROF BIGGELZAND ten be- heere van de dijken van ket Hoogheemraadschap. Aanbesteding by Opbod. De bestekken, voor ieder dezer werken afzonderiyk, zyn vanaf Maandag 14 Mei 1906, tegen 26 Cent per stuk, verkrygbaar ter Secretarie van het Hoogheemraadschap in .DE DOELEN" te Gorinchem, en bjj de DjjkopzichterB te Gorlnehem, Papen» drecht en Amelde. Het BESTUUR van het Waterschap van Weat-lJ snel monde zal op Vrydag 18 Mei 1906, des middags ten 12 ure, 10 .DEN HOLLANDSCHEN TUIN" te IJaael- monde aanbesteden: Het herstellen vnn de storm- schade aan het bnltentalnd vnn den Dwars dijk onder IJsselmende. Het bestek ligt ter inzage in genoemd Koffiehuis. Inlichtingen verstrekt de Opzichter P. SCHREUDERS, die 2 uur vóór de be steding in loco aanwyzing zal doen. Het BESTUUR der Vereenigde Polders „Mlddelbreek c. a." zal op Woens dag den 16. Mei 1 906, 'a namiddags ten 2 ure, iD .HET BRUGHUIS" te Meerkerk, PUBLIEK AANBESTEDEN: De levering en het vervoer van ongeveer (waarvan ongeveer 108 knb. Meter te Meerkerk en 80 knb. Meter te Tienhoven), ten behoeve van den Broeksohen weg en de wegen onder Amelde en Tienheven. Gesloten biljetten, zoowel voor de levering als voor het vervoer, voorzien van de hand- teekening der inschrijvers en 2 solide borgen, worden daags vóór de aanbesteding inge wacht ten kantore van den Voorzitter te Ametdlealwaar een monster der te leveren Grint te bezichtigen is. De Voorzitter van bovengenoemde Polders H. VAN EETEN. Ondergeteekende bericht hier- mede zjjne aanstelling als Ver tegen woor diger der Stoom- W aalcemen t- ateenfabrlek «n beveelt zich minzaam aan voor de leverlag van alle soorten krachtige kleuren, kloeke vorm en metalen nank. Monsters en pryzen op aanvraag. Aanbevelend JUmenM, 15 Kurt 1908. n V V V V 4. n BEEDEK1J *p d« LEK, Dlrccll. Sllkk.rTMr. IN Belast zich met den mb- en verkoop van Effecten, verzilveren van Cenpeaa, bet sluiten van Beleeningen enz. Neemt gelden in deposito, op voordeelige voorwaarden. Geeft voorschotten en bedrijfskapitaal aan Landbouwers, Veehouders, Koor lieden, Winkeliers en anderen. Verstrekt geld op Hypotkeek, met particulier kapitaal, tegen lage renta, war aanoemeiyke voorwaarden en dvs verlangd zonder verplichte jaariyksche aflossing. Verleent zyne bemiddeling om gel* voordarden ia aolide Hypbotbekea le M Sluit Feraokerflngen en tegen Brandsckade. op het leren, tegen Ongelukken en Invali OPGERICHT 17M. KOHINKUJKE FABRIEKEN. Voedert uw Fee met de Solvere Marwe Merh JSTEB" e> „W L uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. Eere-Dlplensa Partlo MOO. - Regea Goadea Medailles. Ondergeteekende verklaart by deze, dat het KWALSTERPOEDER als middel tegen Kwalster, Kwade- en Bloederige Melk, uit stekende diensten doet. 1 Koeien, welke lydende waren aan Kwalster, zyn na het gebruik ran alecbla één pak volkomen ge- W. FEBDVIJN, Landbouwer. Zegveld (Meye). onfeilbaar middel tegen kwalster by koeien, kwade en bloederige melk. Verkrygbaar in pakken met gebruiks- aanwyzing 4 f 0,76,- franco per post f 0,90. Bodegraven. Depóthouders: B. BRAND, Streefkerk. C. G. v. d. BERG, Bergambacht. M. A. v. BEEKUM. Meerkerk. L A. STOPPELENBURG, Stolwuk. W. J. v. DAM, Haastrecht. W. de LANGE, Schoonhoven. Erven F. TRAPMAN, Goüdriaan. P. C. BONGERS, Moordrecht. Firma WOLFF, Gouda. A. v. WALSUM, Ouderkerk a/d IJsel. M. de RUIJTER, Nieuw-Lekkerl and. J. P. KASTELEIN, Polsbroimrdaïi. DE BESTE 1 DE BESTE 1 DE BESTE! DE BESTE!, By