N°. 2717. 1906. Woensdag 16 Mei. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. y. BUITHBLAND. Overwicht. BimüLABD. Uitgave van S. Sc W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. is (Utr.) emd de K de 3e werden deze i Duma lf-d«n imaakt van het a het algemeen i de der verslaf de tanden, ig, vry- 'angenis- im, heeft s ryden j gebou- Banken den naam der ontwerp, door t rend geheel. nOOIMME COURANT. z. h. s. aan e t Heemskerk, om g wanneer het loon ding vooi verplichtii men a- 9o. L per c. voegen: van d( kerk c. ziekte niet v( tegen 6j. voorm., t 6 nam. intwikkelden loge deze daf van het I ■nomen. is reeds het derde van genoemden op een achter- Eette, zakelyke, voor een t Vredes- gei amendement Regout geen bijslag te bedingen, a hooger is dan de vergoe- van wette'yke tegen 22 stem- is tot ge heet J. N. de knecht ichelven door een .r en kwam dai wagenwiel terecL., lip dadelijk ingeroepen groote hoofdwond echt. Mei n Justitie de dag, waarop mten volgde. Naar we ’'i. J. J. 17 Mei voor i, afscheid van .u.jfje vergad» een later teleg' dat Tiirkye l» t aanneemt. j.l. zich verzet tegen de Ier en Van den B*rg, toen is dronkenschap in verzekerde Jen. Beklaagde liet verstek gaan, maand gevangenisstraf. lei- en Boeic stiefschoonzoon tot 10 jaar gevi rechtshof te Arnhei igeven, gerecht te Utrecht jfjl. H. v. d. H. te Benschop 1 dag hechtenis, wegens igsartiki irdaagd. im eerst de inter- de uitvoering aan de orde. Spre- eisch, dat de vereeni- op Kampt „het leiding i van het - Het Leger Hemelvaartsdag idag te houden Huis ten Donck van den heer Tt _.t Liefdewerk in Muziekkorpsen en feest opluisteren, 10 uur aanvangt. By Kon. besluit is de le luite nant J. H. Deddes, adjudant by het le Reg. vesting artillerie, op non activiteit gesteld. By Koninklijk besluit is be noemd tot kantonrechter te Alfen a/d Ryn mredige ver- ciesrecht kan "ïan sprong" -“■jaard mef lan zal dt der Gezond- ichem, heeft ir poste- anu, dat, met Zevenhuizen 14 Mei. Ia de jongste luur en ingelanden van lolder alhier deed de secretaris- r rekening on verantwoording rangsten uitgaven saldo is meer een party, die een party, welke put uit haar aanpas- aan alle ”j staan als dal wjjswet f wel over nomen ar tusschen men beidt T< op Zon- eu feestdagen geen dienst. Te beginnen met 1 Juni zullen ook briefkaarten van 3 en van 51/» cent worden verkrijgbaar gesteld in pakjes van 10 stuks (blokvorm). Te Linschoten meente-geneesheer benoei Bongard van der Grient. do a r r. Vrijdag missen mtgesprokei lorinchem, diefstal. Mr. F. Baulekar, Ih.a, k.nlouraoaiar ie .rcMteolonuci gebied; een Lammer. architectuur die hem heeft De directeur-generaal der rjjen en telegraphie maakt bekend, dat, met I ingang van 12 Mei 1906, te Zevenhuizen I een hulptelefoonkantoor voor het algemeen I uvOpt Zuider van onder imandant doch toen zyn liefhebberij had gaf deze hem een archi- veehouder. f "Hldderkerk, 14 Mei. Tot onderwijzer aan de Chr. school alhier is benoemd de I heer C. Vink van Rotterdam en tot onder aan de Chr. school te Slikkerveer -aze gemeente mej. S. P. Milleborn De prijsvraag voer het Vredespaleis. De uitslag van den wedstrijd vnn ontwerp voor den bouw van het paleis met bibliotheek is: le prijs f 11.000 L M. Cordonnier te Ryssel. le prys f 9000 A. Marcel te Parijs. 3e prys f 7000 Franz Wendt te Char lottenburg. 4e prijs f 5000 Otto Wagner te Weenen. Een prijs van f 3000 Howard Greenley en j H. S. Olin te New York. een prijs van f 3000 Frans Schwechten te Berlijn. De winner van den eersten prjjs de heer Cordonnier uit Ryssel is ongeveer 48 jaar. I Hy is de zoon van een timmerman aannemer uit Ryssel en was oorspronkelijk bestemd tot officier van de genie, vader zag dat hy zeer veel 1 mr. c J iiding. Doordat hy in Noord- - «roote elen en iche en mgen. I ne?r door 1 wyneres i i nrns- on(ler det_ o__ ■pen bjj de I Bottetd.m., te Amster- I van den luik van daarbjj 200 :ht, dat ge- n moest id werd kiesgerechtigde bevolking aan den dag legden, dan die bekommerde pen- en woordvoerders. „Intusschen, de quaestie, of het na eenige jaren tot algemeen kiesrecht zal moeten Komen, ja dan noen, kan hier voorshands blgven rusten. Vereischte is thans, dat, nu de electorale quaestie ontegenzeggelijk aan de orde gestold is en ook de Katholieke