HEMELVAARTSDAG E.Bf^ndsm^ SdOOHUttCilt, REEDERIJ op de LEK, DE GORINCHEMSCHE BANK 3 Timmerlieden TIMMERLIEDEN, Timmerlieden, 2de BEDIENDE, Donderdag 24 Mei a.s. Boerenmeid, Keukenmeid, Dienstbode. Dienstbode f1000,- belooning! MAGAZIJN te Gouda. Aanbesteding. Een CAFÉ Een SCHOUW, Bloedmiddel. M'. "r£nD .s Vaar hangt nw gelnk van af? Advertentiên. Dankbetuiging. Tandarts CHARLES COHEN, ROTTERDAM, H. M VAN LANDBOUW, Haastrecht en Omstreken. OPENBARE BIJEENKOMST G. BREEUWSMA. HET BESTUUE. ijzeren Toogramen, H.H. Barbiers I Dienst als op Donderdag, met een tusschendienst 's middags 12— uur van Rotterdam naar Lekkerkerk. 'snam. 1.30 Lekkerkerk Rotterdam. De bont n.m. 3.30 uur uit Rotterdam zal doorvaren naar Culemborg. Directie Slikkerveer. dien dag JOHs. OITTENBOGAARD, Horloge- en Instrumentmaker, GOUDA. UTRECHTSCH WAGENTJE HANDNAAIMACHINE, Geëmailleerd. Geëmailleerde Huishoudelijke Artikelen TE KOOP: Hoofd-Agent J. ZON, Voerden TE CORINCHEM neemt gelden a deposito HELPRIG KLEIN, Montfoort. Speciale inrichting voor compl. Bedstellen, Veerenbedden met Overtrekken, Matrassen, Vollen-, Gestikte- en Moltondekens. Bergambacht, 15 Mei. Aan den heer T. Blanlten alhier, assistent Tan den Agent der Rijksverzekeringsbank te Gouda, is op zijn verzoek ontslag verleend. Zaterdag-middag geraakte het zes-jarig zoontje van F. H Wolters alhier met z|jn handje gekneld tusschen het kamrad van een karnmolen, welken hjj zelf in beweging bracht, waardoor twee vingers werden ver wond, waarvan een zoodanig, dat men eerst dacht dat een stuk van den vinger er bjj hing en heelkundige hulp onmiddellijk moest worden ingeroepen. Aan de wed. W. S. alhier is op haar verzoek door den Minister van Oorlog zestig cents per dag toegekend, tijdens haar zoon, krachtens de artt. 107 en 109 der Militiewet, onder de wapenen moet komen. 'Heenkoop, 14 Mei. Zaterdag j.l. bad bij Timmer aan den Rolaf de vergadering Elaats van stemgerechtigde ingelanden van et waterschap Hoenkoop, Vliet en Dijkveld, tot het opmaken van een voordracht ter benoeming van een voorzitter voor den heer S. I. Cambier van Nooten te Maarsen en ter verkiezing van een lid van het bestuur voor den heer K. Sille te Oudewater, beiden door gewone aftreding. Aantal stemmen vertegenwoordigd 419. Als 1ste candidaat voor voorzitter werd de heer S. I. Cambier van Nooten met algemeens stemmen (419) gekozenvoor Iden candidaat de heer H. A. Montjjn te Oudewater met 379 st.; de heer T. Oskam alhier bekwam 14 en blanco 26 st.; voor 3den candidaat de beer Gelderblom alhier met 379 st.; de heeren K. Sille bekwam 26 en P. Blok alhier 14 st. Tot bestuurslid werd met algemeene stemmen herkozen het aftredend lid de heer K. Sille. Hoornaar, 14 Mei. Onze dorpsgenoot de heer G. Slob Jzn., gemeente secretaris alhier, is bjj het te 's-Gravenhage gehouden mondelinge examen voor candidaat-secretaris geslaagd. Krimpen a/d Lek, 14 Mei. De heer H. A. de Man, hoofdonderwijzer aan de school met den Bjj bel alhier, is in dezelfde functie benoemd te IJselstein. 'Meerkerk, 15 Mei. j.l. Zondag-morgen waren P. v. I. en C. H. uit Nieuwland bezig met eieren zoeken onder deze gemeente. Een nest met eieren, die reeds bebroed - waren, werd vernield. De jachtopziener Lakerveld alhier, die hun betrapte, maakte, wegens jachtwet-overtreding, procesver baal op. 'Meerdeloos, 14 Mei. Vrijdag j.l. werd alhier publiek aanbesteed het maken der gebouwen c. a., voor een stoomscheprad- gemaal op den polder Grootewaard. Elf biljetten waren ingeleverd, t. w.: Wed. J. de Ridder, Hoornaar, f 5298,40 F. Buizer, Noordeloos, 5424,— L. van Daalen, 6450.— A. Molenaar, Molenaarsgraaf, S. v. d. Oever, Groot-Ammers, P. v. Houwelingen, Noordeloos, J. Maasland, Goudriaan, oow,— K. Kreukniet, Peursum, 5650,— T. Oskam, -6660,— D. Baron, Hoornaar, 6700,— Aan de laagste inschrijfater, wed. J. de Ridder te Hoornaar, is het werk gegund Neordeloos, 14 Mei. De vereeniging „De Jonge Vrijzinnigen" alhier, opgericht 10 Maart 1906, heeft zich aanvankelijk met 27 leden aangesloten bij den Bond van vrijzinnige propaganda-vereenigingen. «Oadewater, 15 Mei. Door de Maat schappij tot exploitatie van Staatsspoor wegen is aanbesteed: het maken van een steenkolenbergplaats enz. aan het s'ation alhier. Begrooting f 1800. Ingekomen biljetten; 't hoogst ingeschreven door J. Vast voor f 2100 en 't laagst door J. A. Merks voor f 1740, beiden alhier. In de gisteren gehouden vergadering der „Hollandsche Maatschappij van Land bouw", afdeeling „Oudewater en omstreken in 't hötel „Doelen" alhier, z|jn voor de in dit jaar te houden tentoonstelling de prijzen vastgesteld. Voor het in te zenden vee, enz. zHn de prijzen hooger dan bfl vroegere ten- toonstellingen. Vermoedelijk zal de tentoon stelling gehouden worden op 31 Augustus a.s., den verjaardag van H. M. de Koningin. Door het bestuur z(jn bereids de noodige keurmeesters benoemd. De opkomst der leden was flink. Het bestuur werd ook door de leden ge machtigd, tegen een vast te stellen prijs de loten van de verloting en bloc te verkoopeB. L.l. Vrijdag en Zaterdag werden door een bevoegd ambtenaar de noodige opme tingen gedaan voor het aansluiten van enkele ingezetenen aan de telefoon. Daar er vermoedelijk in Montfoort ook aansluiting zal komen, zal er een kabel door den IJse gelegd moeteu worden, nabij de houtkooperjj van de firm. G. de Jong en Zn. Heden-morgen Tartrokken per stoomboot de gezamenlijke werklieden der atoomolie- slagerij van de firma Verloop alhier met hunne vrouwen of mei-jes, naar Utrecht om feest te gaan vieren, ter herdenking van het 15-jarig bestaan der fabriek alhier. Op don eigenlijken feestdag in den «erloopen winter, loen de werklieden financieel werden bedacht, waa deie feestdag hBn al beloofd. Vele nieuwsgierigen waren op de been om d«n stoet te zien vertrekken. Voor het Prov. Geref. Weeshuis te Middelharnis is in de Geref. Kerk alhier gecollecteerd f 14,65V»* Bceawtjk, 15 Mei. Zondagmiddag j l. had er in den boomgaard van den land bouwer J. N. van Spangen aan de Reeuwfik- ache brug eiin groote openluchtmeeling plaats van het Lager des Heils uit Gouda. Umptu Fablleke Verkaapingcn van Onroerende Goederen. De Maandag j.l. in de sociëteit „Vredebest" te Gouda gehouden verkooping teu overstaan van den notaris J. Koeman te Haastrecht heeft tot uitslag gehad, dat koopcr werd van een huis en erf, liggend aan de smalle zijde van de Karnemelkslout, wijk R. no. 373, groot 60 centiaren, de heer B. Mullaart Bzn. te Gouda, voor f 645. 5468,- 5474,— 5490,- 6500,— Velen kwamen en'"ifrïrden hunne vijf centen om .nadoende van nabjj kennis te maken met het Leger, dat rijn oefening, hield, waarbij vocale- en instrumentale muziek den hoofd toon voerde. - Maar ook velen bleven van verre slaan. - Alles had een kalm en rustig verloop en circa zes nor vertrok de Armée weder naar Gouda. De heer W. G. K. Lammens alhier heeft te 'o-Gravenhage met gunstig gevolg het mondelinge gedeelte van het candidaata- gemeente-secretaris xamen afgelegd. •/Stolwijk, 14 Mei. De zang vereeniging Eensgezindheid" heeft zich aangesloten bü dan bond van gemengde zangverenigingen .Eendracht maakt macht en hoopt op 8 Aug. a. s. deel te nemen aan bet bondsfeeet te Ammerstol en het alsdan te honden concoure.^d^n toen de metselaar a d V. bezig waa met rangeeren van een gedeelte eener cementen beerput, bad hj het ongeluk, met den linkerarm beklemd te raken tusschen dat deo aïm steen en eeo muur. Had h(j er den arm S aan gewaagd, dan was bfi misschien zelf geheel verpletterd, nu echter liep het boven verwachting af. Wel ™°el hJ e!