Oitlotmg GÉlwniM, Botterdam, Verroen'szuiverTarwebrood. I Grasverpachting. Vijf Huizenen Erven, In de EERSTE en OUDSTE Rijwielhandel a o o D A, HEERENHUIS 10, 14 en 25, afgesloten een Betrekking, Boerenmeid, Vaschvronv,. Tan MAANDAG 21 MEI tot ZATERDAG 26 MEI: 1. C. KOOI, Notaris te Lopik, nette R.-K. Leerling geplaatst worden. Wie heerlijk KRENTENBROOD JU Openbare Vrijwillige Verkooping. Verhoring VISSCHERIJEN. INBOEDEL, HET WOONHUIS, Waddinxveen, mDiiuvwk Zie verder het Tweede Bi&d. Advertentiên. Ouderkerk a/d IJssel op 24, 25 en 26 lel t. l Bi fill! Tandarts CHARLES COHEN, ENTINGEN H. ANKER, „GEOOT-AMMERS". Uitvoeringj 3e UITVOERING Zangvfireenifling „EXCELSIOR" GIESSEN'OUDEKERK. Een RIJ- if PAKHUISKNECHT. Het bouwen vee eeu WOONHUIS OPRUIMING! REIZIGER Société Anonyme des Grands Magasins Extra Aanbiedingen in Huishoudelijke Ariikelen - Byouteriedn - Lederwaren - Papelerie Korte Hoogstr. i. en Parfumerie. HiisliMHMijl» Artikelen. 28 - Luxe Artikelen. Uct 14.' 98 ct. 38 ct 66 ot. 98 6 ct. 75c 30 ct. 20 c 4.95 195 Byeaterieë» at Lederwaren. 70 ct. 1.10 75 ct 40 - 7ct 18 75 c 65 ct. 85 ct. 90 ct. 1.25 72 cu Papeterie. 15 e, 30 ct. 50 ct. 1.25 18 ct. 28 c> 95 ct 12 c, Pc 12 II CU 3 c. Parfumerie. 4*-1811 UTRECHTSCHE ALGEMEENE brandwaarborg A*. 1867. Utncbtsehe Algemeene Bnidverzekeriog-lhatscliappij, ONDERLINGE WAARBORG. VASTE PREMIE. GEBRUIKT STEEDS I&ud&g, Woensdag, Trjjd&g en Zaterdag tweemaal daags versch. Neemt praat met zija fijne Kleingoedsoorten, L C. VERROEN, Lepikerstraat 414, Schuonhoven. G. C. P. VAN DEN DOOL, BERGAMBACHT. H.H. Landbouwers! solide Naaimachines, D. 6 J. C. t. d. GRAAF, TE KOOP EEN SOLIDE Tilbury TE KOOP: Eea nieuwe Blokwagen TER OVERNAME GEVRAAGD een ZAAK, Haastrecht, De eerste snede Gr&sgewu ASSURANTIE-KANTOOR, van C. PLOMP Az., N. F. CAMBIER VAH NOOTEN GOUDA, D. SCHAKEL, Lange Weistraat A185, Schoonhoven, IN ALLE SOORTEN EN PRIJZEN VOORHANDEN. PAND met GROOTE MAGAZIJNEN, Winkelhuis Kinderdijk, De navolgende Visscherijen, als: Openbare Verkooping te GOUDA NF. Cambier van N ooten WINKEL-EN WOONHUIS, Een perceel BOUWTERREIN OPENBARE VERKOOPING te Schoonhoven Openbare Vrijwillige Verkooping. •AmuienUl18 Mei. Ne bekomen ver- gunning van het prov. kerkbestuur van Zuid- Holland heeft de kerkeraad der Ned. Herv. Gem. alhier beroepen Da. Ph. Begeman, rustend predikant te 's Gravenhage. Onlangs hebben de ingezetenen alhier zich per request tot de bevoegde autoriteiten gewend om een derde avondbestelling. Hierop is afwijzend beschikt, thans is er een vroege verzending ingesteld per „Lek- boot" op Rotterdam* Maandag en Dinsdag 5.10 uur, overige dagen 6.10 uur, Zondags niet. De middagpost komt nu een uur later van Schoonhoven (2.30). Bggevolg is ook de be stelling een uur verlaat. De post van Groot-Ammers naar hier is geheel opgeheven. «BleBkenagraaf, 17 Mei. Voor de vacante betrekking van onderwijzeres aan de openbare lagere school alhier hebben zich vier sollicitanten aangemeld. Door den Raad dezer gemeente is afwijzend beschikt op een adres van het hoofdbestuur van het Ned. onderwijzers-ge nootschap, tot verhooging der jaarwedden van het onderwgzond personeel. «Graat-Animera, 18 Mei. B(j de aan legplaats alhier geraakte deze week te water het zoontje van den landbouwer D. R. ZQn kornuiten deden hun best hem te redden, waarin men eerst slaagde toen vrouw Van Loon, die inmiddels te dier plaatse aanwezig was om haar kleederen te spoelen, hem op het droge deed breagea. Door de kaashandelaars werd deze week hier en in de environs de kaas gekocht voor f 24 tot f 26,50. Zwaardere soorten tot f 27,50. Kazen boven 12 K.G. tot f 29 de 50 K.G. De handel is over het algemeen vlug, "Jaarsveld, 18 Mei. De collecte, alhier gehouden langs de buizen voor de nood lijdenden in Zeeland, heeft opgebracht f 12,16. «Krimpen a/d Lek, 17 Mei. Onder zeer veel belangstelling van heeren autori teiten en publiek had heden-middag de be proeving plaats van de stoombrandspuit, geleverd door de heeren Bikkers 6e Co. te Rotterdam. In den t|jd van 13 minuten werd er water gegeven. Een slang van 75 M. lengte, waarop een pgp van 16 m.M. straal werd geplaatst, kon een hoogte bereiken van p. ra. 30 M. Er was ook een koppeling b|j, waardoor twee slangen te gel|jk in gebruik werden gesteld met p|jpen van 12 m.M. straal, die b|jnaeen zelfde hoogte konden berei ken. Een pyp van ^8 m.M. straal kon dezelfde hoogte bereiken met een slang van 50 M. lengte. Het geheel was prachtig en doel matig afgewerkt en voldeed uitmuntend. Door het Polderbestuur alhier had heden de verkooping plaats van de oude stoom machine van den Polder, waarvoor waren ingekomen 5 inschrijvingsbiljetten, waarvan de heer A. Rgsdgk van Hendrik Ido Am bacht de hoogste inschrijver was voor f 1000. Tevens werd aanbesteed het maken van een nieuwe machine, waarvoor de volgende in schrijvers waren Isebburg, Duitschland, voor f11150. Mach. Fabr., Katendrecht, - 8400. J. H. van Kapellen, Bolnes, - 8550. Gebr. Stork, Hengelo, 8777. Smulders, Utrecht, - 