Gouda. Gouda. Steeds voorradig een enorme sorteertng Heeren Colbert- en Afbraak. Jaquette Costumes, van de eenvoudigste tot de fijnste soorten. Paardenmarkt BEEN VLIET Maandag 21 Isi o. t. Blatchford’s Kalverenmeel, Boiw- od Griandland, A BiraurwooBliDis, bevattende 4 Kamers, Keuken, Kelderen verdere Gemakken. Te zien en te bevragen bq J. RADDER, Dorpstraat te Gouderak. 1 N°. 97« Steenkolen, Eerste omciöelB Kam DSCHILDER Steenkolen, COKES en ANTHRACIETKOLEN. Uitsluitend verkoop aan handel en Industrie Levering per Schip on per Waggon. Onze prijzen voor een compleet Costume beginnen reeds met f 6, MT* Bij elk Costume bevindt zich een flinke lap stof voor reparatie. Waarsi W. ROUS Wzn., Nienvpoort, bq inzet en afslag, te veilen eu te verkoopen: Voor de Erven van Wei- en Hooiland, 3Vz pCt. Gt Schoonhoven. Het HUIS en ERF, te Gübelandj gemeente Brandwijk, tegenover brug; kadaster Brandwqk Sectie Nos. 2270, 2174 en 2278, groot 2 Aren, 87 Centiaren. Een Huis en Erf, WATER NIET waar te leveren. I cM f PP Vredesc OudAlblas Bleskensgraaf. ■^bie™edoe?'l:4rlrsk“l\1^il J. SPBUITENBÜRG Nederlandsche Onderlinge Bagelverzekering -Maatschappij te DOBDBECHT. Firma A KAPTIJN, Kosteloos H.H. Landbouwers! J. BREIJ, Nieuwpoort a d Lek, die alle inlichtingen desgewenscht ten uwen huize kasteloos verstrakt. Alle Costumes, die niet voldoen, kunnen binnen acht dagen geruild worden, mits gedragen. Door grooten omzet en contanten in- en verkoop is het ons mogelijk voor lage prijzen goede RIJWIELEN van af f 50,- en hooger te verkregen op zeer gemakkelqke beta- lings-condilies. Br. fr no. 49, Bureau dezer Courant. J. drnUllËNnUnbrirma a LAriiJfl, EXTR A-DIENST: Van LEXMOND AME1DE SCHOONHOVEN BERGAMBACHT LEKKERKERK SLIKKERVEER KRALINGEN I V Planken, Balken, PUBLIEK AANBESTEDEN: 180 kub. Meter GRINT ’smorg. 1.30 uur. 1.50 2.35 3. — 3.35 4. — 4.20 Terug van BEEKVLIET ’snam. 1 uur naar CULEMBORG. BEEDEB1J op de LEK, Directie Slikkerveer. voor het fokken en mesten van kalveren ONOVERTROFFEN Dubb. Basisch Phosphorzure Voederkalk, Proef kistjes van 5 Ko. a f 1,50 franco. M. VERHEUL, Honingerdjjk 49, Rotterdam. Molenstraat bij den Wal, SCHOONHOVEN, VERKOOPT ALLE SOORTEN Goud en Zilver, Heeren- en Dames-Horloges, Klokken, Wekkers EN PARAPLUIES. 7 Hectaren, 69 Aren, 93 Centiaren. BOUWLAND MET WEG, in de Vliet, aan de Vrouwebrug en de zoogenaamde Vlist, groot 20 Aren. Te huur met November a. s.: TI KOOP AANGEBODEN: gemeente Sc BURGEMEESTER van Schoonhoven n Dinsdag den 19. Mei huize, van dee voon namiddags 1 ure, zal inschrUviiag ep cc leeniug, groot f aandeden van f 600,- halfjaarlÜksche Coup 1 Jaauan en 1 Juli, en is bepaald io de jaren l 1911/24. 1926/86 en 1 op 6. 7, 8. L 1 ea beide laatste jaren zoo zal z^n. Openbare Vrijwillige Verknoping. OPENBARE VERKOOPING Openbare Vrijwillige Verkooping. feta p bericht Y y y y Y Y De*e Ceurant beata Y Y Y Y Y Y ng der koop- re inlichtingen Y Y Y Y Y Y Op VAN EETEN. t Betaling koop- D. L> d Schoonhoven, 18 BLOUSE PAKJE, grjjs of blauw, f 1,50, f 2.