°!ïï° tfid gedwongen met nemen, doch de dokter geeft hoop, dat alles zich ten besle zal echikkon ernBtig geval van febris ty. pboldea beert zich in deze gemeente voor- gedaan bfi den landbouwer A. B. in het Beierscbe. Vrfidtg-morgen werd ter secretarie aangifte gedaan en reed» den volgenden dag 's de patient een die riekte bezweken. sivraaD nieuws. Blijkens de opgaven van het Centraai-Bureau der Statistiek opgenomen in de St.-Ct. No. 109 bedroeg op 1 Januari 1906 de bevolking der provincie Zuld-Holland in het geheel 625.028 m. en 662 334 vr., te zamen 1.187.362 zielen waar van te Aar (Ter) 2700; Aarlander veen 3709; Abbenbroek 706; Alblas (Oud) 1274; - Alblasserdam 5841; Alkemade 4571; Alphen 5361, Ameide 1557; Ammerstol 1134; Arkel 834; Asperen 1585; Ba- rendrecht 3248; Barwoutswaarder 767; Beöerland (Nieuw) 1799; Bejjerland (Oud) 6934; Be ij er land (Zuid) 2041; Bent huizen 704; Bergambacht 3120; Berg- schonhoek 1260; Berkel c. a. 1186; - Berkenwoude 631; Bleiswjjk 1694; Bleskensgraaf 957Bodegraven 4798; Bommel (Den) 1627; Boekoop 5406; Brandwijk 878; - Brielle 3971; Capelle a/d IJsel 4562; Delft 33 357; Dirksland 2318; Dordrecht 44022; Dubbeldam 3440; E verdingen 1135; Geervliet 1109; Giesendam 3966; Giesen-Nieuw- kerk 803; Goedereede 1162; Gorin- chem 11.881; Gouda 23 785;— Gouderak 1857; Goudriaan 594; Goudswaard 1249; 's Gravendeel 4135; 's Gravenhage 242.054; 's-Gravenzande 6972; Groot- Ammers 1625; Haastrecht 1794; Hage- steiu 987; Hardingsveld 5459; Hazers- woude 3748; Heen vliet 1202; Heerjins- dam 1293; Hei-en Boeicop 643; Heine- noord 1916; Hekelingen 93a; Heken dorp 662; Hellevoelsluis 4362; Helvoet (Nieuw 2137; Hendrik Ido Ambacht 3726; Herkiogen 773; Heukelum 1580; Hiliegersberg 3036; Hillegom 7314;— van Delft 4466; Hoogbloklaod 7<W; Hoog vliet 1060; Hoornaar 559; Uselmonde 4312; Katwijk 9327; KedichAh 946; Ketbel 1409; Klaaswaal 1762; Kou dekerk 1510; Krimpen a/d Lek 2623; Krimpen a/d IJsel 3040; Langerak 976; Lange-Kuigeweide 631; Leer broek 780; - Leerdam 6948; - Leiden 56.712; Leiderdorp 2178; Leimuiden 1609; Lekkerkerk 3803; Lekkerland (Nieuw) 3267; Lexmond 1644; Lier (De) 1319; Lisse 4769; Loosduinen 6669; Maasdam 1563; Maasland 2789; Maassluis 8694; Meerkerk 1526; Milis- sant 1532; Middelharnis 4103; Mgns- heerenland 1410; Moercapeile 698; Molenaarsgraaf 688; Monster 6369; Moordrecht 2289; Naaldwijk 5720; Nieuwenhoorn 1738; Nieuwerkerk a/d IJsel 2647Nieuwkoop 2645Nieuw land 514; Nieuwpoort 718Nieuw veen 1222; Noordeloos 1120; Noordwgk 6822; Noordwjjkerhout 2643; Nootdorp 773; Numansdorp 3619; üegstgeest 8871; üaltg nsplaat 2599; Oostvoorne 2114; Ottoland 669; Ouddorp 2831; Oudenhoorn 987Ouderkerk a/d IJsel 3176; Oudewater 2721; Oudshoorn 2905Overschie 3878Papekop 371 Papendrecht 3811; Pernis 3066Peursum 400; Prershil 840; Pgnacker 1797; Poortugal 1103; Puttershoek 1882; Reeuwgk 2907- Rboon 1721- Ridder kerk 8567Rietveld 631Rgnsater- woude 613; - Hijusburg 2758; - Rgswgk 4424; Roekan j s 2205; Rotterdam 379 017; Rozenourg 2072; Sassenheim 2613; Scbelluioen 397; Schiebroek 576Schiedam 29,227 - Schipluiden 1209; - Schoonhoven 4786; Scooonre- woerd 957 - Sliedrecht 10,706 - Sommels dijk 2868; Spijkenisse 2121; Stad aan 't Haringvliet 1032; Stellendam Stolwijk 2278; - Stompwgk34ip kerk 1828; Strijen 4101Tienhoven 360; Tonge (Nieuwe) 1556; Tonge (Oude) 2657; Valkenburg 662, Veur 1174; - Vianen 3247; - Vierpolders 715; - Vlaardingen 21,105; Vlaardinger- Ambacht 1620; Vlist 437; - Voorburg 4934; Voorhout 1899; Voorschoten 2898; Vrijenban 2815 Waarder 843 Waddingsveen 4783 Warmond 1843; Wassenaar 4020; Wateringen 2181; West maas 891; Wijngaarden 423; Woerden 5495; Woubrugge 2100; Zegwaard 1732; Zevenhoven 1086; Zevenhuizen 2303; Zoetermeer 1336; Zoeterwoude 3855; Zuidland 1811; Zwammerdam 2084; Zwartewaal 695; Zwjjodrecht 6648. - Pokken. Bjj een 6-jarig jon getje van een zekeren Maathuis, wonende aan den Bedumerweg te Groningen is een verdacht geval van pokken geconstateerd. De heer Dr. Tichelaar, die zich bereid heeft verklaard, zich geheel aan de behandeling van de pokkenlyders te wjjden, heeft du nieuwe geval reeds onderzocht. Voor de woning was reeds Bpoedig een politiepost opgesteld. Den anderen morgen zou het patiëntje naar de barak in het ziekenhuis worden ver#oerd. Naar men verneemt behoort de familie Maathuis eveneens tot de secte der Mor monen, zoodat de besmetting waarschgnlgk ook ditmaal weer in velband staat met de bekende gevallen van de Mormonen- zendelingen. Men seint uit Groningen: Van de pokiyders is nu ook de tweede Mormonen zendeling Gould overleden. Uit Hoogezand seint men: Maandag j.l. is te Mastenbroek een geval van pokken geconstateerd. Te Wildervank is Maandag-morgen een geval van pokken geconstateerd bjj de vrouw van den vrachtrijder Mijjer. De patiöut kwam zelden elders, zoodat van een bepaalde besmetting geen sprake kan zjjo. De noo dige voorzorgsmaatregelen worden door de besturen van Veeudam en Wildervank 1491; - Streef- kwamen, er van de fabriek niets meer was te redden. Zjj brandde geheel uit, met geheel den voorraad blik en lakwerken. Een bond, die 's nachts altjjd in de fabriek is, kwam mede in de vlammen om. Da fabriek was gelegen in een dicht be bouwd gedeelte der stad, en is slechts door een nauwe poort gescheiden van de drukkerij en de bureaux van het „Dagblad van Gouda" van de firma Edauw 6c Johannissen. De brandweer, die met bijna alle spuiten tegenwoordig was, wist echter de drukkerjj en andere naast en achter liggende per- ceelen te behouden en deze kregen slechts geringe schade, evenals de sigaren maker jj van Amesz. Het verbrande perceel, eigendom van den beer E J. van der Heijden, was verzekerd, evenals de inventaris der fabriek. Een tiental werklieden zjjn door dezen braud werkloos geworden. Een treurig geval van maag vergiftiging heeft zich te Utrecht voorgedaan. De eebtgenoote van den heer Van Egk, commissionnair in effecten, aan de Nieuwe- gracht, is binnen den tjjd van nog geen 2-niaal 24 uur na het eten van visch bezweken. Dinsdag zette zij zich nog goed en wel aan tafel en liet zich een portio tarbot goed smaken. Haar vader, de heer Nieuw Cass'eel, die eveneens aanwezig was, deed hetzelfde. Na eenige uren echter werden beiden onwel. Den geheelen Woensdag zjjn daarop do doktoren bezig geweest met vader en dochter. Uitpompingen en meer dingen van dien aard werden toegepast. Niettegenstaande dit alles is mevr. Van Ejjk gisterenmorgen reeds te 5 uur bezweken onder de hevigste pijnen. De toestand van den heer Nieuw Cassteel scbgnt niet van zoo ernstigen aard te zjjn. Levensgevaar bestaat er voor hem althans niet meer. Het is alsnog een onuitgemaakte zaak of de vergiftiging in de pan of in de visch ge schuild heeft. Een eenvoudig vrouwtje te Amersfoort kwam de vorige week, hetzij door erfeDis, hetzjj uit loterg, zeer onver wacht in het bezit van een tienduizend gulden. Zjj werd hoe langer zoo royaler en wist in een paar uren ttjds voor een bedrag van tweeduizend gulden allerlei te koopen: hor loges, een heele kaas, sigaren, massa's snoepgoed, enz. Haar vreemd gedrag maakte het noodig, dat de politie haar in bescher ming nam tegen de straatjeugd. Thans is zjj naar het krankzinnigengesticht te Utrecht overgebracht. Te Hnisen, bjj Arnhem, zouden twee zusters in het huweljjk