parljj zich binnen korter of langer tyd er over zal moeten uitsproken, tol een deugde- iyke bestudeering van het vraagstuk worde overgegaan. Een deugdelijke bestudeering niet slechts in de Kamer, maar ook in onze politieke organisatie daarbuiten.” „De motie van Leiden zal dan ook moedelyk by andere kiesvereeoi(;:r“2 z vinden, al zullen sommige daart^j met meer nadruk den wensch uitspreken. dat, nu de Katholieken reeds by nagenoeg alle partyen achteraan komen, mot bekwamen spojd dient gearbeid. Besluit de algemeene vergadering van den Boud in dien zin, dan mag alle hoop worden gekoesterd op een goede voorbereiding, welke de Katholieke party hoeden zal voor de spraakverwarring van twaalf jaren geleden, en voor de jammerlyke verdeeldheid welke daaruit als noodlottig gevolg voortvloeide”. positie dan byv. de oud- al beschikt deze fractie ook over persoonlykheden als professor yiugt. Wy hebben een groot deel volk achter ons. wy behoeven uit zucht tot zelfbehoud vast te klampen aan een bestaande regeling, aan een bepaald cyfer van kiezers. Wy kunnen in volle vryheid, in volle onbe vangenheid en zonder angstige partyover- wegingen nagaan, of de vigeerende kieswet een deugdelyke wet is, dan wel of de wenscheiykheid bestaat tot een definitieve oplossing te geraken en o. a. door invoering van evenredige vertegenwoordiging een zuiverder afspiegeling van het volk in de Kamer te garandeeren. Het zou dwaas, om niet te zeggen absurd wezen, wanneer wy de vrees gingen deelen van de schryvers en sprekers der oud-liberale groep, ja, zelfs een nóg grooter wantrouwen jegens de niet- „De Tyd" (R.-K) schryft onder „De Katholieken zyu “~*t, toekomst heefi. Zg zyn een r*~‘ voortdurend nieuwe kracht put onvergankelyke beginselen, zich send aan alle tydsom^tandigheden, politieke en sociale evoluties. Eu zy derhalve tegenover een vraagstuk a van het kiesrecht in een geheel andere en veel sterkere liberalen, eminente r Van der Vli van het v ons niet i aangenomen. Men verwacht even- sr deze wet en de onlangs aan ge- irbeiders-vereenigingen-wet, een stryd i het Hooger- en Lagerhuis. Naar meent zal het Huis der „Lords" aan le wetten zyn goedkeuring weigeren. Telegram: By den Britschen Gezant van Constantinopel is de Turksche Regeering met tegenvoorstellen aangekomen. De Ge zant van Engeland wees deze voorstellen kortweg van de hand, als onaannemelnk, daar de Britsche Regeering geen voorstel zou aannemen dan wat overeenkwam met hare eischen. De Ministerraad van Turkye vergaderde onmiddeliyk daarop. En een later telegram uit Constantinopel meldt, dat Turkye Enge- land's eischen voorwaardelyk VAM H1EK EM DUB. Het Arbeidscontract in de Tweede amer. Ia de „Venloosche Courant" betuigt Dr. W. H. Nolens, dat er z. i. geen voldoende grond bestaat tot klachten en verwyten over den langen duur der behandeling van het Arbeidscontract in de Tweede Kamer, even min als by vorige gelegenheden waarmee thans vergeiykingen worden gemaakt. „Ook dit ontwerp is zeer belangryk en grypt diep in het maatschappeiyk leven in. Het raakt de gevoeligste belangen en de teerste rechten. Het moet worden toegepast op verschillende groepen van personen: op werkgevers en arbeiders zoowel in groot industrie als in landbouw, kleine nyverheid en buiselyken arbeid. Daarby is het van zuiver juridischen aard. Eu dan komt het vooral aau op wat wel eens „kleinigheden” genoemd wordt. By de toepassing der regelen door den rechter is juist de redactie van over wegend gewicht. Houdt men er nu tevens rekening mee, dat de Minister, die het ont werp mondeling te verdedigen heeft, een ander is dan die het ontworpen en schrifte- iyk behandeld heeft, dat vele leden der tegenwoordige Kamer aan die schriftelyke voorbereiding niet hebben kunnen deel nemen, en dat in den loop dier behan deling belangryke wyzigingen in het oor- spronkeiyk ontwerp zyn aangebracht dan laat het zich achteraf wel verklaren, dat de openbare behandeling meer tyd vordert dan verwacht werd. Dat er misbruik wordt gen woord zeker in dit geval in niet beweerd worden. Integendeel de be handeling is zeer zakelyk. Wat niet weg neemt dat toehoorders of lezers van de handelingen wel eens van oordeel zullen zyn dat de een of ander spreker het einde van by het begin had opende de zit- Volks