PIN I I J. DE GRUIJTER, Dam, Schoonhoven. I -i Msaloo Mm, Harkt A 85GOUDA. PRIMA CONSUMPTIE. fat JAC. VERKROOST, Rijtuig- en Wagenmaker, DOELEN, SCHOONHOVEN. REEDERIJ OP DE LEE, Slikkerveer. Heeren Winkeliers! Weder ontvamreR ssd wheel nieuwe Monstercollectie van PRENTBRIEFKAARTEN, •in ze sóó van uw eigen plaats te laten maken. PLETMOLEN te kuop gevraagd, gebruikt doch in goeden staat. J. BREIJ, MR. P. A. GREUP, Spoorboekjes (bartast) 15,10 aa 5 Cis. Hooibouwwerttnigao Cunraga’s ïilra Staal. N°. 2717. Zaterdag Leest dit! Leest dit! Leest dit! Leest dit! MAGAZIJN Ook een geheel nieuwe collectie FANTASIEKAARTEN voorhanden. Neemt proef met Rijtuigfabriek. f 2,50 en meer verdienste per dag. VOOR WERKZAME PERSONEN UIT DEM NETTEN STAND. Volledige Dienstregelingen op aanvraag gratis, de OPNAME geschiedt GRATIS. is en blijft het eenig afdoend middel tegen KIESPIJN, dat uugenblikkeiyk helpt en verkrygbaar in flacuna van 35 (Ma. by den Generaal-Agent veer Nederland Geëmailleerd. MEI. Voor Kinderen. IS 1 TT oc oa BIJBELS EN KERKBOEKEN. CZ? S 00 cz 3! co DC "U O 30 30 rn D. Th. DE BOER. Geëmailleerde Huishoudelijke Artikelen Zeer mooie uitvoering en billijke prijzen. ALLEEN-VERKOOP voor Krimpener-, Lopiker- en AlblasservaardEiland IJselmondeenz. enz. Posterijen, tevens Omnibusdienst Ma-Sctatam Dienstregeling, aanvangende 16 Mei 1906. H.H. Landbouwers! C VAN LEEUWEN, KUIPER Vjjverstraat 132, GOUDA, Wringtobben, Karns, Kuipen, Nieuwpoort a/d Lek, verzendt SIGAREN door ’t geheele Rgk. in prjjzen van f 1.f 1.20. f 1.30. f 1.40, f 1.50. f 1.75, f 2.-. f 2.40. ƒ3- enz., alles per 100; franca by een bedrag van minstens f 3.60. Kassier en Commissionnair in Effecten, SCHOONHOVEN, neemt gelden A depailte: Voer één maand vaet drie maanden Prachtige mooie SCHILDERSTUKJES op tegel, hout en papier. Rjjvielhandel „De Concurrent". TE KOOP: RIJWIELEN van af f 50. te verkrijgen op z_ lings-condilies. Br. dezer Courant. en hooger zeer gemakkeiyke beta- fr., no. 49. Bureau G. VIS, Ir. Smid, G OKHUIJZEN, BIERROTTELARIJ Rijtuig- en Rijwielhandel. J. SWETS, «rahmederU U> ÏBEEHWIJK, I beveelt zich beleefd aan lot het maken van HEKWERK en RASTERWERK voor omheining om landerjjen en hofsteden enz., tegen concurreerende prijzen. SCHOONHOVEN CULEMBORG, HELPRIG KLEIN, Montfoort. Speciale inrichting voor compl. Bedstellen, Veerenbedden met Overtrekken, Matrassen, Wollen-, Gestikte- en Moltondekens. H.H. Landbouwers! P. de VOS, Giessendam: WB1NGT0BBEN. TONNEN. EMMEBS no KAASVATEN, alles vervaardigd van teak hout zonder verhooging van prijzenverder THERMOMETERS, PEKELWEGERS en MELKPEILDERS enz. enz.. en wat verder t tot den landbouw behoort, zooals: Hooiharken, Hooischodders F. VAN ZESSENGroot-Ammers. Prachtige uitvoering! Billijke prijzen! Gemakkelijke conditiën! THOS. H. WHITTICK C-., HOMANs Klierendrank maakt gezond en krachtig. A. N. VAN ZESSEN, JOH. 1 G. DE G0E1J. Gouda BUITEILAID. SCI 11,80. 12 voor 5Ï LU PWK VAM f. Jt. ft VAM J4WTVH, gCMSMHMTM. I -.Mi- V KASTPAPIER met en zender randen. LAMPENRANDEN en RAPPEM, enz. enz. - MUZIEK voor OrgelPiano enz. - LEERMIDDELEN EN LEESBOEKEN. =3 CD I z UJ L. DE HAAS J. v. d WERKE D. CASTELEIJN K** BUwielen werden in be waring genemen. Aanbevelend jaa si ai lil] Wi zul ins na er dai bel dei de vei hel so( I I de 1.1. "t de var te hel red de dei tee vee bes wd eig me En beg ma nat de een juii wa: bet kla uie Mai gev me me kla libt wel Hot goedkoopste en meest gesorteerde IN is Binnenrotte 101 en Oppert 113, ROTTERDAM. Beslist giftvrjj email onder contröle. één Jnnr 1 is ruim voorzien van Ntareu en Emnaerm. 