da. i 1 jrschillende gestreept, f20,-. eel, I li ol. N°. 3718. Zaterdag 19 Mei. 1906 Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Eerste Blad. rdam. M10 0111OT81 Vaarschuviiig. 3V1 pCt. Geldleening gemeente Schoonhoven. 9 iur. alk, co. VEN, Wekkers I [BORG. I, TKOLEN. 'BOFFEN. Vredesconferentie. LPTIJN, Kostelooze Inenting. WATERLEIDING dnr genaeewte Bcheeskevea. BINNENLAND. NTATEN-GENERAAL. Uitgave van S. W. N. VAN NOOTEN ti Schoonhoven. Desa Oaaraat baataat alt 8 Bladea. n •n aanden gevang» brenging der pi Kartiag. van kam 5 I i 4 Ia de zittii de heer Van maals toe het met roote ▼er- dus 4 ver men I w Ikkerreer. Geaaeeate Schaanhavea. )D, in i handel Vudffl; dOO 18 valschhi dagen •tof •genen lireerd SCHOOKHOVEKSCHE GOMT. i f 2,25) b<j chenen leder land in de DOOdig 14 Maart van den Schelling uit- f “1 stinkerd, en gezegd, tan elkander kleefde.” gezocht worden eleedigde gehad echtgenoot. i. 3 dagen hechtenis. Zeer groot is het aantal personen, in Nederland zoowel als elders, door wie de mededeeling, dat een tweede bijeenkomst onder bovenstaanden titel gehouden zal worden, met schouderophalen is begroet. Daar zjjn er, die het .koude drukte” noemen, en anderen spreken van .boeren bedrog”, terwijl het hedendaagsch ge vleugeld woord: .Daar gaan te weer voor niks” den gedelegeerden uit alle landen wel zal worden nagezonden, wanneer zy na volbrachte taak naar hun haardsteden terug- keeren, als ten minste die schitterende uitdrukking dan nog in de mode is. Om die stemming te verklaren, behoeft men slechts in herinnering te brengen, wat in 1899 gebeurd is. Toen was het, gelijk nu, de Tsaar aller Russen, wiens stem de volken der aarde als het ware bijeenriep om, zoo Biet den wereldvrede vast te stellen, dan toch in die richting een beslissenden stap te doen, allereerst door tot vermindering der wapeningen, die de krachten der natiën uitputten en aan bet onderling wantrouwen steeds nieuw voedsel geven, te besluiten. Maar terwijl die oproeping geschiedde, wist de monarch die haar deed zeer goed, dat een hevige strijd reeds door zjjn regeering, en aeker niet tegen zijn wil, werd voorbereid dat door zijn dienaren allerlei kuiperijen werden bewerkstelligd, om in het verre Oosten den toestand zóó te doen worden, dat de wapenen wel moesten worden opgevat floor do Jip—oira, die maa meende heel kewwewde; kN BEEKUM, akkerland. Waggon. GOUDA. gemakkelijk te kunnen overwinnen; was by er ook voortdurend mee bezig, de wapeningen in Mantejoertye zóó te versterken, dat niets en niemand er tegen bestand zou zijn. Hoe kan dan eenig gewicht worden gehecht aan een nieuwe vredesbijeenkomst, bjj de ge dachte dat haar voorgangster een bron van wreedelgk verstoorde illusion is geweest? Ook mag er nog weleeus aan herinnerd worden, dat een der voornaamste deelnemers aan de conferentie van 1899, Engeland, toen reeds Ijverig broedde op den schandelijken oorlog, die kort daarna is uitgebroken. Het voorspel van den etiyd in Zuid-Afrika, de, zoo h|j niet zulk een allerdroevigste nage- ■chiedenis had gehad, belachelijk te noemen inval van Jameson lag in het verleden, en de Chamberlainsche regeering knoeide druk met de heeren in Johannesburg over het stellen van eischen, die Transvaal tot ge wapend verzet moesten dwingen. Het is een tergende gedachte, dat de Britsche staats lieden hebben kunnen medewerken tot de instelling van bet Hof van Arbitrage, de eenig blijvende vrucht van de conferentie,— terwijl tevens hun regeering er geen oogen- blik over heeft gedacht om aan dat Hof de beslissing op te