vertegen in openbaarheid en voile vryheid ten kunnen arbeiden, ter verzeke- 130 goede uitvoering der wetten, jens werd het eedsformuiier onder- i en werd op voorstel van den heer Prof. Moronsztf, by acclamatie tot gekozen. ite rede die door een afgevaardigde op de ilitieke in de architectui tectoniscbe oplei Frankryk woonde, was hy iu staat een gr< studie te maken van Franscbe kasteelen tevens by zyu ontwerpen de Vlaamstu Hollandschti kunst in toepassing te brei O. a. is het Raadhuis te Duinkerken hem gebouwd. Hy was ook de eerste winner van de 10 beste ontwerf prysvraag in 1885 voor de Btiurs I dam, welk ontwerp echter nimmer is gevoerd. Het bekroond ontwerp Vredespaleis is uitgevoerd in den styl der kasteelen in het noorden vau Frankryk en in biksteen en bergsteen opgetrokkeu met 3 a 4 torens, waarvan twee aan den voorgevel, waar- tussenen de middenuouw verryst. Het geheel is schitterend geteekend. Het ontwerp dat c' is uitgevoerd in het karakter van hot Petit Palais te Parys. Het ontwerp dat den derde j prys verwierf is in klassieken styi uitgevoerd. Hst ver too >t zuilen-ordonoauties met een grooien koperen koepel bekroond. De vierde prge viel ten deel aau een ont- De afd. „Ridderkerk” van „'t Algem. Nederl. Werklieden verbond” zond een adres aan den gemeenteraad om de leeftydgrens tot toelating van leerlingen op de openbare scholen te bepalen op 5 jaar, om zoodoende dezelfde bepaling te hebben, die nu be staat voor de Cnr. scholen in deze gemeente. De afd. „Bolnes" van genoemd verbond zond een adhaesie adres. ’ZevenhHlzen, den tweeden prys behaalde 1 vergadering van besti iet karakter van hot Petit den Tweemanspol^.- ngmeester rekening en verautwoordii het afgeloopen jaar. De ontvi ■gen f 4242,04‘/8 en de l,04>/3, zoodat er een batig des Heils hoopt den grooteo op de terreinen ik” te Bolnes, Tn. Estill, komi 3 Nederland. ;sen en zangkoren zullen het jren, hetwelk reeds des morgens De (R.-K.) „N. Zeeuwsche Courant” is niet in *t minst bevreesd voor algemeen huis- manskiesrecht, mits met ever tegenwoordiging. By huismanski 't aantal kiezers geen „bedenkelyken meer maken, en, gaat het gepaard met evenredige vertegenwoordiging, dan zal de Katholieke party er meer dan waarschyniyk nog een viertal zetels by winnen. Ten aanzien van het algemeen stemrecht zegt het blad: „*t Algemeen stemrecht zal een paar socialisten meer in de Kamer brengen. Maar het is bekend, dat èa in Frankryk èu in Duitschland èo in Italië én niet te ver geten ook in ons land scheuring in de socialistische party is ontstaan, doordat haar volgelingen in de Kamer zyn gekomen en zy zich dientengevolge gesplitst en verzwakt heeft in parlementaire en anti parlementaire socialisten. Het is niet ’t Duitscbe Centrum, dat af schaffing van 't algemeen stemrecht ver langt. En waar het in de afzonderlyke Staten van 't Duitsche Ryk nog niet bestaat „zien wy het Centrum, die machtige R. K. organisatie, naar de invoering ervan streven.” Door do arr. rechtbank te Dordrecht zyu Vrydag 11 dezer o. a. de volgende vonnisst-n uitgesproken J. F. te Gorinchem, diefstal. 2 mai H. A. te Arkel, vryheidsberooving gesproken. Voorts werd o.a. behandeld do volgende zaak: De fjouwer Rynhart H. te Gorinchem had op 27 Augustus j' - J agenten Van Geldt zy hem wegeni bewaring steldt Eisch 1 - A. v. d. B. te Hei- wegens doodslag op zyn s..= de Widt veroordeeld 1 ‘n straf, door het gert zich in cassatie bef - Het kantong* veroordeelde Vrydaj jl tot f 3 boete, subs. 1 w zonder vergunning zoeken naar eieren van waterwild. - Uit Vereenigio) onderwys by de vereeniging zyn aar" het jaar 1904/5 werd verst., scholen f 100, aan 40 een bedr en aan 49 een som van f 50. Dt aanvragen beloopen circa f 400.< ig vestigt nogmaals de aandacht op 5 opleiding van christelyke oaderwyzers. Iu 1905 werd door 35 oaderwyzers en onderwyzeressen de aanteekening der Ver- eeniging voor Christeiyk-Natioaaal rchoolon- derwys verkregen op het diploma van den schoolraad. De 34e algemeene vergadering zal houden worden op 7 Juni ,T‘" in het gebouw voor schappen. Op het De inspectiede heer H. Byleveld) bijzonder onder’*,iS“ wyziging. (Ihleiu, De 15e al| van de Vereeuigi onderwys zal Diergaarde te 1 De volgende ingeleidlo. lagere school", Franken, hooi Zwolle, en wijzers”, Vlissingen, Middelburg. Het imelv rgadering zal ge- __ji a. s. te Utrecht Kunsten en Weten- agendum komen voor: opleiding; (inleider de en de positie van het rwys van de jongste wets- iider de heer M. Bremer). Igemeene vergadering ;iog voor Christelyk Volks- op Donderdag 7 Juni in de Rotterdam worden |ehouden. 