iederen Drogist te bekomen 4 85 Cf. per doos. Vraagt vooral de Likdoornpfeiafari van WILLEM KRAAL Jr. nit „dm Gapar" te Kampendan hebt gy de echt#an by A. TA, ZESSEN. Belangrijk nieuws voorVarkêBO houders in hetgeen de Heer W. v. VLIET te Kamertfk m| 1 schreef: M.t Hiermede deal Ik U mede, dat ik san koppel Varkens had van 10 stnka, die werden aangestoken door de Varkens- ziekte. Vyf er van wilden niets gebruiken en waren heel spoedig dood; de anderen gaf ik direct nw Bloedmtddel en na drie dagen waren ze volkomes genezen. Met vertrouwen kan ik nw Bloedmiddel iederen Varkenshouder aanbevelen. e (w. g.) W. VAN VLIET. Kameryk, 28 Februari 1906. Per fiac. 65 Ct., 6 fl. 4 SS 06* Verkrygbaar by den en by de bekende Depétheiden, De opper-ceremoniemeester maakt in de Staatact. bekend, dat bet Hof, ingevolge de bevelen van Hare Majesteit de Koningin, den lichten rouw.zal aannemen voor den tyd van acht dagen, ingaande op Woensdag 9 Mei 1906, wegens het over- ïyden van Zyne Doorluchtige Hoogheid Prins Hendrik VII van Reuss. By Kon. besluit is benoemd tot ontvanger der directe belastingen en accynten te Leerdam M. Rypma, ontvanger derzelfde middelen te Grouw. By Koninkiyk besluit is: lo. aan Mr. J. Domeis Nieuwenhuis, met ingang van 17 September 1906, eervol ont slag verleend als hoogleeraar in de faculteit dar rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Groningen, met dankbetuiging voor de door hem gedurende vela jaren in die be trekking bewezen diensten; 2o. benoemd tot boogleeraar in de facul teit der rechtsgeleerdheid aan de Ryks- universiteit te Groningen, om onderwys te geven in de wysbegeerte van het recht, het strafrecht em de strafvordering, Mr. J. Simon van der Aa, hoofddirecteur van het gevange niswezen en van het Rykstucbt- enop- voedingswezen. Naar mei nil Utrecht meldt hebben zoowel H. M. de KoDiogin ale H. M. de Kooiagin-Moeder en Z. K. H. de Prins der Nederlanden de hoop uitgesproken, by gelegenheid der in Juni te Utrecht te vieren lustrum feesten, de Romeinsche wa genrennen te zullen bywonen. Door H. M. da Koningin ia bg Haar vertrek uit Amsterdam aan den burgemeester ter hand gesteld f 1000 voor de Veraeniging van Armbesturen, f600 voor het Poliliefonds en f 60 voor het Onderling Diamantsiypers Weduwen en Weezenfonds. H, M. de Koningin Moeder beeft f 160 afgestaan voor het Politiefonds. H. M. de Koningin-Moeder heeft f 100 geschonken aan de Vereeniging Pro Juventnte, arrondissement 's-Gravenbage. Wegens mishandeling met doo- deifik gevolg stonden Dinsdag j.l. voor de recht bank te Rotterdam terecht C. d. O., 17 jaar, en M. v. R.. 19 jaar. visachers. wonende te Reeu- wyk, buurtschap Sluipwyk. Zy zouden te Reeu- wyk in den nacht van 15 op 16 Februari te samen en in vereeniging, na daartoe vooraf het plan beraamd te hebben, moedwillig J. Bal vert met stokken op het lichaam hebben geslagen, en bem, beiden steeds nog met •takken gewapend, toen by op de vlucht fing, hebben nageioopen De eerste beklaagde soa daarop moedwillig J. B.. die op den weg aan dan kaat van een diepe wetering lag, met een stok vóór op het lichaam heb ben geslagen en vervolgens zouden beiden nf zon een hunner J. B. in die wetering bah hen geworpen, tengevolge waarvan deze door verdrinking ia gestorven. Twee en twintig getuigen, waaronder twee als des kundigen, zyn gedagvaard. Uit het verhoor der deskundigen, die be last waren geweest met de lykscbouwing, waarvan zy rapport