dragen, voor 't geval dat in het vraagstukaan hetwelk z|j bezig was een scherp karakter te geven, door de andere party de uitspraak van scheidsrechter ware ▼erlangd, gelijk feiteiyk later is gebleken, 't Is zoo, het toenmalige Kabinet was het Engel- sche volk niet, en als de regeering, die nu aan het hoofd staat, destyds de leiding bad gehad, dan zouden de zaken een heel andere richting zyn uitgegaan. Maar toch was, by de overgroote meerderheid, de oorlog popu lair, en hadden de enkele stemmen, die hem een onrecht, een gruwel noemden, geen weerklank by de massa. Dat de Engeische gedelegeerden ter conferentie volkomen on bekend waren met hetgeen werd voorbereid, wy kunnen bet moeiiyk aannemen. Wy hebben gemeend, deze dingen nog even in bet geheugen te moeten terugroepen, ten einde de grondt de twijfel aangaaM nieuwe conferenW gaat ml van daagfll voeren van met de sporen in de - en Rynhaven. Begrooting •men zgn 3 aanbiedingen; was van den heer L. iedrecbt voor f 154.000. meenteraad van Hillegers- heeft gunstig beschikt der .Schielandsche Tram- tot het aanleggan en j dubbelspoor en tot het Joctrische trabtio op den heeft daaraan evenwel de voor- dat de Noordersloot langs jweg moet worden gedempt voor ing van den weg. wy ve watersnot i.»an te geven waarop p,fle uitkomsten eener Mst. De uitnoodigiog len Tsaar, die door het van een roekeloozen stryd ellende over zyn volk heeft gebracht en eigeniyk aan de geheele wereld schade berokkende, met dit onderscheid evenwel, dat de stoot tot die hervatting gegeven is door den President der Vereenigde Staten van Noord- Amerika, die wél een voorstander van den algemeenen vrede mag genoemd worden. Met het oog op deze omstandigheid zou men er toch wel iets van kunnen verwach ten bet ware niet ondenkbaar dat de man, die er zooveel toe bydroeg om Rusland en Japan te Portsmouth weer tot elkander te brengen, nu een practisch voorstel deed om te verkrygen wat in 1899 nog niet bereikt kon worden. Een blik op het uitvoerig program der tweede conferentie, niet lang geleden in de groote bladen openbaar gemaakt, geeft aan deze onderstelling weinig of geen steun. Het is waar, dat program is nog maar een ontwerp, het kan door elk der uitgenoo- digde Mogendheden nog worden gewyzigd en aangevuid. De verwachting, dat zulks zal geschieden in den door ons gewenschten zin, mag wel worden opgegeven. Want, wat bevat die lange Igst, samenge steld in de regeerings bureaux te St. Peters burg? Behalve eenige voorstellen, die ten doel hebben de arbitrage voor het Haagsche Hof een weinig anders te regelen, vindt men er niets op dan bepalingen, die be trekking hebben op het oorlogsrecht, die, worden zy aangenomen, en laten wy er by voegen, geëerbiedigd, by een volgenden stryd nioeieiykheden zullen voorkomen, geiyk zich nu in den Russisch-Japanschen oorlog hebben voorgedaan. Op zichzelf is dit niet af te keuren. Vooral de rechten en de plichten der neutralen moeten nauwkeurig worden vastgesteld, zonder dat kunnen onderscheiden omstandig heden in het aanzyn treden, die het proces, hetwelk men bezig is door middel van bloed en staal te beslechten, nog ingewikkelder maken. Wy zelf hebben in onze Oost geducht moeten oppassen, om geen gevaar te ioopen, door een onwillekeurige inbreuk op werke- lyke of vermeende neutraliteitsverplich tingen, in moeieiykheden te geraken. Het stond dan ook lang reeds vast, dat over deze zaken een internationale bespreking noodzakeiyk is; uitgemaakt moet worden, wat al en wat niet als oorlogscontrabande ook op de schepen der neutralen in beslag