7750. dito voor Coupond. Mach., 8600. De gunning werd voorloopig aangehouden. De heer H. A. de Man, die benoemd was als hoofd eener school te IJselstein, heeft daarvoor bedankt. •Krimpen a/d IJsel, 18 Mei. In de Woensdag 16 Mei gehouden vergadering van ingelanden van den polder Langeland en Kortland werd de rekening van den penning meester goedgekeurd. De ontvangsten bedroegen f 4655,43, de uitgaven f 3519,66Vs. Het batig saldo f 1136,761/1. Na behandeling dezer rekeniag en ook van de begrooting voor het loopeude jaar ging men over tot de verkiezing van een polderschout voor de vacature-Mij ulie ff. Ingedieqd waren 37 stembriefjes met 320 stemmen. Daarvan verkreeg de heer C. D. A. Ver kerk 259 en de heer N. Hoogend|jk 61 stem men, zoodat eerstgenoemde gekozen werd verklaard. In een vorige vergadering had de heer Antfi. Teeuwen medegedeeld, dat b|j wegens hoogen ouderdom niet weder voor polder meester in aanmerking wenschte te komen. Ruim 38 jaren had b|j deze functie met groote nauwgezetheid vervuld. Voor deze vacature werden 11 stembriefjes met 161 stemmen ingeleverd. Hiervan verkregen de heeren S. Boer en C. de Boom respeclievel^k 110 en 41 stemmen, zoodat eerstgenoemde gekozen is. De heer N. Hoogend|jk moest ook aftreden. Voor deze periodieke verkiezing waren in geleverd 19 stembriefjes met 159 stemmen, waarvan de heeren A. v. d. Linde en N. Hoogendgk op zich vereenigden 98 en 61 stemmen. De heer A. v. d. Linde was dieus- volgens gekozen. Het bestuur ia au: C. D. A. Verkerk, voorzitter; B. Hailing, S. Boer, C. G. A. Kooy en A. v. d. Linde, poldermeesters; D. Bakker, secretaris-penningmeester. Tot gemeente-opzichter alhier is be noemd de heer G. Burger van Ouderkerk a/d IJsel. ««Lekkerkerk, 17 Mei. Wederom ia een geval van febris lyphoMea aangegeven. Langzaam, doch sedert jaren reeds onop houdelijk vraagt deze treurige ziekte alhier telkens nieuwe offers en dan veelal, zooals ook nu wéér, opmerkelgk genoeg, b|j menschen van 15 tot 30 jarigen leeftgd. •Lekkerkerk, 18Mei. In den laatstee t|jd heerscht des Maaudagsmorgens b|j het waag gebouw op het dorp een buitengewone drukte. De gebroeders Broere ontvangen de door hen gekochte kaas, die dan onmiddellijk per scheepsgelegenheid vervoerd wordt. Maandag morgen 1.1. was het zóó druk, dat voor eeh w|jle de passage met rjjtuigen gestremd was. Om 8 uur stonden nog 22 wagens te wachten op lossing. Laplk, 17 Mei. Tot onderwijzeres aan de bgzondere school alhier is benoemd mej. M. te Winkel te Utrecht. **Laplk, 18 Mei. De collecte, alhier gehouden langs de huizen voor de nood lijdenden in Zeeland, heeft opgebracht f88,30. «Meerkerk, 17 Mei. GiBteren had alhier bjj mej. Roraejjn eene vergadering plaats van ingelanden uit den polder Middelbroek c. a. Uit de rekening bleek dat er was ontvan gen f 14476,50 en uitgegeven f 10062,94V». Alzoo een batig slot van f 4393,56Vg. Deze rekeuiog werd goedgekeurd. De omslag werd daarop vastgesteld en bedraagt, even als verleden jaar, f 8,75 per H.A. Het bestuur werd gemachtigd molen No. 4 gedeeltelijk te verkoopen. Besloten werd een d jjksleper aan te schaffen. De begrooting voor het volgende dienst jaar werd vastgesteld op eene ontvangst en uitgaaf van f 10461,05 Vi. Vervolgens had eene verkiezing plaats nit ingelanden van den polder Middelbroek voor een heemraad. Uitgebracht werden 1028 stemmen. Hiervan kreeg de heer G. Kok 934 stemmen en de heer D. Vink 18, Blanco 83 stemmen. Voor heemraad uit ingelanden van den polder Ameide werden uitgebracht 1028 stemmen. Hiervan verkreeg de heer Am.' Jongkind 965 stemmen. Blanco 63. De heeren G. Kok en A. Jongkind werden derhalve herkozen. De vergadering was hiermede afgeloopen. De hoogste pr|js voor kaas eerste kwaliteit bedroeg deze week f 18 per 100 h. KG. Zware soort gold f 29. De handel ia vlug. •Nleawerkark a/d IJsel, 17 Mei/ Dinsdag 15 dezer z|jo voor een lid van den gemeenteraad de volgende heeren candidgat gesteld lo. C. P. Kapteijn door de heeren G. Dnl, J. Potuüt, T. van Vliet Dz., A. van Leeuwen, J. Noordeloos en M. Berkbout. 2o. M. Molenaar door de heeren G. van Reeuwjjk, E Uitbejjerae Dz., W. Snoek, F. in 't Hout, J. Koppenol, L. Tol, H. C. van Leeuwen, J. Terdu en A. J. F|jan. 3o. K. Schilt door de heeren P. Koolmees, C. Uitbeöerse, A. den U|jl. C. Stam, Joh. van Vianen, J. van Vianen, H. Stam Lz., B. Hoogerwaard en B. Smiok. ••Nleawpaart, 17 Mei. Met ingang van 16 dezer is alhier een gewijzigde postdienst regeling ingevoerd. Zoo w|j vernamen, zal de eerste post in plaats van om 8 uur, ia het vervolg om 7 uur voormiddag aankomen. De middagpost komt in plaats van half twaalf, eerst om twee uur aan, terw(jl er 's avonds half zevep nog een post zal vertre^n. 