hadden uitgebracht en waarbfj verklaarden te biy ven volharden, bleek: dat geen positieve teekenen van eenige bepaalde doodsoorzaak waren gevon den. Het vinden van een weinig vocht in de oesophagus larynx en trachea en de tan weeigheid ran eenige plantendeeltjea in de larynx en trachea maken het, in verband met het feit dat de overledene dood in het water ia gevoadea, zeer aannemeiyk, dat de dood aaa verdrinking moet worden toege schreven. Zeker is het, dat eene zoodanige mechanische laesie, die den dood van den versiagene zou hebben ten gevolge gehad, niet aan het lyk gevonden is. Alleen was waargenomen eene kwetsuur aan den hals. Wat de zaak zelf betreft, bleek, dat io den avond van den 15en Februari in bet aafé van K. Hoogenboezem te Reeuwjjk een voorstelling was geweest van een kinema- Beide beklaagden waren o. a. daar aan wezig. beneveos ook de verslageneen Grietje van Wenaveen (deze laatste, zooals de tweede beklaagd# opgaf, „een halve zus van hem"). Zooals het praatje liep had deze beklaagde er erg op tegen dat het meisje met den versiagene ging en zou by gezegd hebben „we zullen bem wel eens krijgen". Ook in het café tydens de voorstelling zou gezegd zyn door zekeren Simon Jongeneel (altijd volgens de opgave van den eersten be klaagde), „we zullen bem, (doelende op den venlagene) op z'n mieter geven". In bet «afé nu bad de versiagene kennis gemaakt ■iet Grietje en gevraagd met baar nuê te -Bogen gaan. Zy bad daar wat op tegen daar z| protestant en de versiagene katho liek was. 's Avonds omstreeks elf uur was Grietje toeb met den versiagene, die baar dien a rond getracteerd had. medegegaan. Behalve zy, waren een vijftal 'jongens, waaronder de heide beklaagden, mede heengegaan. Grietje met den versiagene waren vooruit gegaan in de richting van baar woning. De vyf joegena waren hen toen voorbygeloopen. Gekomen aan den Soetendyk, aan de z. g. Vareejesbrng. zagen z| eenige personen staan. Na hen eenige meters gepasseerd te zyn werd Grietje onverhoeds van achteren met een stuk hout op het hoofd geslagen. Ook de versiagene werd geslagen. Volgens den eersten beklaagde had by den versiagene geslagen, zyn medebekiaagde Grietje. Deze beklaagde ontkende dit pertinent. De versiagene en Grietje waren toen op de vlocht gegaan. Zy werden echter achter haald door de beide beklaagden. Simon Jongeneel was toen niet bil hen, maar een eind achter. Opeens had Grietje toen een plons in bet water gehoord en het water zien schnimen. Volgens den eersten be klaagde zou Simon den versiagene een trap hebbett gegeven, waardoor deze was gevallen, en waarop zyn medebekiaagde hem te water had geworpen. Deze ontkende dit eveneens. Desgevraagd zeide de eerste beklaagde hier van nieta in de instructie medegedeeld te hebben, omdat hy steeds gedacht had toch niet vervolgd te zullen worden en wel in vryheid te zullen komen. Grietje had toen Bklvert nog om hulp hooren roepen en een been of arm boven bet water uit zien steken. Beide beklaagden waren toen met stok ken komen aanloopen, die echter te kort bleken te zyn om hulp te verleenen; Balvert was toen reeds gezonken. Andere getuigen hadden den versiagene alleen zien vallen in het gras aan den kant van de wetering, waren doorgeioopen en hadden geen plons im het water gehoord, hoewel het midden in den nacht was en zeer stil. Ze hadden zich van de beide beklaagden afgescheiden en waren heengegaan, den Soetendjjk op, waar ze echter niets