treden. Nauwe lijks waren zjj met bare bruigoms in het rjjtuig gezeten of het paard sloeg op hol. De koetsier viel en kreeg twee wielen over zjjn beenen; een der zusters sprong uit het rjjtuig en kreeg een ernstige beenbreuk. De andere inzittenden waagden ook den sprong en kwamen er met wat scheuren in de kleeren af. Slechts één van de beide huwelijken kon doorgaan. Te Utrecht heeft de Justitie thans rechtsingang verleend tegen den 40- jarigen gehuwden onderwijzer R., die ver dacht wordt van oozedeljjke handelipgen met vrouwelijke leerlingen. Reeds zjjn tien meisjes van 8- tot 12jarigen leeftjjd geboord. Kinderen geboren in de gevan genis. Meer dan honderd kinderen worden jaarlijks geboren in de gevangenissen van Londen. Z(j worden daar voortrefTjIjjlf ver zorgd, en hebben het dikwgls vrjj wat Jieter dan r.y het bg hunne geboorte iu eigen huis zouden hebben. Het arme kind ziet het eerste levenalicht in de ziekenkamer van het gebouw, verre weg het beste deel van de inrichting. Bü een gewoon beloop blijft het daar, tpt de moeder genoegzaam hersteld is om vreêr naar hare cel terug te kunnen. Blijft de moeder ziek of zwak, dan wordt de jong geborene naar het kinder vertrek gebracht, waar eene opzichteres onder toezicht van een geneesheer de zorgen er voor op picta neemt. Gedurende de verplegiog ontbreekt het der moeder aan niets al wat de ddkter voorschrijft, wordt verstrekt, en is zjj genoeg op kracht, dan keert met de cel ook de gewone gevangeniskost terug. Dat verschil doet zich zwaar gevoelen en maakt, dat de moeder meestal geen natuurlijk voedsel meer heeft voor den zuigeling. Des nachts alleen krijgt zij baar kind bjj zich. Te negen uren in den morgen gaat het naar de kinderkamer, krjjgt daar de ft jscta en eene zindelijke verplegiDg. Als do vrouw hare dagtaak gereed heeft, mag ze haar kind komen afhalen en mede nemen naar de cel. Zoo is het gewone leven van het wicht binnen de gevangenis muren. De regel is, dat zulke kinderen er negen maanden blijven; heeft de moeder haren tjjd dan nog niet uitgezeten, dan neemt het armbestuur de verdere verzorging op zicb, tot den dag dat de vrjjheid aanbreekt voor de vrouw. Meestal weigeren de moeders bare kinde ren in de gevangenis te laten doopen, zjj willen hen sparen voor dien stempel, en zooveel mogeljjk wordt toegegeven aan dien wensch. Gewoonlijk zien de kinderen er heerljjk gezond uit, als ze de gevangenis verlaten, en zjjn er verpleegsters, die hen met leed wezen zien vertrekken. Het kwam voor, dat dezelfde vrouw meer dan eens hare bevalling afwachtte in de gevangenis, vol komen gerust, dat bet dau haar kind |^n niets zou ontbreken. geslagen in een groote schuur van liet hof Klein L«euwendamme, bewoond door den landbouwer Louws. De schuur werd totaal in de asch gelegd. De schade wordt door verzekering gedekt. In de buurtschap Eefde bjj Zutpben sloeg de bliksem in de boerderij „De Kj>kover bewoond door de wed. Stegeman. Hed huis brandde geheel uit. Ook de luboedel werd nagenoeg geheel een prooi der vlammen. Het vee, dat op stal was, werd gered. Assurantie dekt de schsde. Te Deventer heeft Zondag-avond 6 uur gedurende ruim twee en half uur boven de stad en omgeving een allerhevigst onweder gewoed, vergezeld van zware slagregens, waardoor vele huizen zjjn ondergeloopen. Het was zoo donker dat overal licht ont- atoken werd. Op een paar plaatsen is de blik sem ingeslagen zonder brand te veroorzaken. Ook boven het Ltod van Altena heerschte gisteren avond bet onwper. Een groote boe- renstelling van den heer A. van Honsewgk te Dusseo brandde door bet inslaan van den bliksem tot den grond af. Van den inboedel is weinig gered. Een en ander was verzekerd. Te Loon op Zand sloeg gisteren middag Ijjdens een hevig onweder de bliksem inde looierij van de Erven C. O., waarin een groote pari jj buiden aanwezig was. Ue looierij met don geheelen voorraad werd in asch gelegd. De regen doofde het vuur, zoodat do brand tot dat ééoe perceel be perkt bleef. Zondag-middag werd te Zeist een dienst bode op straat door den bliksem getroffen. Zd werd per draagbaar naar het zieken huis Vervoerd. Haar toestand geeft hoop op herstel. hechtenis. De veroordeelde werd in het Politieblad gesignaleerd en te H.raarwfik aangehouden. Hfi ontkende oo.t te Schoon hoven dronken, veel minder veroordeeld te rijn geweest, ofschoon naam, voornaam, ouderdom ene. alles joist was. Na s nachts ia bewaring te rijn geweest, werd bfi de vorige week onder geleide van een rfiks- veldwachter naar Rotterdam gebracht. Ook daar octkende bij, dat bfi de '«oordeelde was. Daarop werd per telegram den rfiks- veldwachter te Schoonhoven gelast, on middellijk naar Rotterdam te komen. Toen deie arriveerde en den arrestant rag, ver klaarde bfi dat het niet de man was. dien bü had geverbalisejerd. Deze ging toen weder op Rijks kosten met den .▼eldJrftchhte'J naar Harderwijk terug, maar den dag had hij toch beet. (Hb|l.) genomen. Te Giekerk (Friesland) heeft zich een ge val van pokken voorgedaan tjj een meisje, dat een paar weken geleden op familiebezoek was geweest te Groningen en toen in aanraking gekomen met iemand die spoedig daarna door de ziekte werd aaDgulast en later is bezweken. Op last van den inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht worden nauwlettende voorzorgsmaatregelen in acht genomen. In het instituut St. Louis te Oudenbosch is Vrijdag j.l. een dertienjarige leerling gestorven tengevolge van slaapziekte. Tien dagen had de knaap aan ééa stuk ■lapende doorgebracht. Een man en een vrouw, die Maandag jl. opnieuw uitgingen om het Ijjk van den verongelukten student M. J. P. op de Zuiderzee te zoeken, waren zoo gelukkig het heden dicht bjj Harderwijk te vinden. Vrijdagavond circa elf uur is er brand uitgebroken in de blikslagerij en verlakkerij van Gebrs. Van Hofwegen, aan de Turfmarkt te Gouda. Het vuur nam direct groote afmetingen aan, toodat, toen de spuiten ter plaatse ONWEDER. Bjj het onweder dat Zaterdagavond Over Ttrneuzen woedde, werd de landbouwschuur van A. Westerbtke onder de gemeente Hoet door den bliksem getroffjn en brandde af, met den geheelen inhoud, waaronder 7 paar den, 12 koeien, 4 varkens en 100 kippen. Alleen 5 koeieo, die op de mestvaalt liepen, werden gertd. Alles is, hoewel matig, ver zekerd. Uit Doorn meldt men van 13 dezer: Hedenmiddag ontlastte zich boven ons dorp een onweer, zoo zwaar als men hier in geen jaren beleefde. Gedurende ruim een uur woedde de don der, vergezeld van eun aanhoudenden gewel digen regen met hagel. Langs en over de wegen ontstonden snel vlietende beken cn in tuinen meren, zoo groot als niemand zicb herinnert hier ooit gezien te hebben. Het verkeer werd, op enkele plaatsen, echter maar voor korten tgd, belemmerd. Behalve geringe beschadiging aan de electrische en telephoongeleidiogen kwam geen ander ongeluk voor dan bet inslaan van den bliksem io een schoorsteen van een klein huidje en geringe verwonding dor be woners. Wel werden een groot aantal boomen in de bosschen door den bliksem getroffen. Zaterdag-avond omstreeks half zeven is boven het eiland Walcheren een hevig on weer losgebroken, vergezeld van slagregen. De riolen te Vlissingen vermochten niet het water te verzwelgen en op sommige laag gelegen gedeelten stonden de straten dan ook eenigen tjjd blank. Onder Serooakerke (W.) is de bliksem STADHSHOWH. Neheenheven, 15 M«i. t Het goedgekeurde primitief kohier ven den hoofdeljjken omslag voor het diens'jaar 