mag worden genomen en hoever het recht reikt om ook op die vaartuigen zelf de hand te leggenwelke grenzen gesteld moeten worden aan de kolen verstrekking in neutrale havens; of levensbehoeften, ten behoeve van stry- dende partyen aangevoerd, in de termen van contrabande vallen. Er zyn ook beper kingen noodig gebleken ten aanxien van de keus eu de samenstelling van strydmid- delen. De conferentie van 1899 verbood het gebruik van geweerkogels, die in het lichaam van den getroffene van vorm veranderen en daardoor de verwonding gevaartyker maken, hetgeen Biet beeft BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Schoonhovzn maken bekend, dat op Zater dag 19 Mei, des namiddags ten IVi ure, ton Gemeentehui ze gelegenheid zal worden gegeven lot kostelooze inflating. Schoonhoven, 17 Mei 1906. VAN SLOTEN. De Secretaris, a LANKHUIJZEN, P.-S. Voor eene noodzakelfcke spuiing van bel buizennet zal op Msmudag BI ea Woessdag 88 ■el a. n. het water ▼ermoedeiyk niet overvloedig geleverd kunnen worden en ook niet helder zyn. Aanbevolen wordt het benoodigde water ▼oor die dagen vnoraf af te tappen. Do Directeur, MAK. Schoonhoven, 18 Mei 1906. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Schoonhoven maken bekend dat op Dinsdag den 19. Mei 1906, tenGemeente- buize, van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure, zal zyn opeagesteld de inschr(|vlag op eene SVi pCt. Geld- leenlng, groot f 66000,—, verdeeld in aandelen van f 500,- aan toonder, met halfjtarltfkMho Coupons, ▼erscbfloende 1 Januari en 1 Juli, oo waarvan de aflossing is bepaald io de jaren 1907/15, 1916. 1917/20, 1921/24. 1925/86 en 1937/38 achtervolgens op 5, 7, 8, 3, 1 en 6 aandeeien, of in de beide laatste jaren zooveel meer als zal zyo. De uilioting geschiedt in bet openbaar; de uitgelote aandeeien worden ter openbare kennis gebracht In de Scboonbovenscbe Courant ea iu een of moor dagbladen. De inschry vingsbi'jett en moeten op ge- ■•geld papier geschreven en gesloten zyn; op den omslag wordt vermeld „laschryvings- biljet voor de geldleening ten laste van de gemeente Schoonhoven”. Binnen 8 dagen na de opening wordt aan belanghebbenden, wier inschry vingen geheel of gedeeltelik zin aangenomen, hiervan kennis gegeven, By inschrijvingen boven het gevraagde bedrag, genieten de hoogste inschrf vingen do voorkeur. De storting van de toegewezen ia- scbr| vingen moet geschieden voor het volle bedrag, in Nederiandsch geld, bankpapier of muntbiljetten, met by be taling van het ▼ereiechto bedrag per aandeel voor de ver rekening van de eerste coupon, vorscbynende 1 Januari 1907, ten kantore als boven, op den 14en dag na de toewyzing, tusschen des voormiddags 10 en des namiddags ééa uur. Schoonhovsa, 15 Mei 1906. VAN SLOTEN. De Secretaris, D. LANKHUIJZEN, lo.-S. Naar men verneemt is vanwege bet Ministerie van Landbouw, Ny verheid en Handel een besluit uitgevaardigd, dat met het oog op de veiligheid der werklieden, voortaan by bet uitvoeren der Rykswerken, uitsluitend gebruik moet worden gemaakt van ziokwitverf, inplaats van loodwitverf. Dit is het resultaat van de werkzaamheden van de door Minister Kuypsr ingestelde „Lood wit com missie”. (Avp) Aan het centraalbureau der Maatschappy tot exploitatie van staatsspoor wegen te Utrecht is aanbesteed: Bestek no. 1060. Het maken van grond en kunstwerken en het uitbretden en wijzigen van sporen en wissels met bykomende werken, len behoeve .van de uitbreiding van het rangeerterrein IJselmonde, en van en, bh 1 den 18en daardoor t meer te j worden er luize van de werd 14 tegen