te maken hadden. Vele der verklaringen hadden allen schgn niet ■eer waarheid te zyn afgelegd. De een had Pieter Jongeneel by den versiagene, de ander Simon JoDgeneel by bem zien staan toen hy gevallen was. Ze hadden beide beklasg- den den versiagene zien slaan eerst, even nadat deze en Grietje hen gepasseerd waren, later toen versiagene was gevallen. Over en weer beschuldigden eenige getuigen elkaar dat ze de waarheid niet spraken. Na de pauze kwam het O. M. aan bet woord, dat als bewezen aannam, dat beide beklaagden tot tweemaal toe den versiagene een pak slaag hebben gegeven met stokken. Wat meer is ten laste gelegd, is niet wettig bewezen. Hoewel dit niet is bewezen, moet aan beklaagden toch een zeer zware straf opgelegd worden, om de bewoners van het platteland te leeren voortaan zich bedaarder te houden en hun medeburgers niet met knuppels te ïyf te gaan en den weg onveilig te maken. Veroordeeling werd gevraagd ter zake: bet voortgezet misdryf van mishande ling, van no. 1 tot een jaar, van do. 2 tot een jtar en zes maanden gevangenisstraf, met last tot beider onmiddeliyke invrgheid- stelling. De verdediger van den eerste beklaagde, Mr. H. C van Blommestein. deed in zyn pleidooi uitkomen, dat deze beklaagde is een sympathieke beklaagde en zeide te hopen dat ook de rechtbank dien indruk mag verkregen hebben. De gevorderde straf van een-jaar, in aanmerking nemende de reeds ondergane drie maanden preventieve hechtenis, vond pleiter veel te boog. Gevraagd werd dan ook een korte vrijheid straf op te leggen, met ia minderinf bren gen der preventieve hechtenis. Mr. B. Limburg, het woord voerende voor den tweeden beklaagde, was het met het O. M. eens, dat niot bewezen is, wie de versiagene heeft te water geworpen, waarom terecht het O. M. dit gedeelte der aanklacht beeft Jaten vallen. Pleiter ging echter ver der en achtte absoluut niot bewezen, dat de versiagene in het begin door dezen be klaagde was geslagen. Uit het hebben van een stok mag toch niet afgeleid worden dat ar ia geslagenzelfs de mede beklaagde beeft verklaard dat beklaagde v. R. toen de ver siagene lag, de ten niet meer beeft geslagen. Vrijspraak voor dezen beklaagde zal das moeten volgen. Overeenkomstig het requisitoir van het O. M. werd de onmiddeliyke invryheidstel- ling van beide beklaagden gelast en de uit spraak bepaald op Diusdag a. s. Gnda, 9 Mei. In de gisteren gehouden vergadering van den gemeenteraad werd de heer R U Jongenburger als raadslid befiedigd en geiostalleerd. De Raad, bierdoor weder voltallig geworden, ging daarna over tot bet benoemen van eenen wetbouder ter vervulling van de plaats, opengevallen door het over- lyden van den beer J. M. Noothoven van Goor. Er werden 16 stemmen uitgebracht de heeren Dercksen, Dessin» en Muylwyk waren niet tegenwoordig. Tot wethouder werd met 11 stemmen benoemd de heer C W. van de Velde, die op den gelukwenecb en de vraag des voorzitters antwoordde zich niet terstond te knnnen verklaren vooral omdat by aangewezen werd om een ala wyien den heer Noothoven van Goor, den hoogst bekwamen wethouder, op te volgen, ver zekerde dat men hem met deze benoeming geen dienst had gedaan, wenscfate hy, dankend voor het in hem gestelde vertrouwen, ge bruik te maken van den by de wet toege- kenden termijn van beraad. De heer H. M. Derksen verkreeg 4 stemmen, terwyi op den heer F. Herman Fz., 1 stem was uitgebracht. Tot regentes der beide gasthuizen, in de plaats