19ÜÖ dezer gemeente bevat 747 aangeslagecen, met een totaal belastbaar inkomen van f 463.500; het percentage der heffing bedraagt 3 de totale aanslag is f 13.851 t De rekening der Gezondheids- commissie, gezeteld to Schoonhoven, over het kalenderjaar 1905 bedraagt in ont vangsten f 1483 86V», in uitgaven f 1216,19, alzoo voordeelig saldo f 268,671/»- t De cadet J. A. Tejjinck van de Koninklijke Militaire Academie te Breda zal in dezen zjmer worden gedetacheerd bjj het le Reg. veld-artillerie te Amersfoort. In de Vrijdag-avond in de boven zaal van het (Pro'. Milit. Tehuis gehouden vergadering van de Chr. Werkl. Vereeniging „De Heere is onze Binier" is tot bestuurs lid herkozen de heer A. Mejjer, secretaris, en werden gekozen de heeren W. Ooms en J. van Steenbergen; de beide laatsteu in de plaats van de heeren C. Peters en N. C. Simons, die niet meer in aarmerkirg wensebten te komen. Tot leden van de Commissie van Advies werden herkozen de heeren J. A. van Emmerik en W. F. Iljeshorst. Ook had eene reglementswijziging plaats, waardoor de contributie een weinig werd verhoogd en jongelieden van 16 jaar als lid kannen worden toegelaten. t In de huishoudelijke vergade ring van de afdeeling „Schoonhoven" van de soc. democratische arbeiderspartij werd tot secretaris gekozen de beer J. van Emme rik en tot afgevaardigde naar de vergadering van het Provinciaal Comité voor aljV-neen kiesrecht, op Zondag 27 Mei te Rotterdam te houden, de heer H. C. Gelok. Zondag avond 1.1. had de oerste der tweemaandelijksche feestelijke bijeen komsten plaats van de leden der Zangver- eeniging „Aurora" in het lokaal van den heer Leening. Het programma, dat voor dezen avond bestond nit een tiental komische voor drachten en een enkel zangnummer (duo), verschafte den aanwezigen een gezelligen avond, waarop de lachspieren nog eens terdege werden geoefend. De eere-voorzitter, de heer W. Lgklema, sloot de bijeenkomst met de beste wenschen voor de vereeniging uit te spreken. De leden hopen dat nog vele zulke avonden mogen volgen. ft Was Zondag-avond eene ge wichtige ure voor de leden van de Geref. Kerk A alhier, daar de tijd was aangebro ken, dat baar oude, grjjze leeraar, Ds. G. A. de Jong, bfl monde van zjjuen schoonzoon, Ds. C. Lindeboom, Geref. predikant te Apeldoorn, zijn afscheid zoude prediken, aangezien ZjjaEerw. wegens boogen ouder dom en lichaamszwakte tegen 1 Mei j.l. zflu meritaat had verkregen. Ds. De Jong was bjj dit afscheidswoord zelf tegenwoordig. Ds. C. Lindeboom sprak naar aanleiding van Rotn. 15 5 en 6 een hartelijk en ern stig woord en gaf in een schoone predikatie, terugziende op den ruim 31 jarigen arbeid in deze gemeente, waarin zjj te samen lief en leed hadden gedragen, en bjj maar enkele malen niet voor de gemeente bad kunnen optreden, den Heere de eere. Aan het einde der plechtigheid werd door den heer A. van den Heuvel, ouderling dezer gemeente, namens kerkeraad en gemeente, den scheidenden leeraar een hartelijk woord toegesproken en verzocht hjj de gemeente Zjjn Eerw staande toe te zingen Ps. 121 4 en Ps. 122 3. Onder de vele opgekomen vrienden en belanghebbenden van hier en elders, merkte men ook op den burgemeester van Lopik, den heer K. Vink, ouderling der Geref. Kerk aldaar, en velen van de zusterkerk B alhier, die getuigen wilden zjjn van dien zoo gewichtigen avond. Doch niet alleen verliest de Geref. Kerk A in hem een ijverig leeraar, ook Scboon- boven's burgerjj mist een achtenswaardig en door zeer velen bemind inwoner, daar de nu afgetreden Ds. De Jong zich in den loop van den zomer naar Apeldoorn hoopt te begeven, om aldaar de laatste jaren zjjos levens de welverdiende rust te genieten. f Door den keurmeester van vleesch werden gedurende de maand April voor de comsumptie goedgekeurd22 koeien, 9 kalveren en 35 varkens. Ingevoerd en goedgekeurd 530 K.G. vleesch en 450 K.G. spek; onderzocht zjjn 4 monsters melk, welke deugdelijk werden bevonden. Afgekeurd werden: 1 kalf, 1 stel buik- organeD, een stel borstorganen en voor in voer een koe. f Zaterdag avond werd de politie gewaarschuwd, dat iu de Lopikerstraat twee personeD, A. R. en G. G., vechtende waren, waardoor in die straat een volksoploop plaats bad. Door omstanders werden de vechtenden gescheiden en naar hunne respectieve wonin gen gebracht, waardoor de orde spoedig daarna was hersteld. t Bjj de politie alhier is Maan dag jl. door den heer D. Schakel, rijwiel handelaar alhier, aangifte gedaan van ver moedelijke verduistering van een rjjwiel te zjjnen nadeele, gepleegd door iemand die te Rotterdam woouachtig is. f Eenigen tjjd geleden werd door den kantonrechter te Schoonhoven een man veroordeeld tot f 1 boete, subs. 1 dag IMUKZONltEK- Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. Mijnheer de Redacteur! Veroorloof mjj van de gastvrijheid van uw blad gebruik te mogen maken voor het navolgende: In uw blad van 1.1. Woensdag las ik dat er in de langs den Graafstroom gelegen gemeenten pogingen aangewend worden om tot de oprichting van een tele- phoonkantoor te geraken. Mogen we dezen keer slagen om zoo eene, voor het algemeen nuttige inrichting te verkrijgen. Iedereen verzendt in dezen tjjd toch weieens een telegram of ontvangt er een. Thans gaat dit met booge kosten gepaard, daar men b.v. te Brandwijk voor bodeloon f 1,35 moet betaleD, ongerekend nog de belangrijke ver traging die een telegram ondervindt ale de bode met slecht weder of met modderige, van regen doorweekte wegen te kampen beeft. Hebben we echter in de gemeente een telephoonkantoor, dan zjjn al die be- zwareu opgeheven. Over het nut van de telepboon behoeft toch zeker niet te worden uitgeweid, de meeste gemeenten in de Al- blasserwaard bezitten er een, zooals Nieuw- Lekkerland (dorp), Streefkerk, Groot-Ammers, Nieuwpoort, Ameide, L'xmond, Meerkerk, Hoornaar, Gieesen-NieuwkèrkNoordeloos enz., alleen de streek langs den Graafstroom gelegen is in deze zoo ten achteren en dat alleen wjjl de gemeenteraden er tot op heden tegen opzien hunne bearooting van uitgaven met eeo veertig- k vijftigtal galdei*8 be" zwaren, want bet algemeen belang (de beurs) gaat boven! Qft_ Bg Koninklijk besluit van i*.0,0,1- 18j™ (Stbl. no. 217), gewijzigd bjj Konmklgk be sluit van 14 Juni 1901 (Stbl. no. 169) z(jn de bepalmgen vastgesteld waaronder Rgks tt-lephoonkantoren kunnen worden opgericht, We lezen daar dat liet Rjjk: 1- de telepboon lbo aanlegt en onderhoudt; 1 de noodige toestellen levert en onderhoudt; 3. alle for mulieren en bescheiden voor de behandeliDj der telegrammen levert. De gemeente moe slechts zorgen voor eene localiteit en di bezoldiging van den telephoonkanloorbouder. Een localiteit is er wel te vinden, want ik geloof zeer zeker dat we io deze ook op de medewerking van de heeren brievengaar ders kunnen rekenen. Rest dus alleen de be zoldiging die ten laste der gemeente komt. Vreezende dat mjja artikel te lang zal worden en daardoor te veel ruimte, van uw blad zou worden gevraagd, zeg ik u, Mij"1 heer de Redacteur, beleefden dank voor de opname dezer regelen, in de boop dat we tot een gunstig resultaat mogen komen. Hoogachtend £éi der vele beienghebkeedea. Geachte Redacteur! Niet alleen is de Oude Singel, als ver gaarbak van allerlei ongerechtigheden, een voortdurend gevaar voor den gezondheids toestand der aanwonenden, bjj is ook direct levensgevaarlijk voor de vele kleine kinderen, welke men eiken dag langs zjjn „boorden kan zien Bpelen. Dit