'Palibraek17 Mei. In de j.l. Maan dag gehouden gecombineerde vergadering van bet bestuur van bet waterschap Pols broek met ingelanden werd de rekening over 1905 goedgekeurd tot een bedrag van f 11266,86 aan ontvangsten, uitgaven f 10291,77, batig slot f 974,09. De uit in- gelanden benoemde commissie voor het na zien der rekening bestond uit de heeren T. de Heer, Joh. Slu|js en J. J. Snoek. Maandag middag raakten twee kinde ren van v. S. alhier te water. Zs hadden plaats genomen in een wagentje, dat getrok ken werd door hun kameraadjes, brug op, brug af, doch zoo wild dat bet „bakje" omsloeg en z|jn inhoud uitwierp in een vr|j breede, diepe sloot. Op 't hulpgeroep der kleinen kwamen twee mannen toeloopen waarvan de eene den in het water sparte lenden jongen, de andere het meisje voor z|jn rekening nam. «BeeawUk, 18 Mei. B|j de j.l. gehouden verkiezing van twee Heemraden en een Schout van het waterschap S!uipw|jk z|jn de aftredende Heemraden de heeren G. P. Bouwman en G. Vermfl weder her kozen en is tot Schout in plaats van den heer P. Kersbergen Lzn. te Gouda gekozen de herkozen Heemraad G. P. Bouwman, die de aanneming van deze laatste benoeming nog in beraad heeft gehouden. •StelwJJk, 17 Mei. Het thans goedge keurde kohier van den hoofdel(jken omslag is vastgesteld op een bedrag van f 1788,76V» Het bevat de namen van 302 aangeslagenen, van wie de hoogste f 89,50Va en de laagste f 0,51 betaalt. De heffing bedraagt 2.04 pCt. van bet belastbaar inkomen. Waterschap Stolw|jk c. a. Rekening over 1905. Lett. A in ontvangst f 5607,76V», idem in uitgaaf f 3616,30, batig saldo f 1961,461/». Niet verzilverd is de aflosbare obligatie no. 45 ad f 1000 en 10 coupons ad f 35, waarvan 5 over den dienst 1904 en 5 over 1905. Lett. B in ontvangst f 7889,33, idem in uitgaaf f 6501.79V», batig saldo f 1387,53V». Begrooling 1906. Lett. A in ontv. en uitg. op f 7052 99. Afgelost zullen worden op 1 Jan. 1907 de obligation ad f 1000, no. 44, 43, 42 en 41. Omslag per H.A. f 1,37Vt. Lett. B in ontv. en uitg. op f 8873,46. Omslag per H.A. f 1,95. Willige-Langer ak18 Mei. De collecte, alhier gehouden langs de huizen voor de noodlijdenden in Zeeland, beeft opgebracht f 16,19. kflaapran Publieke Verkaaplngan Tan Onraerend© Gaederea. De uitslag van de op 17 dezer ten overstaan van notaris H. Groenendaa! te Gouda gehouden verkooping was, dat kooper werd van de bouwmanswoning onder Moordrecht met wei- en hooiland, te zamen groot 22.77.30 hectaren, de stichting „Drost- IJzerman" te Moordrecht voor f 43.900. De uitslag van den op Don derdag j.l. door den notaris H. A, Ballot te Molenaarsgraaf gehouden afslag van het huis en grond te Goudriaan, ten verzoeke van de erven T. Terlouw, is dat de heer L. L. de Jong, wonende aldaar, kooper is geworden voor f 1700. PMtkutear Schaaaheven. UJST van èRlEtE& en BRIEFKAARTEN, geadresseerd aan onbekenden, over de lste helft der maand Mei 1906. Bïief: D. Eikelenboom, Rotterdam. VERVOL» OEM NIEUWSTIJDIN8EN. Uit Apeldpórn meldt men aan de „Avp.": Voor 'teerst sedert enkele dagen nam de Koningin gisteren weer deel San 't diner met de Koninklijke Hofhouding; de dage- i||kiche r|jtoer van H. M. bl|jft echter sedert een viertal dagen achterwege. De lijfarts van H. M., Dr. Roessiogb, bracht dezer dagen weder een kort bezoek ten paleize Het Loo. J.l. Maandag had ten stadhuize te IJselstein de aanbesteding plaats van het bouwen eener brug over de Benschopper wetering te IJselstein, 12 biljetten waren ingeleverd. Ingeschreven waa als volgt: R Peek te IJselstein f4110; P. de Vos te Bergambacht f 8998; G. Dumoulin te Vianen f8995; G. S. Bos te Utrecht f8990; A. J. D. van Kleef te Lopik f3970; M. A. Oos terbeek te Benschop f3895; J. v. d. Krift te IJselstein f8879; Chr. van Delft Te Ben schop f 3790M. Hartman te Benschop f 8790 A. van Eist te IJselstein f8589; W. de Boer te Jutphaaa f3552,14 en B. Voorendt te IJselstein f3520, Het werk werd gegund aan den laagsten inschrijver. Mej. J. E. Visser te Papendrecht is te Rotterdam geslaagd voor het akte examen lager onderwijs. »X.Uei. »P bedek gehouden vergadering van den raad dezer gemeente werd het kohier van den hoofde- l|jken omslag vastgesteld. Evenals het vorige jaar zal tsU van het belastbaar inkomen worden geheven. Aangezien tegen de plaatselijke verorde ning, bedoeld b|j art. 178 der Gemeentewet, in de vorige vergadering vastgesteld, b|j Gedeputeerde Staten eenige bedenkingen bestonden, werd deze met tegemoetkoming aan de bezwarenthans opnieuw vastgesteld. Voorts werd besloten een adres te richten aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, waarbij de raad z|jne volle adbaesie betuigt aan het adres van het gemeentebestuur van Steenw|jk van dep 6 October 1905, waarin wordt verzocht bet daarheen te willen lei den, dat spoedig b|j de Tweede Kamer aan de orde wordt gesteld oen Rjjkspensioenre- geling voor de gemeente-ambtenaren, hunne weduwen en weezen. •Brandwijk, 17 Mei. In de op heden gehouden vergadering van Ingelanden van den polder werden de aan de beurt van af treding z|jode heeren met algemeene stemmen herkozen: W. van Harten en H. A. Brand wijk als Heemraden; W. den Toom, A.VIot en C. Spruitenburg als Gecommitteerden voor Brandwijk en H. Terlouw, Gecommitteerde voor Gjjbeland. *Gleies-Xledwkerk, 18 MeL Dins dag a. s. zal onzen