opwellingen van strydlust by de macbthebbenden, dat de inrichting dier hoogste rechtbank ook aan de hoogste eischen beantwoordt. Eq dan, geiyk de vredestentoonstelling, die men wil gehouden zien by gelegenheid van de eerstesteenlegging van de vredes- hurgt, waarmede Carnegie’s mildheid ons land begiftigt, ten doel beeft voor de vredes-idée propaganda, laat het zgn réclame te maken, geiyk dat paleis zelf, afgescheiden van zyn toekomstige inrichting, in hoofdtaak dezelfde bestemming beeft, kunnen we dat ook zeggen van de tweede vredesconferentie. Zy brengt niet den vrede, kondigt dien niet af zelfs voor een verwg- derde toekomst, maar zy laat een vlag waaien, voor aller blikken, zichtbaar naar alle hemelstreken, die den naam tot opschrift heeft. Zy predikt de vredes-idée, ook zonder iets te doen aan haar verwezeniyking. En deze idéé, zy wint veld. O, wy gelooven niet dat zy in de eerste jaren op geheel de linie zal zegevieren. Maar toch, reeds nu zal zy eenige aarzeling brengen in elke band, die naar bet zwaard zich uitstrekt. Er is vooruitgang, die hoop geeft. Wy zullen de heeren, die onder vrede- leuzen in Den Haag verscbyaeu, met de hun verschuldigde achting ontvangen, hen begroeten ais de banierdragers in onzen stryd tegen den oorlog. TWEEDE KAMER. ing van Dinsdag 15 Mei lichtte i Doorn zyn amendement nog- en verklaardedeheerDeSavornin Lobman, dat hg tegen artikel 1638y zou stemmen. Hg dacht, dat men aan deu drang der sociaal democraten had toegegeven. De heer Roessingb, hoewel den zedelgken grondslag, waarop genoemd artikel rustte, hoog stellende, achtte toch dringend recht onnoodig: by was vóór het amendement— Zyima. Daarentegen verklaarden zich de heeren Ter Laan en Roodhuyzen tegen dit laatste amendement en kwam de beer Heemskerk tegen eenzydigbeid op. De heer Goeman Borgesius was van meening, dat eenvoudig bepaald moest worden, dat er biunen- of buitenshuis voor behooriyke verpleging gezorgd moet worden, daar er ten platten lande weinig gelegenheid bestaat, om in een ziekenhuis verpleegd te worden. Nadat nu de heer Schokkingde regeering in overweging had gegeven, de laatste alinea bet artikel te doen vervallen om de van aanneming er van te verhoogen, verdedigde de Minister van Justitie in een lange rede het regeerings artikel, waarna re- en dupliek volgden. Het einde der beraadslaging was, dat de heer Van Doorn na de toelichting van de Commissie vau Rapporteurs zyn amende ment introk en de beer Heemskerk voor stelde het derde lid van bet regeerings- artikel te laten vervallen, waarop de heer Schokking tevens voorstelde, ook de tweede alinea van de baan te schuiven. Alsnu verviel het amendement Zyima c. s., dat door den voorsteller werd inge trokken. Vervolgens nam de Minister het amendement—Schokking en het amende mentDrucker (uamens de Commissie van Rapporteurs) over en restte alleen het amendem ent—Heemskerk, dat in stemming gebracht met 46 tegen 28 stemmen verworpen werd. Ten slotte werd het gewyzigd artikel 1638y met 60 tegen 11 ntemmen aangenomen en net debat tot den volgenden dag verdaagd. Woensdag 16 Mei werd de beraadslaging over bet Arbeidscontract hervat bg artikel 1638d, bevattende een regeling van de aanspraak op loon, wanneer de werk gever door een of andere oorzaak geen gebruik gemaakt heeft van den bedongen arbeid. Op dit artikel was door den heer Ruys de Beerenbrouck een amende ment ingediend, om deu werkgever aan spraak op het halve loon te geven (gedu rende betrekkeiyk korten tgd), als de werk gever daarvan door overmacht geen gebruik heeft