van mevrouw de wed. Noothoven van Goor Roest van Limburg, benoemde de raad levr. Pritice-Schim van der Loeff. De algemeene politie-verordening voor de gemeente onderging in deze zitting eene algebeele herziening. Het door de commissie voor de strafverordeningen na overleg met de gezondheidscommissie aangeboden ont werp kwam heden in behandeling en de raad bracht die behandeling ten einde, daarby zyne aandacht schenkende aan de door den heer Mr. P. L. Begram van Eeten. ingezetene der gemeente, gemaakte en by adres ingezonden kantteekeningen op dat ontwerp. Verder onderging de verordening regelende het herhalingsonderwys in de gemeente eene wyziging. tengevolge waarvan de lessen op de herhalingsschool voor jongens voortaan een half nur vroeger zullen aanvangen en een half uur vroeger zullen eindjgeD. De lessen worden des avonds gegeven. De begrooting voor de schuttery, die met Januari j .l. geiykgeateld is met een rustende schuttery, werd in verband daarmede aan- merkeiyk gewyzigd. Nagenoeg al de posten zyn verminderd, waardoor eene bezuiniging wordt verkregen ran f ildO. Een voorstel tot wyziging van de ver ordening op de heffing van de hondenbe lasting werd tot eene volgende vergadering verdaagd, naar aanleiding van een door den heer van der Ree ingediend amendement, dat te ingrypend werd geacht om terstond te worden behandeld. De heer C. Witte van de Velde heeft de benoeming tot wetbouder aanvaard. De heer W. F. Coumon alhier is be noemd tot onderwyzer met hoofdakte aan de Christ, schooi te Kamperland. B«rkenw«*de, 9 Mei De jaariyksche verpachtincr der landeryen in deze gemeente heeft f 993,60 opgebracht tegen f 980 in bet vorige jaar. Oletea-Nleawkerk, 10 Mei. By de Zaterdag jJL alhier gehouden verkiezing van een voorzitter voor den polder Giesen- Nieuwkerk is met algemeene (340) stemmen herkozen de heer T. Boer. Voor de verkiezing van twee heemraden werden uitgebracht 135 geldige stemmen. De heeren L. van Harten en J. van Houwe- lingen. beiden aftredend werden herkozen, resp. met 136 en 115 st. "Lapik, 10 Mei. Voor eenige weken deed een veehouder alhier aangifte voor accijns van een nit nood geslachte pink. maar had de onvoorzichtigheid het beest vóór de tgd van verificatie was verstreken van de hand te doen, tengevolge waarvan tegen hem door den heer kommies le klasse te IJsel- stein proces-verbaal werd opgemaakt. Dien tengevolge is bedoelden veehouder door den heer directeur der Directe Belastingen eene boete van f 20 opgelegd. Oadewater, 9 Mei. Vergadering van den raad dezer gemeente op Maandag 7 Mei, des nam. ten 8 ure. Aanwezig alleD. De voorzitter opent de vergadering en leest bet gebed, daarna de notulen der vorige vergadering, welke onveranderd werden goedgekeurd. Nadat voorlezing gedaan was van de inge komen missives, werd tot behandeling der op de agenda voorkomende stukken overgegaan. Aan de orde was: 1. Verzoek om afschryviog van hoofd, omslag, dienst 1906. van mevr. Voermans, P. A. v. Duynen Montyn. J. A. Verhoef, J. F. Stolk en C. Pieterse. Respectieveiyk werd afschryviog verleend als volgt: f 2,75, f 140,17. f 66 78, f 3,99 en f 3.80. 1 Adres D. Boer Az., om opheffing onbe woonbaarverklaring perceelen, daar deze ▼ol^ns zyne meening voldoende hersteld zyn. Burg. en Weth. stellen voor dit te renvoyeeren naar bun college, omreden het advies der gezondheidscommissie daar omtrent moet worden ingewonnen. 