gemeentearts Dr. Rense een feestje worden bereid. Een feest commissie beeft zich gevormd en de voor bereidende werkzaamheden voor een dorps versiering hebben een aanvang genomen. •Glesea-Oadekerk, 18 MeL Donder dag 24 Mei geeft bet gemengd koor „Excel sior" baar derde! uitvoering. Een achttal zangnummers voer het koor, een tweetal kwartetten, een naar voordrachten en een paar tooneelstukjés vormen het programma. Bij de hedea gehouden stemming voor een voorzitter vak den polder Giesen-Oude- Bovenkerk werd,'in de plaats van den beer D. v. d. Dool, me| 205 stemmen tegen 200 s'emmen gekozen' de heer A. Tukker. GEMENGD JHKUWS. Te Lopik en te Jaarsveld heeft zich weder een geval van diphteritis voor gedaan. Het aantal ingezetenen, die zich in de laatste weken te Groningen heb ben laten inenten of opnieuw inenten, werd de vorige week geraamd op 40 000. B|j de inrichting aan het Klooster z(jn 9067 personen geweest. B|j de buitengewone gelegenheden tot inenting, het hoofdbureau en de beide hulpbureau's van poülie big ft de aandrang nog zoo groot, dat z|j voor dit doei nog niet gesloten kunnen worden. Tegenover de bewering van de „Noord ooster", dat bet pokkengeval te Wilder rank geheel op zich zelf staat, kunnen w|j con- stateeren, dat ook b|j de in dezen tot oor- deelen bevoegde autoriteit de meening vaststaat, dat de besmetting daar waarschijn lijk is overgebracht door verkeer met de Mormonen. (pr. Gr. Cl.) Sckarahavea, IR MeL t Mej. G^, de Koning te Stdlwttkj kweekelinge der Rijksnormaallessen alhier, verwierf 16 dezer te Utrecht de akte als onderwijzeres. t Tot badmeester aan de „Schoon- hovensche zwem- en badinrichting" van „Volksweerbaarheid is benoemd J. Kool, badmeester en zwemonderwijzer te Krimpen a/d Lek. Daar de heer Kool zich met zjjne vrouw geheel zullen w|jdeo aan hunne be trekking, zal de inrichting gedurende het a.s. seizoen den geheelen dag geopend z|jn, wat met het oog op het afwisselend t|j voor de leden van groot belang is. De nieuwbenoemde is tevens in staat methodisch zwemonderwijs te verstrekken, zoowel aan dames als hesren, alles tezamen redenen genoeg om te verwachten, dat het bezoek in het a. s. seizoen niet minder zal ztfn dan in 1905. fOp de weekmarkt waren Woens dag j.L aangevoerd 850 lammeren en 54 biggen; de handel was vlug. Er werden hooge pr|jzen besteed. t Woensdagmiddag had de werk man J. Hagen, terw|jl hg in de loodwitfabriek werkzaam waa met bet vervoeren van een onderdeel van een machine, het ongeluk, dat de steekwagen, waarop de machine stond, wipte, waardoor b|j met z|jn linkerhand tusschen den wagen en den grond beklemd raakte. Een vinger werd zwaar gewond en moest door Drs. A. Spahr van der Hoek worden behandeld en verbonden. De man kon voorloopig althans geen arbeid meer I verrichten en is naar z(jo ouderlijke woning te Rotterdam vertrokken. KantngfljQMht te GOUDA. Zitting van Woensdag 16 Mei. Overtreding der leerplichtwet: J. J. v. K. te Bleiswfik, ontslag van rechtsvervolging; W. H. te Nieuwerkerk a/d IJsel, f2, subs. 2 d. Idem b(f le herhaling J. B. te Bleisw|jk, f3, subs. 3 d. i Met een r|jwiel -rijden under bel: L. W. en W. V. beiden te Waddingsveen; P. B. te Gouda, ieder fl, subs. 2 d. K. G. te Waddingsveen, f2 subs. 2 d. Rgden des nachts met een rijwiel zonder lichtC. R. te GouderakA. J. B. te Wad dingsveen, ieder ff, subs. 2 d. Rijden des nachts met een wagen zonder licht: A. de J. té Waddingsveen, f0,50, subs. 1 d. Overtrediog van bet reglement op de wegen en voetpadeh in Zuid-Holland: H.v. d. T. te Boskoop, 11, subs. 2 d. Met een stoomboot te snel varen door de GouweA. J. B, te Gouda en J. W. te Bos koop, dagvaarding nietig verklaard; C. K. te BodegravenL. Q te GoudaC. v. Z. te Leiderdorp, ieder f20 subs. 8 d. Overtreding van het reglement van politie voor de Gouwe: R. K. te Doesburg, f0,50, subs. 1 d. Overtreding der alg. pol. verord. ran Gouda M. K.; S. v. E.; W. J. M. v. L.; T. B.,allen te Gouda, ieder fl. subs. 1 d.J. G. v. d. B.,woonplaats onbekend, fl, subs. 2 d.T. v. L. te Gouda, f2, subs 2 d.A. M. D.en C. J. K. beiden te Gouda en L. de K. te Boskoop, ieder f3, subs. 3 d. Overtreding der bouwverordening van MoercappelleA. de 0. te Moercappelle, 6x2, subs. 6 X f2" d.C. K. te Langeruige- weide, berisping. Overtreding van drt. 426 W. v. S.: A. v. L. te Gouda, f 5 subs. 8 d. Art 427, aanhef 'en sub t, W. v. S.: W. Z. te Gouda, f R subs. 2 d. Openbare dronkenschap: C Z. te Huizen; A. P. woonplaats onbekend; H. A. D. en J. B. v. H. beiden ite Gouda; J. fl V. te Rotterdam, ieder f 1. sdbs. 2 d. Idem bfi le herhuing: C. S. te Zeven huizen 8 dagen hechtenis. V4CATIJBEBEIJBTEN op Zondag 20 Mei 1906. Blng Nchaanbaven. AMMERSTOL. 's Voorm. Ds. Conradi, van Schoonhoven. Blag HlledrecliL BLESKENSGRAAF. 's Nam. IV» uur, Ds. Poort, van Streefkerk. PAPENDRECHT. 'S Nam. 2 uur Ds. Heineman, van Alblaseerdam. PROTESTANTENBOND tk AMEIDE. 's Voorm. 