gemaakt. Zoowel de heer Van Nispen tot Sevenaer als de Minister bestreden het amendement, dat door den voorsteller en den beer De Klerk verdedigd werd. Ook de heer Drucker noemde bet amen dement, dat ten slotte met 43 tegen 18 stemmen verworpen werd, een sprong in bet duister. Artikel 1638s bepaalt de wederzydsche contiöle op gegevens betreffende de winsten, waarvan het uit te keeren loon geheel of gedeelteiyk afhankelyk is gesteld. Nu had de beer Plate voorgesteld, om afwgking by scbrifteiyke overeenkomst van dit artikel mogeiyk temaken, voor zooverre de contiöle betreft. Daarop ontstond er twist over de vraag, of hier al of niet van dreigend recht sprake was. Daarom stelde de beer Lim burg een tweede amendement voor, maar de vergadering werd op voorstel van den voorzitter tot den volgenden dag verdaagd. kunnen beletten, dat daarna de Engelschen in Zuid-Afrika hun voorraad van dumdums niet ongebruikt hebben gekten. Wie zal ook in zulk een geval de schuldigen tot verant- woording roepen? Het is de scbaduwzyde van dergeiyke overeenkomsten, dat zy slechts van kracht zyn zoolang men geneigd is er de hand aan te houdenzoadra het belang vordert, er van af te wyken, is er niets tegen te doen dan het oordeel inroepen van de openbare meening, di® dan het hare er van zegt,en daarmee fe het 'uit. De quaestiflo, die thans aan de orde worden gesteld, hebben voor een groot deel betrek king op den zee-oorlog, die in de toekomst by het beslechten van internationale ge schillen meer op den voorgrond zal treden, wat voor de volken de fioanciflele zyde van de zaak niet beter maakt. Zoo heeft men de quaestie van de dovende mynen, die in den Russisch-Japanschen oorlog een rol hebben gespeeld. Het zal wel niet verboden kunnen worden, door middel van vastlig gende mynen kusten en havens te verde digen, maar het is toch wel eenigszins be- deukeiyk zulke dingen, waarop ieder schip, dat er mee in aanraking komt, reddeloos verloren gaat, zoo maar den wgden oceakn op te sturen, zoodat later steeds het gevaar voor een dergeiyke noodlottige ontmoeting biyft dreigen. Maar aan den anderen kant, als twee vloten tegenover elkander liggen, zal de verleiding, om eigen veiligheid door hetzelfde middel te verhoogen, aan een ver bod van gebruik wel veel van zyn kracht ontnemen. Wy noemden daar één van de vele ge vallen, die grond geven aan de somtyds gehoorde bewering, dat het oorlogsrecht bestaat, zoolang partyen goedvinden het te eerbiedigen. Waar is de rechter, dis over schennis uitspraak zal doen, welke is de straf, die men er op zou moeten loepasseu Dat men evenwel over de beginselen en de bepalingen van dat recht van gedachten wissels om aan het een en ander vastere vormen te geven, - er is niets tegen te zeggen. Bovendien zyn er nog een aantal onderwerpen van behandeling, die ook op de agenda zyn vermeld en die‘betrekking hebben op de verptegi»r zieken en gewonden, op den werkkring van het Roode Kruis en de rechten dergenen, die onder dat teeken der humaniteit hun arbeid ver richten. Ia een toekomstigen oorlog zal men wellicht met dat alles meer rekening houden. Maar nog eens: een byeenkomst tot her ziening van het oorlogsrecht is geen vredes conferentie. De vredes-idée ligt er misschien in opgesloten, doch dan zeer diep. De groote quaestie, waar het uitsluitend op aankomt, de ontwapening, wordt er geen stap naderby door gebracht. In 1899 stond zy op den voorgrond, maar men heeft haar spoedig moeten laten glippen, hoe wel sprekend in den aanvang ook is aangedrongen op eeoig besluit, - en al wat er van