3 7. 3>fc 17- 8V» Levert recht, vierkant, knakmadel en Panatella'H in hnnt. blik »f Inxe verpakking, naar kenme. Concnrreerendate prijzen. WederverkooperR vraagt monster- cellectie. Hoog rabat. I Schoonhoven CULEMBORG. Sliedrecht. ZWXJNDRECHT. Leerdam. Verder beveel ik mij eek beleefd aan by particulieren tot het leveren van: De Schoonbevennche BEIJLAMEMAP: 10 vel best poatpapier, 1O groete vierkante enveloppen, 16 <'tn. Best 5 Cte. POTLOOD (green) merk „de €3 ru ij ter”. m. 13.—. 6.10. Twee nieuwe en een gebruikte Boerenvagen met breeds wielen en ijzeren assen. alsmede allerlei gebruikte en nieuwe RIJTUIGEN, bfl W. VAN MEI1EREN te Hl»l„Uk. van BffEK EN HUIDEKOPER, Amsterdam, Groningen. AGENT voor Ouderkerk a/d IJ snel en Omstreken Ouderkerk a/d IJssel. Overtreft alle andere Stoutsoorten in smaak. Bevat veel meer voedingswaarde. In prijs veel billijker. jM* Ook zeer aan te bevelen zwakken en lijders aan bloedarmoede. Verkrijgbaar bij Wetstraat, Rchoonhoven. Voorhanden: Nieuwe en gebruikte RIJTUIGEN en RIJWIELEN, bg L. VAN ZEVENHOVEN, KattensiogelGouda. H Ka W. groi den Arb min thai J ffröl Het teer op wer indi en t juri aan wor den weg rekt wer; andi lijk tege vooi neir deli sprc kat opei veri D woo niet han> neei ban dat zgn kun zoo als O van and of i will voo bet Hel ziel wü ver ren ges mii woi vat bes zeil Kai zaa scb eig bet M DE HEER te Polsbroek. C. VAN ZESSEN Brandwijf J. SPEIJER Meerkerk T v d. HEIDEN R. VERMEULEN. Langerak. J. DE KLÜIJVER Ottolano. W. VAN REES BlESUNSGRAAF. W. BOER Krimpen a/d Lek De Breimac.bine-MaatschappU tot Bovorde ring van Huisarbeid THOS. H. WHITTICK A Co.. Keizersgracht 263. Amsterdam, verklaart hiermede openlik, dat men. bjj doelmatige opvolging harer aanwijzingen f 3,60 en meer per dag en dat zti over een groot aantal dankbetui* irer .MIRAMAR" BREIMA- irten van experta. die zonder temmen in hetbeweren.dat prospectus beloven, met de waarheid koopen het werk. Men vrage pro- Eerste Zondagsdienst 13 Nlei e. k f 39,—, 85,—, 40,—, 60,—, fr. n. stat.id. kapok f 34,—, 37,50, 83,50, 43,—. Zcuding rembours. Vr|| nicht. Verkrijgbaar bp en OSBORNE GRASMAAIMACHINESdie ten zeerste aanbevolen worden om vroeg tijdig aan te schaffin. F.mallleeren en vernikkelen van By wielen, ie klas vopr f 12. - per rijwiel. Ook het beste en goedkoopste adres vo«r alle le kwalib it N I) F. R I> F F L F N eh RANDEN, KETTINGEN. PENDALEN, HANDVATEN enz. Alle reparation billijken prijs. Verkoopt uitsluitend le kl. Ry wielen. Aanbevelend. F. VAN ZE8SE1M. KSTwa'—r TÏMWff AZUWWiW. Daar wy weer met NIEUWE upnamen znllen beginnen, verzieken wy U, mensters, prys en conditiën te vragen; Brievenmet opgave van prijs en breedte en dikte der Walsen, onder No. 2. Bureau Schoonhovensche Courant. I wel non •eds gemeld tuas J Duma of Inei i lOden Mei ge- I beit plechtigheid en met i T geheele land had de met zan' kor daa zou hart 0 onn uil lanc Neemt voor uw bronchitus, pleuris, borstziekte, longaandoening, asthma of benauwdheid het beste ge neesmiddel dezer eeuw, genaamd ABDIJSIROOP klooster Sancta Paulo; bij alle Apothekers en Drogisten verkrijgbaar A f 1,—, f 2,— en 3,50 per flacon. Cen t raai-Dep öt L. I. AKKER. Alkemadestraat 11, Rotterdam. kan