10 uur Ds. Buurma, predikant der Ned. Herv. Gem. tn Tiel. V iSSCH Ri J-BERICH TEN, A na mere tol, 18 Mei. Van Zaterdag 12 tot en met Vrgdag 18 Mei z|jn alhier ter markt aangevoerd 66 zalmen; prfis per Va kilo van f 1,30 tot f 1,55; 410 elften, pr|js per stuk van. f 0,40 tot f 1,55. 'Kralla|ea, 18 Mei. Deze week werden ter markt aangevoerd 901 zalmen; pr|js Win terzalm f 1,16 A f 1,65, prks Zomer zalm f 1,10 k f 1,70 per 6 ons; 8166 elften, prjjs f 0,26 k f 1.85 per atuk; 4100 fiaten, prjjs f 0.02 k f 0,30 per stuk; t steuren, die f 42 f 80 opbrachten. Oostenrlk, Obl. pap. Mei-Nov. 4 100V. Dito zilver Jan.-JuU. 4 100*/» PortugalOblig. le Serie 8 707/w Rual. Obl. Binnenland 1894 4 Dito 89/90 leen 2e uitg. .4 77»/» Dito 1880 4 77*/* Dito Ni co lal Spoorw. 4 8tB/s Zuid-Ral. Spoorw.-mjj. Oblig. 8 68»/« Wladikawkas Spoorw.-m|j. 1894 4 79 Loten Rotterdam. Gem. Cred. 3 105V« Loten Hong. Hyp.-Bank 4 4281/» Loten Madrid 3 60V» Uten Turkije 1870 8 847/, MARKTBERICHTEN. Badegravea, 16 Mei. Kaas. Aangevoerd 151 wagens, te zamen 7481 stuks, wegende pl. m. 48326 kilo; le soort Goudache f26,— a 27,50, zwaardere f 29,—, 2e soort f 23,— 4 25,—, Derby-kaas, le soort f 27,— k Edammer-kaas, le soort f 29.—,2e.soort r 26,—. Handel vlug. Gaada, 17 Mei. Boter: Prijs der goe- f 1,20 k f 1,25, weiboter f 1,— 4 1,10 per kilo. Rotterdam15 Mei. Aangevoerd 27 baarden, 1363 magere en 875 vette runderen, 167 vette, 473 nuchtere en graskalveren, 253 biggen. Koeien en ossen 24 tot 37 et, kalveren 35 tot 52 c. per V» kilo. BahaaahaTaa, 16 Mei. Boter, le qnal. 54 ct., Ia qual. 49 et per half kilo. Kaas f 24 a f 18 per 50 kilo. Vette kalveren 24 a 28 ct. per V» kilo. Vette varkens 21 a 24 ct. per V» kilo. Biggen f 10 a f 13 per stuk. Lammeren f 11 a f 14 per stuk. Aardappelen (gele) f 4,— per HL. (blauwe) f 2,75 (poters) f 140 Eieren f 6,— per 100 sinks. Waerdea, 16 Mei. Kaas. De aanvoer ter markt op heden bedroeg 251 partijen, prfis van Gondsche ie soort f 26,— k f 27,60, Ie soort f 23,— a f 25, zwaardere f 28,60 a Edammer le soort f 27,50, 2e soort f per 50 kilo. Handel vr|j vlug. Op de heden gebonden vee- en varkeos- markt besteedde men voor stieren f 170, schapen f 26 4 30, lammeren f 9 4 16, var kens f 15 4 18, biggen f 9 k 12 per stuk. Aangevoerd 1100 lammeren. BUKGKBJLLVK.B ST4ND. Hchaanhavea. Van 15—18 Mei. Geboren: Jan Pieter, z. van J. P. Ver kerk en W. C. LobensteQn. Adriaan, z. van J. Zuider vliet en A. Koo(|. Getrouwd: G. J. de Jongh, oud 38 j. (won. te Gameren) en N. E. Brussen, oud 80j. Nleawerkark a/d IJ. Van 4—18 Mei. Geboren: Klaas Anne, z. van B. Zandstra en S. Wierstra. Arie, z. van G. den Toom M M. van der We|jde. Bertus, z. van P. Snijders en M. Moerman. Getrouwd: H. Twigt, oud 23 j. (won. te Krimpen l/d Use)) en W. Burger, oud 19 j. Overleden: M. Molenaar, oud 57 jH ecblgenoote van A. Dijksman. A. Jongeneeb oud 63 j., echtgenoot van A. Verboom. T. van der Voorden, oud 7 w. Ondertrouwd: D. J. LAZONDER, ber. Pred. van Zoutelande, en JOHANNA DE LEUR. Schoonhoven, u 1QnA Utrecht, 17 Mei 1WÖ" G. J. DE JONGH N. E. BRUSSEN, die, ook namens wederz|jdsche Familie hun hartel|jken dank betuigen voor de bl|jken van belangstelling, b|j hun Huwelijk ondervonden. Schoonhoven, 17 Mei 1906. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Krlazpea a/al IJamei brengen ter kennis van belanghebbenden, dat van de OeldUaealag, oorspronkelijk groot f 15.OOO, aangegaan in 1888z|jn Qiigeloot de nummers welke op 1 Jail a. a. ten kantore van den Gemeente-Ontvanger betaaibaar wordea gesteld. Kriapea a/4 IJiiel, 14 Mei 1906. De Burgemeester, B. KOKER Jzn. De Secretaris, T. VAN DER HEIDEN. BURGEMEESTER HOUDERS van en WET- BEURSBERICHTEN. 17 Hei. Urt. NederL Werkl Schuld. IVi 78V. Dit. dito MUt, maken bekend, dat in verband met bet leggen van eene brug in den Oaatolaaal- Bcben Weg, by de woning van CL A. DB GBOOT, het verkeer over dien weg voor r|j- en voertuigen zal z|jn Oaderkerk a/4 Uaael14 Mei 1906. JAC. VAN WANING, Burgemeester. C. HOOGENDIJK Az Wethouder. verkrijgbaar in den Boekhandel van Ie W N. VAN NOOTEN. Schoonhoven. 0*nUee41)k 974, BOTTEBD AM ia geregeld lederea Wweandag van 9—12 uren te kohoaakawea te spreken in het Hkkrkn Logement. (voorbehoed- en genees-) tegen wlekalakto, worden verricht door Veearts te Oa4eWater. M ZANGVEREENIGING op Den4er4ag 94 Mel 1904 (Heeael- vaarte4ag), 's avonds 4Vo uur, in het SCHOOLGEBOUW. Mr Ter afwlaselleg eea paar TOONEELSTU KJ EN. ENTRÉE f O,SO. HET BESTUUR. op Dea4erdag 94 Mel a. des avonds te kalf aekt, in de OPENBARE LAGERE SCHOOL te KAARTEN aan da Zaal A 50 OeaL Iemand van onbesproken gedrag zoekt hetz|j als Pakkela- ef Stalkaeckt of iets dergelijks, ook niet alle boerenwerk bekend, goed met paard en rQtaigkaanende omgaan, goede getuigen staan ten dienste. Brieven franco, no. 6, aan het Bureau van dit Blad. Er kto4t slok aaar Adres, letter C, HULPPOSTKANTOOR, Rtalwljk. Zoo spoedig mogelQk gewraag4 goed kunnende melken en met boerenwerk bekend. Huis beschikbaar. Adres G. H. REIJM, daa4«rak. Tenten4 gevraagd 1 P.G., melken geen vereischte en tegen hoog loon, b|j P. RIJLAARSDAM te