ondervond Zaterdag middag weer het zoontje van Van der Haar, dat al spelende te water geraakte. Em buurman, toevallig thuis, en zich aanstonds te water begevende, kon gelukkig het knaapje ongedeerd op het droge brengen. Hoe dikwjjls zullen zicb deze gevallen, mogeljjk met treuriger afloop, nog moeteu herbalen, voor maatregelen worden genomen om ze te voorkomen. Wat „kerkhofpaalijeB (liefst booger, dan we te tegenwoordig scnier in alle deelen der stad zien verrjjzen) met prikkeldraad, zouden hier zeer nuttig kunnen zjjn. De gracht dempen en deze buurt met wat groen en bloemen versieren, zon een radicale oplossing zjjn. VERVOLG DER NIEUWSTIJDINGEN. Bjj de j.l. Zaterdag door den architect J. C. Wentink te Utrecbt gehouden aanbesteding van de restauratie vau den toren te Monster werd het laagst inge schreven door den heer N. Willemae te Vreeswjjk, voor f 28780. - Aan den op 24 Mei en 4 Juni a.s. te houden wedstrijd voor den Bood van Harmonie- en Fan fare vereenigingen in Zuid- Holland te Krimpen a/d IJsel zal worden deelgenomen door 23 vereeoigingen. Op 24 Mei wordt gehouden de wedatrjjd voor harmonie, Lecture 4 Vue en marschen- wedstrijd. De jury bestaat uit de heeren (op 24 Mei): D. M. 11. Bolteu en N. A. Bouwman te 's-Gravenhage, L. F. Brandts Buys te Rotterdam, M. H. van 't Krujjs en B. Ver hallen te 's Gravenhage; op 4 Juni uit de heeren: D. M. H. Bolten, N. A. Bouwman, M. H. van 't Krujjs te 's-Gravenhage, G. J. van Dam te Gouda en T. J. Scnweinsberg te Njjmegen. Behalve door den Bond zjjn nog medailles beschikbaar gesteld door H. M. de Koningin, Z. K. H. Prins Hendrik, H. M. de Koningin- Moeder, den Commissaris der Koningin, den burgemeester van Krimpen a/d IJsel, de feestcommissie en de jury, terwjj! de heer Bart Verhalien ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van den Bond twee verguld- zilveren medailles beschikbaar heeft gesteld voor den kapelmeester in elke afdeeling, die naar bet oordeel der jury deze verdient. De dames A. den Besten te Arkel, L. P. Kalis en E. W. Noordgk te Sliedrecht en J. M. Dekker te Hardingsveld zgn te Rotterdam geslaagd voor bet akte-examen lager onderwjjs. ul zeker bet reizend publiek ten hoogste welkom z|jo. H*oK-liI*klaud, 14 Mei. Ds. G. Benes, predikant bij de Ned. Herv. Gem. alhier, beeft voor het beroep te Leerbroek bedankt. «Langerata, 14 Mei. Bjj den heer P. Rozendaal is een postduif aangekomen, die een ringetje om den rechterpoot heeft, waarop de volgende cgfers geschreven staan: 170 05 S 1901. Leklterkerk, 15 Mei. Onze vroegere dorpsgeuoote mej. A. van der Graaf, thans te Amsterdnm, is benoemd als leerares in de nuttige en fraaie handwerken aan de kook- en huishoudschool aldaar. Als bewijs, dat hier nog veel ratten zjjn kan het volgende dienen. De bouwman J. de V. ontdekte veel van die viervoeters in een varkeDsschuur. Alle uitgangen wer den afgesloten en met de noodige hulp op jacht gegaan. Nu, de moeite werd wel be loond. want op het eind der klopjacht lagen 60 langstaarten op den rug. In den nacht van 6 op 6 Mei werden door eenige baldadige jongens bjj enkele notabele ingezetenen ruiten ingeslagen. De dader of daders bleven, jammer genoeg, tot heden onbekend. Van Vrjjdag op Zaterdag-nacht hebben we een herhaling van dat helden feil gehad. Dit liep echter voor den bedrijver minder gelukkig af, daar het rjjks- en gemeente politie na eenige aanwjjzing van de burgerjj gelukte nog denzelfden nacht de noodige helderheid in deze zaak te brengen. In den nacht van Zondag op Maandag 11. heeft men den mast van de motorboot van den heer G. D. laten vallen, waardoor aan merkelijke schade veroorzaakt is. Algemeen hoopt meD, dat de bedrijvers van dergeltike lage daden gesnapt tullen worden en zjj hun loon zullen ontvangen. Lekkerkerk, 14 Mei. De heer C. Smit te Helder, die de benoeming tot hoofd der school voor meer uitgebreid lager onder wijs alhier heeft aangenomen, zal den I6eu Juni a. s. alhier in functie treden. Genoemde school telt thans 33 leerlingen. •*jL#p|k, 15 Mei. Gisteren bad alhier eene eenvoudige plechtigheid De heer A Ablrichs te Lopikerkapel had zich om gezondheidsredenen genoodzaakt aezien zjjn ontslag als hoofd der openbare lagere school aldaar aan te vragen, en nam nu na ruim 24-jarige dienstvervulling afscheid van zjjn leerlingen en vele vrienden. In de school hadden zicb eenige vrienden en and- leerlingen verzameld. Even vóór 10 aur begaven de Dageljjksche Besturen van Lopik eu Jaarsveld zich naar de school. Toen de heer Ahlrichs en zjjo familie het school lokaal binnentraden werd door de leerlingen een toepasseljjkvlied gezongen. Daarna nam de burgf meester bet woord, die zjjn smart uitsprak dat de rusttijd van eenige maanden, door het gemeentebestuur van Lopik den heer Ahlrichs zoo bereidwillig geschonken, niet het zoo vurig ge- wenschte resultaat had gehad. Hjj beval den beer A. en tjjoe familie te berusten in den wil van Hem in Wiens hand ons leven is. Hjj wees er op dal de heer Ahlrichs, in tegenstelling van aoovele zijner collega's, die, hun krachten ziende verminderen, in diepe zorg verkeeren over de tOr komst hun ner weduwen, nog een lichtstraal ontving op zjjnen beproevingnweg iu de wetswQziging van het Ministerie Koyper, waardoor bjj zfln overlijden aan zjjn trouwe gade een pensioen was verzekerd. Z.E A. dankte het vertrek kende Hoofd voor zijn zorg en toewijding aan de opvoeding der jeugd besteed, en wenschte hem op hartelijke wijze de keur vaö Gods zegeiingen toe. Hierna nam de heer C J. Voorlma", tijdeljjk Hoofd der school, het woord, om hem namens leerlin gen, oud-leerlingen en vrienden een keurig en zeer doelmitig rustbed aan te bieden. De beer A. Ahlrichs, diep geroerd, dankte voor zooveel bewjjzen van harteljjke deel neming, nu bjj ioo vroeg zich genoodzaakt ziet een werkkring die hem lief is te verlaten, voor de blijken van waardeering van zjjn zwakken arbeid. Hierna zongen de kinderen nog eenige liederen en ten slotte staande het onde Wilhelmus, waarna zjj werden onthaald op chocolademelk en koekjes, terwjjl de onderen nog eenige ooge ïblikken vertoefden in de woning van meester Ahlrichs. •Polsbroek, 14 Mei. Bjj de op heden gehouden stemming voor twee leden van het best aur van het waterschap Polsbroek werd herkozen de heer Joh. van Kats met 801 van de 841 uitgebrachte stemmen. Bjj de stemming voor deze vacature werden 10 stemmen uitgebracht op den heer T. Lekkerkerker, terwjjl 30 stemman van on waarde waren. In de vacature, ontstaan door het over lijden van den heer J. Hogendoorn, werd gekozen de heer E. Erkel m*t 501 van de 864 stemmen. De heer T. Lekkerkerker verkreeg 351 stemmen; van onwaarde 2. 't Gebeurde jl. Donderdag. Terwjjl de ouders afwezig waren, ging een jongedoebter in deze gemeente een eindje fietsen. Niet lang, want nog niet zeer bedreven in de koost, zat ze al heel gauw met flets en al in de wetering. Op haar hulpgeroep ver schenen een paar jongens, die een aan den kant liggende schouw losmaakten, doch aan wie het niet mocht gelukken het meisje te redden. Het gegil van de drenkelinge was echter ook doorgedrongen tot een paar personen, die een eind verder met een bakkerswagen stonden. Een hunner.de beer J. Zöderlaan, kwam nog te rechtertijd aangesneld, liep behoedzaam een eind het water in, stak bst in levensgevaar ver- keerende meisje een vaarstok toe en trok haar op den kant. De flets, die nog in de wetering lag, werd daarna opgevischt 'Aaaelde, 14 Mei. Den postbode A. van Bruggen alhier is een tractementsverhoogmg van f 130 'sjaars toegekend; f 100 daarvaa als een gevolg van het hem met ingang van 16 dezer opgelegd aandeel in de bestelling binnen deze gemeente. 