verdienen. gingen beschikt van koopers hart CHINE, alsmede offlcifiele rappor! onderscheid volkomen overeenstem hetgeen w(j in ons overeenkomt. W|j spectussen bjj de Brelmucblue-Muatscbappy tut beverderiug van buisarbuii AMSTERDAM. KelWTMtraehl MU. Vraagt en leest prospectus met tal rijke attesten De Heer G. J. GROOTHUIS te En schedé schreef ons: M. H.l Onderget. verklaart bij deze gaarne dat zijn Zoontje JAN. oud 6 jaar. na het gebruik van vier fl<*sschen HOMAN’s KLIERENDRANK geheel hersteld is van een open klier in het oor. Enschedé. 11 Oct. 1904 G. J. GROOTHUIS. Prijs f 1,— per flesch. Verkrijgbaar bij A. N. van ZESSEN, G ELSENAAR, J. PLOMP. J. F. BIJLEVELD. aan Rijwielen voor en voorts bfl: Mej. TRAPMAN te Goudriaan. A. R. v. d BERG w Stolwijk. H. J. SCHOLTEN Ammkrstol Wed_ VER WOERD Vlist Molenaarsgraaf. Lekkerkerk Bergambacht. Op Werkdagen: Van SCHOONHOVEN v m. 8.-, 8 80; n.m. 13.—, 3.80, 7.40. Van GOUDA v.m. 8.10. 10,55; n.m. 3.80, 6.10, Op Zendagen: Van SCHOONHOVEN v.m. 8. Van GOUDA v.m. 8.10; n.m. BV** D‘‘ uren zgn aangegeven naar Greenwichtijd. De Ondernemer. Ovendeht. Geljjk in ons vorig overzicht ree werd, is de eerste BlMllche Volksvertegenwoordiging den lOden Mei ge- I opend. Met groote plechtigheid en met feestbetoon door het geheele land bad de opening plaats. De Cuar en zijn Huis m^t groot gevolg kwamao van Peterhof per jacht naar het Winterpaleis, waar de nieuwe Volksvertegenwoordigers reeds vereenigd waren mét de leden van den Rijksraad, de Ministers en de hooge ambtenaren. Ia plaats van een troonrede ter opening der zittingen van de Duma, hield de Keizer een toespraak, waarin hjj betuigde: vurig te gelooven in een gelukkige toekomst van Rusland en overtuigd te zgn dat de beste mannen, die op zfjn bevel door z(jn geliefde onderdanen werden gekozen, door innige vaderlandsliefde bezield, eendrachtiglijk zullen samenwerken aan hunne moeilijke taak, tot heil van het vaderland. Hg her innerde er aan, dat voor de grootheid en de welvaart van den Staat niet alleen vrijheid noodig is, maar ook orde, gegrond op recht en h<j besloot met den wensch, dat hg zijn volk gelukkig moge zien en zgnen zoon een krachtigen. goedgeordenden en ontwikkelden Staat zal kunnen nalaten. „Moge deze dag een dag zgu der verjon ging van het Russische laud in zedel(|k opzicht een dag van wedergeboorte van Ruslands beste krachten Met hartelijke toejuichingen werden deze woorden des Keizers door de Duma l^den begroet, die zich daarop naar het Taurische paleis begaven, waar de Ryks-duma werd saamgesteld. De Staatssecretaris Frisch opende de zit ting en verklaarde dat de Volksvertegen woordigers in openbaarheid en volle vrijheid van spreken kunnen arbeiden, ter verzeke ring van een goede uitvoering der wetten. Vervolgens werd bet eedsformulier onder- teekend en werd op voorstel van den beer Frisch, Prof. Morooszef, by acclamatie tot voorzitter gekozen. De eerste rede die door een afgevaardigde gehouden werd, betrof een beroep op de vergadering ten gunste van de politieke gevangenen. De Duma is het aan hare eer en waardig heid verschuldigd, verklaarde hg, onder her haalde, stormachtige toejuichingen, dat het eerste hier gesproken vrije woord gewijd wordt aan beu. die hunne vrijheid hebben opgeofhrd voor de vrgheid van het land. In alle steden van Rusland is de dag der Duma-openiog gevierd met godsdieusto* te mogen, vlaggen, sluiten van scholen, winkels