3 onderwerpen zullen word -n „Het leerplan der christelyke in te leiden door den heer J. H. >fd eener christelyke school te lo. „De opleiding van onder- inleider de heer J. H. Blum te oud-schoolopziener in het district loor het Ryk is P. L*;kkerkerker a aan tuberculose, Gorinchem, 14 Mei. Vrydag-namiddag vergaderden alhier onder leiding van Dr. Ruysch. de hoofdinspecteurs en inspecteurs van het staatstoezicht op de volksgezond heid cn de voorzitters van de gezondheids- commissiën der aan de Linge gelegen gemeenten, om maatregelen te beramen, voor meer waterververschiDg en tegen de vervuiling van de Licge. Een commissie werd benoemd voor nader onderzoek en praeadvies. Als zoodanig werden op voor stel van den voorzitter door de vergadering aangewezen de heeren Dr. Woltering, Kolff, Joosteu, Van Boven en De Graeff. Gienendam, 14 Mei. By de Donderdag j.l. alhier gehoud. n verkiezing van twee Heemraden voor den polder Giesen-Oude- benedeokerk werdtn uitgebracht 528 gel dige stemmen, en werden de aftredende heeren J. Aantjes Dz. en S. van Harten herkozen, respectievelyk met 528 stemmen en 479 stemmen, terwyi nog werden uitge bracht op S. Nederveen 28, op C. Romeyn 11 en op J. Muilwyk 10 stemmen. De heer J. Versteeg is tot onderwy'zer benoemd aan een byzondere school te Rotterdam. GieMeu-Oadekerk, 14 Mei. uit goede bron vernemen hoopt Ds. van der Grient op Zondag zyn vertrek naar Maessluis, z^n gemeente te nemen. Vrydag-avond had alhier de verkiezing plaats voor een notabel van de Ned. Herv. kerk van Giesen Oudekerk en Peursum. Gekozen werd de beer J. C. Colder te Peursum. *Hoog-Bloklaud, 14 Mei. Jl. Woensdag avond kreeg oen kind van ruim P/s jaar van den koopman J. Rietveld een busje met petroleum in handen en dronk een gedeelte van die vloeistof op. Het kind kreeg het erg bang, maar geneeskundige hulp werd ingeroepen en door toepassing van een braak middel de olie uit de maag verwyderd. Thans maakt het kind het vrywel. Behalve de eerste twee dagen heeft de maand Mei ons tot heden heerlyk weder ge bracht. Eerst werd het aardryk gedrenkt en daarop volgde heeriyke zonnewarmte, waar door de natuur eene groote groeikracht ontwik kelde. En nu zyn de weilanden ruimschoots van gras voorzien, de hooilanden zyn goed aangeslagen, de bouwlanden zyn bekwaam en de aan de aarde toevertrouwde zaden keurig ontwikkeld. De vroege aardappelen zyn met kracht voor den dag gekomen en de late staan op het uitkomeu. De boomen hebben gebloeid of spreiden nog hun bloemenpracht ten toon, 't Is alles ryke belofte; met bigde hope wordt de toekomst tegemoet gegaan. Krimpen a/d IJeel, 14 Mei. De heer, T. Bloos, hoofd der byzondere school alhier is als zoodanig benoemd aan de by zondere school voor havclooze kinderen te Rotterdam. Nog eene tweede vacature ontstaat aan de byzondere school door de benoeming van den heer Hogenkamp tot onderwyzer te Zeist. In onze gemeente doet zich een geval van diphtheritis voor. Donderdag viel molenaar Van ScLJ den schuurzolder leelyk op een neeskundige hulp worden. Een vrfi g door Dr. Blom gehei Meerkerk, 14 Mei. Gemeenteraadsver gadering op Vrydag 11 Mei 1906. Afwezig de heer J. Brakel. De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. logekomen stukken: Da rekening en verantwoording heidscommissie, gezeteld te Gorim tot batig slot f 1506,41. Wordt voor kennisgeving aangenomen. Af- en overschry ving begrooting 1905. Enkele posten bleken te laag geraamd te zyn. Verzoek van mej. M. H. Corgnus, onder- wyzeres aan de O. L S. alhier, om eervol ontslag, zoo mogeiyk 1 Juli a. s. Wordt verleend. Besloten wordt nog, geen onderwyzeres I meer aan te stellen, daar het aantal schoolkinderen beneden hel Vereischte getal is. Daarna gaat de Raad over tot een geheime vergadering. Papekep, 14 Nei. Dot aan den veehouder G. P weder een rund, alslydende overgei Dit ,u.ang gewicl :e rechten zelfs zoo rui het 46e jaarverslag der >g voor Christelyk Nationaal school- blgkt dat ihans 271 