'Ainjnentsl, 15 Mei. De gewone jaar- Ijjkeche grasverpachling vanwege de ge meente bracht dit jaar niet meer dan f2 op. Het fanfarekorps „Oefening kweekt Kuust" alhier zal op Maandag 5 Juni a.a. deelnemen aan het concours te Krimpen a/d IJsel. - Door „de Stoombootreederü o/d Lek" is alhier eeu belangrijke verbetering aange bracht door het maken van een dubbelen aanlegsteiger, zoodat de nieuwe of tweede steiger hoofdzakelijk kan gebruikt worden tot stapelplaats van manden en andere goederen. Ook bet nieuwe en ruime wacht lokaal, naar de nieuwala eiacben ingericht, V A R I A. De beide Hagenaars, die een rondwande ling om de aarde ondernemen, brachten het verleden week tot Konstantmopel en tjjn nu op weg naar Eogelsch lndiö. Het ge meentebestuur vau de Duitsche stad Nord- hauseu verbiedt aan dames het dragen van aleepen. Overtreding van het sleepjaponnen- verbod wordt gestraft met f 18 boete. Da Ned. Barbiers- en Kappersbond, afdeeling Den Haag, neemt in Oct. of Nov. een examen af in 't haarknippen en scheren. Niet onge vaarlijk om zich onder 't mes te zetten van de misschien wei wat zenuwachtige candi- daten. De Groninger kiesvereeniging „Bur gerplicht" heeft het lidmaatschap ook open gesteld voor vrouwen. Slecht twee vrouwen lieten zich inschrijven. De jongste verkie zing in Tasmanifi, Australië, werd beheerscht door de vraag: Hebben de gemeenten het recht om het aantal dr&nkgelegenheden te beperken en moet de tapper aan wie het vergunningsrecht wordt ontoomen door de andere vergunninghouders schadeloos wor den gesteld? De vrouwen, die in Tas- manie het kiesrecht hebben, kwamen als „één man" ter stembus, en van de 35 geko zenen waren 30 candidaten, die bovenataande vragen bevestigend bidden beantwoord. Een Rotterdammer, die altjjd bierhuishonder was geweest, liet zich als zoodanig afdchr^- ven en maakte van z'n inrichting een „school zonder echter aan 't meubilair leta te Ter- anderen. Het kleine elixerfleacbje met het nauwe buisje zelfa bleef dienat doen, nu sis „leermiddel." De school was op den dag gesloten, 's nachts geopond; du leerlingen moesten vóór ze tol de inrichting werden toegelaten, schoolgeld betalen un wie 't best afschoof, kreeg ook 't meeste onderwjjs in.... 't drinken. Verleden week stond het hoofd van dit opvoedingsinstituut terecht. De ambtenaar van 't O M. eischte f 25 boete, snbs. 6 dagen hechtenis, terwjjl beklaagde de toezegging kreeg van met de gevangenis te zullen kennis maken, indien h|j doorgaat met drinklessen te geven. Te Overschie heeft men Zondag-avond 7 Mei relletjea gehad, nadat pas de nieuwe verordening in werking was getreden, die het sluitingsuur der herbergen bepaalt op 8 uur 's avonds. Een groote troep manifestanten trok zingende door de straten en had het gemunt op de ruiten van sommige raadsleden. Bjj 't raads lid Mast sneuvelde een groote spiegelruit; 't buis van 't raadslid Van Dam werd tot 's nachts t uur door de politie bewaakt om een bombardement te voorkomen. Te Woensel heerschte verleden week groote ontstemming, omdat een bruigom z'n liefje had laten zitten. Ze kwamen, wat de jaren betreft ook zoo aardig bjj mekaar die twee: bjj 72, zjj 69 jaar! 't Gaf een nachteljjken optocht: eea groote menigte Woenselaars volgde een kar, waarop men eerst de bruid cn aan haar groene zjjde ook de bruigom liet plaats nemen en die 't beele dorp door reed. Marechaussees maakten aan de betooging een eind; zjj maakten eenige processen-verbaai wtgeiis burengerucht en dreven 't volk met het plat van de sabel uiteen. Bjj de in Juni te Utrecht te vieren studentenfeesten krjjgt meu te zien den intocht van keizer Germanicus eu daarbjj eeu Germaansehe wichelaren op een wagen, getrokken door vier heilige ossen. Die ossen moeten spierwit zijn en 't is aan den vee houder Mejjer te Tiel gelukt zoo'n stelletje van vier bjj mekaar te krjjgen; zelfs de horens van de door hem aaogekochle dieren zjjn wit. De ossen moeten nu voor de voorstelling gedresseerd worden. Vjjf opgeschoten jongens te Aalten speelden roovertje. Ze maakten zicb bjj een boer van 16 kippetjes meester un trokken er mee naar een boscb, waar ze van de boutjes een sma kelijk soepje bereidden. Midden onder den maalt jjd hoorden ze zich een Bmakeljjk eten toewenec'-en door de rijkspolitie en op 't oogenblik eten alle vjjf jongens gevange niskost te Zulfeo. 't Stedeke Ileusden kretg dezer dagen bezoek van een doof stommen bedelaar, in een winkel deed bjj een greep in de winkellade en op 't punt er met de gestolen centen en met twee broodun en een fl*sch wHn van door te gaan, werd bjj gegrepen. Wonder boven wonder, kreeg by toen twee van z'n vjjf zintuigen terug; hjj kon booren en ook zjjn mond roeren als de beste.—Een eenvoudig moedertje te Amers foort, onverwacht in 't bezit gekomen van f 10.000, geërfd of uit de loterjj getrokken, bad geen beenen om een zóó groote weelde te dragen. Ze deed hoe langer boe royaler, gaf een paar duizend gulden uit aan allerlei zaken, die ze niet noodig bad, horloges, si- f;aren, massa's snoepgoed, enz., cn op straat iep baar vreemd gedrag zoodanig in 't oog, dat de politie haar tegen de straatjeugd in bescherming moest nemen. Eind: dat ze beelemaal io de war raakte en werd opge- zondori naar 't krankzinnigen-gesticht te Utrecht. Een berichtgever van de „Mias bode" kwam verleden week op een politie bureau te Rotterdam om een berichtje. Be halve 't verlangde, kreeg hjj er nog een: de agent-majoor maakte een revolverkast schoon, richtte schertsend een naar hjj meende on geladen revolver op den reporter, met het gevolg dat deze eeu kogel in den arm kreeg. 't Was een trouwrjjtuig, dat een Duitsche bruid en een Nederlandschen bruigom, vergezeld van buren en vrienden, naar 't gemeentebuis zou brengen en 't grenskantoor te Dinxperloo moest passeeren. De voerman maakte haast, doch de commiezen maakten geen uitzondering; de wagen werd gevisiteerd, en 't paarlje, dat niet zóó poëtisch gestemd was, of het bad gedacht terloops wel een flmken smokkelslag te kannen slaan, moest f167 boete afdokken, vóór bet over de grens werd gelaten om te trouwen. De meisjes uit de derde klasse van de Lat jjnsche school te Haarlem hebben een rondschrijven verzonden aan alle Haar- lemsche conflseura, cuisiniers, glaciers eu patissiers, neen, aan alle banketbakkers, koks, kanatjjsvervaardigers en pasteibakkers, met bet verzoek zich niet langer onnoodig van Fransche benamingen te bedienen, maar er ée goede Nederlandscbe namen voor in de plaats te nemer. -Dreigend voegen ze er aan toe: Wjj meisjes van de Lvljjnscbe school beloven hierbjj plechtig, voortaan onu inkoopen te zullen doen bjj banket bakkers, niet bjj confiseurs, en ook onze vrienden en kennissen hiertoe te zullen aansporen. Wjj zullen in uw gezellige achterkamer komen theedrinken, niet taëo. En in die beerljjke warme zomerdagen zullen wjj uw vruchtenijs gebruiken, plombières verafschuwend." „De N. Gron. CL" vertelt: Aan den Kranenweg te Groningen viel Woensdag er was geen wind te bespeu ren achter de hielen van een argeloos voorbijganger een heel raam met kozjjn en al in gruia op den grond. En naar aanleiding van 't medegedeelde feit zegt ze: Luchtig getimmerd met niet te dikke muren bieden de modern ingerichte „woningen" naar de befaamde „laatste eischen des tjjds" en voorzien van vele gemakken" vele voordee- len. Een van die vele gemakken is, dat men om een buurpraatje niet naar zjjn buurman behoeft te gaan, maar kalm thnis kan bljjven en slechts een half toontje harder behoeft te spreken om zich een paar hnizen verder voldoende verstaanbaar te maken. Van een piano of orgel profiteert de heele buurt en van de muziek die in een hoek huis gemaakt wordt, is dit profijt nog grooter, vooral in den warmen tjjd van 't jaar is dece doorluchtigheid van onschatbaar voor deel. Een enkel raam behoeft slechts open te worden gezet om door het gansche moderne huis een heerljjke verfrisschende luchtstroom te doen gaan. Maar als de wandelaar langs deze hnizen moet, heeft hjj een beetje op te letten, want het wil soms gebeuren msn zag het Woensdag weer dat er bjj stil weer iets naar beneden komt. VISSCHER1J-BERICHTEN. De uitkomsten der zalm- eb elftvisscberjjen op de Waal en de Merwede waren in de laatste 8 dagen zeer bevredigend. Ia het traject van Tiel tot Woudrichem werden gevangen 62 zalmen en 2730 elften, bjj Gorin chem 58 zalmen en 1133 elften en te Hardingsveld 22 zalmen en 1260 elften. Op de Merwede bemachtigden de visschers nog 2 steuren, die f 260 opbrachten, en op de Maas één pteur, die het buitengewone gewicht had yan ongeveer 100 K.G. De besomming andere rivier- en polder- visch was («roneens vrjj loonend. Zalm daalde in prjjd ltn deed f 1,05 tot f 1,40 per V» K.G., elft 80 ct. 4 f 1,90 per stuk. *Tfte»h*vea, 14 Mei. Van gisteren avond tot heden-middag zjjn op de zegenvisscherjj alhier 8 zalmen gevangen; te Vianen 4. BEURSBERICHTEN. Cort. Nederl. Werkl. Schuld. 2ty» Dito dito 3 Oostenrijk, Obl. pap. Mei-Nov. 4 Dito Feb.-Aug. 5 Dito zilver Jan.-Juli. 4 Portugal. Oblig. le Serie. 8 Rusl. OM. Binnenland 1894 Dito Dito Dito Dito Dito 89/90 le en 2e uitg. Nicolal Spoorw. 4 Gr. Russ. Spw.-my. '98 4 Orel-Griasi. 500a2000 M. 4 Spanje Oblig. Buiteul. Perp. 4 Haari. Hyp.-Bank pandbrieven. 4 Zoid-Ital Spoorw.-mjj. Oblig. 3 Wladikawkas Spoorw.-mjj. 1894 4 Loten Rotterdam. Gem. Cred. 3 Loten Madrid3 Loten Tnrkjje 1870 3 14 Mei. 78 927/s 100*/» 1011/4 1001/, 707m 783/4 781,0 831/4 77 773/8 891/, 100 68% 78 105% 581/, 34 MARKTBERICHTEN. G«rin«liewa, 14 Mei. Aangevoerd 383 runderen, 29 nuchtere kalveren, 6 vette varkens en 885 biggen. Prjjzen: zware kalfkoeien f 180 a 260, kalfvaarzen f 130 a 200, melkkoeien 'f 160 a 210, 11/,-jarige ossen f 90 a 110, guiste vaarzen f 100 a 130, pinken f 40 a 90, graskalveren f a nuchtere kalveren f 8 a 15. Vette varkens 25 a 25*/» ct. per V, kilo, biggen f 9 a 17. Kwtterdsum, 14 Mei. Tarwe f tot f Per 100 lulo f 8,— tot f 9,—. Rogge f 5,25 tot f 5,85 Kwttordua, 14 Mei. Aangevoerd 331 vette runderen, 0 magere dito. 372 vette graskalveren, 0 nuchtere kalveren, 190 schapen of lammeren, 611 varkens. Runderen 25 a 36 ct.kalveren 32 a 50 ct.; varkens 21 a 26 ct. en lichte varkens, voor export, 21 a ct. per kilo. RECLAME. Het is zeker, dat het geluk niet kan be staan zonder eene goede gezondheid. Als gjj ziek zijt, weet ge het beter als iemand anders. Vele lieden, die Ijjdende waren, die ongelukkig waren, hebben de gezondheid terug gevonden, het geluk, omdat zjj adver tenties lazen. Zjj bebben er de aanwjjzing gevonden van bet geneesmiddel, dat ben genezen beeft. De Pink Pillen geven steeds bewgten van genezing en bet valt gemakke lijk te zien of uwe ziekte geljjkt op die der genezene personen, wier certificaten wjj publiceeren. Als gjj dezelfde verscbjjoselen hebt, zullen de Pink Pillen oogetwjjfeld voor u doen wat zjj voor hen gedaan hebben. Het scbjjot zonderling, te zeggen dat het gelak somtjjds afhangt van het lezen eener kdverleotie. Zulks is evenwel de zuivere waarheid. De beer CHRISTIAAN, Bleek- straat 16, te GiDoeken, schreef onlangs: „Sedert langen tjjd was ik door algemeene zwakte aangetast. De geringste krachts inspanning liet mjj geheel en al uitgeput. Deze zwakte verspreidde zicb niet alleen aan mjjne ledematen, al mjjne organen leden er onder en in 't bjjzonder mjjn maag. Al de geneesmiddelen, die ik genomen heb, hebben mjjn toestand niet kunnen verbeteren. Alleen nadat ik de Pmk Pillen gebruikt bad, waarvan ik zoo vele wondervolle genezingen SBlezen had, heb ik mjj verlicht gevoeld. t kan bevestigen dat ik vanaf den derden dag van behandeling mjj beter gevoelde en dat ik zeer snel genezen ben geworden." De Heer PARIJS, Wachtmeester, Comman dant der brigade van de Komnkljjke Maré chaussees te Sneek, schrjjft: „Ik verklaar, dat mjjne vrouw van eene vreeseljjke maagziekte genezen is geworden, die haar vreeseljjk deed Ijjden. Ondanks al de voorgeschrevene behandelingen, die zjj op nauwkeurige wjjze volgde, veranderde haar toestand niet. Zjj leed Bteeds. Zjj heeft toen de Pink Pillen willen nemeu, waarvan zjj de zoo merkwaardige genezingen gelezen had. De Pink Pillen hebben baar een goeden eetlust, eene goede spijsvertering gegeven en hebben al hare ongemakken doen verdwjjnen. Het is niet mogeljjk deze complete ge nezing niet san de Pink Pillen toe te schrjjven, want de andere geneesmiddelen hadden op haar geen invloed gehad." Veronachtzaamt de aanwijzingen niet die u gegeven worden door hen, aan wie de Pink Pillen goed gedaan hebben. Volgt bun voorbeeld, als gjj geene bevrediging vindt met de behandelingen, die gij tot op heden gevolgd hebt. De Piok Pillen zjjn een mitengewoon krachtig geneesmiddel en zjj kunneu u genezen. Kjjkt naar geen kleine uitgave, die veel geld kan doen sparen door u eene volmaakte gezondheid te geven, die n in staat zal stellen met lust en jjver zich om uwe bezigheden en zaken te bekommeren. De Pink Pillen zjjn onovertrefbaar tegen bloedarmoede, bleekzucht, neurasthenie, al gemeene zwakte, maagziekte, rheumatiek. Prijs f 1,75 de doos, f 9,— per 6 doozen. Verkrijgbaar bfi Snabiué, Steiger 27, Rot terdam, hoofd-depóthouder voor Nederland en Apotheken. Franco toezending tegen postwissel. Ook echt verkrijgbaar voor Schoonhoven en omstreken bjj A. N. vak Zissen, Drogist. BVKGEBLlJKfi STAND. Nehssahsven. Van 11—15 Mei. Geboren: Gerarda Johanna, d. van L. van Breukelen en Catb. Bujjs. Arkel. Van 1—30 April. Geboren: Hendrika Johanna Klazina, d. van N. Dekker en H. M. van der Pas. Willemina, d. van D. de Rujjter en F- C. TroncheL Klazina Cornelia, d. van J. P. Buiteman en N. G. A. Boot. Overleden: Een levenloos aangegeven kind van het vrouweljjk geslacht van J. Bender en A. Liefhebber. Te Gorinchem N. Versluis, oud 77 j., weduwe van W. Bogaard. W. de Rujjter, oud 17 d. Benschwp. Van 1—30 April. Geboren: Merrigje, d. van A. Verslujjs en M. Woudenberg. Klaas, z. van N. G. Versluis eu Maajjen. Susanna, d. van C. Rietveld en S. de Bas. Overleden: M. van den Houd jjk, oud 44 j., echt genoot e van J. Tukker. Uwenkwwp. Van 1—30 April. Geboren: Maria Gjjsbertha, d. van B. Brouwer en M. G. v. d. Hudding. Teunis, z. van A. de Groot en T. N. Verhoef. Johannes Authonius, z. van R. Vendrig en M. Duits. Getrouwd: M. Slingerland, oud 29 j. en J. van Os, oud 21 j. Kedictaem. Van 1—30 April. Geboren: Elizabeth, d. van D. van Aalst en M. de Koster. Cornells, z. van A. van Duist en F. van Kekem. Getrouwd: T. H. Bos, oud 20 j. (won. te Nieuwland) en P. Koog, oud 20 j. E. de Kriek, oud 38 j. en A. v. Rooden, oud 31 j. Overleden: J. Koojj, oud 35 j., eebt genoote van H. Franke. Joh. J. van Houwelingen, oud 11 m. E. van Es, oud 80 j., echtgenoot