en kantoren enz., en er beerschte, volgens de berichten, een opgewekte stem ming onder de bevolkirg. Den volgenden dag werd de Rgksraad le St Petersburg geopend. Ia de openingsrede deelde de Rgki-ecretaris namens den Czaar mede, dat Graaf Witte en de oud-Miuister van Justitie tot leden van den Rijksraad zijn benoemd evenals Graaf Lamsdorff. Laatst genoemde stond als Minister van Buiten- landsche Zaken in hoog aanzien. De voor zitter van de Rijks*. Duma” is reeds bg deu Czaar op audiflntie geweest en was er zeer over voldaan. .HQ was," zoo wordt gemeld, „overtuigd, dat men in de hoogste kringen volkomen bekend is met de stemming van het Russische volk en zijne vertegen woor- digera en dat men bereid is hunne verlangens ten vplle te bevredigen." 't Is haast te mooi om waar te wezen! De Dvltaclae Rgksdag heeft de wet betreffende de automobielen-belasting goed gekeurd. Uit Italië komen berichten van veie werkstakingen. Te Rome, waar de staking algemeen moet zijn, maakten de dagbladen bekend, dat zij met zullen verschijnen vóór de staking geëindigd is. De trams rijden niet. De winkels zijn gesloten. De gebou wen der Kamers, Mmisleriën en Banken worden door militairen bewaakt en de wegen naar bet plein Monte” zgn afgezet. Ook te Milaan is de staking algemeen. Ook daar versebguen geen couranten en is het tramverkeer gestaakt. Ook de tentoonstelling is tjjdelgk gesloten. In Turijn hebben de stakers het ge wonnen. Al hun eischen werden ingewilligd. De politiebeambten, die door te hardhandig optreden aanleiding gaven tot de bloedige botsing bij de Arbeidsbeurs, worden ontslagen. In de Kamer hebben, naar aanleiding van dit hardhandig optreden der politie, 12 socialisten bun ontslag ingediend. Op voor stel van den eersten Minister heeft de Kamer evenwel dit ontslag met algemeene stemmen geweigerd. Ook in vele andere plaatsen van Italië breekt de stakingskoorts uit. Frukryk. Te Pargs is een zeer hevige brand uitgebroken in de Halle aux Cuirs. Het groote gebouw, dat een opper vlakte beslaat van 2000 vierkante raster, werd geheel vernield door den brand, welke in groote hoeveelheden ontplofbare stoffen nieuw voedsel vond. Er kwam, voor zoover bekend is, niemand om het leven. In een huis van de Hue des Piantes te Pargs is een bom ontploft, waarbg een werk man, die bezig was de heische machines te maken, ernstig werd gewond. De ge wonde, een werktakend timmerman, wérd met nog twee anderen gevangen genomen. In het Fagelisclie Lagerhuis hebben Regeering en Volksvertegenwoordiging een stemmig betuigd sterk te verlangen naar vermindering der oorlogslasten. De Minister van Buitenlandsche Zaken sprak den wensch uit, dat de Haagsche Vredesconferentie zich bejjveren zal, de middelen tot behoud van den vrede minder kostbaar te maken. „Nog nooit," zeide de Minister, „is de openbare meening in Europa zóó gunstig geweest als thans, om vrede te houden, maar er moet een eerste stap gedaan worden om tot ver mindering der krijgstoerustingen te geraken." Maar in Egypte staat Engeland gereed om, *1» de Sultan va» Turkge big ft weigeren, Mjn recht met gebeid van wapenen te ver dedigen. De Sultan heeft nóg niet geant woord, Evenwel wordt er in den Turkschen Ministerraad druk beraadslaagd en er zullen waarschijnlijk door Turkfle tegen voorstellen gedaan worden. Het Britsche Lagerhuis heeft de onder*

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 4