scholen ingesloten. In strekt aan 21 Irag van f 75 Ja bypotheek- .000. H-t iren J. Dogtêrom en C. D. B. van ibben ontslag genomen als heem- I raden van den Eeadrachtspolder. I Een achttienjarig jongeling begaf zich dezer dagen in zyne woning aan den Breeden weg te bed. Hy zette het brandend j nachtlichtje niet ver van de slaapstede. I Toen zyn broeder een paar uur later zich ook ter ruste wilde begeven, kon hy geen gehoor krygen. Met behulp van een buur vrouw werd er eene opening in 't raam avolgdf draagt 1 gemaakt en zoo klom hy binnen. Toen school.” Het bleek het, dat de slapende bewusteloos was, ir doordat het lichtje gewalmd had. Terstond werd hy naar buiten gedragen, alwaar hy I langzamerhand tot bewustxyn kwam. s het ge- ingewiihgd. ii: J r te hardhandig gaven tot de bloedige Arbeidsbeurs, worden ontslagen, hebben, naar aanleiding van optreden der politie, 12 ontslag ingediend. Op voor- i Minister heeft de Kamer ie stemmen plaatsen van 1 uit. is een zeer de Halle aux lat een opper- nte meter, rand, welke stoffen voor zoover ren. verkeer zal worden opengesteld. De diensturen zyn op werkdagen van 8 tot 11.30 v van 12.30 tot 1 30 nam. en van 5 tot (Greenwichlyd); Geiyk in ons vorig overzicht reeds gemeld werd, is de eerste BwMlache Duma of Volks,'ertegenwoordiging den lOden Mei ge opend. Met groote plechtigheid en met feestbetoon door het geheele land had de opening plaats. De C:aar eu zyu Huis m^t groot gevolg kwamen van Peterhof per jacht naar het Winterpaleis, waar de nieuwe Volksvertegenwoordigers reeds vereenigd waren mét de leden van den Ryksraad, de Ministers en de hooge ambtenaren. In plaats van een troonrede ter opening der zittingen van de Duma, hield de Keizer een toespraak, waarin hy betuigde: vurig te gelooven in een gelukkige toekomst van Rusland en overtuigd te zyn dat de beste mannen, die op zyn bevel door zyn geliefde onderdanen werden gekozen, door innige vaderlandsliefde bezield. eendrachtiglijk zullen samenwerken aan hunne moeiiyke taak, tot heil van het vaderland. Hg her innerde er aan, dat voor de grootheid en de welvaart van den Staat niet alleen vryheid noodig is, maar ook orde, gegrond op recht en hy besloot met den wensch, dat hy zyn volk gelukkig moge zien en zynen zoon een krachtigen, goedgeordenden en ontwikkelden Staat zal kunnen nalaten. „Moge deze dag een dag zyu der verjon ging van het Russische land in zedeiyk Opzicht een dag van wedergeboorte van Ruslands beste krachten Met barteiyke toejuichingen woorden des Keizers door de begroet, die zich daarop naar het Taurittche paleis begaven, waar de Ryks-duma werd saamgesteld. De Staatssecretaris Friseb ting en verklaarde dat de woordigers van spreki ring van een Vervolgt teekend Friseb, r, voorzitter De eersl gehouden werd, betrof een beroep vergadering ten gunste van de pol gevangenen. De Duma is het aan hare eer en waardig heid verschuldigd, verklaarde hy, onder her haalde, stormachtige toejuichingen, dat hel eerste hier gesproken vrye woord gewyd wordt aan hen, die hunne vryheid hebben opgeofferd voor de vryheid van het land. In alle sleden van Rusland is de dag der Duma-openiog gevierd met godsdiensto. fe- ningen, vlaggen, sluiten van scholen, winkels en kantoren enz., en er beerschte, volgens de berichten, een opgewekte stem ming onder de bevolkirg. Den volgenden dag werd de Ryksraad te St. Petersburg geopend. In de openingsrede deelde de Rgkst-ecretaris namens den Czaar mede, dat Graaf Witte en de oud-Miuister van Justitie tot leden van den Ryksraad zyn benoemd evenals Graaf Lamsdoiff. Laatst genoemde stond als Minister van Buiten- landsche Zaken in boog aanzien. De voor zitter van de Ryks-„Duma” is reeds by den Czaar op audiëntie geweest en was er zeer over voldaan. „Hy was,” zoo wordt gemeld, „overtuigd, dat men in de hoogste kringen volkomen bekend is met de stemming van het Russische volk en zyne vertegenwoor digers en dat men bereid is hunne verlangens ten vplie te bevredigen." 