3. Verzoek W. J. v. d. Meer om 't hebben ran bnizen door de L. Gracht, om aange sloten te worden met gemeente-gasfabriek, tegen een jiariyksche recognitie van f 15, en by opheffing de betaling der aanlegkosten, begroot op f 300. Nadat een eoDcept besluit door den voorzitter gelezen was, werd dienovereenkomstig besloten. 4. Verzoek machtiging publ. aanbesteding schoonmaken Lange Gracht enz. Aan Burg. en Weth. werd daartoe machtiging verleend. 5. Af- en overschryving dienst 1905 en 1906. Werd besloten hiertoe over te traan, en wel voor den dienst van 1905 tot f 284,80 en voor den dienst 1906 tot f 78 6. Verhooging begrooting 1906. Hiertoe werd besloten in ontvang en uitgaaf, met f 28.500, 7. Advies adres My. tot Nut van bet Algemeen om een jaarl. subsidie ad f 100, plus bet gebruik vsd 14 2 schoollokalen met verwarming en verlichting. Burg. en Weth. adviseeren hier op in te gaan op gestelde voorwaarden, welke gelezen worden. Na eenige discussie werd hiertoe besloten. 8 Tarief goederenvervoer tram. Nadat een concept-tarief was geleien ward daartoe onveranderd besloten. 9. Benoeming 2 conducteurs (26 sollici tanten). Van de lste voordracht, bestaande uit H. van Leeuwen en A. Posthumus, werd de eerste gekozen met 7 stemmen; van de 2de voordaacht, bestaande nit C. Langeslag en L. P. Janmaat, nummer een met 6 stem men, terwyt er eene stem blanco was. Verder deelde de voorzitter nog mede, dat by Burg. en Weth. in onderzoek is de kermis alhier op andere data te doen plaats hebben, en hoopte dit by eene volgende vergadering ter tafel te brengen. Niets meer aan de orde zynde en niemand meer het woord verlangende, sloot de voor zitter de vergadering. Alhier doet zich een geval voor van diphteritis. Zevenhuizen, 9 Mei. By de heden morgen alhier gehouden stemming voor dijkgraaf van den Tweemanspolder is ge kozen de heer S. Paal, met 225 stemmen. De heer W. van Dorp verkreeg 70 stemmen en werd benoemd tot heemraad de heer S. Bos met algemeene stemmen. Dinsdag-avond brandde een korenberg, waarin gedorscht stroo bewaard werd en staande by de bouwmanswoning, bewoond door den heer P. Klapwijk Jz., geheel af. De bouwmanswoning bleef met groote moeite gespaard. Wederom ontstond deze brand tengevolge Van het spelen met lucifers door kinderen. Kantaiierecht GOBINCHEM. Terechtzitting van 7 Mei 1906. G. T. van D. te Goriochem, gkwet, 4 X f 0.50, of 4 x 1 dag. F. H. te Ruhrort, overtr. scheepvaart- reglement, verklaren den heer Ambtenaar van het O. M. niet ontvankeiyk. D. R. te Vuren, overtr. drankwet, f 6 of 3 dagen. C. M. S. en A. M. v. E. te Vuren, leer plicht, ieder f 3 of 3 dagen. A. v. d. G., A. H. to J. O. la Vuren, idem, ieder f 2 of 2 dagen. F. v. T. en J. v. A. te Vuren, idem, ieder, f 1 of 1 dag. A. de R. te Hardingsveld, idem, f 2 of 2 dagen. U. B. te Kedichem, idem, f 1 of 1 dag. J. H. te Hoornaar, idem, f 0,50 of 1 dag. G. J. v. H. Gz. te Kedichem, visschery- overtr., f 2 of 2 dagen. J. V. te Veen, idem, 2 X f f of 2 X 2 dagen. E. V. te Noordeloos, overtr. politieverorde ning Noordeloos op de tapperyen, f 3 of 2 dagen. a. C. F. v. d. H., b. A. de B., c. C. D. te Goüdriaan, d. K. A. te Molenaarsgraaf, e. W. V. te Brandwyk, idem, ieder ft of t dag. W. C E. te HeUevoetsluis, idem, f 0,50 of 1 dag. D. J. v. d. H. te Leerdam, onbeheerde be spanning, f 1 of 1 dag. B. B. te Ameide, S. L. te Hoog-Blokland, W. V., W. A. v. d. H., J. B. te Giesendam en A. W., Hoog-Blokiand, overtr. prov. regL op de wegen en voetpaden