Aarfiik4er- veen, Kabaal. Terstond of met i Juni gevraag4 aan P. G., die goed kan melken. Adres B. BRANDWIJK, OoaUlade, WU**gaar4en. Terstond ge*raai4 een flinke voor twee dagen ia de week, o/d. Qjaekerg „da Hoop", Wed. WENNEKES, bchaeahsTea. Op Donderdag 31 MaWgoe, 'a mid dags 12 uur, zal voor ftkening van den Heer J. VINK, door den Bouwkundige C. NUGTEREN te Ameide, in het Café „DE DRIE SNOEKEN" te I*xnaa4, worden aanbesteed: aas den Mr aal weg te Ï<exna*a4. Bestek met ieekeoing liggen for fgzage vanaf Dinsdag .22 Mei a. s. in voormeld Café en znllen legen betaling van 1 Gulden verkrijgbaar sfn b|j genoemden Bouwkun dige, b|i wied op Vrjjdog 25 Mei e. k. persoonlijk inlichtingen kunnen worden inge- Het BESTUUR der Coöperatieve Ver- eeniging „DE ONDERNEMING" te Onder- kerk a/4 IJael is voornemens op Vr jjdag 1 Juni 1906 aan te besteden: Heft bonwen vaa eea GMAAN- PAKHUIN, waarin Maleaaarn- wealag, Maeklaekaaaer, Paar- 4enaftal en Haateer. Bestek met teekening xjjn vanaf Maandag 21 Mei 4 ft,— per stel verkrijgbaar b| den Voorzitter M. DOGTEROM aldaar en b|j den Architect W. DOGTEROM te Zeren'halaem (Z.-H.) Al haalde ik allea op den pof, Al zwom ik in de aebuld, Dat THOMSON'S PUDDING ooit ontbrak, Werd nooit door m|j geduld. PrQsvraag 28 Dec. 1906. Aangeboden een partijtje CJBÊME- of Eole GORDIJN F tt AN JE beoedon koopswaar de. 1 «_*nr Wederverkoopers 5 extra rabat. W. J. TAN DAM, HnaoftrecM. n.m« vu (Md« referent!*., vur den rerk.ep ran BTAAIKdCIIIftra nu parlleallerea. Rnlnrlu nur «vermak.»!, n»a nalaat echter **••.-1 ntanede „r.vt.le vu den verkmp. Tak. keanl. imae bepaalde verelaekte. EU. die la Maal nUn ma a*lld.a b.rg te atell.n. genieten de vmrk.ar* Brieven fr.uco, onder No. 7, ui het Bureau ren dit Blad. COHH-DONNAY C ISCMibantoll, bijzonder doel matig voor schoonmaken van I ■pipgels|4 ct. XeeMabaratela,mot langen steel. Aft solied in gebruikgil ct. Houtei MoiMibakkeu, extra QA ■terk, goede afwerking Od£ct. Müpplukou, degelijk soort, 16 ct. Pooft>4oawextra groote af- AC metingOU ct. Vloeiehplaikeu, goed afga- AQ werkt, nuttig eo praclisch ZO ct. 71TfcMpattaa, mooie décors KwfltokMmem, prachtig be- QA schilderd, goed model OÏJ Ilakeu Earner», extragroot r soort04 ct. Kwaal He Soeplepel! en I f NehaüMpaiaen, lange stelen, 14 ct. Eaaallle Paaien, met deksel, 62 groot soort Seëwaallleerc elk gebruik. 0,(8, 0,07, 0,05 en Iet. et. OeëwaallleerAe Schalen, v. A en O ct. Stevige cellnleld Servet ringen, mooie bewerking Lampenkappen, mooiste kleu ren, groote verscheidenheid Blerglaienprachtig gegra veerd glas met nikkelen deksel, Waa4ber4ea, zeer fraai be schilderd, diverse voorstellingen, Nikkelen Peper- en Zenft- •ftel, prima kwaliteit Olie- en izljaitel, prima nikkel, sierlijk model Cellnleld Vinger deek rin gen, practisch en solied Kaartencewpe, op bronzen voet, met mooi gekleurdea schaal, Tafelschellen, mooi nikkel met gewerkt handvat Thermometers, zuiver aan gevend, groote keuze Theetafels, fraaie afwerking, met 2 mooie fjücybladea El ken hen ten Kiekje, goed uurwerk, t j»ar u<nm<ie Damesherlegeketting, prima verguld, goed bl|jyend Heerenhorlegeketftlng, best verguld, goed blijvend Damesringenecht zilver met prachtige fantasiesteenen Zilveren Letterhreches, alle letters fraai uitgevoerd Parelspeldjes, voor taille en ceintuur, per doz|jn Slgarendeevers, geheel nikkel, doelmatig Spertperftemehaatee, geheel Ieder, beste kwatitéit Damesbeurzen, bijzonder ge schikt voor buishouding Damesperteinonaateage heel leder, nieuw model, keurig afgewerkt 4 Heerenpertemennates, pri ma rundleder, zéér sterk Celatanrftaachjea, met kalfs leer gevoerd, prima leder Handftasschen, imitatie leder met heet nikk. slot en monteering Postpapier, in luxe doos. mooie kwal., 20 vellen, 20 enveloppen Schrijfpapier, flja wit, in luxe doos, 24 vellen, 24 enveloppen Laxe Papier, gesort. in 4 mooie kleuren, 50 vellen, 50 enveloppen Schrijfpapier, in pracht, kar tonnen doos, 24 vellen, 24 env. Kwltauttebsekjes in stevigen omsl., 100 geperf. kwitanties 0,27, Valpenheaders, met 14 kar. verg. pen, ia étui, m. glazen vuiler Valpeakaadersm. echt gou den pen, in mooi étui, m. vuiler ppaalses, solied Boort, in doozen van één gros, per gros Punaises, in blikken doozen, inh. één dozjja, per doos Kastpapier, prachtig bewerkte randen, per 12 vel Briefkaarten, extra kwaliteit voor Binnenland, per 100 stuks Plakplaften, groote veil-, mooie beelden en bloemen, per vel Eau de Celegne, zeer goede AQ kwal per lU flsscbUir c'- Eau de Galegae, „véritable", 5Q prima kwaliteit, per Va flesch ct. Staf kammen, zwart, bruin en O wit, extra sterkw ct. Scheerrlemen, geheel leder ex- 5K tra sterk, met vernikk. beugel, ct. Haarrallen, mooi Fransch 10 modelia ct- Haarrellea, mod. Maria Stuart OK mooi geonduleerdu c*- Lellëamelkweep, fijne toilets., in pr. kwalbek. als uitm. v. d. huid, ct. Manberft's Vetzeep, extra C groote stukken, per stuk. w ct. „Baelam's" Telletzeep, beste Q kwal., groote stukken, per stuk cl. Alalnblakken, ia mooi blik 4 0 élui, onmisbaar bjj 't scheren ct. Scheerpeeder, van „Maubert". IK Violet, ambrée 0,26. amandeamer w ct. Scheerkwast, uitmunt, haar, IQ degel, zwart handvat. 