is I overgebleven bepaalde zich tot een warme I aanbeveling, wy meenen van den heer Bourgeois, een der Fransche gedelegeerden, 1 die nu Minister van Buitenlandsche Zaken is. Maar zoover zal men hel nu niet eens laten komen. Er is wel gezegd, dal nog elke Mogendheid de gelegenheid heeft haar vooralsnog op de agenda te plaatsen, en in enkele bladen is zelfs een beroep in dien zin gedaan op de aanstaande gastvrouw, de Nederlandsche Regeering. Daar staat tegen over, dat naar luid van sommige berichten Duitschland als voorwaarde van zyn deel neming heeft gestjold, dat do quaestie der ontwapening niet aan de orde zal komen, en alhoewel dergeiyke mededeelingen in de pers niet zonder voorbehoud zyn te aan vaarden, gelooven wy toch wel, op grond van de gevoelens, die in de hoogste kringen in Duitschland worden voorgestaan, te mogen aannemen dat dhze oosteiyke buren niet zullen toestemmen in eenige verplichting tot vermindering van krygsloerustingeo. De Engeische premier heeft wei zyn sympathie met het denkbeeld uitgesproken, - welde ver zekering gegeven dat de Britsche Regeering geneigd was het te steunen, indien het op het tapyt kwam, maar de practische waarde van dergeiyke platonische betuigingen is genoegzaam bekend. Zoodat wy dus, alles te zamen genomen, volkomen zyn gerechtvaardigd als wg de aanstaande tweede vredesconferentie met onverschilligheid, met wantrouwen, misschien zelfs met spot bejegenen. Dat mag betwist worden. De plant door haar voorgangster gepoot, het Hof van Arbitrage, heeft een hooge bestemming, en als er iels gedaan kan wor den om het meer geschikt te maken aan die bestemming te beantwoorden, dan moet dat niet achterwege big ven. Zyn het tot dusver slechts vraagstukken geweest van min of meer ondergeschikt belang, aan welke geen oorlogsgevaar vaat zat, die aan de uitspraak van het Hof zyn onderworpen, - de begeerte, om tot dezen rechter de toe vlucht te nemen ook by meer scherpe con flicten, zal toenemen naarmate men er aan gewoon geraakt. En het een der waar borgen! die men kan in hot loven roepen voormiddag van den 8en Maart elf uur had de bouwman H. im zgne woning te Hoenkoop verlaten, in de beste orde daarin achterlatende, woning staat op een erf, dat van den ibaren wegis afgescheiden door eene een bruggetje, hetwelk is iet slot en sleutel. *s Middags lur terugkomende, zag O. dat roning vreemde gasten waren de verbinding hiervai richting van Maas- f 261.000. lagekot laagste aanbieding Volker Azn. te Slit De gemeente berg (Zuid Holland) op het verzoek weg-Maatschappy” exploitceren van invoeren van electrische Bergweg. De raad waarde verbonden den Berg, verbreedin Naar wg vernemen is by het provinciaal watersnood comité in Zeeland tot heden ontvangen ruim f 375.000. Het gerechtshof te 's-Gravenhage heeft Donderdag j I. uitspraak gedaan in de bekende zaak van den notaris H. A, te Gorinchem, door de Dordrechtsche rechtbank wegens valschheid in geschrifte veroordeeld tot 7 dagen gevangenisstraf. Het hof heeft dit vonnis bevestigd. (De adv.