—. JEKKER PAKJE, mooie Fantasie-stoffon f2,75, f3,50. de B, Gemeente Bei BLOUSE PAKJE, zeer chique, f4,-, f5,-. BLOUSE PAKJE, extra sterk, f2,25, f2,50. Zeer groot ie h Nederland zoowel r mededeeliog, dat e onder bovenstaandi worden, met echo Daar zfln er, die noemen, en andere bedrog”, terwijl vleugeld woord: ,1 niks” den gedel wel zal worden nag volbrachte taak nai keeren, als ten uitdrukking dan nc Om die stemmii men slechts in her in 1899 gebeurd i nu, de Tsaar alle volken der aarde om, zoo niet den v dan toch in die stap te doen, allere der wapeningen, d uitputten en aan I steeds nieuw voe Maar terwijl die o de monarch die een hevige strjjd en aeker niet tegei dat door ztyn dii werden bewerkst Oosten den toest dat de wapenen w door do JapaMO Geeft hnoge Kaakt alle K< BLOUSE PAKJE, van blauw serge met overkraag, f 2,75, f 3,75. nette ichto lege- De aangekondigde ver- keeping van Paard en Bijtuigen gaat niet door. heeft gevestigd, hopende door er-u bediening de gunst van de gea< zeteDen waardig to mogen worden. Dit Costume in grijs, bruin, oiyr of blauw, f 10,-, f 12,50, f 14,-. Te koop 150.000 harde en zachte IJaelateen, een partij Dakpannen, Uaeren Binten, Raam- en Deur- konijnen, marmeren Schoorsteen mantels enz. Adres: STROOVEER 1 of BANIER- STRAAT 90, Botterdam. ALGEMEENE BURGEMEESTER Schoonhoven maken dag 19 Mei, des r tm Gemeentehuize gegeven tot kostelooi Schoonhoven,1 In 5 jvar tjjd werd uw oogst door hagel slag tweemaal totaal vernield. Vraagt tarieven ter verzekering van uw te veld staande gewassen bq onzen Correspondent Nieuw-Lekkerland. Crabethstraat 241, GOUDA. Voor eeue noodza buizennet zal op Woensdag 23 vermoedeltjk niet kunnen worden en Aanbevolen word voor die dagen vee Dit Costume in 12 verschillende Dessins, geruit of gestreept, f16,-, f 18,-, f20,-. H. VAN DER WOUDE, waardor te Slikkerveer, is voor- I nemens om op Woensdag 23 41'*-«c.dCSr M 6 j |9()gi Jpg y y) 9 UI1T, de Kerk te Oud-Albla*en dts n.m. één uur, bij de Wtjngaardsche Steeg te Bles ke nagraaf, publiek, il coulant, te verkoopen: Delen, Ribben, Palen. Binten, Latten, Schr ooien, Deuren, Ramen, Koztyneu, T< gels enz. enz. Het BESTUUR der Vereenigde Polders „Mlddeibroek c. a.” zal op Woens- I dag den 16. Mei 1906, 's namiddags ten 2 ure, in «HET BRUGHUIS" te Meerkerk, De levering en het vervoer van ongeveer (waarvan ongeveer 100 kub. Meter te Meerkerk en 80 kub. Meter te Tienhoven), ten behoeve van den Broek schen weg en de wegen onder Amelde en Tienhoven. Gesloten biljetten, zoowel voor de levering als voor het vervoer, voorzien van de hand- teekening der inschrijvers en 2 solide borgen, j worden daags vóór de aanbesteding inge- wacht ten kantore van den Voorzitter te Ameldealwaar een monster der te leveren Grint te bezichtigen is. De Voorzitter van bovengenoemde Polders. H. Verkrijgbaar in zakken van 46 Ko. A f 8 25 (proefzakjes van ll*/i Ko. A f 2,25) bq du meeste handelaren in veevoeder, o. m. bij: C. SCHOUTEN Zo. te BergambachtG. DEN HOED. Berkenwoude; F. VAN DAM, Gouderak; H. A. BOS, Capelle a/d IJsel; M. A. VAN BEEKUM, Meerkerk; J. C. KENTIE, Groot-Ammers, en A. VAN VLIET, Nw.