in de prov. Zaid- Hollaud, ieder f 1 of 1 dag. A. v. d. Z. te Ameide, R. F. v. M., A. A. K. en A. J. C. v. A. te Gorinchem, rywiel- reglement, ieder f 1 of 1 dag. E. V. te Gorinchem, straatpolitie Gorin chem, f 0,50 of 1 dag. M. J. de G. te Gorinchem, idem, f 1 of 1 E. B. te Gorinchem, te Gorinchem in de wateren asch werpen, f 1 of 1 dag. J. F. PA. W. v. G. en J. R. te Gorin chem, dronkenschap, ieder 5 dagen. M. R. te Gorinchem, idem, f x f 2 of f dagen. H. v. S. te Gorinchem, idem, f 2 of 2 d. J. M. en Z. C. S. te Gorinchem, idem, ieder f 3 of 3 dagen. W. A. V. K te Nymegen, idem, f 1,50 of 2 d. J. V. en G. v. S. te Herwynen, idem, f2 of 2 d, A. W. te Meerkerk en K. T. te Ameide, idem, ieder f 2 of 2 dagen. R. H. te Gorinchem, idem, 2xf2oflx2d. P. M. te Gorinchem, idem, 2xf3oflX 3d. M L., J. B. den D., J. J. T., B. v. d. S. en M. J. S. te Gorinchem, idem, ieder f 2 of 2 d. L. v. D. eo H. P. te Gorinchem, idem, ieder f 1 of 1 dag. GEMENGD NIEUWS. Ter voorkomingvan uitbreiding der pokken te Weesp, zyn de uiterste voor zorgsmaatregelen genomen. Meisjes die met de patiënte in aanraking z^n geweest of in hetzelfde huis verbleven, zgn naar Amster dam vervoerd ter observatie, Goederen welke zy gedragen beeft op de fabriek of welke zy gebruikte ter reiniging, zyn ver nietigd. Het O. M. bg de rechtbank uit Arnhem is te Gendringen geweest om een onderzoek in te Btellen in zake de op Dr. R., arts aldaar, gepleegde mishandeling. Ver schillende personen werden gehoord. Tegen G. is door den rechter commissaris een bevel van voorloopige aanhouding afgegeven. Woensdag-morgen in de vroeg te is door visscbers in de Merwede voor de stad Gorinchem gevonden het lyk van den sedert 26 April aldaar vermisten kantoorbe diende R. K Maandag middag had er in de Vlasstraat te Groningen een droevig ongeluk plaats. De voerman Jint K. uit de Raamstraat reed met een met steenkolen beladen vracht wagen door die straat, toen zyn opmerk zaamheid werd afgeleid door twee kinderen die met een sportwagentje de straat over staken. Op datzelfde oogenblik werd de driejarige Annie N., die ia de straat speelde, door het paard omvergeworpen en kwam met het hoofdje onder het voorste wiel, zoodat de dood onmiddeliyk intrad. Frans Rosier. Haarlemsche Frans is dezer dagen in het huis van be waring geconfronteerd met juffrouw Over- gaauw en hare dienstbode uit Gouda, in verband met de ernstige misdaad aldaar gepleegd. De 63iarige juffrouw O. was thans eerst weer geheel hersteld van de ondergane mishandeling. Frans is thans meer spraakzaam, doch weigert het gesprek voort te zetten indien over de misdaad gesproken wordtdan biyft hg halsstarrig zwjjgen. Hg kijkt steeds wezenloos voor zich uit. Tweemaal per dag wordt hy nog steeds kunstmatig gevoed, waardoor zyn krachten weer zijn toegenomen. Dezer dagen is er weer consult geweest met twee professoren-psychiaters, doch de brutale antwoorden van Rosier maakten het onderzoek onmogeiyk. naar Deurwaarder ea Ondernemer van Ferkeeplngen. (voorbehoed- en genees-) tegen vlekziekte, worden verricht door Veearts te Oadewater. en zy die een anderen werkkring wenschen, zenden 50 Oeat aan postwissel of post zegels aan D. BROUWER. Oppert 5, Betterdam en ontvangen daarvoor ge durende 8 weken 3-maal per week de „Batrekklngglda"waarin de meeste vacante betrekkingen voorkomen, zoowel voor vrouwen Els mannen. Omstreeks 21 Mei gevraagd: Adres Nieuwe Gasfabriek te Schoonhoven. Direct