't Ia haast te mooi om waar te wezen I De DsHtaclae Ryksdag heeft de wet betreffende de automobielen-belasting goed gekeurd. Uit Italië komen berichten van vele werkatakuDgMi. Te Rome, waar de staking algemeen moet zyn, maakten de dagbladen bekend, dat zy niet zullen verschynen vóór de staking geëindigd is. De trams niet. De winkels zyn gesloten. De wen der Kamers, Mmisleriën en worden door militairen bewaakt en de wegen naar het plein Monte" zyn afgezet. Ook te Milaan is de staking algemeen. Ook daar verschynen geen couranten en is het tramverkeer gestaakt. Ook de tentoonstelling is tydeiyk gesloten. In Turyn hebben de stakers wonnen. Al hun eischen werden i~ De politiebeambten, die door optreden aanleiding gaven to botsing bij de In de Kamer dit hardhandig socialisten hun stel van den eersten evenwel dit ontslag met algemeeni geweigerd. Ook in vele andere pla Italië breekt de stakingskoorts u.. Fraakrük. Te Parys is hevige brand uitgebroken in t Cuirs. Het groote gebouw, di vlakte beslaat van 2000 vierkante werd geheel vernield door den br&uu in groote hoeveelheden ontplofbare nieuw voedsel vond. Er kwam, bekend is, niemand om het leve In een huis van de Rue des Plan les te Parys is een bom ontploft, waarby een werk man, die bezig was de helsche machines te maken, ernstig werd gewond. De ge wonde, een werkstakend timmerman, werd met nog twee anderen gevangen genomen. In het Engelsclie Lagerhuis hebben Regeering en Volksvertegenwoordiging een stemmig betuigd sterk te verlangen naar vermindering der oorlogslasten. De Minister van Buitenlandse be Zaken sprak den wensch Uit, dat de Haagscbe Vredesconferentie zich beyveren zal, de middelen tot behoud van den vrede minder kostbaar te maken. „Nog nooit,” zeide de Minister, „is de openbare meening in Europa zóó gunstig geweest als thans, om vrede te houden, maar er moet een eerste stap gedaan worden om tot ver mindering der krygsloerustingen te geraken." Maar in Egypte staat Engeland gereed om, de Sultan va» Turkye blyft weigeren, tijn recht met geWeld van wapenen te ver dedigen. De Sul tan heeft nóg niet geant woord. Evenwel wordt er in den Turkschen Ministerraad druk beraadslaagd en er zullen waarschyniyk door Turkye tegen voorstellen gedaan worden. Het Britsche Lagerhuis heeft de onder- eens van nder sprei zyn rede wel wat dichter by het begin bad kunnen plaatsen. Zelfs Kamerleden zullen zoo wel eens oordeelen behalve natuurlyk als het bun eigen redevoeringen aangaat. Ook kan men toegeven dat de indiening van een of ander amendement tot geen ander resultaat kan leiden dan tot verwerping of intrekking maar wie zou de wreedheid willen hebben te verhinderen dat een be zwaard gemoed geruststelling zoekt iu het voorstellen van een wyziging?" Met dat al moet worden erkend, dat de behandeling van dit ontwerp lang duurt. Het ligt dan ook voor de hand, dat men zich afvraagt; hapert er iets aan de werk- wyze der Kamer? Kan er in den toestand verbetering gebracht worden? Verschillende remedies worden aan de hand gedaanmaar gesteld al, die middelen kunnen in meer of mindere mate helpen ze kunnen niet worden aangewend alvorens het reglement van orde der Kamer gewyzigd is. By het bestaande reglement is alleen iets van zelfbeperking en de behoedzaamheid i Kamer te hopen. Zelfbeperking en behoed zaamheid vooral by het amendeeren. Een schriftelyke, voldoende toelichting moest eigenlyk by geen amendement van eenige beteekenis ontbreken. De kiesrechtquaestie. De „N. Rott. Ct.” geeft een verslag van de rede, welke de heer Treub op 26 April 1.1. te Leiden hield over „de plaats der vryzinnig democraten onder de politieke partyen”. Hoe komt het toch, vroeg de spreker, dat de vrye of oud-liberalen tegenstanders zyn van algemeen kiesrecht Hoe is dat te verklaren? vroeg hy. en volgens het tot ons gekomen verslag van zyn rede zegt de „N. Rott. Ct." vond hg de verklaring hierin, dat zy niet democratisch denken en voelen. Democratisch toch be- teekent dat alle leden van het volk even veel recht en invloed hebben op het staats bestuur. Daarvan nu, zoo ging hy voort, willen de vrye- of oud-liberalen niets weten eigenlyk zyn zy van oordeel, dat er al te veel menseben invloed op het staatsbestuur hebben. En al deelde hy dat standpunt niet, hy kon bet begrypen. Zy gaan uit, zeide by, van de meening dat staatsinvloed der nietsbezitters nadeelig zou werken op het beziten volgens de opvatting van bet begrip „staat" van een vyftig jaar geleden is deze meening juist. Toen had men een klassestaat, al was men zich dat met bewust. Toen werd behartigd het belang van de