-generaal had tegen den beklaagde ge- requireerd 6 maanden gevangenisstraf en ontzetting uit zyn ambt. In de op Dinsdag j.L gehouden zitting der arr. rechtbank te Rotterdam zyn o. a. veroordeeld: C. «len O., 17 jaw en M. »an H. 19 jur. beiden visseber, wonende le Keenwoit, buurtschap Sluipwijk, wegens mishandeling gepleegd met voorbedachten rade, ieder tot 7 maanden gevangenisstraf, met in minde ring brenging der preventieve hechtenis van 17 Februari tot 8 Mei. S. J., 19 jaar, K. G., 18 jaar en C. J., 18 jaar, allen visscher te Reeuwyk, wegens mishandeling, resp. tot 3 maanden, 4 naaan- den en een maand gevangenisstraf; b. J., gemeld, wegens diefetal van een mes en mishandeling, 2 maal gepleegd, lot 3 maan den gevangenisstraf en K. J., reeds gemeld, wegens mishandeling, tot 2 maanden gevan genisstraf. i j Voorts werden behandeld de volgende zaken In den i omstreeks elf uur Oskam zyne woning alles in de beste g. De woning staat i openbaren wegis sloot, waarover afgesloten met omstreeks 3 ui I er in zyne w< geweest. Een 4-tal ruiten van een raam waren t broken, waardoor men blgkbaar naar bini was geklommen. Alles in huis lag overhoop, kasten waren openbroken en aan aanwezig ge weest zynde eieren had men zich te goed gedaan. Vermist werden een halsketting met slot, 2 ringen, een paar oorbellen, een flacon, een knip met beurs, een mansbroek en 2 paar kousen. Ter zake van dezen dief stal, door middel van braak en inklimming gepleegd, stond terecht P. M., 19 jaar, kleedermaker en kermisreiziger, zonder vaste woonplaats. Beklaagde die vroeger aan den veldwach ter eene volledige bekentenis had afgelegd, was daarop teruggekomen. Halsstarrig ont kende hy alle schuld, hoewel hg pertinent werd herkend door verschillende personen, aan wie hg eenige der bovengenoemde sieraden had verkocht. De ontvreemde broek had beklaagde zelf aanéén paar der ontvreemde kousen waren in den omtrek der woning teruggevonden. Het O. M. quahflceerde hel misdryf als zeldzaam brutaal. Niet minder dan 6 vonnissen had deze beklaagde reeds te zynen laste. Veroordeeling werden gevraagd tot 5 jaar gevangenisstraf. De verdediger, mr. J. B. Crol, refereerde zich, wat het bewys der feiten betreft, aan ’s rechters oordeel. De gevorderde straf kwam pleiter echter wel wat hoog voor, daarom werd aangedrongen op eenige ver mindering. Uit louter baldadigheid had de 22 j*r,8e C. D., boerenarbeider te Zevenhuizen, by N. van der Hee te Hilligersberg op c Februari een gordgn afgerukt, dat zoo beschadigd werd dat het niet gebruiken was. By herhaling Baldadigheden gepleegd ten hui. familie Van der Hee. Geflischt I dagen gevangenisstraf. Niet aanwezig was F. H., 30 jaar, huis vrouw van A C. S., zonder beroep te Krim pen a/d IJsel. Op 14 Maart had z(j de 11- jarige dienstbode C. gescholden voor dief en „dat zy van het vuil aa De aanleiding hiertoe moet g in eene quaestie, die de bel heeft met beklaagde’s echtp" Eisch f3 boete subs. w Uitspraak over 8 dagen. By vonnis, uitgesproken door de arrondissements-rechtbank te Tiel d.d. 10 Mei j I., is veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf, G. v. D., thans te Berg- ambacht. De rede over het credietvraag stuk voor den handeldry venden en indu- striflelen Middenstand, dezen winter door den heer Autoa L. Akkerhuys op verschillende plaatsen van ons land in middenstandsver- eenigingen uitgesproken, zal in den loop van de volgende week bg den uitgever A. E. van der Heide, te Haarlem, in bro churevorm het licht zien. Thans is ook Verst Algemeen spoorboek vpör Ni den nieuwen zomerdienst. Deze uitgaaf van de firma J. H. de Bussy, te Amsterdam, mag zich een weinig laten wachten, want ze is er te beter, te doel matiger om. Men weet dat dit het gr< spoorwegboek is dat door niemand in gissing kan meegenomen wórden en dus altyd op zyn plaats te vinden is. Allee is er prettig ruim ingeriebt. Behalve van spoorwegen en trams geeft 't ook opgave omtrent stoombooten en diligences en boven dien keurige plattegronden der drie grootste steden van ons land.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1