van J. Schreuders. Te Utrecht: Joh. W. Mujjtwflk, oud 22 j. Krimpen »/d IJsel. Van 3-10 Mei. Getrouwd: J. Visser en A Zonder van. Overleden: M. Mourik, oud 20 j-, echt genoot van C. C. Verslitfjfc Ondewnter. Van 27 April—11 Mei. Geboren: Neeltje Francina, d vsn B. de Wit en E. Alblas. Gerrit, r. van J. Brouwer de Konirg en C. Hoogeadoorn. Jacoba, d. van A. de Wit en J. de Roojj. Lconardus, z. van A. de Groot en A. Vlasman. Getrouwd: C. v. Roojjen, oud 24 j. (wou. te VlruteD) en H J. Blaken burg, oud 24j. Overledeo: A. Kemp, weduwe van A. Förrer, oud 50 j. Pwlsbrsek. Van 1—30 April. Geboren: Heillj*, d. van J. v. d. Vlist en J. Kloot. Getrouwd: C. Duits, oud 32 j. en H. J. van Vliet, oud 26 j. J. N. Teeuw, oud 24 j. en C. A. de Pater, oud 22 j. T. van Djjk, oud 28 j. en A. v. d. Vlist, oud 21 j. Getrouwd: A. R. VEENSTRA, Gemeente secretaris van Schoonhoven en H. J. DE BAAT, die, mede Damens wederzjjdsche Familie, hartelijk dank zeggen voor de ondervonden belangstelling. Baarn, 14 Mei 1906. Voor de vele bljjken van belangstelling, bjj de herdenking hunner 25-jarige Echt- vereeniging ondervonden, betuigen Onder- geteekenden hunnen oprechten dank. F. VAN MEETEREN en Eebtgenoote. Noordeloos, 14 Mei 1906. Bjj deze onzen dank voor de bewjjzen van belangstelling, op 10 dezer ontvangen. J. H. MULLER. L. MULLER Versoom Haastrecht, 15 Mei 1906. H. J. KASPERS betuigt met Onder- geteekenden zjjo oprechten dank aan de milde gevers van SctaownbwYea, die niet alleen zjjn vrouw zoo liefderjjk bebben opgenomen, toen zjj uitgeput van ver moeienis zoo ongelnk,kig op straat viel; maar tevens dat bjj nu weder in staat ge steld is om langs eerijjken weg het brood voor zjjn gezin te kunnen verdienen. Het scheepje, dat voor de milde gift is ;ekocht geworden, ligt in de Buitenhaven 'e zien. Mevrouw STEINHART. Zuster BESSELAAR. Sergeant J. VAN MARLE. Om nu het gezin voor goed op streek te helpen is Mevrouw STEINHART gaarne bereid om giften, zooals bedtoebebooren en kleediogstukken, in ontvangst te nemen. is woder vanaf 23 Mei geregeld lederen Wsesadsg te Mcboenlioven in het Hkeren Logemekt te sprekën van 9 12 uur. AFDEELING op Vrjjdsg 18 Hel n. s.bjj A. SCHOU1EN, 's avonds 7 uur precies. PRACTISCH MELK0NDERZ0EK hemeldoor deu Heer N.B. Diegenen, welke bun melk willen laten snderzseken dien aveud, kinnen Donderdag »- monsterileaebjes ann de Zuivel fabriek te Haastrecht bekomen. Direct gevraagd: VIER BEKWAME loon 40 Cent per uur. Adres A. v. DAALEN, Kerkstraat, Hen drlk-Ido-Am back t. gevraagd, tegen hoog loon, bjj C. DE bHULN, Aannemer, Jaarsveld. Aan hetzelfde adres te koop met glas bezet, groot 2.25 t>jj 1 M. Terstond gevraagd: ZES BEKWAME bjj D. LAANBROEK, Mr. Timmerman, Alblasserdam. TERSTOND GEVRAAGD: 4 BEKWAME voor vast werk tot Jauuari 1907, door L. C. GROENE VELD Je., Aannemer te Krimpen a/d Eek. Zoo spoedig mogeljjk gevraagd een goed kunnende scheren en haarsnynen, met koat, inwoning en loon naar bekwaam heid, bjj A. OOSTERLING te Zegwaard, Zuid-Holland. Terstond gevraagd: EEN HALFWAS van den G. G. of P. G.met kost en iiawo- ning en loon naar bekwaamheid, bfi A. OSK>M, Schoenmaker te Bergambacht. GEVRAAGD: liefst gehuwd, bekend met Engelsch- en Boterwerb. Zomer- en wintermaanden vast werk, bjj TEMPELMAN, Schoonhoven. Terstond of met 1 Juni gevraagd een P. G., die goed kan melken. Adres B. BRANDWIJK, Oosteinde, Wijngaarden. E»n alleen-woiund Heer op een Dorp in Utrecbt vraagt ten spoedigste een Brieven, onder No. 3, met opgaaf van leeftjjd, verlangd salaris enz., aan het Bureau dezer Courant. Tegen Augp. of eerder wordt gevraagd ineen klein gezin eene fatsoenlijke, bekwame van goede getuigen voorzien. Huur f 130,— A f 150,-. Brieven franco, adres Mevrouw KLTJSSE- NER, Botterdam, Haringvliet No. 48. Wegens huweljjk der tegenwoordige wordt tegen Augustus gevraagd eene flinke Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden. Adres ABRAUAM BERKLEIJ, LopikerstraatSchoonhoven. Mejuffrouw A. J. OTTO Sr., Krimpen a/d IJaael, vraagt met 1 Augustus een als binnenmeid, kunnende naaien en stoppen. in HORLOGES, REGULATEURS, WEK KERS, enz. Korte Tien de weg 17, Zeer goedkoope prjjzen en solide, met Gar. Te koop of ln rnll een zeer fija nieuw met portieren, een klein zoo goed als nieuw OMNIBUSBRIKJE met ronde hoeken, een BAROUCHET TENTWAGENTJE met por tieren en een DELFTSCHE KRULBAKTIL- BURY in de olie en met zilver, 2 j,ar oud, alles op Coll.-assen. Adres A. v. d. LINDEN, Barendrecht. die bewjjst dat de NAAIMACHINES niet hagelsplinter nieuw zjjn, dus geen oude of lombard Machine, maar zoo uit de kist en rechtstreeks van de WINSELMAN-Aaai- machine fabriek. Voor f S3,50 bet aller nieuwste model naait zoowel voor- ais achterwaarts, bekroond met Staalemedaille, 10 jsar schriftelijke garantie. Oude MACHINES worden inge ruild. Spcciaie inrichting voor reparatie, bjj W. VERMEULEN, Hwogatraat 78, Botterdam, Amsterdam, 's-ttravenhage, Dord recht, Culemborg en Tiel. Het goedkoopste en meest gesorteerde IN is Binnenrotte 101 en Oppert 113, ROTTERDAM. Beslist giftvrjj email onder contróle. VRIJE BURGEMEESTER en WETHOUDERS van OOUDA maken bekend, dat aldaar Vrijdag 35 Mei a. h» eene vrjje PAARDENMARKT zal gehouden worden. Staangeld zal NIET worden ge vorderd. Bij gelegenheid van de Paarden- markt zal van wege 'de Afdeeling „GOUDA" der Hollandsche Maatscbappy van Landbouw, onder toezicht van het Gemeentebestuur, eene VEBLOTINti van op die markt aan te koopen Paarden en aanverwante Artikelen plaats beb ben, tegen vijftig Cents (ft»,50) het Lot. OOUDA, den 24. April 1906. Burgemeester eu Wethouders voornoemd, R. L. MARTENS, De Secretaris, BROUWER. Het BESTUUR der Coöperatieve Ver eeniging „UE ONDERNEMING" te Ouder kerk a/d IJ nel is voornemens op Vrgdag 1 Juni 1906 aan te besteden: Het bouwen van een tiBAAN- PAKUU18, waarin Molenaars- woning, Machinekamer, Paar denstal en Kantoor. Bestek met tetkoniog zgn vanaf Maandag 21 Mei f 2,— per stel verkrygbaar by den Voorzitter M. DOGTEROM aldaar en by den Architect W. DOGTEROM te Zevenhuizen (Z. H.). Te koop of te bnnr voor bil ly ken prijs: met Vergunning en Inventaris! ook ann<x een agentschap tot bottelen. Een en ander geeft een goed burgerbestaan. Direct te aanvaarden. Brieven franco, onder No. 5, aan bet Bureau vau dit Blad. 5 M. lang, grenenhout, zoo goed als nieuw, en een fijne, luxe, teakhouten DOGCART. Fr. br., lett. C, by J. J. KLOPROGGE, Alblasserdam. AMSTERDAM. Alleen in verzegelde pakjes verkryg baar te Schoonhoven bg E. C. v. d ENDE; Noordeloos J. G. v. d. BEST. In het byzondsr wordt de aandacht gevestigd op SOUCHON THEE, i f1,80 per 6 ons. Belangrjjk nieuws voor Varkens houders is hetgeen de Heer W. v. VLIET te Kameryk my schreef: Af./ Hiermede deel ik U mede, dat ik een koppel Varkens bad van 10 stuks, die werden aangestoken door de Varkens ziekte. Vjjf er van wilden niets gebruiken en waren heel spoedig doodde anderen gaf ik direct uw Bloedmiddel en na drie dagen waren ze volkomen genezen. Met vertrouwen kan ik uw Bloedmiddel iederen Varkenshouder aanbevelen. (w. g.) W. VAN VLIET. Kameryk, 28 Februari 1906. Per fUc. 65 Ct., 6 A. i 60 Ct. Verkrggbaar bg dun en bg de b< keudu Depothouders. Met één dag opvragen Met veertien dagen opvragen Voor drie maanden vast Voer één Jaar vast A 3 91/, w 9V» f M,-| 40,-, 50,—, fr. n. stat.; id. kapok f 07,50, 811,50, 40,—. Ee-dlnf remt).wr.. Vrt| riekt.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2