bezittende klasse, en waarom zou men dan aan den nietsbezitter recht geven op destaatsregeling? Maar m den modernen staat is dit anders geworden. Men zal nu niet meer komen met een wetgeving op sociaal gebied, die niet in het belang is van de arbeidende klasse. Nu gaat het niet aan met de oud- liberalen te meenen, dat over de sociale wetgeving de arbeiders met zullen meespreken. Dus - zegt de „N. Rott. CL" - vyftig jaar geleden werd in Nederland een klasse staat georganiseerd, waarin alleen het be lang van de bezittende klasse werdjbehartigd. Welk eene onverdiende smaad wordt door zulk een apodictische uitspraak onze staats instellingen aangewreven, zooals die zich na 1848 hebben ontwikkeld. Al was men er zich niet van bewust, ‘t was met anders dan een klassestaat tot behartiging van de belangen der bezittende klassen! En in den gedachtengang van den spreker moet de toestand ook thans nog weinig of met veranderd zyn. Immers ontbreekt nog altyd het algemeen kiesrecht, en zonder dat is een sociale wetgeving, die dien naam verdient, ondenkbaar, omdat de arbeiders door bet bestaande kiesrecht niet in de gelegenheid zyn om daarover mee te spreken. Het is waariyk alsof er sinds 1848 niets aan ons kiesrecht is veranderd. Of moet misschien de grens tusschen de bezittende en de niet-bezittende of arbeidende klasse geacht worden zóó gelegen te zyn, dat per sonen die met hun gezin een huisje bewonen vau een huurprys van f 1 of f 0.80‘s weeks, of die wekelyks omstreeks f 6 verdienen, tot de bezittende en niet tot de arbeidende klasse gerekend moeten worden? Wie de vrye liberalen voorstelt als ongenegeu om aan de arbeidende klasse door het kies recht invloed toe te kennen op de wetgeving als lieden, die willpn beletten dat zy over de sociale wetgeving of welke wetgeving ook zou kunnen meespreken, geeft van het verschil tusschen hen en de vryzinnig- democraten een valsche voorstelling. Hy miskent tevens de bestaande kiesrechtrege ling, die voor een groot deel hun werk is. Neen, bet verschil dat bier bestaat, is niet dat de arbeidende klasse niet zou moeten meespreken, maar of het in het algemeen belang is aan eenige klasse door bet kiesrecht zooveel invloed te geven, dat haar stem overheerschend wordt. Daarover wordt verschillend gedacht, en daarover loopt de stryd. Tegen de andere voorstelling dient, als valsch geprotesteerd. De bond van K*atb. kiesvereeni- gingen en de kiesrechtquaestie. In antwoord op de vraag, gedaan aan de b(j den £lond aangesloten Katb. kiesvereeni- gingen, of zy eenig punt wenschen te zien gebracht op de agenda voor de algemeene vergadering op 28 Mei a. s. sprak de R. K. kiesvereeniging te Leiden zich uit voor een bespreking van het kiesrechtvraagstuk. Naar aanleiding hiervan schryft „Het Huisgezin (R. K De Kamerleden achtten den tyd daiir om bet vraagstuk door een commissie uit hun middm te doen bestudeeren, thans biykt ook in den boezem der kiesvereenigingen wel eenigen drang te bestaan om de kiesrecht kwestie eens onder de oogen te zien. „Gevraagd wordt bet in behandeling nemen van het kiesrechtvraagstuk. „Niet het doldriftig afdoen middag, maar een nauwgezi wél overwogen behandeling. „Wordt de motie aangenomen, dan zal de kwestie éu by de Kamerclub én by den Bood in studie zyn. „Zóó behoort het. „Dat de Kamerclub zelf tegen deze „con currentie" geen bezwaar zal hebben, mag worden afgeleid uit het fsit, dat de voor zitter van bet Leidsche bestuur, die tevens de motie breedvoerig toellichtte, is het Kamerlid Mr. Aalberse, een der vyf heeren, die de Commi-'Sie der Kamerclub uitmaken”. „De Post” (R. K.) schryft: „Het vraagstuk van het al dan niet „ge temperde” algemeen stemrecht is thans bui ten kyf in ons land aan de orde en vraagt om een oplossing. Eu volgens onze over tuiging zou deze quaestie aan de orde ge komen zyn, zy het dan waarschyulyk iets later, ook al ware den vorigen zomer geen liberaal Ministerie met hel z.g. blanco artikel opgetreden. Een tiental jaren toch na de invoering van een kieswet als de tegenwoor dige moest wel allengs de vraag haar ant woord komen opeischen: vordert het staatsbe lang nog langer, dat zy die op dikwyls vry wil lekeurige wyze in die wet van het kiesrecht werden uitgesloten, daarvan nog langer ver stoken biyven? Of vordert dat belang niet veeleer, dat de grenzen van dat gewichtig ste van alle staatsburgeriyke rechten op nieuw en thans zeer ruim, of zelfs zoo ruim mogeiyk, worden uitgebreid UCU X w. penning over L, bedroeg f 84013 I van f 841. r. De heet werp dat zeer schoon van conceptie is en Leeuwen hel zeer eenvoudig doch deftig is gedacht. 