-Lekkerland. Aan bovenstaande adressen is ook verkrijgbaar mijn bq 100 Ko. A 15,—50 Ko. A f 1,1b en 25 Ko. A f 4,—. Waar niet verb genwoordigd levering rechtstreeks door i prijzen vaar oud GOUD en ZILVER. Reparatie en geeft kooplieden flinke karting. Streefkerk is voornemens op j L|__ Woensdagen den 23. en 30. Mei 1906, telkens ’s voormid- dags ten 10 ure, bq de Wed. J. BARON te Mej. JOHa. VAN DER STOK: le. Eenige perceelen DIJK, WEG en WATERING, onder Groet-Ammers, boven den Korenmolen, aan den Lekdijkbinnen- en over de Tiend- wegsche Wetering en aan den Graveland- seben D(jk, te zamen groot 2 Hectaren, 28 Aren, 24 l'entiaren. le. Eenige perceelen KADE, WEG en WATERING, onder Langerak, in het beneden- en boveneind, over den Tiend weg, over de Middel- en Buitendijkscbe Wetering en aan de Achter- kade, te zamen groot 8e. Een perceel De veiling geschiedt in 21 perceelen en bq den afslag in verschillende massa's. Te aanvaarden, zooals bq veilingboekjes breeder is omschreven. Betaling der kooppenningen op den 13. Juni 1906. Nadere inlichtingen geven de mede-Eige- naren, de Heeren C. VAN DER STOK, Bur gemeester te Nieuwpoort, Executeur-Testa- mentair; Mr. I. MOLENAAR, Notaris te Waddinxveen; J. F. NINABERNotaris te Rotterdam, en genoemde Notaris A. CASTE- LEIJN, bg wien mede veiiingboekjes gratis verkrijgbaar zjjn. EEN FLINK 5 verschillende DOGKABBEN en een gebruikte Tilbury, door H. ROUTER, Mr. Wagenmaker, Gropt-Ammere. De nillotieg geechk de uitgelote aandeelen kenaie gebracht in Courant en in een of i De inachrjjvingabPjf segeid papier geschre op den omslag wordt v biljet voor de geldleei gemeente Schoonhovet Binnen 8 dagan na belanghebbenden, wier of gedeetumk «le kennis gegeven. BQ het gevraagde bedrag inechr|vinfcn de voor De atorting van schrivingeo moet ge» bedrag, In Nederland of muntbiljetten, mei ▼ereischte bedrag per rekening vendeeersU 1 Januari 1907, ten I den 14en dag na de t voormiddags 10 en d< Schoonhoven, 1G >r het vervoer ing der inschr 1 daags vóór kaï de, te be X) De Notaris A. CASTELEUN te I TI 2; De Notaris A. J. DE MOOIJ IWlllVlim te L”kkerke:k zal op Woens- RüfcmMF dagen 23 cn 30 Mei a. s., teiktns des avonds 6'/a uur, in het Café .RIVIERZICHT voorheen „VAN ZESSEN” te Schoenhoven, veilen en verkoopen: B 10, nabq de Haven te Schoonhoven, groot 1 Are, 51 Centiaren. Het PAND, laatst bewoond door den Heer C. KORTLAND, is voorzien van Gas en Waterleiding, bevat beneden KANTOOR on PAKHUIS, daarboven VIER KAMERS. WARANDE en KEUKEN, daarboven DRIE KAMERS en is door zeer gunstige en fraaie ligging aan de rivier uitnemend ge schikt tot uitoefening van een Zaak of tot gebruik als Heerenhuis. Bezichtiging drie werkdagen vóór de veiling van 10—12 en 2—5 uur. Aanvaarding bq de betaling der koop penningen op 9 Juli a. s. Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris. i De Notaris H. A. BALLOT te i Molenaarsgraaf is voorne- 3^ mens om: Woensdagen 16 en 23 Mei 1906, telkens des avonds ten 7 ure, in de Herberg van den Heer J. VOORSLUIJS te Brandwijk, en ten verzoeke van den Heer G. W. VERSPUU aldaar, in het openbaar te veilen en te verkoopen: WEG en WATER, Aanvaarding dadelijk, penningen 2 Juli 1906. Inmiddels UIT DE HAND TE KOOP, te bevragen bq Notaris BALLOT boven genoemd.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3