0 35 0,25, MAATSCHAPPIJ WUKKNDB m VERBAND MÏT DE MAATSCHAPPELIJK KAPITA1L f 9.000,000. Het Bestuur geeft door deze kennis, dat aan den Beer N. F. CAMBIER VAN NOOTEN, op diene verzoek, wegens vertrek, op de meest eervolle wjjze ontslag is ver- hand an dat tot Carrespandeat voor LOPIK ea Omstreken benoemd t«n tot deelneming aangenomen worden en nadere inlichtingen te be- jrisn aaafift. MM 4b. Het Bastanr, C. M. R. RADERMACHER SCHORER. W. E- VAN LENNEP. G. ELINK SCHUURMAN Jzn. alle. el,ea rabrlkaat met «al.ere Nataarb.ter (.bakken. Minzaam aanbevelend, NMT* Aan hetzelfde adres kan een wil steedat en malsch is, doe zjjne bestelling hg B«Mk„lt> «a Mlelagaedbakker. i - WILT GIJ HOOISCHUDDEBS of HOOIBAMEN, nugt du K»«>P("C Ml la LaadhMawwerkftalgea, .ffW-iteNl v Ages ten gevraagd. - Voorko mends Reparation worden direct uitgevoerd. en ssm gebruikte doch nog in goeden ataat zjjnde KAASBRIK bjj de Wed. VERDOUW Wagenmakerjj te BcaschMp, a/d Dam. op een welvarend Dorp: welke een burgerbestaan oplevert. Franco brieven, onder letters V W, Boek handel HERMAN DE RUITER, Breda. Het BESTUUR van de Polders Benedea- Haastrecht, Haag- Laag-Bil- w|Jfc zsl op Donderdag 7 Juni 1906, des namiddags te 6 arenten haize van Mej. BLANKEN publiek verpachten: van de Poldereigendommen, in perceeleu als vorige jaren. De Secretaris van genoemde Polders, L.- - - A. DE GROOT. JiMIrMbt, U W tW*. lm/ W op Coliings-as, bg P. büUTER, Wagen- en Rjjtuigmaker te Straa/kerk. Bleakaraslagal, GOUDA, voor Brand-, Glas, Inbraak-, Bedrjjfa-, Trans port-, Scheeps-, Paarden- en Vee-ongelukken. Levensverzekering eb in Hypotheken. Verzekert het vee ja de weide tegen het hemelvuur, 4 f 1,— per duizend. Vraagt inlichtingen en tarieven. Nptaris te Gaida zal op Woensdag 28 Mei 1966, des voormiddags ted 11 ure, ia het Hotel „DE ZALM" aan de Markt aldaar, in het openbaar veilen en verkoopen: No?. 1 en 1 en ERF, aan den Ridder van Catsweg te wjjk S, No. 185, en een WOONHUIS an £rf daarnaast, £rjjk S, No. 184. Beide per week ^erbuurdhet eerstge noemde voor f3,— en bet tweede voor f 2,—. Nos. 3-5. Drla Hulsen an Ervan, in de Diamantpoort aan de Karnemelk- sloot N.-Z. te Gan4a, w^k R, Nos. 335, 339 en 341. Alle verhuurd per week voor f 1.40. No. 6. Ean Hals an Erf, in de Boomgaardstraat te dtenda, wjjk RR, No. 18. Verhuurd |»er week voor f 1,60. Nos. 7 en 8. Twaa Halmen en Erven aan de Geuzenstreek te 4>laa4a, wjjk L, No. 17, verhuurd par week voor f 1,60en wjjk L, No. 28, voor f 1,65. No. 9. Ean Hals an Erf, op het Weeserf aan den Groenenweg te Ganda, wjjk L, No. 142. Per week verhuurd voor f 1,—. En Nos. 10 tot en met 14. aan de Prins Hendrikstraat te Gasda, wjjk P, Nos. 318, 319, 310, 311 en 323. Alle per week verhuurd voor f 1,85. Te tien de laatste 8 werkdagen vóór den verkoopdag van 10 tot 8 ure en op dien dag van 9—11 ure. Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris. van kan meo uil»tekend terecht voor nieuwe RIJWIELEN, tegen de .oberp.t concur- reereDde doch vaste prjjzen. K- IIITHTEKUXUE «kBOTIE. De Notaris H. GROENEN DAAL te Gouda is voornemens op Woensdag 30 Mei 1906, des voormiddags 11 uur, in het Hó'el „DE ZALM", aan de Markt te ia bet opeabaar, ia één zittingte veilen Na. 1. Een zeer ruim, goed onderhouden met grooten TUIN, aan den Kleiweg le Gaada, wjjk E, no. 90, ter grootte van ongeveer 549 Oantiaran. Het Huis bevat beneden: Marmeren gang, 4 kamers met serre, keuken met marmeren vloer en afzonderljjken zolder, binnenplaats en kelder; Boven: 5 kamers, badkamer, provisiekamer en 2 afzonderljjke zolders met dienstbodenkamer. Na. 9. Een goed onderhouden aan den Kleiweg te Gaa4a, wjjk E, no. 91, VRIJE POORT met rails daarnaast, samen groot ongeveer 345 Cantlaran. Het Pand bevat beneden2 kantoorlokalen, spreekkamer, pakkamer en ruime en groote magazjjnen; Boven: Groote voorkamer, bin nenkamer en ruime kast, waarachter zich de bovenmagazjjnen en zolders bevinden. Na. 3. Een nieuw gebouwd VAJ* De Notaris A. CASTELEIJN te .ly Streefkerk is voornemens op AwY Donderdag den 31. Mei 1906, ■Vr 'svoormiddags ten 10V» ure, in de „SOCIËTEIT" aan den onder AlblaMarUana, in net openbaar te verhuren: Voor de MAATSCHAPPIJ VAN NASSAU LA LECQ. a. Voor de Igdvakken vanaf 16 Augustus 1906 tot 15 October 1906 en vanaf 16 Augustus 1907 tot 16 October 1907: De STEEK- en WITV1SSCBERIJ in de Rivieren de Maas en de Lek, van Bolnessersiootomtrent de scheiding van BHIdarkark en IJMalmande, op waarts- tot aan het Stoombootenveer te Bargsftaap onder Bergambacht, in 3 percetleu en massa. b. Voor tiet tjjdvak vanaf 15 Augustus 1906 tot 16 Augustus 1908: le. De VISSCHERIJ in de Riviei; de Noord, gedeelteljik ook genaamd „Pklskrt „de RieTbaaw" en „dk Strooppot". Ie. De PALING- en W1TVISSCHERIJ in de Bakkerskillangs de Zaag onder Krlanpan a/d Lak. Nadere inlichtingen geren de Heer J. T. REU NIS, Hoofdman-Ontvanger