1 ~"J J' De vyfde prys is in Fransehen renaissance- styl met een lagen koepel, terwyl het out- I werp dat den zesden prys wou een voorbouw met frontoi vertoont, terwyl ean koepel den middenbouw bekroont. Prof. Otto Waguer, wien de vierde prys ten deel viel, is een der voorgangers op Wed; eeQ rjchtjng jn de uvua uuu» gevolgd, J 1 r „Wagnersche hem ingezonden, is een zchitte- t ver- nijgingen steun «arby wellicht i reeds by r >men, mot bel 3 prys- by de Her uit- STATEN-GEN E B A 4L TWEEDE KAMER. Donderdag 11 Mei beantwoordde de Minister van Justitie de sprekers van den vorigen dag, waarop de behandeling der amendemer* lo. Het amendement Van Wijn bergen c. s.. om recht op vergoeding te geven voor tydverzuim door ziekte, ongeval enz. werd met 55 tegen 21 stemmen ver worpen. 2o. Het eerste amendement Scha per c. a., om ook aanspraak op vergoeding te geven, zoo de ziekte door onzedelijkheid is ootstaan, werd met 47 tegen 30 stemmen verworpen. 3o. Het amendement van de Com missie van Rapporteurs, om in zekere gevallen de vergoeding niet langer dan zes weken te doen duren, verviel na aanneming v* het eerste amendementHeemskerk. 4o. Het amendement Van ld- singa c. s., om bet geheele of gedeeltelyke loon uit te keeren overeenkomstig gewoonte of plaatselyk verbruik. By dit amendement sloten zich de heeren Tydeman c. s. aan, die het hunne introkken. Dit amendement viel met 51 tegen 25 stemmen. 5o. Het amendement Heem s- s om de aanspraak op loon by gedurende betrekkeiyk korten tyd verloren te doen gaan, werd met 58 19 stemmen aangenomen. Het amendement—De Klerk, om de loonsvergoeding te doen vervallen, als de patroons by het aangaan der overeen komst met opzet valschelyk was ingelicbt, werd z. b. s. goedgekeurd. 7o. Het amendement—Roodhuyzen, om geeu vergoeding te geven voor de uit oefening van een publiek mandaat, werd eveneens z. h. s. aangenomen. 8o. Het amendement Reg byslag te bei ir de waarneming ingen, werd met 55 aangenomen. Het tweede amendement—Scha- s.. om aan een der artikels toe te i: „Elk beding, waarby ten nadeele en arbeider van de bepalingen van dit artikel wordt afgeweken, is nietig”, werd met 57 tegen 20 stemmen verworpen. Toen werd het regeeringsartikel goedge keurd en bet debat verdi~J Den volgenden dag kwt peliatie—De Ridder over der Kinderwetten ker betoogde dat de gingen, aan wie de kinderen moeten worden toevertrouwd, een eigen gesticht moeten heb ben, veel te streng was. Daardoor moeten de Voogdyraden hun toevlucht nemen tot gezins verpleging, die niet voor allen geschikt is. In zyn antwoord verklaarde de Minister van Justitie, dat hy zooveel mogelyk aan de vereenigingen was tegemoet gekomen, doch dat deze niet geheel tot samenwerking bereid waren. Nadat voorts de heeren Regout, Ter Laan en Talma den iutftpellant te hulp waren gekomen en deze gerepliceerd had, zegde de Minister toe, dat hy zooveel mogelyk zou pogen samen te werken. Een tweede interpellatie, die des heeren Van der Zwaag over de zaak José Vinas, liep in 't niet, daar genoemde persoon noch een Spanjaard was, noch aldus heette. Da iuterpellant zweeg welhaast, nadat de Minister de redenen vau de uitzetting had ontvouwd. Na goedkeuring van eenige kleinere ont werpen kwam artikel 1638;/ (verplichting tot verpleging van inwoneude arbeiders by ziekte) aan de orde. Hierop waren weder drie ammdementHn voorgesteld. lo. Het amendement—Van Doorn, om duidelgker te doen uitkomen, dat de verplichting tot verpleging niet langer be hoeft te duren dan den t^d, waarover de arbeidsovereenkomst loopt. 2o. He t a m en de m e n t D r uck ur (na mens de C. v. Rapporteurs), om den ver- pleegtyd op hoogstens 6 weken te stellen. 8o. Het amendement—Zylma, om afwyking der regecringsbepaling by schrifte lyke overeenkomst toe te laten. Na de toelichtiug der amendementen door de voorstellers werd de verdere beraad slaging tot Dinsdag 15 Mei verdaagd.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1