gevraagd: VIER BEKWAME loon 20 Cent per uur. Adres A. v. D A A L E N Kerkstraat, Headrlk-Ide-Ambacht. Zoo spoedig mogeiyk gevraagd: 2 BEKWAME Adres A. B. HERLAAR, Mr. Metselaar te Bfleaw-Lekkerland. TERSTOND GEVRAAGD: 4 BEKWAME voor geruimen tyd vast werk, door L. C. GROENEVELD te Krimpen a/d Lek. TERSTOND GEVRAAGD: voor geruimen tyd werkdoor A. VAN WALSUM Pz., Mr. Schilder, Oaderkerk a/d IJ mei. TERSTOND GEVRAAGD: tegen hoog loon. Alles mooi en veel bout- scbilderwerk, by VAN UIJLCKAMA VLIEG, Ond-Belerland. gevraagd, P. G.16 jaar oud. Adres JOH. KRAMER, Hekendorp. Een bekwaam GOUDSMID gevraagd. K. MEIJEB dc Zn., Linker Rottekade 109. Botterdam. GEVRAAGD: liefst gehuwd, bekend met Eogelsch- en Boterwerk. Zomer- en wintermaanden vast werk, by TEMPELMAN, Schoeaheven. Zoo spoedig mogeiyk gevraagd een P. G., die goed kan lezen, schryven en ryden. Franco brieven, onder No. 1, Bureau van dit Blad. TERSTOND GEVRAAGD: bekend met boerenwerk, ook goed met paarden kunnende omgaan. Adres C. SCHOUTEN ZOON, Graan handelaars te Bergambacht. Aan betzelfde adres te koop: gevraagd, om in het Lood- en Zinkwerkersvak te worden opgeleidby KUIJLENBURG WOUDENBERG, Schoonhoven. A. VAN DER DUSSEN te Capello a/d IJael, in den Prins-Alexanderpoldar, vraagt een die goed kan ploegen en melken. Een - flinke Woning met Tuin disponibel. TERSTOND GEVRAAGD: goed kunnende ryden en melken. Zich te vervoegen by J. DE JONG IJ.Jz. te Moordrecht, Kerklaan. Terstond gevraagd een goed kunnende melken, by J. A. DE JONG, Landbouwer, Lekkerkerk. Iemand van den boerenstand, P.G., eigen bedryf hebbende, vraagt door sterfgeval zgner Moeder een bekwame van middelbaren leeftyd. Franco Briev., No. 45, Bureau van dit Blad. Een alleen-wonend Heer op een Dorp in IJtreckt vraagt ten spoedigste een Brieven, onder No. 3, met opgaaf van leeftyd. verlangd salaris enz., aan het Bureau dezer Courant. Wegens huweiyk der tegenwoordige vraagt Mevrouw P. GAUTIER—Uilkens te Streefkerk tegen 1 Augustus a. s.j Goed kunnende wasschen vereischte. GEVRAAGD: in een burger gezin. Franco brieven, letter M, HULPPOST KANTOOR Oreot-Ammera. Aan de Kralingscbe weg, Woning No. 308, Betterdam te keep aangebeden. Brieven franco, onder No. 4. aan het Bureau v./d. Blad of te bevragen op ge noemde woning. In het ATELIER te Scheenheven eiken Weensdag gelegenheid van®V«— 4V» uur. Pryscourant gratis op aanvraag. Aanbevelend Phatngraaf in alle genre*. VKRZEKEUD DOOR HET GEBRUIK VAN Varkens die slecht willen vreten beginnen weder gretig zoodra men Thorley's Voedsel door hun voeder Thorley's Voedsel behoedt var kens voor koorts en mest hen in de helft van den gewonen tijd Meng voor uwe biggen steeds een weinig 1 horley's oedsel door hun voeder Niets is tot heden bekend, hetwelk zulke bevredigende resultaten geelt als Thorley's oedsel. Thorley's Voedsel verbetert de gezondheid der koei-'n en vermeet dert de hoeveelheid melk en.boter. Probeer I horley's Voedsel voor uwe Paarden een maand en iet op de uitkomst THORLEY'S VOEDSEL voor alle soorten vee. Verpakt in kisten van- 448 pakjes 224 56 f 20 00 10 80 5 80 3 10 r Nederland Vertegenwoordiger en Belgie: K. BARGER, Amsterdam, Nassaukade 370. Trademark AMSTERDAM. Alleen in verzegelde pakjes verkryg baar te Schoonhoven by ÉCv.d ENDE; Noordeloos J. G. v. d. BEST. In het by zonder wordt de aandacht gevestigd op SOUCHON THEE, 4 f 1,30 per 5 ons.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3