te Nfteftw* Lakkarlaaden genoemde Notarie. op JjUaodag 28 Mei 1906, un hal HÓtel „DE ZALM", dee voofinjddags ten 11 ure, ten over«taan van den aldaar ge- vestigden Notaris h van: No?» 1—7. aan de Baghnen- of Vierde Kade te tiantla, Wjjk R, Nos. 460 tot en met 466. Alle per week verhuurd en wel de Nos. 460—462, 464 en 466, elk voor f 1,50 en de overige elk voor f 1,36. No. 8. Een HUIS, ERF en GROND, in het Klooster aan den Raam te Gaada, Wjjk O, No. 286. Verhuurd per week voor f 1,10. No. 9. Eea HUIS en ERF met afzonder- ljjke BOVENWONING, in de Komjjnsteeg te Gaada, Wjjk K, Nos. 20 en 20a. Verhuurd beneden voor f 1,50 en boven voor f 1,— per week. No. 10. Een HUIS en ERF, naast het voorgaande, met BOVENWONING, Wjjk K, No. 21. Verhuurd beneden voor f 1,30 per week; de bovenwoning is niet verhnhrd. No. 11. Een HUIS en ERF, aan de Nieuwe Haven te Gaada, WgkN.No.171, in eigen gebruik. Te tien de laatBle 8 werkdagen vóór den verkoopdag van 10-3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren. Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notari», en verkoopen: I Verhuurd aan de Firma A. P. MAR TENS 6c Co. te Rotterdam voor f 250 per jaar tot 1 Mei 1910. Na. 5. 1 Een HUIS en £rf aan de Gouwe te Ganda, wgk C, no. 143, kad. Sectie D, no. 1344, groot 79 Ceutiarau. Buvattende benedenVoorkamer, tusschen- kamer, achterkamer, open plaats en keuken; Boven: Voorkamer, tusschenkamer, slaap kamer met alkoof en keuken en daarboven grooten zolder in 2 gedeelten en dienstboden kamer. Na. 5. Een op goeden stand staand waarin gedurende tal van jaren de Hafe- kerU is uitgeoefend, welke een burger bestaan opleverde, aan de Oostnaven te Gaada, wgk U, no. 53, met 2 uitgangen aan- en een reebt vau uitgang door eene poort naar de Lange Noodgousteeg, met 2 BOVENWONINGEN, aftonderigk opgang hebbende in de Lange Noodgodsteeg, kad. Sectie C, uo. 2588, groot 190 Oanftlaran. Het Winkel- en Woonhuis bevat beneden: Winkel met kantoortje, kamer, achter kamer, slaapkamer, keider met 2 gemet selde eierputten, bakkerg, keuken, open plaats, scbuur en bergplaats met recht vau uitgang; Boven: Voorkamer, 3 slaapkamer tjes, waarboven 2 bloemzoldera met slaap kamertje. De Bovenhuizen zgn te zamen verhuurd voor f 2,10 per week. N.B. Da Iuvanftaris dar BakkarU an Wlakal kan tegen taxatie worden •vergenaman. No. 7. Een HUIS en £rf aan de Varkenmarkt te Goada, wgk M, no. 248, kad. Sectie C, no. 888, groot 06 tlentlaran. Na», 8 an 9. in het Vau Bergen IJzendoornpark te Gaada, aan deu Hoofdweg, in t per ceeleu, tooals bet terrein door piketten is aangewezen, kad. Sectie H, no. 1081, samen groot 404 Uanilaran. met afzonderigken opgang hebbend BOVEN HUIS, aan den Kleiweg te Ganda, wgk E, no. 92, groot ongeveer 135 UanHaren. Het Pand bevat beneden: Winkel, twee kamers en suite, open plaats, waarachter achterkamer en keuken, daarboven kamer en badkamer; Boven: Voorkamer, keuken, achterkamer met terras; daarboven voor kamer, kabinet, badkamer en zolder met dienstbodenkamer. Het Winkelhuis is verhuurd aan den Heer J. L. BRUNS voor f 700 per jaar en het Bovenhuis aan den Heer P. J. BELLA ART Jr. voor f 350 per jaar, beide tot 1 Mei 1910. Na. 4. Een HUIS, ingericht tot Wlnkel- magazlJn, waarboven 2 kamers met zolder en open plaats, aan den Kleiweg te Gaada, naast het vorige perceel, groot ongeveer 46 Oantiaran. Ver- Aanvaarding en betaling^bp 5 Juli 1906 of vroeger. Oemblnatie» voorbehaaden. Ta bezichtigen: Het Bovenhuis van no. 3 de 3 werkdagen vóór den verkoop van 24 uur, mits vooraf belet vragende; het perceel no. 6 op Vrgdag, Maandag en Dinsdag vóór den verkoop van 10-12 en van 2-4 uur en op deu dag der verkooping van 9—11 uur, en de overige perceelen de 8 werkdagen vóór den verkoop vau 10—11 en van 2—4 uur en op den dag der verkooping van 9—11 uur- De Notaris D. TEIJINCK te JD f. Schoonhoven zal op Donderdag jUüC 31 Mei 1906, 's morgens9ty» ure, WRE9 ,Q het HEEREN.LOGEMENT aldaar, in het openbaar verkoopen: £en gadealt© vaa een goed •uderhaadea waaronder: Onderscheidene goed gevulde Bedden met toebebooren, Ledekanten met Matrassen, Mahoniehouten Linnenkast, prachtig Kabinet, Mahouiebouten- en andere Tafels, Stoelen, Spiegels, Schildergen, diverse Kastenalsmede Paroalala, GIm- en Aardewerk. Alles daags te voren te bezichtigen van 10 tot 12 en van 2 tot 6 nur. Breeder bg biljet en nader onderricht ten kantore van den Notaris, Dd Notaris J. VAN DER LEEDEN te Ouderkerk a/d IJssel, is voornemens op Vrgdagen 25 Mei en 1 Juni 1906, telkens des morgeus ftten 10 ure, in bet kolfl -huis van N. VAN DIJK, aan de Zuidkade te Waddinxveen, in het openbaar te veilen en te verkoopen: plaatseigk gemerkt D no. 235, met SCHUUR, ERF en GROND, staande en gelegen onder de gemeente aan de Gouwe, belend Zuidoost K. VAN DER TORREN J*. en Noordwest K. SEKERIS, groot 8 Aren, ®0 Centiaren. Te aanvaarden bg de betaling der koop penningen op den lsten Juli 1906. Inlichtingen geeft de Notaris.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2